OSNOVI ORGANIZACIJE
- vežbe -
10. nedelja
PRODUKTIVNOST
• Šta je produktivnost?
• Značaj produktivnosti
• Merenje produktivnosti
30.5.2014.
2
ČINIOCI PRODUKTIVNOSTI
-spoljašnji• Ljudski kapital
• Fizički kapital
• Stepen razvoja nauke i njene tehnološke
primenjljivosti
• Konkurentnost uslova poslovanja
• Prirodno okruženje
• Dostupnost i efikasnost energije
30.5.2014.
3
ČINIOCI PRODUKTIVNOSTI
-unutrašnji•
•
•
•
•
•
Proizvodni program
Intenzivnost rada
Energetska efikasnost proizvodnje
Mehanizacija proizvodnih procesa
Automatizacija proizvodnih procesa
…
30.5.2014.
4
ČINIOCI PRODUKTIVNOSTI
-unutrašnji•
•
•
•
•
Integracija tehnoloških procesa
Masovnost proizvodnje
Inovacija proizvodnih procesa
Gubici u organizaciji
Motivacija za rad
30.5.2014.
5
Struktura vremena rada
Rad
Nepredviđeni
zastoj
Odmor
30.5.2014.
Rad radnika
Rad radnika i mašine
Rad mašine
6
Razvoj mehanizacije
•
•
•
•
Parna mašina – Džejms Vat (1765)
Elektromotor – Jakobi (1834)
Elektrogenerator – Simens (1866)
Motor sa unutrašnjim sagorevanjem – Nikolas
Oto (1862), Dajmler (1885), Dizel (1897)
• Nuklearni reaktor – SAD (1945)
30.5.2014.
7
MEHANIZACIJA I AUTOMATIZACIJA
Definicija mehanizacije:
Pod pojmom mehanizacije treba razumeti proces povećanja
energetskog potencijala rada, koji se izražava kao prosečna snaga
mašina po jednom učesniku u procesu (KW/čov.) ili kao količina
utrošene energije (KW/čov∙h.).
Definicija automatizacije:
Pod pojmom automatizacije procesa proizvodnje treba razumeti
proces smanjenja učešća ljudskog rada u proizvodnji, a povećanje
učešća automatskog rada mašina.
30.5.2014.
8
STEPEN MEHANIZACIJE
Km = Pm/N
30.5.2014.
9
MEHANIZACIJA
• Uticaj na produktivnost
• Faktori izbora mašine:
• Uticaj sinergije
• Esploatacioni troškovi
• Troškovi održavanja sredstava
• Zahtevi za rukovanje
• Tehnološko-operativni faktori
30.5.2014.
10
STEPEN MEHANIZACIJE
Km
T
Slika - Kretanje stepena mehanizacije
30.5.2014.
11
STEPEN MEHANIZACIJE
Slika - Kretanje stepena mehanizacije
30.5.2014.
12
AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA
Definicija automatizacije:
Pod pojmom automatizacije procesa proizvodnje treba razumeti
proces smanjenja učešća ljudskog rada u proizvodnji, a povećanje
učešća automatskog rada mašina.
Razlika između automatizacije i mehanizacije:
Mehanizacija je povećanje energetskog potencijala rada, a
automatizacija smanjenje učešća živog ljudskog rada u proizvodnji
30.5.2014.
13
AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA
Vremena rada:
Rad radnika (bez mašine, ručno) – Tr
Rad radnika i mašine (mašinsko-ručni) – Tmr
Rad mašine (bez radnika, automatski) – TA
30.5.2014.
14
AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA
Ukupno vreme živog rada – Tž
TŽ = Tr + Tmr
Ukupno vreme mašinskog rada – Tm
Tm = TA + Tmr
30.5.2014.
15
AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH PROCESA
Dva stepena automatizacije:
• Apsolutni stepen automatizacije – ŋAa
• Relativni stepen automatizacije – ŋAr
30.5.2014.
16
APSOLUTNI STEPEN AUTOMATIZACIJE– ŋAa
ηAa
TA
Tz
Slika - Kretanje apsolutnog stepena automatizacije
30.5.2014.
17
RELATIVNI STEPEN AUTOMATIZACIJE– ŋAa
Slika - Kretanje relativnog stepena automatizacije
30.5.2014.
18
MEHANIZACIJA I AUTOMATIZACIJA
ZADACI
30.5.2014.
19
Radnik radi na poluautomatskoj bušilici snage 700W. Automatizacijom operacije
uvedeno je da bušilicu pokreće presa koja ima snagu od 3800W, i elektromotor koji
ima 500W. Tokom operacije on priprema radnu površinu u trajanju od 4s, priprema
bušilicu i počinje proces bušenja što traje 2s, i prebacuje na rad koji u potpunosti
kontroliše računar, koji traje 4s. Automatski rad se ostvaruje uz pomoć računara i
platforme koja drži bušilicu, koju pokreće elektromotor i presa.
• Izracunati koeficijent mehanizacije nakon automatizacije.
• Koliki je bio koeficijent mehanizacije pre automatizacije?
• Izracunati vreme mašinskog rucnog rada.
• Izracunati vreme živog rada.
• Izracunati vreme automatskog rada.
• Izracunati relativni stepen automatizacije.
• Izracunati apsolutni stepen automatizacije.
• Izracunati stepene automatizacije ukoliko bi se automatski ponovilo bušenje još tri
rupe u ukupnom trajanju od 10s.
• Izracunati stepene automatizacije ukoliko bi se automatski ponovilo bušenje još
jedne rupe u trajanju od 4s, koje se izvodi tako što radnik zapocne proces bušenja
(1s) i prebaci na automatski rad što traje još 3s.
• Izračunati količinsku produktivnost rada.
• Koliki bi bio koeficijent mehanizacije da posao koji obavlja automat obavlja drugi
radnik, uz sve mašine koje i inače postoje?
• Koliki bi bio koeficijent mehanizacije da posao koji obavlja automat obavlja drugi
radnik, bez prese i elektromotora?
30.5.2014.
20
U pekari „Burek“ pekar sprema hleb na sledeći način. Prvo
koristeći mašinu pravi testo za hlebove, što traje 15 minuta.
Nakon toga, deset minuta pekar oblikuje hlebove. Sledeći
korak, koji traje 2 minuta je ubacivanje hlebova u pećnicu,
nakon čega se hleb peče 12 minuta. Pekaru treba minut da
izvadi hleb iz pećnice, koji je odmah spreman za prodaju. U
ovom procesu, izračunati:
• Izračunati vreme mašinskog ručnog rada.
• Izračunati vreme ručnog rada.
• Izračunati vreme živog rada.
• Izračunati vreme automatskog rada.
• Izračunati relativni stepen automatizacije.
• Izračunati apsolutni stepen automatizacije.
• Izračunati stepene automatizacije, ako bi 2 pekara koristila
testo koje napravi jedan uz pomoć već pomenute mašine.
Drugi pekar počinje svoj proces oblikovanjem hlebova odmah
nakon što prvi pekar izvadi svoje hlebove iz pećnice.
30.5.2014.
21
HVALA NA PAŽNJI !
30.5.2014.
22
Download

Vežbe 10: Mehanizacija i automatizacija