Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Ministry of Internal Affairs
Policia e Kosovës / Policija Kosova / Kosovo Police
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate
Raporti Vjetor
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ANNUAL REPORT
Raporti Vjetor / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / ANNUAL REPORT 2012
Raporti Vjetor / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / ANNUAL REPORT 2012
2012
1
Raporti vjetor
2
PËRMBAJTJA
MESAZHI I DREJTORIT
4
H Y R J E
5
DEPARTAMENTI PËR OPERACIONE
6
DEPARTAMENTI PËR KUFI
13
DEPARTAMENTI PËR HETIME
17
DEPARTAMENTI SPECIAL ANTIKORRUPSION
21
DEPARTAMENTI PËR BURIME NJERËZORE
23
DEPARTAMENTI PËR SHËRBIME MBËSHTETËSE
25
DREJTORIA PËR PLANIFIKIM STRATEGJIK DHE ÇËSHTJE LIGJORE
28
ZYRA PËR INFORMIM
29
NJËSIA E INSPEKTIMIT
29
NJËSIA E AUDITIMIT
30
KOMISIONI I BRENDSHËM DISIPLINOR
30
KOMISIONI PËR ANKESA DHE SHPËRBLIME
30
DREJTORIA E STANDARDEVE PROFESIONALE
31
A K R O N I M E T
33
3
Raporti vjetor
mesazhi i Drejtorit
të Përgjithshëm të Policisë
Me
Shpend Maxhuni
Juergen Puetter
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë
së Republikës së Kosovës
Chairman
Across
Export &
Raporti vjetor the
i Punës
sëthePolicisë
country and around
world,
clean technologies
are transforming
së Kosovës, pa dyshim
paraqet
dokumentin
punën dhe detyrat e tokryera,
gjithë
ashtu
capitalize onpor
its wealth
of natural
resources in novel ways an
the ways
in virtually every
do business—making
them
më
tëcompanies
rëndësishëm
nësector
kuptimin
se ai përmban
për arritjet e realizuara
nëessential
fushën
play an
role. policore,
more agile, more competitive
and increasing the
value they
deliver.
objektivat
dhe zhvillimet,
duke
u përqendruar
dhe identifikon fushat për përmirësimet e
në detyrat dhe prioritetet e saja të dala nga
The examples cited in this report represent this clearly, from transporters
was another
strongnë
yearpërgjigje
of realizing results for SDTC. We a
nevojshme që duhen2010
vënë
në jetë
Plani i Zhvillimit Strategjik për periudhën 2011
boosting their bottom lines through diesel fuel savings to grocery chains
$92 million in 2010, supporting an additional 33 companies in
të problematikës së ndeshur
gjatë veprimtarisë
– 2015 dhe Planit Vjetor të Punës.
cutting refrigeration costs and commercial building operators gaining greater
policore respektivisht në nivelin strategjik,
Punën e Policisë sonë, gjatë vitit raportues e
operativ, dhe taktikë. Ky raport prezanton edhe
karakterizojnë
detyrimet
SDTC is recognized worldwide
as a key enablerdhe
of suchpërgjegjësitë
progress through its e saj
rolin dhe bashkëpunimin e çmuar të komunitetit
control over their energy consumption.
edhe të shërbejë si platformë
commodity chainkomunikimi
by creating value-added products. In this too
including power generation, transportation, energy exploratio
production, waste management, agriculture and forestry. Eight
projects came to completion during the year. As our portfolio m
SDTC works to build the capacity of these companies to compet
të
cilat janë
madhore
për një
të sigurt
market-minded
funding
process. The Foundation
doesjetë
not support
technologypër
dhe partnerëve tone help
vendore
e ndërkombëtar,
them seek out
opportunities to grow.
development and dhe
demonstration
it connectsLufta
innovatorsndaj
with krimit,
qytetarët
siguriin isolation:
të kufijve.
grupeve të interesit dhe individëve me Policinë
customers and investorstrafiqeve
to create a path to
so that
clean
korrupsionit,
tëcommercialization
paligjshme,
drogës
e
e Kosovës në drejtimSDTC
tëcontinues
ngritjes
së nivelit
të
to support
the commercialization
of promising
technologies can be takenvazhdon.
up and deliver their
intended impact.
prostitucionit
Motoja
e jonë ka qenë,
sigurisë .
është dhe do të mbetet dhe në të ardhmen
to both urban
rural communities across Cana
Gjithashtu, ky raport opportunities
pune është
një and
kontribut
tolerancë zero ndaj krimit dhe korrupsionit.
Claiming our share of the global market is critically important. The same
wise përpjekjet
use of public funds tona
because ofpër
the strong interface with th
mjaft i rëndësishëm në
Kjo luftë shprehu bindjen se tashmë kemi një
countries that are looking to buy clean technologies are fierce competitors
rritjen e transparencës dhe përgjegjshmërisë
organizatë policore moderne e të standardeve
në tërësi të veprimtarisë policore, nga njëra
bashkëkohore, e ndërtuar mbi kritere e baza
anë, dhe rritjen e besimit tek partnerët dhe
ligjore nga më të përsosura, aftësi profesionale
qytetarët për një shërbim më kualitativ, të
e mbështetur me mjete logjistike të përsosura.
drejte e objektiv , për zbatim të ligjit në Kosovë
Raporti i punës synon jo vetëm të prezantojë
në mënyre profesionale, efektive dhe efikase.
in the global economy. To maintain its place as an export leader, Canada has
4
technologies, helping them get to market, where they will deliv
— to date, each dollar of public money has leveraged
$13 of private sector investments.
Raporti vjetor
HYRJE
Policia e Kosovës nga formimi i saj në Shtator 1999 e deri sot ka kaluar nëpër disa faza të zhvillimit
organizativ.
Sipas Ligjit mbi policinë, Policia e Kosovës, organizohet në nivel Qendror dhe Lokal. Niveli Qendror
nënkupton Drejtorinë e përgjithshme të policisë, kurse ai lokal përfshinë Drejtoritë Rajonale së bashku me
Stacionet policore.
Drejtoria e përgjithshme e Policisë, drejtohet nga Drejtori i përgjithshëm.
Për realizimin e vizionit dhe misionit te vet PK-ja në qendër të aktiviteteve ka pasur prioritetet e Qeverisë
se Republikes se Kosoves dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, Strategjitë nacionale dhe Planet e
veprimit, Planin zhvillimor Strategjik 2011-2015 te PK-së dhe Planin vjetor e Punës te PK-es për vitin
2012.
Në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në këto dokumente, Policia e Kosoves mori një sërë masash për
realizimin e objektivave dhe përgjegjësive në fushën e parandalimit dhe hetimit të krimit e në veçanti të
krimit të organizuar dhe korrupsionit, për rritjen dhe përmirësimin e nivelit të sigurisë publike, për thellimin
e masave në menaxhimin e integruar të kufijve, për përmirësimin e përformancës të punonjësve të Policisë
dhe të rritjes së cilësisë së shërbimit.
Viti 2012 ka qenë një vit i mbushur me shumë detyrime dhe objektiva, por nga ana tjetër, ka qenë një vit i
ngarkuar me problematikë të gjerë dhe me zhvillime të vrullshme në të gjitha aspektet e sigurisë.
Ne ketë kuadër do te veçojmë protestat e organizuara nga qytetaret, OJQ-te, Lëvizja vetëvendosje si dhe
protestat dhe bllokimet e rrugëve nga pjesëtaret e komuniteti serb ne pjesën veriore te Mitrovicës.
Në këto aktivitete, Policia Kosovës është angazhuar maksimalisht dhe me një profesionalizëm e përgjegjshmëri
te larte ndaj detyrës, ka bere te mundur garantimin e rendit dhe sigurisë publike, pa cenuar realizimin e
detyrimeve të tjera.
Për hartimin e raportit vjetor janë shfrytëzuar te dhënat statistikore, analitike dhe raportet periodike te
Departamenteve dhe Drejtorive te PK-së, pjesën më kryesore të të cilave po i renditim, si më poshtë:
5
Raporti vjetor
I. DEPARTAMENTI PER OPERACIONE
Departamenti për Operacione përbëhet nga tri Divizione: Divizioni i Sigurisë Publike (DSP),
Divizioni i Njësive të Specializuara (DNJS) dhe Divizioni i Komunikacionit Rrugor (DKRR).
Gjate ketij viti janë formuar edhe dy njesi ne kuader te ketij Departamenti Njesia e autostradave
dhe Njesia e trashegimise kulturore-fetare.
Departamenti i Operacioneve vlerëson se ka përmbushur objektivat e përcaktuara ne Planin e
punës për vitin 2012 me perjashtim te zbatimit te Struktures orgajnizative, respektivisht plotesimin
me personel , i cili parashifet te perfundoj pas procesit te gradimit, i cili eshte ne proces.
Mbikëqyrja dhe udhëheqja me drejtoritë, koordinimi dhe përkrahja e aktiviteteve te DRP-ve,
planifikimi dhe raportimi, zbatimi i strategjive te PK-se, posaçërisht implementimi i strategjisë se
policimit ne bashkesi , kane qene detyra kryesore te Dvizionit per siguri publike. Poashtu nuk ka
munguar edhe koordinimi i aktiviteteve me agjencionet tjera: FSK-ne, AME-ne (Agjencioni për
Menaxhimin e Emergjencave), KFOR-in, EULEX-in etj.
Në kuadër të ketij Departamenti
janë zhvilluar shumë aktivitete neper Drejtori dhe Njesi
oganizative, nder më te rëndësishmet janë:
 Drejtoria per planifikim dhe vlersim operativ ka hartuar 40 Urdhra Operativ, tri Plane
Operative dhe Plane te Veprimit. Pas përfundimit te operacioneve është bere analiza dhe
bere raporti post-operacional.
 Përcjellja e gjendjes se trashëgimisë Kulturo-Fetare, vlerësimi i rrezikut për këto objekte qe
gjithsejtë janë 24 e te cilat sigurohen 24 ore nga Policia e Kosovës
 Janë bërë shumë vizita dhe inspektime në të gjitha Drejtoritë Rajonale Policore, ne Qendrat
e Mbajtjes, Dhomat e Dëshmive si dhe inspektime te përbashkëta me Njësinë e Inspektimit
te DPP-se, më pas janë hartuar raporte dhe dhënë rekomandime për të ndryshuar gjendjen.
 Janë azhurnuar gjashtëmbëdhjetë PSO-të, janë pranuar 2468 kërkesa për përcjellje të
delegacioneve ndërkombëtare dhe vendore.
Drejtoria e Policimit ne bashkesi dhe Priventive, perpos aktiviteteve tjera eshte marr edhe me:







6
Zbatimi i Metodologjisë dhe Strategjisë ,,Policimi ne Bashkësi”, hartimi i PSO-se lidhur me
veprimin policor ne komunitet dhe ne sektorë;
Puna ne sondazhin e RAE (Rom, Ashkali dhe Egjiptas) si aktivitete qe rrjedhin nga plani i
veprimit te Strategjisë lidhur me këto komunitete;
Aktivitetet për parandalim të incidenteve ne shkolla –monitorimi i statistikave për këto
incidente dhe parandalimi i dukurisë së lëmosh-kërkimit, monitorimi i statistikave për këto
dukuri si dhe monitorimi i raportit te lirisë se lëvizjes,
Aktivitetet për parandalim të dukurive negative (substancave narkotike), takimi me
Drejtori Arsimore dhe inicimi i projektit; ,, Thuaj JO Drogës”.
Aktivitet e Bashkëpunimit të Forumeve të Sigurisë përmes vazhdimit të mbajtjes së
Këshillave Ekzekutiv të EVSB-e ( Ekipet Vepruese për Siguri ne Bashkësi) dhe KSLP-ve.
Aktivitet rreth monitorimit dhe raportimit Zyrës për Qeverisje të Mirë të Kryeministrit
rreth zbatimit të Planit të Veprimit për Strategjinë e Komunitetit RAE.
Takim me grupe të qytetarëve në Prishtinë “ Bashkëpunimi Qytetar –Polici në zgjidhjen e
problemeve të sigurisë”;
4


“Krijimi dhe hapja solemne e Dhomave miqësore për intervistimin e të Miturve, dhoma
këto te krijuara ne shtatë Stacione Policore.
Janë iniciuar dhe monitoruar pesë projekte, janë azhurnuar gjashtë PSO dhe janë hartuar
tre Urdhra Operativ.
Ne kuader te Departamentit per Operacione ekzistojne 6 Drejtori rajonale, te cilat jane angazhuar
ne realizimin e objektivave të planit vjetor te punës duke ofruar siguri për qytetarët dhe zbatuar
ligjin.
 Janë krye patrullime të shumta me veturë, biçikleta, këmbë si dhe Pika Kontrolli.
 Me qëllim te rritjes së sigurisë në komunitet dhe krijimin e një mjedisi të sigurte për
qytetarët janë marrë masa efikase për parandalimin e ngjarjeve të ndryshme kriminale dhe
zbulimin e autorëve të veprave të ndryshme penale konform Strategjisë Policia e
udhëhequr nga inteligjenca dhe Policimi ne bashkësi.
Të dhëna statistikore :
 Numri i veprave penale ka shënuar ulje nga 37321 në 35585, ose -4.65%
 Numri i rasteve ka shënuar ulje nga 46274 në 45379, ose -1.93%
 Numri i rasteve të zbuluara është: 29404, pra 64.79 % të rasteve janë zbuluar.
Ne tabelen nr.1 shihen numri i veprave penale, numri i rasteve dhe zbulueshmeria e tyre,
armet dhe municioni i konfiskuar, arrestimet dhe disa nga veprat penale me serioze te
krahasuara viti 2012 me 2011 ne Drejtorite Rajonale si dhe ne total.
