2013
Izvještaj o aktivnostima 2013
Izvještaj o
aktivnostima
LDA Mostar
Aktivnosti LDA Mostar, sa ciljem stvaranja aktivnog građanstva sa jedne strane, te
transparentne i odgovorne vlasti sa druge, usmjerene su ka stvaranja modernog
demokratskog društva.
LDA Mostar
14/05/2014.
Izvještaj o aktivnostima 2013
2
Izvještaj o aktivnostima 2013
Sadržaj
O nama ................................................................................................................... 5
Projekti sprovedeni u 2013. godini ............................................................. 7
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo .............................................. 7
Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH ................................................ 9
Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u
javnom i političkom životu – II FAZA ................................................................ 12
Edukacija za djecu o pravima manjina ............................................................. 13
Nove Urbane Topologije (NUT) ........................................................................... 14
TOYS - TOlerance in Youth Sport - Youth in Action program ................. 15
Ostale aktivnosti ............................................................................................. 16
Ženska strana politike.............................................................................................. 16
ALF Mreža BiH ............................................................................................................ 17
Finansijski pregled ......................................................................................... 18
STANJE BUDZETA PROJEKATA NA DAN 31.12.2013. ................................ 18
STANJE BUDZETA PROJEKATA NA DAN 31.12.2012. ................................ 19
Priliv sredstava po godinama ............................................................................... 20
Grafički prikaz prikupljanja sredstava za period 2004. – 2013. ............ 25
Ostali relevantni dokumenti ....................................................................... 26
Dozvola za rad LDA Mostar (ALDA) za 2012. ................................................ 26
Dozvola za rad LDA Mostar (ALDA) za 2013. ................................................ 34
Aktivnosti prikupljanja sredstava za period 2012. – 2014. ..................... 42
3
Izvještaj o aktivnostima 2013
4
Izvještaj o aktivnostima 2013
O nama
Program Agencija lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu osnovan je 1992. godine od
strane Kongresa Vijeća Evrope, kao program podrške jačanju lokalne demokratije,
poštivanju ljudskih prava i održivom razvoju. Danas na području Zapadnog Balkana i Južnog
Kavkaza aktivno je 13 Agencija lokalne demokratije kojima kooridinira Asocijacija agencija
lokalne demokratije (ALDA).
LDA
ALBANIJA
LDA
ARMENIJA
LDA
LDA
CENTRALNA I GRUZIJA
JUŽNA SRBIJA
LDA
KOSOVO
LDA CRNA
GORA
LDA
OSIJEK
LDA
PRIJEDOR
LDA
SISAK
LDA
VERTENEGLIO
LDA
ZAVIDOVIĆI
LDA
SUBOTICA
Agencije funkcionišu kao samoodržive, lokalno registrovane nevladine organizacije, ali se
zbog međunarodnog okvira unutar kojeg su operativne, razlikuju od drugih nevladinih
organizacija. Zapravo, Agencije lokalne demokratije izgrađuju partnerstva sa lokalnim
vlastima i nevladinim organizacijama iz cijele Evrope, time dajući čitavoj mreži direktan
pristup međunarodnoj strukturi kroz podršku ALDA-e, Vijeća Evrope i Evropske unije.
Najvažniji aspekt Agencija lokalne demokratije jeste proces izgradnje partnerstva. Saradnja
i partnerstvo između lokalnih i međunarodnih partnera, između lokalnih vlasti i nevladinih
organizacija, daju dodatnu vrijednost procesu dizajniranja projekata i sprovođenju lokalnih
aktivnosti. Ovaj je proces sam po sebi proces učenja za sve sudionike i služi kao praktični
primjer iz kojeg se vidi kako demokratski participativni proces planiranja može dati
rezultate.
Usvajanjem brojnih službenih odluka, Vijeće Evrope je prepoznalo međunarodnu pravnu
vrijednost Agencija lokalne demokratije.
Agencija lokalne demokratije Mostar od svoga osnivanja novembra 2004. godine
djeluje kao lokalno registrovana neprofitna, nevladina organizacija uz podršku svojih
partnera, te saradnju sa ostalim Agencijama i Asocijacijom agencija lokalne demokratije
(ALDA). Upravo ova saradnja, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou omogućila je
brojne aktivnosti i projekte korisne za razvoj lokalne zajednice i njeno uključivanje u
5
Izvještaj o aktivnostima 2013
procese na regionalnom nivou. Aktivnosti LDA Mostar, sa ciljem stvaranja aktivnog
građanstva sa jedne strane, te transparentne i odgovorne vlasti sa druge, usmjerene su ka
stvaranja modernog demokratskog društva. Ove aktivnosti prožimaju svaki segment života
lokalne zajednice i pružaju mogućnost poboljšanja uslova življenja za sve kategorije
društva, direktnim uticajem na konkretne promjene.
Partneri
• Regija Puglia - Italija / partner lider
• Općina Vejle – Danska
• NVO IPSIA – Italija
• Grad Monfalcone – Italija
• Grad Mostar - BiH / partner domaćin
• Provincija Brindisi – Italija
• Grad Kragujevac – Srbija
Misija
Podržati proces demokratizacije u Gradu Mostaru jačanjem dobre uprave i izgradnjom
kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, te učešća građana u javnom životu.
Vizija
LDA Mostar će biti resursni centar za institucije kantonalnih vlasti, gradske administracije i
civilnog društva za usklađivanje standarda sa demokratskim standardima Evropske unije.
Aktivnosti i projekti LDA Mostar imaju za cilj:
• Promociju konkretnih inicijativa podsticanja demokratije na lokalnom nivou;
• Izgradnju mostova između građana i vlasti;
• Razvoj pluralnog civilnog društva i aktivno učešće svih društvenih grupa;
• Podsticanje procesa pomirenja i zaštitu ljudskih prava;
• Podsticanje održivog lokalnog razvoja;
• Jačanje znanja lokalne zajednice o procesima stabilizacije i pridruživanja.
Članstvo u mrežama
• ALDA- Asocijacija agencija lokalne demokratije
http://www.alda-europe.eu
• Mreža „Sporazum plus”
http://www.sporazum.ba/#&pid=0
• Mreža za izgradnju mira
http://www.mreza-mira.net/node/1
6
• ALF - Anna Lindh Foundation
http://www.euromedalex.org/
• E.F.L.S. Evropska federacija lokalne
solidarnosti
http://www.european-neighboursday.com/
Izvještaj o aktivnostima 2013
Projekti sprovedeni u 2013. godini
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
Donator: IPA - Delegacija EU u BiH „Podrška tematskim mrežama NVO-a“
Voditelj Projekta: Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA)
Projektni partneri: LDA Mostar, Forum građana Tuzla, DON (Demokratija-OrganizovanjeNapredak) Prijedor, Centar za lokalni razvoj Breza, Demokratski centar „Nove nade“ Bihać
(Bosna i Hercegovina); LDA Osijek (Hrvatska); ADL (Associazione Ambasciata Della
Democrazia Locale) Zavidovići (Italija); LDA Subotica (Srbija)
Trajanje projekta: 05/2011. – 07/2013.
Cilj projekta:
Svrha projekta je pomoći osnaživanje demokratske uloge nevladinih organizacija (NVO-a)
u jačanju učešća građana u lokalnoj politici i donošenju odluka kroz promociju sporazuma o
saradnji i mjera sektorskog umrežavanja tokom dvije godine implementacije Projekta.
Aktivnosti projekta:
Održana početna Konferencija Projekta „Općinski sporazumi o saradnji: izazovi i
perspektive demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”,u Tuzli;
Održano 5 treninga za lokalne NVOe na teme:
„Strateško planiranje“
- „Upravljanje projektnim ciklusom“;
- „Razvoj viještina pregovaranja“;
- „Vještine komuniciranja i odnosa s javnošću“ za lokalne vlasti“;
„ Izgradnja kapaciteta mreža NVO sa fokusom na općinske sporazume o suradnji i
financijsko poslovanje i budžetiranje u NVO“;
Održana tri sastanka radnih grupa sa fokusom na:
- Radna grupa za sprovođenje lokalnih sporazuma o saradnji (razvoj demokratske
participacije građana, transparentnost)
- Radna grupa za podršku lokalnim organizacijama civilnog sektora (obuka, jačanje
kapaciteta za uspostavljanje lokalnih partnerstava);
Objavljeno 7 News letters:
1. Newsletter broj 1.
5. Newsletter broj 5.
2. Newsletter broj 2.
6. Newsletter broj 6.
3. Newsletter broj 3.
7. Newsletter broj 7. (english version)
4. Newsletter broj 4.
7
Izvještaj o aktivnostima 2013
Snimljena 4 dokumentarna filma:
Civilno drustvo u akciji za dijalog i partnerstvo - kratki film
Civilno drustvo u akciji za dijalog i partnerstvo - Mostar
Civilno drustvo u akciji za dijalog i partnerstvo - Breza i Bihać
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo -Tuzla
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo - Prijedor i Zavidovići
Objavljeno 6 adresara nevladinih organizacija
Adresar NVO Tuzla
Adresar NVO Mostar
Adresar NVO Zavidovići
Adresar NVO Bihać
Adresar NVO Prijedor
Adresar NVO Breza
Objavljen zbornik radova na temu: “Izazovi i perspektive efikasne saradnje vlasti i civilnog
sektora u BiH i region”
ZBORNIK RADOVA
Održana finalna konferencija projekta u Mostaru.
Tokom prvog dana konferencije održana su tri panela:
- uvodni panel na temu „Sporazumi o saradnji – od pravnog okvira do efikasne
implementacije“
- panel sesija „Implementacija općinskih sporazuma o saradnji i tematsko umrežavanje u
Bosni i Hercegovini“
- panel sesija pod nazivom „Efikasno djelovanje i pružanje usluga lokalne samouprave u
saradnji sa organizacijama civilnog društva: komparativna analiza i prakse u Evropskoj uniji
i zemljama zapadnog Balkana“
- potpisan je regionalni sporazum o saradnji između partnera u projektu
Drugog dana konferencije održala su se tri tematska orgrugla stola:
- Prvi okrugli sto pod nazivom „Razvoj lokalne demokratije i učešće građana u donošenju
odluka“
- Drugi okrugli sto na temu „Jednakost spolova“
- Treći okrugli sto „Jačanje mladih“
- upriličen je NVO sajam kao mogućnost da se sve organizacije koje su učestvovale na
konferenciji predstave svoje aktivnosti, te iskoriste tu mogućnost za povezivanje sa
organizacijama sličnog profila iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine.
