T.e.
MUS V ALILIGI il Milll Egitim Mudurlugu SaYI : 94414164/821.05/6980497
Konu: Yan?ma
26/12/2014
................................ KA YMAKAMLIGINA
Il<;e MilJi Egitim Miidurliigu
.. .. .. ..., ..
........................... ...................................... MUDURLUGUNE I1gi : MEB Yenilik ve Egt.Tekn.Gn.Md.niin 26.12.2014 tarih ve 6950712-6950706-6950718
saYlh yaztlan.
Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigunun ilgide kaylth
26.12.2014 tarihli "Turk Cografya Kurumu Cografya Yan~masl", 7.INSPO Proje
Yan~masl" ve "Tasarla, Yap, U~ur Liseler araSI Proje Yan~malan" ile ilgili yaztlan
yazlmlz ekinde sunulmul)tur. Ekte gonderilen yazllar dogrultusunda i?lem yap!lmasl
hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidurii
EKLER: Turk Cografya Kurumu Yanl)masl (5 Sayfa) 7.INSPO Proje Yan?masl
(6 Sayfa) Liseler arasl Proje Yanl)masl
(11 Sayfa) Dagltlm:
.
.
Il<;e Kaymakamhklanna (Il<;e Milli Egt.Md.ne)
Merkez Meslek Lise Md.ne
NOT:Liseler araSI proje yan:;masma ait ekler , http://yegitek.mesb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori!l8
web sayfasmdadlr.
Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile irnzalanml~llr. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden
5b5f-e2 Jc-3ec7-bb37-b863 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/821.05/6950712 Konu: TUrk Cografya Kurumu
26112/2014
Cografya Yan~masl
............................... VALiLi GiNE
01 Milli Egitim MUdUrlUgU)
ilgi: Ortaogretim Genel MUdUrlUgU'nUn 15.12.2014 tarihli ve 840375611821.0516444608
say til yazlsl.
TUrk Cografya Kurumu'nun, "iklim Degi~imi ve insan" temalt, Tilrkiye geneli resmi
ve ozel lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik "8. Liselerarasl Ulusal Proje, Kisa Film ve
Animasyon Yarl~masl" dilzenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlsl incelenmi~tir.
TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile TUrk Milli
Egitiminin genel amaylanna uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaylara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illilye milli egitim
mUdUrlilkleri tarafmdan geryekle~tirilmek ilzere, soz konusu etkinligin gonUlIUlUk esasma
gore yaptlmasl uygun gorUlmU~tUr.
BiJgiJerinizi ve geregini rica ederim.
Dinyer ATES Bakan a. Genel MUdUr EK: ilgi yazl ve ekleri (5 sayfa) DAGITIM: Geregi:
B Plam
Konya Yoluff.Okuliar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
BUgi: Ortaogretim Genel MUdUr!UgU Din 0gretimi Gene! MUdilrlUgU
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlUgU
0zel 0gretim Kurumlan Gene! MUdUrlUgil
TUrk Cografya Kurumu
Aynnuh bilgi it;:in: Y~ar SAHiN (Birim Koord.)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0312)2238736
Bu evrak govenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. hnp:l/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8b36-9f4e-3e57-bO 18-eec3 kodu ile teyit edilebilir.
I.e. MiLLiEGiTiM BAKANLJOI Ortaogrclim Genel Mudtirlugu SaYl : 84037561 /82 1.05/6444608
15/ 12/2014
Konu: 8.Liselcramsl Cograt)ra Yan~masl
YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJtLER[ GENEL MODURLOOUNE
ilgi : a) Ycnillik vc Egitim Teknolojikri G~nel Mudtirluguniln B.08 .0.YET.OO.20.00/3616
aYllt yazlSI (Genelgc No::2012/ 13),
b) Ortaogretim Gencl Mudurlugli evrakmda ka.ytth 12/ 12/2014 tarihli ve 6416950
saYllt yazL
TUrk Cograrya Kurumunun liselcr arasmda gcrryckle:;linncyi p1anladlgl "8.Lisckrarasl
Proje/Klsa Belgesel/ Animasyon Yan$Jl1asl" konulu igi (b) yaZl ve eklcri incdcnmi$tir.
Sozkonusu yan:;manm i!gi (a.) Genclgc dogrultusunda Gencl Mudiirlugiiniizcc
deJerlendirihnesi hususunda
Bilgikrinizi ve gcregini arl. cdcrim.
