1
2
3
4
Ege Üniversitesi Rektörü
5
6
Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
-
28
29
30
31
32
33
34
35
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
36
DİNLETİ
Cevher-i Musiki’den Sâz ve Sûz
Prof. Dr. M. Hakan CEVHER
Bu dinletide, Cevher-i Musiki topluluğu tarafından,
17. yüzyıla ait “Mecmûa-i Saz ü Sûz” isimli el
yazması aracılığı ile günümüze ulaşan çalgısal ve
sözel eserlerden oluşan bir demet sunulacaktır.
Etkinliği hazırlayan Cevher, 1989 yılından beri E.Ü.
DTM Konservatuvarı’nda; Ud, Türk Musikisi
Tarihi, Türk Musikisi Kuramları, Prozodi, Türk
Musikisi Bibliyografyası ve Osmanlıca derslerini
vermektedir.
Tarih: 23 Ekim 2014
Saat : 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
37
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Temel Bilimler Bölümü, Bölüm Başkanı
DİNLETİ
Nefeslenişler
Serdar KASTELLİ
Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi
Bu konserde; Anadolu’dan ve dünyadan nefesli
çalgıların ön planda olduğu, çeşitli türlerden besteler,
halk türküleri ve doğaçlamaların oluşturduğu bir
repertuar seslendirilecektir. Eşlikte ritm ve armoniyi
sağlayacak enstrumanlar yer alacaktır.
Serdar KASTELLİ, 1999’da EÜ DTMK, Türk Halk
Oyunları bölümünde lisans, 2004’te Türk Halk
Oyunları Anabilim dalında yüksek lisansı programını
tamamladı. 2009 ‘da Afyon Kocatepe Üni. Müzik
anasanat dalı, sanatta yeterlik programını kazandı.
Bir çok projede; besteci, yönetmen, aranjör ve
enstrumanist olarak yer aldı. “Deva Music Project”
adlı gurubun kurucularındandır. 2000 yılından beri
EÜ DTM Konservatuvarı’nda “kaval” derslerini
vermektedir.
Tarih: 30 Ekim 2014
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
38
SUNUM - DİNLETİ
Şanda Nefes Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. İlter DENİZOĞLU
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi - Volokoji Bölümü Doktoru
D.T.M.K. Öğretim Görevlisi
Dr. Serap AKDENİZ
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
Vokoloji Bölümü’nde görev alan Yrd. Doç. Dr. İlter
Denizoğlu, 2010 yılından bu yana okulumuz Temel
Bilimler Bölümü’nde Ses Sağlığı dersini, Dr. Serap
Akdeniz ise yine aynı bölümde Türk Müziği Solfej
ve Kuramı derslerinin yanı sıra, Toplu Uygulama
derslerini de vermektedirler. Etkinlik, Yrd. Doç. Dr.
İlter Denizoğlu’nun “Şanda Nefes Teknikleri” adlı
sunumunun ardından, Dr. Serap Akdeniz ile birlikte
sunacakları mini bir dinletiden oluşmaktadır.
Tarih: 6 Kasım 2014
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
39
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı
DİNLETİ
Erzurum Âşık Havaları
Dr. Zeynel DEMİR
Ses Eğitimi Bölümü Okutman
Ses Eğitimi Bölümünde Çalgı Eğitimi ve Toplu
Uygulama dersleri veren DEMİR, bu etkinlikte
Erzurumlu Âşıklardan derlediği eserleri
seslendirecektir. Âşıklık geleneğinde çalıp söyleme
üzerinde durulacak ve Erzurumlu âşıklardan
“koçaklama, güzelleme, hiciv, divan, semai” gibi
türlere ilişkin örnekler sunulacaktır. 2007 – 2009
Akademik döneminde Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY
ve öğretim görevlisi Dr. Zeynel DEMİR tarafından
hazırlanmış olan “Erzurum ve Yöresi Âşık Müziğinin
Araştırılması” Projesi kapsamında, alan araştırma
sonuçları Azerbaycan Bakü Müzik Akademisi’nde
bir doktora tezi olarak da sunulmuş ve yayına
hazırlanmıştır.
Tarih: 20 Kasım 2014
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
40
DİNLETİ
Öğretmenlerimize Saygı Konseri
Dilek Şafak ÇAKAR
Bu etkinlikte, E.Ü. Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Kuruluşunun 30. Yılı dolayısıyla
kuruluşundan günümüze kadar geçen süre
zarfında, kurumumuza hizmet etmiş değerli
hocalarımızın katılımını sağlamak, vefat edenleri
de anmak olacaktır
Konservatuvarımızın kuruluşundan günümüze
kadar görev almış, hocalarımızın bestelerinden
oluşan repertuvar sunulacaktır.
Etkinliği hazırlayan Dilek ŞAFAK ÇAKAR,
1993 yılından beri E.Ü. Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı’nda TSM Üslup Repertuar
derslerini vermektedir.
Tarih: 24 Kasım 2014
Saat: 18.00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
41
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi
SUNUM
Matematiğin Müzikteki Yeri
Yrd. Doç. Dr. A. Maruf ALASKAN
Öğr. Elm. Zekiye Demirezen
Çalgı Yapım Bölümü
Hayatın her alanında yaşamımıza kattığımız
matematiğin sanatın diğer dallarında olduğu gibi
müziğinde vazgeçilmez ana unsuru olduğunu bazı
örneklerle insanlarımıza anlatmaya çalışılacaktır. En
basit bir hece vezninden, herhangi bir çalgının tel
boyunun hesaplamasına, herhangi bir ağacın özgül
ağırlığından, akord yaparken kullandığımız seslerin
frekans aralığının hesaplamasına varıncaya daha
birçok müzik unsurunun matematikle ne kadar
iç içe olduğunu anlatmaya yönelik “matematiğin
müzikteki yeri” adlı sunum yapılacaktır.
