The European Union’s IPA Programme
For Bosnia and Herzegovina
Reforma javnog zdravstva II
U Bosni i Hercegovini
EuropeAid/128400/C/SER/BA
Izvještaj o napretku projekta II
Prilog 7 – Revidirani TOR radnih
grupa
This Project is funded by
The European Union
A project implemented by the consortium
CEU Consulting / DIADIKASIA S.A. Consultants
1.1
Radni zadatak Radne grupe 1 Sistemi ranog upozoravanja (Early Warning Systems – EWS) i
Evropsko istraživanje zdravstvenog stanja putem intervjua (EURO Health Interview Surveys
– EHIS) (RG 1 za EWS i EHIS)
1.1.1
Cilj
Obezbijediti forum za diskusiju, razvijanje planova aktivnosti i preduzimanje koraka za
implementaciju aktivnosti, kako je opisano u planovima projekta „Reforma javnog zdravstva II“ (u
daljem tekstu: Projekat), a u vezi sa područjima rada za sisteme ranog upozoravanja (Early Warning
Systems - EWS) i Evropsko istraživanje zdravstvenog stanja putem intervjua (EURO Health Interview
Surveys - EHIS). Članovi RG1 za EWS i EHIS će biti uključeni u aktivnosti i sarađivaće sa ključnim i
drugim ekspertima Projekta.
1.1.2 Mandat
Mandat RG 1 za EWS i EHIS je kreiranje nacrta preporuka i nacrta planova aktivnosti za uspostavljanje
odgovarajućih mehanizama i unaprijeđenje rada postojećih tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine
(FBiH), Republici Srpskoj (RS), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (BD) i Bosni i Hercegovini (BiH),
odgovornih za uspostavljanje sistema ranog upozoravanja. Takođe, mandat ove radne grupe je i
organizacija i sprovođenje pilot zdravstvenih istraživanja – EHIS (analiza rezultata istraživanja i nacrti
planova aktivnosti za sprovođenje istih).
Očekivani rezultati RG1 za EWS i EUROHIS su:
•
•
•
•
•
•
Uraditi situacionu analizu vezanu za postojeću praksu odgovora na javno zdravstvene
prijetnje i status implementacije preporuka SZO i pružiti pomoć u izradi relevantnih akcionog
plana ili planova
Uspostaviti dobru saradnju sa kancelarijom SZO u BiH s ciljem implementacije
komplementarnih aktivnosti vezanih za sisteme ranog upozoravanja i implementaciju IHR
Uspostaviti i organizovati djelovanje radnih grupa zaduženih za izradu preporuka i akcionog
plana za uspostavljanje i/ili poboljšanje odgovarajućih mehanizama i unaprijeđenje rada
postojećih tijela na svim nivoima, zaduženih za kvalitetno funkcionisanje sistema za rano
upozoravanje u BiH.
U saradnji sa drugim radnim grupama učestvovati u implementaciji akcionih planova i
preporuka u svim relevantnim aspektima: institucionalni, administrativni i zakonski
Učestvovati u organizaciji i sprovođenju pilot studije o zdravlju bazirane na intervjuima
(EHIS), kao i u analizi rezultata iste. Učestvovati u pripremi akcionog plana za implementaciju
EHIS-a.
Obezbijediti analizu potreba za obukom i organizovati relevantne obuke za predstavnike
Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i
socijalne zaštite Republike Srpske, Odjela za zdravstvo i druge usluge Brcko Distrikta, te
zdravstvenih ustanova, kao i pružiti podršku u izradi nacrta relevantnih normativnih i
administrativnh akata u cilju pružanje odgovora na prijetnje za javno zdravstvo, kao i
usklađivanja ovih akata u smislu pitanja vezanih za EU i druge međunarodne organizacije.
