DOM ZDRAVLJA SUBOTICA
SUBOTICA, PETEFI ŠANDORA 7.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku male vrednosti usluga – osiguranje imovine, zaposlenih i vozila
oblikovana po partijama:
PARTIJA 1. OSIGURANJE IMOVINE
PARTIJA 2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH
PARTIJA 3. OSIGURANJE VOZILA
Broj javne nabavke JN MV 04/2013
JAVNA NABAVKA MALE NABAVKE
(Objavljeno na Portalu javnih nabavki, internet stranici Doma zdravlja Subotica
www.domzdravlja.org.rs )
Subotica jul 2013.
1/34
Na osnovu ĉlana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu:
ZJN) i ĉlana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i naĉinu
dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku male vrednosti - nabavka USLUGA – osiguranje imovine, zaposlenih i vozila
oblikovana po partijama:
PARTIJA 1. OSIGURANJE IMOVINE
PARTIJA 2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH
PARTIJA 3. OSIGURANJE VOZILA
Broj javne nabavke JN MV 04/2013
Konkursna dokumentacija sadrţi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OPŠTE PODATKE O JAVNOJ NABAVCI
PODATKE O PREDMETU JAVNE NABAVKE
UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU
OBRAZAC PONUDE
USLOVE ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈLANA 75. I
76. ZJN-A I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA
VRSTA,TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE - SPECIFIKACIJA,KVALITET,
KOLIĈINA I OPIS DOBRA
OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA
SE POPUNI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAĈA NA OSNOVU ĈLANA
75. STAV 2. ZJN-A
MODEL UGOVORA
2/34
1.OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Naziv, adresa i internet stranica naruĉioca: DOM ZDRAVLJA SUBOTICA, 24000 Subotica,
Petefi Šandora 7., internet stranica Naruĉioca: www.domzdravlja.org.rs
2. Vrsta postupka: javna nabavka male vrednosti
3.
Predmet javne nabavke: nabavka USLUGA – osiguranje imovine, zaposlenih i vozila oblikovana
po partijama:
PARTIJA 1. OSIGURANJE IMOVINE
PARTIJA 2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH
PARTIJA 3. OSIGURANJE VOZILA
4. Postupak se sprovodi radi zakljuĉenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci
5. Kontakt: Dom zdravlja Subotica,Subotica, Petefi Šandora 7. Odsek za javne nabavke,
tel. 024-645-513, Vesna Peić
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmetne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg reĉnika nabavke:
Usluge – osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
Oznaka iz opšteg reĉnika nabavke: 66500000 usluge osiguranja
3/34
3. UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU
3.1.
PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA
Ponuda mora biti saĉinjena na srpskom jeziku. Ukoliko je odreĊeni dokument na stranom jeziku, ponuĊaĉ
je duţan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik, koji je
overen od strane ovlašćenog sudskog tumaĉa.
3.2.
PODNOŠENJE PONUDE I POPUNJAVANJE OBRAZACA DATIH U KONKURSNOJ
DOKUMENTACIJI
 PonuĊaĉ ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin da se
prilikom otvaranja ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleĊini koverte ili na
kutiji navesti naziv ponuĊaĉa, adresu i telefon, kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U sluĉaju da
ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti
nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
 Poţeljno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapeĉaćeni, tako da se ne
mogu naknadno ubaciti, odstraniti ili zameniti pojedinaĉni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete
listovi ili peĉat.
 Ponudu dostaviti na adresu: Dom zdravlja Subotica, 24000 Subotica, Petefi Šandora 7. sa naznakom:
,,Ponuda za javnu nabavku mele vrednosti - usluga osiguranja JN MV 04/13 - partija ______ NE OTVARATI”



3.3.
3.4.
Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji ponuĊaĉi treba da popune ĉitko, kako bi mogla da se utvrdi
stvarna sadrţina ponude, a ovlašćeno lice ponuĊaĉa iste potpisuje i overava peĉatom. Ponuda mora biti
jasna i nedvosmislena.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, obrasce iz konkursne dokumentacije mogu popuniti, potpisati i
peĉatom overiti svi ĉlanovi grupe ili ĉlanovi grupe mogu ovlastiti jednog ĉlana (nosioca posla) koji će i u
ime grupe popuniti, potpisati i peĉatom overiti obrasce iz konkursne dokumentacije, u kom sluĉaju je to
potrebno definisati sporazumom o zajedniĉkom nastupu.
Ukoliko je neophodno da ponuĊaĉ ispravi greške koje je napravio prilikom sastavljanja ponude i
popunjavanja obrazaca iz konkursne dokumentacije, duţan je da pored takve ispravke stavi potpis osobe ili
osoba koje su potpisale obrazac ponude i peĉat ponuĊaĉa.
PARTIJE
Predmetna nabavka je oblikovana u 3 (tri) partije.
PonuĊaĉi mogu podneti ponudu za celokupnu javnu nabavku, za jednu ili obe partija.
 Ukoliko ponuĊaĉi podnose ponude za obe partije u obavezi su da sve obrasce date u prilogu
konkursne dokumentacije fotokopiraju, popune, potpišu i overe posebno za svaku partiju za koju
podnose ponudu.
 Ponude za svaku partiju se podnose u odvojenim kovertama.
VARIJANTE PONUDE
 Nije dozvoljeno podnošenje ponude sa varijantama.
3.5. IZMENE, DOPUNE I OPOZIV PONUDE
 U roku za podnošenje ponude ponuĊaĉ moţe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na isti naĉin na
koji je podneo i samu ponudu - neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji.
 U sluĉaju izmene, dopune ili opoziva ponude, ponuĊaĉ treba na koverti ili kutiji da naznaĉi naziv ponuĊaĉa,
adresu i telefon, kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U sluĉaju da je ponudu podnela grupa
ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih
uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
4/34

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Dom zdravlja Subotica, 24000 Subotica, Petefi
Šandora 7. sa naznakom:
„Izmena ponude za postupak za javnu nabavku usluga osiguranja - JN MV 04/13- partija ______“
ili „Dopuna ponude za postupak za javnu nabavku usluga osiguranja - JN MV 04/13- partija ______“
ili „Opoziv ponude za postupak za javnu nabavku usluga osiguranja - JN MV 04/13- partija ______“
Izmena, dopuna ili opoziv ponude moţe se dostaviti i neposredno na pisarnici Doma zdravlja Subotica,
Petefi Šandora 7.
3.6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne moţe istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili kao
podizvoĊaĉ, niti isto lice moţe uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda. U suprotnom, takve ponude će biti
odbijene.
3.7. UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, duţan je da u ponudi navede da će izvršenje nabavke
delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoĊaĉu, kao i deo
predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će ponuĊaĉ poveriti podizvoĊaĉu ne moţe biti veći od 50% .
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su traţeni.
PonuĊaĉ je duţan da naruĉiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoĊaĉa radi utvrĊivanja
ispunjenosti uslova.
Naruĉilac moţe na zahtev podizvoĊaĉa i gde priroda predmeta nabavke to dozvoljava preneti dospela
potraţivanja direktno podizvoĊaĉu, za deo nabavke koja se izvršava preko tog podizvoĊaĉa. Pre
donošenja
odluke o prenošenju dospelih potraţivanja direktno podizvoĊaĉu naruĉilac će omogućiti dobavljaĉu da u roku
od 5 dana od dana dobijanja poziva naruĉioca prigovori ukoliko potraţivanje nije dospelo. Sve ovo ne utiĉe na
pravilo da ponuĊaĉ, odnosno dobavljaĉ u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne
nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoĊaĉa.
3.8. PODNOŠENJE ZAJEDNIČKE PONUDE