DRP-të
Numri i rasteve
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
432
9
345
2
312
2
311 306
7
7
-1.60%
-8.66%
-3.30%
-12.37%
-9.55%
2012
2012
494
0
Gjithsej
2011
2011
602
6
-0.14%
2012
2012
623
2
373
21
3558
5
-4.65%
NUMRI I RASTEVE
694
1
648
1
702
3
633
3
684
9
624
5
378
6
368
4
384 388
8
8
1.03
Prishtina
18748
-6.63
-9.82
-8.82
-2.69
ZBULUESHMËRIA E RASTEVE 2012
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
6481
6333
6245
3684
2012
187
48
Gjithsej
2011
178
27
5.16
2012
Ferizaj
2011
Gjilani
2012
Mitrovica
2011
Peja
2012
Prizreni
2011
Prishtina
2012
Krahasimi në
përqindje
547
3
2011
Numri i rasteve
599
2
2012
DRP-të
135
68
2011
DREJTORITË
RAJONALE
POLICORE
135
88
2012
Gjithsej Vepra
Penale
Krahasimi në
përqindje
2011
PERIUDHA
KRAHASUESE
Ferizaj
2011
DRP-të
NUMRI I VEPRAVE PENALE 2011/2012
Prishtina
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
462 4537
74
9
-1.93
Ferizaj
Gjithsej
3888
45379
5
7
Raporti vjetor
2164
1520
2285
1603
4936
2087
3786
3848
2198
1588
2600
1248
2012
2011
2012
419
375
162
246
162
246
666
7
430
0
245
2
414
3
188
168
85
91
245 414 221 170
2
3
9
9
A RR E S T I M E T
Prizreni
Peja
Mitrovica
180
2
130
4
Ferizaj
Gjithsej
123
114
281
4
895
113
9
184
06
124
0
164
94
PERIUDHA
KRAHASUESE
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Gjithsej
2012
Ferizaj
2011
Gjilani
67.57%
2012
Prishtina
2011
2012
69.23%
58.05%
69.17%
68.44%
ARMËT DHE MUNICIONI I KONFISKUAR
Prishtina
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
2011
69.80%
46274
20467
14608
68.43%
2012
12443
5384
6849
4688
2161
Gjithsej
2011
7023
6941
4801
2140
Ferizaj
2012
17827
58.77%
29404
15975
64.79%
2011
DRP-të
Prishtina
2012
Armë të
konfiskuara
Municion i
konfiskuar
4078
2167
66.30%
58.74%
60.83%
65.30%
ZBULUESHMËRIA E RASTEVE 2011
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
2011
PERIUDHA
KRAHASUESE
67.92%
4199
2134
2012
DRP-të
3943
2538
2011
DRP-të
Numri i rasteve
2011
Rastet e zbuluara
Rastet e pazbuluara
% e rasteve te
zbuluara
12735
6013
2011
Rastet e zbuluara
Rastet e pazbuluara
% e rasteve te
zbuluara
Me urdhëresë të
gjykatave
Me urdhëresa
tjera(INTERPOL,E
UROPOL)
Sipas
autorizimeve
policore
Gjithsej persona
të arrestuar
Të ndaluar në
Qendrat e Mbajtjes
113
0
201
0
387
341
169
5
166
4
182
9
266
5
483
559
722
779
624
6
801
8
0
4
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
2
6
144
5
174
8
321
8
398
6
753
879
109
6
137
1
292
305
796
2
104
11
101
4
108
4
101
180
142
10
432
2
184
35
428
2
8
243
2
86
3
67
8
6
28
5
17
5
21
866
806
801
722
832
708
923
681
46
45
31
42
9
3
21
Tabela 1,
2012
4
331
6
28
2011
Grabitje
Vjedhje
21
113
139
5
905
Gjithsej
2012
14
97
133
1
110
Ferizaj
2011
14
84
115
4
121
2012
7
94
116
9
105
2011
6
147
348
6
323
2012
2011
Vjedhje e rende
12
143
333
7
356
2011
2012
Vrasje
Lëndim i rënd trupor
2012
PERIUDHA
KRAHASUESE
2011
376
491 565 258 354 158 193
1545 2463
2
3
1
2
4
1
1
121
129 130
711 612
542 469 556 494
8
5
9
DISA NGA VEPRAT PENALE MË SERIOZE
Prishtina
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
2012
257
5
111
7
2011
DRP-të
1158 2122
2
70
970
437
3
62
104
4
348
46
449
847
4
791
55
455
860
7
709
22
30
76
519
3
448
Siç shihet ne tabelën 1, numri i rasteve dhe veprave penale ka shënuar rënie ne raport me vitin e
kaluar, por edhe zbulueshmeria e rasteve është ne ulje 3.60% për ketë vit. Rajoni i Ferizajt ka uljen
4
331
Grabitje
8
243
2
86
3
67
9
3
21
Tabela 1,
46
45
31
42
22
30
7
519
3
448
Siç shihet ne tabelën 1, numri i rasteve dhe veprave penale ka shënuar rënie ne raport me vitin e
kaluar, por edhe zbulueshmeria e rasteve është ne ulje 3.60% për ketë vit. Rajoni i Ferizajt ka uljen
me te madhe te zbulueshmerise ne raport me vitin e kaluar, kurse Gjilani ka përqindjen me te vogël
te zbulueshmeris dy vitet me radhe ne raport me drejtorit tjera rajonale. Sa i perket arrestimeve kete
vit kemi ngritje per 30% ne krahasim me vitin e kaluar.
DRP-te kane ofruar mijëra asistime agjencioneve tjera. Gjykatave, KEK-ut, Agjencionit të Pronave
dhe Kuvendeve Komunale i janë ofruar: 2258 asistime këtë vit, kurse vitin 2011, janë ofruar 2087
asistime. Pra numri i asistimeve është rritur për 8.% me shume.
Ne kete raport po prezantojme edhe disa te dhëna plotësuese për DRP-te: Numri i policëve, numri i
banoreve, numri i rasteve dhe km2 për secilën DRP dhe numri i rasteve për polic, numri i banorëve
për polic dhe numri i km2 për polic, shifen ne tabelen nr. 2:
Drejtoritë
Rajonale
Prishtina
Numri i
policëve
1200
Kilometrat
katror
2082 km2
Numri i
Banorëve
470.583
Numri i
rasteve
18748
Prizreni
672
2006 km2
387.828
6481
Peja
749
2653 km2
314.894
Mitrovica
830
1788 km2
Gjilani
564
Ferizaj
Gjithsej
Banorë për
polic
391
Raste për
polic
15.62
2.99
577
9.64
6333
3.54
420
8.45
262.637
6245
2.15
316
7.52
1340 km2
188.188
3684
2.37
333
6.53
409
1018 km2
185.695
3888
2.48
454
9.50
4424
10887 km2
1.809.825
45379
2.46 km2
408.81
10.25
Km2 për
polic
1.74
Tabela nr. 2
Vëmendje: Numri i policëve përfshin te gjithe zyrtaret policor (edhe te graduarit). Numri i
banorëve të të gjitha DRP-ve, përjashtuar Mitrovicën, është marre nga regjistrimi i fundit. Numri i
banorëve te DRP Mitrovicë, tek komunat veriore, eshte nxjerr nga te dhënat tjera jozyrtare
(statistikat i kane siguruar Stacionet Policore përkatëse).
Aktivitetet e Njesive te specializuara paraqiten ne tabelen nr. 3.
7
9
Raporti vjetor
120
1666
1
Urdhra operative nga D.P. 126
Urdhra operative nga D.R. 318
495
P.O nga njësit rajonale
34
Pl. Operative nga
stacionet
Ekstradime
3
Raste me Kontrabande
Kontrollime me urdhëresë 217
Asistim SHKK,BQK-se
299
Asistime Gjykatave
8
Asistime Kuvendit
Komunal
139
Asistime jashtë rajonit
1285
Asistime tjera
189
Përcjelljet
204
Armë të konfiskuara
Municione të
konfiskuara/raste
35
Subs. narkotike të
konfiskuar
74
Protesta
1615
Persona te kontrolluar
3
Operacione speciale
149
Objekte te kontrolluara
1130
Sigurimi i Objekteve
21
Policore
Vlerësimi dhe rivlerësimi
12
për zyrtaret policor te PKse.
10
3181
8
13
1562
268
133
8360
116
299
11
21
13
3
174
33
208
5
107
769
165
126
31
97
8288
147
803
14
7
37
8
94
6
899
41
37
3
270
182
37
232
1
120
8
21
237
2
305
4
5
2
106
4
17
25
8
3
14
115
25
6
76
50
21
4
90
31
60
1
39
353
22
5
22
22
11
6
2
11
9
6
8
1809
4
27
56
2
36
265
88
14
11
66
127
5
40
54
1
3
1
30
7
28
5
851
78
3
12
5
3554
63
331
1
8
2
7
176
1
847
20
70
13
11
9
4
26
NJVRR
K-9
1
200
NJME
786
124
200
NJSI
53
77
1
17
DSORVP
1866
NJSOFerizaj
11
105
0
NJSOGjilan
NJSOPrizren
Automjete të kontrolluara
3719
46
13
1519
2012
NJSOPeje
Patrullime këmbë
Operacione te rregullta
Pika kontrolli
Plane Operative
Pika statike
2011
Mitrovic
e
(Përshkruaj në vazhdim
llojin e aktivitetit)
Patrullime
Divizioni i Njësive te Specializuara
NJSOPrishtine
NJSO-
Aktiviteti
Gjithsej
sipas viteve
15
1
56
32
13
33
1
5
6
6
34
10
5
245
9
7
8
7
8
102
49
12
12
13
3
35
6
1
8
5
43
12
3
44
44
1
45
20
Gjithsej sipas
viteve
508
656
Divizioni i Njësive te Specializuara
391 30 166
Tabela nr. 3
30
K-9
5
34
20
NJME
6
31
18
28
5
34
NJSI
28
DSORVP
27
45
NJSO-Peje
NJSOPrizren
NJSOGjilan
NJSOFerizaj
21
1
NJVRR
6
NJSOPrishtine
NJSOMitrovice
Arrestimet
Persona të arrestuar
6
Periudha e
vitit
paraprak
Periudha
aktuale e
raportimit
Kontaktet dymujore me
Ambasadat
Sigurimi i Rezidencave te
Personaliteteve te larta
Përcjellja e burgosurve me
rrezikshmëri te larte
Vlerësimi dhe rivlerësimi i
kërcënimit për persona
me rëndësi te veçante
Vlerësimi/rivlerësimi i
kërcënimit për objekte me
rendësi te veçanta
Vlerësim i kërcënimit për
delegacionet e huaja
Vlerësimi i rrezikshmërisë
për Ambasadat e huaja
Kontrollime për mbrojtjen
e VIP dhe personave te
rëndësishëm
Gjetje e mjeteve te
dyshuara shpërthyese
Kërcënim me bombe
Hetim pas shpërthimit
Çmontim i mjeteve
shpërthyese
39
Aktivitetet kryesore te Divizionit te komunikacionit rugor gjate vitit 2012 paraqiten ne forme te
shkruar, tabelore dhe gafike.
 Janë hartuar gjashtë (6) Urdhra Operativ, dhjete (10) Plane Operativ që kanë për qëllim
ngritjen e sigurisë në Komunikacionin rrugor. DKRR ka patur bashkëpunim me
institucionet lokale, qendrore dhe ndërkombëtare e këtu vlen te ceket memorandumi i
bashkëpunimit me shtetin Shqiptar për patrullime te përbashkëta policore, me qëllim të
ngritjes së sigurisë në komunikacionin rrugor gjatë sezonës verore. Gjate kësaj periudhe
kohore është formuar Njësia për kontrollin e autostradave si dhe Njësia e komunikacionit
për qytetin e Prishtinës. DKRR ka realizuar 557 përcjellje te transportit te materieve te
rrezikshme dhe 243 përcjellje te personaliteteve të rëndësishme
9
11
Raporti vjetor
 DKRR ka përgatitur 68 raporte – “Statistikë dhe analizë e aksidenteve të komunikacionit
rrugor, të cilat janë përmbyllur me një analizë gjithëpërfshirëse të Sigurisë në
Komunikacionin rrugor, me theks të veçantë identifikimi i vendeve të rrezikshme;
 Janë realizuar dhjetë (10) konferenca sa i përket prezantimit të punës policore dhe
ndërmarrjen e veprimeve dhe masave policore, çdo muaj pjesëmarrja në emisione
televizive qendrore dhe lokale, janë lëshuar komunikata për media të shkruara dhe
elektronike, konferencë për media “Fillimi i Njësisë për Kontrollin e Autostradave”,
pjesëmarrja në konferencën “Siguria e të rinjve në komunikacionin rrugor” e organizuar
nga Komisioni Parlamentar për Siguri i Republikës së Kosovës.
Ne tabelen nr.4 paraqiten te dhënat për aksidentet e komunikacionit rrugor dhe numri i tiketave:
Aksidente fatale
Persona të vdekur
Aksidente me lëndime
Persona të lënduar
Aksidente me dëme materiale
Aksidente godit dhe ik
Gjithsej
Tiketa të shqiptuara
Janar-Dhjetor 2011
130
157
4490
8321
13338
930
18888
276897
Tabela nr. 4
Janar-Dhjetor 2012
116
121
4555
8561
14044
1039
19754
247788
%
-10.76%
-22.92%
1.44%
2.88%
5.29%
11.72%
4.58%
-10.51%
Grafikoni nr.1
Siç shihet ne tabelën nr. 4 dhe grafikonin nr. 1. kemi ulje te aksidenteve me fatalitet në
komunikacionin rrugor për 10.76%, ndërsa kemi zbritje për 22.92% persona te vdekur kurse
ngritje te numrit te aksidenteve me dëme materiale për 4.58%.
II. DEPARTAMENTI PER KUFI
Në vijim prezantojmë aktivitetet e ketij departamenti për vitin 2012 te krahasuara me vitin 2011.
12
10
Grafikoni nr.1
Siç shihet ne tabelën nr. 4 dhe grafikonin nr. 1. kemi ulje te aksidenteve me fatalitet në
komunikacionin rrugor për 10.76%, ndërsa kemi zbritje për 22.92% persona te vdekur kurse
ngritje te numrit te aksidenteve me dëme materiale për 4.58%.
II. DEPARTAMENTI PER KUFI
Në vijim prezantojmë aktivitetet e ketij departamenti për vitin 2012 te krahasuara me vitin 2011.
Protokolet me vendet fqinje




10
Protokolli për Menaxhimin e Integruar të Kufirit me Republikën e Serbisë
Protokolli për Lirinë e Lëvizjes me Republikën e Serbisë
Protokolli për Patrullimin e Përbashkët Përgjatë Kufirit Shtetërorë mes Republikës së
Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë
Protokolli për Organizimin dhe Zhvillimin e Takimeve ndërmjet Drejtuesve të Policive
Kufitare të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në Nivel Kombëtarë,
Rajonal dhe Lokal
Infrastruktura dhe Teknologjia
 Funksionalizimi i Sistemit të kontrollit kufitar BMS është në përfundim e sipër.