1.1.3 Pravila rada
Članovi RG1 za EWS i EHIS ponašaće se u skladu sa sljedećim pravilima rada:
•
članovi radne grupe imaće priliku i obavezu da iznose svoja mišljenja i da aktivno učestvuju u
radu radne grupe,
•
zaključci i preporuke će se donositi konsenzusom, uvažavajući sva mišljenja članova radne
grupe, a u slučaju da ne postignu konsenzus, to pitanje će se poslati na KAG,
•
diskusije će se voditi u duhu dobre saradnje i u cilju postizanja očekivanih rezultata radne
grupe,
•
članovi radne grupe će raditi na približavanju stavova u najvećoj mogućoj mjeri
(kada u radnoj grupi približavanje stavova i donošenje odluke(a) ne može biti postignuto,
vođa radne grupe će o tom pitanju izvijestiti Operativni tim Projekta)
•
članovi radne grupe sastajat će se po potrebi vodeći računa da se ispoštuju rokovi za
sprovođenje aktivnosti Projekta,
•
radna grupa će imenovati predsjedavajuću osobu koja će koordinirati zadatke za članove
radnih grupa kako bi ispunili zadatke do narednog sastanka,
•
članovi gradne grupe se obavezuju da će pružiti punu saradnju predsjedavajućem u
ispunjavanju zadataka,
•
svi tehnički dokumenti i izvještaji će po kompletiranju biti dostavljeni članovima radne grupe
na komentare, i u roku od 7 dana po potvrdi prijema dokumenta članovi radnih grupa trebaju
poslati svoje komentare i dopune, i dokumenti kao takvi se dostavljaju na KAG,
•
predsjedavajući radne grupe će biti u redovnom kontaktu sa ključnim ekspertom.
1.1.4 Djelokrug i struktura
Djelokrug RG 1 za EWS i EHIS je uspostavljen u granicama aktivnosti u sklopu Komponente 1 – EWS i
EHIS .
RG1 za EWS i EHIS će se sastojati od sljedećih predstavnika institucija iz FBiH, RS, BD i BiH:
Institucija koja imenuje
člana RG
(broj članova)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH (1)
Prezime i ime člana
RG
Pozicija imenovanog
člana RG
Kontakt podaci
(broj telefona i e-mail)
Dr Šerifa Godinjak
Šef odsjeka
033 492 526
[email protected]
ov.ba
Federalno ministarstvo
zdravstva (1)
Dr Aida Pilav
Pomoćnik ministra
033 218 589
[email protected]
ba
Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite RS (1)
Dr Alen Šeranić
Viši stručni saradnik
051 339 480
[email protected]
rs.net
Dr Mirjana Kuzmanović
Šef Pododjela za javno
zdravstvo
049 215 556
mirjana.kuzmanovic@
bdcentral.net
Pododjel za javno
zdravstvo BD (1)
Zavod za javno zdravstvo
FBiH (1)
Dr Jelena Ravlija – ZZJZ
FBiH
Šef Službe za
epidemiologiju,
ZZJZ FBiH
Dr Irena Jokić, ZZJZ FBiH
Specijalista socijalne
medicine, ZZJZ FBiH
Direktor, ZZJZ Kantona
Sarajevo
033 627 889
[email protected]
Specjalista socijalne
medicine, ZZJZ Kantona
Sarajevo
[email protected]
om
Specijalista epidemiolog,
ZZJZ Tuzlanskog kantona
035 307 701
[email protected]
Direktor, Zavod za javno
zdravstvo Kantona
Orašje
039 661 702
[email protected]
036 324 687
[email protected]
[email protected]
Kantonalni zavodi za javno
zdravstvo (4)
Dr Snježana Balta
Dr Emira Tanović-Mikulec,
Dr Azra Džaferagić - Franca
Dr Goran Pavić
Dr Jasmina Cepić
Obiteljska medicina FBiH
(1)
Dr Zlata Frašto
Institut za javno zdravstvo
RS (1)
Dr Ljubica Jandrić
Dr Jela Aćimović, zamjena
Regionalni centri Instituta
za javno zdravstvo RS (2)
Dr Marin Kvaternik
Dr Biljana Janjić, zamjena
Direktor, Zavod za javno
zdravstvo Bihac
Specijalista porodične
medicine, Udruženje
spec.porodične medicine
RS
Specijalista epidemiolog,
IZJZ RS
Specijalista epidemiolog,
RC Doboj, IZJZ RS
Specijalista socijalne
medicine, RC Doboj
Dr Julija Kralj
Specijalista socijalne
medicine, RC Trebinje
Dr Vladislav Šipovac,
zamjena
Dr Draško Kuprešak
033 653 878
[email protected]
om
051 230 272
[email protected]
ba
Dr.med.na spec., IZJZ RS
Specijalista epidemiolog,
RC Trebinje
Porodična medicina RS (1)
037 351 799
[email protected]
Spec.porodične
medicine, Udruženje
spec.porodične medicine
RS
051 223 569
[email protected]
a
053 228 320
[email protected]
s.ba
057 321 511,
[email protected]
a
059 240 715
[email protected]
m
059 240 715
[email protected]
m
065 380 631
[email protected]
Predložene osobe, koje su imenovane kao zamjena, učestvovaće u radu radne grupe u skladu sa
potrebom.