Ponudu moţe podneti grupa ponuĊaĉa.
Sastavni deo zajedniĉke ponude je sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema naruĉiocu
obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke o:
1)ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuĊaĉa pred naruĉiocem;
2) ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor;
3) ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati traţeno sredstvo obezbeĊenja;
4) ponuĊaĉu koji će izdati raĉun;
5) raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje;
6) obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora.
Grupa ponuĊaĉa je duţna da dostavi sve traţene dokaze o ispunjenosti uslova koji su traţeni u konkursnoj
dokumentaciji.
PonuĊaĉi koji podenesu zajedniĉku ponudu odgovaraju neograniĉeno solidarno prema Naruĉiocu.
5/34
3.9. NAČIN OZNAČAVANJA POVERLJIVIH PODATAKA





Svaka stranica ponude koja sadrţi podatke koji su poverljivi za ponuĊaĉa treba u gornjem desnom uglu da
sadrţi oznaku ,,POVERLJIVO” u skladu sa ĉlanom 14. ZJN-a.
Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su
od znaĉaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
Naruĉilac je duţan da ĉuva kao poverljive sve podatke o ponuĊaĉima sadrţane u ponudi koji su posebnim
propisom utvrĊeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuĊaĉ oznaĉio u ponudi.
Naruĉilac će odbiti da da informaciju koja bi znaĉila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi.
Naruĉilac će ĉuvati kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuĊaĉa i podatke o podnetim
ponudama do otvaranja ponuda.
3.10. CENA, VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA BITI NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI



Cena i sve ostale vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima.
Cene u ponudi se iskazuju sa i bez PDV-a, s tim što će se prilikom ocene elementa kriterijuma „cena“
uzimati cene bez PDV-a.
Cenu predstavlja ukupna cena predmeta javne nabavke, raĉunajući i sve prateće troškove.
3.11. PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI
PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI
ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O
JAVNOJ NABAVCI U SLUČAJU JAVNIH NABAVKI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENJE
PONUDE OBJAVLJEN NA STRANOM JEZIKU



Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede.
Podaci o zaštiti ţivotne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu ţivotne sredine i u Ministarstvu
energetike, razvoja i zaštite ţivotne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i
socijalne politike.
3.12. OBAVEZNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA I DOBAVLJAČA
I PonuĊaĉ je duţan da u ponudi dostavi:
Finansijsko obezbeĊenje za ozbiljnost ponude i to BLANKO SOLO MENICU i meniĉno pismo, sa
kopijom OP Obrasca i kartonom deponovanih potpisa za ovlašćena lica, odnosno, lice koje je potpisalo menicu ovlašćenje na vrednost od najmanje 10 % ukupne vrednosti ponude sa PDV sa rokom vaţnosti do isteka opcije
ponude, odnosno 60 dana od datuma otvaranja ponuda - u korist Naruĉioca: Dom zdravlja Subotica, Subotica,Petefi
Šandora 7.
II Izabrani ponuĊaĉ je duţan da dostavi:
Finansijsko obezbeĊenje za dobro izvršenje posla i to BLANKO SOLO MENICA i meniĉno pismo, sa
kopijom OP Obrasca i kartonom deponovanih potpisa za ovlašćena lica, odnosno, lice koje je potpisalo menicu ovlašćenje na vrednost od najmanje 10 % ukupne vrednosti ponude sa PDV sa rokom trajanja sve do konaĉnog
izvršenja posla - u korist Naruĉioca: Dom zdravlja Subotica, Petefi Šandora 7. i potvrda o registraciji menice.
6/34
3.13. DEFINISANJE POSEBNIH ZAHTEVA, UKOLIKO ISTI POSTOJE, U POGLEDU ZAŠTITE
POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE,
UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Podaci koji se nalaze u konkursnoj dokumentaciji nisu poverljivi.
3.14. DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku, traţiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa
pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Poţeljno je da postavljena
pitanja zainteresovana lica naslove sa „Zahtev za dodatnim informacija ili pojašnjenjima - javna nabavka mele
vrednosti - usluga osiguranja JN MV 04/13 - partija ______ “. Pitanja je poţeljno da se šalju na e-mail adresu:
[email protected]
 Naruĉilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva, poslati odgovor u
pisanom obliku i istovremeno tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
 Traţenje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.
 Komunikacija se u postupku javne nabavke odvija na naĉin propisan ĉlanom 20. ZJN-a, a to je pisanim
putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.
3.15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA ZA OCENU PONUDA



Naruĉilac moţe u pisanoj formi da zahteva od ponuĊaĉa dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri
pregledu, vrednovanju i uporeĊivanju ponuda, a po pisanom zahtevu moţe da vrši i kontrolu (uvid) kod
ponuĊaĉa, odnosno njegovog podizvoĊaĉa.
Ukoliko je potrebno vršiti dodatna objašnjenja, naruĉilac će ponuĊaĉu ostaviti primereni rok da postupi po
pozivu naruĉioca, odnosno da omogući naruĉiocu kontrolu (uvid) kod ponuĊaĉa, kao i kod njegovog
podizvoĊaĉa.
Ukoliko je potrebno vršiti proveru proizvoĊaĉkih i ponuĊaĉkih referenci naruĉilac će ponuĊaĉu ostaviti rok
od 5 dana od prijema pisanog zahteva da dostavi dodatne dokaze ili razjašnjenja spornih referenci. Ukoliko
u ostavljenom roku ponuĊaĉ ne dostavi dodatna pojašnjenja ili dodatne traţene dokaze, naruĉilac tu
referencu neće priznati prilikom bodovanja ponuda.
3.16. KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE PONUDA:
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Elementi kriterijuma su:
1. najniţa ponuĊena premija................................................80 pondera
2. adekvatnost kapitala po „Carmel“-u................................10 pondera
3. aţurnost u rešavanju šteta u 2012. godini........................10 pondera
METODOLOGIJA DODELE PONDERA PO SVAKOM ELEMENTU KRITERIJUMA
1.
2.
Kriterijum - ponuĊena cena
Bodovi po osnovu visine premije = visina najniţe ponuĊene premije
__________________________
Iznos premije ponuĊaĉa
Kriterijum- ADEKVATNOST KAPITALA PO „Carmel“-u
Najveći broj bodova po ovom elementu kriterijuma iznosi 10 bodova.
1.1.Adekvatnost kapitala po „Carmel“-u biće utvrĊena na osnovu ukupnog kapitala
7/34
x 80
umanjenog za gubitak /ukupna aktiva na osnovu sledeće formule:
C2 = AOP 101 – AOP 115
--------------------------AOP 37
1. Nakon procene adekvatnosti kapitala svih ponuĊaĉa ,najbolja adekvatnost kapitala
dobija maksimalan broj pondera – 10.
Nakon izvršene prve fopmule , primeniće se sledeća formula za ponderisanje adekvatnosti, a na osnovu
prvom formulom dobijenih podataka.
C3 = DOBIJENI C2
x 10
------------------------------------NAJVIŠI DOBIJENI C2
Dokaz: Dostaviti bilans stanja i bilans uspeha za 2012.godinu.
3.Kriterijum- AŢURNOST U REŠAVANJU ŠTETA U 2012.god.
Najveći broj pondera po ovom kriterijumu iznosi:
10 pondera
Aţurnost u rešavanju šteta raĉuna se po sledećoj formuli:
broj rešenih šteta u 2012.+broj odbijenih i storniranih šteta u 2012.
AŢURNOST = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100
brojrezervisanih šteta na kraju 2011.+broj prijavljenih šteta u 2012.
Broj pondera po ovom kriterijumu odreĊuje se na sledeći naĉin:
Aţurnost veća od 95%
- 10 pondera,
Aţurnost od 90% do 95%
- 5 pondera,
Aţurnost manja od 90%
- 0 pondera
KaodokazispunjenostiovogkriterijumadostavitiIzveštaj NBS- BROJ ŠTETA PO DRUŠTVIMA ZA
OSIGURANJE U 2012.godini koji formira:
NARODNA BANKA SRBIJE
Sektorzaposlovenadzoranadobavljanjemdelatnostiosiguranja
Odeljenjezaaktuarskeposlove i statistiku
3.17. OBAVEZE PONUĐAČA PO ČLANU 74. STAV 2. I 75. STAV 2. ZJN-A