 Objekti i Togjeve patrulluese në Hanin e Elezit është në proces të renovimit.
 Është realizuar vendosja e kabinave të kontrollit të përbashkët Polici-Dogana nëpër të
gjitha pikat kufitare .
 Është përgatit dhe është në proces projekti për njësinë policore me qen K9.
Strategjitë dhe Projektet
 Është përpiluar dhe aprovuar Strategjia e Departamentit për Kufi.
 Është bërë vlerësimi i rrezikut për kufirin me Serbinë (nga Kufiri me Maqedoni deri te
fshati Zajqevc, me gjatësi 134 km) dhe janë bërë të gjitha përgatitjet për marrjen e
përgjegjësisë nga KFOR.
Të dhënat për kontrollin e kufirit për: persona, vetura, autobusë, kamionë, aeroplanë dhe trena.
Nr
1
2
3
4
5
6
Kontrolli
Persona
Vetura
Kamionë
Autobusë
Aeroplanë
Trena
Tabela nr. 5
2011
2012
10163858
2963542
395134
100500
13504
1592
11343712
2935443
288644
99345
14019
1461
Siç shihet ne tabelën nr. 5 ne vitin 2012 kemi ngritje te qarkullimit te personave dhe automjeteve ne
krahasim me vitin 2011, kurse kemi rënie te kamionëve dhe autobusëve.
Ne tabelën nr. 6 paraqitet numri i rasteve dhe klasifikimi i veprave penale për vitin 2011/2012
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vepra penale
Falsifikim i dokumentit
Kontrabandim me mallra
Posedim i narkotikëve
Kalim i pa autorizuar i kufirit
Mbajtje të paautorizuar të armëve
Pengim i personit zyrtar
Shpërdorim i detyrës zyrtare
Kontrabandim me migrant
Transportim Ilegal i armeve
2011
246
281
15
107
106
00
02
14
00
2012
224
206
30
114
35
13
01
11
51
11
13
Raporti vjetor
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Shpëlarje parash
Falsifikim I parasë
Shmangie nga tatimi
Vjedhje e pyllit
Prerje ilegale e pyllit
Sulm ndaj rendit juridik
Vjedhje e automjetit
Falsifikim i automjetit
Marrje e ryshfetit
Dhënie e mitos
Legalizim I përmbajtjes se pavërtetë
Vjedhje
Sulm ndaj personit zyrtarë
Të tjera
Totali
Tabela nr.6
00
00
00
00
163
00
00
00
00
00
00
08
00
107
1049
04
02
27
38
97
01
05
18
01
08
02
03
08
35
934
Sa i përket tabelës nr. 6 vërehet një rënie e veprave penale falsifikim i dokumentit, kontrabandim
me mallra, kontrabandim me migrant dhe disa vepra te tjera, krahasuar me vitin paraprak, mirëpo
kemi ngritje te veprave penale vjedhje e automjetit, falsifikim i automjetit e sidomos sulem ndaj
personit zyrtar.
Ne tabelën nr. 7 paraqitet numri i rasteve dhe klasifikimi i kundërvajtjeve për vitin 2011/2012
Kundërvajtjet
2011
2012
Nr
1
Keqpërdorim i dokumentit
81
91
2
Transport ilegal i mallrave
00
07
3
Transportim ilegal i druve
00
193
4
Mosrespektim i urdhrave
42
20
5
Moslajmërim i vendbanimit
00
04
6
Qëndrimi i paligjshëm
544
302
7
Mosrespektim i Ligjit për te Huaj
00
54
8
Prezantim i rrem
00
01
9
Pengim i personit zyrtar
00
03
10
Hyn në Kosovë derisa ka ndalesë
00
01
11
Prishje e rendit e qetësisë publike
22
11
12
Vjedhje pylli
65
06
13
Kundërvajtje ne trafik(tiketa)
1351
694
14
Te tjera
228
37
15
Totali
2333
1424
Tabela nr. 7
14
12
Ne tabelën nr. 8 shihen të dhënat për konfiskimin e provave materiale për vitin 2012
Pasaporta
Letërnjoftime
Lejeqëndrime
Patentë shofer
Lejeqarkullimi (DRA)
Kartonë te gjelbër
Palë tabela serbe
Dokumente udhëtimi
Formularë të Serbisë
Leje të armëve
Viza
Dokumente të ndryshme
Të tjera
Cope revole
Armë të gjata
Pushkë gjuetie
Armë të ndryshme
Pushke ajrore
Karikator
Boksa hekuri
Shufra metalike
Thika
Hark
Shigjeta
Palë pranga
OC-sprej
Fishekë të kalibrit të ndryshëm
Diabola
Të tjera
Marihuanë
Heroinë
Bimë kanabis sativa
Fara kanabis sativa
Krerë kafshe
Cope shpeze (pula)
Euro
Franga zvicerane
Dokumente
323
95
49
337
65
12
20
03
56
03
02
171
122
Armë dhe municion
59
08
08
27
06
07
300
150
20
01
07
01
01
7464 copë
12400 copë
28
Narkotikë
73846 gr.
2944 gr.
42
7
Kafshë
418
2167
Para të gatshme
59.165
18.850
1513
Raporti vjetor
Automjete
Automjete
96
Pako cigare
Duhan i papërpunuar
Ari
Argjend
Barna
Tableta Kamagra
Tableta Johimbidinum D-4
Tableta Aminofilin
Naftë
Produkte bimore
Dru
Tekstil (veshmbathje)
Këpucë
Mallra të ndryshme
40219
503kg (1 paket)
2690gr
305gr
2468 pako
50 copë
45 copë
51 copë
475 litra
920 kg
1699.04 m³
4365 cope
269 palë
Tabela nr.8
Policia kufitare gjate vitit 2012 ka arrestuar 785 pesona dhe ndaluar 104. Ne kontrollin e vijes se
dyte ka konrolluar 21691 person, 13816 automjete dhe 4233 ekzaminime te dokumenteve.
Aktivitetet e Drejtorisë për Migrim dhe të Huaj dhe njësit tjera:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inicimi i rasteve për Gjykatë
Raste ne pritje te vendimit te gjykatës
Dënime me te holla
Depërtimet me raste
Masa mbrojtëse deportime
Qortime
Urdhër largime te shqiptuara
Kërkesa për azil
Ftesa te aprovuara për shtetas te huaj
Inspektimet e bizneseve
Tabela nr. 9
587
291
218
40
33
23
328
28
436
1010
Departamenti i Policise kufitare ka realizuar gjithsejt 402 Plane operative si dhe 159 Plane te
perbashketa me agjencite tjera sic jane: Doganat e Kosoves, NJSP, K-9, agjencionin pyjor te
Kosoves , AUV, SP/Njesite e spcecializuara dhe Inspeksionin e minisrise se transportit.
Zyrtaret policor te ketij departamenti kan organizuar gjithsjet 76 patrullime te perbashketa
pergjate kufirit me KFOR-in, Doganen dhe Njesine K-9, kurse sa i perket patrullimeve te
perbashketa me shtetet fqinje jane realizuar 100 patrullime me Policine Shqiptare, 39 patrullime me
Policine e Malit te Zi, si dhe 79 patrullime me Policine e Maqedonise.
16
14
Sa i përket menaxhimit te integruar te kufirit polica kufitare ka pasur 75 takime me shtetet fqinjë
dhe me agjencionet e MIK-ut, si dhe janë trajtuar 7996 persona V.I.P në hyrje/dalje të Republikës
së Kosovës.
Gjatë vitit 2012, aktivitetet e Departamentit per kufi janë përqendruar, kryesisht, në realizimin e
objektivave të Strategjisë
për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe përmirësimin e
infrastrukturës
ligjore
me
legjislacionin
e
Bashkimit
Evropian.
Policia kufitare është përballuar për këtë vit me një fluks të lartë qarkullimi të mjeteve e njerëzve,
me nje kontrolle efikase te kufirit dhe qarkullim te lire te njerëzve dhe marmarave, duke zbatuar
Strategjinë për Menaxhimin e integruar te kufirit.
Vlerësimet e Departamentit janë se ka përmbush objektivat e përcaktuara me Planin e punës vitin
2012.
III. DEPARTAMENTI PER HETIME
Departamenti i Hetimeve , në vitin 2012 ka realizuar synimin dhe objektivat strategjike që kanë
qenë të përqendruara, në parandalimin, luftimin dhe hetimin e krimit. Zbulimin e kryesve të
veprave penale, kapjen dhe dorëzimin e tyre sistemit të Drejtësisë, përkatësisht Prokurorisë dhe
Gjyqësorit.
Departamenti i Hetimeve, vazhdimisht ka bërë përpjekje maksimale në drejtim të një organizimi
adekuat, aftësimit profesional, vijimin e trajnimeve specifike, pajisjen me infrastrukturë Ligjore,
rregullat dhe procedura standarde të operimit-veprimit me të cilat është ngrit në nivel të
kënaqshëm ligjshmëria dhe metodologjia e ushtrimit dhe funksionimit të Departamentit në
përmbushjen e detyrave dhe obligimeve.
Departamenti i hetimeve në vazhdimësi bën përpjekje maksimale në ngritjen e bashkëveprimit
dhe koordinimit me Prokurorit, gjyqësorin, organet dhe organizatat tjera e në veçanti ngritjen e
bashkëpunimit me qytetar, përpjekje e cila ka rezultuar me sukses të kënaqshëm në lëmin e
luftimit të krimit.
Departamenti për hetime përbëhet nga Divizioni për hetimin e krimeve dhe Divizioni kundër
krimit te organizuar e te cilat divizione ne kuadër te vet kane drejtori. Ne tabelën nr. 9 janë te
prezantuara statistikat e përgjithshme te departamentit PR hetime. Përveç kësaj tabele, punën e
disa drejtorive e kemi paraqitur ne tabela dhe grafikone te veçanta.
Statistikat e përgjithshme te Departamentit te hetimeve - Te krahasuara 2012 me 2011
RASTET
Raste nën hetime
Raste të reja
Raste të pranuara nga njësit tjera
Raste të transferuara në njësit tjera
VEPRA PENALE
Kontrabandim me armë
2011
284
1094
98
2
2012
307
1179
198
1
krahasimi
8%
8%
102%
-50%
06
06
0%
1517
Raporti vjetor
Kontrabandim me migrant
Krim i organizuar
Kultivim narkotikeve
Posedim narkotikeve
Trafikim me narkotik
Marrje me prostitucion
Trafikim me Njerëz
Mundësim Prostitucioni
veprat penale kundër ekonomisë
veprat penale kundër detyrës zyrtare
veprat penale kundër pasurisë;/të tjera
Vrasje
Posedim ilegal i armëve
Rrëmbim
Krimeve të luftës
ARRESTIME
Persona të arrestuar
Persona të ndaluar
KALLEZIME PENALE
Kallëzime penale me kryes të njohur
Kallëzime penale me persona NN
OPERACIONE
Operacione
Plane operative
Bastisje
Lokale të kontrolluara
GRUPE KRIMINALE
Grupe kriminale të shkatërruara
KONFISKIME
Substance narkotike (heroinë)
04
10
53
234
09
63
59
348
125%
630%
11%
49%
17
28
11
149
147
294
3
24
01
50
38
34
28
140
159
308
2
66
02
33
124%
21%
155%
-6%
8%
5%
-33%
175%
100%
-34%
1043
487
1066
659
2%
35%
902
25
989
39
10%
56%
289
35
359
269
363
68
305
293
26%
94%
-15%
9%
34
83
144%
60 kg e 331 gr
53 %
Substance narkotike (kokainë)
Substance narkotike (marihuanë)
2 kg e 738 gr
219 kg e 649 gr
Substance narkotike (bime kanabis)
Substance narkotike (fara kanabisi)
Substance narkotike (Ekstazi)
Substance narkotike (te tjera)
Arme të konfiskuara
Municion i konfiskuar
Para të konfiskuar Euro
Para të konfiskuara dollar
Para te konfiskuara franga zvicerane
Para te konfiskuara Lekë të Shqipërisë
Vetura të konfiskuara
Ari i konfiskuar
3604
/
699
5 kg e 389 gr
53
2026
80.961
80.400
94 kg e
125.43 gr
7 kg e 396 gr
1237 kg e 994
gr
10584
12508
153
886 gr
104
2654
232.876
1.172.513
2400
36500
113
72 gr.20
18
51
167.8%
466%
193.6%
100%
-35.1%
-83.5%
96%
31%
188%
1358%
100%
100%
122%
100%
16
Argjend
RAPORTE
Raporte javore
Raporte të veçanta për Prokurori
Asistime
Autopsi
TE TJERA
Viktima të identifikuar
Viktima të asistuara
Bashkëpunim ndërinstitucional
Bashkëpunim ndërkombëtar
Vizita studimore, konferenca , seminare
Kërkesa të pranuara dhe të shpërndara nga DIA
Asistime ne teren nga njësit fushore te Inteligjencës
Urdhëresa të realizuara
Operacione/operacione për persona të arratisur
Të arrestuar (persona të arratisur)
Tabela nr. 10
10 kg
100%
941
210
159
3
1015
269
156
3
8%
28%
-2%
0%
39
29
63
25
21
3211
683
517
7
64
43
30
73
31
15871
1581
1130
11
64%
48%
-52%
192%
48%
394%
131%
119%
57%
11
10
-9%
Në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, Departamenti i Hetimeve
ka arritur t’i identifikojë dhe hetojë 989 vepra penale dhe të ushtrojë kallëzime penale me kryes te
njohur. Për arritjen e këtij rezultati janë ndërmarrë 363 operacione, janë bastisur 305 lokacione të
ndryshme me ç’rast janë arrestuar 1066 persona e ndaluar 659 persona dhe janë shkatërruar 83
grupe kriminale. Në të gjitha këto raste kemi ngritje të efikasitetit në krahasim me vitin e kaluar siç
shihet në tabelën e Departamentit të Hetimeve nr. 10.
Ne grafikonin nr. 2. do te pasqyrojmë kallëzimet penale te ushtruara me kryes te njohur dhe
operacionet e ndërmarra gjate vitit 2012, ne krahasim me vitin 2011.