Tarih: 4 Aralık 2014
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
42
DİNLETİ
Türkülerle Yarenlik
Dr. Gökhan EKİM
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi
Anadolu Sohbet gelenekleri içerisinde var olan ve
başta “Çankırı Yaran Sohbetleri-Yaran Meclisleri”
geleneği içerisinde de önemli bir yere sahip Halk
Müziğimiz den yola çıkılarak, Anadolu Sohbet
meclislerinde icra olunan türküler ile Türk Halk
Müziğimizin seçme ezgileri ve çalgısal eserlerinde
yer aldığı “Türkülerle Yarenlik” dinleti programı
gerçekleştirilecektir. Bu dinletinin amacı Çankırı
Yaran Sohbet geleneği başta olmak üzere Anadolu
Sohbet geleneklerinin özünün korunması ve bu
geleneklerin bir takım bilgiler ve sunum ile vokalenstrümantal eserler, Türküler eşliğinde anlatılması
ve tanıtılmasıdır.
Tarih: 18 Aralık 2014
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
43
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
DİNLETİ
Karma Piyano Dinletisi
Dr. Çağrıhan Erkan
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi
Bu etkinlikte, ERKAN’ın Türk Müziği repertuvarından
seçerek piyanoya uyarladığı eserler öğrencileri
tarafından seslendirilecektir. Ayrıca aynı öğrenciler,
konservatuvarda eğitimini aldıkları meslek çalgıları
ile birer sözlü eseri ERKAN’ın doğaçlama piyano
eşlikleriyle yorumlayacaklardır. Bütün bunlara ek
olarak eserlerin seslendirilmesinde taksim olgusu
da işlenerek, sözel bir eserin çalgıyla ‘şarkı söyler
gibi (cantabile)’ yorumlanması üzerine örnekler
sunulacaktır.
Çağrıhan ERKAN, 2006 yılından beri E.Ü.DTM
Konservatuvarı’nda piyano derslerini vermektedir.
Tarih: 25 Aralık 2014
Saat: 18.00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
44
DİNLETİ
Tango Rüzgarı
Dr. Ahmet UTKU
Ses Eğitimi Bölümünde Ses Tekniği dersi öğretim
elemanı Ahmet UTKU tarafından hazırlanan
dinletide, Latin Amerika kökenli bir müzik türü
olan ve ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dünyayı
saran Tango’ya ait örneklere yer verilecektir.
Sözlü eserlerin yanı sıra enstrümantal eserlerin
de icra edileceği etkinlikte, yabancı bestecilere ait
tangolar ve Cumhuriyet’in ilanıyla artan çokseslilik
çalışmaları içerisinde Türk besteciler tarafından
bestelenen Türk tangoları da örneklendirilecektir.
Tarih: 5 Mart 2015
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
45
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Ses Eğitimi Bölümü Okutmanı
DİNLETİ
Tasavvufi Halk Müziği
Erdal GÜRAL
Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi
İnanç müziği Türk Musikisi içersinde önemli
bir yer tutmaktadır. Bu etkinlikte Türekiye’de
çalınan, söylenen , oyunu olan tasavvufi halk
müziği örnekleri Ses Eğitimi Bölüm öğrencileri ile
sunulacaktır.
Erdal Güral, 1997 yılından bu yana E.Ü.DTM
Konservatuvarı’nda Geleneksel Türk Halk Müziği
derslerini vermektedir.
Tarih: 12 Mart 2015
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
46
DİNLETİ
Bursa Bakır Türküleri
Dr. Hale YAMANER OKDAN
Türk Halk Oyunları Bölümü Araştırma Görevlisi
Tarih: 19 Mart 2015
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
47
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Kadın erkek eğlencelerinin ayrı ayrı ortamlarda
gerçekleştirildiği Bursa yöresinde kadınlar, kendilerine
has eğlence ortamlarında bakır eşliği ile eğlenirler.
Bakır eşlikli seslendirilen türkülere Bakır Türküleri
dendiği gibi, bakır türkülerinin tamamında oyun eşliği
görülmektedir.
Bu etkinlikte Bursa yöresi bakır türküleri ve bu
türkülere eşlik eden danslardan örnekler sunulacaktır.
Etkinlikte yörenin bakır çalma geleneği hakkında,
kişisel alan araştırmalarımızın verilerinden
yararlanılarak bilgiler de verilecektir.
Etkinliği hazırlayan Hale YAMANER OKDAN, 2003
yılından beri EÜ DTM Konservatuvarı’nda Türk Halk
Oyunları Uygulama derslerini vermektedir.
SÖYLEŞİ
Bağlama Yapım Sanatçısı
Hasan GÜLASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN
Çalgı Yapım Bölümü Öğretim Görevlisi
Ülkemizin önde gelen bağlama yapım
sanatçılarından Hasan GÜLASLAN ile bağlama
yapımı ve temel sorunları üzerine bir söyleşi
gerçekleştirilecektir.
Tarih: 2 Nisan 2015
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
48
Sunum - Gösteri
Dünya Dans Günü
Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Elemanları & Öğrencileri
Tarih: 29 Nisan 2015
Saat: 10:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
49
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve
UNESCO tarafından 1982 yılından bu yana her yıl 29
Nisan’da kutlanmaktadır.
“Uluslararası Dans Günü” nün hedefi, tüm siyasi,
kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans
aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın
evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Bölümü, dans kültürü içerisinde
önemli bir yer tutan geleneksel dans kültürüne
yönelik çalışmalarla dünya dans gününü kutlayacaktır.
Bu etkinlikte, Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim
elemanlarının akademik dans çalışmaları öğrencilerin
pratik dans uygulamaları eşliğinde sunulacaktır.
DİNLETİ
Bağlama Ailesiyle Bir Yolculuk
Metin ŞENGÜL
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi
Bu etkinlikte, ŞENGÜL’ün gerek Türk Halk Müziği
gerek Türk dünyasının seçkin eserlerini bağlama
ailesiyle seslendirilecektir. Kendi bakış açısıyla
yorumlayacağı eserler, halk müziği açısından
geleneksel kalıpların yeniden ele alınmasına ışık
tutacak şekilde öğrencileriyle sunulacaktır.
