Група
Tермин
Списак/Факултативно
Име и презиме:
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
-I КОЛОКВИЈУМ-
00-00-00 - А
Број индекса:
Тест се састоји из 25 питања на које одговарате заокруживањем једног од
наведених одговора.
Тест траје 60 минута.
1.
Промена тражене количине илуструје се
a. померањем криве тражње улево
b. померањем криве тражње удесно
c. кретањем дуж криве тражње услед промене цене
d. ништа од наведеног
2.
Ако је укупни трошак 500 када је обим производње једнак 0, 1000 када је обим производње 10, и 1400
када је обим производње 20, фиксни трошак једнак је
a. 100
b. 140
c. 1000
d. 500
3.
Терет
_
a.
b.
c.
d.
4.
Шта је од наведеног тачно? Ако цена аутомобила пада, ...
a. тражена количина аутомобила такође пада
b. крива тражње за бензином помера се улево
c. крива тражње за аутомобилима помера се удесно
d. ништа од наведеног
5.
Паретов критеријум оптималности подразумева да је скуп међусобно неупоредивих величина (нпр.
производња или потрошња роба) оптималан уколико
a. није могуће да се повећа производња/потрошња ни једна од тих роба а да се притом не
повећа производња/потрошња и друге робе
b. могуће је да се повећа производња/потрошња једна од тих роба а да се притом повећа
производња/потрошња друге робе
c. није могуће да се повећа производња/потрошња ни једна од тих роба а да се притом не
смањи (производња/потрошња друге робе
d. могуће да се смањи производња/потрошња ни једна од тих роба а да се притом не смањи
производња/потрошња друге робе
6.
Водите кафић „Пропали студент“. Након одлуке да се цена кафе повећа за 5 процената, увидели
сте да се број наручених кафа смањује за 10%. Ценовна еластичност тражње за кафом је
a. -0.2
b. -0.5
c. -1.0
d. -2.0
пореза пада на купце када је тражња релативно
.
Неелеастична; нееластична
Нееластична; еластична
Еластична; еластична
Ништа од наведеног
1
а понуда релативно
7.
На графикону предузеће
a. остварује максимални профит ако
производи количину 60 где остварује и
економски профит
b. остварује нулти економски профит ако
производи количину 40 или 50.
c. треба да се затвори ако је обим испод 40
d. ништа од наведеног
€
GT
0
QХ
8.
На основу графикона који представља криве
индиференције можете закључити да
a. су добра Х и Y савршени комплементи
b. су добра Х и Y савршени супститути
c. је добро Y потпуно бескорисно
d. је добро Х потпуно бескорисно
Позитивно
a.
b.
c.
d.
40
50 60
Добро Y
I1
0
9.
10
PUT
I2
I3
Добро Х
нагнута крива понуде осликава
Опадајућу граничну корисност потрошње
Растуће граничне трошкове производње
Опадајуће граничне трошкове производње
Растућу граничну корисност потрошње
10. Предузеће које рекламира своје производе покушава да помери
a. Криву понуде удесно
b. Криву понуде улево.
c. Криву тражње улево.
d. Криву тражње удесно
11. Парови означавају основна економска питања и одговарајућу област економије ( заокружи нетачно)
a. Колико је друштво ефикасно у производњи и потрошњи? - Економика благостања
b. На који начин произвести изабрана добра и услуге? - Теорија производње
c. Да ли се мења капацитет друштва за производњу добара и услуга? - Економика
благостања
d. Да ли се мења капацитет друштва за производњу добара и услуга? - Теорија раста
12. Резервациона цена представља
a. Цену која је наведена унапред у уговору
b. Максимална цена коју је потрошач спреман да плати за добро
c. Цена уговорена између продавца и купца пре него што дође до саме трансакције
d. Минимална цена коју је потрошач спреман да плати за добро
13. Адвокат Мирковић положио је правосудни испит и платио упис у именик Адвокатској комори. Износ
је платио тако што је узео кредит. Овај трошак за адвоката Мирковића представља
a. гранични трошак
b. просечни трошак
c. иреверзибилни трошак
d. варијабилни трошак
2
14. Графикон приказује промену у потрошњни
услед
појефтињења
добра
Х.