PonuĊaĉ je duţan da u ponudi izriĉito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz vaţećih propisa o
zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine. Obrazac izjave je dat u konkursnoj dokumentaciji
8/34

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih
lica snosi ponuĊaĉ.
3.18. ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA



Postupak zaštite prava ponuĊaĉa regulisan je odredbama ĉlana 138. - 167. ZJN-a.
Zahtev za zaštitu prava moţe da podnese ponuĊaĉ, zainteresovano lice, ili poslovno udruţenje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republiĉkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a
predaje naruĉiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republiĉkoj komisiji.
Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom, faksom ili preporuĉenom pošiljkom sa
povratnicom.
Zahtev za zaštitu prava moţe se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naruĉioca,
osim ako ZJN-om nije drugaĉije odreĊeno.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadrţina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne
dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naruĉioca najkasnije 3 dana pre isteka
roka za podnošenje ponuda, bez obzira na naĉin dostavljanja.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu
prava je 5 dana od dana prijema odluke.





Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre
isteka roka za podnošenje zahteva iz alineje 6 taĉke 3.18. ovog Uputstva, a podnosilac zahteva ga
nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naruĉioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.


O podnetom zahtevu za zaštitu prava naruĉilac obaveštava sve uĉesnike u postupku javne nabavke, odnosno
objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana
prijema zahteva za zaštitu prava.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti je duţan da na raĉun budţeta
Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 40.000,00 dinara na broj tekući raĉuna: 840-742221843-57, šifra
plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republiĉka administrativna taksa sa naznakom javne
nabavke na koju se odnosi (broj ili druga oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budţet Republike Srbije.