Metin ŞENGÜL, 1997 yılından beri E.Ü.DTM
Konservatuvarı’nda bağlama, THM repertuvarı,
THM toplu uygulama derslerini vermektedir.
Tarih: 7 Mayıs 2015
Saat: 18.00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
50
ODA MÜZİĞİ
Tını Ege
Dr. Esin de Thorpe Millard
Tını EGE;
I.Keman: Çisil Özyaman
II.Keman: Ebru Ekmekçioğlu
Viyola: İbrahim Olcay
Viyolonsel: Defne Simay Şarlar’dan oluşmaktadır.
Öğretim elemanı ve öğrencilerinden oluşan grubun
bu etkinliğinde Klasık Batı Müziği eserlerinden
ve tangolardan oluşan bir repertuar dinleyicilerle
paylaşılacaktır.
Dr. Esin de THORPE MILLLARD 2003 yılından
beri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı’nda görev yapmaktadır.
Tarih: 21 Mayıs 2015
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
51
ÖĞRETİM ELEMANI ETKİNLİKLERİ
Temel Bilimler Bölümü
DİNLETİ
Notalarda Yaşayanlar
Seher Dilmaç Meriç
Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi
Bu etkinlikte Devlet Türk Musikisi Konservatuvarının
kuruluşunda görev almış merhum sanatçı
hocalarımız anılacak ve eserleri seslendirilecektir.
1987 yılında girdiği Konservatuvar eğitim hayatı
boyunca birebir çalışma fırsatı bulduğu hocalarının
eserlerini seslendirecek olan Seher Dilmaç Meriç
1993 senesinden itibaren Ses Eğitimi Bölümü’nde
tanbur ve üslup repertuvar dersleri vermektedir.
Tarih: 4 Haziran 2015
Saat: 18:00
Yer: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi
Konservatuvarı Etkinlik Salonu
52
53
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
54
EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK
MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
30. YIL AÇILIŞ KONSERİ
Yıl boyu yapacağı sanatsal ve akademik etkinliklerin
başlangıcı olan ‘30. Yıl Açılış Konseri’nde bu güne kadar
kuruma hizmet etmiş; idareci ve sanatçılar, sağladıkları
katkılarıyla birlikte anılacaktır. Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musikisi Konservatuvarınca, Geleneksel Müziğin
kuşaktan kuşağa aktarılması ve akademik yönünün
belirlenmesinde üstat sanatçıların rolünün büyük
önemini vurgulamak amacıyla “Kuşaktan Kuşağa” adlı
üç nesili kapsayan bir konser sunulacaktır.
TÜRK HALK MÜZİĞİ
Hale Gür / Eşlik – Özgür Çelik (Kabak Kemane)
Gani Peşken (Bağlama)
Oğuz Demirci (Tulum)
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
Selim Öztaş / Eşlik – Tolga Akşit (Klarnet)
Nurdan Tezel (Keman)
Selim Şenel (Tanbur)
5- Teşekkür belgeleri Sunumu
Tarih: 15 Ekim 2014
Saat: 20.00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar (Mötbe) Kültür Merkezi
55
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
30. YIL AÇILIŞ TÖRENİ PROGRAMI
1- İstiklal Marşı
2- EÜ DTM Konsevatuvarı Tanıtım Filmi
3- Açılış konuşmaları
4- Konser: “Kuşaktan Kuşağa”
KONSER
Hüseyin Turan ile Türk Halk Müziği
Ses Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynel DEMİR
yönetiminde, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı hocalarının eşlik edeceği konserde
Hüseyin TURAN, Türk Halk Müziği eserlerinden örnekler
seslendirecektir.
Erzincan’ın Tercan’a bağlı Beykonak’ta dünyaya gelen
Hüseyin Turan, bağlamayla birlikte halk oyunlarına ilgi
duydu ve bu alanda eğitim aldı. Katıldığı halk oyunları
yarışmalarında üç Türkiye Birinciliği ve bir Dünya
Birinciliği elde etti. 1997’de ilk solo albümü Hüseyin
Turan’ı yayınladı. Bu albümün ardından Aklıma Düştü
Gözlerin, Turna Sesi, Hoş Geldin, Kilit, Adı Karanfil, Leyla
Nefesi albümlerini yayınlayan sanatçının son albümü
Dolu, Doğaç Müzik ve Esen Müzik etiketiyle 6 Şubat
2012’de yayınlandı.
Tarih: 12 Kasım 2014
Saat: 20:00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar (Mötbe) Kültür Merkezi
56
KONSER
Türk Halk Müziği Topluluğu
“Solistler Geçidi”
Atabey AYDIN
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Elemanları ve
öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek konserde;
Türk halk müziğinin farklı yörelerdeki geleneksel icra
özelliklerinin yansıtılması ve icra edilen yöre ya da
kaynak kişilerle ilgili kısa bilgilendirmeler verilecektir.
Bu bağlamda türkülerin kuşaktan kuşağa aktarılarak
günümüzde icra edilmesine vesile olan kaynak
kişiler Öğretim Elemanlarının ve öğrencilerin solo
performansları aracılığı ile tanıtılacaktır.
Atabey AYDIN, 2004 yılından beri Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda Türk Halk
Müziği Repertuvarı ile Türk Halk Müziği Solfej ve
Kuramı derslerini vermektedir. Temel Bilimler Bölümü
Türk Halk Müziği Topluluğu’nun şefliğini yapmaktadır.
Tarih: 17 Aralık 2014
Saat: 20.00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar (Mötbe) Kültür Merkezi
57
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
KONSER
Erenlerin Dilinden
Dr. Gani PEKŞEN
Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi
Özgür YURTERİ
Erkan DEMİR
Anadolu’da inanç müziği ile ilgili araştırma-derleme
çalışmaları yapan Dr. Gani PEKŞEN, derlemeleri bu
inancı yaşatan Dede, Zakir, Aşık, Sazandar vs. yerinde ya
da ritüellerine katılarak orada ve sonrasında icra ediliş
özeliklerini de göz önünde bulunarak tespit çalışmaları
yapmıştır. Bu konserde Dede, zakirlerden kendi
aralarındaki muhabbet ve cemlerde çaldıkları 12 perdeli
Bağlama ve Cura ile seslendirdikleri kelamları yine aynı
özellikli bağlama, cura ve divan sazları ile Pençe çalım
tekniği ile seslendirecektir.Dede sazı; Dr. Gani PEKŞEN,
Cura sazı; Erkan DEMİR, Divan sazı; Özgür YURTERİ.
