© Charita Olomouc, 2014
ISBN 978-80-905260-3-7
2
„ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU
ZADLUŽENÍ“
SBORNÍK Z KONFERENCE
POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC
28. listopadu 2013
pod záštitou
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
a
Mgr. Evy Machové, náměstkyně primátora
statutárního města Olomouce
3
Úvod ke sborníku
Petr Prinz, vedoucí Střediska Samaritán
Vážení čtenáři,
existují v naší společnosti témata, která se nějakou dobu
berou vážně. To většinou sice přejde, ovšem nic to nemění na tom,
že je to často doba, kdy lze něco dělat, něco v okruhu těchto
témat společensky ovlivnit. Současnost je prosáklá tématem
dluhů. Nenajdete politika, který by si dovolil dopady tohoto
fenoménu zlehčovat, nenajdete odborníka, který by považoval
toto téma za okrajové.
Nebuďme jen pesimisté, i když naše téma k tomu značně
svádí. Je třeba uznat snahu i některé pozitivní kroky ve vývoji.
Pořádného ovoce, věřme, se teprve dočkáme. Možná to bude
za 10 let, ale snad přece.
Jsem vděčný za tuto konferenci, za její kvalitní lektory i
dobrou atmosféru. Sborník osobní účast zajisté nenahradí, ovšem
nabídne alespoň pár poznámek pro inspiraci či praxi.
4
Uvedení do aktuálních trendů a vývoje v oblasti
dluhové problematiky
Bc. Andrea Běhálková, o.s. Spes
Uvedení do aktuálních trendů a vývoje v oblasti dluhové
problematiky
Pro svůj příspěvek jsem si vybrala 5 oblastí, které považuji pro rok
2014 za zásadní. Jedná se o následující témata: zadlužovaní
mladistvých, ochrana spotřebitele, zákon o spotřebitelském
úvěru, nový občanský zákoník, vymáhání pohledávek a exekuce.
1. okruh: Zadlužovaní mladistvých – v praxi se setkáváme se
stále mladšími osobami, které se potýkají s problémem
zadlužení.
Souvisí s možností uzavírat závazky – rozhodnutí vrchního soudu
o 9 letém klukovi, kterému uznal uzavření platného splátkového
prodeje. Jedná se o velmi nebezpečnou judikaturu.
Změny nás čekají i v novém Občanském zákoníku (dále NOZ), § 31.
Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je
způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zdůvodnění, že
i 17 letý pokud prokáže svou rozumovou vyspělost, může uzavírat
smlouvy (elektřina, nájem apod.).
Posilování uzavírání smluv před 18 rokem – pracovní
smlouva (od 15 let, po ukončení povinné školní docházky – s tím
související dluhy, případně neschopnost zaměstnavatele hradit
mzdy).
Z NOZ souvisí i změna živnostenského zákona, tedy možnost
podnikání od 16 let. Dá se očekávat nárůst dluhů především
5
v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním, případně
dalšími souvisejícími závazky.
2. okruh: Ochrana spotřebitele
Roste ochrana spotřebitele, i v NOZ, zákon na ochranu
spotřebitelů, zákon o spotřebitelském úvěru – větší motivace pro
obcházení zákona. První oblastí obcházení zákona je nastavení
nerovnosti stran. Jestliže je spotřebitel jako soukromá osoba více
chráněn, podnikatel již není spotřebitel a není zákonem chráněn
jako spotřebitel. Tedy v případě zřízení živnostenského listu,
nemusí smlouvy odpovídat zákonům na ochranu spotřebitele
NOZ chrání slabší stranu a to i podnikatele, pokud ovšem
vystupuje mimo vlastní podnikání.
Firmy pracující na principu nekalých praktik nutí klienty k zakládání
živnostenských listů. Využití v několika oblastech
- Smlouvy: nechrání zákon, včetně kontokorentu, karet,
úvěru, nelze využít výhod (obsah smlouvy, odstoupení od
smlouvy, předčasné splacení atd.)
- Reklamace – nejde reklamovat zboží, to souvisí např.
se zájezdy, navíc NOZ ruší záruční lhůtu
- Předražené telefonní linky
3. okruh: Zákon o spotřebitelském úvěru
Spotřebitelské spory může řešit i finanční arbitr, který se
nevylučuje s rozhodčí doložkou, řeší spory zdarma.
Vztahuje se i na finanční službu poskytovanou nebo přislíbenou
věřitelem nebo zprostředkovatelem, vše co se týká věřitelů, týká
se i zprostředkovatelů.
Body ochrany spotřebitele:
Pokud je uzavřen spotřebitelský úvěr, máte právo kdykoli chtít
vidět tabulku umoření.
6
Pokud nemá smlouva o spotřebitelském úvěru písemnou formu,
neobsahuje všechny náležitosti, nebyla poskytnuta – je úročena
diskontní sazbou ČNB 0,05% (příloha č.3).
NOZ umožňuje měnit písemnou formu i ústně, NOZ praktikuje
zásadu bezformálnosti – stačí akceptace úkonu.
Posouzení úvěruschopnosti
Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je
po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí
zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet,
jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
neplatná.
Zajištění: Nelze používat biankosměnky jako zajišťovací
instrument. Zajištění SÚ nesmí být ve zcela zjevném nepoměru
k hodnotě zajištěné pohledávky.
4. okruh: Nový občanský zákoník (NOZ)
Výrazná změna v terminologii, např. půjčka = zápůjčka, dlužník =
úvěrovaný apod.
Nájemní smlouva – i bez souhlasu lze zřídit v nájmu podnikání.
Klienti si tedy musí z větší důslednosti a prověřováním vybírat byt,
a to z důvodu obchodního sídla společnosti, návštěvy zákazníků,
vymáhání pohledávek apod. Například předžalobní výzva se zasílá
na trvalé bydliště nebo poslední známou adresu.
Ručitel – ujednání o vrácení peněz je jinde (ručitelství 2018 a nasl.,
vrácení 1937)
Dědictví
Smluvní zřeknutí – je smlouva mezi dědicem a pozůstalým, která
se sepisuje před smrtí, a lze se zříci veškerého majetku.
Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní
dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno.
7
Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout
s výhradou povinného dílu.
Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví
odmítnout s výhradou povinného dílu. K odmítnutí dědictví
se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce
dědictví přijmout.
Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl.
Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou
jimi jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu
dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného
dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu
dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického
podílu.
Vzdání se dědictví ve prospěch třetí osoby, lze pouze po smrti,
a to v plné výši.
Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon nestanoví
jinak. Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele
v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců,
hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Uplatnil-li dědic
výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého
dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud
v zájmu osoby pod zvláštní ochranou.
Promlčení pohledávek – NOZ 3 roky, lze až 15 let – uznáním dluhu
se prodlužuje na 10 let, uznáním se rozumí i částečná úhrada
úroku nebo jistiny, má účinky i vůči ručiteli.
Při uzavírání smluv má nárok na náklady spojené
s neuskutečněním smlouvy, pokud bezdůvodně smlouvu
neuzavře (uzavření bylo vysoce pravděpodobné).
8
Poskytování poradenství za úplatu – nese zodpovědnost
za informace. Nese zodpovědnost při úmyslné špatné radě
i soukromá osoba.
5. okruh: Vymáhání pohledávek a exekuce
Rozhodnutí ústavního soudu – smluvní pokuta a další sankce musí
být součástí smlouvy, nelze odkázat na další dokumenty. I NOZ
obsahuje, že ujednání uvedena ve všeobecných obchodních
podmínkách ani přílohách, které nelze očekávat nás nezavazují –
pokud s nimi vysloveně nesouhlasíme.
Exekuce konta
Dlužník má možnost vybrat si dvojnásobek životního minima –
finanční arbitr říká, že je nutné realizovat i platby, není nutné
vybrat jednorázově.
9
Ztráta bydlení a zadlužení, reflexe působení obcí
v této oblasti
Mgr. Tereza Ševčíková, o.s. Pod křídly
Dámy a pánové,
přeji Vám pěkné dopoledne. K tématu dnešní konference
bych ráda přispěla svou úvahou či zamyšlením nad rolí obcí
ve vztahu k lidem bez domova, lidem potencionálně ohrožených
bezdomovectvím či ztrátou bydlení.
Téměř 15 let se věnuji problematice a práci s mladými
dospělými po odchodu z dětských domovů a výchovných ústavů.
Bohužel musím říct, že laická veřejnost vůbec a bohužel i část
odborné veřejnosti netuší, s jakými problémy se musí tito mladí
dospělí potýkat. Podle výzkumu Dr. Vágnerové, která v letošním
roce publikovala výsledky svého výzkumu v publikaci
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí, tvoří
mladí dospělí do 26 let značnou část bezdomovecké komunity,
některé zdroje uvádějí, že je to až 50%.
Potřeba bydlení je jedna ze základních lidských potřeb,
bezprostředně souvisí s uspokojováním primárních lidských
potřeb a s potřebami bezpečí a jistoty. Tyto potřeby mohou být
adekvátně naplňovány, pokud máme kde bydlet, máme s tímto
spojenou určitou právní jistotu a máme možnost pro svůj
soukromý život. Existuje velmi úzká souvislost mezi bydlením, kde
máme prostor pro své soukromí a vztahy s našimi blízkými
osobami. Pokud takové místo nemáme, nejsem schopni vytvářet
ani stabilní vztahy a vazby k blízkým osobám. Schopnost navazovat
vztahy a vazby je u mladých dospělých narušena již pobytem
v ústavním zařízení. Rozhodující pro náš život a dobré zakotvení
v životě jsou vztahy, které navážeme do dvou let našeho věku.
Jakou roli tedy mají obce ve vztahu k bydlení a zadluženosti lidí bez
domova?
Mám za to, že je to role zcela zásadní.
10
Po vzniku samostatného Československa převzal náš stát
řadu legislativních norem Rakouska-Uherska, mimo jiné u nás
platil chudinský zákon a tzv. domovské právo. Chudinská péče
i v této době patřila až k poslední alternativě, která byla ve
prospěch chudých využívána, vždy se hledaly zdroje nejprve
v rodině, blízkém okolí, v systémech veřejného zabezpečení,
zabezpečení ze strany spolků, fondů a jiných soukromoprávních
subjektů. Jestliže nebylo možno člověka zabezpečit z těchto
zdrojů, následovala povinnost správních orgánů – obce – okresu a
země poskytnout potřebnému chudinskou péči. Odpovědnost
zainteresovaných subjektů tedy byla dána posloupně s jasnou
prioritou rodiny.
Lidé, kteří byli tzv. přespolní, a neměli v obci domovské
právo, měli u nás za první republiky nárok na časově omezenou
chudinskou péči. Ta byla poskytována pouze v případě,
kdy poskytnutí péče nesneslo odkladu – např. v případě nemoci.
