MSPH 98 INS 21907/2014-B-36
Ke sp. znaþce MSPH 98 INS 21907 / 2014
Zoologická zahrada Tábor - VČtrovy, a.s.
Ve ZnojmČ dne 16.2.2015
MČstský soud v Praze
Návrh na svolání schĤze vČĜitelĤ
S ohledem na pĜiložené stanovisko pĜedsedy vČĜitelského výboru, žádá správkynČ insolvenþní soud, aby ihned
svolal schĤzi vČĜitelĤ s tímto programem:
1.
Rozhodnutí o dalším provozu závodu.
2.
Úhrada nákladĤ na další provoz závodu zálohou složenou vČĜiteli.
3.
ZajištČní personální ppþe o zvtĜata.
4.
Další zamČstnávání zbylých zamČstnancĤ.
5.
Složení zálohy na náklady insolvenþní správkynČ.
PĜtloha: maily ze dne 13. - 16.2. 2015
Ing. Eva Procházková
insolvenþní správce
669 02 Znojmo, nám. Svobody 1548/5
e-mail: [email protected]
datová schránka ID gjcyen7
MSPH 98 INS 21907/2014-B-36
[email protected]
RE: Dohoda o provedení práce
Dnes 16. 2. 2015, 11:39:03
Komu: âWČSiQ Jahoda
Kopie: [email protected], [email protected]
Skrytá kopie: [email protected]
g
Dobrý den,
vzhledem k Vašemu WDNWRY\KURFHQpPXSRVWRMLNGDOãtPXSURYR]X]iYRGXQD]iNODGČQČKRåSRNXGWREXGHXVQHVHQt
YČĜLWHOVNpKRYêERUX VHREiYiPåHSRSĜHGiQtYêSRYČGtYãLFKQL]DPČVWQDQFLRNDPåLWČXNRQþtSUDFRYQtSRPČUSRYDåXML
]DVYRXSRYLQQRVWYHY]WDKXQDSĜtVOXãQiXVWDQRYHQtLQVROYHQþQtKR]iNRQDQDSĜtVOXãQiXVWDQRYHQtSUiYQtFKSĜHGSLVĤ
XSUDYXMtFtFKYHWHULQiUQtSpþLDQDSĜtVOXãQiXVWDQRYHQtWUHVWQtKR]iNRQDSURYpVWQiVOHGXMtFtNURN\
3RåiGDWLQVROYHQþQtVRXGRRNDPåLWpVYROiQtVFKĤ]HYČĜLWHOĤ
2NDPåLWČLQIRUPRYDW o hrozící situaci Krajskou veterinární správu.
2NDPåLWČLQIRUPRYDWRKUR]tFtVLWXDFLPČVWR7iERU
6SRGQLNQXWtPNURNĤDþHNiPQDUHDNFLGDOãtFKþOHQĤ99
9SĜtOR]H]DVtOiP]SUDFRYDQpQDEtGN\QDRGNRXSHQt]YtĜDW
Ing. Eva Procházková
LQVROYHQþQt správce
v.r.
---------- 3ĤYRGQt]SUiYD---------2GâWČSiQ-DKRGD-DKRGD#DNSYF]!
Komu: [email protected] <[email protected]>
Datum: 16. 2. 2015 10:55:21
3ĜHGPČW5('RKRGDRSURYHGHQtSUiFH
!
"#$
"%
"#"$%""""""
&
"$'!#(
)*(+'!(,-""
"$"%– .""
"$".!$"$
""&
"
/00"$!$"&"1)'!#
"""$"– ""
2)*&"""
! /00$""#"!"% +%/00
!!""1)&
!!".
#&
"
+
!&"%!
!#"
$"&"
".!"+
!%"
$""""
!"'!#&
1)"
$
%"
$""%!$"&
!"!"""
+%
"""
'!%"#
$"$&"
$"$
"!
"&!!%"*"$!&!!""
"
!$"""!"&
!
$""#+
"! !
"
$"&"%/003
!"""""4! 0!
"%
""
+ MSPH 98 INS 21907/2014-B-36
"
!
!56789"#!
!#"".+""
:-+""!
$
$"9#:&
,
!&
1)"
.!"
"#
$"!"!!"%9!
"
"
"":&!$
#
"&!"" "
$"9"""#:!
#9
"#
;5678:"!<"
$
%"%
."".&
1)+."!!
"
$"!!%
"
!!"
=$;#+"
"#
) >"?