Ya:>ar KO{:AK
DaiJc Ba~kam
EK:ilgi yazl ve ekJeri
.... laru e · BI\,. 0664 KIZ11ay/Ai'l/' RA
Elcktr nil A -: www.m b.g V.t.r
e-JlO la : ogm) cuhur meb.gov.!r
,\ ynnlilt bil ·i i in: Mu.aJnmcr AKSOY Ellilim Uzmanl
Tel: (0 312 413 1513
Fales: (0 31 2) 41 g()7 39
I
TORK COGRAFYA KURUMU
1
8. LiSELERARASI ULUSAL PRO,E J KlSA ORLGESEL / ANlMASYON
YARISMASI
ADI: Turk Copafya Kurumu B. Uselerarasl Ulusal Proje I Kisa Belgesel Yan~masl I Anlmasyon
Yan$masl
ANA TatA: iklim Oeti~imi ve insan
TORO': Proje Tahanl'l Ar3~ftrma YanfmasL
AMACLAR: - Ogrencilerin okulda owendikleri bi1gil~ri. kullanabilmelen ve peki~tirmeleri.
- Cografya bilgi ve becenlerini kullanarak L"lSan mekan i1~ki.si iizerine go~lem, ara~tuma, arazi
deney. anket ~Il$masl \Ie ana!iz-senU?:t yapabilme yeteneklerinin ge~lmesi.
~})~masl.
- OArenci!erln sorun tanmmma ve sorun ~Mme yeteoekleriJUn cotraIya bilgisi lie geli~tirilme.si
• i)wencilerimizin y~adJklan mekana sah.p ~Ikma bUindnln geli~rilJnesL
• Copati Bilgi Sistemleri (C3S) kollammlRln yaygml~nlmasl. - OkulJarda(ograiya KuJUpJerinin
'kurulmast veyaygJnlil~masmm saglanmasl.
- Okullar. otyeonenler ve ogre:r.ciJer ara!lMa, couafya
etkinlUd~ri ~~inde
birliginfn ge~rtl.mesi ama¢anmaktadlr.
ililki ve
i,
I
I
,
\
f,
{
I
I
• Cografya bilimlnir. insan ~ammdaki onemini fark etttrm,ek.
• !r.sarun ~evresini dqerlendirirken Coy.a6 BHgi SistemJmnj kuJtanrnaslnI satlamalc.· Kendi akl~J
f~tnde mekarun insana etldsine kal"$ln. hlzla ge1i$en teknolojinin mekana etkisi haklan~ ongoriHu sOD~laril
vimnak. KATlLIM'KO$UU.ARl: Bir lisenin hemangj bir Slmhnda ogrencl olmak, YARI$MA TAKVIMt: Son Bapurutarl1D: 13 ~ubatZ015. B3$vurularwww.tck.otg.tr adresinde veriien elektronik b.a~vuru fonnu ve ~ktJSl ile yapd~ktlr.
[slak imzall form aslmln pro;e ile bir1ilcte gi)nderilmesj zorunludur. Ba~rusu ge!'~ekJ~o
okull ann Jines[ www.tck.org.tr adrestnde yaymlanacaktlr.
ProJelerto Son Tesltm Tartht: 10 Nisan 2015 Odid T6rent: 9 Ma}')s 2015 I
\
DAYANAKlAR:
1. TurkCotratya Kurumu TU1~U
Z.
Om bgretim Cognfya. MUfredat ProgramJ
3. Odev YOnet:meli~i
4. Egitici Kollar Yonetmeli4l
YARI$MA ICURAUARJ:
- Proje / kJsa belgesel ev anitna.syon ~lt~alan, belirtilel'l "lklim DeRi~lmi ve
i1e iU~ki Jrurularak seplecek konular Uterinden ha2.lrlaomaltdl r.
In.san'' ana temas1
• Okul ve Qfirenciler yan$maya blrden fazla proje ~m:asl i1e kattlabUjrler.
• Yan$maya 6grencilerColrafya Ogretmenlerfnin rehberlltinde ve daRl~manltAmda hireyseJ veya
grup olarak katl!abmrler,
. Gruplar en fazla 3 oW'enddeo
olu~3caktrr.
• Prole raporian a~a t.eknUuerine ve bi.limseJ f,!l.b$1lla ybntem VEt teknilderim- uygun olarak
hazl.rla..."lJtIahdJr.