V takovém případě pak mohla obec, která péči poskytla uplatnit
vůči domovské obci regresní právo – tedy žádat úhradu nákladů
za poskytnutou péči.
Právo na chudinskou péči se tedy odvozovalo
od domovského práva:
Domovské právo či též domovská příslušnost byl právní
institut „příslušnosti k obci“. Představoval právo na nerušený
pobyt v obci a na chudinské zaopatření z její strany. Institut
domovské obce vznikl v českých zemích v souvislosti se zavedením
obecní samosprávy v roce 1849, zůstal v platnosti i za první
republiky a zrušen byl až roku 1948.
Domovské právo se nabývalo:




děti narozením (po otci),
manželka sňatkem (po manželovi),
udělením obecním úřadem (např. po delším trvalém pobytu
v místě),
získáním úředního postu v obci (např. četník).
11
Chudinský zákon odlišoval chudinské podporování
pravidelné, přechodné a plnění naturáliemi. Výše i způsob
chudinského zaopatření se určovaly v rámci správního uvážení
obce. Konkrétní nárok co do výše i formy tedy vznikal
až rozhodnutím obce.
Kromě finanční podpory předpokládal chudinský zákon
i možnost poskytování sociálních služeb a to především ústavních.
Obec měla právo požadovat úhradu za poskytování chudinské
péče, měl – li potřebný jmění nebo se předpokládalo, že ho
nabude.
V této souvislosti mě velmi oslovila slova dr. Zenkla,
pozdějšího pražského primátora, který nabádal při poskytování
chudinské péče k těmto zásadám:
„Pomáhati nutno rychle a včas. Často stačí nepatrný zákrok, i jen
dobré slovo přátelské rady, aby bylo zabráněno velkým
důsledkům mravním i hmotným. Všude v provádění úkolů
sociální péče zachovati čistý, lidský poměr člověka k člověku,
bratra k bratru, všemožně dbáti taktu a šetrnosti, nedopustiti se
ničeho, co by druhého ponížilo nebo urazilo. Míti otevřené oči,
sluch i srdce, nestrpěti bídy a utrpení, křivdy a bezpráví, ale
všude, ze všech sil hned pomáhati, Býti člověkem!!!
Nechci se dnes věnovat politickému exkurzu, nicméně člověk
v socialistické společnosti neměl problémy, měl zaměstnání a stát
se postaral o vše ostatní. Iluze, která u nás bohužel trvala dlouhých
40 let.
Stávající legislativa je upravena zákonem 128/2000Sb.,
o obcích (obecním zřízením).
Dle § 35 tohoto zákona obec v samostatné působnosti
ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde
především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, dopravy a spojů, potřeb informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
12
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání
obecně závazných vyhlášek zákonem.
Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci řádně a včas
plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo
zániku z nich vyplývajících práv.
Obce by tedy měly dbát o uspokojování potřeb svých
občanů, zejména potřeb bydlení. Sami mi jistě dáte za pravdu,
že obce si jen ve velmi omezeném počtu ponechávají ve vlastnictví
nájemní byty, léta se vedou diskuze o vymezení pojmu sociální
bydlení. Fenomén osobního vlastnictví bytů je fenomén České
republiky. V zemích západní Evropy je běžné bydlet v nájemních
bytech či domech. V ČR téměř neznáme pojem neziskové nájemní
bydlení – kdy správci nájemních bytů jsou nestátní neziskové
organizace, které poskytují bydlení lidem s nízkými příjmy,
v návaznosti na poskytované sociální služby.
Pokud již obce nájemní byty mají, většinou jsou situovány
tak, že dávají předpoklad pro vznik lokality ohrožené sociálním
vyloučením či ghetta.
Režim nájemního bydlení je upraven občanským zákoníkem.
V současné době je nájemné již deregulováno a od nového roku
bude existovat pouze smluvní nájemné, na kterém se bude muset
pronajímatel a nájemce dohodnout, pakliže se nedohodnou, bude
se muset vlastník bytu domáhat určení ceny nájemného žalobou
na určení výše nájemného. Cena nájemného by měla být v místě
a čase obvyklá, k tomuto účelu jsou vypracovány ceny nájemného
– dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
Obce jako pronajímatele mají právo požadovat před
uzavřením nájemní smlouvy složení kauce a to až do výše
3 měsíčních nájmů. Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu
určitou či neurčitou. Nájemní smlouva může být vypovězena i bez
svolení soudu pokud nájemce neuhradí nájemné za 3 měsíce,
nemusí to být 3 po sobě jdoucí měsíce. Povinností nájemce je
nahlásit pronajímateli jména a rodná čísla osob, které s nájemcem
byt obývají, dále je povinen pronajímateli oznámit uzavření sňatku
13
(registraci partnerství) pokud toto nájemce neučiní do 2 měsíců,
je to považována za hrubé porušení dobrých mravů a opět je to
důvodem pro výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu.
Pokud nájemce nehradí řádně a včas nájemné, může
pronajímatel požadovat poplatek z prodlení a to ve výši 2,5
promile denně. Toto je vůbec nejdražší dluh. Z částky 1.000 Kč dělá
úrok z prodlení za rok 77,5 Kč, poplatek z prodlení ze stejné částky
činí 912,5 Kč.
Obce by měly dbát na to, aby s náležitou péči řešily vymáhání
závazků. Mám tedy za to, že by měly včasně intervenovat. Obce
mohou včas zachytit prodlení s hrazení nájemného, mohou
využívat sociálních služeb k práci s dlužníky. Dle slov Dr. Zenkla –
pomáhati je nutno a včas !!!
Nyní hovořím ze své zkušenosti s různými obcemi především
ve Zlínském kraji, obce nemají transparentní a jasná pravidla pro
přidělování obecních bytů, obce neuplatňují systémy včasné
intervence. Obce jsou povinny zajistit úhradu svých pohledávek,
současně však mohou stanovit jasná pravidla proto jak budou
postupovat, mohou prominout část poplatku z prodlení, mohou
ovlivnit kdo a jak bude pro obec vymáhat pohledávky, proč obec
využívá externí právní zastoupení, když zaměstnává vlastní
právníky, proč obce předávají vymáhání pohledávek
exekutorským úřadům z druhého konce republiky, když je
exekutorský úřad přímo v obci, jednoduše proto, že to zákon
nezakazuje a náklady jdou k tíži dlužníka.
Obce nejsou transparentní při pravidlech pro přidělování
nájemních bytů, členové bytových komisí jsou zpravidla členové
politických stran zastoupených v zastupitelstvu, osvícené obce
mají v bytových komisích již zástupce poskytovatelů soc. služeb
a mají zájem slyšet jejich názor a hlas.
Obce využívají instituty zajištění pohledávek – rozhodčí
doložky, notářské zápisy. Rozhodce ani notář není soudce, nemůže
tedy zhodnotit, co vedlo k tomu, že nájemce přestal být schopen
hradit nájemné. …
14
Mladí manželé, manželka těhotná v posledním ročníku
vysoké školy, jejím příjmem byly pouze dětské přídavky, manžel
zaměstnán jako technik, firma se dostala do druhotné platební
neschopnosti, zaměstnavatel přestal být schopen vyplácet mzdu
každý měsíc v plné výši a v pravidelném výplatním termínu.
Měsíční nájemné služby činí téměř 7.000 Kč. Měsíční příjem
manželů spadl na 4.000 Kč a co dál….
My jsme měli s manželem rodiče, kteří nám pomohli ten
náročný půl rok zvládnout…
Co mají naši klienti…. štědrý nebankovní sektor, který nabízí
ihned a okamžitě finanční prostředky bez potvrzení příjmů, bez
záruk za to s řádnými úroky a dalším zajištěním závazků.
A dluhová spirála se roztáčí, věřitelé chtějí splátky, navyšují úroky,
znásobují sankce, vyhrožují vymahači, hrozí fyzickou likvidací…
a tak je jednodušší nezaplatit nájemné, první, druhé, třetí, vydaný
rozhodčí nález na vyklizení bytu, exekuční vyklizení bytu….
ubytovna, dětský domov….ulice.
Nebo…………sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
poradna…., možnost splátkového kalendáře, prominutí části
sankce a druhá šance…zachování bydlení, prostoru pro soukromí
a upevňování vazeb s blízkými lidmi, smysluplné trávení volného
času, pocit bezpečí, jistoty …………
Zkusme tedy ovlivnit to, co můžeme ………….
15
Dlužníci a věřitelé jako pachatelé a oběti trestných
činů
Kpt. Bc. Jiří Kubák, Krajské ředitelství policie ČR
Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc
Trestní odpovědnost fyzických osob v souvislosti se
zadlužením je v podmínkách právního řádu České republiky
vyvozována výlučně podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Podle doby spáchání skutku může být v současnosti za splnění
dalších podmínek vyvozena trestní odpovědnost ještě podle
zákona č. 140/1961, trestní zákon, který pozbyl platnosti
uplynutím dne 31. 12. 2009. Ten byl pro postih pachatelů
majetkových trestných činů v oblasti trestněprávního postihu
v několika ohledech výhodnější a proto má postih dle tohoto
zákona přednost před novou právní úpravou. Postih právnických
osob při vyvození trestní odpovědnosti je pak možný podle zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim.
Upozorňuji, že tento příspěvek je určen pro laickou veřejnost
(mimo aplikační praxi trestního práva) a tudíž je problematika
výkladu trestního práva maximálně zjednodušena.
Subjekty
Okruh osob, na které se v případě vyvození trestní
odpovědnosti v souvislosti s půjčkami či úvěry, trestní právo
uplatňuje:
1) Osoby poskytující finanční plnění (věřitelé), které můžeme dále
členit na:
a) fyzické osoby
b) právnické osoby (např. tzv. úvěrové společnosti)
2) Osoby vykonávající pro právnické osoby činnost (obchodní
zástupci)
16
3) Osoby čerpající (žádající) finanční plnění (dlužníci).
V některých případech se na tento řetězec nabaluje další
trestná činnost, která je páchána ve stadiu vymáhání závazku
fyzickými či právnickými osobami. Tato trestná činnost má rozsah
od majetkové trestné činnosti (podvody, lichva) po násilnou
trestnou činnost (vydírání).
Formy „dlužního“ závazku
Obecně lze závazek o finančním dluhu podle současné právní
úpravy uzavřít dvěma formami a to:
1) smlouvou o půjčce podle ust. §§ 657 a 658 zákona č. 40/1964,
občanský zákoník.
Od 1. 1. 2014 v souvislosti s platností nového občanského
zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., bude smlouva o půjčce upravena
podle ust. §§ 2390 až 2394 a půjčka podle současného názvosloví
bude nově označována jako zápůjčka.
2) smlouvou o úvěru podle §§ 497 až 507 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník.
