İLİN TOPLAM NÜFUSU (2013)
:779.738
İL MERKEZİ NÜFUSU
:148.066
NÜFUS YOĞUNLUĞU
:85
İLİN YÜZÖLÇÜMÜ (Km2)
:8.806
İLÇE SAYISI (MERKEZ DAHİL)
:10
BELEDİYE SAYISI
:31
KÖY SAYISI
:588
MEZRA SAYISI
:288
EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER
SIRALAMASI
:18
Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel
değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren
Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de,
farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi
değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri
dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu
güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bakanlık taşra teşkilatı, Defterdarlıklardan oluşur (178 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname/34). Defterdar, bulunduğu İl’de Maliye Bakanlığı’nın en büyük memuru,
il ve ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin kanun hükmüne göre yürütülmesi,
denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruları cevaplandırması, kanuna aykırı
hareketi görülenler hakkında cezai takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez
ve bağlı ilçe maliye memurlarının sicillerinin tutulması ile görevli ve sorumludur.
Gerek görülen yerlerde Defterdar’a yeterli sayıda yardımcı verilir. İl ve ilçe
birimlerini Defterdar adına kontrol etmek üzere Defterdar emrine defterdarlık
uzmanları verilebilir.
B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Merkez Yerleşimi
Defterdarlığımız İl Merkezinde bulunan Hükümet Konağı içinde hizmet ifa
etmektedir. Hükümet Konağı toplam 25.889 m2 alana sahip Defterdarlık hizmet
binası 5520 m2 kullanım alanı ve 5 kattan oluşmaktadır. Bağlı birimlerimiz aynı
binada hizmet ifa etmektedir.
Defterdarlığımıza bağlı Personel Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Muhasebe Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü,Defterdarlık
Uzmanlığı Koordinatörlüğü, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Müdürlüğü ve
Milli Emlak Müdürlüğü İl merkezinde bulunan birimlerimizdir.
10 ilçemizde Malmüdürlüğü ve Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerimizde Bağımsız
Vergi Dairesi Müdürlüğü bulunmaktadır.
3- ARAÇ DURUMU:
Defterdarlığımıza ait 5 hizmet aracı bulunmaktadır.
ARACIN MARKASI
ARACIN MODELİ
PLAKA NO'SU
ARACIN GÖREVLİ OLDUĞU BİRİM
1
Renault
2008
46 DF 757
Defterdarlık Makamı
2
Ford Connect
2012
47 AG 362
Milli Emlak Müdürlüğü
3
Ford Transit
2000
47 DT 310
Personel Müdürlüğü
4
Hyundai
2005
47 DD 189
Vergi Dairesi Müdürlüğü
5
Ford Connect
2011
47 DF 098
Vergi Dairesi Müdürlüğü
4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Defterdarlığımız birimlerinde kullanılan otomasyon sistemleri aşağıdaki
gibidir.
5-SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından yürütülmektedir.
Personel Müdürlüğünün görev alanına;
 İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,
 İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,
 Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim
planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 Bakanlıkça (Personel Genel Müdürlüğü) verilecek benzeri görevleri yapmak.
CİNSİYET
ERKEK
KADIN
GENEL TOPLAM
TOPLAM
236
59
295
250
200
150
ER K EK
K AD I N
100
50
0
SAYI SI
YAŞ
TOPLAM
60
18-23
50
18-23
24
24-29
42
30-35
56
36-41
53
42-47
50
48-53
43
54-59
22
60-ÜSTÜ
5
TOPLAM
295
24-29
40
30-35
36-41
30
42-47
20
48-53
10
54-59
0
60-ÜSTÜ
TOPLAM
ÖĞRENİM DURUMU
TOPLAM
İLKÖĞRETİM
5
ORTAÖĞRETİM
5
LİSE
70
YÜKSEKOKUL
46
FAKÜLTE
166
YÜKSEK LİSANS
3
180
160
140
İLKÖĞRETİM
ORTAÖĞRETİM
LİSE
YÜKSEKOKUL
FAKÜLTE
YÜKSEK LİSANS
120
100
80
60
40
20
0
TOPLAM
GELİR BİRİMLERİ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli
edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe
işlemlerini yürütür.
Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii
nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi,
izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk
ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür.
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından
tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.
Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek.
Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine
ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi
uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi
için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.
Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Defterdarlığımızın toplam gelirleri yönünden (125 Kalem) 2014 ve
2015 Nisan sonu itibariyle mukayesesini yaptığımızda;
2014
2015
Artış
Nisan
%
Nisan
Tahakkuk
614.623.314,51
938.838.161,77
%34,53
Tahsilat
167.513.050,17
229.590.817,31
%27,03
 Toplam gelirlerde tahsilat oranımız % 24,45 ‘tür.
 İlimiz Belediyelerinin 2015 Mart sonu itibariyle vergi borç aslı
15.741.735,13 TL.yi bulmuştur. Bu durum vergi tahsilatımızı olumsuz bir
şekilde etkilemektedir.
 2015 Mart ayı sonu itibariyle özel yoklama yetkili memurlarımız aracılığı ile
1.139 mükellef denetlenmiş olup, denetim neticesinde 2 cezalı tutanak
karşılığında mükelleflere 400,00 TL ceza uygulanmıştır.
Defterdarlığımızın 2015 Nisan sonu itibariyle (125 Kalem)
Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Giderlerinin Mukayesesine Göre;
2015
Nisan
Genel Bütçe Gelirleri (Tahsilat)
229.590.817,31
Genel Bütçe Giderleri
594.128.110,93
Karşılama Oranı %
%38,64
 Tablodan da anlaşılacağı üzere, 2015 Nisan Ayında gelirlerin giderleri
karşılama oranı %38,64’tir.
MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU
OCAK-MART-2015 DÖNEMİ
MÜKELLEF SAYILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER
SIR
A
VERGİ
BASİT
GELİR
KURUMLAR
TOPLAM
NO
DAİRESİ
USUL
VERGİSİ
VERGİSİ
Ay İçinde İşe
Ay İçinde İşi
Trk.
Ay Sonu İti.
Baş.Mük.Say
.
Eden Mük.Say.
Mük.Say.Top.
1
MARDİN V.D.
1.863
2.172
1.122
5.157
115
51
5.221
2
KIZILTEPE V.D.
1.940
3.404
2.046
7.390
270
248
7.412
3
NUSAYBİN V.D.
1.251
1.027
538
2.816
8
50
2.774
4
MİDYAT MALMÜD.
1.296
1.161
389
2.846
46
39
2.853
5
ÖMERLİ MALMÜD.
231
190
43
464
-
4
460
6
SAVUR MALMÜD.
317
60
25
402
11
5
408
7
YEŞİLLİ MALMÜD.
188
124
21
333
5
1
337
8
MAZIDAĞI MALMÜD.
322
217
40
579
16
8
587
9
DERİK MALMÜD.
496
577
173
1.246
24
17
1.253
10
DARGEÇİT
MALMÜD.
233
114
35
382
6
5
383
TOPLAM
8.137
9.046
4.432
21.615
501
428
21.688
GELİR VERGİSİ MÜKELLEF SAYILARI TABLOSU
OCAK-MART-2015 DÖNEMİ
BASİT USUL
GERÇEK USUL
TİCARİ KAZANÇ
SERBEST
DİĞERLE
Rİ
I SINIF
BİLANÇO
II SINIF
İŞL.
ZİRAİ
MESLEK
ESASINDA
ESASINDA
KAZANÇ
KAZANCI
59
1.996
2
110
KIZILTEPE V.D.
110
3.112
28
155
NUSAYBİN V.D.
122
672
126
111
1.031
MİDYAT
MALMÜD.
63
817
42
255
1.177
ÖMERLİ
MALMÜD.
10
180
2
56
2
60
YEŞİLLİ
MALMÜD.
10
110
4
MAZIDAĞI
MALMÜD.
12
156
2
116
420
18
7
107
511
7.626
DAİRE ADI
MARDİN V.D.
SAVUR MALMÜD.
DERİK MALMÜD.
DARGEÇİT
MALMÜD.
TOPLAM
36
TOPLAM
HİZMET
SER.MESL
EK
TİCARİ
SANAT
ERBABI
ERBABI
ERBABI
51
459
GENEL
TOP.
