Proceedings 2011. (2012), Vol 3, ISSN 1986-8146
www.sportkon.com
OSNIVANJE FAKULTETA FIZIČKOG
VASPITANJA I SPORTA U BANJOJ LUCI
FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS IN BANJA LUKA
Petar D. Pavlović1 and Kristina M. Pantelić1
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Faculty of Physical Education and Sport, Univerzity of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
1
REVIEW PAPER
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
doi​: 10.5550/SP.3.2011.05
PREGLEDNI ČLANAK
UDK: 378.6(497.6BanjaLuka)
Summary
Sažetak
Teaching of Physical Education (PE) in schools in Bosnia and
Herzegovina started in the middle of the 19th century. As
an obligatory subject in Banja Luka it started in 1866 in
Theological school. Founding of institutions for education
of experts for schools and sport clubs in Banja Luka started
in the second half of the 20th century in High pedagogical
school, which existed until 1969. After beginning of Philosophical Faculty in October 1994, started also the initiatives
for founding of Department for Physical Culture. In the school
year of 1997/98 the Department started working. The Government of the Republic of Srpska, in the end of year 2000,
decided to start the founding of Faculty of Physical Education and Sports. At the beginning of July 2001, National
Assembly of the Republic of Srpska made a Resolution about
founding of Faculty. First generation of students was enrolled
in September. In this research mostly primary historical sources, incurred before and during the founding of the Faculty, were reviewed, consulted and analysed.
Nastava fizičkog vaspitanja u {kolama u Bosni i Hercegovini
počela se uvoditi polovinom devetnaestog vijeka. U Banja
Luci se, kao obavezan predmet, počela izvoditi 1866. godine u Bogoslovskoj {koli. Osnivanje ustanova za {kolovanje
stručnjaka za rad u {kolama i sportskim klubovima u Banja
Luci je počelo u drugoj polovini dvadesetog vijeka na Vi{oj
pedago{koj {koli, koja je radila do 1969. godine. Poslije
početka rada Filozofskog fakulteta, oktobra mjeseca 1994.
godine, počele su inicijative oko osnivanja Odsjeka za fizičku kulturu. [kolske 1997/98 godine Odsjek je počeo sa
radom. Vlada Republike Srpske je krajem 2000. godine
donjela odluku da se pokrene osnivanje Fakulteta fizičkog
vaspitanja i sporta. Početkom jula 2001. godine Narodna
skup{tina Republike Srpske je donjela odluku o osnivanju
Fakulteta. Prva generacija studenata upisana je septembra
mjeseca te godine. Prilikom pisanja rada kori{ćena je istorijska metodologija. Pregledani su, konsultovani i proanalizirani, uglavnom, primarni istorijski izvori, nastali, prije i u
vrjeme osnivanja Fakulteta.
Key words: Faculty, sports, Physical Education (PE), Government, Resolution.
Ključne rječi: Fakultet, sport, fizičko vaspitanje, Vlada,
Odluka.
Introduction
Uvod
In the mid of the 19th century teaching of gymnastics (PE)
slowly started in primary and secondary schools in Bosnia
and Herzegovina, as first as an facultative, and later on as
an obligatory subject. One of the firs people who introduced
gymnastics as an obligatory and equal subject in Theological
school in Banja Luka in 1866 was Vaso Pelagic.
Founding of institutions for education of experts for schools
and sport clubs in Banja Luka started in the second half of
the 20th century. Ministry of Education in the Government
of Bosnia and Herzegovina on October 28, 1950, brought
a Resolution (no. 33710) about founding of High pedagogical school in Banja Luka. It was the first High educational
institution in Banja Luka and Bosanska Krajina. The education programme lasted one year, and there were two study
groups, one for Serbo-Croatian language, and the other one
Polovinom 19. vjeka nastava gimnastike (fizičkog vaspitanja)
počela se uvoditi u osnovne i srednje {kole u Bosni i Hercegovini, prvo kao neobavezan, a kasnije kao obavezan
predmet. Među prvima je gimnastiku, kao obaveznu i ravnopravnu sa ostalim {kolskim predmetima, u Bogoslovsku
{kolu u Banja Luci uveo Vaso Pelagić 1866. godine.
Osnivanje ustanova za {kolovanje stručnog kadra za rad u
{kolama i sportskim klubovima, u Banja Luci je počelo u
drugoj polovini 20. vjeka. Ministarstvo prosvjete u Vladi
Bosne i Hercegovine je 28. oktobra 1950. godine donjelo
Rje{enje (broj: 33710) o osnivanju Vi{e pedago{ke {kole u
Banja Luci. To je bila prva vi{a {kola u Banja Luci i u Bosanskoj Krajini. Njen prvi direktor je bio Branko Vrane{ević.
[kolovanje je trajalo jednu godinu, i postojale su samo
dvije studijske grupe, za srpskohrvatski jezik, i za matema-
38
Zbornik radova 2011, 38–51
for Mathematics and Physics. After that the education programme was extended to two years with some new study
groups, among which also a group for Physical Culture (PC).
The school existed until 1969. In the same year was founded
and started working Pedagogical academy, with the curriculum without study group for PC. That was the end of
education of PC experts.
University of Banja Luka, after two years of preparation, was
officially opened on November 7, 1975. During its work a
lot of teaching-science departments were founded. Department for PC was founded on May 13, 1980.
Ten teachers (three masters of PC and seven professors of
PE), which were included in the Department, performed PE
on other faculties inside the University of Banja Luka. Besides teaching, they organized University competitions, had
scientific and professional specializations, and provided
cooperation with PE teachers form other universities, and
so on.
University Assembly formed permanent, and as needed
temporary commissions to track the work inside the University. They gave their opinion and suggestions for further and
more successful work. Among others, permanent Commission for culture and physical culture was formed. The Commission followed the work of these areas, and gave their
opinion and suggestions for improving their work.
The goal of this work is to, on the basis of existing sources,
break away from oblivion and determine the process of
founding of Faculty of Physical Education and Sports in
Banja Luka, when it officially started working and what kind
of problems encountered its initiators and founders before,
in the time of its founding and at the very beginning of its
work.
tiku i fiziku. Poslije se pre{lo na dvogodi{nji studij kada sa
radom počinju nove studijske grupe, a među njima je bila i
grupa za fizičku kulturu.
[kola je postojala i radila do 1969. godine. Te godine je
osnovana i počela sa radom Pedago{ka akademija, u čijem
nastavnom planu nije bilo studijske grupe za fizičku kulturu,
i na taj način je prestalo {kolovanje stručnjaka za navedenu
oblast.
Univerzitet u Banja Luci je , poslije dvije godine priprema,
svečano otvoren 7. novembra 1975. godine. Tokom njegovog rada formirane su brojne naučno-nastavne katedre.
Katedra za fizičku kulturu je osnovana 13. maja 1980. godine.
Deset predavača (tri magistra iz oblasti fizičke kulture i sedam
profesora fizičkog vaspitanja), koliko se nalazilo u Katedri,
su izvodili nastavu fizičkog vaspitanja na fakultetima Univerziteta u Banja Luci. Pored nastave oni su organizovali i
sprovodili brojna sportska takmičenja na Univerzitetu, naučno i stručno se usavr{avali, uspostavljali saradnju sa predavačima fizičkog vaspitanja sa drugih univerziteta, i slično.
Skup{tina Univerziteta je formirala stalne, a po potrebi i
privremene komisije, koje su pratile rad na Univerzitetu,
davale mi{ljenje i prijedloge za njegov dalji i uspje{niji rad.
Pored ostalih formirana je i stalna Komisija za kulturu i fizičku kulturu, koja je pratila rad iz navedenih oblasti, davala
svoje mi{ljenje i prijedloge radi unapređenja rada u tim
oblastima ljudskog stvarala{tva.
Cilj rada je, da na osnovu postojećih izvora, otrgnemo od
zaborava i utvrdimo kako je tekao proces osnivanja Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci,
kada je zvanično počeo sa radom i na kakve su sve probleme nailazili inicijatori i osnivači, prije, u vrijeme osnivanja i
pri samom početku njegovog rada.
Methodology
Metodologija
During writing historical methodology was used. Mostly
primary historical sources, incurred before, during the founding and at the very beginning of the work of the Faculty,
were reviewed, consulted and critically analysed (resolutions,
records, decisions, applications, letters, transcripts, findings,
books of records, etc.) Besides that other sources originated
in that particular period, as also the ones incurred after,
were also reviewed and consulted.
Prilikom pisanja kori{ćena je istorijska mketodologija. Pregledani su, konsultovani i kritički proanalizirani uglavnom
primarni istorijski izvori (odluke, zapisnici, rje{enja, zahtjevi,
dopisi, pismena, prepiske, zaključci, knjige evidencije, itd.)
nastali prije, u vrijeme osnivanja i početkom samoga rada
Fakulteta. Pored toga, pregledani su i konsultovani i drugi
izvori nastali u tom periodu, kao i oni koji su nastajali kasnije.
Results and discussion
Rezultati i diskusija
Founding of Department for
Physical Culture of Philosophical Faculty
Osnivanje Odsjeka za fizičku
kulturu na Filosofskom fakultetu
President of the Republic of Srpska, Dr. Radovan Karadzic,
based on the Article 80, Point 4, Constitution of the Republic
of Srpska, brought a Resolution of declaring the University
law, no.01-211/93, from July 23, 1993. By Article 142 of
the University law was determined that “Pedagogical academy in Banja Luka continues its work as Philosophical
Faculty in Banja Luka with study groups”. (Крајишник, 1993,
p. 498)
Ministry of Education, Science and Culture in the Government
of Republic of Srpska on September 16, 1994, brought a
Resolution (no. УП-I-02-1466/94) for the approval for start
of the Philosophical Faculty in Banja Luka. Faculty started
to work on October 1, 1994, with ten study groups (depart-
Predsjednik Republike Srpske, dr Radovan Karadžić je, na
osnovu člana 80, tačka 4, Ustava Republike Srpske, donio
Ukaz o progla{enju Zakona o Univerzitetu, broj: 01-211/93,
od 23. jula 1993. godine. Članom 142 toga Zakona utvrđeno je da „Pedago{ka akademija u Banja Luci nastavlja sa
radom kao Filozofski fakultet u Banja Luci sa studijskim
grupama“. (Крајишник, 1993, str.498)
Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture u Vladi Republike
Srpske je 16. septembra 1994. godine donjelo Re{enje (broj:
UP-I-02-1466/94) kojim se daje saglasnost za početak rada
Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Fakultet je počeo sa radom
1. oktobra 1994. godine sa deset studijskih grupa (odsjeka),
među kojima nije bilo odsjeka za fizičku kulturu. Tri godine
39
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
Pavlovi}, P. D., & Panteli}, K. M.: FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL...
Proceedings 2011, 38–51
ments), and without Department for PC. Three years later,
in the school year 1997/98, started also Department for PC.
According to Professor Dr. Draga Brankovic, Dean of the
Philosophical Faculty at the time, the Faculty received a
Resolution of the Ministry of Education that it fulfils the terms
for forming the mentioned Department, but we were not
able to find it in the reviewed sources.