V podstatě jde povahou o smlouvu o budoucí smlouvě
o půjče (vzniká povinnost věřitele rezervovat určité finanční
prostředky). Nově bude od 1. 1. 2014 v souvislosti s platností
nového občanského zákoníku smlouva o úvěru upravena podle
ust. §§ 2395 až 2400, přičemž názvosloví se nemění a tato forma
plnění bude i nadále označována jako úvěr. Novinkou je tedy
zejména skutečnost, že z obchodního zákoníku, který se novým
občanským zákoníkem ruší, se zcela logicky úvěr přesouvá
do občanského zákoníku mezi relativní majetková práva.
Uvedené formy závazku mají pro trestněprávní posouzení
zásadní význam zejména pro trestně právní kvalifikaci speciálních
podvodů – úvěrových podvodů. Ty lze obecně spáchat jen
v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy.
17
Trestné činy
Trestné činnosti se v rámci tzv. dluhové problematiky mohou
protiprávním jednáním dopustit všechny subjekty, tedy jak
věřitelé nebo osoby jednající ve prospěch věřitele, tak i dlužníci.
Mezi věřitele pro trestněprávní posouzení se zahrnují i osoby
poskytující půjčky bez příslušného živnostenského oprávnění nad
rámec tzv. občanské výpomoci (tzv. „lidoví lichváři“).
Pro lepší přehlednost nejdříve uvedu skutkové podstaty
trestných činů páchaných nejčastěji v souvislosti s dluhovou
problematikou. K nim několik poznámek pro jejich vysvětlení
a současně nejčastější způsoby páchání těchto trestných činů tak,
jak je možné je spáchat jednotlivými subjekty.
§ 209 Podvod
(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije
něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let …
Podvod podle ust. § 209 trestního zákoníku je tzv. podvodem
obecným. V oblasti dluhové problematiky jej při aktu vzniku dluhu
lze prakticky spáchat jen v souvislosti s půjčkou (zápůjčkou). Tento
druh podvodu pro vyvození trestní odpovědnosti vyžaduje
způsobení škody nad 5.000,- Kč (škoda nikoli nepatrná), jinak
se jedná o přestupkové jednání.
18
Podvod může spáchat kterákoliv z fyzických osob (shora
vymezených subjektů) a teoreticky i právnická osoba, která by byla
postižitelná podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim.
Dlužník – je nejčastějším pachatelem podvodu. Podvod spáchá
především tím, že věřiteli sděluje nebo předstírá nepravdivé
skutečnosti, bez nichž by věřitel plnění neposkytl, a dluh nemá
v úmyslu splatit nebo si je alespoň vědom, že jej nebude schopen
splatit. Podvod lze spáchat i formou tzv. vědomého předlužení,
kdy dlužník ví, že jeho předchozí závazky vylučují možnost plnit
závazek nový a před věřitelem tyto závazky zatají (tedy využije
omylu věřitele o solventnosti dlužníka).
Obchodní zástupce – je v praxi poměrně často pachatelem
podvodů a to jak na dlužnících, tak i na svém „zaměstnavateli“. Jde
především o obchodní zástupce úvěrových společností, kteří buď:
a) přesvědčí své klienty (solventní), aby si vzali půjčku nebo úvěr
a tuto jim zapůjčili s tím, že ji za ně budou splácet, přičemž toto
nemají v úmyslu nebo nemohou takovému závazku dostát. Obětí
je pak solventní klient. V tomto případě však může být klient sám
o sobě pachatelem trestného činu, pokud naplňuje podmínky
trestnosti dlužníka a uzavírá smlouvu o půjčce (zápůjčce).
Obchodní zástupce je pak v postavení návodce k trestnému činu
podvod (tzv. trestná součinnost).
b) vykazuje svému „zaměstnavateli“ fiktivní smlouvy, které
vyhotoví na neexistující osoby nebo na jména osob, které smlouvu
ve skutečnosti neuzavřely. Na tyto smlouvy pak přebírá finanční
prostředky od společnosti a využívá je pro vlastní potřebu.
Fiktivními smlouvami obchodní zástupci často i kryjí schodky
ve finanční hotovosti, v tomto případě však jde o zakrývání
zpronevěřených finančních prostředků (tedy krytí dříve
spáchaného trestného činu zpronevěra dle ust. § 206 trestního
zákoníku).
19
Oba způsoby mají v drtivé většině případů společného
jmenovatele, kterým je dluhový kolotoč „roztočený“ obchodním
zástupcem. Ten nejdříve finančními prostředky získanými
trestnou činností kryje své potřeby a od určitého okamžiku jimi už
jen zakrývá svojí trestnou činnost. Půjčkami jen platí dluhy
předchozí (lidově řečeno vytlouká klín klínem), až do okamžiku,
kdy mu vše tzv. přeroste přes hlavu a podvody vyjdou najevo.
Typické pro tyto případy jsou velké škody, záleží na „šikovnosti“
obchodního zástupce.
Věřitel – pokud věřitelé páchají v rámci dluhové problematiky
majetkovou trestnou činnost podvodného charakteru, jde vždy
o obecný podvod podle této právní kvalifikace. Obecně tedy
jednají proti dlužníkům v úmyslu se z jejich majetku obohatit,
předpokladem je tedy solventní dlužník disponující především
nemovitým majetkem. Věřitelé uvádějí dlužníky v omyl podpisem
smlouvy, která je v rozporu s ústním ujišťováním (dlužník si
smlouvu nepřečte), vytvářejí úmyslně podmínky pro uplatnění
nesplnitelných sankcí plynoucích ze smlouvy, apod. Způsobů
oklamání dlužníka je celá řada, při opatrnosti však lze těmto
podvodům předcházet. Z toho plyne, že oběti těchto podvodných
věřitelů se rekrutují především z finančně negramotných lidí nebo
lidí s nízkým vzděláním, přestárlých osob (nastupující
„dětinskost“) a to převážně mimo městské aglomerace, kde je
lépe dostupná možnost se poradit nebo získat půjčku z oficiálních
zdrojů.
Typické pro tyto případy je drtivý dopad na dlužníky,
zejména ztráta bydlení (přijdou o nemovitost) a praktická
nemožnost začlenit se zpět do společnosti (ztráta perspektivy
a společenského uplatnění).
Dalším typickým znakem je značně obtížné až nemožné
dokazování takového podvodného jednání, protože smlouvy jsou
připravované právníkem (advokátem) jako smlouvy téměř
nenapadnutelné, uzavřené ze svobodné vůle dlužníka.
20
V občanském právu pak platí především dohoda smluvních
stran a obecně je soudy přijímána zásada Littera scripta manet
(co je psáno, to je dáno). Smlouvy lze tedy napadnout jen
zdlouhavým soudním procesem například pro jejich rozpor
s dobrými mravy, je nutné kvalitní právní zastoupení,
přičemž výsledek je vždy nejistý. Tato jediná obrana je však pro
typické oběti mimo jejich možnosti a často i rozumové schopnosti.
§ 211 Úvěrový podvod
(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém
rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený
účel.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta …
Tento trestný čin je jedním z tzv. speciálních podvodů a je
možné jej spáchat jen v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru.
Jde o tzv. trestný čin předčasně se dokonávající, je tedy dokonán
již v okamžiku uvedení nepravdivých údajů při sjednávání
smluvního závazku. V základní skutkové podstatě pak není
obsažen znak způsobené škody a hrozící škoda tedy může být
i nižší než 5.000,- Kč, což je základní kvalifikační předpoklad
u naprosté většiny majetkových trestných činů.
Do právního řádu České republiky byl zaveden novelou
provedenou zákonem č. 253/1997 Sb. s účinností od 1. 1. 1998.
Původním záměrem zákonodárce byla ochrana bankovních
institucí jako reakce na extrémní hospodářské škody
u podvodného čerpání úvěrů a subvencí v první polovině
devadesátých let s cílem podstatného zjednodušení dokazování
těchto trestných činů (faktická trestně právní ochrana finanční
páteře ekonomiky). Bohužel nebyla nastavena překážka ostatním
nebankovním podnikatelským subjektům a tak v poskytování
21
úvěrových smluv nastal nebývalý boom i mimo bankovní sektor.
To je však pochopitelné, neboť pro nebankovní poskytovatele
úvěrů se podstatně zjednodušilo vymáhání pohledávek a to i
v souvislosti se zavedením tzv. odklonů v trestním řízení ve formě
podmíněného zastavení trestního stíhání (které je mimo jiné
podmíněno tím, že pachatel se dozná, uhradí škodu, atd.).
K nápravě tohoto stavu a vrácení úvěrování jen bankovním
institucím (se státní licencí) již ze strany zákonodárce nedošlo a
orgány činné v trestním řízení se tak paradoxně stali jakousi
vymáhací službou pro poskytovatele úvěrů.
Tohoto trestného činu se může dopustit jen dlužník, tedy
ten, kdo o úvěr žádá. Klasickým případem spáchání tohoto
trestného činu při uzavírání úvěrové smlouvy je uvádění
nadhodnocených příjmů, smyšleného zaměstnavatele nebo
zatajení jiných závazků tak, aby úvěr byl věřitelem poskytnut.
Dlužník může být i solventní, trestný čin však spáchá již jen
prostým uvedením nepravdivých údajů nebo zamlčením
důležitých údajů.
Účastníkem na tomto trestném činu může být i další osoba
ve formě organizátorství, návodu nebo pomoci k tomuto
trestnému činu, přičemž poměrně často některou z forem této
trestné součinnosti spáchá obchodní zástupce společnosti
poskytující úvěry. Způsob spáchání činu obchodním zástupcem je
obdobný jako u trestného činu podvod, specialitou je jen smluvní
vztah – úvěrová smlouva.
§ 218 Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti,
lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout
nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění
v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu
uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě
léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let…
22
Lichva je zcela specifický trestný čin, kterého se může
dopustit jen věřitel. Pojem lichva podle trestního zákoníku
nevystihuje pojem užívaný běžným jazykem, ale je zcela
specifickým výrazem, který musí splňovat podmínky uvedené ve
skutkové podstatě tohoto trestného činu. Zákon nespecifikuje ani
co je „lichvářský“ úrok i když soudy v aplikační praxi podle závazné
judikatury se snaží tento úrok stanovit např. tímto judikátem:
R 52/2005 Při poskytování úvěrů a půjček existuje z hlediska požadovaných
úroků určitá hranice, která odděluje standardní podnikatelskou činnost
provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je
podle trestního zákona to, co lze pokládat již za hrubý nepoměr mezi
vzájemnými plněními pachatele a poškozeného ve smyslu § 218 odst. 1 TrZ.
Poskytnutí půjčky peněz s úrokem dosahujícím 70 % a více za rok pak takový
hrubý nepoměr zakládá.
