Ě
S
N
Č
Í
P
Í
O
R
G
A
R
M
–
B
Ř
Z
E
N
E
2
0
1
3/2015
M U Z E U M
H L A V N Í H O
M Ě S T A
P R A H Y
Ř E D I T E L S T V Í
Kožná 1, Praha 1
tel.: 221 021 911, e-mail: [email protected], www.muzeumprahy.cz
H L A V N Í B U D O V A M U Z E A
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
S T Á L É
E X P O Z I C E
Praha v Pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1748)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 (unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky)
3D kino – virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna – multifunkční prostor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice určená pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice
3D Kino_WHITE 16.10.14 12:48 Stránka 1
MuzeumProDeti 22.10.14 8:33 Stránka 1
Slabikar_pamatek 16.10.14 12:10 Stránka 1
PRAHY
LANGWEILŮV
MODEL PRAHY
3D CINEMA LANGWEIL’S MODEL OF PRAGUE
se
Int
erio
r
K I N O
LANGWEIL’S PLAYROOM
FOR CHILDREN
omu
ho d
ké
vě
MODEL
3D
Interiér stře
do
ti –
dě
m
seu
Mu
LANGWEILŮV
Muzeum
pr
o
LANG_herna_BLACK 16.10.14 12:52 Stránka 1
1826–1837
M
fo
rC
ou
hild
lH
ren – Medieva
Pražské hravé Velikonoce
28. 3. Od 9.15 do 16.30 hod.
Výroba figurek z kukuřičného šustí, pletení velikonočních dekorací z pedigu, řezbářská dílna.
29. 3. Od 9.15 do 16.30 hod.
Zdobení kraslic voskem, pletení pomlázek z vrbového proutí, výroba velikonočních dekorací z pedigu.
V Ý S T A V Y
Těšnovské nádraží
Třicet let od demolice, sto čtyřicet let od otevření
17. 3. – 31. 5. 2015
Muzeum hlavního města Prahy pořádá před hlavní budovou muzea
panelovou výstavu, která představí nádraží Praha-Těšnov a připomene
jeho vznik a zánik prostřednictvím historických pohlednic a fotografií.
Rudolfínští mistři
Díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek
12. 11. 2014 – 29. 3. 2015
Výstava představuje obrazy, sochy a grafiky, které vznikly v době Rudolfa II., po
jeho smrti rozsáhlou sbírku odvezli švédští vojáci do Stockholmu. Vystavovaná
díla jsou ze soukromých sbírek, kdy je sběratelé získali zpět do vlasti původu a
návštěvníci mají možnost je vůbec poprvé obdivovat na této výstavě pohromadě. Muzeum hlavního města Prahy doplní výstavu o několik exponátů ze svých
sbírek.
Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy PhDr. Eliškou Fučíkovou, CSc.
se koná v úterý 24. 3. 2015 od 17 hod. Objednávejte se předem na mailu:
[email protected] nebo na tel.: 221 012 940, 725 847 873. Vstupné
na prohlídku je 30 Kč.
Holešovice-Bubny / V objetí Vltavy
26. 11. 2014 – 19. 4. 2015
Výstava navazuje na cyklus předešlých výstav o pražských historických předměstích.
Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů z veřejných
i soukromých sbírek přibližuje život Holešovic od 2. pol. 19. století do 80. let
20. století. Návštěvník se projde dávno zmizelými ulicemi a seznámí se s historií
holešovického průmyslu, železniční a lodní dopravy, se všedním životem zdejších
obyvatel i s jejich lidovou zábavou a kulturním životem. Opomenut nebude ani
sport a dění na Výstavišti, počínaje Jubilejní výstavou z r. 1891 až po kdysi
slavné Pražské vzorkové veletrhy, jejichž připomínkou je dodnes Veletržní palác.
K výstavě vychází publikace, která si klade za cíl být obrazovým historickým
průvodcem po dějinách Holešovic.
Komentovaná prohlídka s autorem výstavy je ve středu 25. 3. od 17 hod.