.
· P'rofe raporlannda dipnotlar muthlka kuUamlacak:. sayfa sonunda )'a da tamanu
~l~inanlU
secunda y.er alabilecelrtir.
• Kaynaldar; yay tn, fomera( lanners. gOtiintusu, gOzlem, istatistik. mulakat ve anket vb. olabillr.
• CBS
f'
Ar.1Z.i
Cal~maSl
ve oonlanc
sonu~
rapor)an projelerde aranan yontemler arasmda
olacaktlr.
KJSA BELGES£L / ANlMAsYON i¢li
1]0 dakikayJ afIllayan klsa belgese. filmIer. say. ~lnllumast gd7etmeksizin
alabUir. Milli Egitim gene! ahlak ilkeleri~ uymayan filmier delerlendirmeye
- Stiresi jenerik dahil
ya~mada yer
aJmmayacaktlr.
- Yan~maya gOnderilen ftlmlerin yonetmtsnleline haber vermek ve onayuu almak k~ulu ile tit-an
ama~gozetmeksi2in dilunlenec gOsterimlerde yer ahnaSl yan~acl tarafmd_an, kabuJ ed1imi~
saYlhr.
• Orljinal format lark. etmeksizin tertiI' komitesine, fllmin 4 ader DVD kopyasJ ve tambm
malzemeleri ( Afi$. Br'O}Ur v.s.)gonderilir. Yan~ma.ya kablacak belgeseUmn yer aldJ~ DVD
kopyaJa.rm uzerlerine belgeseUn adJ, surest, okul ve yOlletmen adl yaz:llmalKllr. KlSa belges~llere
ait afi~ler ~Ik:blan aJmmadan btr CDye kaydednerek posta yoJuyla gonderilece:ktir.
Fnm lerin/afi~lerin goruntii boyum. ~o%unurluk1eri yuksek olmahdlf. Ya[l~maya katllan yaplt!ann
Iro?yasl TCK a~Mnde saklamr ve filmier lade edilme~.
- fUmIer, DVD V'eya veo oynahCllarda ya d.a bilgisayar ortammda nlenilebilecek formatlarda
haurJanmabdlr. Bilgisayar ortamlnda jzlenecek filmlerin tiini '.wnw , ".mpeg, *.avi bi.;:iminde
haurJanabfUr. ( • .mp4 format! kabul edilemn )
- filmlerin Tur~e veya 1"lr~e altyaZlh ol'masl gerekmekredir.
- ~Ieme veya herhangi bir kaynaktan kapyalama deterlendirmeye almmayacaktrr. Bu konuda
sorumluluk proje sahfplerine aittir.
- DalIa once uJusal ya da u!usJararasl y~inalara katJJml$ ve bu ya~ma)ardan oduJ almJ~ olmak
kabJmaya engel dettldir. Ancak. eserJerin T(K'ya devr'edilmesi OngonJlen haklann devrine engel
te~kil etmemelidir. Yan~maya katllanlar, esetlerinin 6zgiin oldugunu; 3.ki~nerin tellfhaklan veya
di~er haJ<larlnl jhlal etrnedj~ini; I'!sl'!l'lerincie kullamm~ oh;iuklan he(' tiirlo. eserle ilgjU olarak, eser
sahipleii ve bal1annb bak sahiplerLnden ge~kli tlni al(hktamllj OdiU kazandJkJan takdirde. bu
hakJan TCK'ya devretmeye yetkili olduklanm ve bu haldann TCK tarafmdan kullarulmasmdan
dolaYJ ortaya p~bilecek taleplertlen TCK'Yl muaf tutmaYI; eserlerinde yer alan veya
hizme~rinden
yararlandtklan ld~ilerin b.lep edetekleri her tilrHl tazminat veya s~ir cezai
mueY}'idelerin muhatabmm kendileri oldugunu; eseri, Ijsans sUresi i~eMstnde TCK'den ba~ka
kurulu~i veya ~ahsa satn1ayacaktannl; dev1r enneyeceklerini veya hibe ~C!11eyeceklerinl kabul,
beyan ve taahltQt ederter.
· $artrlamede yaZlh proje ko~nanna va projenin
de~rlendirDleye allornayacakttT.
sunu~
fonnatma uygun olmayan
~alJ~malar
• Se~k1 kurululi yargtSJ kesindir.