In the Official Herald of the Republic of Srpska (OHRS),
no.28, from November 3, 1997, was published a Resolution
of the Government of the Republic of Srpska about amendment
of resolution about number of students enrolled in the first
year of studies in academic 1997/98, no. 02-1456, from
October 16, 1997, where, among other things, is approved
admission of students in the first year of Department for
Physical Culture of Philosophical Faculty.
kasnije, {kolske 1997/98 godine počeo je sa radom i Odsjek
za fizičku kulturu.
Prema rječima prof. dr Draga Brankovića, tada dekana Filozofskog fakulteta, Fakultet je dobio Rje{enje Ministarstva
prosvjete, da ispunjava uslove za otvaranje navedenog
Odsjeka, no mi u pregledanim izvorima to Rje{enje nismo
uspjeli pronaći.
U Službenom glasniku Republike Srpske (SGRS), broj 28,
od 3. novembra 1997. godine objavljena je Odluka Vlade
Republike Srpske, O izmeni i dopuni odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija u školskoj
1997/98. godini, broj: 02-1456, od 16. oktobra 1997. godine, u kojoj, između ostalog, stoji da se odobrava upis
studenata u prvu godinu na Odsjeku za fizičku kulturu Filosofskog fakulteta.
“Act 1 of the Resolution about number of students
enrolled in the first year of studies in the academic
1997/98 (Official Herald of the Republic of Srpska,
no. 14/97) in chapter 'University of Banja Luka',
section 10, 'Philosophical Faculty', behind the text:
'Department for teaching studies' is added 'Department
for Physical Culture 40-40-40'.” (Кличковић, 1997,
p. 739)
„U tački I Odluke o broju studenata koji se upisuju
u prvu godinu osnovnih studija u {kolskoj 1997/98.
godini (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 14/97)
u poglavlju 'Univerzitet u Banjoj Luci', odeljak 10.
'Filozofski fakultet', iza teksta: 'Odsek za učiteljski
studij' dodaje se tekst: 'Odsek za fizičku kulturu 40
– 40 – 40'.“ (Кличковић, 1997, str. 739)
Based on the aforementioned we can state that the Department for Physical Culture of the Philosophical Faculty of the
University of Banja Luka started in the school year 1997/98.
First generation enrolled 55 students.
After founding of Faculty of Physical Education and Sports
in July 2001, students of the Department continued their
education at the new-formed Faculty. Twenty-six students
successfully ended their studies.
Founding of Faculty of
Physical Education and Sports
During founding of one institution, organization, cultural,
sport or any other kind of society, there are always initiators
and their supporters, e.g. the ones who give their energy to
make that founding possible, and, by some unwritten rule,
the ones who disable and slow down their work. It can also
happen that the ones who disabled the founding, after some
time, when the institution, organization or society starts to
develop successfully, starts to work and gain certain results,
declare as the ones who gave great contribution to that
development and they receive all kind of awards and honors.
We will pay our attention mostly to the positive strengths.
Government of the Republic of Srpska determined a suggestion of the Resolution, no. 02/1 – 020 – 989/00, from
October 11, 2000, about founding of Faculty of Physical
Education and Sports, which states:
“Article 1.
Faculty of Physical Education and Sports in Banja
Luka is established.
Faculty of Physical Education and Sports is a member
of University of Banja Luka.
Article 2.
Faculty of Physical Education and Sport in Banja
Luka is the state-owned institution that performs
public services of interest for the rights and duties of
the Republic of Srpska in the field of physical education and sport.
Faculty activity is educational and scientific – research.“ (Додик, 2000, p. 889)
40
Na osnovu naprijed iznetog možemo konstatovati da je,
Odsjek za fizičku kulturu Filosofskog fakulteta Univerziteta
u Banjoj Luci počeo sa radom {kolske 1997/98. godine. U
prvu generaciju upisano je 55 studenata.
Po osnivanju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, jula 2001.
godine, studenti Odsjeka su nastavili {kolovanje na novoosnovanom Fakultetu. Studije je uspje{no zavr{ilo 26 studenata.
Osnivanje Fakulteta
fizičkog vaspitanja i sporta
Prilikom osnivanja jedne ustanove, organizacije, kulturnog,
sportskog ili nekog drugog dru{tva, uvjek postoje inicijatori
i njihovi istomi{ljenici, tj. oni koji ulažu svu svoju energiju
da to osnivanje i ostvare, i, po nekim nepisanim pravilima,
oni koji onemogućavaju i na razne načine usporavaju njihovo osnivanje. Takođe se ponekada de{ava da one koji su
ometali osnivanje istih, kasnije, kada ustanova, organizacija
ili dru{tvo počnu da se uspje{no razvijaju, rade i postižu
rezultate vrijedne pažnje, progla{avaju da su dali nemjerljiv
doprinos njihovom razvoju i dodjeljuju im se razna priznanja i ukazuju počasti. Mi ćemo uglavnom usmjeriti pažnju
prema pozitivnim snagama.
Vlada Republike Srpske je utvrdila prjedlog Odluke, broj:
02/1 – 020 – 989/00, od 11. oktobra 2000. godine, O
osnivanju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj
Luci u kome stoji:
„Član 1.
Osniva se Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj
Luci.
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta je član Univerziteta u Banjoj Luci.
Član 2.
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci je
ustanova u državnoj svojini, koja obavlja poslove
javne službe od interesa za ostvarivanje prava i
dužnosti Republike Srpske u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Delatnost Fakulteta je nastavna i naučno – istraživačka.“ (Додик, 2000, str. 889)
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
Zbornik radova 2011, 38–51
Sredstva za početak rada Fakulteta, u iznosu od 50 000 KM
odobrena su iz budžeta Vlade Republike Srpske, a sredstva
za rad su dobijali „iz istih izvora i na isti način kao i za ostale visoko{kolske ustanove u Republici Srskoj.“ (Ibid)
Imenovan je Privremeni savjet od sedam članova: mr Proko
Dragosavljević, zamjenik ministra prosvjete u Vladi Repu-
Interim Council with seven members was appointed: m.sci
Proko Dragosavljevic, vice Minister of education in the
Government of Republic of Srpska; m.sci Snezana Bijelic,
m.sci Ilija Kozar, PhD Ratko Dundjerovic, dr.sci Zlatko
Bundalo and m.sci Zlatko Babic, who had an obligation to
perform the duties of the governing body until its election.
They also performed the duties of the Dean.
Council had an obligation to elect the Dean of the Faculty
within fifteen days from the election of the Council, and to
make the Statute of the Faculty within thirty days. Resolution was published in the Official Herald of the Republic of
Srpska no.39, from November 16, 2000, and was valid eight
days after being published, or since November 24, 2000.
Interim Council, before the validity of the suggestion of
Resolution about founding of Faculty of Physical Education
and Sports, and with reference to the same Resolution,
announced a try-out for enrolling the students in the first
year of studies for 40 full-time students (20 budget, 20 self-financed) and 20 part-time students for the school year
2000/01. As written in the try-out the documents will be
received from 4th to 10th November, and qualifying exam
blike Srpske; Milorad Karalić, ministar sporta u Vladi Republike Srpske; mr Snežana Bijelić, mr Ilija Kozar, prof. dr
Ratko Dunđerović, dr Zlatko Bundalo i mr Zlatko Babić,
čiji je zadatak bio da, do imenovanja organa upravljanja,
obavljaju poslove istog. Takođe su članovi tog Privremenog
savjeta obavljali i poslove dekana.
Savjet je imao zadatak da u roku od petnaest dana od dana
imenovanja članova imenuje dekana Fakulteta, a u roku od
trideset dana da donese Statut fakulteta. Odluka je objavljena u SGRS broj 39, od 16. novembra 2000. godine, a stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, to jest
24. novembra 2000. godine.
Privremeni savjet je i prije stupanja na snagu prjedloga
Odluke o osnivanju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, a
pozivajući se na istu, raspisao konkurs za upis u prvu godinu
40 redovnih (20 na budžet, 20 samofinansirajućih) i 20
vanrednih studenata u {kolsku 2000/01. godinu. Kako stoji
u Konkursu, dokumenti će se predavati od 4. do 10. novembra, kvalifikacioni ispit će se polagati 11. i 12. novembra,
rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 15. novembra, upis
primljenih kandidata obaviće se od 15. do 20. novembra
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
Resources for beginning of work of the Faculty, in the amount of 50 000 KM, were approved from the budget of the
Government of the Republic of Srpska, and resources for
work were gained “from the same sources and on the same
way as other high-educational institutions in the Republic
of Srpska.” (Ibid.)
Slika 1: Kopija konkursa
Figure 1: Copy of the try-out
41
Pavlovi}, P. D., & Panteli}, K. M.: FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL...
will take place on 11th and 12th November. The results will
be published on November 15th, registration of candidates
from 15th to 20th and teaching will start on November 20,
2000, at 9 a.m. After finished qualifying exam 94 students
were enrolled in the first year of studies.
During 2001 the activities about founding of the Faculty
continue. The Mayor of Banja Luka, Mr. Dragoljub Davidovic, brought a Conclusion no. 07/I-322/01, from February
16, 2001, which states:
“Faculty of Physical Education and Sport is allocated
to the use of back-building in the st. Mladena Stojanovic 2A, sports fields, an amphitheatre, a large hall
and four classrooms that will be used together with
the Natural – mathematics faculty. The aforementioned objects are stored in ZK no. 8041 KO Banja
Luka.” (Давидовић, 2001, p. 1)
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
The state education inspector, Mr. Zlatko Kelecevic, based
on the Article 9 of the University Law (OHRS no. 12/93),
Article 1 Paragraph 1 and Article 5 Paragraph 1 of Law about
the educational inspection (OHRS no. 26/93) on February
28, 2001, between 10 and 11 a.m., made an inspection
check on Natural-mathematics faculty, with the presence of
the Dean, PhD Zdravko Marijanac. After that it was stated:
“For the needs of the Faculty of Physical Education
and Sports, Natural-mathematics Faculty in Banja
Luka is allocating the following objects:
•4 classrooms for teaching,
•large hall (agreed common use of the same),
•sports fields (handball, basketball and volleyball),
•small back-building (4 offices).” (Келечевић &
Марјанац, 2001, p. 1)
The Minister of education in the Government of the Republic of Srpska, Dr. Gojko Savanovic, on March 15, 2001,
addressed to the National Assembly of the Republic of
Srpska Explanation of the Resolution about founding of
Faculty of Physical Education and Sports, no. 6 – 01 –
240/2001.
In explanation, among other things, the Minister informed
the Government that four years ago (in the school year
1997/98) started the Department for Physical Culture in
Philosophical Faculty and that there were no necessary
conditions for that kind of teaching. Further on he says that
the Government of the Republic of Srpska, based on the
opinion of the Ministry of Education and Elaborate about
the conditions, as also strong pressure of the sports public
and students of the Department, on the session from March
13, 2001, made a Suggestion of the resolution about founding of Faculty.