3.19. ZAKLJUČENJE UGOVORA



Naruĉilac će, sa izabranim ponuĊaĉem, ugovor zakljuĉiti na period od 6 meseci.
Naruĉilac će zakljuĉiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana
od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
Ukoliko u roku za podnošenje ponuda pristigne samo jedna ponuda i ta ponuda bude prihvatljiva, naruĉilac
će shodno ĉlanu 112. stav 2. taĉka 5) ZJN-a zakljuĉiti ugovor sa ponuĊaĉem u roku od dva dana od dana
kada ponuĊaĉ primi odluku o dodeli ugovora.
Predsednik Komisije za javne nabavke
Ivanka Beoković, dipl. oecc.
9/34
JN MV 04/13
Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
4. OBRAZAC PONUDE
Ponuda br._______________ od __________________godine
za USLUGE – osiguranje imovine, zaposlenih i vozila
Tabela 1.
PODACI O PONUĐAĈU
( ISPUNITI )
Naziv ponuĊaĉa:
Naslov i sedište ponuĊaĉa (kompletna adresa):
Odgovorna osoba (potpisnik ugovora):
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
Elektronska pošta (e-mail adresa):
Tekući raĉun ponuĊaĉa:
Poslovna banka:
Matiĉni broj ponuĊaĉa:
Poreski identifikacioni broj ponuĊaĉa (PIB):
PDV broj ponuĊaĉa:
Šifra delatnosti:
10/34
PONUDU DAJEM: (zaokruţiti naĉin davanja ponude i upisati podatke pod b) i v))
Tabela 2.
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAĈEM
1)
Naziv podizvoĊaĉa:
Adresa:
Matiĉni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
izvršiti podizvoĊaĉ:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvoĊaĉ:
1)
V) KAO ZAJEDNIĈKU PONUDU
Naziv uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi:
Adresa:
Matiĉni broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Napomena: - Ukoliko ima više podizvoĊaĉa ili uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi nego što ima mesta u tabeli 2.
potrebno je kopirati tabelu 2. i popuniti podatke za sve podizvoĊaĉe ili uĉesnike u zajedniĉkoj
ponudi.
- Ukoliko grupa ponuĊaĉa podnosi zajedniĉku ponudu tabelu 1. „PODACI O PONUĐAĈU“ treba sa
svojim podacima da popuni nosilac posla, dok podatke o ostalim uĉesnicima u zajedniĉkoj ponudi
treba navesti u tabeli 2. ovog obrasca.
11/34
Partija 1. OSIGURANJE IMOVINE
Redni br.
1.
2.
3
4
Suma osiguranja
Premija(cena) bez
poreza
Osiguranje od poţara i nekih drugih opasnosti i dopunski rizici izliv vode iz instalacija
poplava i visokih voda, na"prvi rizik:
700.000.000,00
-Ugovorena suma osiguranja graĊevinskih
objekata
35.000.000,00
-Dodatak za izliv vode iz vodovodnih i
kanalizacionih cevi, poplava i visoka voda na
"prvi rizik" i to 5% od vrednosti graĊevinskog
objekta
30.000.000,00
- Nabavna knjigovodstvena vrednost opreme
(bez motornih vozila i raĉunarske opreme) na dan
31.12.2011
1.500.000,00
- Doplatak za izliv vode iz vodovodnih i
kanalizacionih cevi, poplava bujica i visoka voda
na "prvi rizik" i to 5% od nabavne
knjigovodstvene vrednosti opreme (bez motornih
vozila i raĉunarske opreme)
700.000,00
- Proseĉna vrednost zaliha na dan 31.12.2011.
godine
- Doplatak za izliv vode iz vodovodnih i
kanalizacionih cevi, poplava bujica i visoka voda
na "prvi rizik" i to 7% od proseĉne vrednosti
zaliha na dan 31.12.2011. godine
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod
delimiĉnih šteta
Osiguranje mašina od loma:
-Mehaniĉka oprema i to 10% vrednosti
graĊevinskih objekata
- Sve mašine, aparati i medicinska oprema na
104.000.000,00
nabavnu knjigovodstvenu vrednost na dan
31.12.2011. godine
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod
delimiĉnih šteta
Doplatak za otkup celokupne franšize
Osiguranje stakla od loma:
SStakla do 4 mm debljine 250 m2
300.000,00
Stakla debljine 4mm i više 250 m2
325.000,00
2
Termoizolaciona stakla 100 m
325.000,00
2
Armirano staklo 100 m
300.000,00
Kombinovano osiguranje elektronskih raĉunara:
Nabavna knjigovodstvena vrednost raĉunarske
11.000.000,00
opreme na dan 31.12.2011.
Doplatak za otkup amortizovane vrednosti kod
delimiĉnih šteta
Predmet nabavke
12/34
5
Doplatak za otkup celokupne franšize
Osiguranje od opasnosti provalne kraĊe i razbojništva:
- Opreme na prvi rizik
2.900.000,00
- Zaliha
1.000.000,00
- Novac u blagajni
100.000,00
-Novac za vreme prenosa i prevoza
1.000.000,00
1. Ukupno ponuĊena premija-cena bez poreza:____________________dinara
2. Iznos poreza:
________________________dinara
3. Ukupno ponuĊena premija sa porezom_________________________dinara
4. Naĉin plaćanja premije: meseĉno
5. Rok plaćanja premije: u roku od 20 dana od dana prijema fakture
6.Opcija ponude ( min 60 dana ) ____________dana
Ime i prezime ovlašćenog lica:
____________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuĊaĉa:
___________________________
M.P.
Napomena:
- U obrazcu ponude potrebno je popuniti sve stavke.
- Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i
peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa moţe da ovlasti jednog ponuĊaĉa iz grupe
ponuĊaĉa iz grupe koji će potpisati i peĉatom overiti obrazac ponude.
- Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem ovaj obrazac potpisuju i overavaju peĉatom ponuĊaĉ i
podizvoĊaĉ
13/34
Partija 2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH
Redni
br.
1.
Suma osiguranja
Premija(cena) bez
poreza
Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog sluĉaja (nezgode)
Predmet nabavke
Osigurani rizici
Godišnja premija
jednom zaposlenom
Invaliditet
Smrt usled nezgode
Smrt usled bolesti
po
Godišnja premija
za 637 zaposlenih
500.000,00
250.000,00
125.000,00
1. Ukupno ponuĊena premija-cena bez poreza:____________________dinara
2. Iznos poreza:
________________________dinara
3. Ukupno ponuĊena premija sa porezom_________________________dinara
4. Naĉin plaćanja premije: meseĉno
5. Rok plaćanja premije: u roku od 20 dana od dana prijema fakture
6. Opcija ponude ( min 60 dana ) ____________dana
Ime i prezime ovlašćenog lica:
____________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuĊaĉa:
___________________________
M.P.
Napomena:
- U obrazcu ponude potrebno je popuniti sve stavke.
- Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i
peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa moţe da ovlasti jednog ponuĊaĉa iz grupe
ponuĊaĉa iz grupe koji će potpisati i peĉatom overiti obrazac ponude.
- Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem ovaj obrazac potpisuju i overavaju peĉatom ponuĊaĉ i
podizvoĊaĉ
14/34
Partija 3. KASKO OSIGURANJE VOZILA
Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Registracija
Vozila
SU 016 TJ
SU 006 WP
SU 041 KC
SU 041 JB
SU 041 KC
SU 021 CV
SU 041 KM
SU 041 JA
SU 041KN
SU 004 KY
SU 031 XN
SU 014 KN
SU 028 Tć
SU 030 HU
SU 030 LB
SU 030 NX
SU 030 HV
SU 043 DS
SU 002 ČD
SU 015 ŢN
SU 043 FY
SU 039 PĆ
SU 019 XT
SU 013 BS
SU 018 RF
SU 005 KY
SU 034 ĐU
SU 011YV
SU 005 NS
SU 021 XW
SU 021 ŠS
SU 017 RF
SU 014 XW
SU 043 DM
SU 045 KX
SU 044 ER
SU 049 FY
SU 049 FŠ
Tip
Vozila
Reno trafik
FORD T.
FIAT DUCATO
FIAT DUCATO
FIAT DOBLO
CITROEN J.
FIAT DOBLO
FIAT DUCATO
FIAT DUCATO
MERCEDES
MERCEDES
CitroenJumper
CitroenJumper
CitroenJumper
CitroenJumper
CitroenJumper
CitroenJumper
Z 101
Z 101
YUGO 55
ZASTAVA101
Yugo 55
Zastava Poly
YUGO 55
YUGO 55
YUGO 55
Fiat punto
RENO Kango
Zastava poly
Opel Astra
Yugo 55
Yugo55
Zastava Poly
IVECO
Fiat punto
Zastava poly
Fiat Punto
Opel Vivaro
Reg.
mesta
5+1
5+1
5+1
5+1
6+1
5+1
3+1
5+1
5+1
3+1
5+1
5+1
5+1
5+1
5+1
5+1
5+1
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
2
5
5
5
2
5+1
5
2
5
8+1
God
KW
2007
2003
2007
2007
2007
2004
2007
2007
2007
1991
1995
2009
2009
2009
2009
2009
2009
1991
1991
1991
1981
1991
2010
1989
1991
2002
2010
2006
2010
2008
2008
2008
2010
2007
2011
2011
2011
2012
84
74
74
74
57
74
57
74
74
69
58
74
74
74
74
74
74
40,43
40,43
40,5
40,43
40
45
40,5
40,5
40,5
44
45
45
59
40,5
40,5
45
78
44
45
44
84
Suma
Premija(cena)
osiguranja bez poreza
Kasko osiguranje vozila bez uĉešća u šteti sa dopunskim rizikom od kraĊe i auto nezgode.
Sume osiguranja: - za smrt usled nezgode 500.000,00 din.
- za trajni invaliditet 1.000.000,00 din.
15/34
1. Ukupno ponuĊena premija-cena bez poreza:____________________dinara
2. Iznos poreza:
________________________dinara
3. Ukupno pnuĊena premija sa porezom_________________________dinara
4. Naĉin plaćanja premije: meseĉno
5. Rok plaćanja premije: u roku od 20 dana od dana prijema fakture
6. Opcija ponude ( min 60 dana ) ____________dana
Ime i prezime ovlašćenog lica:
____________________________
Potpis ovlašćenog lica ponuĊaĉa:
___________________________
M.P.
Napomena:
- U obrazcu ponude potrebno je popuniti sve stavke.
- Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i
peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa moţe da ovlasti jednog ponuĊaĉa iz grupe
ponuĊaĉa iz grupe koji će potpisati i peĉatom overiti obrazac ponude.
- Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem ovaj obrazac potpisuju i overavaju peĉatom ponuĊaĉ i
podizvoĊaĉ
16/34
JN MV 04/13
Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
5. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZJN-A I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
PonuĊaĉ u postupku javne nabavke mora dokazati:
R.
b.
1.
Uslovi:
Da je registrovan
kod nadleţnog
organa, odnosno
upisan u
odgovarajući
registar
- PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za
privredne registre, odnosno izvod iz registra
nadleţnog Privrednog suda
- PREDUZETNIK: Izvod iz registra Agencije za
privredne registre,
Napomena:
 U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, ovaj dokaz dostaviti za svakog
uĉesnika iz grupe

2.
Da on i njegov
zakonski zastupnik
nisu osuĊivani za
neko od kriviĉnih
dela kao ĉlanovi
organizovane
kriminalne grupe,
da nisu osuĊivani
za kriviĉna dela
protiv privrede,
kriviĉna dela protiv
ţivotne sredine,
kriviĉno delo
primanja ili
davanja mita,
kriviĉno delo
prevare
Broj
dokumenta
Dokazi:
U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, ovaj dokaz dostaviti i za
podizvoĊaĉa (ako je više podizvoĊaĉa
dostaviti za svakog od njih)
- ZAKONSKI ZASTUPNIK, FIZIĈKO LICE I
PREDUZETNIK: Izvod iz kaznene evidencije,
odnosno uverenje one policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova gde je prebivalište
lica, da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao
ĉlan organizovane kriminalne grupe, da nije
osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna
dela protiv zaštite ţivotne sredine, kriviĉno delo
primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare
- PRAVNO LICE: Uverenje prvostepenog suda na
ĉijem podruĉju je sedište domaćeg pravnog lica,
odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog
pravnog lica, da nije osuĊivano za neko od
kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne
grupe, da nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela
protiv privrede, kriviĉna dela protiv zaštite ţivotne
sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita,
kriviĉno delo prevare. Za pobrojana kriviĉna dela
prvostepeni sudovi, ĉije je uverenje potrebno
dostaviti, su:
Osnovni sud na ĉijem podruĉju je sedište
pravnog lica,
Viši sud na ĉijem podruĉju je sedište
pravnog lica,
Viši sud u Beogradu da nije osuĊivan za
neko od kriviĉnih dela kao ĉlan
organizovane kriminalne grupe“
Napomena:

U sluĉaju da ponudu podnosi pravno lice
potrebno je dostaviti ovaj dokaz i za
17/34
Datum
izdavanja
Izdat od
strane
pravno lice i za zakonskog zastupnika
3.
4.
Da mu nije
izreĉena mera
zabrane obavljanja
delatnosti, koja je
na snazi u vreme
objavljivanja
poziva za
podnošenje ponuda
Da je izmirio
dospele poreze,
doprinose i druge
javne daţbine u
skladu sa
propisima
Republike Srbije ili
strane drţave kada
ima sedište na
njenoj teritoriji

U sluĉaju da pravno lice ima više
zakonskih zastupnika, ove dokaze
dostaviti za svakog od njih

U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, ove dokaze dostaviti za svakog
uĉesnika iz grupe

U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, ove dokaze dostaviti i za
podizvoĊaĉa (ako je više podizvoĊaĉa
dostaviti za svakog od njih)

Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva
meseca pre otvaranja ponuda.
- PRAVNO LICE: Potvrde privrednog i
prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za
privredne registre da kod ovog organa nije
registrovano, da mu je kao privrednom društvu
izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti
- PREDUZETNIK: Potvrda prekršajnog suda da
mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti
ili potvrda Agencije za privredne registre da kod
ovog organa nije registrovano, da mu je kao
privrednom subjektu izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti
-FIZIĈKO LICE: Potvrda prekršajnog suda da mu
nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih
poslova
Napomena:
 U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, ovaj dokaz dostaviti za svakog
uĉesnika iz grupe

U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, ove dokaze dostaviti i za
podizvoĊaĉa (ako je više podizvoĊaĉa
dostaviti za svakog od njih)

Potvrde moraju biti izdate nakon
objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda na Portalu javnih nabavki.
- PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZIĈKO
LICE:
1.Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija
i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i
2. Uverenje Uprave javnih prihoda grada,
odnosno opštine da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda
Napomena:

Ukoliko je ponuĊaĉ u postupku
privatizacije, umesto 2 gore navedena
dokaza treba dostaviti uverenje Agencije
18/34

za privatizaciju da se nalazi u
postupku privatizacije
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, ove dokaze dostaviti za svakog
uĉesnika iz grupe

U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, ove dokaze dostaviti i za
podizvoĊaĉa (ako je više podizvoĊaĉa
dostaviti za svakog od njih)

Ova uverenja ne mogu biti starija od
dva meseca pre otvaranja ponuda
- Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BONJN Agencije za privredne registre, Registar
finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu
pravnih lica i preduzetnika, koji sadrţi saţeti
bilans stanja i uspeha, pokazatelje za ocenu
boniteta za 2010., 2011. i 2012. godinu, kao i
podatke o danima nelikvidnosti.
Da raspolaţe
neophodnim
finansijskim
kapacitetom:
1) da ponuĊaĉ u
poslovnoj 2010.,
2011. i 2012. godini
nije iskazao
gubitak u
poslovanju I
5.
2) da u zadnjih šest
meseci koji
prethode mesecu
objavljivanja
poziva za
podnošenje ponuda
na Portalu javnih
nabavki nije bio u
blokadi.
- Potvrda Narodne banke Srbije da ponuĊaĉ
u zadnjih šest meseci koji prethode mesecu
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na
Portalu javnih nabavki nije bio u blokadi
- Napomena:

Ukoliko Izveštaj o bonitetu BON-JN
sadrţi podatke o blokadi za poslednjih 6
meseci, nije neophodno dostavljati
poseban dokaz o blokadi.

U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, uslov iz taĉke 1. (poslovni
prihod) grupa ponuĊaĉa ispunjava
zajedno, te je potrebno dostaviti traţene
dokaze za ĉlanove grupe koji ispunjavaju
traţeni uslov.

U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, dokaz za uslov iz taĉke 2. i 3.
(da nije bilo gubitka, da nije bio u
blokadi) dostaviti za sve ĉlanove grupe .