1.1.5 Administrativne potrebe
Resursi projekta će se koristiti za refundiranje troškova putovanja. Administrativne potrebe radne
grupe (npr. organizovanje sastanaka, priprema dokumenata i dostavljanje istih, vođenje zapisnika
itd.) ispunjavaće osoblje projekta.
1.1.6 Dokumentacija
Svi dokumenti potrebni za sastanke radne grupe, uključujući dnevne redove i zapisnike sa sastanaka,
e-mail-om će se dostavljati svim članovima radne grupe najkasnije sedam dana prije sastanka,
odnosno zapisnik sa sastanka i razmatrani dokumenti na sastanku najkasnije sedam dana poslije
sastanka. U slučaju komentara na zapisnik ili druge dokumente, članovi radne grupe su u roku od
sedam dana od dana potvrde prijema navedenog e-mail-a, dužni dostaviti komentare na dostavljeni
zapisnik ili dokument.
1.1.7
Izvještavanje
Administracija projekta će ažurirati informacije o napretku u sprovođenju aktivnosti radne grupe i o
tome izvještavati Operativni tim Projekta.
1.2
Radni zadatak Radne grupe 2 – Upravljanje podacima (RG2)
1.2.1 Cilj
Obezbijediti forum za diskusiju o razvoju web portala namjenjenog za prikupljanje podataka sistema
za rano upozoravanje i EUROHIS, odnosno za diskusiju u vezi obrade i izvještavanja o navedenim
podacima. Članovi RG2 će biti uključeni u aktivnosti i sarađivaće sa ključnim i drugim ekspertima
Projekta.
1.2.2 Mandat
Mandat RG2 je nadogradnja i razvoj softvera za unos podataka, i unaprijeđenje izvještavanja na
osnovu postojećeg web portala. Aktivnosti ove radne grupe obuhvataju i planiranje, organizaciju i
sprovođenje obuke osoblja, te praćenje prikupljanja podataka i izvještavanje vezanih za cilj ove radne
grupe.
Očekivani rezultati Radne grupe 2 su:
•
Uspostaviti veze i saradnju sa drugim relevantnim institucijama, naročito u segmentu
statistike i obezbijediti njihovo učešće u implementaciji projekta
•
Pružiti podršku radnim grupama zaduženim za IHR i EUHIS, s ciljem ostvarenja očekivanih
rezultata ovih radnih grupa.
•
Pripremiti izvještaj o analizi nedostataka u vezi izvještavanja na osnovu postojećeg web
portala i dostaviti izvještaj Upravnom odboru ovog projekta
•
Organizovati i sprovesti pilot studiju o zdravlju bazirane na intervjuima, analizirati rezultate
iste i sačiniti akcioni plan implementacije
•
Predložiti aktivnosti u cilju unapređenja softverske aplikacije (postojećeg web portala ili
drugog prihvaćenog sistema) za unos podataka i izvještavanje
•
Izvršiti analizu potreba za obukom i obuku osoblja u Ministarstvu civilnih poslova BiH,
Federalnom ministarstvu zdravstva, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
Odjelu za zdravstvo i druge usluge Brcko Distrikta, te zdravstvenim ustanovama i
Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske i Zavodu za statistiku FBiH , za
implementaciju uspostavljenog sistema.
RG 2 će raditi koristeći sljedeće načine rada:
•
analiza i diskusija o temama vezanim za očekivane rezultate radne grupe,
•
saradnja sa ekspertima angažovanim u okviru Projekta na pregledu legislative i drugih opštih
dokumenata vezanih za očekivane rezultate radne grupe,
•
dostavljanje dodatnih materijala, dokumenata i podataka vezanih za donošenje odluka u cilju
ostvarenja očekivanih rezultata radne grupe,
•
učešće u aktivnostima monitoringa i evaluacije projekta,
•
zagovaranje aktivnosti projekta i podrška istom.