Grafikoni nr.2
17 19
Raporti vjetor
Ne grafikonin nr.3 pasqyrohen rezultatet e arritura ne arrestimin e personave , personave te
ndaluar dhe grupeve kriminale te shkaterruara gjate vitit 2012 ne raport me vitin 2011.
Grafikoni nr.3
Statistikat e konfiskimit te 3 substancave narkotike gjate vitit 2012 ne krahasim me periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar paraqiten ne grafikonin nr. 4
Grafikoni nr.4
20
18
Siç shihet nga grafikoni nr. 4 statistikat vjetore për konfiskimin e substancave narkotike nga
DHTN kane rezultate dukshëm më të larta ne krahasim me vitin e kaluar. Këto rezultate kane
arritur ngritje deri 466,3% krahasuar me vitin e kaluar siç shihet ne tabelën nr. 10
Ne tabelën nr. 11 janë prezantuar rezultatet e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe
Korrupsion për vitin 2012 te krahasuara me vitin 2011.
VEPRAT PENALE
Viti 2012
Janar-Dhjetor
Raste nën hetime
121
Të dërguara në Prokurori me kryes të njohur
467
Të dërguara në prokurori me NN
16
Të dërguara ne Prokurori me raport te veçantë
55
Të arrestuar
152
Ndaj sa personave është ushtruar Kallëzim Penal
799
Tabela 11
Viti 2011
Janar-Dhjetor
143
501
24
73
188
815
Pamja në %
( +, - )
+
rritje/Zbritje
- 15 %
-7%
- 33 %
- 25 %
-19 %
-2%
Nga tabela nr. 11 shihen rezultatet e DHKEK te cilat kane rënie ne te gjitha aktivitete , ne
krahasim me vitin e kaluar. Vlen te ceket se rënia prej 2% e personave te përfshirë ne kallëzime
penale nuk është e madhe por vlerësojmë se rënia prej 7% rasteve te dërguara ne prokurori me
kryes te njohur meriton trajtim për vitin 2013.
Sa i përket terrorizmit, personeli i kësaj drejtorie ka qenë i angazhuar kryesisht në realizimin e
objektivave që dalin nga Strategjia Kombëtare Kundër Terrorizmit. Angazhimi ka qene i fokusuar
kryesisht në objektivat për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit.
Gjatë kësaj periudhe kohore DKT-ja, është e fokusuar në identifikimin dhe zbulimin e të
dyshuarve të mundshëm të rasteve që janë duke u hetuar, në ngritjen e nivelit të bashkëpunimit
me prokurori dhe gjykata, identifikimin e personave, lokacioneve, objekteve dhe përcjelljen e
aktiviteteve kundër ligjore të individëve apo grupeve të ndryshme.
Sa i përket përmbushjes së aktiviteteve të parapara sipas planit të veprimit për vitin 2012,
Drejtoria e Inteligjencës dhe Analizës ka përmbushur shumicën e aktiviteteve të parapara, si p.sh;
 janë organizuar trajnime të ndryshme për stafin e DIA-s, si brenda dhe jashtë vendit, me
qëllim të ngritjes së aftësisë për të transformuar informacionin ne inteligjencë vepruese,
 është bërë avancimi i bazës së të dhënave të inteligjencës (Ibase)
 Shtrirja e rrjetit Ibas edhe në njësit regjionale të Inteligjencës
 Shtimi i masave të sigurisë fizike me vendosjes së kamerave shtesë në DIA,
 Shtimi i masave të sigurisë për rrjetin dhe sistemin e IT, së DIA-s.
19
21
Raporti vjetor
Në këtë periudhë kohore prioritet i është kushtuar edhe procesit të mbledhjes, vlerësimit,
sistemimit dhe analizimit të informatave inteligjente, për situatën e sigurisë dhe veprave të
ndryshme kriminale, përpilimin e vlerësimeve të ndryshme analitike për situatën e sigurisë,
vlerësime të rrezikshmërisë për ngjarje dhe vizita të ndryshme, pastaj përcjelljen dhe analizimin e
burimeve të hapura, përpilimin e raporteve analitike për vepra të ndryshme penale, analizimin e
thirrjeve telefonike, përcjelljen dhe analizimin e trendëve të krimit.
Gjatë këtij viti disa pjesëtar të DIA-s, kanë marrë pjesë në mbajtjen e shumë trajnimeve për
Inteligjencë, të organizuara nga Departamenti i Trajnimeve në shkollën policore në Vushtrri.
Ne tabelën nr. 12 shihet raporti vjetor i punës për Drejtorinë e forenzikës për vitin 2012
Autopsi
Bastisje
Ekzaminim forenzik i veturave
Prezantim i lëndës në gjykatë
Shkatërrim i dëshmive (armë, municion, substanca narkotike)
Asistenca tjera njësive rajonale
Qartësime të video incizimeve dhe nxjerrje të fotografive
Konvertime të video incizimeve
Përgatitje e rastit për gjykatë
Printime të fotoalbumeve
Tabela 12
2
8
2
1
2
6
13
3
1
14
Sa i përket dhunës ne familje, gjate vitit 2012 janë regjistruar gjithsej 1021 raste qe ne raport me
vitin 2011 ka rënie prej 25 rasteve, mirëpo vlen te ceket se si viktima te kësaj dhune gjinia femërore
prinë me 822 raste ne krahasim me gjinie mashkullore e cila ka 219 raste. Po ashtu gjate këtij viti
janë lajmëruar gjithsej 146 raste te keqtrajtimit te fëmijëve kurse vitin e kaluar janë regjistruar 105
raste, çka nënkupton se kemi një ngritje te kësaj vepre për 41 .
III/1 DEPARTAMENTI SPECIAL ANTIKORRUPSION
 Ne formë tabelore janë paraqitur aktivitetet dhe rezultatet e arritura gjate vitit 2012.
2011
2012
Krahasimi
Rastet e trajtuara Prill
2010- 31.12.2012
Raste të bartura
-
-
66
19
34
15
Raste të iniciuara
Raste të përfunduara
Kallëzime penale
Operacione
Arrestime
Bastisje
Aktakuza
28
13
5
5
21
33
8
19
8
15
5
12
6
7
-9
-5
10
-9
-27
-1
Të Akuzuar
45
39
-6
22
Tabela nr. 13
20
Nga tabela 13 shihet se ky departament ka ngritje te kallëzimeve penale ne raport me vitin e kaluar
kurse ne aktivitetet tjera ka rënie.
Të Akuzuar
45
Tabela nr. 13
39
-6
Nga tabela 13 shihet se ky departament ka ngritje te kallëzimeve penale ne raport me vitin e kaluar
kurse ne aktivitetet tjera ka rënie.
Ky Departament ka bere konfiskime te përkohshme, ne cilësi te provave materiale, dy vetura,
truall 11.82 ha, një shtëpi ne Mal te Zi, një banese, një lokal afarist, kompjuter, server, telefona. Llap
top si dhe dokumentacione e kontrata te ndryshme.
IV. DEPARTAMENTI PER BURIME NJEREZORE
Ky departament përbëhet nga: Divizioni i Personelit dhe Administratës, Divizioni i Trajnimeve
dhe Komisioni për Shqyrtimin e Përdorimit të Forcës.
Divizioni i personelit dhe administratës mbanë funksionale organizatën policore duke zhvilluar
rekrutimin dhe seleksionimin e personelit, promovimin dhe zhvillimin, kompensimin dhe
përkujdesjen shëndetësore të të gjithë personelit të Policisë dhe në përbërje ka drejtoritë si në
vijim:
Është bërë ndryshimi dhe aprovimi i Procedurës Standarde të Operimit ,,Menaxhimi i Dhomës së
Dosjeve Personale”, ,,Procedura e Transferimit të Punonjësve të Policisë së Kosovës” si dhe është
duke u punuar në ndryshimin e PSO për procesin e rekrutimit dhe seleksionimit për zyrtar
policor dhe staf civil
Sektori i Administratës dhe personelit gjate vitit 2012 ka sjelle 5845 vendime, urdhëresa, verifikime
të pushimit etj.
Sektori i Bazës se te dhënave ka administruar me gjithsejtë 19131 dokumente, Dhoma e dosjeve
me 50629 dokumente, Kartelave identifikuese me 721 kartela, dhe Njësia përkrahëse e personelit
me 20640 dokumente, çka nënkupton se i kane kryer te gjitha punët konform rregullave te
shkruara dhe Planit te punës, kurse aktiviteti i sektorit te Rekrutimit dhe seleksionimit shihet ne
tabela nr. 19.
Sektori i Rekrutimit dhe Seleksionimit
Nr
1
2
3
5
6
Krahasimi i aktiviteteve
Janë pranuar ankesa dhe kërkesa
Janë pranuar kërkesa ri-punësim.
Te punësuar zyrtarë policorë
Janë Ri-punësuar ish zyrtarë policorë
Janë punësuar staf civil
Gjithsej
Tabela nr. 14
2012
198
37
205
10
73
2011
182
38
73
28
10
523
331
Pas aprovimi të Udhëzimit Administrativ 08/2012, janë hartuar PSO për procesin e gradimit, si
dhe janë bërë përgatitjet e nevojshme për fillimin e proceseve të gradimit.
21
23
Raporti vjetor
Ne kuartalin e IV-te vitit 2012 është shpallur konkursi për procesin e gradimit për gradën
Nënkolonel , Major, dhe Kapiten, dhe me këtë rast procesi për nënkolonel dhe Major ka
përfunduar, kurse ai për kapiten vazhdon ne muajin janar te vitit 2013. Është me rëndësi te ceket
se me dt. 28.12.2012 është mbajtur ceremonia e promovimit për gradën nënkolonel me ç’rast janë
promovuar 16 nënkolonelë.
Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore gjate vitit 2012, ka realizuar:
Fushatën “Dhurimi Vullnetar i Gjakut”, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit
të Gjakut me gjithsejtë 317 dhurues vullnetarë-pjesëtarë të PK-së,
Janë përgatitur broshurat “Sindromi premenstrual dhe menopauza”, “Çrregullimi i Stresit pas
Traumës” dhe shkrimi për gazetën Mbrojtësi “Mbi rrezikun e shëndetit në Polici”.
Është përcjell ecuria e ekzaminimeve mjekësore dhe psikologjike për 850 pjesëtarë të PK-së, në
Klinikën e autorizuar të PK-së-Rezonanca dhe 34 pjesëtarë dhe 207 kandidatë në Klinikën Aloka si
dhe shpenzime–trajtime mjekësore, terapi fizikave, ekzaminime mjekësore dhe psikologjike për
pjesëtarët e PK-së,.Kjo drejtori ka kryer edhe te gjitha aktivitetet tjera te parapara me planin vjetor
te punës.
Ne kuadër te Drejtorisë se shërbimeve te brendshme veprojnë : Njësia e Arkivit, Njësia e regjistrit
qendror, Njësia e përkthyesve, dhe Njësia për pune sekondare. Te gjitha këto Njësi i kanë kryer te
gjitha punët sipas planifikimeve te parapara periodike. Vlen te ceket se Njësia e regjistrit Qendror
gjate këtij viti ka protokolluar 19907 shkresa ne hyrje dhe 29708 ne dalje, kurse Njësia e
përkthyesve ka përkthyer gjithsejtë 3468 faqe nga gjuha shqipe ne atë serbe dhe anasjelltas, 1877
faqe nga gjuha angleze ne atë shqipe dhe anasjelltas si dhe përkthime simulantë 747 ore. Njësia
për pune sekondare ka realizuar 34 kontrata me objekte dhe 39 me klube sportive.
Divizioni i Trajnimeve ka për qellim ngritjen profesionale të të gjithë punonjësve të Policisë së
Kosovës, përmes trajnimeve themelore, të avancuara dhe të specializuara, brenda dhe jashtë
Republikës së Kosovës, si dhe mbështetje në trajnime për stafin në të gjitha nivelet e organizimit të
Policisë së Kosovës, ndërsa në përbërje ka drejtoritë si në vijim: Drejtoria e Trajnimeve Mandatorë,
Drejtoria e Trajnimeve të Specializuara dhe Avancuara dhe Drejtoria për Mbështetje të
Trajnimeve.
Prioritet e këtij divizioni për këtë vit kanë qenë trajnimet në fushën e parandalimit dhe luftimit të
krimit të organizuar, Menaxhimit të integruar të kufirit, krijimi i raporteve për bashkëpunim dhe
anëtarësim në organizata ndërkombëtar për mes ndërtimit të Kapaciteteve, ngritjen e nivelit të
sigurisë dhe performancës në përgjithësi për pjesëtarët e policisë.
Paraqitja tabelore e trajnimeve të realizuara në vitin 2012 te krahasuara me vitin 2011
Viti 2011
Viti 2012
Aktivitetet
Nr .i
Nr .i
Nr. i
Nr. i
Trajnimeve pjesëmarrësve
Trajnimeve
pjesëmarrësve
Trajnimet e realizuara nga
168
2463
180
2993
Divizioni i Trajnimeve
Trajnimet e realizuara nga Org.
218
2315
tjera ne bashkëp. me Div.e
167
1934
24
22
Trajn.
Trajnimet e mbajtura jashtë
vendi
Seminare, konferenca dhe
takime pune të mbaj. jashtë
vendi
Trajnimet e realizuara nga Diviz.
Trajn. për Organizata e tjera
Ri-certifikimi
TOTALI
27
216
41
257
37
112
32
52
45
377
13
67
259
703
3686
8788
Tabela nr. 15
201
685
2565
8249
Komisioni për Shqyrtimin e Përdorimit te Forcës është formuar në bazë të nenit 23 te Udhëzimit
Administrativ 02/2012 në kuadër të Departamentit të Burimeve Njerëzore.
Qëllimi i Komisionit është menaxhimi dhe administrimi i rasteve te përdorimit te forcës ku bëjnë
pjesë forca fizike, shkopit policor, arma e zjarrit, OC spreji dhe mjeteve tjera te forcës.
Paraqitja e te dhënave sipas tremujoreve K1-K4
K1
Lende te pranuara nga Drejtoritë/Regjionet
53
Komisione te mbajtura
8
Lende te shqyrtuara
69
Zyrtarë te përfshirë
145
Tabela nr. 16
K2
82
10
78
116
K3
97
13
97
225
K4
65
9
69
257
Total 2012
297
40
313
743
Nga sa u ceke me larte shihet se edhe ky Departament ka përmbushur objektivat e përcaktuara me
Planin e punës për vitin 2012.
V. DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
Në kuadër të Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse funksionojnë këto drejtori; Drejtoria e
Teknologjisë Informative dhe Komunikimit, Drejtoria e Logjistikës, Drejtoria e Menaxhimit të
Objekteve, Drejtoria e Prokurimit dhe Drejtoria e Financave
Departamenti i Shërbimeve Mbështetëse gjate periudhës një vjeçare ne funksion te mbështetjes se
nevojave policore ka arritur te siguroj pajisjet e nevojshme, te ofroj shërbimet e duhura dhe te
kontraktoj kryerjen e punëve, duke realizuar 1113 projekte, ekuivalente me shpenzimet buxhetore
ne masën 96,82%.
Drejtoria e teknologjisë informative dhe komunikimit gjatë këtij viti ka zhvilluar një sërë
aktivitetesh me qëllim të realizmit dhe implementimit të projekteve të planifikuara në Strategjinë e
TIK-ut 2011-2015 si dhe Planin Zhvillimor Strategjik 2011-2015 i Policisë së Kosovës.

Sistemi i Integruar Informativ i Policisë së Kosovës - janë kryer të gjitha procedurat e
vlerësimit dhe është nënshkruar kontrata me kompaninë implementuese nga ana e Zyrës
së Komisionit Evropian(ECLO).
23
25
Raporti vjetor

















26
Ndërtimi i Qendrës së të dhënave të PK-së- se bashku me ICITAP-in dhe kompaninë
implementuese ka filluar implementimi i këtij projekti.
Realizimi i projektit për ngritjen e kapaciteteve të rrjetës së PK-së - është bërë evoluimi i
ofertave dhe përzgjedhja e kompanisë implementuese për këtë projekt nga ana e ICITAP-it
dhe ambasadës amerikane. Janë realizuar një mori aktivitetesh ku përfshihen: përcaktimi i
pikave të ndërtimit të infrastrukturës, marrjes së dokumentacionit përkatës nga komunat
etj.
Zhvillimi i Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Resurseve të Policisë-se bashku me
ICITAP-in dhe kompaninë implementuese gjatë këtij viti është punuar në zhvillimin e
modulit të Personelit dhe pjesën e Standardeve Profesionale
Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Kufijve(BMS)-gjatë këtij viti është punuar në evitimin e
disa problemeve të cilat janë paraqitur pas implementimit të këtij sistemi.
Sistemi Digjital i Radiokomunikimit (TETRA)-gjatë këtij viti Zyra e Komisionit
Evropian(ECLO) ka financuar projektin për studimin e fizibilitetit dhe mundësinë e
zhvillimit dhe implementimit të një sistemi digjital të radiokomunikimit (TETRA).
Instalimi i Sistemit të vëzhgimit përmes kamerave në objektet policore-gjatë këtij viti janë
instaluar gjithsejtë 258 IP kamera në 20 objekte të ndryshme policore.
Dhoma e Komandës dhe Kontrollit(CCC) - në Dhomën e Komandës dhe Kontrollit(CCC)
në DPP janë vendosur 7 monitor për monitorimin e aktiviteteve policore dhe në Qendrën
Operative të DPP janë vendosur 14 monitor për monitorimin e kamerave nga ana e PK-së
dhe aktiviteteve tjera.
Shtrirja e rrjetit përmes fibër optik në objektet policore- gjatë këtij viti janë ndërlidhur
gjithsejtë 8 objekte policore përmes fibrës optike.
Baza e të dhënave për menaxhimin e mjeteve themelore të PK-së është implementuar
projekti për Menaxhimin e Mjeteve Themelore në Bazën e Logjistikës.
Sistemi për Menaxhimin e Dhomës së Dëshmive - në bashkëpunim me ICITAP është vënë
në funksion Baza e të dhënave për Menaxhimin e Dhomës së Dëshmive. Aktivitetet qe janë
zhvilluar nga Drejtoria e TIK-ut po i japim ne vazhdim:
Njësia e Bazës se te Dhënave ne vitin 2011 ka realizuar 3326 kërkesa, kurse ne vitin 2012
gjithsejte 2905 kërkesa për menaxhimin dhe administrimin e bazave te te dhënave.
Njësia Administrimit te sistemeve ne vitin 2011 ka realizuar 1352 kërkesa, kurse ne vitin
2012 gjithsejte 1341 kërkesa për menaxhimin dhe administrimin e sistemeve te PK-se.
Njësia e Administrimit te Sistemit Mikrovalor ne vitin 2011 ka realizuar 817 kërkesa kurse
ne vitin 2012 gjithsejte 944 kërkesa.
Njësia e Tavolinës ndihmese ne vitin 2012 ka zhvilluar gjithsejte 1907 kërkesa.
Ne lidhje me Sistemin e Menaxhimit te Kufirit(BMS) ne vitin 2012 janë realizuar 1025
kërkesa, kurse ne vitin 2012 gjithsejte 2967 kërkesa.
Njësia e riparimit te pajisjeve te TI-se ne vitin 2012 ka realizuar 3086 kërkesa, kurse ne vitin
2012 gjithsejte 3664 kërkesa.
Sektori i Komunikimit ne vitin 2011 ka realizuar 1719 kërkesa, kurse ne vitin 2012 gjithsejte
2456 kërkesa.
24
Ne Bazën e logjistikes artikujt te cilat janë pranuar gjate këtij viti janë si ne vijim:
Ne vitin 2011 gjithsejte 187 artikuj kurse ne vitin 2012 gjithsejte 288 artikuj.
Ne vitin 2011 janë ngritur 152 kërkesa ndërsa janë realizuar 117, ndërsa ne vitin 2012 janë ngritur
186 kërkesa dhe janë realizuar 156 kërkesa.
Janë blere ne vlere prej 1,897,392.37€ prisje policore ndërsa uniforme janë blere gjithsejte
1,027,388.77€.
Janë pranuar donacione te ndryshme si: instalimi i inventarit ne dhomat e dëshmive(ICITAP),
pranimi i donacionit te 60 veturave nga EULEX-it.
Janë kryer servisime dhe riparime te veturave ne vitin 2011 gjithsej 8935 kurse ne vitin 2012
gjithsejte 7524.
Janë shpenzuar derivate ne vitin 2011 gjithsej 4,054,519.14 litra(5,101,222,.66€), kurse ne vitin 2012
gjithsejte 4,253,357.57 litra(5,197,837.70€).
Sa i përket Menaxhimit te objekteve po cekim Projektet e realizuara:














Ndërtimi i poligonit ne rajonin e Ferizajt.
Ndërtimi i lapidarit te heroit Enver Zymeri.
Rregullimi i oborrit ne DPP.
Rregullimi i banjave ne DPP.
Renovimi i stacionit policor ne Han të Elezit.
Ndërtimi i stacionit policor ne Ranilluge.
Renovimi i stacionit policor te togjeve patrulluese ne Han te Elezit.
Instalimi i ventilimit ne dhomat e dëshmive ne objektet policore.
Instalimi i kalldave për ngrohje ne DPP dhe DRP Prishtine.
Ndërtimi i poligonit ne kampin Vrella.
Ndërtimi i lartëpërçuesit në Germi.
Ndërtimi i nënstacionit policor ne Mushtishte.
Ndërtimi i objektit te Drejtorisë Rajonale ne Mitrovice 80%.
Ndërtimi i garazheve nëntokësore ne DPP 65%.
Ne Drejtorinë e Prokurimit gjate vitit 2012 janë realizuar 1113 projekte, ndërsa janë nënshkruar
këto kontrata:
Kontrata me Vlere te madhe janë realizuar gjithsej 32.
Kontrata me Vlere te Mesme janë realizuar gjithsej 40.
Kontrata me Vlere te Vogël janë realizuar gjithsej 118 dhe
Kontrata me Vlere Minimale janë realizuar gjithsej 115.
Kërkesa me kontrata paraprake janë realizuar gjithsej 808.
Gjithashtu Drejtoria e Prokurimit ka asistuar ne 10 kontrata te negociuara ne vlere te mëdha.
Drejtoria e financave ka realizimi i buxhetit për vitin 2012 me 96.82 ne shume prej 74,406,653.80 €
Pagesat vjetore për 2012 & 2011, të shprehura në ndryshim dhe përqindje
25
27
Raporti vjetor
Kategoritë e
Shpenzimeve
PAGAT DHE
MEDITJET
MALLRA DHE
SHERBIMET
SHPENZIMET
KAPITALE
KOMUNALIT
SUBVENCIONET
TE HYRAT
SUBVENCIONE
TE HYRAT PER PAGA
DHE MEDITJE
TOTALI
Te
paguara
në % për
2012
E
Te
paguara
në % për
2011
F
Pagesa
vjetore për
2012
Pagesa
vjetore për
2011
Ndryshimi në
mes 20122011
Progresi
Shtim/Zvog
ëlim ne %
A
B
C= A-B
D=C/B
48,420,264 €
46,734,792 €
1,685,472 €
3.61%
100.00%
100.00%
12,138,229 €
10,380,033 €
1,758,196 €
16.94%
96.87%
94.74%
12,004,700 €
4,874,841 €
7,129,859 €
146.26%
87.03%
92.92%
1,012,634 €
1,035,030 €
-22,396 €
-2.16%
86.77%
79.93%
76,842 €
99,848 €
-23,006 €
-23.04%
97.43%
94.98%
271,628 €
309,911 €
-38,282 €
-12.35%
92.40%
62.82%
482,357 €
0€
482,357 €
100.00%
98.53%
0.00%
63,434,455 €
10,972,199 €
Tabela nr. 17
17.30%
96.82%
97.59%
74,406,654 €
Ne vazhdim paraqesim aktivitetet e komponentëve te cilat janë direkt te lidhura me zyrën e
Drejtorit te përgjithshëm dhe zëvendësdrejtoreve te përgjithshëm te Policisë se Kosovës.
VI/1 DREJTORIA PËR PLANIFIKIM STRATEGJIK DHE ÇËSHTJE LIGJORE
Ne forme tabelore shihen disa nga aktivitetet kryesore te cilat i ka realizuar DPSCL gjate vitit 2012
duke i përmbushur objektivat e përcaktuara ne planin e punës për vitin 2012.
Strategjia dhe Plani i Veprimit – Policimi në Bashkësi 2012 -20116
Plani i punës i Policisë se Kosovës për vitin 2013
Kontrata e marrëdhënies se punës – zyrtar policor
Kontrata e marrëdhënies se punës – staf civil
Udhëzime Administrative
Raporte mujore të DPSÇL 2012
Raporti vjetor i DPSÇL 2012
Raporte mujore të Policisë së Kosovës i DPSÇL 2012
Raporte tre mujore të Policisë së Kosovës 2012
Raport prezantues vjetor i Policisë së Kosovës 2012
Grupe punuese
Hartimi i Raportit të PVSS
Raporte tre mujore të PVPQ
Tabela nr.18
28
1
1
1
1
10
12
1
12
4
1
6
2
4
26
Zyra Ligjore
Detyrat – Aktivitetet Janar-Dhjetor-2012 Gjithsej
Pranimi i shkresave, akteve të ndryshme, etj.
Dhënia e komenteve juridike në shkresat për verifikim të së kaluarës kriminale të
kërkuara nga SIPK-u.
Informata dhe raporte të tjera
Interpretime ligjore, mendime profesionale dhe këshilla juridike
Memorandume Mirëkuptimi (përpilime, shqyrtime, interpretime
Kërkesa të ushtruara pranë KK për rregullimin e dokumentacionit mbi pronësinë,për FP
dhe KP,marrje ne shfrytëzim te pronës nga Kuvendet Komunale si dhe kërkesa për lejen
dertimi te objekteve policore
Takime zyrtare ne institucione të ndryshme
Përgjigje në ankesa dhe shkresa të ndryshme
Raste për Gjykata - Koordinim i Aktiviteteve me Ministrinë e Drejtësisë
Përgjigje në ankesat e Ombudspersonit
Aktivitet-Komisioni për Banesa
Tabela nr. 19
Gjith.
4097
3511
72
80
27
27
67
54
124
1
134
VI/2 ZYRA PËR INFORMIM
Kjo Zyre detyrë primare ka që të bëjë organizimin, menaxhimin, koordinimin dhe funksionimin e
të gjitha veprimtarive që lidhen me bashkëpunimin e policisë dhe mediave.
Gjatë vitit 2012, ZIMP e DPP-së (shiko fig 1.1) ka lëshuar 151 komunikata me shkrim për media,
të cilat janë të arkivuara edhe në formë elektronike, duke përfshirë edhe komunikatat nga
drejtoritë rajonale në total janë publikuar 877 komunikata ose rreth tri komunikata në ditë.
Karakteristikë tjetër e kësaj periudhe kohore paraqet fakti se janë realizuar dhe përfunduar mbi
1500 kërkesa nga mediumet e ndryshme si dhe nga OJQ të ndryshme dhe persona fizikë, e tërë
kjo ndikon në ngritjen e nivelit të transparencës dhe rritjes së besueshmërisë së Policisë së
Kosovës si institucion. Nga ana tjetër janë vendosur 593 informacione zyrtare nga zyra e
mediave (Intranet dhe Web).
VI/3 NJËSIA PËR INSPEKTIM
Njësia e Inspektimit – DPP-Prishtinë, gjatë vitit kalendarik 2012 ka realizuar të gjitha objektivat e
parapara në Planin Vjetor të Punës 2012, duke realizuar inspektime të rregullta dhe të
jashtëzakonshme në shumicën e fushëveprimtarisë policore, pa përjashtim në të gjitha nivelet e
organizimit të Policisë së Kosovës.
Në vazhdim, në mënyrë tabelore prezantohet puna e kësaj njësie gjatë periudhës raportuese;
Viti 2012
Inspektime
të rregullta
Rekomandime
Inspektime
të Rekomandime
jashtëzakonshme
Gjithsej
211
599
43
73
Tabela nr. 20
27
29
Raporti vjetor
VI/4 NJËSIA E AUDITIMIT
Gjatë vitit 2012 Janar – Dhjetor, Auditimi i Brendshëm ka realizuar auditime të rregullta dhe përtej
planit të paraparë ku në tërësi ka përmbushur objektivat në fushat e përcaktuara.