Slib nebo poskytnutí lichvářského (hrubě nepoměrného) plnění samy
o sobě nejsou trestněprávně relevantním jednáním, neboť k naplnění
skutkové podstaty trestného činu lichvy se dále vyžaduje, aby pachatel
současně zneužil něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti
nebo něčího rozrušení. Takové jednání nenaplňuje zákonné znaky ani
žádného jiného trestného činu.
Jak pak vyplývá z druhého odstavce tohoto judikátu,
existence samotného „lichvářského“ úroku ještě nezakládá trestní
odpovědnost, ale musí být splněny i další podmínky. Lze
konstatovat, že v praxi je postih podle této skutkové podstaty
poměrně výjimečný.
Ke společenským diskuzím na téma proč „lichváře“ dle
pojmu běžného jazyka nelze postihovat trestním právem, je nutné
zdůraznit, že trestní právo jako právo krajního prostředku neslouží
k regulaci občanských vztahů. Je jen na zákonodárci (zástupcích
občanské společnosti), aby rozhodl, zda zákonem stanoví
maximální možnou výši ročního úroku, zda stanoví nějaká
omezující opatření pro poskytování půjček (např. horní hranicí
plnění), zavede licenční podmínky pro obchodní společnosti,
apod. v rámci občanskoprávních předpisů. Takováto právní
prevence by byla mnohem účelnější, než přenášení odpovědnosti
23
na orgány činné v trestním řízení, jejichž úloha nespočívá v řešení
společenských problémů. Situace je bohužel již několik let
neměnná, i když je o dluzích, počtu zadlužených osob či počtu
osobních bankrotů vedena neustále odborná i laická diskuze.
Zde je nutné zdůraznit, že přísnější regulace „úvěrového“ či
„půjčkového“ podnikání by preventivně působila nejen u lichvy,
ale i u podvodů na dlužnících. Z pohledu policejního praktika bych
takovou regulaci jen přivítal, protože lidských tragédií a tím
i společenských škod bez možnosti jakékoliv účinné obrany
vídávám až přespříliš. Neodpustím si ani poznámku, že regulace
nepůsobí proti trhu, ale spíše naopak. Proč jinak by takovou
regulaci v právním řádu měly mnohem vyspělejší a ekonomicky
úspěšnější demokratické státy, než je Česká republika? Není
náhodou úlohou státu chránit své občany i jinak než jen pouhým
trestáním pachatelů trestných činů?
§ 222 Poškození věřitele
(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť
i jen část svého majetku,
b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než
odpovídá skutečnosti, předstírá splnění závazku, nebo předstírá úpadek
nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán
odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení
věřitele jiné osoby tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť
i jen část majetku dlužníka, nebo
b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo
existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než
jaké má, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
24
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let ...
Tento trestný čin je ustanovením vyloženě chránícím
oprávněné zájmy věřitele. Postihuje výlučně dlužníka, který se
úmyslným jednáním snaží zmařit uspokojení svého věřitele
způsoby popsanými ve skutkové podstatě.
V rámci dluhové problematiky se v praxi týká dlužníků –
fyzických osob jen výjimečně, tito dlužníci většinou nemají
majetek, kterým by bylo možné plnit. Mnohem častěji je toto
ustanovení využíváno u tzv. trestných činů hospodářských, kde
dlužníkem je společnost.
§ 223 Zvýhodnění věřitele
(1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně,
uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím
na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta …
Tento trestný čin je tzv. úpadkovým deliktem, který chrání
oprávněné zájmy okruhu věřitelů jednoho dlužníka. Postihuje
výlučně dlužníka, který je v úpadku a který přes tuto skutečnost
zvýhodní některého z věřitelů nad rámec poměrného uspokojení
všech svých věřitelů.
V rámci dluhové problematiky se v praxi týká dlužníků –
fyzických osob opět jen výjimečně, spíše v teoretické rovině.
Mnohem častěji je opět toto ustanovení využíváno u tzv. trestných
činů hospodářských, kde dlužníkem je společnost.
§ 227 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit
zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku
právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti
25
vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě
zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti.
Skutková podstata tohoto trestného činu je opět deliktem
dlužníka a týká se prohlášení o stavu majetku, kterým je možné
uspokojit pohledávky věřitelů. V praxi půjde například zejména
o prohlášení v rámci řízení o oddlužení fyzické osoby.
§ 251 Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje
výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let ..
V rámci dluhové problematiky jde o celkem opomíjenou
skutkovou podstatu trestného činu, dle mého názoru však
do problematiky rovněž patří a to z důvodu použitelnosti při
vyvození trestní odpovědnosti věřitele, tzv. „lidového lichváře“.
Jde o případ pachatele, který nemá žádné živnostenské oprávnění
nebo má živnost v jiném oboru a zisk získává z úroků či různých
poplatků z peněz, které půjčuje. Nezřídka taková osoba získává i
nemovitý majetek na dlužnících, a to zcela shodně, jak jsem popsal
u trestného činu podvod. V praxi se jedná o půjčky sociálně
slabým občanům v rámci nějaké komunity nebo společenství.
Toto ustanovení chrání především zájmy státu na řádném
vyměření a odvedení daně, což „lidoví lichváři“ činí velice neradi.
Podmínkou trestnosti je dle skutkové podstaty větší rozsah takové
činnosti, který je vykládán jako činnost pachatele po delší dobu
(několika měsíců) nebo získání vyššího zisku, tedy čistého zisku
nad 50.000,- Kč. Samozřejmě v případě výše zisku nelze vycházet
jen ze zisku z jediné půjčky, jedna osamocená půjčka neodůvodní
znak „podnikání“.
26
Závěrem bych chtěl ze svého pohledu a určitě i z pohledu
kolegů policistů zdůraznit, že dluhová problematika je i orgány
činnými v trestním řízení vnímána jako výrazný společenský
problém, který je nutné řešit především v rovině občanskoprávní
úpravy a regulace. Je zcela zřejmé, že existuje řada společností
či podnikatelů, kteří dosahují extrémních zisků vědomým
vháněním dlužníků do dluhových pastí, ze kterých je většinou
normální návrat do společnosti téměř nemožný. Takové dlužníky
jsme často bohužel nuceni i trestně stíhat, protože se skutečně
formálně dopouštějí trestného činu. V řadě případů tak státní moc
působí nepřímo i jako vymahač dluhů, jak jsem již v textu naznačil,
což na řadu policistů působí dosti negativně.
Vzhledem tomu, že i z pohledu trestněprávní praxe je vnímáno,
že nedostatečná regulace dluhového byznysu způsobuje značné
společenské škody a to jak v rovině čerpání financí z veřejných
prostředků (náklady trestního řízení, náklady sociálního
zabezpečení, apod.), tak i v oblasti psychosociální, se jednoznačně
přikláním na stranu těch, kteří požadují intervenci státu a úpravu
občanskoprávních předpisů. Není totiž ani nutné vymýšlet nic
nového, stačí jen nahlédnout do právního pořádku států za našimi
západními hranicemi a čerpat z jejich zkušeností.
27
Obchod s chudobou
Mgr. Daniel Hůle, o.p.s. Člověk v tísni
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Práce s klienty projektu Vzestupná spirála
Mgr. Klára Šivlová, Eliška Zlámalová, DiS. – Charita
Olomouc
Charita Olomouc od roku 2011 realizuje projekt Vzestupná
spirála, která je podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu.
Právě v rámci tohoto projektu se koná i tato konference. Stručně
zde chceme shrnout některé zkušenosti, které nám projekt přinesl
směrem ke třem cílovým skupinám, na něž se zaměřoval. Kromě
lidí bez domova (nejčastěji klientů Střediska Samaritán)
se zaměřoval na osoby ohrožené ztrátou domova a v neposlední
řadě lidem ohroženým závislostmi (prakticky se často jednalo
o pacienty detoxikačního oddělení).
Osoby bez domova
Se zadlužením se potýká kolem 80 % uživatelů služeb
Střediska Samaritán v Charitě Olomouc. Častokrát je sice obtížné
přesně určit, jestli ztratili domov kvůli zadluženosti nebo je
zadluženost až jedním z důsledků jejich života na ulici, v každém
případě ale hraje jejich aktuální finanční situace v jejich životě
velmi silnou roli.
Oslovování klientů
Specifikem klientů bez domova je hlavně jejich velmi nízká
motivace své zadlužení řešit. V důsledku své aktuální situace totiž
lehce podléhají dojmu fatalismu a mají pocit, že jejich situaci již
nemá cenu řešit, následkem čehož rezignují a odmítají vyvíjet
jakoukoliv aktivitu. Na ulici řeší zejména otázky každodenního
přežití a ostatní problémy odsouvají do pozadí. Většinou tak
pomoc v oblasti dluhů vůbec nevyhledávají a službu poradenství
se rozhodnou využívat jenom na základě jejich přímého oslovení
pracovníky, které již znají a důvěřují jim nebo jim je doporučilo
38
jejich okolí. Při oslovování klientů bez domova jsme stavěli na již
vytvořených vztazích, které jsme vzájemně navazovali v rámci
služeb Střediska. Vytvořená důvěra z minula a znalost situace
klientů nám umožnila oslovovat je přímo s nabídkami podpory při
řešení jejich dluhové situace, společně jsme hledali a vysvětlovali
důvody, proč se může vyplatit i v jejich současné situaci dluhy
řešit. Jako vhodné formy oslovení klientů se osvědčilo vyrazit
za klienty přímo do terénu a bavit se o jejich situaci, pozitivní
odezvu mělo také organizování workshopů s dluhovou tématikou
pro lidi bez domova v prostorách Nízkoprahového denního centra,
kde byl prostor probrat, jaké druhy dluhů existují a které jsou pro
klienty bez domova nejvíce ohrožující (dluh na výživném apod.),
co se dá v dané situaci dělat a mnoho klientů přímo na setkání
projevilo zájem dále spolupracovat a snižovat rizika plynoucí
ze zadluženosti. Velmi přínosné pro získávání důvěry a vytváření
motivace klientů k řešení jejich situace je účast pracovníků
na společných volnočasových aktivitách. Při navozené spolupráci
se nám pak osvědčilo hlubší zapojení klíčových pracovníků klientů.
Umožnilo to zahrnout práci na dluzích do širšího kontextu práce
klienta na svých cílech, lepší rozdělení a naplánování jednotlivých
kroků při dosahování cílů klienta, klient měl také více „svědků“
svých snah a úspěchů, dostávalo se mu více podpory, což
považujeme u klientů bez domova za stěžejní součást sociální
práce.