_______________________
9HOtãHN3RGSČUD- DGYRNiWQtNDQFHOiĜVUR
+ROHþNRYD Praha 5
,ý2',ý&=
zapsána v REFKRGQtPUHMVWĜtNXX0ČVWVNpKRVRXGXv Praze
oddíl C, vložka 117653
tel: +420 273 131 311
fax: +420 273 131 312
e-mail: [email protected]
web: www.akpv.cz
Tento e-PDLOMHXUþHQSRX]HSURMHKRDGUHViWDDGUHViW\DPĤåHREVDKRYDWGĤYČUQpLQIRUPDFHMHMLFKåRFKUDQDPĤåHEêW
Y\åDGRYiQDSUiYQtPLSĜHGSLV\-HVWOLåHMVWH]SUiYXREGUåHODRP\OHPQHSURGOHQČLQIRUPXMWHMHMtKRRGHVtODWHOHDWXWR]SUiYXjejí
SĜtORK\DSĜtSDGQpNRSLHLKQHGY\PDåWH-DNiNROLIRUPDXåLWt]YHĜHMQČQtUHSURGXNFHNRStURYiQtGLVWULEXFHDãtĜHQtWpWR]SUiY\
je v WDNRYpPSĜtSDGČ]DNi]iQD$GYRNiWQtNDQFHOiĜQHRGSRYtGi]DPRåQpãNRG\]SĤVREHQpQH~SOQêPSĜHQRVHPPRåQRX
PRGLILNDFtþL]SRåGČQtPWpWR]SUiY\EČKHPSĜHQRVXRGRGHVtODWHOHN adresátovi.
This e-mail transmission is intended solely for the ordinary user of the e-mail address to which it was addressed. It may contain
legally privileged and/or confidential information. If you have received this e-mail in error or are not an intended recipient please
inform the sender with-out delay and delete this e-mail, attachments and possible copies immediately. The unauthorised use,
disclosure, distribution and/or copying of this e-mail or any information it contains is prohibited. The law office does not accept
liability for any damage caused by incomplete transmission, possible modification or delay of this e-mail during the transmission
from the sender to the recipient.
Diese E-Mail ist nur für ihre(n) Adressaten bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten, deren Schutz gesetzlich
vorgeschrieben ist. Sollten Sie die Nachricht irrtümlich erhalten haben, so informieren Sie bitte unverzüglich den Absender und
löschen Sie sofort diese Nachricht, ihre Anhänge und eventuellen Kopien. Jegliche Verwendung, Veröffentlichung,
Reproduktion, Vervielfältigung, Verteilung und Verbreitung dieser Nachricht ist in einem solchen Fall untersagt. Die Kanzlei
haftet nicht für mögliche Schäden infolge unvollständiger Übertragung, möglicher Modifizierung oder Verspätung dieser
Nachricht während der Übertragung vom Absender an den Adressaten.
MSPH 98 INS 21907/2014-B-36
From: [email protected] [mailto:[email protected]]
Sent: Saturday, February 14, 2015 9:38 AM
To: Cc: [email protected]; [email protected]
Subject: Fwd: Dohoda o provedení práce
Dobrý den,
SĜHSRVtOiPQiYUKGRKRG\RSURYHGHQtSUiFHRG=22VWtPåHYČĜLWHOVNêYêERUE\PČOY]KOHGHPNYiåQRVWL situace
YêVORYQČDQHSURGOHQČUR]KRGQRXWRGDOãtP]DPČVWQiYiQt]DPČVWQDQFĤ=22YČWãLQRXKODVĤþOHQĤYČĜLWHOVNpKRYêERUX
- -8'U+UXEêD%F6HGORĖRYiQHVRXKODVt]iVDGQČVHVQtåHQtPVYêFKPH]G
- ]GDVHVH6NRSFRYêPLXNRQþtSUDFRYQtSRPČU\QHER]GDVHUR]ãtĜtMHMLFKSUDFRYQtQiSOĖRRãHWĜRYiQt]YtĜDW
- ]GDVHX]DYĜHGRKRGDVS&YDFKHP
-i]DVHEHE\FKVRKOHGHPQD]DFKRYiQtLQWHJULW\]YtĜDWSRQHFKDODP]G\-8'U+UXEpKRD%F6HGORĖRYpYSĤYRGQt
YêãLSURWRåHVWHMQČSURVQtåHQtSRWĜHEXMHPHMHMLFKVRXhlas, který neobdržíme, Skopcovy bych ponechala ve stavu s
UR]ãtĜHQtPMHMLFKSUDFRYQtQiSOQČRRãHWĜRYiQt]YtĜDWDVS&YDFKHPE\FKQDYUåHQRXGRKRGXX]DYĜHOD
-Ing. Eva Procházková
LQVROYHQþQtVSUiYFH
v.r.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3ĤYRGQt]SUiYD________________________
> Od: "Zoologicka zahrada Tabor - Vetrovy, a. s."< [email protected]>
> Komu: <[email protected]>
> Datum: 13.02.2015 11:07
!3ĜHGPČW'RKRGDRSURYHGHQtSUiFH
>
Dobrý den,
. Hrubým minulý pátek Dohodu o provedení práce s
!"#$%%
#&
'(##&)#"$(#("
"$(#
moh!"$($(
&*+$(
$
-&/$0-+(($(
&
&
S #
%F+DQD6HGORěRYi
- !"#$%
&$'$$"&$- ()
"*
+,
- &$#
.'$$&
,/#0$.%&01%1'1.%&01%1'2
),/#0$10#&03#0$
45,/#0$.%&01%1%3
MSPH 98 INS 21907/2014-B-36
E-6,7-
888-
9:,013$'%'%;<9:,=013$'%'%
>?