8
Izvještaj o aktivnostima 2013
Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH
Donator: Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine
Voditelj Projekta: Agencija lokalne demokratije Mostar
Trajanje Projekta: 03/2013. – 02/2014. godine
Opći cilj projekta:
Povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/povećanju kvaliteta života
građana kroz efikasno uključivanje informisanih građana u proces kreiranja i realizacije
lokalnih politika, zasnovan na rezultatima PULS-a.
Specifični ciljevi projekta:
Mostar:
1. Unaprijediti komunikaciju izmedju građana i vijećnika
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave
Jablanica:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja
zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti komunikaciju između građana i vijećnika
3. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa
ciljem poboljšanja kvalitete života građana
Konjic:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja
zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa
ciljem poboljšanja kvalitete života građana
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave
Ciljane skupine
- Građani u 3 izabrane jedinice lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanjskom
kantonu/županiji, koji će biti obuhvaćeni glavnim projektnim aktivnostima
- Jedinice lokalne samouprave (3 jedinice: Mostar, Konjic i Jablanica)
- NVO predstavnici iz Hercegovačko-neretvanjskog kantona/županije
- predstavnici vlasti drugih Općina, koje bi isti mogle koristiti kao primjer dobre prakse
- građani drugih Općina Federacije BiH
- Mediji
9
Izvještaj o aktivnostima 2013
Aktivnosti implementirane u 2013 godini:
Okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraživanja zadovoljstva građana javnim
uslugama na lokalnom nivou“ za vijećnike Općinskog vijeća Konjic.
Dana 07.05.2013. godine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta
"Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ je za vijećnike Općinskog vijeća Konjic
organizirala okrugli stol na temu: "Prezentacija rezultata istraživanja zadovoljstva građana
javnim uslugama na lokalnom nivou“.
Istraživanje, kojim je obuhvaćeno 681 domaćinstvo iz svih 18 mjesnih zajednica općine
Konjic, provedeno je u aprilu prošle godine, a prikupljani su stavovi građana u vezanih za 16
javnih usluga .
Cilj okruglog stola je upoznavanje novoizabranih vijećnika sa rezultatima istraživanja, te
ukazivanje na najlošije ocijenjene javne usluge od strane građana Konjica.
Trening: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vijeća Grada Mostara“
Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne
samouprave“ organizirala trening na temu: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog
vijeća Grada Mostara“ za povjerenike mjesnih zajednica Grada Mostara. Trening se održao
dana 27 i 28. 06.2013 u Hotelu Ero.
Trening je imao za cilj upoznati povjerenike Mjesnih zajednica sa komunikacijskim
sistemom ParlaNet, njegovim prednostima i nedostatcima, te dati mogućnost povjerenicima
kada bude izabrano novo Gradsko vijeće Grada Mostara da lakše komuniciraju sa svojim
vjećnicima.
Također LDA Mostar je izradio 1000 flajera u cilju promocije komunikacijskog sustava
ParlaNet, koji su distribuirani u svim uredima gradske Uprave Grada Mostara za suradnju sa
građanima.
Organizirano 8 dvodnevnih treninga za povjerenike/predsjednike Mjesnih zajednica Grada
Mostara i Općina Konjic i Jablanica na temu: „Značaj i tehnike procesa planiranja uz učešće
građana“
Cilj treninga je upoznati povjerenike/predsjednike Mjesnih zajednica sa akcionim i
strateškim planiranjem, participacijom, uslovima uspješne suradnje te principima
participatornog planiranja.
Također povjerenici su upoznati sa mehanizmima koji se koriste za uspješno uključivanje
građana u procese odlučivanja kao što su: Javna rasprava i sastanak, sastanak u gradskoj
vijećnici, mišljenje građana – istraživanje stava, fokus grupe, Ad hoc savjetodavni odbori,
redovna tijela i komisije, primjena tehnologije, udruženja zajednice, mjesni uredi, javno
informiranje, edukativni programi te odnosi sa medijima.
Održana 2 dvodnevna trening za predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih
organizacija u Općinama Konjic i Jablanica na temu: „Javno zagovaranje i lobiranje“.
Cilj treninga je upoznati predsjednike Mjesnih zajednica i predstavnike nevladinih
organizacija sa pozadinom javnog zagovaranja, elementima i dinamikom javnog
10
Izvještaj o aktivnostima 2013
zagovaranja, tri tipa zagovaranja, tri principa zagovaranja, 4 temelja javnog zagovaranja
(PCMT), fazama u kampanjama javnog zagovaranja, identifikacija i definicija
problema/tema, „Lista 16“ za izbor problema, postavljanje ciljeva – SMART, rad s medijima i
poruke, pregovaranjem i lobiranjem – tehnike i metodi, te monitoring i evaluacija kampanje.
Emitirano 16 radio emisija u Gradu Mostaru te Općinama Konjic i Jablanica
LDA Mostar je u sklopu projekta „PULS“ upriličila 16 radio emisija sa ciljem prezentiranja
nadležnosti pojedinih odjela i službi (5 Grad Mostar, 7 Općina Konjic i 4 Općina Jablanica).
Cilj samih radio emisija je upoznati građanstvo navedenih područja o samom funkcioniranju
pojedinih odjela i službi, te olakšati adresiranje problema prema lokalnim institucijama.
Za potrebe vidljivosti projekta i bolje prezentacije rada Uprava Grada Mostara, te Općina
Konjic i Jablanica:
 Izrađeno i distribuirano 350 plakata koji ukazuju na najlošije ocjene javnih usluga
od strane građana za sve mjesne zajednice u Gradu Mostaru, te Općinama Konjic i
Jablanica.
 Izrađeno i distribuirano17500 flayera koji zorno prikazuju nadležnosti svakog od 5
odjela gradske Uprave Grada Mostara, sa ciljem lakšeg adresiranja problema prema
gradskoj Upravi.
 Uveden info telefon Općinskog Načelnika za direktni kontakt sa građanima,
izrađeno i distribuirano 500 flayera koji promoviraju ovu telefonsku liniju.
 Izrađeno i distribuirano 9 vrsta flayera (po 100 kom= 900 kom) koji olakšavaju
Općini Jablanica komunikaciju sa građanima (boračko invalidska zaštita, civilna
zaštita, politike i ciljevi Općinskog Načelnika, katastar, odobrenje za građenje,
izdavanje radne knjižice, samostalno privređivanje, upotrebna dozvola i
urbanistička suglasnost).
11
Izvještaj o aktivnostima 2013
Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom
i političkom životu – II FAZA
Donator: Vijeće Evrope i USAID
Trajanje Projekta: 07/2013. – 01/2015. godine
Opis Projekta
Vijeće Evrope u saradnji sa Školom političkih studija BiH, osnovalo je program pod nazivom
„Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH – uloga žene u javnom i političkom
životu“. Cilj ovoga programa je usmjeren ka jačanju žena i mladih da preuzmu aktivniju
ulogu u političkim procesima, što će pomoći stvaranju nove i odgovornije generacije
vodstva političkih partija, u periodu do općih izbora 2014. godine. Ovo uključuje podizanje
svijesti o važnosti učešća žena u političkim procesima i jačanju njihovog angažamana u
političkom žiovtu.
Konkretnije, aktovnosti su usmjerene na sljedeće :
1) Povećatnje angažmana žena u političkim procesima;
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije vodstva političkih partija; i
3) Poboljšanje međustranačke komunikacije o pitanjima važnim za napredak zemlje ka
euroatlantskim integracijama.
Aktivnosti II faze se provode u saradnji sa 18 nevladinig organizacija i 27 koordinatorica na
području 42 grada / općine na području cijele Bosne i Hercegovine, a očekuje se oko 18000
učesnika/ca na radionicama.
Takođe je bitno napomenuti rezultate I faze ovoga projekta. Aktiovnosti su provedene u
periodu 2011-2013 u saradnji sa 21 nevladinom organizacijom i 50 koordinatorica,
organizovano je 350 radionica sa 15000 učesnika/ca. Rezultati ovih aktivnosti su sljedeći:
- 124 žene – učesnice radionica postale su vijećnice općinskih/gradskih vijeća, na lokalnim
izborima 2012.
- 520 žena – učesnica radionica postale su članice savjeta mjesnih zajednica u 2013.
Aktivnosti LDA Mostar planirane za 2013. – 2015. godinu
LDA Mostar u saradnji sa koordinatoricama, realizirati će projektne aktivnosti na području
Hercegovačko-neretvanjskog i Zapadnohercegovačkog kantona/županije, u Gradu Mostaru
te Općinama Konjic, Jablanica, Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški i Grude. Organizirati će se
ukupno 10 radionica za 800 učesnica / učesnika u periodu do općih izbora 2014.
12
Izvještaj o aktivnostima 2013
Edukacija za djecu o pravima manjina
Donator: EACEA, Program „Mladi u akciji“
Voditelj Projekta: Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar
Projektni partneri: Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture, Knin (Hrvatska),
TDM 2000 Estonia, Tartu (Estonija); Associazione TDM 2000, Cagliari (Italija); Detski
parlament na Makedonija, Veles (Bivša jugoslavenska republika Makedonija); Agencija
lokalne demokratije, Nikšić (Crna Gora); ConnectART, Matosinhos (Portugal), Club for
Youth Empowerment 018, Niš (Srbija); Kosova Young Lawyers, Priština (Kosovo); Youth
Included, Prag (Češka).