P Ř E D M Ě T
S E Z Ó N Y
U Města Paříže / C. a k. dvorní obchodní dům se zbožím
ozdobným a hračkami
13. 1. – 29. 3. 2015
Vyhlášený obchodní dům v Celetné ulici č. 15 nabízel po dlouhá desetiletí,
neméně dlouhého 19. století, Pražanům i návštěvníkům metropole luxusní
zboží. Ve sbírkách muzea se dochovaly nejen dobové katalogy, ale i některé
ukázky sortimentu, takže si návštěvník může udělat představu, co všechno bylo
možné zakoupit v obchodě, jenž byl dle průvodce z konce 19. století „velmi
nádherně zařízený..., se sklepením a dvěma poschodími. Zaměstnává 50 pánů
a 10 dam.“.
P R O G R A M Y
P R O
Š K O L Y
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných
na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.
Programy vede: [email protected]
Interaktivní programy
Domovní znamení, Vyber si řemeslo, Moje královská cesta, Královský sňatek Elišky Přemyslovny
a Jana Lucemburského, Multikulturní Praha za doby Karla IV.
Pražské věže – interaktivní komentované prohlídky Pražských věží pro II. stupeň ZŠ a SŠ.
Součástí programu jsou pracovní listy. Program vede: [email protected]
Procházky Prahou pro děti
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných
na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.
Programy vede: [email protected]
Pražský hrad, ten mám rád; Vyšehrad – a kde je ten hrad?; Karlův most, příběhů dost; Staroměstské
náměstí, známe nejen z pověstí; V královské zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta, Za kněžnou
Libuší
Archeologické programy pro školní a zájmové skupiny
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných
na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.
Program vede: [email protected]
24.– 27. 3. Výprava za Kelty
Děti se dozvědí zajímavosti ze života Keltů, postaví si oppidum a zkusí si práci keltských řemeslníků.
Komentované prohlídky
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných
na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.
Programy vede: [email protected]
Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model, Rudolfínští mistři
Součástí programu jsou pracovní listy.
Interaktivní programy a tvořivé dílny
Program vede: [email protected]
22. 3. Quilling – výroba ozdob pomocí papírových pásků
P R O G R A M Y
P R O
V E Ř E J N O S T
Archeologické programy
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných
na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.
Program vede: [email protected]
28. 3. Výprava za Kelty
Akademie volného času – cyklus odborných přednášek, začátky v 16.30 hod.
Cyklus Výtvarné umění v dějinách času III.
5. 3. Scénografie – kubismus a expresionismus – přednáší Vlasta Koubská, DAMU Praha
Cyklus Užité umění II.
12. 3. Knižní vazba a malba – přednáší Mgr. Helena Stejskalová, Jihočeské muzeum
České Budějovice
Cyklus Pražská divadla a jejich proměny v čase
26. 3. Mistři na scéně II. (nejen Národní divadlo, V+W, V. Burian, O. Nový, až do nedávné minulosti)
PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833
Otevřeno: út–ne 10–18 hod. Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, školní
skupiny 20 Kč (pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.
VÝSTAVA:
Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan
23. 7. 2014 – 26. 4. 2015
Spolek Vltavan, původně podpůrný spolek plavců, který se věnuje i vzdělávací
a společenské činnosti, za téměř půldruhého století svého trvání získal formou
darů řadu výtvarných děl s výraznou ikonografickou hodnotou. Návštěvník má
možnost seznámit se s téměř třemi desítkami olejomaleb, zahrnujících například cyklus od Jindřicha Stehlíka s názvem Vltava, případně impozantní osm
metrů široké akvarelové dílo od J. Daňka zobrazující zaniklé Podskalí. Do sbírky
darů spolku Vltavan náleží i velmi názorný model voru (vorového pramene) od
spolku Vltavan v Purkarci zdařile ilustrující dlouhou cestu dřeva, či spíše plavců
jej přepravujících, z jižních Čech do Prahy.
MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose
(1870–1933).
Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v březnu: v 10.00, 12.00, 14.00 a v 16.00 hod.
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného na
www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem: [email protected]
Prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků
ve skupině je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, ZTP)
200 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek
za cizojazyčný výklad 150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky.
ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 259/1, tel.: 286 001 366, www.muzeumprahy.cz
V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví a Zámecký hotel
Ctěnice. Spojení: metro C – Letňany nebo metro B – Vysočanská, bus 185 a 302,
st. Ctěnice, nebo st. Vinořský hřbitov a dále přes lesopark po žluté 2 km.
Otevřeno: výstavy a expozice út–pá 10–16 hod., so–ne 10–18 hod., park je
přístupný denně 8–18 hod.