1.2.3 Pravila rada
Članovi RG 2 ponašaće se u sklkadu sa sljedećim pravilima rada:
•
•
članovi radne grupe imaće priliku i obavezu da iznose svoja mišljenja i da aktivno učestvuju u
radu radne grupe,
zaključci i preporuke će se donositi konsenzusom, uvažavajući sva mišljenja članova radne
grupe, a u slučaju da ne postignu konsenzus, to pitanje će se poslati na KAG,
•
diskusije će se voditi u duhu dobre saradnje i u cilju postizanja očekivanih rezultata radne
grupe,
•
članovi radne grupe će raditi na približavanju stavova u najvećoj mogućoj mjeri
(kada u radnoj grupi približavanje stavova i donošenje odluke(a) ne može biti postignuto,
vođa radne grupe će o tom pitanju izvijestiti Operativni tim Projekta)
•
članovi radne grupe sastajat će se po potrebi vodeći računa da se ispoštuju rokovi za
sprovođenje aktivnosti Projekta,
•
radna grupa će imenovati predsjedavajuću osobu koja će koordinirati zadatke za članove
radnih grupa kako bi ispunili zadatke do narednog sastanka,
•
članovi gradne grupe se obavezuju da će pružiti punu saradnju predsjedavajućem u
ispunjavanju zadataka,
•
svi tehnički dokumenti i izvještaji će po kompletiranju biti dostavljeni članovima radne grupe
na komentare, i u roku od 7 dana po potvrdi prijema dokumenta članovi radnih grupa su u
obavezi da dostave svoje svoje komentare i dopune i mišljenjna na dokumente, te će nakon
finaliziranja dokumenata od strane konsultanta, te se kao takvi dostavljaju na KAG,
•
predsjedavajući radne grupe će biti u redovnom kontaktu sa ključnim ekspertom.
1.2.4 Djelokrug i struktura
Djelokrug RG2 je uspostavljen u granicama aktivnosti u sklopu Komponente 2 Web portal.
RG2 će se sastojati od sljedećih predstavnika institucija iz FBiH, RS, BD i BiH:
Institucija koja imenuje
člana RG
(broj članova)
Ministarstvo civilnih
poslova BiH (2)
Prezime i ime člana
RG
Prim.dr Draženka
Malibegović
Pozicija
imenovanog
člana RG
Pomoćnik
ministra
Mr Sabina ŠahmanSalihbegović
Viši stručni
saradnik
Kontakt podaci
(broj telefona i e-mail)
033 492 523
[email protected]
v.ba
033 492 523
[email protected]
Zavod za javno zdravstvo
FBiH (3)
Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite (1)
Institut za javno zdravstvo
RS (2)
Odjeljenje za zdravstvo i
ostale usluge BD (2)
Šejla Cilović
Sanela Tukulija
Fadil Padalo
ZZJZFBiH
ZZJZFBiH
ZZJZFBiH
033 264 200
[email protected]
[email protected]
Zdravko Grubač - MZSZRS
Projektni
koordinator,
Jedinica za
koord.projekata
Softverski inž. i
admin. baze
podataka, IZJZ
RS
051 339 436
[email protected]
Bojan Milinović, zamjena
Sistem i mrežni
administrator,
IZJZ RS
051 230 275
[email protected]
Dr Slađana Petković-Šiljak
Načelnik Službe
socijalne
medicine, IZJZ
RS
[email protected]
Dr Dijana Štrkić, zamjena
Spec.socijalne
medicine, IZJZ
RS
Glavna sestra
Pododjela za
javno zdravstvo
051 230 276
[email protected]
Saša Marić
Zorka Mijatović
Alem Jusufagić
051 230 275
[email protected]
049 216 048
[email protected]
[email protected]
Pododjel za
bolničku
zdravstvenu
zaštitu
Predložene osobe, koje su imenovane kao zamjena, učestvovaće u radu radne grupe u skladu sa
potrebom.
1.2.5 Administrativne potrebe
Resursi projekta će se koristiti za refundiranje troškova putovanja. Administrativne potrebe radne
grupe (npr. organizovanje sastanaka, priprema dokumenata i dostavljanje istih, vođenje zapisnika
itd.) ispunjavaće osoblje projekta.
1.2.6 Dokumentacija
Svi dokumenti potrebni za sastanke radne grupe, uključujući dnevne redove i zapisnike sa sastanaka,
e-mail-om će se dostavljati svim članovima radne grupe sedam dana prije sastanka, odnosno zapisnik
sa sastanka i razmatrani dokumenti na sastanku najkasnije sedam dana poslije sastanka. U slučaju
komentara na zapisnik ili druge dokumente, članovi radne grupe su u roku od sedam dana od dana
potvrde prijema navedenog e-mail-a, dužni dostaviti komentare na dostavljeni zapisnik ili dokument.
1.2.7
Izvještavanje
Administracija projekta će ažurirati informacije o napretku u sprovođenju aktivnosti radne grupe i o
tome izvještavati Operativni tim Projekta.
1.3
Radni zadatak Radne Grupe 3 – Međunarodne zdravstvene regulative (International Health
Regulations –IHR) (RG3 IHR)
1.3.1 Cilj
Obezbijediti forum za diskusiju, razvoj nacrta planova aktivnosti i sprovođenje istih u cilju daljeg
jačanja kapaciteta na sprovođenju Međunarodnih zdravstvenih regulativa (International Health
Regulations – IHR) u FBiH, RS, BD i BiH. (Komponenta 3). Članovi RG3 će biti uključeni u aktivnosti i
sarađivaće sa ključnim i drugim ekspertima Projekta.