At the end of the three-sheet explanation Savanovic concludes:
“From all afore mentioned we can conclude that the
achieved level of activities about Faculty of Physical
Education and Sports in progress of its founding, is
more a result of series of situational factors, especially unrealistic needs for development of human
resources in this area, than the result of enforced
formal-legal procedure. That is why it would be of
great significance if the Assembly of the Republic of
Srpska decides to found the Faculty of Physical
Education and Sports as soon as possible.” (Савановић,
2001, p.3)
National Assembly of the Republic of Srpska, based on the
Article 70, Paragraph 1, point 2 of the Constitution of the
Republic of Srpska, Article 116 Rulebook of National Assembly of Republic of Srpska (OHRS, no. 10/96 and 1/01),
42
Proceedings 2011, 38–51
2000. godine, a nastava će početi 20. novembra iste godine,
u 9 časova. Po obavljenom prijemnom ispitu u prvu godinu
je upisano 94 studenta.
Tokom 2001. godine nastavljaju se dalje aktivnosti u cilju
osnivanja Fakulteta.
Gradonačelnik grada Banja Luke, g. Dragoljub Davidović je
donio Zaključak br. 07/I-322/01, od 16. februara 2001.
godine u kome stoji:
„Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta dodeljuje se
na kori{tenje dvori{na zgrada u ul. Mladena Stojanovića 2A, sportski tereni, amfiteatar, velika sala i
četiri učionice koje će koristiti zajedno sa Prirodno
– matematičkim fakultetom. Pomenuti objekti su
upisani u ZK ul br. 8041 KO Banja Luka.“ (Давидовић,
2001, str. 1)
Republički prosvetni inspektor, g. Zlatko Kelečević je, na
osnovu člana 9 Zakona o univerzitetu (SGRS br. 12/93),
člana 1. stav 1. i člana 5. stav 1. Zakona o prosvetnoj inspekciji (SGRS br. 26/93) 28. februara 2001. godine, u
vremenu od 10 do 11 časova, izvr{io inspekcijski pregled
na Prirodno – matematičkom fakultetu, u prisustvu dekana
tog Fakulteta prof. dr Zdravka Marijanca. Posle pregleda je
konstatovano:
„Za potrebe rada Fakulteta za fizičko vaspitanje i
sport, Prirodno – matematički fakultet u Banjoj Luci
daje na kori{ćenje sledeće prostorije (objekte):
•4 učionice za održavanje nastave,
•velika sala (ugovoreno zajedničko korištenje),
•sportski tereni (rukometno, ko{arka{ko i odbojka{ko),
•manja zgrada u dvori{tu (4 kancelarije).“ (Келечевић
и Марјанац, 2001, str. 1)
Ministar prosvjete u Vladi Republike Srpske, dr Gojko Savanović je, 15. marta 2001. godine, Narodnoj skup{tini Republike Srpske uputio Obrazloženje Odluke o osnivanju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, broj: 6 – 01 – 240/2001.
U obrazloženju je, pored ostalog, ministar obavjestio Vladu
da je prije četiri godine ({kol. 1997/98), počeo sa radom
Odsjek za fizičku kulturu na Filozofskom fakultetu i da nisu
postojali ni minimalni uslovi za izvođenje te vrste nastave.
U nastavku Obrazloženja kaže da je Vlada Republike Srpske,
na osnovu mi{ljenja Ministarstva prosvjete i Elaborata o
uslovima, i snažnog pritiska sportske javnosti, studenata
odsjeka i njihovih roditelja, na sjednici, 13. marta 2001.
godine, donjela Prjedlog odluke o osnivanju fakulteta.
Na kraju obrazloženja od tri stranice Savanović zaključuje:
„Iz svega {to je izloženo vidi se da je postignuti stepen
aktivnosti vezanih za Fakultet fizičkog vaspitanja i
sporta u osnivanju vi{e rezultat niza situacionih
faktora, pogotovo nerealnih potreba za razvojem
ljudskih resursa u ovoj oblasti, nego {to je rezultat
uredno provedene formalno – zakonske procedure.
Zato bi bilo od izuzetne važnosti da Skup{tina Republike Srpske {to je prije moguće donese odluku
da se osnuje Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.“
(Савановић, 2001, str. 3)
Narodna skup{tina Republike Srpske je, na osnovu člana 70.
stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 116. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske (SGRS, br. 10/96
i 1/01), člana 13. stav 3. i člana 15. stav 1. Zakona o univerzitetu (SGRS, br. 12/93 i 14/94), na sjedici 4. jula 2001.
godine donjela Odluku o osnivanju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci. Odluka broj: 01 – 804/01, od
Article 13, Paragraph 3 and Article 15 Paragraph 1 of University Law (OHRS, no. 12/93 and 14/94), on session from
July 4, 2001, made a Decision about founding of Faculty of
Physical Education and Sports in Banja Luka. Decision no.
01-804/01 from July 4, 2001, published in OHRS no. 30,
from July 10, 2001, says:
“I.
Faculty of Physical Education and Sports in Banja
Luka is established.
Faculty of Physical Education and Sports is a member
of University of Banja Luka.
II
Faculty of Physical Education and Sport in Banja
Luka is the state-owned institution that performs
public services of interest for the rights and duties of
the Republic of Srpska in the field of physical education and sport.
Faculty activity is educational and scientific – research.
III
Funding of Faculty of Physical Education and Sport
will be provided from the same source and in the
same way as for other high education institutions in
the Republic of Srpska.
IV
Faculty of Physical Education and Sports in Banja
Luka will take all rights and responsibilities which
Philosophical Faculty gained on the Department for
Physical Culture, starting from the date of the decision.
V
Faculty of Physical Education and Sports will take
over students of II, III and IV year of studies from the
Department for Physical Culture of the Philosophical
Faculty in Banja Luka.
VI
Government of the Republic of Srpska will name
members of Council according to the Article 107 of
University Law ('Official Herald of the Republic of
Srpska', no. 12/93 and 14/94), in at latest 30 days
from the publishing of this decision.
Council has an obligation to name a Dean of the
Faculty of Physical Education and Sports within 30
days and make a Statute within 30 days from the
nomination of the Council members.
Until the nomination of the Council of the Faculty
of Physical Education and Sports the duties of the
Council will be made by the Interim Council.
VII
Take-over of teaching staff from the Department for
Physical Culture of Philosophical Faculty in Banja
Luka, as also election of new teachers and their assistants, will be made according to the law.
VIII
This decision is valid from the moment of publishing
in 'Official Herald of the Republic of Srpska'.” (Калинић,
2001a, p. 661)
On the same session the National Assembly of the Republic
of Srpska brought a Resolution about the nomination of
Interim Council of the Faculty of Physical Education and
Sports in Banja Luka (no. 01-807/01), which will, as written
in the Resolution: “...] perform all duties of the Council of
the Faculty of Physical Education and Sports as also the
duties of the Dean until the nomination of the Council of
the Faculty of Physical Education and Sports.” (Калинић,
2001b, p. 661)
Following persons were elected as members of the Interim
Council: PhD Svetozar Milijevic, Dr. Momcilo Pelemis, PhD
Ranko Pejic, PhD Mihajlo Mijanovic and Dr. Simo Vukovic.
Zbornik radova 2011, 38–51
4. jula 2001. godine, objavljena u SGRS br. 30, od 10. jula
2001. godine, glasi:
„I
Osniva se Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj
Luci. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta je član
Univerzitet u Banjoj Luci.
II
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci je
ustanova u državnoj svojini koji obavlja poslove
javne službe od interesa za ostvarivanje prava i
dužnosti Republike Srpske u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Delatnost Fakulteta je obrazovna i naučno – istraživačka.
III
Sredstva za rad Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
obezbeđivaće se iz istih izvora i na isti način kao i
za ostale visoko{kolske ustanove u Republici Srpskoj.
IV
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci
preuzeće prava i obaveze koje je Filozofski fakultet
ostvario na Odseku za fizičku kulturu, počev od
dana donošenja odluke.
V
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta preuzeće studente II, III i IV godine studija Odseka za fizičku kulturu
Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci.
VI
Vlada Republike Srpske imenovaće članove Saveta
u skladu sa članom 107. Zakona o univerzitetu
('Službeni glasnik Republike Srpske', br. 12/93 i 14/94),
najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja
ove odluke.
Savet je dužan da imenuje dekana Fakulteta fizičkog
vaspitanja i sporta u roku od 30 dana i donese Statut
u roku od 30 dana od dana imenovanja članova
Saveta.
Do imenovanja saveta Fakulteta fizičkog vaspitanja
i sporta poslove Saveta kao i dužnosti dekana obavljaće Privremeni savet.
VII
Preuzimanje nastavnog kadra sa Odseka za fizičku
kulturu Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, kao izbor
novih nastavnika i saradnika izvršiće se u skladu sa
zakonom.
VIII
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u 'Službenom glasniku Republike Srpske'.“ (Калинић, 2001a, str. 661)
Na istoj sjednici je Narodna skup{tina Republike Srpske
donjela Odluku o imenovanju privremenog savjeta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci (broj: 01 –
807/01), koji će, kako stoji u Odluci: „... obavljati poslove
saveta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta kao i dužnost
dekana do imenovanja Saveta fakulteta fizičkog vaspitanja
i sporta.“ (Калинић, 2001b, str. 661)
U privremeni savjet su imenovani: prof. dr Svetozar Milijević, dr Momčilo Pelemi{, prof. dr Ranko Pejić, prof. dr Mihajlo Mijanović i dr Simo Vuković.
Na toj sjednici je done{ena i Odluka o imenovanju Matičarske komisije Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta (broj: 01
– 808/01). Zadatak Komisije je bio da izvr{i preuzimanje
nastavnika i saradnika sa Odsjeka za fizičku kulturu na Filozofskom fakultetu, kao i da izvr{i izbor novih nastavnika i
43
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
Pavlovi}, P. D., & Panteli}, K. M.: FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL...
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
In the same session was also brought the Resolution about
nomination of Register Commission of the Faculty of Physical Education and Sports (no. 01-808/01). The task of the
Commission was to take over the teaching staff from the
Department for Physical Culture of Philosophical Faculty, as
also to elect the new teaching staff for the new-formed Faculty. The Commission was consisted of president, PhD
Mihajlo Mijanovic, and members: PhD Momcilo Pelemis,
PhD Simo Vukovic and Vladimir Nikolic.
From the moment of validity (July 18, 2001) of the Resolution about founding of Faculty, Interim Council sent an
Application and documents necessary for registration of
Faculty of Physical Education and Sports in Banja Luka, its
activities and representing person to the Court of Banja
Luka.
After receiving the Application, the Judge of the Court in
Banja Luka, Nedeljka Bilbija, on July 20, 2001, brought a
Resolution (no. 5-15-00) about registering the Faculty of
Physical Education and Sports in Banja Luka in court register.
“The request of the applicant for the registration in
the Court registry is approved and is determined the
registration in the court registry, the registry file no.
5 - 15 - 000, of the information contained in the
appendices to the statement no. 1, 2, 3 and 4 which
is an integral part of this decision, and therefore is
registered the founding of the Faculty of Physical
Education and Sports in Banja Luka, which will
operate under its own name: UNIVERSITY OF BANJA
LUKA Faculty of Physical Education and Sports Banja
Luka, st. Bana Lazarevic no. 1 » (Билбија, 2001a, p.