Trajanje Projekta: 12/2012. – 04/2013. Godine
Cilj projekta:
Generalni cilj projekta jeste pružiti učesnicima korisne alate za uključivanje manjina, te
uzajamni dijalog između manjina i sredine u kojoj borave, počevši od djece, budućih
aktivnih građana.
Kratak opis Projekta
„Edukacija za djecu o pravima manjina“ zamišljena je kao kurs obuke uspostavljen da bi se
osnažio rad organizacija koje rade sa djecom na edukaciji o pravima manjina ali i promociji
posebnih prava djece manjinskog porijekla. Glavni cilj jeste opremiti učesnike korisnim
alatima kako bi mogli krenuti ka povezivanju sa manjinama i zajedničkom dijalogu između
manjina i društava-domaćina, počevši od djece, građana sutrašnjice. Tokom šest dana
obuke, boraveći u Mostaru, u Bosni i Hercegovini, trideset učesnika, polovina iz BiH,
Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Estonije, Republike Češke, Portugala i
Italije, imali su priliku da podijele ne samo iskustva i najbolje prakse, već i da raspravljaju o
preprekama i idejama kako poboljšati socijalnu inkluziju djece koja pripadaju različitim
manjinama i kako ih obrazovati da je kultivišu. Tokom kursa, obrađene su teme kao što su
sami koncept manjine, koje institucije su nadležne za pitanja manjina, i koja je uloga NVO-a
u ovoj oblasti, a posebno u razumijevanju različitih alata za obrazovanje djece o pravima
manjina. Glavna metodologija same obuke bila je neformalna edukacija, upotpunjena nekim
teoretskim dodacima u određenim dijelovima, te je uključivala grupne rasprave, okrugle
stolove, igre uloga, simulacije i različite dinamične aktivnosti koje stimulišu kreativnost i
aktivno učešće.
13
Izvještaj o aktivnostima 2013
Nove Urbane Topologije (NUT)
Donator: Lutrija Švedske
Voditelj Projekta: Fonadacija Färgfabriken iz Stockholma
Projektni partneri: LDA Mostar uz podršku Grada Mostara
Trajanje Projekta: 11/ 2013. – 01/2015.
Projekt je fokusiran na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem bogatstva
kultura i fragmentacije društva, Beirut (Libanon) i Mostaru (Bosna i Hercegovina).
Pripremne radnje za izložbu u Mostaru:
- Međunarodne radionica u Mostaru i Bejrutu
- Formiranje Stručnog savjeta projekta
- Istraživanje o korištenju javnih prostora i sadržaja u gradu Mostaru
- Snimanje video zapisa za film
- Konkurs za mlade na temu “Mostar 2025”
- Idejno rješenje izložbe
- Projkt izložbe
- Priprema izložbe
Nakon pripremnih radnji, izložba će se organizirati na jesen 2014. godine u Mostaru,
Bejrutu i Stockholmu.
Izložba u Mostaru će biti višednevni događaj na tri lokacije istovremeno, sa različitim
sadržajima koji neće biti samo platforma serviranih podataka, već izložba koja će izazvati
interes posjetitelja da učestvuju u raspravama i diskusijama, kao i organiziranim javnim
radionicama. U tom kontekstu cijeli proces će imati prezentacijski ali i interaktivni pristup.
Izložba će pokazati da je prostor bez čovjeka samo bezgranično područje koje može i ne
mora imati funkciju. Samo postojanje čovjeka i njegova prisutnost daje doprinos stvaranju
iskoristivog prostora, koji dobiva smisao razumjevanja i artikulisanja čovjekove potrebe za
prostorom.
Iskustva projekta “Nove urbanie topologije - Mostar i Bejrut” će biti prezentirana na izložbi
na jesen 2014. u oba grada, sa posebnim osvrtom na proces urbanizacije i urbanih rješenja
koja omogućuju integracije. Zajednička izložba u Färgfabrikenu na jesen 2014. će naglasiti i
istaći ideje i iskustva iz Bejruta i Mostar te drugih gradova čija su iskustva takođe aktivno
uključena u projekt.
14
Izvještaj o aktivnostima 2013
TOYS - TOlerance in Youth Sport - Youth in Action program
Donator: EACEA, Program „Mladi u akciji“ (Action 3 – Sub-Action 3.1)
Voditelj Projekta: Association of Local Democracy Agencies (ALDA)
Projektni partneri:
• ICEC (“Intelligent Citizen” Enlightenment Center Public Union”), Ganja, Azerbaijan
• Local Democracy Agency of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina
• IPCP (International Platform for Citizen Participation), Plovdiv, Bulgaria
• UBBSLA (The Union of the Bulgarian Black Sea Local Authorities), Varna, Bulgaria
• Vejle Kommune, Denmark
• LDA Georgia Local Democracy Agency Georgia, Kutaisi, Georgia
• ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo), Brindisi, Italy
• Provincia di Gorizia, Italy
• ASD Mesagne Volley, Mesagne (BR), Italy
• ULE (Università delle LiberEtà del Fvg), Udine, Italy
• Local Democracy Agency Kosovo, Peja/Pec, Kosovo under UNSC Resolution 1244/99
• Terra – 1530, Vorniceni, Moldova
Trajanje Projekta: 08/ 2013 – 03/ 2014
Cilj projekta:
Cilj projekta TOYS je borba protiv rasizma i diskriminacije među mladima u sportu
promicanjem socijalnog uključivanja, volontiranja i aktivnog građanstva.
Tema je posebno važna s obzirom na nedavne učestale slučajeve visokog profila rasizma i
diskriminacije u svijetu sporta.
Za rješavanje ovog problema koji očito također očituje na lokalnoj razini, organizovan je
petodnevni seminar, koji je obuhvaćao brojne aktivnosti, debate, rasprave i radionice, kao i
unutarnje i vanjske sportske aktivnosti. Kroz aktivnosti seminara istražene su mogućnosti
korištenja sport u aktivnostima mladih, kao alat za izazov protiv rasizma i
diskriminacije.Seminar je promovirao vrijednosti volontiranja, uzajamnog razumijevanja i
kulturne različitosti među mladima, što predstavlja temeljna načela europskog građanstva.
Seminar je okupio 46 sudionika iz 9 zemalja poput Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine,
Bugarske, Danske, Francuske, Gruzije, Italije, Kosova i Moldavije, a održan je u gradu
Mesagne, u blizini Brindisija, Italija.
15
Izvještaj o aktivnostima 2013
Ostale aktivnosti
Ženska strana politike
Helsinški parlament građana Banja Luka je 1. oktobra 2011. godine počeo sa
realizacijom projekta „Ženska strana politike“, koji finansijski podržava Fondacija Instituta
otvoreno društvo, a čiji je cilj osnaživanje žena unutar političkih partija, posebno unutar
upravljačkih struktura, i aktivistkinja organizacija civilnog društva, kako bi mogle
ravnopravno učestvovati u procesu odlučivanja i afirmisanju koncepta rodne
ravnopravnosti u svim sferama našeg društva.
Projektom je planirano osnivanje Političke akademije za žene, članice i aktivistkinje
političkih partija i organizacija civilnog društva, i formiranje Alternativne ženske vlade BiH,
kao neformalnog, ali respektabilnog političkog subjekta na političkoj sceni BiH, koja bi
artikulirala i promovirala potrebe i stavove žena BiH i kroz čiji rad bi se promovirao ženski
stručnjački potencijal u različitim oblastima.
Takođe, planirano je formirati čitalačke grupe na Fakultetima političkih nauka u
Banjaluci i Sarajevu, kako bi se senzibilizirale nove generacije budućih političara/ki,
novinara/ki, politikologa/inja, ali i studente/ice drugih usmjerenja za pitanja rodne
ravnopravnosti, odnosno jednakog učešća žena i muškaraca u svim oblastima života, a
posebno javnog i političkog života u BiH.
Predstavnica LDA Mostar jedna je od prvih 26 polaznica Akademije, i u 2012. godini kroz
Projekat su organizirane 2 obuke.
Prva obuka na temu “Rod i politika” organizirana je u Laktašima, gdje je 26 polaznica
Akademije, u tri dana obuke imalo priliku upoznati se pobliže sa pojmovima rodne
ravnopravnosti i zakonskih okvira koji se vežu za taj pojam, kao i političkoj zastupljenosti
žene u BiH.
Druga obuka organizirana je na temu “Rod i informacione tehnologije”. Obuka je
održana u Konjicu, i na trodnevnim sesijama, polaznice su male priliku upoznati se sa
problematikom rodne ravnopravnosti u informacijskim tehnologijama, kao i zastupljenosti
medija i njihovoj ulozi u političkom životu, sa posebnim osvrtom na žene u politici.
Nastavak obuke i posljednji treći modul na temu „Rod i moć“ održan je u Tesliću. Na
trodnevnim sesijama polaznice su imale priliku upoznati se sa postsocijalističkim ženskim
pokretom, statusom roda i moći, te prisustvovati predavanjima na teme: Ženski mirovni
aktivizam, te odnos monoteističkih vjerskih zajednica prema ženskim ljudskim pravima.
16
Izvještaj o aktivnostima 2013
ALF Mreža BiH
Svrha Anna Lindh Fondacije jeste zbližavanje ljudi sa cijelog Mediterana u svrhu poboljšanja
uzajamnog poštovanja među kulturama i podrška civilnom društvu koje radi na
osiguravanju zajedničke budućnosti regije. Od samog osnivanja, 2005. godine Anna Lindh
Fondacija je pokrenula i podržala akcije u različitim oblastima, utičući tako na percepciju
pripadnika različitih kultura i vjerovanja, kao i na razvoj regionalne mreže koja se sastoji od
preko 3.000 organizacija civilnog društva.
Program Fondacije je usmjeren na aktivnosti u područjima koja su bitna za ljudski i socijalni
dijalog: Obrazovanje i Mladi, Kultura i Umjetnost, Gradovi i Migracije, Religija i Duhovnost,
Mir i Koegzistencija, Medijske aktivnosti.