Dr. Gani PEKŞEN, 1990 yılından beri E.Ü. DTM
Konservatuvarı’nda, Çalgı Eğitimi, T.H.M. Dikte ve Kuram,
T.H.M. Üslup ve Repertuar derslerini
vermektedir.
Tarih: 14 Ocak 2015
Saat: 20.00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR Mötbe Kültür Merkezi
58
KONSER
Doğaçlama Üzerine Piyano ile Düetler
Dr. Çağrıhan Erkan
Bu konserde, ERKAN’ın Türk müziği repertuvarından
seçtiği eserler, piyanoda doğaçlama eşliklerle
konservatuvar öğretim elemanları birlikteliğinde
gerçekleştirilecektir.
Projenin, özellikle Türk çalgılarının frekans ve tını
özellikleri göz önünde bulundurularak, piyano ile
bir vokal ya da farklı çalgıların yer aldığı birliktelikle
çeşitli tema başlıkları altında devam ettirilmesi
planlanmaktadır.
Çağrıhan ERKAN, 2006 yılından beri E.Ü.DTM
Konservatuvarı’nda piyano derslerini vermektedir.
Tarih: 11 Mart 2015
Saat: 20.00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR Mötbe Kültür Merkezi
59
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi
GÖSTERİ
Ekin Topluluğu
Türk Halk Oyunları Bölümü Etkinliği
Halk Oyunları eğitim ve öğretimde yerel oyun
kültürünün araştırılması, analizi, öğrenimi ve aktarımı
üzerine yoğunlaşan Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği
Konservatuvarı; geleneksel dans alanındaki zengin
akademik edinimlerini, çağdaş bir anlayışla yorumlayarak
sunmayı hedeflemektedir.
25. Projesiyle seyircisi ile buluşacak olan “Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları
Bölümü Ekin Topluluğu”, yurt dışı ve yurt içinden yaptığı
derlemeleri ile Zeybeklik olgusunu yerel oyunlarla
senaryolaştırarak sahneleyecektir.
Tarih: 1-2-3 Nisan 2015
Saat: 20.30
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
60
KONSER
Ege Konservatuvar Orkestrası (EKO)
Dr. Çağrıhan Erkan
Bu konserde, ERKAN’ın karma olarak konservatuvar
öğrencilerinden kurmuş olduğu, yaylı ve üflemeli
çalgıların oluşturduğu orkestrasıyla Türk Müziği
repertuvarından seçilerek “EKO” için düzenlediği
eserler seslendirilecektir. Geleneksel bir çalgının
orkestra önünde solo performans göstermesi üzerine
de düzenlemelerin olacağı konser etkinliğinde,
orkestra için bestelenmiş yeni çalışmalar da yer
alacaktır.
Çağrıhan ERKAN, 2006 yılından beri E.Ü.DTM
Konservatuvarı’nda piyano derslerini vermektedir.
Tarih: 15 Nisan 2015
Saat: 20.30
Yer: EÜ Prof.Dr. Yusuf VARDAR Mötbe Kültür Merkezi
61
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi
DİNLETİ - SUNUM
Dünya Ses Günü Etkinlikleri
Ses Eğitimi Bölümü
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses
Eğitimi Bölümü’nün misyonu/vizyonu doğrultusunda
16 Nisan Dünya Ses Günü kutlamaları “ses ve
seslendirme” kavramları ekseninde son beş yıldır
kesintisiz olarak çeşitli bilimsel, sanatsal etkinliklerle
gündeme getirilmektedir. Geleneksel Türk müziği
türlerinin seslendirilmesine ilişkin panel, söyleşi,
konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantıların
yanı sıra; Ses Eğitimi Bölümü öğretim görevlileri ve
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konserler ve
dinletiler de etkinliklerin sanatsal – kültürel boyutunu
oluşturmaktadır.
Ses Eğitimi Bölümü’nce 16 Nisan 2015 tarihinde EÜ
AKM’nde “Dünya Ses Günü” nün bilimsel – sanatsal –
kültürel etkinliklerle gerçekleştirilmesi planlanmakta ve
bu etkinlikler yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası
niteliğe dönüşme potansiyelini her geçen yıl arttırmaya
devam etmektedir.
Tarih: 16 Nisan 2015
Saat: Tam Gün
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
62
KONSER
EÜ DTMK Klasik Türk Müziği Korosu
ve Saz Eserleri Topluluğu
Türk Mûsıkî San’atı içerisinde yer alan farklı türlerden
örnekler, Konservatuar Klasik Türk Müziği Korosu
ve Saz Eserleri Topluluğu tarafından icra edilecektir.
Klasik icra anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren
topluluk, aynı zamanda çağdaş bestecilerin eserlerini
de titiz çalışmalar sonucunda farklı şehir ve konser
salonlarında sergilemektedir. Koronun bugüne kadar
hazırlamış olduğu konser programlarına, günümüz ses
ve sanat dünyasından sanatkarlar ve topluluklar konuk
olarak davet edilerek ortak projeler gerçekleştirilmiştir.
Etkinliği hazırlayan Ege Üniversitesi Klasik Türk
Müziği Korosu ve Saz Eserleri Topluluğu çalışmalarını
1994 yılından beri Halil İbrahim YÜKSEL’in sanat
yönetmenliğinde sürdürmektedir.
Halil İbrahim YÜKSEL, 1996 yılından beri E.Ü.