Të dhënat statistikore lidhur me vlerësimin e implementimin e rekomandimeve të auditimit të
brendshëm nga njësit e audituara të PK-së për periudhën Janar – Dhjetor 2012
Nr:
Auditime të
rregullta
Numri i
rekomandimeve
të dhëna nga
njësia e AB
Të
implement
uara
Pjesërisht të
implementua
ra
Të pa
implementua
ra
149
59
61
29
Gjithsej Auditime dhe
rekomandime
Shënime
t
Tabela nr. 21
VI/5 KOMISIONI I BRENDSHËM DISIPLINOR
Në vijim, prezantohet realizimi i punëve dhe detyrave të punës të këtij Komisioni për periudhën e
vitit raportues me krahasimin e punëve dhe detyrave të punës të vitit 2011.
Komisioni i brendshëm disiplinor vlerëson sa ka përmbush objektivat e përcaktuara për vitin 2012
2011
372
319
90
Tabela nr. 22
Lëndë të pranuara
Lëndë të trajtura
Lëndë në proces
2012
613
382
324
VI/6 KOMISIONI PËR ANKESA DHE SHPËRBLIME
Në vazhdim, me anë të tabelës prezantohet puna e këtij Komisioni, punë kjo e cila vlerësohet se ka
përmbushë objektivat që ka përcaktuar për vitin 2012 dhe krahasimi me vitin 2011.
2012
2011
Të shqyrtuara
Të
pashqyrtuara
Ankesa ndaj vendim. disiplin.
Të
pranuar
a
108
11
Të
pranuar
a
49
Të
shqyrtua
ra
34
Të
pash
qyrtu
ara
15
112
Ankesa ndaj vendim. administ
87
135
14
151
90
61
Propozime për shpërblime
1295
1368
00
2034
2032
2
Gjithsej
1490
1615
25
2234
2156
78
Tabela nr. 23
30
28
VI/7 DREJTORIA E STANDARDEVE PROFESIONALE –
Statistika e Hetimeve të brendshme
INPUTET
2011
Raste të bartura
nga vitet parapra.
Lëndë të
pranuara nga
IPK-së (Ank.të
qytetarëve)
Lëndë të
pranuara nga
Inicimet e
brendsh. në PK-së
Gjit.lend. i të
pranuara në DSP
Punonjës të
përfshirë në Ank.
të qytetarëve
Punonjës të
përfshirë në
Inicim të
brendshëm
Gjith.punonjes te
akuzuar
699
468
2012
Ndry
shimi
747
48
1049
416
-76
960
1465
505
1293
624
498
1499
1791
2011
Hetim i së kaluarës
Verif.i së kaluarës
186
17
Lënde te ranuara
DSP-SË
2011
Lëndë për Hetime në
Nivel Lokal
Lëndë për Hetime
Preliminare
Gjith. i Lëndëve për
Hetime
Punonjës të përfshirë
për Hetime të Brend.
në DSP
Punonjës të përfshirë
për Hetime në Nivel
Lokal
418
Punonjës të përfshirë
-126
për Hetime Preliminare
Totali i Punonjësve të
292
akuzuar
Tabela nr. 24
Statistika e Hetimeve të së kaluarës
Inputet
Lëndë për Hetime të
Brendshme në DSP-së
581
492
875
Transformimi i
lëndëve në DSP
2012
Ndrys
himi
355
11
169
-6
2012
Ndrys
himi
2011
2012
Ndrysh.
728
833
105
516
402
-114
176
404
228
1420
1639
219
728
833
105
516
407
-109
255
551
296
1499
1791
292
Autputi
2011
2012
Ndryshimi
Njësia e
Rekrutimit dhe
Selektimit
Njësitet tjera
187
17
272
11
85
-6
AUTPUTI
2011
2012
Ndryshimi
Lëndë të
mbyll. në DSPsë
602
480
-122
29 31
Raporti vjetor
Hetime të Brendsh.
283
366
Hetime Preliminare
43
91
Hetime të së Kalua.
0
84
Verifikim i së kalua.
0
0
Raste të kthyera nga
Niveli Lokal
0
1
326
542
Gjith. lende te hapura
DSP-së
Lëndëve të
PEZULLUARA
91
101
Lëndë të
rekoma. në
83
KBD
Lëndë të
Heti.Prelimina
re të mbyllura
48
në DSP-së
Vendime nga
84
Niveli Lokal
Të kthyera në
0
IPK-së
Raste të
rekomanduara
1
në Nivel Lokal
Hetime të së
Kaluarës - Të
216
rekomanduara
Verifikimi i së
kaluarës
Totali i
përfundimit të
10
Hetimeve
Tabela nr. 25
163
313
150
129
293
164
362
333
-29
3
3
0
15
9
187
267
80
17
11
-6
1469
1715
246
6
RAPORTI U PERPILUA NGA:
1. KOLONEL Reshat MALIQI,
2. KOLONEL
Isa HISENI,
RAPORTI
U PERPILUA
NGA:
3. TOGER
Xhemë MALOKU
4. TOGER
Fadil ABAYI,
KOLONEL Reshat MALIQI,
5. POLIC
Adem HAJDARI
kOLONEL Isa HISENI,
TOGER Xhemë MALOKU
TOGER Fadil ABAzI,
POLIC Adem HAJDARI
Dizajni: Çajup Kajtazi
32
30
AKRONIMET
PK
Policia e Kosovës
QKSPEZH
Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim
OJQ
Organizata Joqeveritare
PKK
Policia Kufitare e Kosovës
MIK
Menaxhimi i Integruar i Kufirit
DPP
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
OQ
Organizata Qeveritare
BE
Bashkimi Evropian
BMS (SMK)
Sistemi për Menaxhimin e Kufirit
SIPK
Sistemi Informativ i Policisë së Kosovës
PVPQ
Plani i Veprimit dhe Plani i Qeverisë
PVSS
Plani i Veprimit dhe Strategjia për Siguri
MPB
Ministria e Punëve të Brendshme
MI
Ministria e Integrimit
MASHT
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
MD
Ministria e Drejtësisë
MTI
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
DKKO
Departamenti Kundër Krimit të Organizuar
DH
Drejtoria e Hetimeve
DHKO
Drejtoria e Hetimeve dhe Krimit të Organizuar
MPJ Ministria e Punëve të jashtme
MF
Ministria për Financa
KGJK
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
KPK
Këshilli Prokurial i Kosovës
AUV
Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës
IGJK
Instituti Gjyqësor i Kosovës
OSBE
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
MSH
Ministria e Shëndetësisë
DHTQNJ
Drejtoria për Hetimin dhe Trafikimin e Qenieve Njerëzore
MO
Menaxhimi i Objekteve
DTIK
Drejtoria e Teknologjisë Informative të Kosovës
IPK
Inspektorati i Policisë së Kosovës
DSP
Drejtoria e Standardeve Profesionale
KBD
Komisioni i Brendshëm Disiplinor
KASH
Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime
DPSÇL Drejtoria për Planifikim Strategjik dhe çështje Ligjore
TI
Teknologjia Informative
KLSP
Këshilli Lokal për Siguri Publike
DK
Drejtoria e Krimeve
33
Raporti vjetor
34
2012
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Ministry of Internal Affairs
Policia e Kosovës / Policija Kosova / Kosovo Police
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate
Raporti Vjetor
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ANNUAL REPORT
Raporti Vjetor / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / ANNUAL REPORT 2012
Raporti Vjetor / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / ANNUAL REPORT 2012
2012
1
godišnji izveštaj
2
SADRŽAJ
PORUKA DIREKTORA
4
UVOD
5
UPRAVA ZA OPERACIJE
6
GRANIČNA UPRAVA
13
UPRAVA ZA ISTRAGE
17
SPECIALNA UPRAVA ANTIKORRUPCIJE
21
UPRAVA ZA LJUDSKE IZVORE
23
UPRAVA ZA PODRŠNE SLUŽBE
25
DIREKCIJA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ZAKONSKA PITANJA
28
KANCELARIJA ZA INFORMIRANJE
29
JEDINICA ZA INSPEKTIRANJE
29
JEDINICA ZA KONTROLU
29
UNUTRAŠNJA DISCIPLINSKA KOMISIJA
30
KOMISIJA ZA ŽALBE I NAGRADJIVANJE
30
DIREKCIJA PROFESIONALNIH STANDARDA
31
SKRAČENICE
33
3
godišnji izveštaj
Export &
Poruka Generalnog
Direktora Policije
Juergen Puetter
Me
Shpend Maxhuni
Generalni Direktor
Chairman
Across
Godišnji izveštaj
rada
Policije
the country
and around
the world,
clean technologies
are transforming
Kosova ne sumnjivo
predstavlja
najvažnjiji
Radni izveštaj nastojito capitalize
ne samo
daof natural
predstavi
on its wealth
resources in novel ways an
izvršeni rad i zadatak
negochain
i da
služivalue-added
kao products. In this too
commodity
by creating
the ways companies inuvirtually
every sector
them
dokumenat
smislu
da do
onbusiness—making
sadrži objektive
platforma komuniciranja
za ostvarena
play an essential
role.
more agile, morekoncentrirajuci
competitive and increasing se
the value
they deliver.
razvoja,
u njenim
dostignuca iz policijske oblasti, i identifikuje
dužnostima i prvenstvima koje proizilaze iz
The examples cited in this report represent this clearly, from transporters
was another strong
year oftreba
realizing results for SDTC. We a
oblasti za potrebna 2010
poboljšanja
koje
Plana strateškog razvoja za period od 2011 –
boosting their bottom lines through diesel fuel savings to grocery chains
$92 million in 2010, supporting an additional 33 companies in
primenjivati kao odgovor
problematike
2015 g. i Godišnjeg radnog plana.
cutting refrigeration costs and commercial building operators gaining greater
susrecenog tokom policijskog delovanja,
Rad naše Policije tokom izveštavajuce godine
odnosno u strateški, operativni i takticni
karakterišu
njeneas aobaveze
i odgovornosti
SDTC is recognized worldwide
key enabler of such
progress through its
nivo. Ovaj izveštaj predstavlja ulogu i
control over their energy consumption.
including power generation, transportation, energy exploratio
production, waste management, agriculture and forestry. Eight
projects came to completion during the year. As our portfolio m
SDTC works to build the capacity of these companies to compet
and demonstration
isolation: it connects
with
idevelopment
državnih
granica.inBorba
protivinnovators
zlocina,
važnu saradnju zajednica
naših
domacih
help them iseek
out opportunities
to grow.i
medjunarodnih partnera, interesnih grupa
customers and investors
to create a path totrgovina,
commercializationdroge
so that clean
korupcije
nezakonskih
i
i pojedinaca sa Policijom
Kosova
SDTC continues
to supportuthepravcu
commercialization of promising
technologies can be taken
and deliver their Naše
intended impact.
prostitucije
se upnastavlja.
moto bio, je
technologies, helping them get to market, where they will deliv
povecanja nivoa bezbednosti.
i ostace i u buduce nula tolerancija protiv
opportunities je
to both
urban and
rural communities across Cana
Takodje, ovaj radni izveštaj
jedan
vrlo
zlocina i korupcije. Ova borba izrazila je
Claiming our share of the global market is critically important. The same
wise use ofpokušajima
public funds because za
of the strong interface with th
važan doprinos na našim
ubedjeje da sada imamo jednu modernu
countries that are looking to buy clean technologies are fierce competitors
povecanje transparencije i odgovornosti,
policijsku organizaciju savremenih standarda,
policijskog delovanja u opšte s jedne strane
izgradjena na osnovu najusavršenijih
i povecanja povereneosti kod partnera i
zakonskih kriterijuma, sa profesionalnim
gradjana za kvalitetniju uslugu, objektivno
sposobnostima podržanih usavršenim
pravo, za profesionalno efektivno i efikasno
logistickim sredstvima.
sprovodjenje zakona na Kosovu.
koje
su viša
zaThebezbedan
život
market-minded
fundingsila
process.
Foundation does not
supportgradjana
technology
in the global economy. To maintain its place as an export leader, Canada has
4
— to date, each dollar of public money has leveraged
$13 of private sector investments.
godišnji izveštaj
UVOD
Policija Kosova od svog osnivanja u septembru 1999 g. pa do danas prošla je preko nekoliko faza
organizativnog razvoja.
Prema Zakonu o Policiji, Policija Kosova, organizuje se u lokalmom i centralnom nivou. Centralni nivo
podrazumeva Generalnu Direkciju Policije dok lokalni nivo obuhvata regionalne direkcije zajedno sa
policijskim stanicama.
Generalna Direkcija Policije, upravlja se od strane Generalnog Direktora.
Za ostvarivanje svoje vizije i misije PK u centru aktivnosti imala je prvenstva Vlade Republike Kosova i
Ministarstva unutrašnjih poslova, nacionalne strategije i planove delovanja, Razvojni strateški plan 20112015 g. PK-a i Godišnji radni plan PK-a za 2012 godinu.
U sprovodjenju odredjenih obaveza u ovim dokumentima, Policija Kosova preduzela je niz mera za
ostvarivanje objektiva i odgovornosti iz oblasti sprecavanja i istrage zlocina a posebno organizovanog
kriminala i korupcije, za povecanje poboljšanja nivoa javne bezbednosti, produbljivanje mera integrisanog
menadžiranja granica, poboljšanje performanse radnika Policije i povecanja kvaliteta službe.
2012 godina bila je jedna godina popunjena sa puno obaveza i objektiva dok s dreuge strane, bila je
jedna godina opterecena sa širom problematikom i sa naglim razvojem iz svih aspekata bezbednosti.
U ovom okviru isticemo organizovane proteste od strane gradjana, NVO, pokret “Vetëvendosja” kao i
protesti i blokiranje puteva od strane pripadnika srpske nacionalnosti u severnom delu Mitrovice.
U ovim aktivnostima, Policija Kosova maksimalno se angažovala sa visokim profesionalizmom i
odgovornošcu prema dužnosti, omogucila je garantovanje reda i javne bezbednosti ne povredivši
ostvarivanje drugih obaveza.
Za sastavljanje godišnjeg izveštaja korišcene su statisticke i analiticke podatke i periodicne izveštaje
uprava i direkcija PK-a i glavni deo toga rasporedjujemo ih kao dole navedeno:
5
godišnji izveštaj
I. UPRAVA ZA OPERACIJE
Uprava za Operacije sastoji se od tri divizija: Divizija javne bezbednosti (DJB), Divizija
specijalizovanih jedinica (DSJ) i Divizija putnog saobračaja (DPS).