2.203
1.869
1.869
4.072
3.405
2.207
1.940
5.345
1.025
1.251
2.282
1.251
1.297
2.474
231
231
421
293
317
377
124
188
188
312
56
226
342
342
568
2
577
496
496
1.073
114
233
233
347
8.135
8.164
17.271
52
174
46
190
21
TOPLAM
460
9.107
22
120
2
176
KURUMLAR VERGİSİMÜKELLEF SAYILARI TABLOSU
OCAK-MART-2015 DÖNEMİ
SERMEYE ŞİRKETLERİ
KOOPERA
-
DAİRE ADI
KİT'LER
TİFLER
EHAMLI
DİĞERLE
Rİ
TOPLAM
GENEL
TOP.
A.Ş.
LİMİTED
MARDİN V.D.
112
789
901
91
141
232
1133
KIZILTEPE V.D.
111
1772
1883
63
100
163
2046
NUSAYBİN V.D.
15
491
506
28
35
541
MİDYAT MALMÜD.
15
305
320
20
69
389
ÖMERLİ MALMÜD.
2
39
41
2
2
43
SAVUR MALMÜD.
1
17
18
7
7
25
YEŞİLLİ MALMÜD.
1
12
13
6
2
8
21
MAZIDAĞI
MALMÜD.
0
25
25
11
3
14
39
DERİK MALMÜD.
7
121
128
23
45
173
DARGEÇİT
MALMÜD.
0
27
27
8
8
35
TOPLAM
264
3.598
KOMANDİ
T
-
TOPLAM
3.862
259
7
49
22
12
312
583
4.445
MARDİN DEFTERDARLIĞI (Gelir Müdürlüğü)
01.01.2015-31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE TEL BİLGİSİ
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHAKKUKUN
TAHSİLATA
ORANI (%)
TAHSİLATIN TOPLAM
TAHSİLAT İÇİNDEKİ
ORANI (%)
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
18.869.771,05
4.309.562,00
22,84%
2,31%
Basit Usulde Gelir Vergisi
2.894.778,48
1.157.721,58
39,99%
0,62%
107.935.881,95
60.424.492,05
55,98%
32,46%
3.433.517,42
1.294.731,51
37,71%
0,70%
133.133.948,90
67.186.507,14
50,47%
36,09%
Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi
8.960.845,39
1.054.859,74
11,77%
0,57%
Kurumlar Geçici Vergisi
13.835.355,43
7.385.951,55
53,38%
3,97%
KURUMLAR VERGİSİ TOPLAMI
22.796.200,82
8.240.777,81
36,15%
4,43%
Beyana Dayanan KDV
60.591.812,29
10.656.486,84
17,59%
5,72%
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
3.148.348,20
1.951.879,86
62,00%
1,05%
KDV TOPLAMI
63.005.875,96
12.572.101,24
19,95%
6,75%
Petrol ve Doğalgaz Ürünleri ÖTV
169.942.396,09
15.476.407,22
9,11%
8,31%
3.956.693,90
3.956.540,06
100,00%
2,13%
0,00
0,00
#SAYI/0!
0,00%
ÖTV TOPLAM
173.899.049,99
19.432.947,28
11,17%
10,44%
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
59.627.321,08
19.810.970,80
33,22%
10,64%
DİĞER VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI
45.795.997,74
24.204.625,74
52,85%
13,00%
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI
498.258.394,49
151.447.930,01
30,40%
81,35%
DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER TOPLAMI
383.051.852,24
34.712.421,36
9,06%
18,65%
881.310.246,73
186.160.351,37
21,12%
HESAP ADI
Gelir Vergisi Tevkifatı
Gelir Geçici Vergisi
GELİR VERGİSİ TOPLAMI
Motorlu Taşıt Araçları ÖTV
Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar ÖTV
GENEL TOPLAM
125 KALEM GENEL GELİRLER TOPLAMI
2014 MART
S.NO
VERGİ DAİRESİ
2015 MART
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHSİ
LAT
ORANI
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAHSİ
LAT
ORANI
19.690.634,97
19.690.634,97
1,00
17.956.137,56
17.956.137,56
1,00
1
DEF.MUH.MÜD.
2
MARDİN V.D.
266.931.776,39
42.867.014,98
0,16
411.361.962,90
59.647.615,71
0,15
3
KIZILTEPE V.D.
150.533.167,65
36.711.762,20
0,24
247.656.060,95
38.446.151,75
0,16
4
NUSAYBİN V.D.
74.235.762,33
10.565.765,20
0,14
83.676.038,65
10.750.212,05
0,13
5
KIZILTEPE M.M.
3.263.657,57
3.263.657,57
1,00
4.921.037,15
4.921.037,15
1,00
6
NUSAYBİN M.M.