1.3.2 Mandat
Mandat RG3 IHR je da uporedi postojeće prakse, pravne okvire i sisteme za sprovođenje
Međunarodnih zdravstvenih regulativa u FBiH, RS, BD i BiH, sa najboljim praksama iz ove oblasti u
Evropskoj Uniji i sa smjernicam SZO.
Očekivani rezultati RG3 IHR su:
•
•
•
Uspostaviti veze i saradnju sa drugim relevantnim institucijama, naročito u segmentu
statistike i obezbijediti njihovo učešće u implementaciji projekta
Učestvovati u aktivnostima na izradi izvještaja o analizi nedostataka u okviru sprovođenja
IHR-a, i dostaviti izvještaj Upravnom odboru ovog projekta
Dostaviti prijedloge zaunapređenjesoftverske aplikacije (postojećeg web portala ili drugog
prihvaćenog sistema)za unos podataka i izvještavanje
Izvršiti analizu potreba za obukom i obuku osoblja u Ministarstvu civilnih poslova BiH,
Federalnom ministarstvu zdravstva, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
Odjelu za zdravstvo i druge usluge Brcko Distrikta, te zdravstvenim ustanovama za
implementaciju uspostavljenog sistema
RG 3 IHR će raditi koristeći sljedeće načine rada:
•
analiza i diskusija o temama vezanim za očekivane rezultate radne grupe,
•
saradnja sa ekspertima angažovanim u okviru Projekta na pregledu legislative i drugih opštih
dokumenata vezanih za očekivane rezultate radne grupe,
•
dostavljanje dodatnih materijala, dokumenata i podataka vezanih za donošenje odluka u cilju
ostvarenja očekivanih rezultata radne grupe,
•
učešće u aktivnostima monitoringa i evaluacije projekta,
•
zagovaranje aktivnosti projekta i podrška istom.
1.3.3 Pravila rada
Članovi RGr za IHR ponašaće se u skladu sa sljedećim pravilima rada:
•
članovi radne grupe imaće priliku i obavezu da iznose svoja mišljenja i da aktivno učestvuju u
radu radne grupe,
•
zaključci i preporuke će se donositi konsenzusom, uvažavajući sva mišljenja članova radne
grupe, a u slučaju da ne postignu konsenzus, to pitanje će se poslati na KAG,
•
diskusije će se voditi u duhu dobre saradnje i u cilju postizanja očekivanih rezultata radne
grupe,
•
članovi radne grupe će raditi na približavanju stavova u najvećoj mogućoj mjeri
(kada u radnoj grupi približavanje stavova i donošenje odluke(a) ne može biti postignuto,
vođa radne grupe će o tom pitanju izvijestiti Operativni tim Projekta)
•
članovi radne grupe sastajat će se po potrebi vodeći računa da se ispoštuju rokovi za
sprovođenje aktivnosti Projekta,
•
radna grupa će imenovati predsjedavajuću osobu koja će koordinirati zadatke za članove
radnih grupa kako bi ispunili zadatke do narednog sastanka,
•
članovi gradne grupe se obavezuju da će pružiti punu saradnju predsjedavajućem u
ispunjavanju zadataka,
•
svi tehnički dokumenti i izvještaji će po kompletiranju biti dostavljeni članovima radne grupe
na komentare, i u roku od 7 dana po potvrdi prijema dokumenta članovi radnih grupa su u
obavezi da dostavesvoje komentare i dopune i mišljenja na na dokumente, te će nakon
finaliziranja dokumenata od strane konsultanta, te se kao takvi dostavljaju na KAG,
•
predsjedavajući radne grupe će biti u redovnom kontaktu sa ključnim ekspertom.
1.3.4 Djelokrug i struktura
Djelokrug RG3 IHR je uspostavljen u granicama aktivnosti unutar Komponente 3 Međunarodne
zdravstvene regulative.