)@
"AB&&&11
MSPH 98 INS 21907/2014-B-36
Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze
dle vyhlášky 259/2012 Sb.
Pořadové číslo zprávy:
31797 / 2015
Ev. číslo:
cb4dac7c-d1a6-4d6c-a2a6-01ecae03c080
Druh podání:
Datová zpráva z ISDS
ID zprávy:
256326847
Věc:
Ke sp. značce MSPH 98 INS 21907 / 2014
________________________________________________________________________________________________________
Odesílatel:
ID schránky:
Osoba:
gjcyen7
Typ datové schránky:
PFO
Eva Procházková - Eva
Adresa:
Nám. Svobody 1548/5, 66902
Procházková - Insolvenční
Znojmo, CZ
správce
________________________________________________________________________________________________________
Dodáno do DS dne:
16.02.2015 12:19:51
Odesláno do DS dne:
16.02.2015 12:19:50
Č.j. příjemce:
Č.j. odesílatele:
Sp.zn. příjemce:
Sp.zn. odesílatele:
Lhůta končí:
K rukám:
Ne
Číslo
zákona:
Paragraf
v
zákoně:
Odstavec
paragrafu:
Písmeno v paragrafu:
________________________________________________________________________________________________________
Ověření obálky:
Podepsal:
Sériové číslo certifikátu:
Antivirový test:
Elektronický podpis:
Značka je platná
Informační systém datových
Vystavil:
schránek - produkční prostředí
19d8b0
Platnost:
Proběhl v systému ISDS
Obsah podání:
Časové razítko:
PostSignum Qualified CA 2
10.10.2014 - 30.10.2015
OK
Platné (připojeno 16.02.2015
12:19:51)
Certifikát:
Ověřeno na základě CRL z 16.02.2015 11:43:22
Datum
a
čas
autom.
ověření:
16.02.2015 12:32:29
________________________________________________________________________________________________________
Počet podaných příloh:2
Číslo přílohy
Výsledek
1
Název příl. Identifikace podepisující
Identifikace
T U K P
R A
CRL
osoby
vystavitele certifikátu
Zoologická zahrada Tábor - Větrovy, a.s. Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.
návrh na svolání schůze věřitelů.rtf
A
maily ZOO.docx
N N N N !
C
V
2
Podpis je neplatný
(dokument byl po
podpisu změněn).
Nedovolený typ
Čas ověření příloh:
16.02.2015 12:32:29
Ověření příloh:
ověřováno automaticky
________________________________________________________________________________________________________
Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání):
Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude
Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí
Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést
Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.
T Technické parametry1:
A=splňuje
N=nesplňuje
U Uznávaný elektronický podpis / značka:
A=připojen
N=nepřipojen
K Kvalifikované časové razítko:
A=připojeno
N=nepřipojeno
P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost):
A=platný
N=neplatný
R Kvalifikované časové razítko (platnost):
A=platné
N=neplatné
A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2:
A=ano
N=ne
C Kvalifikované časové razítko:
A=platné
N=neplatné
V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:
1
Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.
2
Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority
A=ano
N=ne
Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.
Download

Návrh - insolvenční rejstřík, oddíl B