Kako u ostalim zemljama, članicama regionalne ALF Mreže, tako i u Bosni i Hercegovini
formirana je mreža organizacija civilnog društva, koja kao takva djeluje ne samo na
lokalnom, nego i na regionalnom nivou, učvršćujući odnose među organizacijama članicama
mreže, kao i razvijajući nova partnerstva i projektne ideje u zemlji, ali i na Mediteranu.
LDA Mostar je od 2011. godine članica ALF Mreže BiH, a od juna 2012. do juna 2013. godine
predstavnik LDA Mostar imenovan je za člana Upravnog odbora spomenute Mreže, čime je
direktno učestvovao u kreiranju strategija i programa mreže. Na sastanku ALF Mreže BiH
održanom 19. juna 2012. godine, potpisan je Memorandum o razumijevanju među
organizacijama članicama mreže, a broj potpisnika Memoranduma svakim danom raste.
Predstavnica LDA Mostar zajedno s još 4 organizacijama iz BiH, sudjelovala na
INTERKULTURALNOM SAJMU (umrežavanje i razmjena), te kao jedna od govornica na
platformi Medina (primjeri dobre prakse i projektne ideje) koja se isključivo ticala tematike
ženskih pitanja, gdje je LDA Mostar imao priliku da iznese svoje najbolje prakse i iskustva o
jednakosti žena i muškaraca, te promicanju europske Povelje za ravnopravnost žena i
muškaraca, koju je Grad Mostar potpisao u studenom 2012.
Drugo izdanje Anna Lindh Mediterana Forum održan je u periodu od 4. – 7.04.2013. godine,
u francuskom gradu Marseilleu, europskoj prijestolnici kulture za 2013. i bio je jedinstveni
skup koji okuplja mlade lidere i organizacije civilnoga društva, kao i utjecajne kreatore
politika i interkulturalne stručnjake iz cijele Euro-mediteranske regije.
S ciljem dovođenja građana Euromed zajedno, Forum 2013. pokrenut je pod sloganom
"Građani za Mediteran", gdje je stvorena prilika da se razgovara o potrebi dijaloga i
suradnje, kako se nositi s izazovima s kojima se suočava regija nakon povijesnog arapskog
buđenja i društvenog utjecaja Ekonomske kriza u Europi.
U ovom novom mediteranskom kontekstu, forum je značajan događaj za ponovno
pokretanje dijaloga na regionalnoj razini. Točnije, Forum je bio i prilika za rješavanje
glavnih trendova, napetosti i promjena sa kojima su suočene euro-mediteranska društava,
te za prilagodbu interkulturalni dijalog kao alat za građansko sudjelovanje.
17
18
€
€
122.481,17
0,00
0,00
4.295,21
192.273,72
5.200,01
ALDA Mikro credit
3.783,12
0,00
3.783,12
RCD Puglia - Resursni centar za demokratizaciji II - Vijecnik građanin
14.285,39
8.220,00
14.285,39
EIDHR Popowo
26.568,06
Članarina partnera 2012
30.457,66
PULS Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou
6.270,90
18.165,00
10.000,00
Članarine partnera 2011
20.436,96
YiA EACHEA 13. Edukacija za mlade o pravima manjina
20.436,41
CoE jacanje uloge žena u javnom i političkom životu
35.508,62
600,00
69.695,00
IPA Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
11.332,91
Putujući seminar za mlade "Stopama Aleberta Londresa"
11.431,13
69.792,55
8.220,00
18.165,00
600,00
904,80
0,00
0,00
3.889,60
3.729,10
-0,55
34.186,38
98,22
BUDZET UTROŠAK SALDO
IPA Promocija evropske povelje o ravnopravnosti
NAZIV PROJEKT
€
LDA MOSTAR STANJE BUDZETA PROJEKATA NA DAN 31.12.2013.
0,00
0,00
0,00
82,60
100,00
100,00
87,23
62,71
100,00
50,95
99,14
%
saldo €
0,00
14.532,00
600,00
904,80
0,00
-1.412,24
3.889,59
1.229,10
-4.036,96
20.247,38
-11,19
KM 40.701,77
158.423,65 € 20.810,48
0,00
14.532,00
600,00
5.200,01
3.783,12
12.873,15
30.457,65
7.500,00
16.400,00
55.756,00
11.321,72
primljeno € 31.12.2012.
utrošak ukupono
Izvještaj o aktivnostima 2013
Finansijski pregled
STANJE BUDZETA PROJEKATA NA DAN 31.12.2013.
19
19.880,00
34.329,56
281.698,10
NUT Nove Urbane Topologije
TOTAL
562,42
Fakultet Humanisitickih nauka, trening
YiA EACHEA "Društveni mediji za društvene promjene"
728,00
30.550,97
PULS Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou
Članarine partnera IPSIA 2011-2013
9.000,00
5.200,01
ALDA Mikro credit
Članarine partnera 2013
3.783,12
RCD Puglia - Resursni centar za demokratizaciji II - Vijecnik građanin
8.220,00
14.285,39
EIDHR Popowo
Članarine partnera 2012
30.457,66
PULS Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou
14.749,23
5.000,00
Članarine partnera 2011
YiA EACHEA 13. Edukacija za mlade o pravima manjina
20.436,41
CoE jacanje uloge žena u javnom i političkom životu
600,00
72.484,20
IPA Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
Putujući seminar za mlade "Stopama Aleberta Londresa"
11.431,13
BUDZET
IPA Promocija evropske povelje o ravnopravnosti
NAZIV PROJEKT
€
215.292,39
1.066,54
8.796,55
562,42
728,00
25.032,26
5.000,00
8.220,00
9.652,85
600,04
5.199,11
3.783,12
14.285,39
30.457,66
5.000,00
20.591,75
64.983,79
66.405,71
33.263,02
11.083,45
0,00
0,00
5.518,71
4.000,00
0,00
5.096,38
-0,04
0,90
0,00
0,00
-0,00
0,00
-155,34
7.500,41
98,22
SALDO
UTROŠAK
11.332,91
€
€
LDA MOSTAR STANJE BUDZETA PROJEKATA NA DAN 31.12.2012.
3,11
44,25
100,00
100,00
81,94
55,56
100,00
65,45
100,01
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,76
89,65
99,14
%
saldo €
€ 22.845,02
€ 238.137,41
KM 44.680,98
6.371,21
7.063,64
0,00
0,00
5.524,48
-2.000,00
0,00
4.879,15
-0,04
0,90
0,00
0,00
0,00
2.500,00
-155,34
-1.327,79
-11,19
7.437,75
15.860,19
562,42
728,00
30.556,74
3.000,00
8.220,00
14.532,00
600,00
5.200,01
3.783,12
14.285,39
30.457,66
7.500,00
20.436,41
63.656,00
11.321,72
primljeno € 31.12.2012.
utrošak ukupono
Izvještaj o aktivnostima 2013
STANJE BUDZETA PROJEKATA NA DAN 31.12.2012.
Izvještaj o aktivnostima 2013
Priliv sredstava po godinama
2004 Primljeno na priv.račun delegata, prije registracije
Uspostava agencije
Ceremonija otvaranja agencije
Ukupni priliv po projektima u 2004
Ukupni EU fondovi u 2004
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2004
ulaz
%
940,00
10.930,00
11.870,00
0,00
0,00
7,92
92,08
100,00
0,00
0,00
2005
ulaz
Luxemburg - CBM
17.973,00
Lihtenstein - uspostava LDA ureda
30.000,00
Italijansko ministarstvo vanjskih poslova - ALDA ANCI
5.973,00
Norveško ministarstvo vanjskih poslova -Youth entrepreneurship
2.490,00
Norveško ministarstvo vanjskih poslova - projekt mikrokreditiranja
906,00
Članarine partnera + za III sastanak partnera
7.490,00
Poljska - upravljanje otpadom - studijska posjeta
1.657,14
Ukupni prilivpo projektima u 2005
66.489,14
Ukupni EU fondovi u 2005
0,00
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2005
0,00
%
27,03
45,12
8,98
3,74
1,36
11,26
2,49
100,00
0,00
0,00
2006
ulaz
Norveško ministarstvo vanjskih poslova - projekt mikrokreditiranja 1.985,96
Italijansko ministarstvo vanjskih poslova - ALDA ANCI
20.454,12
Lihtenstein - uspostava LDA ureda
9.996,91
Evropski fond za mlade
5.200,00
Luxemburg - CBM
7.000,00
Ukupni priliv po projektima u 2006
44.636,99
Ukupni EU fondovi u 2006
5.200,00
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2006
0,00
%
20
4,45
45,82
22,40
11,65
15,68
100,00
11,65
0,00
Izvještaj o aktivnostima 2013
2007
ulaz
Evropski fond za mlade
1.788,63
Članarine partnera
9.000,00
Francusko ministarstvo vanjskih poslova - L.E.D
7.000,00
Norveško ministarstvo vanjskih poslova - projekt mikrokreditiranja
831,46
Grad Mostar - VTCG
1.022,60
EU fond - Mladi pravi smjer
2.924,40
Federal Ministry of culture and sport - VTCG
2.556,50
EU fond - Adriatic Seaways u partnerstvu sa općinom Neum
8.854,00
Međunarodna inicijativa Burea Poland
352,72
Italijansko ministarstvo vanjskih poslova - ALDA ANCI
4.040,00
Ukupni priliv po projektima u 2007
38.370,31
Ukupni EU fondovi u 2007
13.567,03
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2007
3.579,10
%
2008
ulaz
Norveško ministarstvo vanjskih poslova - projekt mikrokreditiranja 7.534,09
EU fond - Mladi pravi smjer
2.636,78
Francusko ministarstvo vanjskih poslova - L.E.D
3.045,80
EU fond - Pearl.eu
15.120,19
Soroš / Fond otovoreno društvo BiH - RCD
9.326,11
Soros / Fond otovoreno društvo BiH - RCD
9.327,11
Regija Puglia - RCD
6.224,50
Regija Puglia - RCD
14.979,00
LDA Niš - projekcija filma u Mostaru
200,00
Članarine partnera
3.920,00
EU fond - Adriatic Seaways u partnerstvu sa općinom Neum
6.411,00
Ostalo
794,53
Ukupni priliv po projektima u 2008
79.519,11
Ukupni EU fondovi u 2008
24.167,97
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2008
46.467,72
%
21
4,66
23,46
18,24
2,17
2,67
7,62
6,66
23,08
0,92
10,53
100,00
35,36
9,33
9,47
3,32
3,83
19,01
11,73
11,73
7,83
18,84
0,25
4,93
8,06
1,00
100,00
30,39
58,44
Izvještaj o aktivnostima 2013
2009
ulaz
Soros / Fond otovoreno društvo BiH - RCD
18.638,41
Regija Puglia - RCD
3.072,34
EU fond - Adriatic Seaways u partnerstvu sa općinom Neum
805,50
Norveško ministarstvo vanjskih poslova - projekt mikrokreditiranja 8.918,09
EU fond - Mladi pravi smjer
1.279,90
Članarine partnera
980,00
EU fond- "P2P" program
604,80
Handicap International, treninzi
4.428,14
LINK , trening
2.070,76
CPCD, dio za analizu potreba NGO-a
1.278,25
Soros - RCD II, Projekt "Vijećnik-Građanin"
11.468,45
Ostalo
110,41
Ukupni priliv po projektima u 2009
53.655,05
Ukupni EU fondovi u 2009
2.690,20
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2009
45.989,29
%
34,74
5,73
1,50
16,62
2,39
1,83
1,13
8,25
3,86
2,38
21,37
0,21
100,00
5,01
85,71
2010
ulaz
EU, Grad Subotica, "P2P" CARDS Projekt Interkultural.