U toku ove godine osnivane su i dve jedinice u okviru ove uprave: jedinica autoputa i jedinica
kulturnog verskog nasledstva.
Uprava Operacije ocenjuje da je ispunila odredjene objektive u Radnom planu za 2012 godine,
izuzev sprovodjenja organizativne strukture, odnosno ispunjenjem sa osobljem, koji se predvidja
da se okonča nakon procesa unapredjenja, koji je u procesu.
Nadzor i upravljanje sa direkcijama, koordiniranje i podrţavanje aktivnosti RDP-a, planiranje i
izveštavanje, sprovodjenje strategija PK-a, posebno primenjivanje strategije policiranja u zajednici,
bile su glavne duţnosti Divizije za javnu bezbednost. Takodje nije nedostajala i koordinacija
aktivnosti sa drugim agencijama: SBK-a, AME-a (Agencija za Menadţiranje Emergencija), KFORa, EULEX-a itd.
U okviru ove uprave razvijane su više aktivnosti po direkcijama i po organizativnim strukturama
a medju najvaţnijim su:
-
Direkcija za planiranje i operativno ocenjivanje sastavila je 40 operativnih naredba, tri
operativne planove i planove delovanja. Nakon okončanja operacija uradjena je analiza i
post-operacionalni izveštaj.
Pračenje situacije kulturnog i verskog nasledstva, ocenjivanje opasnosti za ove objekte koje
su ukupno 24, a koje se obezbedjuju 24 časova od strane Policije Kosova.
Učinjena su više poseta i inspekcija u svim policijskim regionalnim direkcijama, u centrima
odrţavanja, komorama dokaza kao i zajedničke inspekcije sa Jedinicom inspektiranja GDPa, zatim su se sastavili izveštaji i date su preporuke radi izmene situacije.
Aţurirane su šesnaest OPS-a, primljena su 2468 zahteva za pračenje domačih i
medjunarodnih delegacija.
Direkcija policiranja u zajednici i preventivu, osim drugih aktivnosti bavila se i sa:
6
Sprovodjenjem metodologjie i strategije ,,Policiranje u zajednici”, sastavljanje OSP-a u vezi
sa policijskim delovanjem u zajednici i sektorima;
Rad u anketi RAE (roma, aškalija i egipćana kao aktivnosti koji proizilaze iz Plana
delovanja strategije u vezi ove zajednice;
Aktivnosti za sprečavanje nezgoda po školama –monitoriranje statistika za ove mezgode i
sprečavanje pojave prosjačenja, monitoriranje statistika za ove pojave kao i monitoriranje
izveštaja za slobodno kretanje.
Aktivnosti za sprečavanje negativnih pojava (narkotične supstance), sastanci sa
obrazovnim direkcijama i iniciranje projekta: ,,Reci drogi NE”.
Aktivnosti saradnje foruma bezbednosti preko stalnog odrţavanja izvršnih saveta EDBZ-e
(Ekipe delovanja za bezbednost u zajednici) i LKJB-a.
Aktivnosti oko monitoriranja i izveštavanja u Kancelariji za dobru uvladavinu premiera
oko sprovodjenja Plana delovanja za strategiju zajednice RAE.
Sastanak sa grupoma gradjana u Prištini “saradnja gradjani-policija u rešavanju problema
bezbednosti”.
4
-
“Stvaranje i svečano otvaranje prijateljskih prostorija za intervjuisanje maloletnika, ove
prostorije su stvorene u sedam policijskih stanica.
Pokrenute i monitorirani su pet projekti, aţurirani su šest OSP-a i sastavljene su tri
operativne naredbe.
U okviru Uprave za operacije postoje 6 regionalne direkcije, koje su se angaţovale na ostvarivanju
objektiva Godišnjeg radnog plana pruţajući bezbednost gradjanima i sprovodeći zakon.
- Vršena su mnoga patroliranja sa vozilima, biciklama, peške kao i u kontrolnim tačkama.
- U cilju povečanja bezbednosti u zajednici i stvaranja jedne bezbedne sredine za gradjane,
preduzete su efikasne mere za sprečavanje raznih kriminalnih dogadjaja i otkrivanje autora
raznih krivičnih dela shodno strategije vodjene iz inteligencije i policiranja u zajednici.
Statistički podaci :
- Broj krivičnih dela obeleţavala je opadanje od 37321 na 35585, ili -4.65%
- Broj slučajeva obeleţavala je opadanje od 46274 na 45379, ili -1.93%
- Broj otkrivenih slučajeva je: 29404, tj. 64.79 % slučajeva su otkrivena.
U tabli br. 1 vidi se broj krivičnih dela, broj slučajeva i njihovo otkrivanje, zaplenjeno oruţje
i municija, hapšenja i nekoliko od ozbiljnih krivičnih dela uporedjeni 2012 sa 2011 godinom
u regionalnim direkcijama kao i ukupno.
2011
2012
2011
2012
2011
547
3
623
2
602
6
494
0
432
9
345
2
312
2
311 306
7
7
-1.60%
-8.66%
-3.30%
-12.37%
-9.55%
3558
5
-4.65%
702
3
633
3
684
9
624
5
378
6
5.16
Priština
18748
12735
6013
-6.63
-9.82
-8.82
368
4
384 388
8
8
1.03
462 4537
74
9
-1.93
Uroševac
3888
2285
1603
Ukupno
45379
29404
15975
-2.69
OTKRIVANJE SLUĈAJEVA 2012
Prizren
Peć
Mitrovica
Gnjilane
6481
6333
6245
3684
3943
4199
4078
2164
2538
2134
2167
1520
5
2012
648
1
2011
2011
694
1
2012
2012
187
48
Ukupno
2011
2011
178
27
Uroševac
2012
2012
Gnjilane
2011
Mitrovica
2012
Peć
2011
Prizren
2012
Priština
Broj slučajeva
RDP-i
Broj slučajeva 2012
Otkriveni slučajevi
Neotkriveni
373
21
Broj slučajeva
RDP-i
Uporedjenje u
procentu
2012
2012
599
2
Ukupno
2011
2011
135
68
-0.14%
2012
2012
135
88
2011
POLICIJSKE
REGIONALNE
DIREKCIJE
2011
Ukupno krivićni
delova
Uporedjenje u
procentu
Uroševac
2012
UPOREDJUJUĆI
PERIOD
Priština
2011
RDP--i
BROJ KRIVIĈNIH DELA 2011/2012
Prizren
Peć
Mitrovica
Gnjilane
7
godišnji izveštaj
5384
69.80%
1248
UPOREDJUJUĆI
PERIOD
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
69.23%
58.05%
69.17%
68.44%
ZAPLENJENO ORUŢJE I MUNICIJA
Prizren
Peć
Mitrovica
Gnjilane
2012
Priština
1588
2161
2011
RDP-i
2087
2140
Zaplenjeno oruţje
419
375
162
246
162
246
188
168
85
91
Zaplenjena
municija
666
7
430
0
245
2
414
3
245 414 221 170
2
3
9
9
HAPŠENJA
Peć
Mitrovica
180
2
130
4
123
114
281
4
895
113
9
184
06
124
0
164
94
UPOREDJUJUĆI
PERIOD
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Ukupno
2011
Uroševac
2012
Gnjilane
Ukupno
2011
Prizren
Uroševac
14608
68.43%
2012
Priština
67.57%
Ukupno
46274
20467
2011
RDP-i
Uroševac
3848
2600
64.79%
2012
Priština
17827
12443
58.77%
2011
RDP-i
Broj slučajeva 2011
Otkriveni slučajevi
Neotkriveni
slučajevi
% otkrivenih
slučajeva
66.30%
58.74%
60.83%
65.30%
OTKRIVANJE SLUĈAJEVA 2011
Prizren
Peć
Mitrovica Gnjilane
6941
7023
6849
3786
4801
4936
4688
2198
2012
67.92%
2011
slučajevi
% otkrivenih
slučajeva
Naredbom sudova
113
0
201
0
387
341
169
5
166
4
182
9
266
5
483
559
722
779
624
6
801
8
0
4
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
2
6
753
879
305
354
4
137
1
193
1
292
258
2
109
6
158
1
101
4
108
4
796
2
142
10
104
11
184
35
542
469
556
494
101
180
432
2
428
2
111
7
121
8
129
5
130
9
612
7
94
116
9
105
14
84
115
4
121
14
97
133
1
110
Otimanje
4
331
8
243
2
86
3
67
Kradja
8
2012
2011
6
147
348
6
323
2011
2012
Teška kradja
12
143
333
7
356
2012
2011
Ubistva
Teška telisna povreda
2011
UPOREDJUJUĆI
PERIOD
2012
NEKOLIKO OD OZBILJNIJIH KRIVIĈNIH DELA
Priština
Prizren
Peć
Mitrovica
Gnjilane
2011
RDP-i
711
21
113
139
5
905
6
28
6
28
5
17
5
21
866
806
801
722
832
708
923
681
46
45
31
42
9
3
21
Tabela br. 1,
Uroševac
Ukupno
2012
398
6
565
1
2011
321
8
491
3
2012
174
1158 2122
8
376
1545 2463
2
2011
144
5
257
5
2012
Drugim
naredbama
(INTERPOL,
EUROPOL)
Prema policijskim
ovlaščenjima
Ukupno uhapšena
lica
Zadrţanih u
centrima za
izdrţavanje
2
70
970
437
3
62
104
4
348
46
449
847
4
791
55
455
860
7
709
22
30
76
519
3
448
Kao što se vidi na tabeli br. 1, broj slučajeva i krivičnih dela obeleţavala je opadanje u odnosu iz
predhodne godine, ali i otkrivanje slučajeva je u padu za 3.60% za ovu godinu. Region Uroševca ima
4
331
Otimanje
8
243
2
86
3
67
9
3
21
Tabela br. 1,
46
45
31
42
22
30
7
519
3
448
Kao što se vidi na tabeli br. 1, broj slučajeva i krivičnih dela obeleţavala je opadanje u odnosu iz
predhodne godine, ali i otkrivanje slučajeva je u padu za 3.60% za ovu godinu. Region Uroševca ima
najveći pad otkrivanja u odnosu sa predhodnom godinom dok Gnjilane ima najmanji procenat
otkrivanja u dve uzastopne godine u odnosu sa drugim regionalnim direkcijama. Koliko se tiće
hapšenja ove godine imamo povečanje za 30% u uporedjenju sa predhodnim godinama.
RDP-i pruţili su hiljadu asistencija drugih agencija. Sudova, EKK-a, Agencija svojina i skupštini
opština pruţano im je: 2258 asistencija u ovoj godini, dok u 2011 godini, pruţane su 2087 asistencija.
Tj. broj asistencija je povećana za 8% više.
U ovom izveštaju predstavljamo i nekoliko dodatnih podataka za RDP-e: Broj policajaca, broj
stanovnika, broj slučajeva i km2 za svaku RDP i broj slučajeva za policajce, broj stanovnika za
policajce i broj km2 za policajce, prikazani su na tabeli br. 2:
Regionalne Broj
Kilometri Broj
Broj
Km2 za
direkcije
policajaca u
stanovništva slučajeva policajce
kvadratu
1200
2082 km2
470.583
18748
1.74
Priština
Stanovništvo Slučajeve
za policajce za
policajce
391
15.62
Prizren
672
2006 km2
387.828
6481
2.99
577
9.64
Peć
749
2653 km2
314.894
6333
3.54
420
8.45
Mitrovica
830
1788 km2
262.637
6245
2.15
316
7.52
Gnjilane
564
1340 km2
188.188
3684
2.37
333
6.53
Uroševac
409
1018 km2
185.695
3888
2.48
454
9.50
4424
10887 km2
1.809.825
45379
2.46 km2
408.81
10.25
Ukupno
Tabela br. 2
Napomena: Broj policajca obuhvata sve policijske sluţbenike (i onih unapredjenih). Broj stanovnika
svih RDP-a, izuzev Mitrovice, uzeto je od poslednje registracije. Broj stanovnika RDP u Mitrovici,
kod severnih opština, uzeto je od drugih nesluţbenih podataka (statistike su obezbedjene od strane
dotične policijske stanice).
Aktivnosti specijalizovanih jedinica prikazuju se na tabeli br. 3.
Aktivnost
Ukupno
prema
godinama
9
Divizija specijalizovanih jedinica
Tabela br. 2
Napomena: Broj policajca obuhvata sve policijske sluţbenike (i onih unapredjenih). Broj stanovnika
svih RDP-a, izuzev Mitrovice, uzeto je od poslednje registracije. Broj stanovnika RDP u Mitrovici,
kod severnih opština, uzeto je od drugih nesluţbenih podataka (statistike su obezbedjene od strane
dotične policijske stanice).
godišnji izveštaj
Aktivnosti specijalizovanih jedinica prikazuju se na tabeli br. 3.
Operativne naredbe od
G.D.
Operativne naredbe od
G.D.
O P. iz regionalnih
jedinica
operativne Pl. iz stanica
Ekstradacije
Slučajevi krijumčarenja
Kontroliranje sa
naredbom
Asistiranje KPS,CBK
Asistencija po sudovima
Asistencija u skupštini
opštine
Asistencija van regiona
Druge asistencije
Pratnja
Zaplenjeno oruţje
Zaplenjena
municija/slučajevi
Zaplenjene narkotine
Sups.