Jsme si vědomi toho, že i když se klienti rozhodnou
spolupracovat a vyhledat pomoc, jejich motivace může být úplně
jiná než samotné řešení dluhů. Často je pro ně prioritním
motivátorem možnost pobýt v teple, popovídat si s někým mimo
bezdomoveckou subkulturu, dát si teplý čaj. Na začátku
spolupráce se proto poměrně intenzivně věnujeme domlouvání
toho, co konkrétně od setkání očekávají, jak bychom čas mohli
využít užitečně, jak by se v jejich životě projevila snaha dát si věci
do pořádku, co by k tomu potřebovali apod. Na základě
vzájemných představ a možností je pak možné stanovit si následný
plán práce. I původní motivátory jako je sociální kontakt a jisté
39
benefity se dají využít pro posílení jejich motivace své problémy
skutečně řešit.
Specifika práce s klienty bez domova
Jak jsme již uváděli výše, při práci s klienty bez domova jsme
věnovali velkou pozornost domlouvání naší spolupráce. Po celou
dobu jsme se snažili o vnímání kontextu jejich situace a zajímali
jsme se o to, čím a jak žijí. Byli jsme zvědaví, co je přivádí
do poradny a jaké mají očekávání. Jejich primární motivaci, jako
potřeba sociálního kontaktu, popovídání si s někým mimo
bezdomoveckou komunitu v atmosféře respektu a bezpečí, ohřátí
se a drobného občerstvení, jsme se snažili uchopit jako příležitost
k navázání dlouhodobější spolupráce. Ze začátku jsme se snažili
vůbec o vytvoření dostatečného prostoru umožňujícího klientům
řešit jejich dluhy, ale nejen dluhy. Ukázalo se, že nejdůležitější bylo
vytvořit prostor pro povídání si o nejrůznějších trápeních
a problémech klientů a pomáhat s nimi krůček po krůčku. Tímto
způsobem jsme došli i k řešení dluhů, ale jaksi oklikou.
Jako velmi užitečné se zde ukázalo zacílení projektu nikoli
na kvantitu, ale kvalitu poskytovaných služeb. Projekt umožňuje
dlouhodobou spolupráci a provázení klientů. Při práci s lidmi bez
domova to bylo důležité mimo jiné proto, že práci jsme mohli
rozvrhnout do drobných krůčků, klienty příliš netlačit
a „nepředbíhat“ jejich tempo. Osvědčilo se nám nabízet klientům
doprovody na jednání na úřadech apod. a předem se na to
s klienty připravovat, rozebrat, jak asi bude situace probíhat. Lidé
bez domova trpí často silnou byrofobií a je pro ně těžké dojít si
něco vyřídit. Při velkém odporu klientů (to nemá cenu, nejdu tam,
dopadne to strašně, stejně nic nevyřídím…) jsme se snažili
probudit jejich motivaci a trochu je „vyhecovat“ - několikrát jsme
zvolili strategii – „aha, tak se schválně pojďme vsadit, jak
to dopadne“ nebo „co byste poradil v podobné situaci svým
kámošům? Co dalšího jim na základě toho, že to zmáknete, budete
moci ještě poradit?“ apod.
40
Každý drobný úspěch na cestě klientů pak společně sdílíme,
snažíme se ho ukotvit a vztáhnout k cílům naší spolupráce. Jsme
přesvědčeni, že každý zvládnutý krok pomáhá klientům
překonávat jejich nedůvěru v sebe sama i k úředním orgánům (či
společnosti) a zprostředkovává jim zkušenost, že situace ve svém
životě jsou schopni řešit. Pocit úspěchu, který se dostaví, mnozí
z nich zažívají po velmi dlouhé době.
Charakter zadluženosti klientů bez domova
Z pohledu samotného dluhového poradenství mezi
nejčastější požadavky klientů bez domova patří zjistit, co znamená
dopis (písemná zásilka), kterou obdrželi, zda na ni mají nějak
reagovat a jak. Po podrobnějším dotazování pracovníci obvykle
zjišťují, že klient nemá přehled o tom, kde všude má dluhy a jakou
částku představují. Mnoho dluhů je spojeno se způsobem života
na ulici, jedná se o dluhy vůči dopravním podnikům, přestupkové
pokuty, poplatky za pobyt na záchytné stanici, ale také dluhy
za komunální odpad, rozhlas a televizi, dluhy na zdravotním
pojištění. U klientů bez domova se také setkáváme s tím, že se na
ulici často nechají přesvědčit, poskytnou své doklady a uzavírají
nevýhodné půjčky na nižší částky, někteří dokonce figurují jako
„bílí koně“ u některých společností. Mnozí si sebou také nesou
dluhy z minula, především dluhy na nájmu a výživném.
Přesto finanční potíže klientů bez domova představují
vesměs dluhy pasivní povahy, jedná se o poměrně nízké částky, ale
jejich dlouhodobé hromadění je v konečném důsledku může
několikanásobně navýšit (řádově desítky tisíc korun).
V rámci spolupráce je důležité nejprve vytvořit přehled věřitelů
a aktuálních dlužných částek. Používáme k tomu sepsanou žádost
na soud, který na klientovo jméno vyhotoví výpis dluhů řešených
soudně. Aby byl přehled komplexní, využíváme také možnosti
kontaktovat potenciální věřitele (telefonicky, písemně, osobně)
za účelem zjištění, zda má u nich klient dluh. Na základě získaných
údajů je následně možné domluvit nejvhodnější postup při řešení
41
situace, např. kontaktovat věřitele a dohodnout s nimi možnosti
splácení dlužné částky klienta podle jeho vlastních možností,
sepsat návrh na zastavení exekuce apod.. Mnohdy vytvoření
samotného přehledu je cílem práce.
Vždy pamatujeme
na specifickou situaci klienta, který často nemá příjem,
a domlouváme se na tom, co je v tuto chvíli nejdůležitější řešit.
Zpravidla doporučujeme řešit dluhy na nájmu (bydlí-li klient),
na výživném, za které hrozí výkon trestu, případně na zdravotním
a sociálním pojištění. Hledáme možnosti, jak předejít zhoršování
situace (např. je-li klient v hmotné nouzi, žádáme odpuštění od
poplatku za komunální odpad, odhlášení televizních
a rozhlasových poplatků, při práci s rozpočtem vyčleňujeme
finance na pořízení měsíčníku na městskou hromadnou dopravu
apod.).
Jelikož se ve většině případů jedná o dlouhodobou
spolupráci, často také dochází k proměnám cílů spolupráce,
vlivem změn v situaci klientů měníme strategie a postupy při
řešení. Někteří klienti se spokojí s přehledem dluhů a řeší jen
dluhy, které je nejvíce ohrožují, jiní získají v průběhu spolupráce
důchod a navrhujeme splátkové kalendáře věřitelům, měli jsme
i několik klientů z této cílové skupiny, kteří si během
několikaměsíční spolupráce našli zaměstnání, a v současné době
u nich probíhá oddlužení.
Osoby ohrožené
zadluženosti
ztrátou
domova
v
důsledku
Zájem projektu o tuto cílovou skupinu vyplývá ze snahy
předcházet a zamezit dalšímu nárůstu počtu lidí, kteří již o bydlení
přišli.
42
Oslovování klientů
Klienti z této skupiny ve většině případů nebyli před užíváním
služeb Vzestupné spirály ještě přímými uživateli služeb Charity
Olomouc. Jelikož tedy nemohli být osloveni pracovníky přímo
ve službách, jak tomu bylo u skupiny lidí bez domova, bylo za tímto
účelem podniknuto několik kroků. Jednalo se především
o distribuci letáků, upozorňujících na existenci nové služby
na veřejných místech, v ordinacích, čekárnách, úřadech apod.,
využili jsme propagaci projektu skrze média (rozhlas, internet
a noviny), kdy jsme dávali slyšet o nově vzniklé službě
a informovali jsme o tom, jaké služby a za jakých podmínek
nabízíme. Velmi významnou součástí propagace projektu s cílem
oslovit klienty ohrožené ztrátou domova bylo navázání spolupráce
se sociálními pracovníky a dalšími pracovníky spolupracujících
organizací. Osobně jsme se několikrát sešli se sociálními
pracovníky z Fakultní nemocnice v Olomouci, z Vojenské
nemocnice v Olomouci, z Psychiatrické léčebny ve Šternberku,
z Léčebného rehabilitačního ústavu Paseky, setkávali jsme se
s kurátory pro dospělé, s pracovníky Magistrátu města Olomouce
a s pracovníky městských a obecních úřadů v okolí Olomouce
apod. Pověděli jsme jim o našem projektu a hledali jsme možnosti
spolupráce při oslovování a přeposílání klientů. Tato strategie se
ukázala jako velmi užitečná, neboť pracovníci oslovovali
potenciální klienty s nabídkou pomoci našeho projektu, kdy
na základě povědomí o našich službách uměli klientům podat
doporučení a bližší informace o způsobu naší práce, což u klientů
vzbuzovalo zájem a snižovalo stres.
Postupem času do projektu začali lidé docházet na základě
doporučení jiných klientů, zprostředkované informace že existuje
služba, která by jim uměla v aktuální situaci pomoci. V celku tedy
můžeme konstatovat, že se jedná o motivované uživatele služeb,
kteří mají zájem svou finanční situaci řešit, a dobře se s nimi
spolupracuje.
43
Výjimkou však nebývají ani případy, kdy do projektu
přicházejí řešit problém zástupně jiní členové rodiny, kterých
se zadlužení přímo netýká, s tím, že se snaží získat zejména radu,
jak lze v situaci potřebného postupovat, případně mohou-li
v situaci sami něco podniknout.
Jak se ukázalo, tato cílová skupina je ve své skladbě nejširší.
Spadají do ní studenti po ukončení svého studia, bývalí svěřenci
dětských domovů, matky samoživitelky, lidé produktivního věku
po ztrátě zaměstnání, členové nefunkčních rodin i celé rodiny
zatížené zadlužením napříč generacemi, lidé s psychickým
onemocněním i osamělí důchodci. Oslovovali nás lidé s různým
stupněm vzdělání, od vysokoškoláků po lidi bez vzdělání, včetně
několika negramotných klientů. V rámci projektu jsme pracovali
jak s podnikateli, tak se zaměstnanci, důchodci i lidmi s příjmem
jen ze sociálních dávek.
Charakter zadluženosti klientů ohrožených ztrátou domova
Velká část klientů ohrožených ztrátou domova nás
kontaktuje ve chvíli, kdy již nejsou schopni čelit tlaku věřitelů,
nejsou schopni splácet a udržet si svůj životní standard. Jejich
hlavním požadavkem pak bývá udržení jejich dosavadního
způsobu života, rodiny a bydlení, což ne vždy je možné v plné míře.
Možnosti a mantinely pomoci jsou dány mírou zadlužení.