1)
With the same Resolution of the Court (no. 5 – 15 – 00, У/I
– 1356/2001) the authorized person, PhD Simo Vukovic,
Acting Dean, was also registered in the court registry with
the right to represent the Faculty without any restriction.
With the same Resolution, in Appendix of the resolution no.
3, the activity of the Faculty was also registered in the court
registry:
“80329 high education: basic studies for the university degree, postgraduate studies for the professional
degree of Specialist, Master's Degree in Science and
a doctoral degree, professional training and passing
the exam, seminars and conferences (from all basic
areas of the Faculty)
731 research and experimental development of
natural sciences and technological development,
22120 publishing of books, brochures and publications,
22130 publishing of journals and similar periodicals.”
(Ibid, pp. 2-3)
President of the Faculty Interim Council, doc. Dr. Simo
Vukovic, on 20 July 2001, sent a report on the execution of
the Resolutions of the National Assembly of the Republic of
Srpska to the Prime Minister of the Republic of Srpska, Prof.
dr Mladen Ivanic, Minister of Education of the Republic of
Srpska, Dr Gojko Savanovic, and all the Ministers in the
government of the Republic of Srpska.
The report, among other things, pointed to the difficulties
encountered by the Interim Council and the Commission
registries in performing the tasks assigned to them by the
National Assembly, for the beginning of work of the Faculty.
He informed the Prime Minister of the Republic of Srpska,
Minister of Education and other government Ministers, that:
•illegal persons announced a competition in the newspaper »Voice of Srpska« for admission of students to
the Faculty of Physical Education and Sports in Banja
Luka,
44
Proceedings 2011, 38–51
saradnika koji će raditi na novoosnovanom Fakultetu. U
Komisiju su imenovani prof. dr Mihajlo Mijanović, predsjednik i članovi: dr Čedomir Crnogorac, dr Momčilo Pelemi{,
dr Simo Vuković i Vladimir Nikolić.
Odmah po stupanju na snagu (18. jula 2001. godine) Odluke o osnivanju Fakulteta Privremeni savjet je Osnovnom
sudu u Banjoj Luci podnio Prijavu i potrebnu dokumentaciju za upis u sudski registar: Fakulteta fizičkog vaspitanja i
sporta Banja Luka, njegove djelatnosti i ovla{ćenog lica
koje će zastupati i predstavljati Fakultet.
Po prijemu prijave sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci,
Nedeljka Bilbija je 20. jula 2001. godine donjela Rje{enje
(broj: 5 – 15 – 00) o upisu u sudski registar Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka.
„Usvaja se zahtev predlagača za upis u sudski registar
i određuje se upis u sudski registar, u registarski
uložak br. 5 – 15 – 000, podataka sadržanih u prilozima uz izjavu br. 1, 2, 3 i 4. koji je sastavni deo
ovog re{enja, pa je upisano osnivanje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka, a koje će poslovati pod svojim nazivom: UNIVERZITET U BANJOJ
LUCI Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka,
ulica Bana Lazarevića broj 1.“ (Билбија, 2001a, str.
1)
Istim Rje{enjem suda (br. 5 – 15 – 00, U/I – 1356/2001) u
sudski registar je upisano ovla{ćeno lice, doc. dr Simo Vuković, vr{ilac dužnosti dekana, da zastupa i predstavlja Fakultet bez ograničenja.
Istim Rje{enjem, u Prilogu uz rje{enje broj 3, u sudski registar
upisana je djelatnost Fakulteta:
„80329 visoko obrazovanje: osnovne studije za sticanje visoke stručne spreme, specijalističke studije
za sticanje stručnog stepena specijaliste, naučnog
stepena magistra nauka i naučnog stepena doktora
nauka, stručno usavr{avanje i polaganje stručnog
ispita, seminari i savjetovanja (sve iz oblasti za koje
je Fakultet matičan,
731 istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim
naukama i tehnolo{ki razvoj,
22120 izdavanje knjiga, bro{ura i publikacija,
22130 izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja.“ (Ibid, str. 2 – 3)
Predsjednik Privremenog savjeta Fakulteta, doc. dr Simo
Vuković, je, 20. jula 2001. godine, predsjedniku Vlade
Republike Srpske, prof. dr Mladenu Ivaniću, ministru prosvjete u Vladi Republike srpske, dr Gojku Savanoviću, i svim
ministrima u Vladi Republike Srpske uputio Izvje{taj o
izvr{enju Odluka Narodne skup{tine Republike Srpske.
U izvje{taju je, pored ostalog, ukazao na te{koće na koje su
nai{li, Privremeni savjet i Matičarska komisija u obavljanju
povjerenih im zadataka od strane Narodne skup{tine, a u
cilju početka rada Fakulteta.
Obavjestio je predsjednika Vlade Republike Srpske, ministra
prosvjete i sve ostale ministre u Vladi, da su:
•nelegalna lica raspisala konkurs u dnevnim novinama
„Glas Srpske“ za prijem studenata na Fakultet fizičkog
vaspitanja i sporta u Banjoj luci,
•da su se dopisom br. 03 – 366/01, od 11. jula 2001.
godine, obratili ministru prosvjete, dr Gojku Savanoviću,
da sprječi nelegalne radnje oko početka rada Fakulteta,
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
Finally Vukovic recommends that the relevant ministry
through its inspection bodies determines all allegations in
the report and prevents further work of the illegal persons.
(Вуковић, 2001a, p. 1)
President of the Faculty Interim Council, doc. Dr. Simo
Vukovic, 20 July 2001, sent a letter (no. 7/01) to the Philosophical Faculty in Banja Luka, about taking over the files
of students, teachers and staff from the Department for
Physical Culture. The letter reads:
“By the execution of the Decision of the National
Assembly of the Republic of Srpska number: 01 804/01, 4 July 2001, you must provide us with the
submission of dossiers for all students of II, III and IV
of studies of the Department for Physical Culture, as
well as the records for all the teachers and staff who
are employed together with all the necessary documents.” (Вуковић, 2001b, p. 1)
Commission members: doc. Dr. Simo Vukovic, doc. Dr.
Cedomir Crnogorac and Vladimir Nikolic, general secretary
of the University of Banja Luka, began taking over the above-mentioned documents on July 23, 2001.
Minister of Education, Dr Gojko Savanovic, on 26 July 2001,
on the basis of Article 12 of University Law, Article 5 Paragraph 1 of the Regulation on detailed conditions for the start
of the work of high education institution, brought a Resolution (no. 01 - 1899/2001) on the appointment of the Commission to determine the conditions for the commencement
of the activity of the Faculty of Physical Education and Sports.
The president of the Commission was appointed, prof. Dr.
Mihajlo Mijanovic and 5 members: prof. Ranko Pejic, doc.
Dr Cedomir Crnogorac, doc. Dr. Momcilo Pelemis, doc. Dr.
Simo Vukovic and Vladimir Nikolic, a lawyer.
The task of the Commission, as written in the Resolution,
was to:
“... determine whether the conditions for the commencement and activity of the Faculty of Physical
Education and Sports in Banja Luka are fulfilled as
also other activities in accordance with the Resolution about the establishment, and give the report to
the Minister of education within three days upon
execution.” (Савановић, 2001a, p. 1)
The Government of the Republic of Srpska, on 38th session
held on 3 August 2001, in accordance to Article 107, Paragraph 2 of University Law and Article 34 Paragraph 3 of Law
about Government of the Republic of Srpska, brought a
Resolution (no. 02/1-020-1861/01) about nomination of
seven members of Council of Faculty of Physical Education
and Sports in Banja Luka: Mirko Banjac, Vukasin Vojinovic,
Slobodan Nagradic, Momcilo Pelemis, Cedomir Crnogorac,
Milorad Karalic i Vladimir Nikolic.
The Resolution was published in Official Herald of the Republic of Srpska, no. 40 from 17 August 2001, and was
valid from the same day. By nomination of the aforementi-
•da im nije poznato {ta je ministar povodom toga preduzeo,
•da će Privremeni savjet i Matičarska komisija obaviti
sve povjerene im zadatke i da će o tome obavjestiti
nadležno ministarstvo i Vladu Republike Srpske,
•da imaju puno povjerenje u predsjednika Vlade i ministre i da će preduzeti sve mjere da nelegalna lica
sprječe u daljim aktivnostima oko početka rada Fakulteta.
Na kraju Vuković predlaže da nadležno ministarstvo putem
svojih inspekcijskih organa utvrdi navode u izvje{taju i sprječe dalji rad nelegalnih lica. (Вуковић, 2001a, str. 1)
Predsjednik Privremenog savjeta fakulteta, doc. dr Simo
Vuković je, 20. jula 2001. godine poslao dopis (br. 7/01)
Filozofskom fakultetu u Banja Luci, o preuzimanju dosijea
studenata, nastavnika i saradnika sa Odsjeka za fizičku
kulturu. U dopisu stoji:
„U izvr{enju Odluke Narodne skup{tine Republike
Srpske broj: 01 – 804/01, od 4. jula 2001. godine,
potrebno je da nam obezbedite predaju dosijea za
sve studente II, III i IV godine Odsjeka za fizičku
kulturu, kao i dosijee za sve nastavnike i saradnike
koji su u radnom odnosu i svu potrebnu dokumentaciju.“ (Вуковић, 2001b, str. 1)
Komisija u sastavu: doc. dr Simo Vuković, doc. dr Črdomir
Crnogorac i Vladimir Nikolić, generalni sekretar Univerziteta u Banjoj Luci, su počeli preuzimanje napred navedenih
dokumenata 23. jula 2001. godine.
Ministar prosvete, dr Gojko Savanović je, 26. jula 2001.
godine, na osnovu člana 12. Zakona o univerzitetu, člana
5. stav 1. Uredbe o bližim uslovima za početak rada
visoko{kolske ustanove doneo Re{enje (br: 01 – 1899/2001)
o imenovanju Komisije za utvrđivanje uslova za početak
rada i obavljanje djelatnosti Fakulteta fizičkog vaspitanja i
sporta. Imenovan je predsjednik komisije, prof. dr Mihajlo
Mijanović i 5 članova: prof. dr Ranko Pejić, doc. dr Čedomir Crnogorac, doc. dr Momčilo Pelemi{, doc. dr Simo
Vuković i Vladimir Nikolić, diplomirani pravnik.
Zadatak Komisije je bio, kako stoji u Rje{enju, da
„... utvrdi ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti Fakulteta za fizičko vaspitanje i
sport u Banjoj Luci i druge poslove u skladu sa
Odlukom o osnivanju, i da o tome podnese izvje{taj
Ministru prosvjete u roku od tri dana po izvr{enju.“
(Савановић, 2001a, str. 1)
Vlada Republike Srpske je, na svojoj 38. sjednici održanoj
3. avgusta 2001. godine, u skladu sa članom 107. stav 2.