RG3 IHR će se sastojati od sljedećih predstavnika institucija iz FBiH, RS, BD i BiH:
Institucija koja imenuje
člana RG
(broj članova)
IHR – kontakt tačka na
nivou BiH
IHR – kontakt tačka na
nivou FBiH
IHR – kontakt tačka na
nivou RS
IHR – kontakt tačka na
nivou BD
Prezime i ime člana
RG
Prim.dr Draženka
Malibegović
Dr Zarema Obradović
Dr Alen Šeranić
Dr Maksida Jašarević
Pozicija
imenovanog
člana RG
Pomoćnik
ministra
ZZJZ Kantona
Sarajevo
Viši stručni
saradnik
Spec.porodične
medicine
Kontakt podaci
(broj telefona i e-mail)
033 492 523
[email protected]
v.ba
033 667 691
[email protected]
051 339 480
[email protected]
049 216 048
[email protected]
t
Zavod za javno zdravstvo
FBiH (1)
Mr ph Aida Sijerčić FMZ
Institut za javno zdravstvo
RS (1)
Dr Janja Bojanić
Dr Jela Aćimović,
zamjena
[email protected]
Načelnik Službe
epidemiologije,
IZJZ RS
Dr.med.na spec.,
IZJZ RS
051 230 270
[email protected]
051 223 569
[email protected]
Predložene osobe, koje su imenovane kao zamjena, učestvovaće u radu radne grupe u skladu sa
potrebom.
1.3.5 Administrativne potrebe
Resursi projekta će se koristiti za refundiranje troškova putovanja. Administrativne potrebe radne
grupe (npr. organizovanje sastanaka, priprema dokumenata i dostavljanje istih, vođenje zapisnika
itd.) ispunjavaće osoblje projekta.
1.3.6 Dokumentacija
Svi dokumenti potrebni za sastanke radne grupe, uključujući dnevne redove i zapisnike sa sastanaka,
e-mail-om će se dostavljati svim članovima radne grupe sedam dana prije sastanka, odnosno zapisnik
sa sastanka i razmatrani dokumenti na sastanku najkasnije sedam dana poslije sastanka. U slučaju
komentara na zapisnik ili druge dokumente, članovi radne grupe su u roku od sedam dana od dana
potvrde prijema navedenog e-mail-a, dužni dostaviti komentare na dostavljeni zapisnik ili dokument.
1.3.7
Izvještavanje
Administracija projekta će ažurirati informacije o napretku u sprovođenju aktivnosti radne grupe i o
tome izvještavati Operativni tim Projekta.
1.4
Radni zadatak Radne grupe 4 – Nacionalni zdravstveni računi (National Health Accounts
NHA) RG4 NHA
1.4.1 Cilj
Obezbijediti forum za razgovor, razvoj planova aktivnosti i sprovođenje radnji u skladu projektnim
aktivnostima u oblasti Nacionalnih zdravstvenih računa (NZR) (Komponenta 4). Članovi RG4 NHA će
biti uključeni u aktivnosti i sarađivaće sa ključnim i drugim ekspertima Projekta.
1.4.2 Mandat
Mandat RG4 NHA je poboljšanje sistema financijskog izvještavanja NZR.
Očekivani rezultati RG4 NHA su :
• Poboljšati i revidirati podatke o gotovinskim izdacima: istražiti dodatne izvore podataka za
procjenu gotovinskih izdataka domaćinstava i poboljšati procjenu podataka o određenim
kategorijama gotovinskih izdataka (za usluge stomatologa, lijekove, osnovnu zdravstvenu
zaštitu).
• Poboljšati i revidirati podatke o kapitalnim investicijama (HC.R.1) u zdravstvenu zaštitu
• Prikupiti dodatne podatke o potrošnji u javnom zdravstvu: određeni izdaci za zdravstvo koji
idu preko drugih ministarstava i još
• Izraditi tabelu FSXHF: koja pojašnjava inicijalne izvore finansiranja sistema zdravstvene
zaštite. Ova tabela takođe pruža i bitne informacije o količini resursa koji dolaze od stranih
donatora i NVO-a i o načinu usmjeravanja tih resursa.
Sačiniti spisak pružalaca zdravstvene zaštite u FBH, RS, BD i inicirati implementaciju
međunarodne klasifikacije pružalaca zdravstvene zaštite (ICHA-HP).
•
•
•
•
•
Poboljšati internu klasifikaciju rashoda iz zdravstvene zaštite po funkcijama (HC klasifikacija):
poboljšati postojeće upitnike i baze podataka u fondovima zdravstvenog osiguranja (FBiH, RS
i BD).
Obezbijediti obuku za članove tima za NHA o načinu tumačenja rezultata NHA, načinu
korištenja podataka u svrhu izrade indikatora za rashode i načinima izvještavanja prema
indikatorima za potrebe specifičnih pitanja iz domena zdravstvene politike.