V převážné většině mají tito lidé stálé příjmy, ale jejich výše
už nestačí k zabezpečení všech jejich potřeb, což je vede
k půjčování si dalších financí, a to jak od bankovních, tak
i nebankovních firem. Velice rychle se tak dostávají do spirály
dalšího zadlužování. Často se s těmito strategiemi chování
setkáváme u mladých párů a rodin, které jsou zvyklé na určitý
standard ze své primární rodiny, kterého chtějí sami co nejrychleji
dosáhnout a uzavírají pak půjčky a hypotéky za účelem pořízení
bydlení a vybavení domácnosti, které ze svých příjmů nejsou
schopni splácet.
44
Do platební neschopnosti se také často dostávají lidé vlivem
ztráty zaměstnání, nemoci nebo ztráty živitele. Náhlý pokles
příjmu destabilizuje jejich celkovou sociální situaci.
Veliké procento klientů představují také mladé rodiny, úplné
či neúplné, jejichž měsíční příjem se pohybuje na úrovni životního
minima a nedokáží tak pokrýt ani své nejnutnější výdaje.
Nejčastěji se setkáváme s matkami samoživitelkami, s rodinami,
kde je žena na rodičovské dovolené, ale také s rodinami, kde oba
dospělí pracují, ale za minimální mzdu, která nestačí pokrýt
zvyšující se náklady na bydlení a péči o děti.
Mezi dlužníky ohroženými ztrátou domova se také
setkáváme s klienty, kteří se do zadlužení dostali podvodným
a manipulativním jednáním svých blízkých (majetkové podvody
v rodině, přesvědčování k uzavírání půjček mezi rodiči a dětmi
apod.) a nebo také vlivem psychické nemoci, kterou trpí
(schizofrenie, maniodepresivní poruchy, poruchy osobnosti apod).
U lidí ohrožených ztrátou domova v souvislosti
se zadlužením se především setkáváme s tím, že ve spojitosti
se snížením příjmu a neschopnosti splácet své závazky, ztrácejí
svůj sociální status a přepadají do nižší sociální vrstvy. Musejí často
vyhledat jiné formy bydlení (ubytovny, sociální zařízení) a učí se žít
s výrazně nižším příjmem. Přijmout tuto skutečnost je pro dlužníky
velmi obtížné a těžce se s tím vyrovnávají. Navíc tito lidé často cítí
selhání, za svou situaci se stydí a distancují se proto od svého okolí,
uzavírají se do sebe a zůstávají v problému osamoceni. Není
výjimkou, že jsou tito lidé vlivem psychické krize hospitalizováni
na psychiatrickém oddělení, někteří se dokonce pokoušejí
o sebevraždu. U mnohých se projeví problematické užívání
alkoholu nebo léků či jiné patologie.
Specifika práce s klienty ohroženými ztrátou domova
Specifikum práce s touto cílovou skupinou spočívá zejména
ve skutečnosti, že první kontakty s klienty se často uskutečňují
během jejich hospitalizace na psychiatrickém oddělení či jiném
45
oddělení v nemocnicích či léčebnách. Klienti bývají hospitalizováni
po nervovém zhroucení a prožívají silný stres z budoucnosti. První
kontakt často nese prvky krizové intervence, v první řadě
se snažíme vytvořit prostor pro bezpečné vyjádření pocitů a obav.
Zabýváme se konkrétní situací klienta, hledáme, co je pro něj
v tuto chvíli nejdůležitější, co by nejvíce potřeboval. Klienti často
povídají o svých životech a blízkých komplexně, mluví o tom, jak
dluhy jejich život ovlivňují. V rozhovorech reflektujeme,
vyzdvihujeme oblasti, o kterých klient mluví jako o fungujících,
střádáme společně zdroje pro hledání vhodného řešení. Dluhy
vnímáme pouze jako jednu oblast života klienta, která se mu
momentálně nedaří stabilizovat. Poskytujeme klientům
informace, sundáváme „klapky“ z očí, hledáme s klienty cestu,
po které by se mohli vydat. Poskytujeme vysokou míru podpory.
Potvrzuje se nám, že samotný rozhovor v podporující a akceptující
atmosféře je pro klienty zklidňující, vytvoření tohoto prostoru je
prvním krokem k plánování dalšího postupu. Po zklidnění jsou
klienti schopni samostatně zvážit všechny informace, utřídit si je
a zvolit způsob řešení.
Spolupráce s klienty ohroženými ztrátou domova je většinou
na motivační úrovni méně náročná než u klientů, kteří již domov
ztratili. Zbývá pro ně totiž spoustu věcí ve hře, o které stojí
za to bojovat. Sami dokáží projevit své kompetence při řešení
svých problémů, stačí je jen povzbudit a pomoci znovu nalézt
jejich zdroje. Zakázkou lidí ohrožených ztrátou domova často bývá
pomoc zorientovat se v situaci, získat relevantní informace,
zmapovat dluhy a jejich aktuální stav (jaká je fáze vymáhání)
a identifikovat vhodné možnosti postupu k řešení.
S klienty se zabýváme možnostmi navýšení příjmu a zároveň
snížením výdajů, pracujeme s domácím rozpočtem, podporujeme
při vyjednávání s věřiteli, exekutory, připravujeme klienty k podání
návrhu na oddlužení apod. To vše souběžně se zřetelem na vývoj
v ostatních životních oblastech klienta.
46
Domluvíme-li se na tom s klientem, pracujeme společně
i na hledání vhodného zaměstnání, bydlení, na stabilizaci situace
v rodině apod.
Spolupráce s klienty ohroženými ztrátou domova bývá
zpravidla dlouhodobá, cíle spolupráce upravujeme podle vývoje
situace klienta. Někteří klienti jsou se službou v kontaktu i déle než
rok a prošli jsme společně cestu od úvodního kontaktu
na psychiatrii, stabilizací situace a komunikací s věřiteli v době, kdy
pobírali pouze dávky nemocenského pojištění, podporu
v nezaměstnanosti či dávky v hmotné nouzi, udržovací fází během
hledání zaměstnání, až po sepisování oddlužení ve chvíli,
kdy klienti nastoupili do vhodného stálého zaměstnání.
Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových
látkách
Závislostní chování se často projevuje nebo prohlubuje
ve chvílích, kdy člověk čelí náročným životním situacím. Závislostní
chování může být dominující příčinou zadluženosti, rovněž však
může být až jejím důsledkem, vedlejším efektem. Dlužníci jsou
často dlouhodobě pod psychickým vypětím a závislostní chování
může být únikovou strategií. U klientů jsme se setkávali především
s nadužíváním alkoholu, v menší míře se zneužíváním drog
a s gamblingem. Vyhýbavé chování ve chvílích, kdy klienti nejsou
schopni čelit svým trápením a únik do závislosti pak situaci
zhoršuje a prohlubuje, může končit až ztrátou domova. V rámci
úsilí o prevenci ztráty domova se proto Charita Olomouc a její
služba Vzestupné spirály intenzivně zajímá i o tuto skupinu osob.
Oslovování klientů
V rámci oslovování klientů z této skupiny je velmi významná
a nepostradatelná spolupráce pracovníků projektu Vzestupná
spirála s personálem detoxikačních zařízení sídlících v Olomouci
a ve Šternberku. Pracovnice projektu pravidelně docházejí
47
za pracovníky detoxikačních zařízení, předávají jim informační
letáčky o službě a nabízených formách pomoci, a ti získané
informace dále tlumočí a nabízejí svým pacientům. V případě
zájmu ze strany pacienta pak personál detoxifikačních zařízení
zprostředkovává kontakt na pracovnice Vzestupné spirály a ty
si s klientem domlouvají osobní schůzku přímo během
hospitalizace na oddělení.
Charakter zadluženosti klientů ohrožených závislostmi
V detoxikačních zařízeních je skladba klientů, stejně jako
ve skupině lidí ohrožených ztrátou domova, velmi různorodá.
Pracovnice se setkávají s lidmi různého věku (od 20 let do 60 let),
různého vzdělání (bez vzdělání až VŠ), s pracujícími otci od rodin,
ženami v domácnosti i vrcholnými manažery firem, lékaři apod.
Od toho se odvíjí i velká různorodost a výše zadluženosti těchto
klientů. Někteří se potýkají s problémem neschopnosti splácet
několik menších dluhů za přestupky, jiní mají velký počet půjček
na nižší částky (až ke čtyřiceti věřitelům), někteří mají jen jeden
dluh, jehož výška přesahuje milion korun.
Důvody zadluženosti klientů z detoxikačního zařízení jsou
taky značně odlišné, převážně se ale jedná o dluhy aktivní povahy.
Obecně nejčastěji se pracovnice setkávají s lidmi, kteří si vzali
několik půjček v době, kdy byli zaměstnaní a měli vysoký příjem.
Úbytek příjmu, ztráta zaměstnání nebo jiná nepředvídaná situace,
či zhroucení rozpočtu vlivem několikanásobně převyšujících
výdajů nad příjmy pak zapříčinily neschopnost splácet a situace
pak byla pro klienty natolik stresující, že začali pít, brát drogy nebo
propadli gamblingu.
V této skupině osob se setkáváme také se zadlužením
na nájemném, a to zejména u lidí, kteří žijí sami, bez partnera
či rodičů. Pro klienty s nízkými příjmy se navíc již samotná
hospitalizace může stát dalším zdrojem jejich dluhů, a to jednak
z důvodu jejího zpoplatnění, ale také z důvodu nemožnosti v dané
době pracovat, což vede ke snížení příjmu.
48
Setkáváme se také s tím, že vysoké dluhy a snaha získat
prostředky na jejich splácení, jsou pro klienty často důvodem, proč
setrvávají v nevyhovujícím vztahu nebo v zaměstnání, kde zažívají
nadměrný stres, šikanu či zneužívání, což zase nadále prohlubuje
jejich problém s užíváním návykových látek. I zde se tedy objevuje
spirála dluhů, do které se navíc připojuje i závislost.
Specifika práce s klienty ohroženými závislostmi
Specifické při práci s touto cílovou skupinou bylo zejména to,
že při domlouvání zakázky a dále během vzájemné spolupráce
většina z klientů sami přichází s tím, že mají potřebu řešit více
oblastí ve svém životě, které u nich vyvolávají stres. Jednalo se
většinou o dvě i více oblastí, kdy klienti reflektovali potřebu změny
zejména proto, aby byli schopni i nadále abstinovat. Jednalo
se především o již zmiňované oblasti zaměstnání, rodinných
vztahů, závislostí, dluhové problematiky nebo práce na dalších
osobních tématech. S těmito zakázkami přicházejí nejčastěji
klienti ve věku od 38 do 50 let. Mají zažité vzorce běžného
fungování a často mají zkušenosti s dlouhodobějšími pracovními
poměry.