Zakona o univerzitetu i članom 34. stav 3. Zakona o vladi
Republike Srpske, donjela Rje{enje (broj: 02/1 – 020 –
1861/01) o imenovanju sedam članova Savjeta Fakulteta
fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci: Mirko Banjac,
Vuka{in Vojinović, Slobodan Nagradić, Momčilo Pelemi{,
Čedomir Crnogorac, Milorad Karalić i Vladimir Nikolić.
Rje{enje je objavljeno u Službenom glasniku Republike
Srpske, br. 40 od 17. avgusta 2001. godine, a stupilo je na
snagu danom dono{enja. Imenovanjem napred navedenih
članova Savjeta prestao je mandat Privremenog savjeta
imenovanog od strane Narodne skup{tine Republike Srpske
4. jula 2001. godine.
Ministar prosvjete u Vladi Republike Srpske, dr Gojko Savanović je, 6. avgusta 2001. godine, uputio uputstvo: Rektoru
Univerziteta u Banjoj Luci, Filozofskom fakultetu Banja
45
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
•that they addressed the letter no. 03-366 / 01, 11 July
2001 to the Minister of Education, Dr. Gojko Savanovic, to prevent illegal activities regarding the beginning
of the Faculty,
•that they do not know what did the Minister undertook about it,
•that the Interim Council and Register commission will
do all the tasks assigned to them and will notify the
relevant ministry and the Government of the Republic
of Srpska,
•that they have full confidence in the prime Minister
and Ministers and that they will take all measures to
prevent illegal persons in further activities involved in
the beginning of work of the Faculty.
Zbornik radova 2011, 38–51
Pavlovi}, P. D., & Panteli}, K. M.: FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL...
oned members of the Council, the Interim Council, named
by the National Assembly of the Republic of Srpska on 4 July
2001, was no longer in session.
The Minister of education in the Government of the Republic of Srpska, Dr. Gojko Savanovic, on 6 August 2001,
addressed instruction to: Rector of the University of Banja
Luka, Philosophical Faculty in Banja Luka and Faculty of
Physical Education and Sports in Banja Luka, which should
be followed in its entirety. The Instruction is stated as a
whole:
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
“At the request of the Register Commission and
Deputy Prime Minister of the Republic of Srpska, we
give further reasoning of the explanation. The bottom
line is that the appointed bodies must work in accordance with the University Law. In particular, the
explanation relates to:
1.With nomination of the Interim Council of the
Faculty of Physical Education and Sports by the
National Assembly of the Republic of Srpska, the
Interim Council nominated by the previous Government is no longer in session.
2.With the nomination of permanent Council of the
Faculty of Physical Education and Sports by the
Government of the Republic of Srpska, the Interim
Council nominated by the National Assembly of
the Republic of Srpska is no longer in session.”
(Савановић, 2001, бр. 6.01 – 1939/2001, August
6, 2001b, p.1)
I the meantime, the assistant of the Minister of education in
the Government of Republic of Srpska, Professor Dr. Ranko
Pejic called and held a session of the teaching-scientific
council of the Department of physical culture on Philosophical Faculty. Finding that out, president of the Register Commission, Professor Dr. Mihajlo Mijanovic and president of
the Interim Council, doc. dr. Simo Vukovic on 17 August
2001, addressed a letter to Mr. Ranko Pejic in which, inter
alia, they inform him that the Council he formed is not in
accordance with the University Law, and that some nonexistent Faculty is working illegally for a year, that they have
informed the Ministry of Education and other authorities,
that they have also filed a report and did not receive any
information about undertaken measures to prevent illegal
actions involved with the work of the Faculty of Physical
Education and Sports.
In accordance with the Records about taking over of files
and record-book of students from the Department for Physical Culture of Philosophical Faculty, as also the files of teaching
staff and other documentation, from 26 July 2001, that the
files and record-book of students will be taken over on 25
August 2001 at latest. The Commission (Vladimir Nikolic,
general secretary of the University in Banja Luka; Simo
Vukovic and Momcilo Pelemis, members of the Register
commission, and Jovo Pazin, secretary of the Philosophical
Faculty), on 22 August 2001 on Philosophical Faculty, performed a take-over of the following: Register book of students
of Department for Physical Culture (two books), Dossiers of
graduates (no. 284, 285 and 293), Dossiers of students pre-registered to International Faculty of Sports as all others
enrolled until school year 1999/2000. All files from no. 1 to
322 were taken-over.
New formed faculty was assigned to temporary use of premises in the building of Natural-mathematics faculty in
Banja Luka.
As members of the Interim Council and Register commission were not able to enter the above mentioned premises,
because professor Dr. Ratko Dundjerovic was using them
illegally, they addressed a request to Republic education
inspection to clear the premises from the aforementioned
person, and give them to their legal users.
46
Proceedings 2011, 38–51
Luka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Banja Luka,
kojeg se napred navedeni subjekti trebaju pridržavati u
cjelosti. Uputstvo navodimo u cjelini.
Ministar prosvjete je, generalnom sekretaru Univerziteta u
Banjoj Luci, g. Vladimiru Nikoliću, uz Uputstvo poslao i
obrazloženje istog u kome stoji:
„Na zahtjev Matičarske komisije i potpredsjednika
Vlade Republike Srpske dajemo dodatno poja{njenje
obrazloženja. Su{tina je da imenovani organi moraju da rade u skladu sa Zakonom o univerzitetu.
Posebno se obrazloženje odnosi na:
1.Imenovanjem Privremenog savjeta Fakulteta fizičkog
vaspitanja i sporta od strane Narodne skupštine Republike Srpske prestaje mandat Privremenom savjetu
imenovanom od prethodne Vlade.
2.Imenovanjem stalnog Savjeta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta od strane Vlade Republike Srpske, prestaje mandat Privremenog savjeta imenovanog od
strane Narodne skupštine Republike Srpske.“ (Савановић,
2001, br. 6.01 – 1939/2001, 6. avgusta 2001b. godine, str.1)
U međuvremenu je pomoćnik ministra prosvjete u Vladi
Republike Srpske, prof. dr Ranko Pejić sazvao i održao
sjednicu nastavno-naučnog vjeća Odsjeka fizičke kulture na
Filozofskom fakultetu. Saznav{i to, predsjednik Matičarske
komisije, prof. dr Mihajlo Mijanović i predsjednik Privremenog savjeta, doc. dr Simo Vuković su, 17. avgusta 2001.
godine, uputili pismo g. Ranku Pejiću u kome ga, između
ostalog, obavje{tavaju da to Vjeće koje je on održao nije
formirano u skladu za Zakonom o univerzitetu, da neki
nepostojeći Fakultet radi nelegalno već godinu dana, da su
o tome obavjestili Ministarstvo prosvjete i druge nadležne
organe, da su podnjeli i odgovarajuće prijave i da o tome
nisu dobili nikakvo obave{tenje da je na tom polju ne{to
urađeno da bi se sprječile nelegalne radnje oko početka
rada Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.
Postupajuće prema Zapisniku o primopredaji dosijea i matične knjige studenata Odsjeka za fizičku kulturu Filozofskog
fakulteta, kao i dosijea nastavnika i saradnika i ostale dokumentacije, od 26. jula 2001. godine, da će se dosijei i matične knjige studenata preuzeti kasnije, do 25. avgusta 2001.
godine. Komisija (Vladimir Nikolić, generalni sekretar Univerziteta u Banjoj Luci; Simo Vuković i Momčilo Pelemiš,
članovi Matičarske komisije i Jovo Pažin, sekretar Filozofskog
fakulteta) je 22. avgusta 2001. godine na Filozofskom fakultetu, izvr{ila primopredaju: Matične knjige studenata Odsjeka za fizičku kulturu (dvije knjige), Dosijea diplomiranih
studenata (broj 284, 285 i 293), Dosijea ispisanih studenata, onih koji su se prepisali na Međunarodni fakultet sporta
i ostalih upisanih do {kolske 1999/2000. godine. Preuzeti
su svi dosijei studenata od broja 1 do 322.
Novoosnovani Fakultet je dobio na privremeno kori{ćene
prostorije u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj
Luci. Kako članovi Privremenog savjeta i Matičarske komisije nisu mogli ući u pomenute prostorije, jer ih je neovla{ćeno
koristio prof. dr Ratko Dunđerović, upućen je zahtjev Republičkoj prosvjetnoj inspekciji da prostorije oslobodi od
napred navedenog lica, i da ih stavi na raspolaganje legalnim
korisnicima.
Glavni republički prosvetni inspektor u Ministarstvu prosvete u Vladi Republike Srpske, g. Milenko Lužajić je, na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o univerzitetu, člana 1,4 i 5. stav
1. tačka 3, 4 i 5. i člana 6. Zakona o prosvetnoj inspekciji,
dana 23. avgusta 2001. godine donio Rje{enje (broj: UP-
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
Forming of Faculty Council
and election of Dean
Government of the Republic of Srpska on session held on 3
August 2001 named seven members of the Council of Faculty of Physical Education and Sports Banja Luka: Mirko
Banjac, Vukasin Vojinovic, Slobodan Nagradic, Momcilo
Pelemis, Cedomir Crnogorac, Milord Karalic and Vladimir
Nikolic.
Session of the teaching-scientific council of the Faculty with
agenda:
1. Election of seven members of Council,
2. Suggestion for election of Dean,
was held on 31 August 2001, starting at 1 p.m. in the premises of Philosophical Faculty. The session attended 14
teachers and assistants, and two assistants (M.sci Dusko
Rokvic and Djordje Marjanovic) without right to vote.
The session chaired president of the Interim Council, docent
Dr. Simo Vukovic, and the recorder Ljubisa Desancic. First
they elected Candidature commission with three members:
docent Dr. Momcilo Pelemis, professor Dr. Petar Pavlovic
and magister Dusan Ilic, and that commission suggested
following candidates for the members of Council: professor
Dr. Zdenka Krivokuca, professor Dr. Zlatko Bundalo, docent
Dr. Simo Vukovic, magister Miroslav Petricevic, professor
Dr. Milan Turjacanin, professor Dr. Vukasin Gutovic and
docent Dr. Danko Przulj.
Suggestion of the Commission was unanimously accepted.
After that, in accordance with Article 107 of University Law,
they performed a secret ballot. After reviewing of ballots,
they stated that all aforementioned candidates are elected
as members of the Council.
Under Item 2 was discussed the proposal for the election of
the Dean. Commission proposed the candidacy of Professor.
Dr. Mihajlo Mijanovic, and the acclamation with 13 votes
»for« adopted the suggestion of the Commission. After a
secret ballot it was stated that the Council of 14 members
voted, and 13 of them voted for proposed candidate. One
vote was restrained. Upon completion of voting the Council
made a decision to propose to the Faculty to elect Professor
Dr. Mihajlo Mijanovic as a Dean. The session ended its work
at 2.30 p.m.
On the same day when was held a session of the teaching-scientific Council of the Faculty, at 6.30 p.m. in the premises of the Philosophical Faculty was also held constitutive
session of Council of Faculty of Physical Education and Sports.
Twelve Council members (Momcilo Pelemis, docent Dr.