· lh.el Odw, mansiyon ve ek Mill lananan eserler dahil. 6dOl alan belgeseller i~n, TCK'ya
devrediten hakkln kullandmasl aedeniyle. aynca herhangi birbedel6denm~
- Yan~mayakatll1mdan kaynaklanan. kargo, g\imtilk, navlun ve sigorta bedeJleri yaI1$maeJ 13 da
yaTl~mactlara aittir.
• Yan~maya katillDl if;in TeK'ya teslirn edilen Mr tilrlii gOrse! mal%eme, yansma:nm tamtlml i~n
oaslll medya ve internet dahil dlger tUm medyalarda ocretsiz olarak kuHanllahilir.
- Bu ~rtnamcde belirlenmeyen diger hususlarda ve kalJlurun belirti bir saytya \lla~mam&Sl
Ilalinde deAerlendlnne yaprp yapmama hususundaki karar yet!dsi,munhaSI.TOln Turk Cotrafya
Kurumu'na aittir.
• Yarl~maya gOnderilen projeler yan$!1\aeJlar4l iade edilmez..
- YaTl~maya katJlanlar. bu ~artJan kabul etmi* say:J1lrlar.
DE~ERLE~1>1RME ~EKLI:
-jllri degerlendinrtesi.
- Juri iiyeleri, Milli Egitim Bakanh~projB hazlrlama va sl'"3ibrma t aknikleri degenendinne kun~Hanna uygun ol.arak degedendirecelderdir. -Juri degerlendirme raparlarl ilallrfayacakJardlr. I
.
'
- Juri Uy'eferi reslim tarihiruien soma bUdirile-cektir.
- Sonu~)arweb sitemizden ( www.tckorg.tr ) duyurulacakttr.
OOOL nrRO VE MlKTARI.:
• Ilk 3 dereceyJ alan ~ah~malarodilllend !rilecektir.
- Tu.rk Cografya KuT'\L'1\u gerek gbriirsa mansjyon odD "1 de verebUir. - film kabluru:1 okuL ogretmen ve ogrencilere plaket ve sertifika verilecektir. . Dereceye giren her Ogrendye
~~itli
cogafya kltaplan, atiasJar ve co,Brafya dergi abonelikleri \'et'il'~ektir
- Okul kufuphanelerine TUrk Cografya Xurumu dergi
~eti ve
haritalar.
Not: Sponsorluk ~al!$fJ\a)an odtitlerin arttmlmilSl yonundesiinnektedir. OdUller ve mlktarlarma
yapllacak def>$ildikler ger~kJe$tik~e duyurulacaktlT.
'Ie ~iderlne
ODtJL TORENt:
09 Mayt5 2015 Cumarresi tarihinde
istanbul Ote1 ENKA Olrunarl
- jstinye - Sanyer adreslnde
yapliacak cotrafya ganu etldnJikler'i 'i~risind! ge~ekl ~ rilecektir.
TesHmat Adrest~ Istanbul
bzel ENKA Okullan
Sad, GUl~e1ik 5pcr Sitesi
IStinye 34+60 lstanbu'L TUrkiye
TelafDll: .90 (212) 705 6S 00 Dahili: 6421 Af;IKl.ANALAJt: Degertendirme lkurulunda ya~anabilE'cek degi~fkUlder deterlendlnn~ oncl!sind~
web sitemizde duyurulacakt:1r­
AVRI~"(Ll BllC! r(:IN AOIlBSLER:
Internet SayfasJ: http://www.tck.org.tr
Facebook: https:!/W'NW-facebook.com/t-.ukcografyakurumu
l'wltter: https:[email protected]<urumu
PROlE xooantNATORLERi:
M.esut SOZER I TCK Yonetim Kurulu Oyesi
e~posta:
[email protected]'
r;;agda~ YllKSEL I istanbul Qui Amerikan RobertL1sesi Cografya Ogretmeni ii
e-pG5ta: [email protected]
I
I
I
!
T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.05/6950706
Konu: Proje Yan~masl
26112/2014
., ........................ . ....VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mudurlilgu)
ilgi: Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudurlugu'niln 08.12.2014 tariWi ve 95178074/405.
0116181055 saYlh yazlSI.
istanbul iii Esenyurt ilc;:esinde faaliyet gosteren Ozel Esenkent Okyanus Anadolu
Lisesi'nin, Enerji, <;evre ve Milhendislik dallannda yapJlmak ilzere, Tilrkiye geneli
resmilozel lise ve dengi okullann 9, 10 ve 11. slmf ogrencilerine yonelik, "7. INSPO Proje
Yafl~mas." diizenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlsl incelenmi~tir.
Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile TGrk Milli
Egitiminin genel amac;:lanna uygun olarak, ilgili yasal duzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amac;:lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilc;:e milli egitim
mudilrlilkleri tarafmdan gerc;:ekle~tirilmek ve gonullillilk esasma gore soz konusu etkinligin
yapilmasl uygun gorGlmG~tUr.
Bilgi\erinizi ve geregini rica ederim.
Dinc;:er ATE~ Bakan a. Genel Mildilr EK: ilgi yazl ve ekleri (6 sayfa) DAGITIM: Geregi:
B Plam
Konya Yolurf.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Ortaogretim Genel Mildilrlugil Din Ogretimi Genel MGdGrli.igil
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mudilrlugi.i
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudur!ugil
Ozel Esenkent Okyanus Koleji
AynntIh biJgi i"in: Ya~ar $AHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Fales: (0 312)2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~hr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4050-87dO-3e4a-8cdO-8d2a kodu ile teyit edilebilir
T.e.
l\dLLI EGlTtM BAKANLIGI Ozel Ogrctim Kurumlan Genel Miidurl.iigu Say) : 951 78074l405 .0 1/618) 055
0 8112 _014
Konu: 7. iNASPO Proje Yan~Ulas l
YEN.jLiK VE EGiTiM TE
OLOJILERi GENEL MUll(;RL(,C " IE
ilgi:a)istanbul Valiligi 11 Milli Egitim
50 20270/40515898147 saylh ya.zlsl.
Miidurliigii'ntin
01 / 12/2014
tarihli
ve
b)07/0312012 tarihli ve B.08.0.Y ET.OO.20.00.0/3616 (2012/ 13) saYlh Genelge
istanbul iIi Esenyurt il~cs inde faaliycttc bulunan Oze'l Esenkcnt Okyanus Anadolu
Ljs i'nin, TUtkiye genelinde _2·26 Nisan 2015 tarihleri umsmda resmi-ozel Jisclerde egitim
g6ren 9-10-11. Slmf og rencilerine ),onelik '7 . iN ASPO International S ience Project
. Olympiad" (Ozel Esenkcnt Okyanus Anadolu Lisesi Proje Yar1~masl) d ilzenlcme istcklcri
hakkmdaki ilgi (a) yazl ve ekh::ri i[gi (bi Genelge geregince degerlendirilmek ti7fre e.ktc
gonderiJmi~tir.
Soz kDnusu etkinligin gen;eklr.!$titilmesi ve Tlirkiye gcneIindeki ' zel orta()gretim
okuJlarumzdan
olanlan n
istekli
kattlmalannda
Genel
MudUrliigumtizce
saklllca
bLIlunmamaktad Ir.
Bitgilerini7i
\ 'c,
gcregini arL ederim.
bmer Faruk YEtKENCi
Genel MiidUr V.
EK:l-ilgi ya:ll ve eklcri (8 sayf,l)
Be (:\ fer RaIllp
E I~ktrol1\k Ag~
C-posti:
Bu ~VTlI
!ItT'
\\
'A ' KA RA
A},TlO hh
' mcb.gov.tr
d oyad@ men.gOY .If
enh clcluroOik il!l2'll tle
I
bilgi i if! 'rc<ln QZL - $b.. 1iid.
Tel: (0 12 ) 41 ~ 346 5
Fl : 0 3 12) 2122461
.go\' If adrulnden 6505-e Jaf-Jc23 -b 7ab-026d ~odu lie I~ 'I edt!
hr
T.e.
ESENYURT KA Yl\fA 10-\ M LIGI Ilc;e MJLU EgitimMiidiirliigii Say. : 32499700/40515542517
Konu: "7. r SPO" Proj e Yan:;masl
20n 1/2014
it I\fILLI EGiTiM!vrOmJRUJ{;O
(Ozel Okullar Boli:lnlUnc)
ISTANBUL
llgi
: Ozd Esenkcnt Qkyanus Anadolu Li esi Miidiirfugii'nun 19111 , _014 tarih vc 105 say til
yazlsi
Okyanus Egitim Kurumlan BAR-GEM (Bilimsel Ara~tlfIna ve Geli:;timlc Merkezi)
birimi ve Istanbul Universitcsi i:; birJigiyle 6grencilcrde bilimscl dil~iince yctcncgini
geIi~tirmek, bilimsel ara~tlrmaJaf'd yoneItmck ve dii~iinerck iiretmcyi ogrcnmek amaclyla tum
resmi ve ozel liselerin 9, 10, It. Smlflara yonelik EI1~rji , ge re ve Mi.ihendislik alanlannda
22-26 isan 2015 tarihleri arasmda Turkiye Gendi 7.INSPO Proje Yarl~masl) duzenlcme.k
istediklerine ili:;kin TIgi yazl ve eklcri ili:;iktc sunulmu."tur;.