U sluĉaju da ponuĊaĉ podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, ovaj dokaz ne treba
dostaviti za podizvoĊaĉa.
19/34
Dopunske napomene:
Ponuda ponuĊaĉa koji ne dokaţe da ispunjava navedene obavezne i dodatne uslove iz taĉaka 1. do
5. ovog obrasca, biće odbijena kao neprihvatljiva.
DRUGI DOKAZI I OBRASCI KOJE PONUĐAĈ MORA DA DOSTAVI UZ PONUDU:
 Blanko solo menica za ozbiljnost ponude
 Obrazac ponude
 Obrazac izjave o ispunjenosti uslova
 Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
 Obrazac izjave o obavezama ponuĊaĉa na osnovu ĉlana 75. stav 2. ZJN-a
DOKAZI KOJE PONUĐAĈI NE MORAJU DA DOSTAVE:
 PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da
dostave dokaz pod brojem 1. (izvod iz registra Agencije za privredne registre), jer je to dokaz koji
je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
 Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen konkursnom
dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su
traţeni u okviru uslova javno dostupni.
 PonuĊaĉ ne mora da dostavi obrazac troškova pripreme ponude
GRUPA PONUĐAĈA
 Ukoliko grupa ponuĊaĉa podnese zajedniĉku ponudu, svaki uĉesnik u zajedniĉkoj ponudi mora da
ispunjava uslove navedene pod rednim brojem od 1. do 4. ovog obrasca.
PODIZVOĐAĈI
 Ukoliko ponuĊaĉ podnose ponudu sa podizvoĊaĉem, duţan je da za podizvoĊaĉa u ponudi
dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova navedenih pod rednim brojem od 1. do 4. ovog obrasca.
FORMA DOKAZA
 Dokazi o ispunjenosti uslova koji su traţeni u ovom obrascu mogu se dostavljati u neoverenim
kopijama.
STRANI PONUĐAĈI
 Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto
dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću overenu
pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim organom te drţave.
 Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti kojima
ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te drţave.
PROMENE
 PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani naĉin.
20/34
JNMV 04/13
Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
6. VRSTA,TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE - SPECIFIKACIJA, KVALITET,
I OPIS USLUGA
Za Partiju 1. OSIGURANJE IMOVINE
- Osiguranje od poţara i nekih drugih opasnosti i dopunski rizici izliv vode iz instalacija poplava i
visokih voda, na"prvi rizik
- Osiguranje mašina od loma
- Kombinovano osiguranje elektronskih raĉunara
- Osiguranje od opasnosti provalne kraĊe i razbojništva
Za Partiju 2. OSIGURANJE ZAPOSLENIH
-
Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog sluĉaja (nezgode):
invaliditet, smrt usled nezgode i smrt usled bolesti
Partija 3. KASKO OSIGURANJE VOZILA
Kasko osiguranje vozila bez uĉešća u šteti sa dopunskim rizikom od kraĊe i auto nezgode.
Sume osiguranaj: - za smrt usled nezgode 500.000,00 din.
- za trajni invaliditet 1.000.000,00 din.
21/34
JN MV
04/13
Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
.
7. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U ovom obrascu ponuĊaĉ moţe da iskaţe troškove pripreme ponude koji se sastoje od troškova
izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa tehniĉkim specifikacijama naruĉioca i
troškova pribavljanja sredstva obezbeĊenja.
Vrsta troškova
Iznos troškova
1.
2.
3.
4.
5.
Ako postupak javne nabavke bude obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je, shodno ĉlanu
88. stav 3. ZJN-a, duţan da ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkim specifikacijama naruĉioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeĊenja, pod uslovom da je ponuĊaĉ
traţio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Naručilac zadrţava pravo da izvrši kontrolu izkazanih troškova uvidom u fakture i druge relevantne dokaze.
Potpis ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Datum
_____________________________
________________________________
M.P.
22/34
JN MV
04/13
Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
8. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
Na osnovu ĉlana 26. Zakona o javnim nabavkama
__________________________________________________________ (navesti naziv i adresu
ponuĊaĉa)
daje sledeću izjavu:
IZJAVA
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću POTVRĐUJEM da sam ponudu podneo
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuĊaĉima ili zainteresovanim licima.
Potpis ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Datum
________________
M.P.
_________________________
23/34
JN MV
04/13
Usluge osiguranja imovine, zaposlenih i vozila
9. OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZAMA PONUĐAĈA NA OSNOVU
ĈL. 75. STAV 2. ZJN-A
Na osnovu ĉlana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama
__________________________________________________________ (navesti naziv i adresu
ponuĊaĉa)
daje sledeću izjavu:
IZJAVA
Poštovao sam obaveze koje proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine i garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine.
MP
Potpis ovlašćenog lica ponuĊaĉa
Datum
_____________________
______________________________
24/34
adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
telefon: +381 24 600-735
fax: fax:+381 24 552 239
mail: [email protected]
: PIB:105303985
matični broj: 08881294
račun:840-766667-94 kod Uprave za trezor
Dana: ................2013.
MODEL UGOVORA
o dodeli javne nabavke male vrednosti
- nabavka usluga – osiguranja imovine
Zakljuĉen dana______________________ godine u izmeĊu:
1. DOM ZDRAVLJA SUBOTICA SUBOTICA, Subotica, Petefi Šandora 7, koja zastupa
direktorica dr Mila Bogdanović Dujmić, MB: 08881294, PIB: 105303985, TR broj: 840-76666794 koji se vodi kod UZT, kao Naruĉioca (u daljem tekstu Osiguranik) sa jedne strane i
2.
______________________________,
ul.
__________________
MB:_______________ PIB: ________________ tekući raĉun: _______________________
kod banke____________, koga zastupa direktor _______________________________ kao
PonuĊaĉ (u daljem tekstu Osiguravaĉ) sa druge strane, pod sledećim uslovima:
Ĉlan 1.
Ugovaraĉi su saglasni da je predmet ugovora nabavka usluga – osiguranje imovine Doma
zdarvlja Subotica, Subotica, Petefi Šandora 7., na period od od 6 mesci, a u svemu prema ponudi
Osiguravaĉa broj:____________od ___________________________godine, po pozivu za
prikupljanje ponuda JNMV 04/13 od ___________________godine.
UtvrĊuje se premija u iznosu od______________________________ dinara
(slovima____________________________/100) bez PDV-a. Iznos PDV je _________________
dinara, Ukupna vrednost sa PDV je________________________________________dinara.
Polisa Osiguravaĉa kao i opšti i dopunski uslovi ĉine sastavni deo ovog ugovora.
Ugovaraĉi su saglasni de se polisa uruĉuje Osiguraniku prilikom potpisivanja ugovora o
osiguranju.
Ĉlan 2.
Tokom trajanja ovog ugovora Osiguranik moţe uz osnovne rizike da ugovora i dopunske
rizike i proširenje osiguravajućeg pokrića.
Ugovorene dopunske rizike i proširenje osiguravajućeg pokrića, Osiguranik moţe tokom
trajanja ugovora i da otkazuje po potrebi.
25/34
Ĉlan 4.
Plaćenje premije osiguranja se vrţi mesećno.
Osiguranik se obavezuje da po izdatim polisama osiguranja i raĉunima ispostavljenim od
osiguravaĉa izvrši plaćanje premije osiguranja u roku od ________ od datuma prijema raĉuna od
strane Osiguranika.
Osiguranik je duţan da tokom trajanja ugovora o osiguranju obaveštava Osiguravaĉa o
svim okolnostima koje utiĉu na promenu rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.