Cedomir Crnogorac, Milorad Karalic, Vukasin Vojinovic,
Vladimir Nikolic, Professor Dr. Zdenka Krivokuca, Professor
Dr. Ruben Bundalo, docent Dr. Simo Vukovic, magiste
Miroslav Petricevic, Professor Dr. Milan Turjacanin, Professor Dr. Vukasin Gutović and docent Dr. Danko Pržulj) who
were present adopted the following agenda:
1. Constitution of the Council - a) Verification of mandates and b) Election of the President of the Council)
1-6-08-2108/2001) kojim se naređuje: „... dr Ratku Dunđeroviću da dana 23.08.2001. godine do 15 sati oslobodi od
ljudi i stvari prostorije u ulici Mladena Stojanovića broj 2.“
(Лужајић, 2001, str.1)
Rje{enje je dostavljeno: prof. dr Ratku Dunđeroviću, Privremenom savjetu, Komisiji za utvrđivanje uslova za rad, Ministarstvu prosvjete i republičkom prosvjetnom inspektoru.
Formiranje Savjeta
fakulteta i izbor dekana
Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 3. avgusta
2001. godine imenovala sedam članova u Savjet Fakulteta
fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka: Mirko Banjac, Vuka{in
Vojinović, Slobodan Nagradić, Momčilo Pelemi{, Čedomir
Crnogorac, Milorad Karalić i Vladimir Nikolić.
Sjednica nastavno-naučnog vjeća Fakulteta sa dnevnim redom:
1. Izbor sedam članova Savjeta,
2. Utvrđivanje prjedloga za izbor dekana Fakulteta
održana je 31. avgusta 2001. godine, sa početkom u 13
časova, u prostorijama Filozofskog fakulteta. Sjednici je
prisustvovalo 14 nastavnika i saradnika i dva saradnika (mr
Du{ko Rokvić i \orđe Marjanović) bez prava odlučivanja.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Privremenog savjeta, doc. dr Simo Vuković, a zapisnik je vodio Ljubi{a Desančić. Prvo je izabrana Kandidaciona komisija od 3 člana: doc.
dr Momčilo Pelemi{, prof. dr Petar Pavlović i mr Du{an Ilić,
koja je za članove Savjeta predložila sledeće kandidate: prof.
dr Zdenku Krivokuća, prof. dr Zlatka Bundala, doc. dr Sima
Vukovića, mr Miroslava Petričevića, prof. dr Milana Turjačanina, prof. dr Vuka{ina Gutovića i doc. dr Danka Pržulja.
Prjedlog Komisije je aklamacijom jednoglasno usvojen.
Posle toga se, u skladu sa članom 107. Zakona o univerzitetu, pristupilo tajnom glasanju. Poslije prebrojavanja glasova konstatovano je da su za članove Savjeta izabrani svi
napred navedeni kandidati.
Pod tačkom 2 raspravljalo se o utvrđivanju prjedloga za izbor
dekana Fakulteta. Kandidaciona komisija je predložila prof.
dr Mihajla Mijanovića, a Vjeće je aklamacijom sa 13 glasova „za“ usvojilo prjedlog Komisije. Poslije tajnog glasanja
konstatovano je da je glasalo 14 članova Vjeća, a za predloženog kandidata je glasalo 13. Jedan je bio uzdržan. Po
okončanju glasanja Vjeće je donjelo odluku da Savjetu Fakulteta predloži da izabere za dekana prof. dr Mihajla Mijanovića. Sjednica je svoj rad zavr{ila u 14.30 časova.
Istoga dana kada je održana sjednica nastavno-naučnog
vjeća Fakulteta, u 18.30 časova u prostorijama Filozofskog
fakulteta je održana konstituirajuća sjednica Savjeta fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta. Dvanaest prisutnih članova
Savjeta (Momčilo Pelemi{, doc. dr Čedomir Crnogorac,
Milorad Karalić, Vuka{in Vojinović, Vladimir Nikolić, prof.
dr Zdenka Krivokuća, prof. dr Zlatko Bundalo, doc. dr Simo
Vuković, mr Miroslav Petričević, prof. dr Milan Turjačanin,prof.
dr Vuka{in Gutović i doc. dr Danko Pržulj) usvojili su sledeći
Dnevni red:
1. Konstituisanje Savjeta - a) Verifikacija mandata i b)
Izbor predsjednika Savjeta)
2. Imenovanje dekana
Sjednici nisu prisustvovali Mirko Banjac i Slobodan Nagradić.
Do izbora predsjednika Savjeta sjednicom je rukovodio doc.
dr Momčilo Pelemi{, a zapisnik je vodio Ljubi{a Desančić.
Prvo je izabrana Verifikaciona komisija od tri člana: doc. dr
47
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
Chief inspector in Ministry of Education in the Government
of the Republic of Srpska, Mr. Milenko Luzajic, based on
the Article 9, Paragraph 2 of the University Law, Article 1,
4 and 5, Paragraph 1, Item 3, 4 and 5 and Article 6 of the
Law of Educational Inspection, on 23 August 2001 brought
a Resolution (no. УП- 1-6-08-2108/2001) which orders:
“[...] Dr. Ratko Dundjerovic to clear the premises in St.
Mladena Stojanovica no. 2 from people and belongings on
23 August 2001, until 3 p.m. at latest.” (Лужајић, 2001, p.
1)
The Resolution was addressed to: prof Dr. Ratko Dundjerovic, Interim Council, Commission for work conditions,
Ministry of Education and Republic education inspector.
Zbornik radova 2011, 38–51
Pavlovi}, P. D., & Panteli}, K. M.: FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL...
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
2. Naming of Dean
The session also attended Mirko Banjac and Slobodan Nagradic.
Until the election of the Council president, the session
chaired docent Dr. Momcilo Pelemis, and the recorder was
Ljubisa Desancic. First they elected Verification commission
with three members: docent Dr. Momcilo Pelemis, docent
Dr. Danko Przulj and docent Dr. Simo Vukovic, which
determined that mandates of the members of Council are
valid and can be verified. After verification of all 14 members,
they started with election of president of the Council. Docent
Dr. Momcilo Pelemis nominated docent Dr. Cedomir Crnogorac for the president of the Council. After ballot the
nominated candidate was elected for President of the Council.
After constitution of Council and election of president, the
chairman work was passed to the new elected president.
After that they started with election and nomination of the
Dean of the Faculty.
After proposal of teaching-scientific council to elect Professor Dr. Mihajlo Mijanovic as the new Dean, and statement
of president of the Council that there are no other proposals,
they started with secret ballot. Commission consisted of:
docent Dr. Momcilo Pelemis, docent Dr. Danko Przulj and
docent Dr. Simo Vukovic, after counting of ballots, stated
that 12 members of the Council voted, and that all ballots
are valid, with the result of unanimously elected Dean,
Professor Dr. Mihajlo Mijanovic. The Council than adopted
the report of the Commission and made a Resolution to
name Professor Dr. Mihajlo Mijanovic, full professor, as the
new Dean of the Faculty of Physical Education and Sports
in Banja Luka. The session ended its work at 7.15 p.m.
Resolution of the Council of the Faculty of Physical Education and Sports, no. 20/01, on the appointment of the Dean,
from 31 August 2001, entered into force upon its adoption.
On the same day, when the Council of the Faculty of Physical Education and Sports decided to appoint Professor Dr.
Mihajlo Mijanovic as a Dean, Ministry of Education in the
Government of the Republic of Srpska brought a Resolution
no. 6-01-2229/2001 which appointed Radovan J. Vukovic
as Acting Dean of the Faculty of Physical Education and
Sports in Banja Luka. This decision was in contravention
with the University Law.
Commission for conditions for the commencement of the
work of the Faculty of Physical Education and Sports, which
was appointed by the Minister of education in the Government of the Republic of Srpska, Dr. Gojko Savanovic on
26 July 2001, was not effective and did not respect the
decision of the National Assembly, concerning the deadlines
for completion of tasks for commencement of the Faculty.
Bearing all this in mind, based on Article 12 of University
Law and Article 5 Paragraph 1 of the Regulation on detailed
conditions for the start of high education institution, the
Minister of education, on 31 August 2001, brought a Resolution no. 6-01-2225/2001, on the dismissal of the Commission. The solution is to take effect immediately upon
adoption.
After constitution of the Council and the appointment of the
Dean, President of the Interim Council, docent Dr. Simo
Vukovic, President of the Council, docent Dr. Cedomir
Crnogorac, and the Dean, professor Dr. Mihajlo Mijanovic,
on 3 September 2001, addressed to the National Assembly
of the Republic of Srpska a report on the establishment of
the Faculty of Physical Education and Sports in Banja Luka
(No. 25/01), in which they informed them what they had
done and what kind of difficulties and obstructions, made
by illegal persons, they met in order to complete all tasks
that National Assembly assigned to them. Here are just a
few that were made by both illegal and legal entities:
48
Proceedings 2011, 38–51
Momčilo Pelemi{, doc. dr Danko Pržulj i doc. dr Simo Vuković, koja je konstatovala da su mandati članova Savjeta
valjani i da se mogu verifikovati. Po verifikovanju mandata
svih četrnaest članova pre{lo se na izbor predsjednika Savjeta. Doc. dr Momčilo Pelemi{ je za predsjednika Savjeta
predložio doc. dr Čedomira Crnogorca. Nakon provedenog
glasanja za predsjednika Savjeta je izabran predloženi kandidat.
Po konstituisanju Savjeta i izbora njegovog predsjednika,
rukovođenje sjednice je preuzeo novoizabrani predsjednik.
Zatim se pre{lo na izbor i imenovanje dekana Fakulteta.
Na osnovu prjedloga nastavno-naučnog vjeća Fakulteta da
se za dekana izabere prof. dr Mihajlo Mijanović i konstatacije od strane predsjednika Savjeta da nema drugih prjedloga pristupilo se tajnom glasanju. Komisija u sastavu: doc. dr
Momčilo Pelemi{, doc. dr Danko Pržulj i doc. dr Simo Vuković je, nakon prebrojavanja glasova, konstatovala da je
glasalo dvanaest članova Savjeta, da su svi listići ispravni, i
da je prof. dr Mihajlo Mijanović jednoglasno izabran. Savjet
je zatim usvojio izvje{taj Komisije i donio Odluku da se za
dekana Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci
imenuje dr Mihajlo Mijanović, redovni profesor. Sjednica je
zavr{ila svoj rad u 19.15 časova.
Odluka Savjeta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, broj
20/01, o imenovanju dekana Fakulteta, od 31. avgusta 2001.
godine je stupila na snagu danom dono{enja.
Istog dana, kada je Savjet Fakulteta fizičkog vaspitanja i
sporta donio Odluku da se za dekana imenuje prof. dr
Mihajlo Mijanović, Ministarstvo prosvete u Vladi Republike
Srpske je donjelo Rje{enje broj: 6-01-2229/2001 kojim je
Radovan J. Vuković imenovan za vr{ioca dužnosti dekana
Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci. To Rje{enje
je bilo u suprotnosti sa Zakonom o univerzitetu.