Poboljšati postojeći web portal sa NHA tabelama i izračunima i učiniti ih online dostupnim
institucijama koje će biti definisane tokom procesa;
Dodati izvještajne funkcionalnosti koje su korisne za podršku procesima donošenja politika;
Istražiti kvalitet podataka koji se izvještavaju, identificirati nedostatke i osmisliti kvalitetno
unaprijeđenje sistema;
Obezbijediti praktični trening za revelantne osobe u institucijama koje će biti definisane
tokom procesa. Ugovorno tijelo treba da radi kao spona sa relevantnim vlastima kako bi se
obeztbijedila adekvatna podrška za sve nivoe donošenja odluka, imajući u vidu da je ovo
multi-sektorsko pitanje.
RG 4 NHA će raditi koristeći sljedeće načine rada:
• analiza i diskusija o temama vezanim za očekivane rezultate radne grupe,
•
saradnja sa ekspertima angažovanim u okviru Projekta na pregledu legislative i drugih opštih
dokumenata vezanih za očekivane rezultate radne grupe,
•
dostavljanje dodatnih materijala, dokumenata i podataka vezanih za donošenje odluka u cilju
ostvarenja očekivanih rezultata radne grupe,
•
učešće u aktivnostima monitoringa i evaluacije projekta,
•
zagovaranje aktivnosti projekta i podrška istom.
1.4.3 Pravila rada
Članovi RG4 NHA ponašaće se u skladu sa sljedećim pravilima rada:
•
•
članovi radne grupe imaće priliku i obavezu da iznose svoja mišljenja i da aktivno učestvuju u
radu radne grupe,
zaključci i preporuke će se donositi konsenzusom, uvažavajući sva mišljenja članova radne
grupe, a u slučaju da ne postignu konsenzus, to pitanje će se poslati na KAG,
•
diskusije će se voditi u duhu dobre saradnje i u cilju postizanja očekivanih rezultata radne
grupe,
•
članovi radne grupe će raditi na približavanju stavova u najvećoj mogućoj mjeri
•
(kada u radnoj grupi približavanje stavova i donošenje odluke(a) ne može biti postignuto,
vođa radne grupe će o tom pitanju izvijestiti Operativni tim Projekta)
članovi radne grupe sastajat će se po potrebi vodeći računa da se ispoštuju rokovi za
sprovođenje aktivnosti Projekta,
•
•
radna grupa će imenovati predsjedavajuću osobu koja će koordinirati zadatke za članove
radnih grupa kako bi ispunili zadatke do narednog sastanka,
•
članovi gradne grupe se obavezuju da će pružiti punu saradnju predsjedavajućem u
ispunjavanju zadataka,
•
svi tehnički dokumenti i izvještaji će po kompletiranju biti dostavljeni članovima radne grupe
na komentare, i u roku od 7 dana po potvrdi prijema dokumenta članovi radnih grupa su u
obavezi da dostave svoje svoje komentare i dopune i mišljenjna na dokumente, te će nakon
finaliziranja dokumenata od strane konsultanta, te se kao takvi dostavljaju na KAG,
•
predsjedavajući radne grupe će biti u redovnom kontaktu sa ključnim ekspertom.
1.4.4 Djelokrug i struktura
Djelokrug RG4 NHA je uspostavljen u granicama aktivnosti unutar Komponente 4 National Health
Accounts. Međutim, ključne institucije zastupljene u ovoj radnoj grupi su:
Nivo BiH:
• Ministarstvo civilnih poslova BiH
• Agencija za statistiku BiH
• Ostali – Ministarstva financija, odbrane, rada i socijalnih pitanja
Federacija Bosne i Hercegovine:
• Zavod za statistiku Federacije BiH
• Ministarstvo zdravstva Federacije BiH
• Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije BiH
• Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
• Ministarstvo financija Federacije BiH
Republika Srpska:
• Republički zavod za statistiku Republike Srpske
• Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
• Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
• Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
• Ministarstvo finansija Republike Srpske
Brčko Distrikt:
• Ured za statistiku Brčko Distrikta
• Zavod zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta
• Odjel za zdravstvo Brčko Distrikta
Predstavnici privatnog sektora i poslovnog sektora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Porezni ured/Poreska uprava RS
Druga ministarstva
Komora doktora medicine FBiH i Komora doktora medicine RS/drugi pružaoci
zdravstvenih usluga
Agencija(e) iz oblasti suzbijanje prometa narkotika
Najznačajniji NVO-i aktivni u sektoru zdravstva
Ministarstvo obrazovanja/Ministarstvo prosvjete i kulture RS
Ministarstvo nauke/Ministarstvo nauke i tehnologije RS
Agencija za zaštitu okoliša/Fond za zaštitu životne sredine RS
Fondovi penzionog osiguranja u FBiH, RS i BD
Sa zahtjevima novog SHA i dodavanja tabele zdravstvenih rashoda i informacija; te potražnja za
obukom za unapređenjem upravljanja i kvaliteta podataka, biće potrebno proširenje Radne grupe za
NHA na nivou BiH.