D.T.M. Konservatuvarı’nda Meslek Çalgısı ( Mızraplı
Tanbur),Türk Müziği Solfej Nazariyat, Toplu Uygulama
derslerini vermektedir.
Tarih: 13 Mayıs 2015
Saat: 20.30
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
63
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
Şef: Halil İbrahim YÜKSEL
KONSER
KONSER
Gençlerin
Türküler
EÜ DTMK
Türk Dilinden
Halk Müziği
Topluluğu
Şef: Gani– PEKŞEN
Dr.Gani PEKŞEN
Özgür YURTERİ
Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi
Türküler, Anadolu halkının duygu ve düşüncelerini,
yaşam biçimlerini yalın bir şekilde ifade eden ezgilerdir.
Bu ezgiler yörelerin coğrafik, sosyal, ekonomik vs.
özelliklerine göre şekillenir. Her yöre kendine has
çalma ve söyleme biçimleriyle karşımıza çıkar. Bu yöre
farklılıkları kültürün zenginliğini ortaya çıkarmaktadır.
Konservatuar öğrencilerimiz; Anadolu ve bazı
komşu ülkelerine ait bu kültürel zenginlikleri ifade
eden türküleri toplu çalma ve söyleme biçimleri ile
sunmaktadırlar.
Dr. Gani PEKŞEN, 1990 yılından beri E.Ü. DTM
Konservatuvarı’nda, Çalgı Eğitimi, T.H.M. Dikte
ve Kuram, T.H.M. Üslup ve Repertuar derslerini
vermektedir.
Tarih: 27 Mayıs 2015
Saat: 20.30
Yer: EÜ Atatürk Kültür Merkezi
64
KONSER
1984’ den Bugüne
Dr. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE
Kuruluşundan bugüne kadar sazında, sesinde,
dansında, çalgı yapımında pek çok sanatçı yetiştiren
E.Ü.D.T.M Konservatuvarı’nın, yurdun hemen her
yerinde sanatını icra eden mezunlarının biraraya
getirilerek, 1984’den bugüne konser icra edilecektir.
Yurdun hemen her yerinde farklı görevlerde bulunan
mezun öğrencilerimizi davet edilerek yetişmekte olan
arkadaşlarımıza onları dinleme onurunu yaşatmak
amaç edinilmiştir.
Etkinliği hazırlayan Küçükgökçe, 1996 yılından beri EÜ
DTM Konservatuvarı’nda TSM Repertuvarı, Türk Din
Musikisi derslerini vermektedir.
Tarih: 10 Haziran 2015
Saat: 20.30
Yer: EÜProf. Dr. Yusuf VARDAR Mötbe Kültür Merkezi
65
KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
EÜ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ
KONSERVATUVARI
MEZUNİYET KONSERİ
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
Temel Bilimler, Ses Eğitimi, Türk Halk Oyunları ve Çalgı
Yapım Bölümü son sınıf öğrencileri, her yıl, eğitimleri
boyunca edindikleri görgü ve beceriyi simgeleyen
bir program hazırlamaktadırlar. 2014-2015 diploma
töreninde, 120 kişiden oluşan 27. mezunları, ulaştıkları
sanatsal konumlarını belirtecek geleneksel müzik ve
oyunları içeren bir konser sunacaklardır.
Tarih: 29 Haziran 2015
Saat: 14.00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR Mötbe Kültür Merkezi
66
67
SEMPOZYUM - YARIŞMA - KONGRE
68
SEMPOZYUM
II. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu
“ Müzikte Gelenek ve Modernite (Modernleşme) ”
Ana teması “Müzikte Gelenek ve Modernite
(modernleşme)” olan II. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu,
Günümüz Algısıyla Gelenek Kültürel Kimlik ve Toplumsal
Bellek Küreselleşme ve Çokkültürlülük Üretim – Aktarım –
Tüketim İlişkileri Bağlamında Müzik Endüstrisi Toplumsal
Yapı, Rol, Statü Toplumsal Cinsiyet (Gender) gibi alt
başlıklarıyla akademisyenlere fikirlerini ortaya koyma
platformu hazırlamaktadır. Sempozyum için önemli tarihler
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Sempozyum I. Çağrı : 24 Şubat 2014
Sempozyum II. Çağrı : 1 Nisan 2014
Sempozyum Bildiri Gönderme Son Gün : 2 Mayıs 2014
Gelen Bildirileri Bilim ve Danışma Kurulu Değerlendirme
Gönderimi : 15 Mayıs - 15 Haziran 2014
Katılımcılara Geri Dönüş : 30 Haziran 2014
Sempozyum Programını Açıklama Tarihi : 15 Ekim 2014
Tarih: 17-18 Kasım 2014
Saat: 09.00
Yer: Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
69
SEMPOZYUM - YARIŞMA-KONGRE
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
YARIŞMA
I. Ulusal Genç Yetenekler Mızraplı Tanbur Yarışması
“ Tanburi Cemil Bey Anısına ”
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Bu etkinlikte, Mızraplı Tanbur Sazının daha etkin ve yaygın bir
şekilde kullanılmasını sağlamak, genç yetenekleri keşfederek,
Milli Kültürümüze hizmet edebilmeleri hususunda imkanlar
sunmak amaçlanmaktadır.
Yarışma Şartları
- Yarışma; Ön Eleme ve Final olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilecektir.
- Ön Eleme için adaylar, toplam süresi 10 dakikayı geçmemek
kaydıyla hazırladıkları eseri görüntülü olarak kaydedip eserin
notası ile birlikte, istenilen diğer belgelerle iletişim adresine
belirlenen tarih aralığında göndermekle yükümlüdürler.
- Finale kalacak adaylar, hazırlayacakları eser ile birlikte;
(ön eleme için gönderilen eser ya da final tarihinin 10 gün
öncesinde ilgili kurula bildirmek kaydıyla farklı bir eser
de olabilir) değerlendirme heyetinin belirleyeceği eseri
hazırlamakla yükümlüdürler. Belirlenecek eserin notası ve
eğer talep edilirse bütün adaylar seslendirecekleri eserlerin
notalarını www.konservatuvar.ege.edu.tr adresinden talep
karşılığında temin edebilirler.