2.246.186,00
2.246.186,00
1,00
3.117.192,84
3.117.192,84
1,00
7
MİDYAT MALMÜD.
37.269.162,64
11.312.429,84
0,30
76.735.397,83
41.189.436,26
0,54
8
ÖMERLİ MALMÜD.
4.443.591,44
960.274,25
0,22
5.304.041,83
866.702,20
0,16
9
SAVUR MALMÜD.
1.767.771,63
993.109,41
0,56
1.876.551,05
1.098.701,93
0,59
10
YEŞİLLİ MALMÜD.
3.950.113,48
818.180,54
0,21
5.383.480,71
604.703,95
0,11
11
MAZIDAĞI MALMÜD.
2.438.509,09
1.819.249,79
0,75
3.761.227,35
1.874.409,72
0,50
12
DERİK MALMÜD.
10.590.426,30
5.525.675,72
0,52
15.412.798,97
3.143.743,31
0,20
13
DARGEÇİT
MALMÜD.
1.411.206,79
1.205.175,05
0,85
4.148.318,94
2.544.306,94
0,61
TOPLAM
578.771.966,28
137.979.115,52
0,24
881.310.246,73
186.160.351,37
0,21
İLİMİZDE BAŞLICA VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU 2013-2014 VE 2015 YILLARI
2015 MART AYI SONU İTİBARİYLE SAYMANLIKLARIN GELİRLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR.
TL.
VERGİ TÜRÜ
TÜM GELİRLER
GELİR VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ
K.D.V.
DİĞER VERGİLER
YILI
TAHAKKUK TOPLAMI
TAHSİLAT TOPLAMI
TAHAKKUK
TAHSİLAT
ARTIŞI %
ARTIŞI %
TAHSİLAT ORAN
2013
392.954.448,00
116.068.442,52
2014
583.771.966,28
137.919.115,52
49
19
0,24
2015
881.310.246,73
186.160.351,37
51
35
0,21
2013
87.369.609,43
46.814.321,81
2014
96.635.582,21
48.499.430,00
11
4
0,50
2015
126.241.754,49
64.274.423,17
31
33
0,51
2013
23.679.025,70
7.086.257,04
2014
20.014.196,23
9.687.337,23
-15
37
0,48
2015
22.728.745,47
8.415.315,62
14
-13
0,37
2013
26.599.921,66
8.064.678,03
2014
70.202.074,54
16.507.342,84
164
105
0,24
2015
62.720.583,03
12.104.761,93
-11
-27
0,19
2013
255.305.891,21
54.103.185,64
2014
396.920.113,30
63.225.005,45
55
17
0,16
2015
669.619.163,74
101.365.850,65
69
60
0,15
0,30
0,54
0,30
0,30
0,21
OCAK-MART-2015 DÖNEMİ
100 BİN TL. AŞAN MİKTARDA BORCU BULUNAN
MÜKELLEF SAYISI VE BORÇ MİKTARLARI TABLOSU
SIRA
NO
GRUPLAR
MÜKELELF
BORÇ MİKTARI
SAYISI
ASIL
ÖZEL SEKTÖR
2
KİT VE BAĞLI KURULUŞLAR
3
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞ
6
17.547.359,37
1.911.229,16
19.458.588,53
4
TAHSİL İMKANI BULUNMADIĞI
ANLAŞILAN
85
53.171.423,91
51.854.130,69
105.025.554,60
199
177.361.301,65
69.965.720,18
247.327.021,83
0
106.642.518,37
TOPLAM
1
TOPLAM
108
FER'İ
-
16.200.360,33
-
122.842.878,70
-
HACİZ DOSYA SAYISI
OCAK-MART-2015
DÖNEMİ
TL.
SIRA NO
BİRİMİ
TAKİBAT DOSYA SAYISI
TUTARI
1
MARDİN V.D.
2
KIZILTEPE V.D.
330
-
3
NUSAYBİN V.D.
200
-
4
MİDYAT MALMÜD.
5
ÖMERLİ MALMÜD.
6
SAVUR MALMÜD.
7
YEŞİLLİ MALMÜD.
8
MAZIDAĞI MALMÜD.
9
DERİK MALMÜD.
10
DARGEÇİT MALMÜD.