Velikonoce ve Ctěnicích
28. 3. Jarní velikonoční dílny pro děti. Přijďte přivítat jaro a připomenout si
velikonoční zvyky. Vyzkoušejte si malování velikonočních vajíček, naučte se
plést mrskačku, vyrobte si tradiční pečivo z Vizovic anebo postavu Morany
z kukuřičného šustí.
29. 3. Velikonoční koncert souboru Musica Bohemica. Začátek v 15 hod.
v Kočárovně.
STÁLÉ EXPOZICE
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků
od středověku po současnost
Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování
řemeslníků do skupin, tzv. pořádků. Pořádky nebo cechy nejsou záležitostí
minulosti, ale ve formě asociací či svazů existují i dnes a významnou měrou
přispívají k rozvoji svých oborů, a tím celé naší společnosti.
Komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami
řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost
interaktivní formou. Objednávejte se na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu:
[email protected]
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů,
letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století
Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky.
V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.
Cukráři a cukrárny
21. 9. – 1. 3. 2015
Výstava o historii cukrářského řemesla, která seznamuje s výrobou čokolády,
marcipánu, perníku, cukru či zmrzliny. Cukrářské řemeslo doplňuje i přehled
nejstarších pražských cukráren, cukrářských výrobků a forem.
Má vlast 2014
3. 3. – 12. 4. 2015
Putovní výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst v sídlech a krajině. Zachycuje proměny chátrajících staveb
v objekty s novou náplní – zkrášlená náměstí, návsi, nádraží i sakrální stavby v Praze a ve Středočeském
P R O G R A M
P R O
V E Ř E J N O S T
14. 3. ve 14 hod. Kouzelník Fyzika
Děti prožijí dobrodružství s kouzelníkem Fyzikou a jeho přáteli. Příběh je přivede k pokusům s jednoduchými pomůckami, které jsou
běžně dostupné v každé domácnosti a které si vyzkouší. Na závěr děti hledají, kde se poznaný jev uplatňuje ve světě kolem nás.
P R O G R A M Y
P R O
Š K O L Y
Interaktivní program a tvořivé dílny
Cukr, káva, čokoláda – doprovodný program umožní žákům nahlédnout do období první republiky a seznámí se s cukrářstvím
i perníkářským řemeslem. Vhodné pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Objednávejte se předem na tel.: 601 555 079 nebo na e-mailu:
[email protected]
Ztracení poddaní – netradiční muzejní program, který je koncipován jako venkovní poznávací hra složená z několika etap.
Cílem hry je přiblížit dětem dějiny ctěnického areálu, kdy jej vlastnil rod Hrzánů z Harasova. Vhodné pro I. stupeň ZŠ.
Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou.
Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží, se samy vydávají na vandr po expozici a odpovídají samostatně na otázky
obsažené ve vandrovnické knížce. Vhodné pro 2.–5. třídu ZŠ. Objednávejte se, prosím, předem na tel.: 601 555 080 nebo na e-mailu:
[email protected]
Komentované prohlídky pro ZŠ a SŠ
Prohlídka k výstavě Cukráři a cukrárny představí vývoj cukrářského umění v celosvětovém kontextu i s důrazem na vývoj v českých
zemích. Prostřednictvím ukázek raznic, forem a tvořítek se návštěvníci seznámí se vznikem nejoblíbenějších cukrovinek z marcipánu,
čokolády či perníku. Objednávejte se předem na tel.: 601 555 079 nebo na e-mailu: [email protected]
L I T E R Á R N Í
K A V Á R N A
17. 3. ve 14 hod. Zdenka Procházková a Lída Rakušanová
Herečka Z. Procházková tentokrát zve na kávu Lídu Rakušanovou, která je známá především ze svého dlouholetého působení v Rádiu
Svobodná Evropa.
P R A Ž S K É
V Ě Ž E
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech,
získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! Více informací na http://muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/
Petřínská rozhledna
Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování
Zrcadlové bludiště na Petříně
Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: Dioráma „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“,
autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 8 x 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
Staroměstská mostecká věž
Karlův most, Praha 1 – Staré Město
Prašná brána
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
Svatomikulášská městská zvonice
Malostranské nám. 556/29, Praha 1 – Malá Strana
Malostranská mostecká věž
Karlův most, Praha 1 – Malá Strana
Věže a bludiště otevřeny v březnu denně 10–20 hod.
5
Download

3/2015 - Muzeum hlavního města Prahy