70
- Yarışmada değerlendirmeye alınacak çalgı sadece Mızraplı
Tanbur olacaktır.
- İcra edilecek eserin notası ( 7 Nüsha) final yarışma
esnasında jüriye sunulacaktır.
- İcra edilecek eserlerin seçimi; Türk Sanat Müziği Saz
Mûsıkîsi türlerinden olmalıdır.
- Final aşamasında eserlerin icrası nota kullanmadan
gerçekleştirilecektir.
- Eserlerin icra süresi her iki aşama için de 10 dakikayı
aşmamalıdır.
- Ön Elemenin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulacak
başarı listesindeki ilk 10 aday Finalde yarışmaya hak
kazanacaktır.
- Ön Eleme için müracaatı kabul edilen adayların sınava
giriş tarihi, saati, sırası ve yeri; T.C.Ege Üniversitesi Devlet
Türk Mûsıkîsi Konservatuarı www.konservatuvar.ege.edu.
tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca bir bilgilendirme ve
açıklama yapılmayacaktır.
- Final 27 Mart 2015 Cuma akşamı Ege Üniversitesi Prof. Dr.
Yusuf Vardar (MÖTBE) Kültür Merkezi konser salonunda
yapılacaktır.
Jürinin değerlendirmesinde, Eserin Doğru İcrâsı, Perde
Hakimiyeti, Yorumlama, Geleneksel Tavır ile Teknik
Yeterlilik gibi kriterler dikkate alınacaktır. İcra, toplam 100
puan üzerinden değerlendirilecektir. Ön Eleme ve Finalde
uygulanacak puanlama aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tarih: 27 Mart 2015
Saat: 20.00
Yer: EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR (Mötbe) Kültür Merkezi
71
SEMPOZYUM - YARIŞMA-KONGRE
Değerlendirme
25. ULUSLARARASI YARATICI DRAMA KONGRESİ
Dans, Devinim ve Yaratıcı Dramada
Yeni Yaklaşımlar
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürlüğü
&
Çağdaş Drama Derneği
İlki 1985 yılında başlatılan Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama
Kongreleri, Çağdaş Drama Derneği tarafından, kurulduğu
1990 yılından beri düzenlemektedir. Bu kongrelerin amacı,
yaratıcı dramanın disiplinlerarası boyutunu geliştirmek,
ülkemizden ve diğer ülkelerden gelen yaratıcı drama ve diğer
alan uzmanlarının alan bilgisi ve deneyimini ülkemizdeki
alan uzmanlarıyla paylaşabilmelerini sağlamaktır. Bugüne
kadar Almanya, İngiltere, Macaristan, İtalya, Norveç, İrlanda,
ABD, Belçika, Finlandiya, Yeni Zelanda, Kanada, Avusturalya
gibi ülkelerden pek çok alan uzmanı bu kongrelerde görev
almışlardır.
Çağdaş Drama Derneği öncülüğünde, Ege Üniversitesi Devlet
Türk Musikisi Konservatuvarı ev sahipliğinde Yirmi beşinci kez
yapılacak kongrenin teması “Dans, Devinim ve Dramada Yeni
Yaklaşımlar,” olarak belirlenmiştir. Sivil Toplum Kuruluşu &
Üniversite işbirliği geleneğiyle 25. si yapılacak olan Kongreye,
davet edilecek dans, devinim ve drama uzmanlarının
etkileşimi ve aktarımlarından doğacak sonuçların, bilim ve
sanat dünyasına büyük katkılar sağlayacağı ümit edilmektedir.
Tarih: 2-5 Nisan 2015
Yer: EÜ Kültür Sanat Evi
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Salonları
EÜ Küçük Spor Salonu
72
73
PANELLER
74
PANELLER
Panel Adı: Türk Müziği Konservatuvarlarının Yarını
Tarih: 24 Ekim 2014
Yer: E.Ü. DTMK Amfisi
Saat: 12.15
Düzenleyen: EÜ Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı Müdürlüğü
Panel Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Bahadır TUTU
Katılımcılar
Prof. Dr. M. Hakan CEVHER
Prof. Adnan KOÇ
Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR
Doç. Dr. Cenk GÜRAY
Öğr. Gör. Hakan TATYÜZ
Prof. Dr. M. Öcal ÖZBİLGİN
KURUMU
KONUSU
EÜ DTMK
Moderatör
İTÜ Türk
Musikisi Devlet
Konservatuvarı
İstihdam
Gazi Üni.
Türk Müziği
Devlet Kons.
Yıldırım Beyazıt
Üni.
Türk Müziği
Devlet Kons.
Yapılanma
Eğitim
Sistematiği
Gaziantep Üni.
Türk Musikisi
Devlet Kons.
Teknoloji
Kullanımı
EÜ DTMK
Yaygın Etki
75
PANELLER
ADI - SOYADI
Panel Adı: İlişkili Alanlar Bağlamında Türk Halk Oyunları
Tarih: 05 Kasım 2014
Yer: E.Ü. DTMK Amfisi
Saat: 12.15
Düzenleyen: Türk Halk Oyunları Bölümü
Panel Sekreterleri: Yrd. Doç. Dr. Füsun AŞKAR
Dr. Sema ERKAN
Katılımcılar
KURUMU
EÜ DTMK
T.H.O. Kurucu
Başkanı
KONUSU
Moderatör
T.H.O da
Yapılanma
ve Eğitim
Sistemindeki
Yeri
E.Ü. Beden
Eğitimi
Yüksekokulu
Spor Açısından
T.H.O ve
Dansçılar
Üzerindeki Etkisi
Dr. Mesut Nalçakan
Dr. Eşrefpaşa
Devlet Hast.