TOPLAM
18
2.845.368,32
1
18.563,89
300
55.000,00
849
2.918.932,21
Muhasebe Müdürlüğü
Muhasebe müdürlükleri, ildeki veya Bakanlığın görevlendirilmesi halinde il dışındaki genel
bütçeli dairelerin saymanlık hizmetlerini yürütürler. Ayrıca, görev alanları içindeki her tür
saymanlığın Bakanlığa göndereceği dönem sonu ve diğer hesap bilgilerini toplar, kontrol
ederek belirlenen usul ve esaslara göre merkeze gönderirler; saymanlıklar arasında
koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere defterdar adına belirlenecek görüş ve
önerileri hazırlarlar.
Malmüdürlüğü
Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli
emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde
yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.
Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini
sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar
işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve
sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına
devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir
bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.
İl ve ilçe milli emlak birimleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve
ilçeye ilişkin olanlarını yürütür.
İl ve ilçe ayniyat kesin hesapları milli emlak birimlerince hazırlanır. Milli emlak
dairesi başkanlığı, milli emlak müdürlüğü ve bunların bulunmadığı yerlerde
malmüdürlüğü memurlarından biri ayniyat saymanı olarak görevlendirilir.
Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda
defterdara verilmiş olan yetkiler, milli emlak dairesi başkanına, milli emlak
müdürüne, emlak müdürüne veya diğer memurlara devredilebilir.
İlçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi; milli emlak dairesi
başkanlığı, milli emlak müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü
memurları arasından seçilir.
TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR SAYISI
İlçe Adı:
Taşınmaz Adeti
Toplam Yüzölçümü (m²)
Artuklu
424,00
37.959.023,19
Dargeçit
100,00
4.140.704,14
76,00
13.159.775,50
Kızıltepe
119,00
3.276.518,50
Mazıdağı
135,00
100.542.482,15
Midyat
264,00
8.285.688,98
Nusaybin
231,00
12.545.597,31
Ömerli
375,00
98.714.047,89
Savur
83,00
71.981.806,75
Yeşilli
14,00
1.844.609,02
1.821,00
352.450.253,43
Derik
TOPLAM
• 6292 SAYILI ORMAN KÖYLÜLERİNİN
KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE
ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN
YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYEAİT
TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNUN
12. MADDESİ UYARINCA HAZİNEYE AİT TARIM
ARAZİLERİNE İLİMİZ GENELİNDE İSE 3034 ADET
SATIN ALMA TALEBİNDE BULUNULMUŞTUR. BU
BAŞVURULARIN 601 ADEDİ İLİMİZ ARTUKLU
İLÇESİNDE BULUNAN HAZİNEYE AİT TARIM
ARAZİLERİNE YAPILMIŞTIR.
30 Mart 2014 Tarihinden İtibaren Defterdarlığımıza Teslim Edilen Kaçak Akaryakıt
8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun 02 Kasım 2011 tarih ve 28/03 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır.
659 sayılı Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde
Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname
gereğince;
1) Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk
hizmetlerinin etkili verilmesi ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesi
ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama bilgilerinin sağlanması hususunda
her türlü tedbiri almak,
2) İdarelerin hukuk hizmetlerinin yürütmek ve hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü
iş ve işlemleri gerçekleştirmekle;
yükümlüdür.
2015 Nisan İtibariyle Derdest Dava ve Dosya Takip Sayıları
Hukuk Davaları
549
Ceza Davaları
1672
İdari Davalar
549
İcra Takip
163
Toplam
2933
DEFTERDARLIK UZMANI(MUHASEBE)
1
Defterdarlık Uzmanı Sayısı: (Muhasebe)
Denetlenen Muhasebe Birimi Sayısı:
2
Düzenlenen Ön İnceleme Raporu Sayısı:
Düzenlenen İnceleme Raporu Sayısı:
3
Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı:
Düzenlenen Görüş Öneri Raporu Sayısı:
1
1
Düzenlenen Bilirkişi Raporu Sayısı :
1
Tespit Edilen Hazine Zararının Tutarı:
-
DEFTERDARLIK UZMANI (M.EMLAK)
Milli Emlak Denetmeni Sayısı
-
Denetlenen Birim Sayısı
-
Düzenlenen Cevaplı Rapor Sayısı
-
Düzenlenen Genel Kuruluş Raporu Sayısı
-
Düzenlenen Basit Rapor Sayısı
-
Düzenlenen Bilirkişi Rapor Sayısı
-
Download

Faaliyet Raporu 2015