19.200,00
EU, Projekt "Pomirenje za budućnost"
3.900,00
EU , Youth in Action 2009
1.211,89
Članarine partnera za 2010
4.900,00
Soros - RCD II - projekt "Vijećnik građanin"
22.934,17
EU, ALDA Obilježavanje Dana Evripe / Dam susjeda
400,00
NVO "Kalipolis" Milano, projket Mo.StaT-V
3.747,00
Norveško M.V.P.-ALDA, microfinansiranje, treninzi za Mo.StaT-V
5.200,00
Handicap internationla, treninzi
5.345,09
Troskovi satanka partnera za 2010
500,00
EVS koordinacija
633,40
Puglia region RCD II - projekt "Vijećnik građanin"
7.000,00
Ostalo
2.949,42
Ukupni priliv po projektima u 2010
77.920,97
Ukupni EU fondovi u 2010
25.345,29
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2010
58.859,66
%
24,64
5,01
1,56
6,29
29,43
0,51
4,81
6,67
6,86
0,64
0,81
8,98
3,79
100,00
32,53
75,54
22
Izvještaj o aktivnostima 2013
2011
ulaz
Puglia Region RCD II II transfer
16.757,40
EVS Filip Pažin
695,35
Link Popowo EIDHR (I transfer od 3)
6.673,38
Grad Subotica, treci / finalni ransfer "P2P" CARDS Projekt
13.235,00
YiA Debrecen,putni troškovi za učesnike iz BiH participants
479,75
YiA Debrecen,putni troškovi za učesnike iz BiH participants
118,56
Grad Subotica, putni troškovi za Daniela Vidovica za finalnu
konferenciju projekta P2P u Briselu
288,00
Članarine partnera za 2010
2.200,00
Dan susjeda / Komšija 2010
200,00
Debrecen YiA, travel costs for participants from BiH
189,70
ALDA 2.500,00 -IPA CS; 1.500,00 - sastanak partnera 2009;
200,00 dan susjeda/komšija 2010.
4.187,70
EACHEA i transfer 80%
15.436,80
ALDA 2200 Partners fees last for 2010; 2500 Partners fees first
for 2011;52,96 bank fee
4.647,40
IPA CS first transfer
17.280,00
Ostalo
3.947,16
Ukupni priliv po projektima u 2011
86.336,20
Ukupni EU fondovi u 2011
58.784,24
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2011
53.873,94
%
19,41
0,81
7,73
15,33
0,56
0,14
2012
ulaz
IPA Promocija evropske povelje o ravnopravnosti
7.864,38
IPA Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
35.976,00
CoE jacanje uloge žena u javnom i političkom životu
16.400,00
Članarine partnera 2011
7.500,00
PULS Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou
30.457,65
EIDHR Popowo
6.199,77
RCD Puglia - Resursni centar za demokratizaciji II - Vijecnik građanin3.783,12
Putujući seminar za mlade "Stopama Aleberta Londresa"
600,00
14.532,00
YiA EACHEA 13. Edukacija za mlade o pravima manjina
Ukupni priliv po projektima u 2012
123.312,92
Ukupni EU fondovi u 2012
64.572,15
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2012
79.236,92
%
23
0,33
2,55
0,23
0,22
4,85
17,88
5,38
20,01
4,57
100,00
68,09
62,40
6,38
29,17
13,30
6,08
24,70
5,03
3,07
0,49
11,78
100,00
52,36
64,26
Izvještaj o aktivnostima 2013
2013
IPA Promocija evropske povelje o ravnopravnosti
IPA Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
CoE jacanje uloge žena u javnom i političkom životu
EIDHR Popowo
Članarine partnera 2012
Članarine partnera 2013
Puls 2013. Poboljsanje usluga lokalne samouprave
IPSIA fees 2011-2013
Fakultet HN
YiA EACHEA 13. Drustveni mediji za drustvene promjene
NUT
Ukupni priliv po projektima u 2013
Ukupni EU fondovi u 2013
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar u 2013
ulaz
3.457,34
7.900,00
4.036,41
1.412,24
8.220,00
3.000,00
30.556,74
728,00
562,42
15.860,19
7.437,75
83.171,09
28.629,77
63.323,09
Ukupni priliv po projektima u periodu 2004-2013
Ukupni EU fondovi u periodu 2004 - 2013
Sredstva obezbjeđena od strane LDA Mostar 2004 - 2013
€
BAM
665.281,78 1.300.825,46
222.956,65 435.947,13
351.329,72 686.955,00
24
%
4,16
9,50
4,85
1,70
9,88
3,61
36,74
0,88
0,68
19,07
8,94
100,00
34,42
76,14
Izvještaj o aktivnostima 2013
Grafički prikaz prikupljanja sredstava za period 2004. – 2013.
Sredstva obezbjedila LDA Mostar
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
25
Godina
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sredstva
obezbjedila
Ukupan priliv € LDA Mostar €
(Series2)
(Series3)
11.870,00
66.489,14
44.636,99
38.370,31
79.519,11
53.655,05
77.920,97
86.336,20
123.312,92
83.171,09
0,00
0,00
0,00
3.579,10
46.467,72
45.898,29
58.859,66
53.873,00
79.236,92
63.323,09
LDA
Mostar
%
0,00%
0,00%
0,00%
9,33%
58,44%
85,54%
75,54%
62,40%
64,26%
76,14%
Izvještaj o aktivnostima 2013
Ostali relevantni dokumenti
Dozvola za rad LDA Mostar (ALDA) za 2012.
REQUEST FOR ALDA LABEL 2012.
LDA Mostar
1. Name of the LDA
(LOGO, address,
tel., fax, email,
website)
LDA Mostar
Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar (BiH)
Tel/fax: 00 387 36 333 830
00 387 36 333 831
[email protected]
website:www.ldamostar.org
2. Legal status of the
LDA
Locally registered Citizens’ Association. Registration No. R-286/05 from the 05th of
April 2005.
3. Delegate, contract
position
Dženana Dedić
– Director of association from the day of registration 05 th of April 2005.
- Delegate from the election on the Partners meeting held in Puglia on the 15th of
January 2010.
4.Lead
Partner
(name
or
institution, address
and contact details)
Region Puglia
Via Gobetti, 26 – Bari (Italy)
Contact person:
Mr Bernardo Notarangelo, Manager of Mediterranean Department.
Email: [email protected]
26
Izvještaj o aktivnostima 2013
Tel: 0039 080 5406557
Fax: 0039 080 5406554
5. Staff members
and
their
job
description
Igor Kajgana
-Manager of “Resource centar for democratisation” of LDA
-Project manager
-Trainer
Maja Vejzović Voloder
-Delegates’ Assistant
-Administrative and finance officer
-Fund raiser
Velibor Sudar
Trainer (external)
Slaven Aničić
Web master (external)
Lejla Brekalo
Cleaner (external)
6.Partners and the
description of their
contribution
(including
the
financial or nonfinancial, one by
one)
 Partner leader - Region Puglia (Italy)
- Address: Via Gobetti, 26 – Bari (Italy)
Contact person: Mr Bernardo Notarangelo, Manager of Mediterranean
Department.
Email: [email protected]
Tel: 0039 080 5406557
Fax: 0039 080 5406554
- Annual partners fee (5.000,00 €)
-“Councillor – Citizen” within the Resources Centre for supporting the
democratization of Mostar of LDA Mostar, through its program of decentralized
cooperation (24.000,00€ transferred in 2010 and 2011 of total 28.000,00€. The
rest of 4.000€ to be reallocated and transferred after the acceptance of the
report in 2012)
Host partner – City of Mostar (BiH)
Address: Adema Buća 19 88000 Mostar
Bosnia and Hercegovina
27
Izvještaj o aktivnostima 2013
Tel: 00 387 36 500 600
Contact persons: Sanela Kameric
e-mail: Sanela Kameric [email protected]
- In kind contribution for the premises of the LDA office, political support,
partnership and participation in the project implementation
Province of Brindisi (Italy)
Address: Via De Leo, 3 72100 - Brindisi
Tel: 0039 0831.56.54.16
Fax: 0039 0831.56.54.12
Contact person: Pietro Mita,
e-mail: [email protected]
- Annual partners fee 5.000,00€
City of Vejle (Denmark)
- Address: Skolegade 1 7100 Vejle Denmark
Contact person 1: Hans Sorensen
tel.:+ 45 75 434 367
fax:+ 45 75 825 678
e-mail: [email protected]
Contact person 2: Biljana Lozo : [email protected]
- Partners fee 5.000,00€
NGO IPSIA, Milan (Italy)
- Address: c/o ipsia acli via della signora 3 Milano, 20122 Italy
Contact person: Silvia Maraone
Tel: 0039 02 77 23 285
Fax: 0039 02 76015257
Email: [email protected]
- Annual partner’s fees 250,00€
Not paying partners:
City of Monfalcone, Italy (the last partners fees paid for 2006)
City of Kragujevac
28
Izvještaj o aktivnostima 2013
Address: Trg. Slobode 3 34000 Kragujevac, Serbia
Contact person: Dobrica Milovanović
Tel: +381 34 355748
Fax: +39 34 333146
e-mail: [email protected]
Contribution: political support
7.Projects
implemented
2011
A) Supported
ALDA
in
by
Marking the day of Europe 2011
- 400€ LDA Mostar approved budget, 0,00€ transferred in 2011
“Civil society in action for dialogue and partnerships” – IPA "Support to
issue based NGO networks"
- 69.695€, LDA Mostar approved
budget
- 19.780€ transferred in 2011.