T.H.O ve Dansçı
Sağlığı
Doğan Yağcı
İzmir Devlet
Tiyatrosu
Tiyatro ve Halk
Oyunları
ADI - SOYADI
Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Aydın
Prof. Dr. Rana VAROL
76
Panel Adı: Türk Müziğinde ve Klasik Batı Müziğinde
“Seslendirme”
Tarih: 18 Mart 2015
Yer: E.Ü. DTMK Amfisi
Saat: 12.15
Düzenleyen: Ses Eğitimi Bölümü
Panel Sekreteri: Yrd. Doç. Dr. İlhan ERSOY
Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY
Doç. Zibelhan DAĞDEMİR
İsmail DEVRİM
Doç. Dr. Hüseyin YALTIRIK
Katılımcılar
KURUMU
KONUSU
EÜ DTMK Ses
Eğitimi Bölümü
Moderatör
DEÜ Devlet
Konservatuvarı
Klasik Şan
Eğitiminde Ses
ve Nefes
İzmir Devlet
Klasik Türk Müziği
Korosu
Klasik Türk
Müziğinde İcra
TRT İzmir
Radyosu
Türk Halk
Müziğinde
Geleneksel
Seslendirme
PANELLER
ADI - SOYADI
77
Panel Adı: Çalgı Yapım
Tarih: 20 Ocak 2014
Yer: E.Ü. DTMK Amfisi
Saat: 12.15
Düzenleyen: Çalgı Yapım Bölümü
Panel Sekreteri: Atakan DELİGÖZ
Katılımcılar
KURUMU
ADI - SOYADI
Yrd. Doç. Dr. A. Maruf ALASKAN
Ayhan DAMCIOĞLU
Necati GÜRBÜZ
Dr. Murat KÜÇÜKEBE
KONUSU
EÜ DTMK Çalgı
Yap. Bölümü
Moderatör
Keman yapımcısı
İzmir
Ülkemizde
Luthierlik
Ut yapımcısı-İzmir
Sektörel
Sorunlar
DEÜ Güzel
Sanatlar Fakültesi
78
Çalgı yapım
sorunlarının
giderilmesinde
mesleki
örgütlenme ne
yarar sağlar?
Panel Adı: Resmî Müzik Eğitim Kurumları Dışında Yürütülmüş
Olan Türk Halk Müziği Çalışma ve Araştırmaları
Tarih: 06 Mayıs 2015
Yer: E.Ü. DTMK Amfisi
Saat: 12.15
Düzenleyen: Temel Bilimler Bölümü
Panel Sekreteri: Öğr. Gör. Ali Hikmet Gökçen
Katılımcılar
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ekim
Prof. Dr. Zeki Büyükyıldız
KURUMU
THM Öğretim
Üyesi
THM
Araştırmacısı
KONUSU
Moderatör
Türk Folklor Kurumu
Bünyesinde THM
Çalışmaları
THM
Araştırmacısı
Ankara’daki
Çeşitli Dernek ve
Vakıflar Bünyesinde
Yürütülmüş THM
Çalışmaları
Doç. Dr. Cenk Güray
THM Öğretim
Üyesi
ODTÜ THBT
Bünyesinde
Yürütülmüş THM
Çalışmaları
Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL
THM Öğretim
Üyesi
Cumhuriyet Dönemi
İstanbul Çevresi THM
Çalışmaları
Hale GÜR
THM Sanatçısı
Yurttan Sesler
Bünyesinde
gerçekleştirilmiş THM
Eğitimi ve Çalışmaları
İhsan Öztürk
79
PANELLER
ADI - SOYADI
80
81
82
83
84
85
86
87
88
30. Yıl Etkinlikleri
TARİH
SAAT
ETKİNLİK ADI
14 Ekim 2014 Salı
12:15
Elimizden Obamızdan
ETKİNLİK İÇERİĞİ
Dinleti
EÜ Kültür Sanat Evi
15 Ekim 2014 Çarşamba
20:00
30. Yıl Açılış Konseri
Konser
EÜ Prof .Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
21 Ekim 2014 Salı
12:15
Klarinet İle Saz Eserleri
Dinleti
EÜ Kültür Sanat Evi
23 Ekim 2014 Perşembe
12:15
Egeden Türküler
Dinleti
EÜ Kültür Sanat Evi
23 Ekim 2014 Perşembe
18:00
Amfi Açılış Konseri “Cevher-i Musıki”
Konser
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
24 Ekim 2014 Cuma
12:15
Türk Müziği Konservatuvarlarının Yarını
Panel
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
30 Ekim 2014 Perşembe
18:00
Nefeslenişler
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
30 Ekim 2014 Perşembe
12:15
Küçük Bir Dinleti
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
04-29 Kasım 2014
08:30-17:00
04 Kasım 2014 Salı
12:15
Meşk-i Garmon
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
05 Kasım 2014 Çarşamba
12:15
İlişkili Alanlar Bağlamında Türk Halk Oyunları
Panel
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
06 Kasım 2014 Perşembe
18:00
Şanda Nefes Teknikleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
11 Kasım 2014 Salı
12:15
Giresun Görele Müzik ve Oyun Geleneği
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
12 Kasım 2014 Çarşamba
20:00
Hüseyin TURAN THM Konseri
Konser
EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
13 Kasım 2014 Perşembe
12:15
Celal GÜZELSES ve Diyerbakır Türküleri
Dinleti
EÜ D.T.M.Konservatuvarı Etkinlik Salonu
17-18 Kasım 2014 Pzrt.-Salı
Açılış 09:00
"Ali Rıza Avni Arşivi" Fotoğraf ve Müzik Sergisi
II.İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu
Sergi
YER
Sempozyum
EÜ Etnografya Müzesi
EÜ Kültür Sanat Evi
18 Kasım 2014 Salı
12:15
Sazımla Sözümle…
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
20 Kasım 2014 Perşembe
18:00
Erzurum Aşık Havaları
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
24 Kasım 2014 Pazartesi
19:00
Öğretmenlerimize Saygı Konseri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
4 Aralık 2014 Perşembe
20:00
Matematiğin Müzikteki Yeri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
9 Aralık 2014 Salı
12:15
Kemençeyle Karadeniz Türküleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
16 Aralık 2014 Salı
12:15
Ege'den Kırşehir'e…
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
17 Aralık 2014 Çarşamba
20:00
Türk Halk Müziği Topluluğu - Solistler Geçidi
Konser
Narlıdere Beldediyesi Atatürk Kültür Merkezi
18 Aralık 2014 Perşembe
18:00
Türkülerle Yarenlik
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