U sluĉaju nastanka osiguranog sluĉaja Osiguranik prijavljuje Osiguravaĉu nastanak
osiguranog sluĉaja i dostavlja mu svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju naplate štete.
Ĉlan 5.
Osiguravaĉ po osnovu ovog ugovora i ponude br. __________ od __________ ima
obavezu da obezbedi osiguranje u skladu sa ponudom, uslovima osiguranja za osigurani period i
ovim Ugovorom kao i da izda polise osiguranja i uruĉi Osiguraniku uslove osiguranja po rizicima
koji ĉine predmet ovog ugovora.
Osiguravaĉ se obavezuje da u sluĉaju nastanka osiguranog sluĉaja pruţi Osiguraniku
pravovremenu i efikasnu uslugu pri proceni, likvidaciji i isplati naknade štete, odn. ugovorene
sume osiguranja.
Osiguravaĉ je duţan da po nastanku osiguranog sluĉaja, Osiguraniku isplati naknadu ili
sumu odreĊenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne moţe biti duţi od ĉetrnaest dana od dana
prijema dokumentacije i dokaza neophodnih za utvrĊivanje prava na naknadu i visine štete.
Ĉlan 6.
Osiguravaĉ se obavezuje da prilikom potpisivanja ugovora, Osiguraniku dostavi blanko,
solo, bez protesta, naplativu na prvi poziv overenu i potpisanu menicu i meniĉno ovlašćenje za
puštanje menice na naplatu u visini od 10 % od ukupne vrednosti potpisanog ugovora sa porezom
kao garanciju urednog izvršavanja ugovorenih obaveza.
Menica se moţe dati na naplatu ukoliko Osiguravaĉ odustane od izvršenja celog ili dela
ugovora, kao i u sluĉaju neizvršavanja ugovornih obaveza u skladu sa ugovorom od strane
Osiguravaĉa.
Ĉlan 7.
U sluĉaju da Osiguravaĉ ne izvrši svoju ugovorenu obavezu ni u roku od 15 dana od isteka
roka, Osiguranik zadrţava pravo jednostranog raskida ugovora.
Ĉlan 8.
Osiguravaĉ se obavezuje da u roku od 3 dana od dana nastanka promene obavesti
Osiguranika o svakoj promeni podataka – naziv firme, adresa sedišta, broj raĉuna, PIB, matiĉni
broj ..., pod pretnjom ostvarivanja prava na naknadu nastale štete od strane Osiguranika.
U sluĉaju da tokom trajanja ugovora doĊe do reorganizacije (statusnih promena ili
promena pravne forme) ili formiranja novog pravnog subjekta, sva prava i obaveze iz ovog
ugovora se prenose na pravnog sledbenika Osiguravaĉa ili novog pravnog subjekta.
Ĉlan 9.
Ovaj ugovor se zakljuĉuje na period od 6 meseci i stupa na snagu danom zakljuĉenja.
U toku trajanja ugovora, ugovor se moţe raskinuti saglasnošću obe ugovorne strane sa
otkaznim rokom od 15 dana od dana prijema obaveštenja o raskidu ugovora.
26/34
PonuĊaĉ se obavezuje se da poslove predviĊene u ĉlanu 1. ovog ugovora obavlja sa
paţnjom struĉnjaka.
Ĉlan 10 .
Svaka stranka ima pravo na raskid ugovora u sluĉaju da druga strana u ne
ispunjava svoje ugovorne obaveze u roku ili na naĉin predviĊen ovim ugovorom.
Ĉlan 11.
Sve promene u vezi ovog ugovora vršiće se na osnovu prethodnog sporazuma
ugovornih strana,a regulisaće se Aneksom.
Ĉlan12.
Na sprovoĊenje ovog ugovora primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
Ĉlan 13.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno a u
sluĉaju da sporazum nije moguć ugovara se nadleţnost stvarno nadleţnog suda u Subotici.
Ĉlan 14.
Ugovor je saĉinjen u 4 (ĉetiri) istovetna primerka od kojih svaka strana zadrţava po 2
(dva ) primerka.
OSIGURAVAĈ :
Direktor
OSIGURANIK :
Direktor
Doma zdravlja Subotica
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftizilog
27/34
adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
telefon: +381 24 600-735
fax: fax:+381 24 552 239
mail: [email protected]
: PIB:105303985
matični broj: 08881294
račun:840-766667-94 kod Uprave za trezor
Dana: ................2013.
MODEL UGOVORA
o dodeli javne nabavke male vrednosti
- nabavka usluga – osiguranja zaposlenih
Zakljuĉen dana______________________ godine u izmeĊu:
1. DOM ZDRAVLJA SUBOTICA SUBOTICA, Subotica, Petefi Šandora 7, koja zastupa
direktorica dr Mila Bogdanović Dujmić, MB: 08881294, PIB: 105303985, TR broj: 840-76666794 koji se vodi kod UZT, kao Naruĉioca (u daljem tekstu Osiguranik) sa jedne strane i
2.
______________________________________,
ul.
__________________
MB:_______________ PIB: ________________ tekući raĉun: _______________________
kod
banke________________________________,
koga
zastupa
direktor
_______________________________ kao PonuĊaĉ (u daljem tekstu Osiguravaĉ) sa
druge strane, pod sledećim uslovima:
Ĉlan 1.
Ugovaraĉi su saglasni da je predmet ugovora nabavka usluga – osiguranje zaposlenih u
Domu zdarvlja Subotica, Subotica, Petefi Šandora 7., na period od 6 meseci, a u svemu prema
ponudi Osiguravaĉa broj:____________od ___________________________godine, po pozivu za
prikupljanje ponuda JNMV 04/13 od ___________________godine.
UtvrĊuje se premija u iznosu od ____________________________ dinara
(slovima____________________________/100) bez PDV-a. Iznos PDV je _________________
dinara, Ukupna vrednost sa PDV je________________________________________dinara.
Polisa Osiguravaĉa kao i opšti i dopunski uslovi ĉine sastavni deo ovog ugovora.
Ugovaraĉi su saglasni de se polisa uruĉuje Osiguraniku prilikom potpisivanja ugovora o
osiguranju.
Ĉlan 2.
Tokom trajanja ovog ugovora Osiguranik moţe uz osnovne rizike da ugovora i dopunske
rizike i proširenje osiguravajućeg pokrića.
Ugovorene dopunske rizike i proširenje osiguravajućeg pokrića, Osiguranik moţe tokom
trajanja ugovora i da otkazuje po potrebi.
28/34
Ĉlan 4.
Plaćenje premije osiguranja se vrţi mesećno.
Osiguranik se obavezuje da po izdatim polisama osiguranja i raĉunima ispostavljenim od
osiguravaĉa izvrši plaćanje premije osiguranja u roku od ________ od datuma prijema raĉuna od
strane Osiguranika.
Osiguranik je duţan da tokom trajanja ugovora o osiguranju obaveštava Osiguravaĉa o
svim okolnostima koje utiĉu na promenu rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.
U sluĉaju nastanka osiguranog sluĉaja Osiguranik prijavljuje Osiguravaĉu nastanak
osiguranog sluĉaja i dostavlja mu svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju naplate štete.
Ĉlan 5.
Osiguravaĉ po osnovu ovog ugovora i ponude br. __________ od __________ ima
obavezu da obezbedi osiguranje u skladu sa ponudom, uslovima osiguranja za osigurani period i
ovim Ugovorom kao i da izda polise osiguranja i uruĉi Osiguraniku uslove osiguranja po rizicima
koji ĉine predmet ovog ugovora.
Osiguravaĉ se obavezuje da u sluĉaju nastanka osiguranog sluĉaja pruţi Osiguraniku
pravovremenu i efikasnu uslugu pri proceni, likvidaciji i isplati naknade štete, odn. ugovorene
sume osiguranja.
Osiguravaĉ je duţan da po nastanku osiguranog sluĉaja, Osiguraniku isplati naknadu ili
sumu odreĊenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne moţe biti duţi od ĉetrnaest dana od dana
prijema dokumentacije i dokaza neophodnih za utvrĊivanje prava na naknadu i visine štete.
Ĉlan 6.
Osiguravaĉ se obavezuje da prilikom potpisivanja ugovora, Osiguraniku dostavi blanko,
solo, bez protesta, naplativu na prvi poziv overenu i potpisanu menicu i meniĉno ovlašćenje za
puštanje menice na naplatu u visini od 10 % od ukupne vrednosti potpisanog ugovora sa porezom
kao garanciju urednog izvršavanja ugovorenih obaveza.
Menica se moţe dati na naplatu ukoliko Osiguravaĉ odustane od izvršenja celog ili dela
ugovora, kao i u sluĉaju neizvršavanja ugovornih obaveza u skladu sa ugovorom od strane
Osiguravaĉa.
Ĉlan 7.
U sluĉaju da Osiguravaĉ ne izvrši svoju ugovorenu obavezu ni u roku od 15 dana od isteka
roka, Osiguranik zadrţava pravo jednostranog raskida ugovora.
Ĉlan 8.
Osiguravaĉ se obavezuje da u roku od 3 dana od dana nastanka promene obavesti