Partnership meeting for 2011
- 1.000€, LDA Mostar approved budget
- 500€ transferred in 2011
- 71.095,00 total budgets approved
Subtotal
ALDA
supported projects
(EUR)
8.
Projects
implemented
in
2011
B) LDA fundraised
projects
- 20.280,00€ transferred to LDA Mostar account in 2011
“Councilor Citizen” Region Puglia and Sorosh open society BH foundation
- 68.909,36€ LDA Mostar approved
budget
- 16.757,40€ transferred in 2011.
“Regional Partnerships for Intercultural Exchange” –EU People to Peoplecivil society facility
- 32.435€ LDA Mostar approved budget,
- 13.235€ transferred in 2011
„POPoWo“ (People Organise Prevention of Water Overflow) - EUROPEAN
INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)
- 21.470€ LDA Mostar approved budget,
- 6.673,38€ transferred in 2011
“The Promotion of European Charter for equality of women and men in
local life” - IPA Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of
Women
29
Izvještaj o aktivnostima 2013
- 10.043€ LDA Mostar approved budget,
- 0,00€ transferred in 2011
YiA - Volunteering in Human rights education-EACHEA
- 19.496,50€ LDA Mostar approved budget,
- 15.436,80€ transferred in 2011
“Without Words (WOW)” YiA in cooperation with „Debrecen Youth
Service”
- 901,01€ received as 70% of travel costs of participants form B6H
- 163.254,87€ total budgets approved
Subtotal
LDA
fundraised projects
(EUR)
- 53.003,51€ transferred to LDA Mostar account in 2011
TOTAL
projects
2011 (7+8)
- 234.349,87€ total budgets approved (some of those projects were implementing
since 2009 or 2010 and some will be implemented in 2012 as well)
- 73.283,51€ transferred to LDA Mostar account in 2011
9. Projects planned
in 2012
A)
with
support
ALDA
1. Project “Civil Society in Action for Dialogue and partnership”
Donor: EU - IPA
Duration: May 2011 – May 2013
Partners: ALDA, LDAs Subotica, Osijek, Mostar, Prijedor, and BiH CSO.s Don
Prijedor, Nove nade Bihac and Breza (City of Mostar associate)
- Networking and capacity building for CSOs in BiH
- Agreement of understanding between Municipalities/Cities and CSOs
- data bases of CSOs of the regions, news letters, filming…
Total budget 304.710,00€
LDA Mostar budget 69.695,00€
2. World Neighbors Day
Coordinating organization: E.F.L.S. European Federation of Local Solidarity
Paris France
Duration: May – June 2012
30
Izvještaj o aktivnostima 2013
LDA Mostar budget: to be requested from ALDA within the “Day of Europe”
fund, co-organized and partly financed by the City of Mostar (E.F.L.S. partner
city)
69.695€ total budget of LDA Mostar for period May 2011 – May 2013
Subtotal
projects
with ALDA support
(EUR)
10.
Projects
planned in 2012
1. Project “POPOWO” (People organizing prevention of water overflow)
Donor: EU - EIDHR
B) LDA fundraised
Duration: January 2011 – May 2012
Partners: Entrepreneurs association Link Mostar, CRH Trebinje, LDA Mostar
- Capacity building for CSO of the region Popovo Valley
- Lobbing / round tables/ coordination meeting for the stakeholders
(government, municipalities, electro distribution companies, water agencies…)
- Granting scheme for CSOs of the region
Total budget 114.200,00€
LDA Mostar budget 21.469,60€
2. The promotion of the European charter for equality of women and
men in local life
Donor: EU - IPA
Duration: December 2011 – Decembar 2012
Partners: Fenomena Kraljevo, LDA Nis, Anima Kotor, Kvina til Kvina Sveden,
(City of Mostar associate)
- Translation of the Charter, Town of equality, Guide for implementation of
Charter / preparation of LAP
- Trainings, Filming, web site …
Total budget 96.942,00€
LDA Mostar budget 10.043,00€
3. Project “PULS – Monitoring of local services”
Donor: SOROSH
Implanting in 24 cities of BH (Federation and RS) . LDA mostar will cover 3
31
Izvještaj o aktivnostima 2013
cities (Mostar, Jablanica and Konjic)
Duration: January 2012 – December 2012
- questionnaire using Puls methodology
- reporting to local authorities and citizens
- monitoring of results implementation
- preparation for the continuation of the activity in the future
LDA Mosta budget 30.470,00€
4. Project “Strengthening accountability of women and young political
leaders in BiH – the role of woman in public and political life”
Donor: CoE & USAID
Duration September 2011 – December 2012
35 women and some CSOs in BiH implanting project activities in whole
territory of BiH , organizing events promoting women’s position in public and
political live of BiH.
LDA Mostar budget: In acceptance procedure
5. Project “Socio economical strengthening of rural women position
through their active participation in local development planes”
Implementing partner: CSO Vesta Tuzla
LDA Mostar will be partner in activity implementation in the territory of HNC
(organization of round tables and collecting of questionnaire)
LDA Mostar budget: In acceptance procedure
61.982,60€ total approved budgets for LDA Mostar
Subtotal
LDA
fundraised projects
(EUR)
TOTAL
PROJECTS
PLANNED
2012
(9+10)
11. Priority areas as
determined by the
mission statement
32
131.677,60€ total approved budgets for LDA Mostar (some of those projects stated
before and will be finished after 2012)
The specific long-term ambitious of LDA Mostar is
1.
to create active citizenship by involving citizens in to decision making
processes
Izvještaj o aktivnostima 2013
or
action
plan
updated (not more
than three – four
priorities)
2.
to build up the capacities of local authorities for better local self
government
3. to support youth activism and position of women
4. to strengthen the partnership networks (national and international) in
order to develop strong national and regional cooperation programmes
The priorities of LDA Mostar set up to underpin its ambitious are:
Self capacity building
High knowledge of the local political and social situation
Good planning
Partnership
12. Key elements of
LDA sustainability
strategy
Fundraising
Partnerships (local, national and international)
Staff capacities
Office / equipment
LDA Mostar is member of some networks:
-
-
-
-
ALDA – Association of Local Democracy Agencies www.alda-europe.eu
LDA Mostar partnership http://www.ldamostar.org/partneri.html
RRC – Regional Resource Centers network 7 BiH RCs – during 2009 and
beginning 2010 – organized researches, trainings, network cooperation
Network “Agreement +” with more than 370 members established in
December 2009 - based on Agreement with the Council of Ministers of BiH CSO joint activism in democratic processes, creating the active citizenship
http://www.sporazum.ba/files/docs/Spisak_clanica_Mreze_Sporazum_plus.pdf
http://www.sporazum.ba/?opcija=vijesti&kat=3&id=7
Network for peace building – more than 100 members active in pace,
reconciliation, remembrance and conflict solutions – since February 2010
http://mrezamira.oneworldseepartner.org/Mre%C5%BEa%20mira (the page
is still under construction)
ALF Anna Lindh Foundation gathering more than 40 Euro-Med countries
linking people as the way to promote dialogue among the cultures and respect
of differences http://www.euromedalex.org
E.F.L.S. European Federation of Local Solidarity – European neighbor’s day
www.european-neighbours-day.eu
E.V.S. European voluntary service – LDA Mostar accredited as hosting, sending
and coordinating organization since April 2009.
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm
Each of these networks are very demanding and needs huge investment of our
work, time and knowledge, but its results by very useful projects or activities.
33
Izvještaj o aktivnostima 2013
Dozvola za rad LDA Mostar (ALDA) za 2013.
REQUEST FOR ALDA LABEL 2013.
1. Name of the LDA
(LOGO, address,
tel., fax, email,
website)
LDA Mostar
Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar (BiH)
Tel/fax: 00 387 36 333 830
00 387 36 333 831
[email protected]
website:www.ldamostar.org
2. Legal status of the
LDA
Locally registered Citizens’ Association. Registration No. R-286/05 from the 05th of
April 2005.
3. Delegate, contract
position
Dženana Dedić
– Director of association from the day of registration 05 th of April 2005.
- Delegate from the election on the Partners meeting held in Puglia on the 15th of
January 2010.
4.Lead
Partner
(name
or
institution, address
and contact details)
Region Puglia
Via Gobetti, 26 – Bari (Italy)
Contact person:
Mr Bernardo Notarangelo, Manager of Mediterranean Department.
Email: [email protected]
Tel: 0039 080 5406557
Fax: 0039 080 5406554
34
Izvještaj o aktivnostima 2013
5. Staff members
and
their
job
description
Igor Kajgana
-Manager of “Resource centar for democratisation” of LDA
-Project manager
-Trainer
Maja Vejzović Voloder
-Delegates’ Assistant
-Administrative and finance officer
-Fund raiser
Slaven Aničić
Web master (external)
Lejla Brekalo
Cleaner (external)
6.Partners and the
description of their
contribution
(including the 2012
annual partnership
fee or non-financial
contribution)
 Partner leader - Region Puglia (Italy)
- Address: Via Gobetti, 26 – Bari (Italy)
Contact person: Mr Bernardo Notarangelo, Manager of Mediterranean
Department.