Radna grupa za NHA će biti proširena i sastojat će se od sljedećih predstavnika označenih sa *. Drugi
imenovani promatrači će biti predstavnici radne grupe na početku, sredini i kraju projekta.
Predviđeni detaljni program NHA obuke zahtjevat će uključenje sa svih nivoa sistema zdravstvene
zaštite iz FBiH, RS i BD.
Institucija koja imenuje
člana RG
(broj članova)
Ministarstvo civilnih poslova
BiH (2)
Prezime i ime člana
RG
Mr Sabina ŠahmanSalihbegović
Dalibor Pejović
Pozicija
imenovanog
člana RG
Kontakt podaci
(broj telefona i e-mail)
Viši stručni
saradnik
033 492 523
[email protected]
ba
Šef odsjeka
033 492 525
[email protected]
ba
Ministarstvo finansija i
trezora BiH (1)
Agencija za statistiku BiH (1)
Direkcija za ekonomsko
planiranje BiH(1)
Nedeljko Tanasković
Šef Osjeka
[email protected]
Gorana Papaz
Odsjek socijalnih
statistika
033 204 703
[email protected]
Aida Eskić – Pihljak
Odsjek socijalnih
statistika
Amra Fetahović
204 703
[email protected]
033 650 914
[email protected]
Amina Mulabdic,
alternate
033 650 914
[email protected]
Federalno ministarstvo
zdravstva (1)
Nermin Muratspahić
[email protected]
oh.gov.ba
Federalno ministarstvo
finansija FBiH (1)
Amela Hadžiabdić
[email protected]
v.ba
Federalni zavod za statistiku
FBiH (1)
Emir Oruč
Viši stručni
saradnik za
statistiku
obrazovanja,
zdravstva i gender
statistike
[email protected]
Zavod zdrav.osiguranja i
reosig. FBiH (1)
Zlatan Tabaković
Federalni zavod za
programiranje razvoja (1)
Nijaz Avdukić
Ministarstvo zdravlja i soc.
zaštite RS (1)
Slobodanka StjepanovićBroćilo
Ministarstvo finansija RS (1)
Nikolina Draganić
Viši stručni
saradnik
051 339 226
[email protected]
t
Republički zavod za statistiku
RS (1)
Sanja Panić
Viši stručni
saradnik
051 332 721
[email protected]
Fond zdravstvenog osiguranja
RS (1)
Sandra Kovačević
Savjetnik
direktora
051 249 169
[email protected]
033 651 317
[email protected]
ba
Pomoćnik
direktora, sektor
za razvojno
planiranje
Viši stručni
saradnik
051 339 706
[email protected]
rs.net
Ministarstvo za ekonomske
odnose i regionalnu saradnju
RS (1)
Odjeljenje za zdravstvo i
ostale usluge Brčko distrikta
BiH (1)
Fond zdravstvenog osiguranja
BD BiH (1)
Branimir Filipović
049 240 640
[email protected]
ral.net
Rasim Karić
049 220 687
[email protected]
Muhamed Imamović
049 231 761
[email protected]
entral.net
Agencija za statistiku BiHekspozitura BD (1)
Vlada BD - Direkcija za
finansije (1)
Predložene osobe, koje su imenovane kao zamjena, učestvovaće u radu radne grupe u skladu sa
potrebom.
1.4.5 Administrativne potrebe
Resursi projekta će se koristiti za refundiranje troškova putovanja. Administrativne potrebe radne
grupe (npr. organizovanje sastanaka, priprema dokumenata i dostavljanje istih, vođenje zapisnika
itd.) ispunjavaće osoblje projekta.
1.4.6 Dokumentacija
Svi dokumenti potrebni za sastanke radne grupe, uključujući dnevne redove i zapisnike sa sastanaka,
e-mail-om će se dostavljati svim članovima radne grupe sedam dana prije sastanka, odnosno zapisnik
sa sastanka i razmatrani dokumenti na sastanku najkasnije sedam dana poslije sastanka. U slučaju
komentara na zapisnik ili druge dokumente, članovi radne grupe su u roku od sedam dana od dana
potvrde prijema navedenog e-mail-a, dužni dostaviti komentare na dostavljeni zapisnik ili dokument.
1.4.7
Izvještavanje
Administracija projekta će ažurirati informacije o napretku u sprovođenju aktivnosti radne grupe i o
tome izvještavati Operativni tim Projekta.
Download

Izvještaj o napretku projekta II Prilog 7 – Revidirani TOR radnih grupa