23 Aralık 2014 Salı
12:15
Üstad Münir Nureddin Selçuk ile Kandilli'den İstinye'ye…
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
25 Aralık 2014 Perşembe
18:00
Karma Piyano Dinletisi
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
25 Aralık 2014 Perşembe
12:15
Tokat Türküleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
30 Aralık 2014 Salı
12:15
Barana Havaları ve Yöre Türküleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
02-31 Ocak 2015
08:30-17:00
Çalgı Yapım Bölümü Karma Çalgı Sergisi
Sergi
EÜ Etnografya Müzesi
14 Ocak 2015 Çarşamba
20:00
Erenlerin Dilinden
Konser
EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
20 Ocak 2015 Salı
12:15
Çalgı Yapım
Panel
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
03-31 Mart 2015
08:30-17:00
"Türk Köylü Çorapları" Sergisi
Sergi
EÜ Etnografya Müzesi
4 Mart 2015 Salı
12:15
Türkiye Çerkes'lerinde Geleneksel Oyun Geleneği
Sunum
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
5 Mart 2015 Perşembe
18:00
Tangolar
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
10 Mart 2015 Salı
12:15
Deyişlerimizden Seçmeler
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
11 Mart 2015 Çarşamba
20:00
Doğaçlama Üzerine "Piyano ile Düetler"
Konser
EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
13 Mart 2015 Cuma
18:00
Tasavvufi Halk Müziği
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
17 Mart 2015 Salı
12:15
Ahenk ile Sazeserleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
18 Mart 2015 Çarşamba
12:15
Türk Müziğinde ve Klasik Batı Müziğinde “Seslendirme”
Panel
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
19 Mart 2015 Perşembe
18:00
Bursa Bakır Türküleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
24 Mart 2015 Salı
12:15
Sazında Sözünde Ege
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
26 Mart 2014 Perşembe
12.15
Zurnanın Sesi
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
27 Mart 2015 Cuma
20:00
I. Ulusal Genç Yetenekler Mızraplı Tanbur Yarışması
Yarışma
EÜ Kültür Sanat Evi
31 Mart 2015 Salı
12:15
Aşk'a Pervane
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
1-30 Nisan 2015
08:30 - 17:00
Anadolu’dan Yansımalar
Sergi
EÜ Etnografya Müzesi
1-2-3 Nisan 2015 Çarş.-Perş.-Cuma
20:30
"EKİN" Gösterisi
Gösteri
EÜ Atatürk Kültür Merkezi
2 Nisan 2015 Perşembe
18:00
Hasan Gülaslan İle Bağlama Yapımı ve Sorunları-Söyleşi
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
25. Uluslararası Yaratıcı Drama Kongresi
Kongre
EÜ Kültür Sanat Evi - DTMK Salonları- EÜ Küçük Spor Salonu
2-3-4-5 Nisan 2015 Prş-Cm-Ctsi-Pz
Tüm Gün
“Dans, Devinim ve Yaratıcı Dramada Yeni Yaklaşımlar”
7 Nisan 2015 Salı
12:15
Bulgaristan Kırcaali Türkülerinde Dans Geleneği
Sunum
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
15 Nisan 2015 Çarşamba
20:30
Ege Konservatuvar Orkestrası
Konser
EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
16 Nisan 2015 Perşembe
Açılış 10:00
Dünya Ses Günü Etkinlikleri
28 Nisan 2015 Salı
12:15
Telde ve Dilde Nağmeler
29 Nisan 2015 Çarşamba
10:00
Dünya Dans Günü
"Yola Gidenler " Fotoğraf Sergisi
Panel - Sunum
EÜ Atatürk Kültür Merkezi
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
Sunum- Gösteri
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
04- 29 Mayıs 2015
08:30-17:00
Sergi
05 Mayıs 2015 Salı
12:15
Tulum ve Hemşin Kültürü
Dinleti
EÜ Etnografya Müzesi
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
06 Mayıs 2015 Çarşamba
12:15
Resmî Müzik Eğitim Kurumları Dışında Yürütülmüş Olan Türk Halk Müziği Çalışma Ve Araştırmaları
Panel
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
07 Mayıs 2015 Perşembe
18:00
Bağlama Ailesiyle Bir Yolculuk
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
12 Mayıs 2015 Salı
12:15
Zaralı Halil Söyler ve Enver Demirbağ Türküleri
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
13 Mayıs 2015 Çarşamba
20:30
Klasik Türk Müziği Korosu
Konser
EÜ Atatürk Kültür Merkezi
21 Mayıs 2015 Perşembe
18:00
Tını Ege
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
26 Mayıs 2015 Salı
12:15
Trabzon Yöresi Gleneksel Giyim Kuşamı ve Geleneksel Oyun Yapısı
Sunum
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
27 Mayıs 2015 Çarşamba
20:30
Türk Halk Müziği Korosu
Konser
EÜ Atatürk Kültür Merkezi
4 Haziran 2015 Perşembe
18:00
Notalarda Yaşayanlar
Dinleti
EÜ DTM Konservatuvarı Etkinlik Salonu
10 Haziran 2015 Çarşamba
20:30
30. Yıl Kapanış Konseri "1984'ten Bugüne"
Konser
EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
29 Haziran 2015 Pazartesi
14:00
Mezuniyet Konseri
Mezuniyet Konseri
EÜ Prof. Dr. Yusuf VARDAR-MÖTBE Kültür Merkezi
Öğrenci Etkinlikleri
Sempozyum- Yarışma - Kongre
Öğretim Elemanı Etkinlikleri
Paneller
Kültür Merkezi Etkinlikleri
Sergiler
Download

tıklayınız - ege üniversitesi devlet türk musikisi konservatuvarı