Komisija za utvrđivanje uslova za početak rada Fakulteta
fizičkog vaspitanja i sporta, koja je imenovana od strane
ministra prosvjete u Vladi Republike Srpske, dr Gojka Savanovića, dana 26. jula 2001. godine, nije bila efikasna u svom
radu i nije ispo{tovala odluke Narodne skup{tine, koje se
tiču rokova izvr{enja zadataka osnivanja Fakulteta. Imajući
sve to u vidu, a na osnovu člana 12. Zakona o univerzitetu
i člana 5. stav 1. Uredbe o bližim uslovima za početak rada
visoko{kolske ustanove, ministar prosvete je, 31. avgusta
2001. godine, donio Rje{enje, broj: 6-01-2225/2001, o
razrje{enju Komisije. Rje{enje je stupilo na snagu odmah po
dono{enju.
Po konstituisanju Savjeta i imenovanja dekana Fakulteta
predsjednik Privremenog savjeta, doc. dr Simo Vuković,
predsjednik Savjeta, doc. dr Čedomir Crnogorac i dekan
prof. dr Mihajlo Mijanović su, 3. septembra 2001. godine,
uputili Narodnoj skup{tini Republike Srpske Izvje{taj o formiranju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci
(broj: 25/01) u kome ih obavje{tavaju {ta su sve uradili i na
kakve su pote{koće i opstrukcije, od nelegalnih lica, nailazili da bi obavili sve zadatke koje im je povjerila Narodna
skup{tina oko formiranja i početka rada Fakulteta. Nave{ćemo
samo neke koje su vr{ene kako od ilegalnih, tako i od legalnih lica:
„Konkurs za upis studenata u prvu godinu na ovaj
Fakultet raspisao je nepostojeći Fakultet na čelu sa
prof. dr Ratkom Dunđerovićem, imenovani je izvr{io
izbor studenata, naplatio tro{kove prijave po 40 KM
a verovatno i {kolarinu ...
Za nelegalne radnje u slučaju Dunđerovića upozorio
je i glavni republički inspektor o čemu je napravio i
zapisnik koji se nalazi u Vladi ...
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
At the end of report they demand: “... responsibility of individuals who deliberately or by accident misinterpreted
decisions of National Assembly of Republic of Srpska and
by that slow down the work of the Commission and jeopardise the autonomy of the University” (Ibid.) and thank to all
those who gave them their trust and support for constitution
of Faculty, “[...] and there is a lot more of those people,
than the ones who follow their own personal interests and
deceive the public.” (Ibid.)
After Resolution of Council to name Professor Dr. Mihajlo
Mijanovic as Dean, seeing that Resolution of Ministry of
Education, no. 6-01-2229/2001, from 31 August 2001,
named Radovan J. Vukovic as Acting Dean of Faculty of
Physical Education and Sports in Banja Luka was not according to Law, Minister of education in Government of Republic of Srpska, Dr. Gojko Savanovic, in accordance with
Article 257 of Law on Administrative Procedure and acting
by professional duty, on 7 September 2001, with Resolution
no. 6-01-2362/2001, declared invalid Resolution of Ministry of Education and all consequences flowing from a stopped
Resolution.
Nedeljka Bilbija, Judge of the District Court in Banja Luka,
on 13 September 2001 brought a resolution (no.5-15-00)
for inscription of authorized person for representing the
Faculty of Physical Education and Sports in Banja Luka into
court registry. With Resolution no: У/I-1808/2001, from 13
September 2001, Professor Dr. Mihajlo Mijanovic, Dean,
was signed in the court registry as authorized person for
representing the Faculty. Professor Dr. Mihajlo Mijanovic
was Dean until 28 May 2002, as written in the court registry.
Together with his associates Dean made a Statute of Faculty and on 28 September sent it to the Ministry of Education
in the Government of Republic of Srpska (note no.36/01)
Ministar prosvete, gospodin doc. dr Gojko Savanović
je sa svojim uputstvom broj 0601-1939/01 od
6.08.2001. godine ne pozivajući se ni na jednu
odredbu Zakona, stavio je van snage sve privremene
organe kao i komisije koje je imenovala Narodna
Skup{tina ...
Dalja opstrukcija koja nije poznata u praksi univerziteta desila se od profesora Ranka Pejića koji je po
nalogu ministra sazvao nelegalno vjeće mimo organa
koje je imenovala Narodna Skup{tina i na istom
izabrao 7 članova savjeta od kojih 3 nisu birana u
saradnička zvanja a niti su u radnom odnosu na
Fakultetu ... Drugim telegramom gospodin Pejić je
sazvao nelegalni savjet po nalogu ministra, na taj
poziv odazvali su se i članovi savjeta koje je imenovala Vlada. Taj savjet nije konstituisan jer članovi
koje je imenovala Vlada nisu dozvolili da se nezakonito radi ...
Kada smo legalno konstituisali nastavno-naučno
vjeće i izabrali dekana, ministar prosvjete, gospodin
Gojko Savanović svojim rje{enjem br.06-01-2229/2001
od 31.08.2001. za vd. dekana imenuje van.prof.dr
Radovana Vukovića iz Kanjiže.“ (Вуковић, Црногорац
и Мијановић, 2001, str. 2-3)
Na kraju Izvje{taja zahtjevaju: „... odgovornost pojedinaca
koji su namjerno ili slučajno pogre{no tumačili odluke Narodne Skup{tine Republike Srpske i time usporili rad Komisije i ugrozili autonomiju Univerziteta“, (Isto) i zahvaljuju se
svima onima koji su im dali povjerenje i pružili podr{ku pri
konstituisanju Fakulteta, „... a njih je mnogo vi{e nego onih
koji isključivo tjeraju svoje lične interese i obmanjuju javnost“.
(Ibid)
Poslje dono{enja odluke Savjeta fakulteta da se za dekana
imenuje prof. dr Mihajlo Mijanović, uvidjev{i da, Rje{enje
ministarstva prosvjete, broj: 6-01-2229/2001, od 31. avgusta 2001. godine, kojim je Radovan J. Vuković imenovan za
vd. dekana Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj
Luci, nije bilo na zakonu zasnovano, to je isto, na osnovu
člana 257. Zakona o op{tem upravnom postupku i po službenoj dužnosti, ministar prosvjete u Vladi Republike Srpske,
dr Gojko Savanović, dana 7. septembra 2001. godine,
Rje{enjem, broj: 6-01-2362/2001, oglasio ni{tavnim, kao i
sve pravne posledice koje su proizilazile iz poni{tenog
Rje{enja.
Nedeljka Bilbija, sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci, je 13.
septembra 2001. godine donjela Rje{enje (br.5-15-00) za
upis u sudski registar ovla{ćenog lica za zastupanje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci. Rje{enjem, broj:
U/I-1808/2001, od 13. septembra 2001. godine, za ovla{ćeno
lice za zastupanje i predstavljanje Fakulteta Bez ograničenja
upisan je u sudski registar prof. dr Mihajlo Mijanović, dekan
Fakulteta. Prof. dr Mihajlo Mijanović je obavljao funkciju
dekana, kako stoji u sudskom registru, do 28. maja 2002.
godine.
Dekan Fakulteta je sa saradnicima uradio Statut fakulteta,
koga je 28. septembra 2001. godine poslao Ministarstvu
prosvjete u Vladi Republike Srpske (dopis br. 36/01) radi
dobijanja saglasnosti. Istog dana, po prijemu Statuta, ministar
prosvjete, dr Gojko Savanović je, na osnovu člana 9. Zakona o univerzitetu, dao saglasnost na Statut i dopisom br.
6-01-2640/2001, od 28. septembra 2001. godine, prosljedio
ga nazad na Fakultet.
49
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
“The competition for enrolment of students for the
first year of studies was assigned by non-existing
Faculty headed by Professor Dr. Ratko Dundjerovic,
who made a selection of candidates, billed the application fee of 40 KM each as also probably the
scholarship ...
The Chief Republic inspector also pointed out the
illegal actions of Dundjerovic, and made the record
about that which is in the Government ...
Minister of education, docent Dr. Gojko Savanovic
with the instruction no. 0601-1939/01 from 6 August
2001, without reference to any Article of the Law,
repealed all interim bodies as also commissions
named by the National Assembly ...
Further obstruction, first one of its kind since the
existence of University, was made by professor
Ranko Pejic, who, upon order of Minister, and regardless to the organs nominated by the National
Assembly, called illegal session of the council, and
on that session he elected 7 members of the council,
from which 3 were not the people employed of the
Faculty [...] With second telegram Mr. Pejic called
illegal Council upon order of Minister, some members
of the council nominated by the Government recalled to that call. This Council was not constituted as
members appointed by the Government did not
allow the illegal work [...]
When we legally constituted teaching-scientific council and elected the Dean, Minister of education,
Mr. Gojko Savanovic with its Resolution no. 06-012229/2001 from 31 August 2001, names as Acting
Dean Associate Professor, Dr. Radovan Vukovic from
Kanjiza.” (Вуковић, Црногорац и Мијановић, 2001,
pp.2-3)
Zbornik radova 2011, 38–51
Pavlovi}, P. D., & Panteli}, K. M.: FOUNDING OF FACULTY OF PHYSICAL...
for approval. On the same day, upon receipt of the Statute,
Minister of education, Dr. Gojko Savanovic, based on Article 9 of University Law, gave his approval for the Statute,
and with letter no. 6-01-2640/2001, from 28 September
2001, returned it back to the Faculty.
Dean on 18 September sent a request to Rectorate asking
to enrol additional students.
“Dear Sirs
We address You this request to allow us the enrolment
of additional 30 students due to the current situation.
You are familiar with students being misled and
therefore applied for the illegal competition.
Hoping to have Your understanding, we thank You
in advance.
Sincerely.” (Мијановић, 2001a, p.1)
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
After that Rectorate of the University, on 27 September,
addressed a letter (no. 05-451/01) to the Ministry if Education in the Government of the Republic of Srpska requesting
to grant enrolment of additional students for every Faculty
of University of Banja Luka. The Minister addressed a letter
to Rector of University in Banja Luka on 8 October 2001,
informing him that Ministry of Republic of Srpska:
“... agree and approve all Faculties of Republic of
Srpska to enrol in school year 2001/2002 additional
15 percent of the number of students that Government
of the Republic of Srpska has approved in the first
registration period”, and that “[...] because of the
long procedures for the establishment of the Faculty,
the Ministry of Education approves the Faculty of
Physical Education and Sports to enrol 30 more
students to the first year of studies, of which 20 are
full-time and 10 part-time students, all self-financing.”
(Савановић, 2001, p. 1)
At the session of teaching-scientific council of the Faculty
held on 13 September 2001, was considered and adopted
the curriculum of the Faculty. The Dean on 3 October 2001
sent a letter (no. 40/01) to teaching-scientific council of the
University of Banja Luka where he required and requested
to, in accordance with Article 20 of the University Law,
approve the proposed curriculum. Teaching-scientific council of the University, at its session held on 24 October
2001, on the basis of Article 102 and 103 of University Law
and Article 113 of Statute of the University of Banja Luka,
brought the following decision (no. 05-515/01):
“1. We give our consent to the Faculty of Physical
Education and Sports for the curriculum that will be
implemented for the first year of study in the academic 2001/2002 and for the remaining years of study
will be applied the curriculum of the Department
for Physical Culture of Philosophical Faculty in Banja
Luka.