BiJgi ve geregini arz ederim.
Hasan DAL
lI&;C Milli Egitim Miidiirii
Ekler : Ek-ilgi yazi ve eklcri (4 sayfa) Esel1yurt Uye Mlm Eglli rn Mudiil'l1igll
(Oz:c:IOgretim Bi:ilumu
M iez Mah. Dogan .
Tel -2 12) 620 07 07 ­
Faks- 212)699 7081
11 Bulvan N : t45
Esenyurt -1'TANBUL
£.p ta :escllyurt34'" ueb.go" .fI
/
1, . I :S[. YFRT K. Y'TAI{ ,\ M I A ( )l.t'l . enk ot O k~: a mt.. h: I j i .,
H5i J 1/2 lH
, !l~ ' J
;
,t
. /
;.) ... ,,"on u : , . ~ t .' ',' 'r· .. 'I , Ill m..s' fl.: I "'. " " ( R r i t , [ \ liLLi r (~iThl \l C'OlT{L "
(IL . I....
Il'1m l
\l
.
I :,: ' 1: I "- 1 Ill hn 8 \R-G . \1 ( Uililll').t: .11
1.1ll ~\II
I
Ill ' ' r~lk:1
hbirli
1:
k
(iiI' n
Ikrue
':'\[
~O: l lId • • ( , · !I.u i n l ~
:>'1.:
J.-.t;j\,
bHim I ,JU,WI'..'': ) 'l fl _illl
om':, t)~jr ·tlmt:1'\ m ,l, LI , b tllm
·eli (i nn.:\.
-, II- ,lIflll.lbrJ ~ ' illd ! m\:k \"c JU,)Utl l-K 111'
re mi \. I-I: I ·~ .. I I
It,,, II. Inttlrmn3.:- n'!!\{ !-n~rj l. ~ I ' H' \ \011 ;ndi..:tlk
,1<1o l.llmL _.!·!f, \, ....lU l Ol5 tanhkri (If ' md, TOr i.'t' (" I:n limk 1. l ~ , PO Projr
Yurl rna. I III ,I .,
~ I , i!g ilt t 3!; \'\WU krikrkri 'e)« 11<1 ' fk • kndcr~ )~I di.... ' jkli,m.tbl
c-kle '- 11/ !linl.' "l
'':11 '
.,;> k m!
• f\I
';':h ~. li
Y:l31
U .1i\
. lmm:h lll
:- ("\'1·lik
in
n!: \: nlUl
,,'.C/"
It
r ':l,kn ;1\ .
{
(-
;<, /
13ekl ~
IA:\
( ) k~ ·. 1~.K.u.\dh.:r1
\
hJLI ) .:ro,
7. tNSPO IPHOJE YARISMASI SARTNAMESi VARI-SMAYI
OOZE Nl EYf
'Z£L ESENKEN1 OKYANUS KOLEJi
KURUM VARI$MANIN 7, INSPO (INTERNATIONA L SCIE CE PROJECT OLVMPIAD }
KONUSU (I"
AMAC I
'..) f enell
leka geli~im ne 1\8 kJda bulunmak, ogrenc ler]n b,l lmsel yon em su re lennl
kll/l ,< bll ce lerl projeler nazlr1ayarak lire I ri d k ar~II'" • 1a., problemlere r;dzu
.'1 ', n left gelr~ .rmeler I'll 5 g13
If
T " RO
Dill!
YAR I ~MANI
HEDEF K
E
!:I.
I A(a~ Irma ProJ fer Ya n~m;;51
GenE'1nde Om resml 'e ozel okullarln 9. 10 ' e
TUlkl
nBt~
VARI$MA TAKViMi 01 III / 2014 16/ 0212015 10 I 03 /2015 22-26/04/ 2015
Olel Esenken t Okyanus Koleji
ad li '
arihl ;
VJwma ariru .