Při pobytu na detoxikačním oddělení jsou často velmi
motivovaní k práci, odhodlaní „začít znovu“, což je dobré
podchytit a podpořit. Velmi přínosným se proto ukázalo
navazování kontaktů již během jejich pobytu na detoxu. Pracovníci
se s klienty postupně seznamují a nastavují společnou spolupráci
a cíle. Ve spolupráci s dalšími odborníky motivují uživatele
k předcházení dalšímu zhoršování jejich situace, nabízí jim pomoc
při orientaci v ní a stabilizují její aktuální stav. Již během pobytu se
tak vytváří prostor pro utřídění myšlenek a sestavování vize blízké
budoucnosti. Klienti vidí, že existují cesty k řešení jejich trápení.
Tak už během jejich pobytu v zařízení může docházet k
uskutečnění konkrétních kroků v procesu oddlužení (vytváření
přehledu dluhů, kontaktování a komunikace s věřiteli, sepisování
životopisů, vyřizování sociální dávek, navazování kontaktu
49
s rodinou, hledání ubytování apod.). Kromě řešení jejich finanční
situace tak zároveň dochází ke zmírňování tlaku, kterému by byli
klienti po propuštění náhle vystaveni a který by mohl vést k jejich
relapsu.
Poskytování služby volně pokračuje i po propuštění klientů
z léčby. Pokračuje se v započaté práci a souběžně s tím se řeší
náhlé aktuální problémy spojené s každodenním fungováním.
Pracovníci mohou docházet přímo za klienty do psychiatrických
léčeben, kde mnozí pokračují v léčbě, ale také do jejich
domácností, na ubytovny, do nemocnice, zkrátka tam, kde se
zrovna nacházejí. Mohou se rovněž setkávat v kanceláři.
Pracovnice poskytují také doprovody, které klienti využívají
zejména v první fázi, kdy potřebují překonat prvotní ostych, stud
a strach, který v sobě mají nashromážděný a který jim mnohdy
zabraňuje vůbec začít věc řešit (tak ji neustále odkládají a tento
stres opět může vést k relapsu). Zkušenost je taková, že pokud se
jim poskytne tato podpora v začátku, během krátké doby
„naskočí“ a jsou zcela kompetentní si věci řešit sami a přicházejí
pak o nich už jenom referovat. Jako nejdůležitější se v práci s nimi
tedy projevuje poskytnutí psychické podpory a kontinuity pomoci.
Mnohdy jsou pracovníci také jediní, kteří s nimi tyto starosti
i radosti sdílí, protože jejich blízcí, již v minulosti více krát zklamaní,
vyčkávají většinou déle, než začnou s klienty opět komunikovat
a obnovovat důvěru.
V průběhu projektu se nám stávalo, že s klienty, které jsme
oslovili na detoxu, kde jsme se domluvili, že situaci s dluhy
zpřehledníme, uvědomíme věřitele o jejich situaci a poté se klienti
budou plně soustředit na léčbu, jsme byli v kontaktu po celou
dobu jejich léčby. Klienti se občas ozvali ohledně novinek v jejich
situaci a se třetinou z nich jsme i po dokončení léčby (téměř
po roce) navázali znovu intenzivní spolupráci a hledali vhodné
postupy v jejich aktuální situaci (splátkové kalendáře, oddlužení
apod.). Práce s touto cílovou skupinou je ve většině případů
dlouhodobá.
50
Skupinová práce s dlužníky
Při práci s klienty bylo zřejmé, že zadluženost a následná
kumulace dalších problémů má silný vliv na jejich sociální
postavení a psychickou kondici. Za situaci, ve které se tito lidé
ocitli, cítí odpovědnost, často hovoří o pocitech selhání a studu,
uzavírají se před okolím a tíhu situace nesou sami. Někdy
problémy popírají, vytěsňují je ze svého vědomí, připisují vinu
svému okolí, před problémy se snaží uniknout často s pomocí
návykových látek. Často se izolují, propadají pocitům lítosti
a beznaděje.
Je důležité uvědomit si, že v souvislosti se zadlužením klienti
čelí mnoha stresorům. Jejich příjem se významně snižuje, nejsou
schopni z něj hradit základní potřeby, v případě neplacení nájmu
a energií jim hrozí vystěhování do nekvalitního bydlení (ubytovny,
holobyty), nebo úplná ztráta bydlení a bezdomovectví.
Předluženým rodinám, které nezvládají platit základní potřeby,
hrozí odebrání dětí do ústavní péče. Neustále nad nimi visí hrozba
provedení exekuce (mobiliární, prodejem nemovitosti) a nejistota
z budoucnosti. Legální práce jim nedokáže zajistit potřebný
příjem, někteří pak mají několik zaměstnání najednou (pracují
až 18 hodin denně – což následně může vyvolat rozpad rodinných
vztahů), jiní volí práci na černo v kombinaci se sociálními dávkami.
Čelí výraznému sociálnímu propadu, sociální dávky se stávají
jediným příjmem, upadají do materiální chudoby, dostávají
se na okraj společnosti mezi znevýhodněné skupiny obyvatelstva
a jsou vystavení dalším sociálně – patologickým jevům (závislosti,
gambling, kriminalita). V neposlední řadě zadluženost
a z ní pramenící dlouhodobý stres vážně poškozuje zdraví člověka
a jeho sociální vazby, může vést až k pokusům o sebevraždu.
Během pracovních schůzek měli klienti silnou potřebu
hovořit o svém prožívání, o tom, co se v nich odehrává a jak
to ovlivňuje jejich život. Jejich potřeba sdílení byla významná,
a měli jsme pocit, že prostor a čas, který jim během našich
setkávání věnujeme, není dostatečný a zvažovali jsme, jak jim
51
umožnit podělit se o své pocity a zkušenosti i s jinými lidmi.
Napadlo nás utvořit skupinu dlužníků na bázi svépomocné
skupiny, kde by si lidé mohli promluvit o tom, co prožívají, zjistit,
že v situaci nejsou sami a zkoumat, jak se s tím vyrovnávají ostatní.
Začali jsme zjišťovat, zda by o něco podobného měli klienti zájem
a ohlas byl veliký. Naplánovali jsme první schůzku, kde jsme se
bavili o nastavení skupiny (k čemu by mohla být užitečná – cíle,
četnost setkávání, pravidla apod.). Od té doby (prosinec 2012) se
skupina schází pravidelně jednou za pět týdnů. Na setkáních je
vždy prostor pro referování klientů o tom, co se změnilo v jejich
situaci během doby, co jsme se neviděli, co se povedlo, o co se
chtějí podělit. Ve skupině jsou lidé odlišného sociálního postavení
a v různých fázích řešení svého problému (lidé pobírající sociální
dávky, kteří začínají komunikovat s věřiteli, ti, co nastavují splátky
svých dluhů, lidé v exekuční řízení, lidé žijící na azylových domech
a ubytovnách, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s důchodem, lidé
pracující, podávající návrh na oddlužení atd.). Tato pestrost působí
ve skupině motivačně a zvyšuje její dynamiku. Lidé si vzájemně
předávají zkušenosti, rady, doporučení, podporují se a oceňují
„opravdu tě obdivuju, že jsi to zvládla, nebylo to asi jednoduché,
co?“„tak přece se s tím dá něco dělat“, „tak tímhle jsem si taky
prošel a zvládl jsem to“, „v tu chvíli mi hodně pomáhalo“, „jak jste
to udělala, že jste si po roce našla práci?“.
Domníváme se, že setkávání dlužníků ve skupině má velký
vliv na jejich psychickou stabilizaci a následně na řešení jejich
problémů. Tento způsob práce rovněž vyžaduje mnohem větší
aktivitu a zapojení všech klientů, zvyšuje to jejich zájem a motivuje
je to k tomu, aby maximálně využili své schopnosti a vědomosti
před skupinou, což následně využijí i v běžném životě.
Práci se skupinou dlužníků vnímáme nejen jako příležitost
a možnost inovovat poradenské postupy s klienty, ale také jako
způsob posílení klientů v nezávislosti na jakékoli sociální službě.
52
Rady v některých konkrétních obtížných situacích
spojených se zadlužením
Mgr. Klára Šivlová, Eliška Zlámalová, DiS., Charita
Olomouc
Hrozí Vám exekuce?
Co dělat, abyste nezůstali bez příjmu:
1. Zařiďte si výplatu mzdy nebo důchodu složenkou nebo
„na ruku“. V případě
nařízení exekuce, Vám exekutor zablokuje všechny účty.
2. V případě, že Vám výplata již byla vyplacena na zablokovaný
účet, zažádejte banku o vyplacení dvojnásobku životního
minima z účtu (výše částky se každý rok mění). Tuto žádost
můžete podat jen jednou během trvání exekuce, proto
si co nejdříve zařiďte vyplácení výplaty jinou formou.
3. V případě, že Vám exekutor zablokoval účet, na který Vám je
vyplácena nezabavitelná částka (výše částky se každý rok
mění), braňte se! Zašlete exekutorovi žádost na zrušení
exekučního příkazu. Vysvětlete v něm, že na účet je Vám
zasílán jediný Váš příjem, který je v nepostižitelné výši nebo
jeho výše byla již exekučně upravena srážkou
u zaměstnavatele nebo ČSSZ. Tyto skutečnosti doložte
výpisem z účtu a výplatní páskou, nebo sdělením o srážkách
z důchodu.
Doporučujeme Vám kontaktovat některou z bezplatných poraden
a řešit situaci komplexně.
53
Máte problém se splácením?
Před splátkami neutečete, proto:
1. Zrevidujte svoje příjmy a výdaje a pokuste se zavést úsporné
opatření, případně zvažte možnost navýšení příjmů.
2. Nepřestávejte komunikovat s věřitelem.
 Informujte ho o situaci ve změnách splácení. Ať už
žádáte snížení nebo odklad splátek, domluva, kterou
nebudete schopni dodržet, přináší jen další obtíže.
 Upřednostňujte písemnou komunikaci. V písemném
styku vždy uveďte číslo účtu, variabilní symbol, výše
splátky, den splátky a že žádáte věřitele o písemné
projevení souhlasu s navrhovaným splátkovým
kalendářem.
 Uveďte vždy jakým způsobem a ke kterému dni
v měsíci budou splátky hrazeny.
 Požádejte o přednostní splácení jistiny (část dluhu,
ze které se vypočítává úrok).
 Schovávejte si veškeré doklady.
 Sdělte věřiteli, v jaké situaci jste se ocitli, jak dlouho asi
tato situace bude trvat a jak se budete situaci snažit
stabilizovat.
 I přesto, že se na splátce nedomluvíte, posílejte splátky
ve výši, kterou jste navrhovali. Věřitel má povinnost
přijmout jakoukoliv platbu.
Pokud věřitel předá pohledávku vymáhající společnosti,
advokátovi nebo exekutorovi, nepřestávejte komunikovat
a řiďte se výše uvedenými zásadami.
Doporučujeme Vám kontaktovat některou z bezplatných poraden
a řešit situaci komplexně.