Email: [email protected]
Tel: 0039 080 5406557
Fax: 0039 080 5406554
- Annual partners fee (5.000,00 €)
-“Councillor – Citizen” within the Resources Centre for supporting the
democratization of Mostar of LDA Mostar, through its program of decentralized
cooperation (24.000,00€ transferred in 2010 and 2011 of total 28.000,00€. The
rest of 4.000€ reallocated for reconstruction of the web site and activity report
preparation and transferred after the acceptance of the report in 2012)
Host partner – City of Mostar (BiH)
Address: Adema Buća 19 88000 Mostar
Bosnia and Hercegovina
Tel: 00 387 36 500 600
Contact persons: Sanela Kameric
e-mail: Sanela Kameric [email protected]
35
Izvještaj o aktivnostima 2013
- In kind contribution for the premises of the LDA office, political support,
partnership and participation in the project implementation
Province of Brindisi (Italy)
Address: Via De Leo, 3 72100 - Brindisi
Tel: 0039 0831.56.54.16
Fax: 0039 0831.56.54.12
Contact person: Pietro Mita,
e-mail: [email protected]
- Annual partners fee 5.000,00€
City of Vejle (Denmark)
- Address: Skolegade 1 7100 Vejle Denmark
Contact person 1: Hans Sorensen
tel.:+ 45 75 434 367
fax:+ 45 75 825 678
e-mail: [email protected]
Contact person 2: Biljana Lozo : [email protected]
- Partners fee 5.000,00€
NGO IPSIA, Milan (Italy)
- Address: c/o ipsia acli via della signora 3 Milano, 20122 Italy
Contact person: Silvia Maraone
Tel: 0039 02 77 23 285
Fax: 0039 02 76015257
Email: [email protected]
- Annual partner’s fees 250,00€
Not paying partners:
City of Monfalcone, Italy (the last partners fees paid for 2006)
City of Kragujevac
Address: Trg. Slobode 3 34000 Kragujevac, Serbia
Contact person: Dobrica Milovanović
Tel: +381 34 355748
36
Izvještaj o aktivnostima 2013
Fax: +39 34 333146
e-mail: [email protected]
Contribution: political support
7.Projects
implemented
2012
in
A) Fundraised by
ALDA (title and
brief description of
the project, total
project value in
EUR)
“Civil society in action for dialogue and partnerships” –
- Donor: EU IPA "Support to issue based NGO networks"
-Duration: May 2011 – May 2013
-Partners: ALDA, LDAs Subotica, Osijek, Mostar, Prijedor, and BiH CSO.s
Don Prijedor, Nove nade Bihac and Breza (City of Mostar associate)
- Networking and capacity building for CSOs in BiH
- Agreement of understanding between Municipalities/Cities and CSOs
- data bases of CSOs of the regions, news letters, filming…
- 304.710,00€ Total budget
- 69.695,00€, LDA Mostar approved
budget
- 35.976,00€ transferred in 2012.
Itinerary seminar "On Albert Londres' footsteps" organized within the
multilateral decentralized cooperation Programme France Balkans
- 600,00€ LDA Mostar approved
budget
- 600,00€ transferred in 2012.
Subtotal
ALDA
fundraised projects
(EUR)
8.
Projects
implemented
in
2012
B) LDA fundraised
projects (title and
brief
description,
total project value
in EUR)
- 70.795,00€ total project value
- 36.576,00e transferred in 2012.
Project “PULS – Monitoring of local services”
Donor: Fond Open society of BiH SOROSH
Implanting in 24 cities of BH (Federation and RS) . LDA Mostar worked in 3
cities (Mostar, Jablanica and Konjic)
Duration: January 2012 – December 2012
- questionnaire using Puls methodology
- reporting to local authorities and citizens (publication of results and public
tribunes)
- monitoring of results implementation
- preparation for the continuation of the activity in the future
37
Izvještaj o aktivnostima 2013
- 30.457,00€LDA Mosta budget approved
- 30.457,00€ transferred in 2012.
“Councilor Citizen”
- Donor: Region Puglia and Sorosh open society BH foundation
- 68.909,36€ LDA Mostar approved
budget
- 4.000,00 € (realocated funds) transferred in 2012.
„POPoWo“ (People Organise Prevention of Water Overflow) - EUROPEAN
INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)
Donor: EU - EIDHR
Duration: January 2011 – May 2012
Partners: Entrepreneurs association Link Mostar, CRH Trebinje, LDA Mostar
- Capacity building for CSO of the region Popovo Valley
- Lobbing / round tables/ coordination meeting for the stakeholders
(government, municipalities, electro distribution companies, water agencies…)
- Granting scheme for CSOs of the region
- 114.200,00€ Total budget
- 14.285,39€ LDA Mostar approved budget,
- 6.199,77€ transferred in 2011
“The Promotion of European Charter for equality of women and men
in local life”
- Donor: EU - IPA Civil Society Facility: Partnership actions- Empowerment of
Women
- Duration: December 2011 – Decembar 2012
- Partners: Fenomena Kraljevo, LDA Nis, Anima Kotor, Kvina til Kvina Sveden,
(City of Mostar associate)
- Translation of the Charter, Town of equality, Guide for implementation of
Charter / preparation of LAP
- Trainings, Filming, web site …
- 96.942,00€Total budget
- 11.261,13€ LDA Mostar approved budget,
- 11.261,13€ transferred in 2012.
38
Izvještaj o aktivnostima 2013
Project “Strengthening accountability of women and young political
leaders in BiH – the role of woman in public and political life”
Donor: CoE & USAID
Duration September 2011 – December 2012
35 women and some CSOs in BiH implanting project activities in whole
territory of BiH , organizing events promoting women’s position in public and
political live of BiH.
- 20.436,41€ LDA Mostar approved budget
- 16.400,00€ transferred in 2012.
YiA - Volunteering in Human rights education-EACHEA, project
implemented in 2011.
- 19.496,50€ LDA Mostar approved budget,
- 1.837,55€ transferred in 2012
YiA – Youth education in minority rights -EACHEA,
project approved in 2012 to be implemented in 2013.
- 18.165,00€ LDA Mostar approved budget
- 14.532,00€ transferred in 2012.
Subtotal
LDA
fundraised projects
(EUR)
- 182.990,79€ LDA Mostar approved budget
TOTAL
projects
2012 (7+8)
- 253.805,79€ LDA Mostar approved budget
9. Projects planned
in 2013
A)
with
support
- 121.261,45€ transferred to LDA Mostar bank account in 2012.
“Civil society in action for dialogue and partnerships” – EU IPA
"Support to issue based NGO networks"
ALDA
Subtotal
projects
with ALDA support
(EUR)
39
- 84.687,45€ transferred to LDA Mostar bank account in 2012.
- 69.695,00€, LDA Mostar approved budget
- 33.719,00€ to be transferred in 2013.
Izvještaj o aktivnostima 2013
10.
Projects
planned in 2013
B) LDA fundraised
Subtotal
LDA
fundraised projects
(EUR)
“PULS – Monitoring of local services” - Fond Open society of BiH
SOROSH
“Strengthening accountability of women and young political leaders
in BiH – the role of woman in public and political life” - CoE & USAID
YiA – Youth education in minority rights -EACHEA
World Neighbors Day Coordinating organization: E.F.L.S. European
Federation of Local Solidarity, Paris France
- Budgets for :
PULS
“Strengthening accountability of women and young political leaders
in BiH – the role of woman in public and political life”
 World Neighbors Day
are still to be approved


- Budget for YiA – Youth education in minority rights -EACHEA,
- 18.165,00€ LDA Mostar approved budget
- 3.633,00€ to be transferred in 2013.
- 87.860,00€ approved
TOTAL
PROJECTS
PLANNED
2013
(9+10)
- 37.352,00€ to be transferred in 3013
11. Priority areas as
determined by the
mission statement
or
action
plan
updated (not more
than three – four
priorities)
The specific long-term ambitious of LDA Mostar is
12. Key elements of
LDA sustainability
strategy
+ budgets which are still to be approved
5.
to create active citizenship by involving citizens in to decision making
processes
6. to build up the capacities of local authorities for better local self
government
7. to support youth activism and position of women
8. to strengthen the partnership networks (national and international) in
order to develop strong national and regional cooperation programmes
9. to support EU integration of BiH
The priorities of LDA Mostar set up to underpin its ambitious are:
Self capacity building
High knowledge of the local political and social situation
Good planning
Partnership
Fundraising
Partnerships (local, national and international)
Staff capacities
Office / equipment
LDA Mostar is member of some networks:
40
Izvještaj o aktivnostima 2013
-
-
-
-
ALDA – Association of Local Democracy Agencies www.alda-europe.eu
LDA Mostar partnership http://www.ldamostar.org/partneri.html
RRC – Regional Resource Centers network 7 BiH RCs – during 2009 and
beginning 2010 – organized researches, trainings, network cooperation
Network “Agreement +” with more than 370 members established in
December 2009 - based on Agreement with the Council of Ministers of BiH CSO joint activism in democratic processes, creating the active citizenship
http://www.sporazum.ba/files/docs/Spisak_clanica_Mreze_Sporazum_plus.pdf
http://www.sporazum.ba/?opcija=vijesti&kat=3&id=7
Network for peace building – more than 100 members active in pace,
reconciliation, remembrance and conflict solutions – since February 2010
http://mrezamira.oneworldseepartner.org/Mre%C5%BEa%20mira (the page
is still under construction)
ALF Anna Lindh Foundation gathering more than 40 Euro-Med countries
linking people as the way to promote dialogue among the cultures and respect
of differences http://www.euromedalex.org
E.F.L.S. European Federation of Local Solidarity – European neighbor’s day
www.european-neighbours-day.eu
Each of these networks are very demanding and needs huge investment of our
work, time and knowledge, but its results by very useful projects or activities.
41
Izvještaj o aktivnostima 2013
Aktivnosti prikupljanja sredstava za period 2012. – 2014.