22.0:'1.2015
stn lf ogr neil ri
Tum Gun
USA
n.
.2015
VA RI$MA Tum Gun 09:30 - 12.00
PROG RAM I
24.0~1."
15
1 :00- 13 00
---­
---18 .00-21 :00
13:00 -16:00
--- --------
S 0-1 .20 1 5
Tum GiJo
6.04. 2015
KATlU M
~A Ri LAR t
•
•
•
o
•
•
Vilfl$maya, Ise ve dengl ok ullar lI1 9 , 10. v
1. I!'Ilf (Us [email protected] n atrJablhr.
• ra!,il\l'ma p Dieten ~nf'rji , <;:evre ve _uhendisli aianlarmda l<urri anacaktir.
'clrt$ma a bi r ogrenci yalO1l bir pro je lie k~tl lab,h
1(>r proje en ftlzla Iki oArencl taraflOdan YUIU ulebilr .
degcr g{)rul n projelerin d .nr ~m n 0 retrnpnler mn c
o r~nci ";rinlI1l1l ~Im lie konakl-m ma~r an kendJI rme ait Ir
0 y,)n U!, 'oleJI t il ra tndan , ana lama alia ak otellerde Ist anbul dl~I ' dan
.~.·I -" ka llimcliartn Indln Ii olarilk
~lmalan S.fI ', jan, ca
-Ie bl.J bilgiler
eb
j
• sm da duyurulacak Ir. Ayrtca ogr
m n /Ier, de onaklavabilecekl rdlr.
b a~v urul n
Pr - It:
0 ·linl'
0 a(a~
, '!'.!' 'V ,I
Spo201S. com
., • .v o\..tanuskolell.kl2. r adreslennden yaPllacaktlr.
n bil'i uru ""hi 16/02/2 015
•
tiC
• Prole raporu: Ozet, A. lOr Gir;$.. Mo eryol e Yon e . SoncJt;, TQrtl~mo .
J(O~(l D. fa. ba~hklarml tc;ermeftdir .
• H,wrlanan projeler, sec;ilen ~h!ir11a alantna uygun olmal' If Pro)eler ozgun,
",Ii'l1sel ic;erikte olmalr, daha once y apl l m,~ projelerden . onu ve ic;e I ahntls'
pll maml~
.
olmahd,r
• Tum pfoleter e ik kuralfara u gu olmahdl .
tJnl'Jersitelerin ogret m U 'e/cflllden olu~an J Uri lara mdan
leg!!rtendinleceJ...tir Jurinin, ba~vuran prolel rde prOJe alan. de, i$nrme \I buna
'Otl:: d~gerlendi(me yapma haklu vardlf ,
• r.. olt'ler
utarl",
ve va rarld, .
" !)~gerlendi rme'er ozgunlu k. btlimt;el yont m ,
lJ tU/ii nabilirltk, ic;t>rik e sonu~ gibl kr
rler<i! gore gH -~ kle,;; ,n lerektl '
'roe ~ ·rgist, 22-26 Nisan 2015 tanhleri araslnda Dlel Esenken Ok,yanus KoleJi
k mpl1su nde ger~e le~ecekti(
YARI$MA.
• . r.'
$AR LARI
lanmda kullamlacak mall meier (yer, pa ne. mas 110. ,htlY ~ar) Okvanus
eJle n t
raflndan aAtanac.lk: Ir
• )pr~l de orOleye iII~ki n dene setl rt ve prole an la 1m matery II rI IOfoJekslyon.
\ II )sayar
e diger sunum ara ~ geft?~ler i l prOje sahlp1err tarahndan
c',rrlecek ir . Su ma eryalle r sergi sOr srnce stanl panos' nda bulunmahdlr
• 0, '~anizas
on boyuoca otle ve ak~am vemeklen lie geziler Okyanus Kolejlen
:lfffld an har~ l lanac.aktlr.
22-26/04/2015 tarihlerlnde gef~ekh~$ecek olan proJe sergisl ok ullar, ogrenctler .