Osiguranika o svakoj promeni podataka – naziv firme, adresa sedišta, broj raĉuna, PIB, matiĉni
broj ..., pod pretnjom ostvarivanja prava na naknadu nastale štete od strane Osiguranika.
U sluĉaju da tokom trajanja ugovora doĊe do reorganizacije (statusnih promena ili
promena pravne forme) ili formiranja novog pravnog subjekta, sva prava i obaveze iz ovog
ugovora se prenose na pravnog sledbenika Osiguravaĉa ili novog pravnog subjekta.
29/34
Ĉlan 9.
Ovaj ugovor se zakljuĉuje na period od 6 meseci i stupa na snagu danom zakljuĉenja.
U toku trajanja ugovora, ugovor se moţe raskinuti saglasnošću obe ugovorne strane sa
otkaznim rokom od 15 dana od dana prijema obaveštenja o raskidu ugovora.
PonuĊaĉ se obavezuje se da poslove predviĊene u ĉlanu 1. ovog ugovora obavlja sa
paţnjom struĉnjaka.
Ĉlan 10.
Svaka stranka ima pravo na raskid ugovora u sluĉaju da druga strana u ne
ispunjava svoje ugovorne obaveze u roku ili na naĉin predviĊen ovim ugovorom.
Ĉlan 11.
Sve promene u vezi ovog ugovora vršiće se na osnovu prethodnog sporazuma
ugovornih strana,a regulisaće se Aneksom.
Ĉlan12.
Na sprovoĊenje ovog ugovora primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
Ĉlan 13.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno a u
sluĉaju da sporazum nije moguć ugovara se nadleţnost stvarno nadleţnog suda u Subotici.
Ĉlan 14.
Ugovor je saĉinjen u 4 (ĉetiri) istovetna primerka od kojih svaka strana zadrţava po 2
(dva ) primerka.
OSIGURAVAĈ :
Direktor
OSIGURANIK :
Direktor
Doma zdravlja Subotica
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftizilog
30/34
adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
telefon: +381 24 600-735
fax: +381 24 552 239
mail: [email protected]
: PIB:105303985
matični broj: 08881294
račun:840-766667-94 kod Uprave za trezor
Dana: ................2013.
MODEL UGOVORA
o dodeli javne nabavke male vrednosti
- nabavka usluga – osiguranja vozila
Zakljuĉen dana______________________ godine u izmeĊu:
1. DOM ZDRAVLJA SUBOTICA SUBOTICA, Subotica, Petefi Šandora 7, koja zastupa
direktorica dr Mila Bogdanović Dujmić, MB: 08881294, PIB: 105303985, TR broj: 840-76666794 koji se vodi kod UZT, kao Naruĉioca (u daljem tekstu Osiguranik) sa jedne strane i
2.______________________________,
ul. __________________ MB:_______________
PIB:
________________
tekući
raĉun:
_______________________
kod
banke_________________________,
koga
zastupa
direktor
_______________________________ kao PonuĊaĉ (u daljem tekstu Osiguravaĉ) sa
druge strane, pod sledećim uslovima:
Ĉlan 1.
Ugovaraĉi su saglasni da je predmet ugovora nabavka usluga – osiguranje vozila Doma
zdarvlja Subotica - Kasko osiguranje vozila bez uĉešća u šteti sa dopunskim rizikom od kraĊe i
auto nezgode, Subotica, Petefi Šandora 7., na period od
6 meseci, a u svemu prema ponudi
Osiguravaĉa broj:____________od ___________________________godine, po pozivu za
prikupljanje ponuda JNMV 04/13 od ___________________godine.
UtvrĊuje se premija u iznosu od _________________________________ dinara
(slovima____________________________/100) bez PDV-a. Iznos PDV je _________________
dinara, Ukupna vrednost sa PDV je_____________________dinara.
Polisa Osiguravaĉa kao i opšti i dopunski uslovi ĉine sastavni deo ovog ugovora.
Ugovaraĉi su saglasni de se polisa uruĉuje Osiguraniku prilikom potpisivanja ugovora o
osiguranju.
Ĉlan 2.
Tokom trajanja ovog ugovora Osiguranik moţe uz osnovne rizike da ugovora i dopunske
rizike i proširenje osiguravajućeg pokrića.
31/34
Ugovorene dopunske rizike i proširenje osiguravajućeg pokrića, Osiguranik moţe tokom
trajanja ugovora i da otkazuje po potrebi.
Ĉlan 4.
Plaćenje premije osiguranja se vrţi mesećno.
Osiguranik se obavezuje da po izdatim polisama osiguranja i raĉunima ispostavljenim od
osiguravaĉa izvrši plaćanje premije osiguranja u roku od ________ od datuma prijema raĉuna od
strane Osiguranika.
Osiguranik je duţan da tokom trajanja ugovora o osiguranju obaveštava Osiguravaĉa o
svim okolnostima koje utiĉu na promenu rizika koji je obuhvaćen osiguranjem.
U sluĉaju nastanka osiguranog sluĉaja Osiguranik prijavljuje Osiguravaĉu nastanak
osiguranog sluĉaja i dostavlja mu svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju naplate štete.
Ĉlan 5.
Osiguravaĉ po osnovu ovog ugovora i ponude br. __________ od __________ ima
obavezu da obezbedi osiguranje u skladu sa ponudom, uslovima osiguranja za osigurani period i
ovim Ugovorom kao i da izda polise osiguranja i uruĉi Osiguraniku uslove osiguranja po rizicima
koji ĉine predmet ovog ugovora.
Osiguravaĉ se obavezuje da u sluĉaju nastanka osiguranog sluĉaja pruţi Osiguraniku
pravovremenu i efikasnu uslugu pri proceni, likvidaciji i isplati naknade štete, odn. ugovorene
sume osiguranja.
Osiguravaĉ je duţan da po nastanku osiguranog sluĉaja, Osiguraniku isplati naknadu ili
sumu odreĊenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne moţe biti duţi od ĉetrnaest dana od dana
prijema dokumentacije i dokaza neophodnih za utvrĊivanje prava na naknadu i visine štete.
Ĉlan 6.
Osiguravaĉ se obavezuje da prilikom potpisivanja ugovora, Osiguraniku dostavi blanko,
solo, bez protesta, naplativu na prvi poziv overenu i potpisanu menicu i meniĉno ovlašćenje za
puštanje menice na naplatu u visini od 10 % od ukupne vrednosti potpisanog ugovora sa porezom
kao garanciju urednog izvršavanja ugovorenih obaveza.
Menica se moţe dati na naplatu ukoliko Osiguravaĉ odustane od izvršenja celog ili dela
ugovora, kao i u sluĉaju neizvršavanja ugovornih obaveza u skladu sa ugovorom od strane
Osiguravaĉa.
Ĉlan 7.
U sluĉaju da Osiguravaĉ ne izvrši svoju ugovorenu obavezu ni u roku od 15 dana od isteka
roka, Osiguranik zadrţava pravo jednostranog raskida ugovora.
Ĉlan 8.
Osiguravaĉ se obavezuje da u roku od 3 dana od dana nastanka promene obavesti
Osiguranika o svakoj promeni podataka – naziv firme, adresa sedišta, broj raĉuna, PIB, matiĉni
broj ..., pod pretnjom ostvarivanja prava na naknadu nastale štete od strane Osiguranika.
U sluĉaju da tokom trajanja ugovora doĊe do reorganizacije (statusnih promena ili
promena pravne forme) ili formiranja novog pravnog subjekta, sva prava i obaveze iz ovog
ugovora se prenose na pravnog sledbenika Osiguravaĉa ili novog pravnog subjekta.
32/34
Ĉlan 9.
Ovaj ugovor se zakljuĉuje na period od 6 meseci i stupa na snagu danom zakljuĉenja.
U toku trajanja ugovora, ugovor se moţe raskinuti saglasnošću obe ugovorne strane sa
otkaznim rokom od 15 dana od dana prijema obaveštenja o raskidu ugovora.
PonuĊaĉ se obavezuje se da poslove predviĊene u ĉlanu 1. ovog ugovora obavlja sa
paţnjom struĉnjaka.
Ĉlan 10.
Svaka stranka ima pravo na raskid ugovora u sluĉaju da druga strana u ne
ispunjava svoje ugovorne obaveze u roku ili na naĉin predviĊen ovim ugovorom.
Ĉlan 11.
Sve promene u vezi ovog ugovora vršiće se na osnovu prethodnog sporazuma
ugovornih strana,a regulisaće se Aneksom.
Ĉlan 12.
Na sprovoĊenje ovog ugovora primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
Ĉlan 13.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rešavaju sporazumno a u
sluĉaju da sporazum nije moguć ugovara se nadleţnost stvarno nadleţnog suda u Subotici.
Ĉlan 14.
Ugovor je saĉinjen u 4 (ĉetiri) istovetna primerka od kojih svaka strana zadrţava po 2
(dva ) primerka.
OSIGURAVAĈ :
Direktor
OSIGURANIK :
Direktor
Doma zdravlja Subotica
Dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftizilog
33/34
Download

2013.- POZIV – Konkur. dok. – osiguranje 27.06.