No
Donor
Title of the project
Project leader
Budget of the
project
LDA Mostar
budget
Application date or
Expected answer
American Embassy – Small grants
Bubi Train
LDA Mostar
80
European Instrument for
Democracy and Human Rights
Working together for gender
equality
Association of Local
Democracy Agencies
ALDA
200.000 EUR
LDA Mostar Partner
27.02.2012. concept note
81
EIDHR - Croatia
Gender Equality for Community
Development
LDA Sisak
80.046,00 EUR
LDA Mostar Partner
19.03.2012.
82
NANDO
My city from another
perspective (Bubby)
LDA Mostar
€45.435,00
83
NGO “DON” Prijedor / CCI open
call
84.
ALF
MY DREAM - Media and Youth:
Developing Resources for
Educational Activity in the
Mediterranean
ALDA
€ 47.080,00
85.
IPA BiH - "CIVIL SOCIETY
FACILITY Programme 2012"
CIVIC INITIATIVES FOR EMPOWERING
THE YOUTHWORKING TOGETHER
FOR YOUTH DEVELOPMENTYOUTH
KNOWS-HOW - YOUTH IN ACTION FOR
- LOCAL DEVELOPMENT&GROWTH
ALDA
210.000,00
Full application 29.06.2012.
86.
UN Women – empowerment of
women
W.O.M.E.N.
LDA Mostar
168.000,00.
Full application 29.06.2012.
87.
Open society Fond B&H
Pilot project - Assistant teaching
in inclusive classes of primary
NEŠTO VISE Mostar i
LDA Mostar
27.810,00
Full aplication 20.07.2012.
79
42
24.725,00 USD
31.01.2012.
10.03.2012.
DON Prijedor
31.03.2012. otkazano
partnerstvo. Projekt nije
realiziran
€23.720,00
19.04.2012.
Izvještaj o aktivnostima 2013
schools in Mostar
89.
EACEA YiA
TC Minority rights education for
children - YiA 01.06.12
LDA Mostar
18.165,00 Eur
Full appl 01.06.2012.
90.
EACEA Youth
SOCIAL MEDIA AND
EMPLOYMENT
LDA Mostar
29.300,00Eur
Full appl. 01.09.2012.
91.
Europe for Citizens EACEA Town
Twining
Beloved cities of Europe
City Of Mostar
7000,00
Full appl. 03.09.2012.
Projekt odobre, ali nije
implementiran
92.
EIDHR Croatia
Gender Equality for Community
Development
LDA Sisak
80.046,00 EUR
93.
DEU Montenegro
EU info progrm for Montenegro:
„Leading the way toward.EU“
LDA Montenegro
48.500,00 eur
94.
IPA Adriatic
“Touristic Wine Road around
Adriatic area, naturally, culturally
and Environmentally Oriented.
Interregional cooperation for the
definition and implementation of
innovative economic development
polices and structures for a
sustainable exploitation of the
Adriatic hinterland and sea, natural,
cultural, winary, gastronomic km 0,
archeological recourses”
(TOWANCE)
Municipality Mugga
11.470.000,00 Eur
95.
FIGAP
Podrska u implementaciji LAP-a za
ravnopravnost spolova za Grad
Mostar
LDA Mostar
53.900,00KM
Full appl. 03.12.2012.
96.
V4
ALDA
79.960 EUR
Full appl. 29.12.2012.
43
ENHANCING THE WESTERN
BALKAN CSO-s CO-OPERATION
PLATFORM: VISEGRAD+
LDA Mostar
Concept note (01.10.2012.)
Concept note approved
08/10/12
200.000,00Eur
30.10.2012. application
Izvještaj o aktivnostima 2013
EXPERIENCE AND PERSPECTIVES
97.
Americka Ambasada u BiH
POWER
LDA Mostar
23.700USD
Full appl. 28.12.2012.
98.
USIP
SCOPE
ALDA
120.000,00USD
99.
US Embassy
PLAY FAIR
LDA Mostar
24.206,75USD
Applied 1.10.2012.
Expected results in March
’13.
Full appl. 31.1.2013.
100.
EACEA YiA
Social media 4 social change
LDA Mostar
19880,00Eur
Full 01.02.2013.
101.
Europe for citizens
102.
UNDP LOD III - Čapljina
Zena kao pokretacica promjena i
inovatorica u lokalnoj zajednici
LDA Mostar
103.
Eachea YiA
TOYS_TOlerance in Youth Sport
ALDA
104.
European programme for Culture
105.
EU - Civil Society Facility – Civic
Initiative and Capacity Building
ALBANIA
Enhancing Civic Initiatives for better
local government – Making Local
Democracy Work (Albania)
106.
SOROS – Fond otvoreno drustvo
BiH
107.
Flash Mobs
Evo srcu mom... (Belgijanci)
ALDA
31.1.2013.
36.366,00KM
08.02.2013. final
31.01.2013.
VZW SAMO PRAVO
750,00Eur
01.02.2013.
ALDA
185.000 EUR
21.02.2013.
PULS II
LDA Mostar
59.752,50KM
19.02.2013.
Region Puglia
„ CITTADINI E NUOVI STRUMENTI
DI DEMOCRAZIA“
LDA Mostar
24.890,00Eur
11.03.2013.
108.
European Instrument for
Democracy and Human Rights
(EIDHR) and Neighbourhood Civil
Society Facility (European
Neighbourhood and Partnership
Instrument)
LOADING - Local Opportunity for
Azerbaijani Democracy: Initiative
for a Nourishing Governance
Association of the
Local Democracy
Agencies (ALDA)
171.175 EUR
Full application, 8.4.2013.
109.
European Instrument for
Enhancing political participation
LDA Mostar
168.000,00 Eur
Concept note 29.04.2013.
44
Izvještaj o aktivnostima 2013
Democracy and Human Rights
(EIDHR) BiH
110.
EU/EDF-FUNDED SERVICE
CONTRACT
and representation through CIVIC
INITIATIVES FOR MUNICIPAL COOPERATION AGREEMENTS WITH
CSOs
Support to establishment and
management of the EU info Center in
Bosnia and Herzegovina
Italian Society for
International
Organization-SIOI-
WALD- WELFARE AND LIVING
DEMOCRACY
Jlenia Destito (ne
znam koja org
aplicira) provjeriti
320.000,00 Eur
20.05.2013.
TENDER
111.
Program Europe for citizens.
Measure 2.1 Active citizens for
Europe
112.
Program Europe for citizens. 1.2.2
Supporting measures
CRESCENT
113.
Royal Norwegian Embassy in
Sarajevo, jacanje civilnog drustva
DIALOG
114.
YiA programme
115.
NED National Endowment for
Democracy
115.
VolunTWINing Communities
Acc 20.000 Eur
ALDA
3rd of June 2013
31.05.2013. (01.06.2013.)
full
LDA Mostar
146.760,00KM
LDA Subotica
14.06.2013.
18.12.2013. ODBIJENICA
01.09.2013.
School of Local Democracy
LDA Mostar
49.880,00 $
49.880,00 $
21.07.2013.
IPA CBC BiH-MNE
Enhancing the Cross-border
Intercultural Exchange and
Networking Initiatives: CROSSCULTURE.NET
LDA Mostar
184.000,00€
92.000,00€
09.09.2013.
116.
IPA CBC BiH-MNE
Stop the silence across the borders
LDA Mostar
130.000,00€
65.000,00€
09.09.2013.
117.
USIP - United States Institute of
Peace - Annual Grant Competition
SCOPE - Southern Caucasus:
Opportunity for PEace for the 2013
ALDA
141.288,00€
1.235,00€
LDA Mostar receives
650 $ for the
coordination and the
organization of the
04.10.2013.
Expected answer March
2014.
45
Izvještaj o aktivnostima 2013
study visit (1 person
working for 1 month).
Furthermore, during
the study visit the
delegate of the LDA
Mostar will work for 3
days with a daily fee of
195$ (3 x 195$ = 585$).
Thus, the total budget
allocated for the
activities carried out by
LDA Mostar is 1235 $.
118.
Svedska lutrija
New urban topologies NUT
5.11.2013. contract signed
Fondacija
Färgfabriken iz
Štokholma
119.
UNDP ILDP Delivery of Technical
and Training Assitance, LOT 4
ALDA
194.280,00 BAM
ALDA
189.300,00 EUR (EU
funding) 89,54%
Tender – No title
120.
IPA Sarajevo 2014.
Confidence building and
reconciliation through promoting
the European Active Citizenship in
local communities of Bosnia and
Herzegovina :
app 7-8.000 $ per
partner
13.11.2013. delivered to UDP
Sarajevo
Rejected: 18.02.2014.
21.01.2014- delivered to
DEU Sarajevo
Sarajevo 2014 – Memories of the
European future
121.
Vijece Evrope, Sarajevo
46
Jačanje uloge žena i mladih
političkih lidera u javnom i
političkom životu u BiH - FAZA 2
LDA Mostar
Contract signed
Izvještaj o aktivnostima 2013
122.
Norveska ambasada, fond za
grantove 2014, do 50.000
PLAY FAIR
LDA Mostar
46685,00
123.
Vijeće Evrope, ured Sarajevo
Speed date
2450,00 Eur
124.
TACSO
Vijeće mladih Grada
Mostar
Proni, Brcko
125.
SDC i SIDA
Konzorcij
organizacija WV,
LDA Mostar, CPCD
8.000.000,00 CHF
Konzorcij za resursni centar
Strengthening the Role of Local
Communities
(Mjesna zajednicas / MZs)
Preparation and Implementation
Phase 1
Projektne aplikacije 2013 - 2014.
Odobreno
8
Nije odobreno
34
Čeka na odobrenje
5
Ukupno aplicirano 2012 - 2014
47
Napomena: jedna projektna applikacija je trenutno u fazi pripreme za slanje.
47
25.03.2014. full application
results in the next couple of
months
750,00Eur
11.04.2014. results in the
June 2014.
21.04.2014.
12.05.2014. tender
application
Download

Izvještaj 2013