0.; ",,(menler, egltimcile , b Sin vb , yaret~lIe r
raftndao gezllecek ... ~ proje
. '\lllm lan gerl;ekle$tlnlece tiL
•
' ..1
'jil.;r. yan$maya ka Ilao kl ~t saYlsrna b k.Jlmak"zm proj e bil ma 'en'~ let lr
• fl;r d '~ mda Uikemlzi temsil e mek uzere s t llen pro/ele rin um masrafl r proje
_ ',p1errnin kendllerine alttlr. Itiraz haklan yoktu, .
.U
.gu l ElE BCiOG LU
I BARGEM
T !: 021.. GOS 06 09· 1284 Fal(: 0212 672 39 07
L L Y'I"U h-JI l Ied Prole Koordin at oru
iLET iSIM
SilGilERI
SE<;iCI KURU L
I
' ;J(J U U
Unl,'c (~ilesi Akademisyenler i
a ~. 'ada her dalda. % O'llk dll,m
..ull 'Ildlnlecekr. Aynca I JSPO lie
"pI
I
n ortakhkJar lie
lSI cn prole\(: a<,,,gld beltrtilen $ek.tde
VelPI' n prOIl? hlarlan arac;Ind
se~llen prOl ler uius! rtiS' V fI~malard a finail~ olr a
urtdl~:nda
; " ," etde erl .elcti .
-ric a 6dlil olarak i anbu l'da bulunJIl bazl Ozel um erSltelerden belirh
iln!arda burs alma imka nl erilec Iftlf
JI.r de erl ndlrme kuralla I yart~ma 'ilteslnde ver aIm k a If
I
lye k "an tOm ogrencll re ve
', [!r I
ktt .
S
•
r
an,~m
n
4
0
r tmenlere karrhm beigesl
Her Kategor! ayn ayrt OdQ ll endlrllecektir .
KATE GORi j
OERE CELERi
b~ RETMEN COOL
OGRENCi OO Ol
oiRh' ICiliK
S ,$MI BE GESI
CO OU ER
lid
UCO C"lUK
I
\4 E .BASARIBElG~
.Ol K
I. PO YIU
P OlESI OOUlO
"MOSTRATEC"
BR Z.ilYA PROJE"
YARI$MASI
Pl
n
DLA
t. 8A$4RI 8~LGE5 I
SA?AR i 8HGESI
8A!>AAI BElGESI
8:'5",1\1 BElGESI
ADA
A. I\OSTRATEC
20 6 PROlE OLlMPIYA I
~AT1Ll
SE TlFI
51
,; M>
Vt. .• OSTRATEC
20 .6 PROJE
o
ply;. I ~ KATILIM
SfRTlFII(~SI
eler ile Konaklama ve Etk il1 lik ler hakklndaki t um
,yontl J( gunc "'" olarak www.lnspo201S.com w eb sa yfasmda duyurulaca ktlr ,
~~~~~~~~~~~~~~=
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/821.05/6950718
Konu: Proje Yan~masl
26112/2014
............................... vALiLiGiNE
(il Milli Egitim Mildilrlilgil)
ilgi: Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlilgU'niln 17.12.2014 tarihli ve 90757378/
821.05/6597796 sayIlI yazlSI.
Bursa iii Osmangazi ilgesinde faaliyet gosteren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nin, Tilrkiye geneli resmi/ozel lise ve dengi okullara yonelik, "Tasarla, Yap, U~ur
Liselerarasl Proje Yan~masl" dUzenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlsl incelenmi~tir.
Turkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Egitiminin genel ama91anna uygun olarak, ilgili yasal duzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama91ara aykmhk tqkil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilge milli egitim
mUdurlukleri tarafmdan gergekle~tirilmek ve gonulli.ilUk esasma gore soz konusu etkinligin
yapilmasl uygun gorUlmu~ti.ir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinger ATE$ Bakan a. Genel MudUr EK: ilgi yazl ve ekleri (II sayfa) (Ekler, http://yegitek.meb.gov. tr/www/yarisma-duyuru lari/kategori/ 18 web sayfasmdadlr.) DAGITIM: Geregi:
B Plam
Konya Yolurr.Okuliar/ANKARA
EleklTonik Ag: www.meb.gov.1T
[email protected] .tr
Bilgi: Ortaogretim Genel MUdurlUgil Din Ogretimi Genel MildurlUgU
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MildilrlUgU
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MudurlilgU
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Aynnull bilgi i~in : Ya~ar ~AHiN (Birim Koord.)
Tel : (0 312) 2969440
Faks: (0 312)2238736
Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanmJ$tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenaOOb-65c4-38db-827c-d7d5 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.