54
Exekuční návštěva
V okamžiku, kdy Vám je doručeno usnesení o nařízení exekuce,
nesmíte nakládat se svým majetkem. Pokud vydal exekutor
exekuční příkaz na prodej movitých věcí, může navštívit Vaši
domácnost, kde sepíše všechny cenné věci, které by se daly
vydražit. Vyvolávací cena movitých věcí je stanovena na 1/3 jejich
odhadní ceny. Pokud Vám došel exekuční příkaz, pokuste
se domluvit na splátkovém kalendáři.
Pokud dojde k exekuční návštěvě, požádejte, aby byl o průběhu
exekuce pořízen záznam.
Mezi nepostižitelné věci exekucí patří:








běžné oděvní součásti,
obvyklé vybavení domácnosti (postel, stůl, židle, sporák, lednička),
snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem
ke své nemoci nebo tělesné vadě,
hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního
minima jednotlivce,
zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu
a která slouží člověku jako jeho společník,
věci, které povinný nezbytně potřebuje k výkonu své podnikatelské
činnosti (nevázne-li na nich zástavní právo),
zařízení, na kterém je zaznamenán průběh exekuce v případě, že si
nahráváte průběh exekuce sami.
Zabaví-li exekutor v rámci návštěvy některou z výše uvedených
věcí, nebo věci, které nejsou majetkem dlužníka, je třeba, aby
osoba, které daná věc patří, podala návrh na vyškrtnutí věci ze
seznamu exekuce do 30 dní na exekutorský úřad. Pokud návrh
exekuční úřad zamítne, můžete se do 30 dnů bránit podáním
žaloby na vyloučení věcí z exekuce k okresnímu soudu.
Doporučujeme Vám kontaktovat některou z bezplatných poraden
a řešit situaci komplexně.
55
Zvažujete oddlužení?
Podmínky pro oddlužení:
 Dluhy u dvou a více věřitelů.
 Vážné problémy se splácením (neplatíte pravidelně,
v dohodnuté výši).
 Musíte být schopni zaplatit nejméně 30% všech svých dluhů
za 5 let (stabilní příjem, dárcovská smlouva).
 Do návrhu musíte uvést veškeré své závazky.
Návrh můžete podat společně jako manželé. Můžete mít dluhy
z podnikání. Postup i návrh naleznete na stránkách
www.justice.cz. Podává se ke krajskému soudu dle místa trvalého
pobytu.
Podáním návrhu:
 Se zastavuje úročení pohledávek.
 Není možné provést nařízené exekuce.
 Musíte přestat splácet své dluhy.
V případě řádného plnění po celou dobu oddlužení, budete za 5
let bez dluhu.
V případě Vašeho zájmu o oddlužení doporučujeme kontaktovat
některou z bezplatných poraden.
56
Hospodaření/ Rozpočet
Jak vyjít s penězi?
Potřebujete zjistit, jak vysokou splátku si můžete dovolit
navrhnout věřiteli? Nevíte jak vytvářet rezervy do budoucna?
 Sepište si veškeré své příjmy (výplata, sociální dávky, výživné,
příjmy z majetku apod.). Zvažte možnosti navýšení příjmu.
 Vytvořte si přehled výdajů za měsíc. Veďte si deník svých
výdajů (nájem, inkaso, potraviny, jízdné, předplacení obědů
dětí ve škole, ale také každodenní drobné útraty – časopisy,
výdaje v restauraci, kino apod.). Na konci měsíce si sečtěte
položky a proveďte revizi. Jistě uvidíte zbytečné položky, na
kterých lze ušetřit (zejména nákup potravin, drobných
každodenních výdajů).
Některá konkrétní doporučení:
 Vařte doma – je to levnější než chodit do restaurací. Místo
večeří venku si přátele zvěte domů. Jídlo zmrazujte.
 Nakupujte podle seznamu – udělejte si seznam toho,
co v domácnosti potřebujete, a toho se držte. Při nákupu si
také předem stanovte finanční limit. Nakupujte najezení a
jen to, co potřebujete. Nenechte se ovlivnit marketingovými
akcemi. Zkuste neznačkové výrobky.
 Choďte do knihovny – ušetříte za knihy, časopisy i internet.
 Šetřete na bankovních službách – zkuste levné internetové
banky s minimem poplatků, omezte hotovostní vklady
a výběry – jsou drahé, místo složenek volte internetbanking.
 Jezděte na kole, choďte pěšky – uděláte navíc něco pro své
zdraví.
 Oblečení zkuste nakupovat v second-handech či outletech,
pro sportovní a jiné vybavení zkuste bazary.
 Cvičte v přírodě či doma. Stáhněte si cvičební programy na
PC. Posilovny a fitcentra jsou drahé.
 Omezte výdaje za zbytnou spotřebu (alkohol, cigarety,
balená voda).
57
Nařídili Vám exekuci? Co můžete čekat?
Způsob, jakým bude provedena exekuce, si volí exekutor. Může
použít více způsobů najednou:
Exekuce srážkami ze mzdy a z jiných příjmů – nepostižitelnými
příjmy jsou dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a příspěvek na
mobilitu. Zkontrolujte si, zda jsou srážky ve správné výši na:
www.vyplata.cz, www.finance.cz, www.ekcr.cz apod.
Exekuce přikázáním pohledávky – může blokovat Vaše účty nebo
účty Vašeho manžela. Z účtu můžete vybrat jednorázově
dvojnásobek životního minima.
Exekuce prodejem movitých věcí – tzv. mobiliární exekuce –
exekutor vydraží věci, které zabaví ve Vaší domácnosti (viz leták).
Exekuce prodejem nemovitosti – exekutor může nařídit dražbu
nemovitosti. Nemovitost by neměla být vydražena pro bagatelní
dluhy.
Exekuce pozastavením řidičského oprávnění – u dluhu na
výživném, možná pouze v případě, že nepotřebujete řidičský
průkaz ke své profesi.
Exekuce správou nemovitosti – exekutor může nakládat s Vaším
majetkem dle svého uvážení.
Bránit se můžete proti exekutorovi podáním návrhu na:
Odklad exekuce – v případě, že by výkon rozhodnutí znamenal
těžký zásah do Vašeho života a života Vaší rodiny z důvodu
výrazného poklesu příjmu.
Zastavení exekuce – v případě nemajetnosti a v případě exekuce
nezabavitelné částky.
Doporučujeme Vám kontaktovat některou z bezplatných poraden
a řešit situaci komplexně s odbornou pomocí.
58
Oddlužení - po podání návrhu
Po podání v insolvenčního návrhu:
 Komunikujte s insolvenčním správcem a soudem.
 Neplaťte své dluhy.
 Zamezte vzniku jakéhokoliv dalšího dluhu.
 Pokud na Vás věřitelé naléhají, abyste spláceli své závazky,
přesto že jste je upozornili na podaný návrh na insolvenci,
sdělte jim, že je nahlásíte insolvenčnímu soudu nebo na ně
podáte trestní oznámení.
 Sledujte stav svého řízení na www.justice.cz a přebírejte si
poštu.
Po schválení návrhu:
 Insolvenční srážky začnou být prováděny následující měsíc
po doručení rozhodnutí o povolení oddlužení.
 Předkládejte insolvenčnímu správci zprávu o Vašich
příjmech a informujte ho o jakékoliv změně, která by mohla
způsobit komplikaci ve splácení (změna zaměstnavatele,
nemocenská).
 V případě ztráty příjmů se pokuste posílat insolvenčnímu
správci alespoň část splátek, abyste na konci oddlužení měli
zaplaceno min. 30 % svých závazků.
 Nejméně 4 měsíce před skončením oddlužení podejte
žádost o odpuštění zbytku dluhu.
V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte bezplatné poradny.
59
Nevíte, kde dlužíte?
Máte tyto možnosti jak dluhy zmapovat:
1. V případě, že je Vám již sráženo z důchodu nebo výplaty,
kontaktujte ČSSZ nebo personální oddělení u
zaměstnavatele. Sdělí Vám pořadí přihlášených exekučních
příkazů pohledávek, které po Vás věřitelé vymáhají.
2. Požádejte okresní soud příslušný k Vašemu trvalému
bydlišti, případně i k místu, kde se delší dobu zdržujete,
o výpis spisů, ve kterých jste vedený jako účastník řízení (dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím). Z tohoto výpisu získáte přehled o nařízených
exekucích, ve kterých figurujete jako povinný. Tento výpis je
zdarma. Čekací lhůta na výpis je dle každého soudu jiná. Už
ze samotného výpisu vyčtete, která společnost Vás žalovala,
případně kdo byl pověřený výkonem exekuce. Dle spisových
značek si pak můžete vyžádat spis k nahlédnutí.
3. Zažádejte o výpis z registrů - tyto žádosti jsou zpoplatněny.
Získáte přehled i o pohledávkách, které ještě nemusí být
exekučně vymáhány. Nejčastější registry dlužníků jsou:
 SOLUS – zájmové sdružení právnických osob, www.solus.cz,
 CRU – centrální registr provozující ČNB,
 BRKI – bankovní registr klientských informací evidující
fyzické osoby, provozovaný společností CBCB, www.cbcb.cz,
 NRKI – nebankovní registr klientských informací (leasing
a splátkový prodej),
 BPX.cz – internetová inzertní databáze pohledávek,
 CERD – registr dlužníků (vyhledávání nesplacených závazků).
Doporučujeme Vám kontaktovat některou z bezplatných poraden
a řešit situaci komplexně.
60
61
Obsah
Úvod ke sborníku ..................................................................... 4
Uvedení do aktuálních trendů a vývoje v oblasti dluhové
problematiky (Běhálková) ........................................................ 5
Ztráta bydlení a zadlužení, reflexe působení obcí v této oblasti
(Ševčíková) ............................................................................ 10
Dlužníci a věřitelé jako pachatelé a oběti trestných činů (Kubák)
.............................................................................................. 16
Obchod s chudobou (Hůle) ..................................................... 28
Práce s klienty projektu Vzestupná spirála (Šivlová, Zlámalová)
.............................................................................................. 38
Rady v některých konkrétních obtížných situacích spojených se
zadlužením (Šivlová, Zlámalová) ............................................ 53
Hrozí Vám exekuce? ................................................................ 53
Máte problém se splácením? .................................................. 54
Exekuční návštěva ................................................................... 55
Zvažujete oddlužení? ............................................................... 56
Hospodaření/ Rozpočet ........................................................... 57
Nařídili Vám exekuci? Co můžete čekat? ................................. 58
Oddlužení - po podání návrhu ................................................. 59
Nevíte, kde dlužíte? ................................................................. 60
62
63
„ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ“
Sborník z konference
Redakce: Petr Prinz
Obálka: Zdeněk Rychta
1. vydání
© Charita Olomouc
Olomouc 2014
ISBN 978-80-905260-3-7
64
Download

dlužníka - Charita Olomouc