- Poziv na učestvovanje na javnom nadmetanju –
ProCredit Bank A.D. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka suda u skladu sa odredbama
Zakona o izvršenju i obezbedjenju oglašava prvu javnu prodaju nepokretnosti u izvršnom postupku.
Karakteristike i opis nepokretnosti:
1. Njiva 2.klase, površine 1Ha 82ara 21m2 i njiva 3.klase površine 58ari 95m2, obe na
katastarskoj parceli br. 8826, potes Kerenji Rit.
2. Porodična prizemna zgrada, zgrada br.1 i zemljište pod zgradom objektom površine 1ar
07m2, na katastarskoj parceli br. 8827, potes Kerenji Rit. Objekat realno ne postoji. Porušen
je.
3. Pomoćna zgrada, zgrada br.2 i zemljište pod zgradom objektom površine 18m2, na
katastarskoj parceli br. 8827, potes Kerenji Rit. Objekat realno ne postoji. Porušen je.
4. Zemljište uz zgradu objekat, na katastarskoj parceli br. 8827, potes Kerenji Rit, površine
5ari.
5. Pašnjak 1.klase, na katastarskoj parceli br. 8827, potes Kerenji Rit, površine 13ari 82m2.
6. Vinograd 2.klase, na katastarskoj parceli br. 8828, potes Kerenji Rit, površine 13ari 82m2.
7. Njiva 2.klase, površine 3Ha 40ari 72m2 i njiva 3.klase površine 1Ha 03ara 50m2, obe na
katastarskoj parceli br. 8829/2, potes Kerenji Rit.
8. Njiva 2.klase, površine 47ari 54m2 i njiva 3.klase površine 11ari 70m2, obe na katastarskoj
parceli br. 8829/2, potes Kerenji Rit.
Na katastarskim parcelama od rednog br.1 do rednog br.8, udeo izvršnih dužnika Suvačarov Ankice
i Suvačarov Dušana je po 1/2. Nepokretnosti su upisane u prepisu lista nepokretnosti br. 3517 K.O
Čurug.
9. Njiva 2.klase, na katastarskoj parceli br. 4426/16, potes Stare Zemlje, površine 1Ha 15ari
09m2.
10. Njiva 2.klase, površine 1Ha 89ari 67m2 i njiva 3.klase površine 75ari 88m2, obe na
katastarskoj parceli br. 5555/3, potes Livade.
11. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5569, potes Livade, površine 2Ha 20ari 47m2.
12. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5570, potes Livade, površine 54ara 46m2.
Na katastarskim parcelama od rednog br.9 do rednog br.12, udeo izvršnog dužnika Ivanov Petra je
1/1. Nepokretnosti su upisane u prepisu lista nepokretnosti br. 2588 Gospodjinci.
13. Njiva 1.klase, površine 1Ha 89ari 72m2 i njiva 3.klase površine 75ari 89m2, obe na
katastarskoj parceli br. 5555/2, potes Livade.
14. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5575/2, potes Livade, površine 56ari 46m2.
15. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5576, potes Livade, površine 56ari 15m2.
Na katastarskim parcelama od rednog br.13 do rednog br.15, udeo izvršnog dužnika Ivanov
Gordane je 1/1. Nepokretnosti su upisane u prepisu lista nepokretnosti br. 2469 Gospodjinci.
16. Njiva 2.klase, površine 40ari 42m2 i njiva 3.klase površine 16ari 36m2, obe na katastarskoj
parceli br. 4206, potes Adica Bor.
17. Njiva 1.klase, površine 1Ha 40ari 98m2 i njiva 2.klase površine 56ari 39m2, obe na
katastarskoj parceli br. 5556, potes Livade.
18. Njiva 1.klase, površine 90ari 62m2 i njiva 2.klase površine 36ari 24m2, obe na katastarskoj
parceli br. 5557/1, potes Livade.
19. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5571, potes Livade, površine 2Ha 09ari 91m2.
Na katastarskim parcelama od rednog br.16 do rednog br.19, udeo izvršnog dužnika Ivanov Todora
je 1/1. Nepokretnosti su upisane u prepisu lista nepokretnosti br. 753 Gospodjinci.
20. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5572, potes Livade, površine 2Ha 38ari 92m2.
21. Njiva 1.klase, na katastarskoj parceli br. 5573, potes Livade, površine 2Ha 25ari 47m2.
22. Zemljište uz zgradu objekat, na katastarskoj parceli br. 284, ul. Zmaj Jovina br. 54,
površine 28ari 79m2.
Na katastarskim parcelama od rednog br. 20 do rednog br. 22 , udeo izvršnog dužnika Ivanov
Vladimira je 1/1. Nepokretnosti su upisane u prepisu lista nepokretnosti br. 2926 Gospodjinci.
Ukupna površina zemljišta na katastarskim parcelama od rednog br.1 do rednog br.22 iznosi 28Ha
57ari 84m2.
Utvrdjena tržišna vrednost za nepokretnosti od rednog br.1 do rednog br.22 je 34.277.720,87 dinara.
23. Porodična stambena zgrada, prizemlje, površine 267m2 i zemljište pod zgradom objektom
površine 2ara 67m2, na katastarskoj parceli br. 284. Adresa je u ul. Zmaj Jovina br.54,
Gospodjinci.
Utvrdjena tržišna vrednost za nepokretnosti pod rednim br.23 je 5.874.000,00 dinara
24. Garaža, prizemni pomoćni objekat, na katastarskoj parceli br. 284, površine 99m2 i
zemljište pod zgradom objektom površine 99m2. Adresa je u ul. Zmaj Jovina br.54,
Gospodjinci.
Utvrdjena tržišna vrednost za nepokretnosti pod rednim br.24 je 7.287.000,00 dinara.
25. Objekat poljoprivrede, objekat za skladištenje poljoprivrednih proizvoda sa
kontrolisanom temperaturom , na katastarskoj parceli br. 284, površine 959m2 i zemljište
pod zgradom objektom površine 9ari 59m2. Adresa je u ul. Zmaj Jovina br.54,
Gospodjinci .
Utvrdjena tržišna vrednost za nepokretnosti pod rednim br.25 je 14.385.000,00 dinara.
Za gore navedene nepokretnosti dana 12.01.2015god. utvrdjena je tržišna vrednost na osnovu
zaključka suda poslovni br. И.И – 133/2014.
Napomena: Na prvom javnom nadmetanju, minimalna početna cena iznosi 60% od utvrdjene
tržišne vrednosti nepokretnosti, za koju želite da licitirate.
Prva prodaja se sprovodi putem USMENOG JAVNOG NADMETANJA.
Prvo ročište održaće se u zgradi Višeg privrednog suda Novi Sad, ul. Vojvode Putnika br.5, dana
28.januara 2015god. sa početkom u 12.00 časova, u kancelariji sudskog izvršitelja Mirele
Smiljanić.
Pravo na učešće u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja:
1.prethodno polože jemstvo u visini od 10% od utvrdjene tržišne vrednosti nepokretnosti za koju
žele da licitiraju. Jemstvo se može uplatiti i neposredno prilikom javne prodaje.
2.jemstvo se uplaćuje na račun sudskog izvršitelja br. 355-3200300255-89, koji se vodi kod
Vojvodjanske Banke AD Novi Sad.
Najpovoljniji ponudjač tj. kupac, dužan je uplatiti kupoprodajnu cenu po kojoj mu je nepokretnost
prodata u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata prodaje.
Sve dodatne informacije na brojeve telefona: Dejan Aleksendrić: 011/ 207-76-26 i 063/10-30-483.
Download

- Poziv na učestvovanje na javnom nadmetanju –