Потрошач
успоставља нову равнотежну потрошњу у тачки
В. Према графикону ефекат дохотка делује
тако да
a. Само повећава укупну потрошњу
добра Х за 15
b. Само повећава укупну потрошњу
добра Х за 5
c. Повећава укупну потрошњу добра Y
за 5 и добра Х за 55
d. Ништа од наведеног
Добро Y
100
50
В
А
25
С
10
20
25
Добро Х
15. Ако је тражња ценовно нееластична
a. коефицијент еластичности тражње је већи од један
b. процентуална промена тражене количине већа је од процентуалне промене цена
c. увећање цене доводи до раста укупног прихода
d. потрошачи испољавају велику осетљивост на промену цене
16. Потрошачев вишак једнак је
a. Разлици између цене коју потрошач плаћа за добро и трошкова производње тог добра. Ако
потрошач плаћа 5 евра а цена производње је 4 евра онда је потрошачев вишак 1 евро
b. Разлици између оног што је потрошач спреман да плати и трошкова производње тог добра.
Ако је потрошач спреман да плати 7 евра а јединични трошак по добру је 4 онда је
потрошачев вишак 3 евра
c. Разлици између цене коју је потрошач спреман да плати и цене по којој је произвођач
спреман да прода. Ако је потрошач платио 7 евра а предузеће је било спремно да прода по
4 потрошачев вишак је онда 3 евра.
d. Разлици између оног што је потрошач спреман да плати и стварне цене коју је платио на
тржишту. Ако је потрошач спреман да плати 7 евра, а цена је 5 онда је потрошачев вишак 2
евра
17. Шта је од наведеног тачно у вези експлицитних и имплицитних трошкова
a. и једни и други су опортунитетни трошкови
b. и једни и други подразумевају издатке
c. и једни и други се одбијају од укупних прихода како би се добио рачуноводствени профит
d. само експлицитни трошкови одбијају од прихода како би се обрачунао економски профит
18. Шта од наведеног помера криву понуде у супротном смеру од преостала три понуђена одговора?
a. технолошка побољшања
b. смањење каматне стопе
c. смањење броја предузећа која нуде производ
d. увећање плата радника
19. Ако је унакрсна еластичност добара Y и Х таква да износи -0,80 (ефекат промене цене добра Y на
тражену количину добра Х) онда су ова два добра
a. комплементи
b. супститути
c. инфериорна добра
d. луксузна добра
3
20. Пресек криве просечних варијабилних трошкова и граничних трошкова догађа
a. при минималним граничним трошковима
b. при максималним граничним трошковима
c. при минималним просечним варијабилним трошковима
d. при максималним просечним варијабилним трошковима
21. Разлика између потрошачевог вишка и ренте је у томе што је
a. рента вишак који се јавља на тржишту производних фактора, а присвајају га власници
произвођачи
b. рента вишак који се јавља на тржишту производа, а присвајај у га власници производних
фактора
c. рента вишак који се јавља на тржишту производа, а присвајају га власници произвођачи
d. рента вишак који се јавља на тржишту производних фактора, а присвајају га власници
производних фактора
22. Субјективни аспект равнотеже на тржишту савршене конкуренције означава (заокружи нетачно)
a. нити један од произвођача (продаваца), односно потрошача (купаца) нема подстицај да
било шта промени
b. сви тржишни учесници максимизовали су своје циљне функције тј. корисност односно
профит
c. немају подстицај за промену понашања
d. ништа од наведеног
23. Харвардска дефиниција баријера уласку наглашава
a. одрживост економског профита
b. економију обима
c. релативне трошкове произвођача
d. апсолутне трошкове произвођача
24. Коста путује на одмор у Грчку. Цена повратне авио карте износи 5250 динара. Цена аутобуске карте
износи 3250 динара. Путовање авионом у оба правца износи 5 сати, док путовање аутобусом износи
25 сати. Путовање авионом скупље је за 2000 динара, али траје 20 сати мање. Ceteris paribus, Коста
треба да се определи за авион ако и само ако сваки сат свог времена он вреднује више од
a. 100 динара на сат
b. 130 динара на сат
c. 200 динара на сат
d. 25 динара на сат
25. Када се ресурси расипају и користе неефикасно
a. граница производних могућности помера се ка координатном почетку
b. граница производних могућности помера се од координатног почетка
c. производња се налази унутар границе производних могућности
d. производња се налази изван границе производних могућности
4
Oдговори на следеће испитно питање
Користи од размене, новац и размена
5
Download

OSNOVI EKONOMIJE