2. This Decision will be valid with the day of the
decision.” (Мирјанић, 2001, p. 1)
Reference
Билбија, Н. (2001a). Решење Основног суда у Бањој Луци,
br. 5-15-00, od 20. jula 2001. godine, Banja Luka:
Osnovni sud Banja Luka.
Билбија, Н. (2001b). Рјешење Основног суда у Бањој
Луци, br. 5-15-00, 13. septembar 2001. godine, Banja
Luka: Osnovni sud u Banja Luci.
50
Proceedings 2011, 38–51
Dekan je 18. septembra 2001. godine uputio Rektoratu
Univerziteta zahtjev za odobrenje upisa dodatnih studenata.
„Po{tovana gospodo
Obraćamo vam se zahtjevom da nam odobrite upis
dodatnih 30 studenata zbog nastale situacije.
Poznato vam je da su mnogi studenti bili pogrešno
informisani i prijavljivali su se na nelegalno raspisani
konkurs.
U nadi da ćemo naići na va{e razumjevanje unaprjed se zahvaljujemo.
S po{tovanjem.“ (Мијановић, 2001a, str.1)
Posle toga Rektorat Univerziteta je 27. septembra iste godine uputio dopis (broj: 05-451/01) Ministarstvu prosvjete u
Vladi Republike Srpske u kome su tražili da se odobri upis
dodatnih studenata na svim Fakultetima Univerziteta u
Banjoj Luci. Ministar prosvjete je, 8. oktobra 2001. godine,
uputio Rektoru Univerziteta u Banjoj Luci Dopis (br. 6-032671/2001) u kome ga obavje{tava da je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske:
„... saglasno i odobrava svim Fakultetima Republike
Srpske da u {kolskoj 2001/2002. godini upiše 15
odsto od broja koje je Vlada Republike Srpske odobrila u prvom upisnom roku“, a da „... zbog duge
procedure oko osnivanja Fakulteta, Ministarstvo
prosvjete odobrava da Fakultet za fizičku kulturu i
sport upi{e u prvu godinu studija jo{ 30 studenata
od kojih 20 redovnih i 10 vanrednih studenata, svi
samofinansiranje.“ (Савановић, 2001, str. 1)
Na sjednici nastavno-naučnog vjeća Fakulteta, održanoj 13.
septembra 2001. godine, razmatran je i usvojen nastavni
plan Fakulteta. Dekan je, 3. oktobra 2001. godine, uputio
dopis (br. 40/01) Nastavno-naučnom vjeću Univerziteta u
Banjoj Luci u kome traži i moli da se u skladu sa članom 20
Zakona o Univerzitetu da saglasnost na predloženi nastavni
plan. Nastavno-naučno vjeće Univerziteta je na sjednici,
održanoj 24. 0ktobra 2001. godine, na osnovu člana 102. i
103. Zakona o univerzitetu i člana 113. Statuta univerziteta
u Banjoj Luci, donjelo sledeću Odluku (broj: 05-515/01):
„1. Daje se saglasnost Fakultetu fizičkog vaspitanja i
sporta na Nastavni plan koji će se primenjivati za
prvu godinu studija u {kolskoj 2001/2002. godini, a
za ostale godine studija primenjivaće se nastavni plan
sa Odseka za fizičko vaspitanje Filozofskog fakulteta
u Banjoj Luci.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.“
(Мирјанић, 2001, str. 1)
U prvu godinu te {kolske 2001/02. godine upisano je 60
redovnih i 27 vanrednih studenata. Sa novoupisanim Fakultet je pohađalo ukupno 373 studenta (druga godina – 91,
treća – 56, četvrta – 39, apsolventi – 28 i ponavljača na
prvoj – 72)
Вуковић, С. (2001a). Извјештај о извршењу Одлука
Народне скупштине РС о оснивању Факултета
физичког васпитања и спорта, br. 01-804/01, od
4.07.2001. godine i br. 8/01 od 20. jula 2001. godine,
Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Вуковић, С. (2001b). Преузимање досијеа студената,
наставника и сарадника са Одсјека за физичку
културу, br. 7/01, 20. juli 2001. godine, Banja Luka:
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Вуковић, С. (2001v). Записник са сједнице научнонаставног вјећа Факултета физичког васпитања и
спорта Бања Лука, 31. avgust 2001. godine, Banja Luka:
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Вуковић, С. (2001g). Одлука о именовању седам чланова
факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци,
31. avgust 2001. godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog
vaspitanja i sporta.
Вуковић, С., Црногорац, Ч., & Мијановић, М. (2001).
Извјештај о формирању Факултета физичког
васпитања и спорта у Бањој Луци, br. 25/01, 3. septembar 2001. godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja
i sporta.
Давидовић, Д. (2001). Закључак градоначелника Бања
Луке, broj: 07/I-322/1, od 16. februara 2001. godine,
Banja Luka: Kabinet gradonačelnika, str. 1-2
Додик, М. (2000). Предлог Одлуке о оснивању Факултета
физичког васпитања и спорта у Бањој Луци, Službeni
glasnik Republike Srpske, broj 39, 16. novembar 2000.
godine, Banja Luka: Vlada RS, str.889
Записник о примопредаји досијеа и матичне књиге
студената Одсјека за физичку културу Филозофског
факултета у Бањој Луци, као и досијеа наставника и
сарадника и остале документације, од 26. јула 2001.
године. (2001). Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i
sporta.
Зуковић, Љ. (1994). Решење, broj: УП-I-02-1466/94, 16.
septembar 1994. godine, Pale: Vlada RS.
Иванић, М. (2001). Решење о именовању чланова Савета
факултета физичког васпитања и спорта, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40, 17. avgust 2001. godine,
Banja Luka: Vlada RS, str.837.
Калинић, Д. (2001a). Одлука о оснивању Факултета
физичког васпитања и спорта у Бањој Луци, Službeni
glasnik Republike Srpske, broj 30, 10. juli 2001. godine,
Banja Luka: Vlada RS, str.661
Калинић, Д. (2001b). Одлука о именовању Привременог
савјет Факултета физичког васпитања и спорта у
Бањој Луци, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 30,
10. juli 2001. godine, Banja Luka: Vlada RS, str.661
Калинић, Д. (2001v). Одлука о именовању Метичарске
комисије Факултета физичког васпитања и спорта у
Бањој Луци, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 30,
10. juli 2001. godine, Banja Luka: Vlada RS, str.662
Караџић, Р. (1993). Указ о проглашењу Закона о
Универзитету, Službeni glasnik Republike Srpske, broj
12, 9. avgust 1993. godine, Sarajevo: Vlada RS, str.487.
Келечевић, З. и Маријанац, З. (2001). Записник о
инспекцијском прегледу на Природно-математичком
факултету у Бања Луци, broj: 6-08-285/2001, od 28.
februara 2001. godine, Banja Luka: Vlada RS, str.1-2
Кличковић, Г. (1997). Одлука о измјени и допуни одлуке о
броју студената који се уписују у прву годину
основних студија у школској 1997/98 години, Službeni
glasnik Republike Srpske, broj 28, 3. novembar 1997,
Pale: Vlada RS, str.739
Књига евиденција о издатим дипломама о стеченом
високом образовању. (2001). Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Крајишник, М. (1993). Закон о Универзитету, Službeni
glasnik Republike Srpske, broj 12, 9. avgust 1993. godine,
Sarajevo: Vlada RS, str. 487-498.
Лужајић, М. (2001). Рјешење, br. УП-I-6-08-2108/2001, 23.
avgust 2001. godine, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete u
Vladi RS.
Матична књига. (2000). Broj 2 i 3, Banja Luka: Fakultet
fizičkog vaspitanja i sporta.
Мијановић, М. (2001a). Захтјев за одобрење уписа
додатних 30 студената, br: 32/01, 18. septembar 2001.
godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Zbornik radova 2011, 38–51
Минајовић, М. (2001b). Допис наставно-научном вјећу
Универзитета у Бањој Луци, br. 40/01, 3. oktobar 2001.
godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Мијановић, М. (2001v). Допис ректорату Универзитета у
Бањој Луци – достава тражених података, br. 52/01, 2.
novembar 2001. godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog
vaspitanja i sporta.
Мијановић, М. и Вуковић, С. (2001). Писмено Ранку
Пејићу, 17. avgust 2001. godine, Banja Luka: Fakultet
fizičkog vaspitanja i sporta.
Мирјанић, Д. (2001). Одлука, br. 05-515/01, 25. oktobar
2001. godine, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci.
Николић, В., Вуковић, С., Пелемиш, М. и Пажин, Ј. (2001).
Записник о примопредаји досијеа студената уписаних
на Одсјек за физичку културу Филозофског факултета
у Бања Луци, 22. avgust 2001. godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Рјешење о разрјешењу Комисије за утврђивање услова за
почетак рада Факултета физичког васпитања и спорта
у Бањој Луци, br. 6-01-2225/2001, 31. avgust 2001.
godine, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete u vladi RS.
Савановић, Г. (2001a). Образложење Одлуке о оснивању
Факултета физичког васпитања и спорта, br.6-01240/2001, 15. mart 2001, Banja Luka: Ministarstvo prosvete u Vladi RS.
Савановић, Г. (2001b). Решење (2001), broj: 01-1899/2001,
od 26. jula 2001. godine, Banja Luka: Vlada RS.
Савановић, Г. (2001v). Упутство о конституисању
Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој
Луци, broj: 6-01-1939, 6. avgust 2001. godine, Banja
Luka: Ministarstvo prosvjete u Vladi RS.
Савановић, Г. (2001g). Образложење упутства, broj: 6-011939/2001, 6. avgust 2001. godine, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete u Vladi RS.
Савановић, Г. (2001d). Рјешење, br. 6-01-2362/2001, 7.
septembar 2001. godine, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete u Vladi RS.
Савановић, Г. (2001đ). Допис ректору Универзитета у
Бањој Луци, br. 6-03-2671/2001, 8. oktobar 2001. godine, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete u Vladi RS.
Савановић, Г. (2001e). Сагласност, broj: 6-01-2640/2001,
28. septembar 2001. godine, Banja Luka: Vlada RS.
Универзитет у Бањалуци. (1990). Ur. R. Kuzmanović, Banja
Luka: Univerzitet u Banjoj Luci.
Црногорац, Ч. (2001a). Записник са конституирајуће
сједнице Савјета факултета физичког васпитања и
спорта у Бањој Луци, 31. avgust 2001. godine, Banja
Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
Црногорац, Ч. (2001b). Одлука о именовању декана
Факултета физичког васпитања и спорта, br. 20/01,
31. avgust 2001. godine, Banja Luka: Fakultet fizičkog
vaspitanja i sporta.
Korespodencija/Correspodence to:
Dr Petra Pavlovi}
Phone: 0038766678070
E-mail: veroljub.stankovicªpr.ac.rs
51
REVIEW PAPER
PREGLEDNI ČLANAK
Pavlovi}, P. D. i Panteli}, K. M.: OSNIVANJE FAKULTETA FIZICKOG...
Download

FULL TEXT.pdf