Protesti
Kontrolirana lica
Specijalne operacije
Kontrolirane objekte
Obezbedjenje policijskih
objekata
Ocenjivanje i ponovo
ocenjivanje policijskih
10
1666
1
126
8360
318
299
116
495
11
34
3
217
21
13
3
174
299
8
33
208
5
139
1285
189
204
107
769
165
126
35
31
74
1615
3
149
1130
21
97
8288
12
7
147
803
14
1
200
182
37
232
1
120
8
2
305
4
2
106
4
41
21
5
17
37
237
94
6
899
270
1809
3
4
8
14
115
25
6
76
50
21
4
90
31
60
1
39
353
22
5
22
22
11
6
2
11
9
6
8
12
5
8
3
56
2
36
265
88
14
11
66
127
5
40
54
1
1
30
7
28
5
851
78
3
3554
63
331
1
26
11
9
15
1
56
32
25
3
27
4
13
JPO
786
124
200
K-9
53
77
1
17
JES
105
0
DOOPVL
1866
Uroševa
c
11
7
SIJ
120
37
8
OSJ
NJSOGnjilane
NJSO
3181
8
13
1562
268
133
OSJPrizren
Kontrolirana vozila
3719
46
13
1519
OSJ Peć
Pešačko patroliranje
Redovne operacije
Kontrolne tačke
Operativne planove
Statička tačka
2012
Mitrovic
a
(U nastavku opiši vrstu
aktivnosti)
Patroliranje
2011
Divizija specijalizovanih jedinica
OSJ
Priština
NJSO-
Aktivnost
Ukupno
prema
godinama
2
7
176
1
847
20
70
13
33
1
5
6
6
34
10
5
245
9
7
8
7
8
102
49
12
12
13
3
35
44
6
1
8
5
43
12
3
44
1
5
34
20
28
5
34
20
Ukupno
prema
godinama
508
656
Divizija specializovanih jedinica
391 30 166
Tabela br. 3
30
K-9
6
31
18
JES
28
SIJ
27
45
DOOPVL
45
OSJ-Peć
OSJ
Prizren
OSJ
Gnjilane
OSJ
Uroševac
21
1
JPO
6
OSJ
Priština
OSJ
Mitrovica
Hapšenja
Uhapšena lica
6
Period
predhodn
Periudha
e godine
aktuelno
izveštavan
o
sluţbenika PK-a.
Dvomesečni kontakti sa
ambasadama
Obezbedjenje rezidencija
visokih ličnosti
Pratnja uhapšenika sa
visokom opasnošču
Ocenjivanje i ponovo
ocenjivanje pretnje za
ličnosti od posebne
vaţnosti
Ocenjivanje / ponovo
ocenjivanje pretnje za
objekte posebne vaţnosti
Ocenjivanje pretnje za
strane delegacije
Ocenjivanje opasnosti za
strane ambasade
Kontrola za zaštitu VIPova i vaţnih ličnosti
Nalaz sumnjivih
eksplozivnih sredstva
Pretnja bombom
Istraga nakon eksplozije
Demontiranje
eksplozivnih sredstva
39
Glavne aktivnosti Divizije putnog saobračaja u toku 2012 godine prikazuju se u pisanom
tabelarnom, i grafičnom obliku.
 Sastavljena su šest (6) operativnih naredba, deset (10) Operativnih planova koje imaju za cilj
povečanje bezbednosti u putnom saobračaju. DPS saradila je sa lokalnim, centralnim i
medjunarodnim institucijama, što treba istaći memorandum saradnje sa albanskom
drţavom za zajedničko policijsko potroliranje, u cilju povečanja bezbednosti putnog
saobračaja u toku letnje sezone. U toku ovog vremenskog perioda osnivana je Jedinica za
9
11
godišnji izveštaj
kontrolu autoputa kao i Jedinica saobračaja za Prištinu. DPS-a ostvarila je 557 pratnjih
prevoza opasnih materijala i 243 pratnjih vaţnih ličnosti.
 DPS pripremila je 68 izveštaja – “Statistika i analiza putnih saobračajnih nezgoda, koje su se
okončale jednom sveobuhvatnom analizom bezbednosti u putnom saobračaju, posebnim
naglaskom identifikacije opasnih mesta.
 Ostvarena su deset (10) konferencija koliko se tiće predstavljanja policijskog rada i
preduzimanje policijskih delovanja i mera , svaki mesec učestvovanje na centralne i lokalne
televizijske emisije izdata su saopštenja za pisane i elektronske medije, konferencije za
medije, “početak Jedinice za kontrolu autoputa”, učestvovanje u konferenciji “Bezbednost
omladine u putnm saobračaju”, organizovano od strane parlamentarne komisije za
bezbednost Republike Kosova.
U tabeli br. 4 prikazane su podatke o saobračajnim nezgodama putnog saobračaja i broj tiketa:
Fatalne nezgode
Poginulih lica
Nezgode sa povredama
Povredjena lica
Nezgode sa materjalnom
štetom
Nezgode pogodi i beţi
Ukupno
Izrićene tikete
Januar-Decembar
2011
130
157
4490
8321
13338
930
18888
276897
Ladine Tabela br. 4
Januar-Decembar
2012
116
121
4555
8561
%
-10.76%
-22.92%
1.44%
2.88%
14044
1039
19754
247788
5.29%
11.72%
4.58%
-10.51%
Grafikon br.1
Kao što se vidi u tabeli br. 4 i u grafikonu br. 1. imamo pad broja nezgoda sa fatalitetom u putnom
saobračaju za 10.76%, dok imamo smanjenje za 22.92% poginulih lica a povečanje broja nezgoda sa
materijalnom štetom za 4.58%.
12
10
II. GRANIĈNA UPRAVA
U nastavku predstavljamo aktivnosti ove uprave za 2012 godinu u uporedjenju sa 2011 godinom.
Protokoli sa susednim zemljama
- Protokol za Integrisano menadţiranje granica sa Republikom Srbijom,
- Protokol o slobodnom kretanju sa Republikom Srbijom,
- Protokol za zajedničko patroliranje uzduţ drţavne granice izmedju Republike Kosova i
Republike Albanije,
- Protokol za organizovanje i razvijanje sastanaka izmedju upravljaća graničnih policija
Republike Kosova i Republike Albanije u nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou
Infrastruktura i tehnologija
- Funkcionalizacija sistema granične kontrole BMS je u toku okončanja.
- Objekat patrolnih voda kod Elez Hana je u procesu renoviranja.
- Ostvareno je postavljanje zajedničkih kontrolnih kabina policija-carina po svim graničnim
tačkama.
- Pripremljeno i u procesu je projekat za policijsku jedinicu sa psima K9.
Strategije i projekti
- Sastavljena i usvojena je Strategija granične uprave.
- Vršeno je ocenjivanje opasnosti za granicu sa Srbijom (od granice sa Makedonijom do sela
Zajćevac, u duţini od 134 km) i vršene su ve pripreme za preuzimanje odgovornosti iz
KFOR-a.
Br.
1
Kontrola
Lica
2
3
4
5
6
Vozila
Kamioni
Autobusi
Avioni
Vozovi
Tabela br. 5
2011
2012
10163858
2963542
395134
100500
13504
1592
11343712
2935443
288644
99345
14019
1461
Kao što je u tabeli br. 5 u 2012 .godine, imamo porast prometa vozila i lica uporedjeno sa
2011.godine, ali imamo opadanje prometa kamiona i autobusa.
U tabeli br. 6 prikazuje se broj slučaja i klasifikacija krivičnih dela za 2011/2012.godne.
Br
1
2
3
4
5
6
Krivična dela
Falsifikovanje dokumentacije
Krijumčaranje sa robom
Posedovanje narkotika
Neovlašćeni prelaz granice
Neovlaščeno posedovanje oruţja
Ometanje sluţbeniog lica
2011
246
281
15
107
106
00
2012
224
206
30
114
35
13
11
13
godišnji izveštaj
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Zloupotreba sluţbene duţnosti
Krijumčaranje emigrantima
Ilegalni prevoz oruţja
Pranje novca
Falsifikovanje novca
Izbegavanje poreza
Kradja šume
Ilegalna seća šume
Napad protiv javnog reda
Kradja vozila
Falsifikovanje vozila
Uzimanje mita
Davanje mita
Legalizacija laţnog sadrţaja
Kradje
Napad protiv sluţbenog lica
Ostalo
Ukupno
Tabela br. 6
02
14
00
00
00
00
00
163
00
00
00
00
00
00
08
00
107
1049
01
11
51
04
02
27
38
97
01
05
18
01
08
02
03
08
35
934
Što se tiče tabele br. 6 primečuje se jedan pad krivičnih dela, falsifikovanje dokumnetacije,
krijumčaranje robe, krijumčarnje emigrantima i nekoliko ostala dela uporedjeno sa prethodnom
godinom, ali imamo povečanje krivičnih dela, kradja vozila, falsifikovanje vozila, a naroičito
napad protiv slulţbnog lica .
U tabeli br. 7 prikazuje se broj slulčajeva i klasifikacija prkršaja za 2011/2012.godinu.
Br.
Prekršaji
2011
2012
1
Zloupotrebljavanje dokumentacije
81
91
2
Ilegalni prevoz robe
00
07
3
Ilegalni prevoz drva
00
193
4
Neispoštovaje naredbi
42
20
5
Neprjavljivanje mesta boravka
00
04
6
Nezakoniti boravak
544
302
7
Neispoštovanje Zakona za strance
00
54
8
Laţno predstavljanje
00
01
9
Ometanje sluţbenog lica
00
03
10
Ulazak na Kosovu dok traje zabrana
00
01
11
Kršenje javnog reda i mira
22
11
12
Kradja šume
65
06
13
Prekršji u saobračaju (tiketa)
1351
694
14
Ostalo
228
37
15
Ukupno
2333
1424
Tabela br. 7
14
12
Na tabeli br. 8 vide se podaci o zaplenjivanju materijalnih dokaza za 2012.godinu
Pasoši
Lične karte
Dozvola Boravka
Vozačka Dozvola
Saobračćajna dozvola (DRA)
Zeleni karton
Par srpskih tablica
Putnu dokumentaciju
Obrasci srbije
Oruţni list
Vize
Razna dokumentacija
Ostalo
Pištolji
Duga oruţja
Lovačke Puške
Razno oruţje
Vazdušne puške
Šanţeri
Metalnih Boksa
Metalne Šipke
Noţevi
Luk
Strelice
Lisice
OC-sprej
Različite municije
Diabola
Ostalo
Marihuana
Heroina
Sadnice kanabisa sativa
Seme kanabisa sativa
Dokumentacija
323
95
49
337
65
12
20
03
56
03
02
171
122
Oruţje i municiju
59
08
08
27
06
07
300
150
20
01
07
01
01
7464 komada
12400 komada
28
Narkotika
73846 gr.
2944 gr.
42
7
13
15
godišnji izveštaj
Stoka
418
2167
Gotov novac
59.165
18.850
Vozila
Grla stoke
Ţivina (kokoške)
Euro
Švajcarski franak
Vozila
96
Paklice cigareta
Preradjeni duvan
Zlato
Srebro
Lekovi
Tablete Kamagra
Tablete Johimbidinum D-4
Tablete Aminofilin
Mafta
Biljne proizvode
Drva
Tekstil (obuća i odeća )
Cipele
Razne robe
40219
503kg (1 kutija)
2690gr
305gr
2468 kutije
50 koamda
45 komada
51 komada
475 litara
920 kg
1699.04 m³
4365 komada
269 par
Tabela br. 8
Granična Policija tokom 2012.godine, uhapsila je 785 lica i zadrţala je 104. Na kontrolu druge
linije konrtrolisano je 21691 lica, 13816 vozila i 4233 ekzaminisana dokumenta.
Aktivnosti Direkcije za Migraciju i strance i ostale jedinice .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pokretanje slučaja za Sudove
Slučaj na čekanju Odluke suda
Novčane kazne
Deportacija sa slučajevima
Zaštitna mera deportacije
Ukor
Nalog- izrećeno udaljavanje
Zahtevi za azil
Usvojeni zahtevi za strane drţavljanine
Inspektiranje biznisa
Tabela br. 9
587
291
218
40
33
23
328
28
436
1010
Uprava Granične Poliije ostvarila je ukupno 402 operativnih planova kao i 159 zajedničkih
planova sa ostalim agencijama ,kao što su : Carine Kosova , SJP, K-9, Šumska Agencija Kosova ,
AHV, SP/ Specijalizovane Jedinice i Inspekcija Ministarstva Prevoza .
16
14
Policijski sluţbenici ove Uprave organizovali su 76 zajedničkih patrolisanja uzduţ granice sa
KFOR-om, Carinu i Jedinicu K-9, ali što se tiče zajedničkih patrolisanja sa susednim zemljama
osrtvareno je 100 patrolisanja sa Policijom Albanije , 39 patrolisanja sa Policijom Crne Gore, kao i
79 patrolisanja sa Policijom Makedonije.
Što se tiče Integrisanog Menadţiranja Granice granična policija imala 75 sastanka sa susednim
zemljama i sa agencijama IMG kao tretirano je 7996 lica V.I.P na ulazu/izlazu Republike
Kosova.
Tokom 2012.godine, aktivnosti Uprave za Granice su nastojali , uglavnom na ostvarivanju
objektiva Strategije za Integrisano Menadţiranje Granice i poboljšanje zakonodavne
infrastrukture sa zakonodavstvom Evropske Zajednice .
Granična Policija je suočavana u ovoj godini sa jednim velikim protokom vozila i ljudstva, sa
jedom efikasnom kontrolom granice i slobodno kretanje ljudi i robe , primenjivajući Strategije za
Integrisano Menadţiranje Granice.
Ocenjivanja Uprave su da je ispunila objektive odredjene Planom rada za 2012.godinu.
III. UPRAVA ZA ISTRAGE
Uprava Istrage, u 2012.godine, je opstvarila cilj i Stragteške objektive koje su bile fokusirane ,
na sprečavanju, brobu i istragu protiv kriminala.
Otkrivanje izvršioca krivičnih dela ,
hvatanje i njihovu predaju sistemu Pravde , odnosno Tuţilaštvu i Sudu.
Uprava Istrage, neprekidno je radila maksimalna nastojanja u pravcu jednog adekvatnog
organizovanja , profesionalnog osoposobljavanja, pohadjanje specifičnih obuka, opremanje sa
zakonodoavnom ifrastrukturom ,pravila i standardne procedure operiranja-delovanja sa kojima
je povečano na zadovoljavajući nivo zakonodavstvo i metodologia obavljanja i funkcionisanja
Uprave na ispunjavanju zadataka i obaveze.
Uprava Istrage stalno radi, maskimalno nastoji na povečanju zajedničkog delovanja i
kordiniranju sa tuţiocima, sudovima, i sa ostalim organima i organizacijama a posebno na
povečanju saradnje sa gradjanima, nastojanje koje je rezultiralo sa zadovoljavajućim uspehom iz
oblasti borbe protiv kriminala.
Uprava za itrage sastoji se od Divizije za Istragu kriminala i Divizije protiv organizovabnog
kriminala , i divizije koje u svom sastavu imaju direkcije. Na tabeli br. 9 su prikazane opšte
statistike Uprave za istrage. Osim ove tabele, poslove nekoliko direkcija prikazivali smo na
tabelama i posebnim grafikonima.
Opšte statistike Uprave za Istragu - uporedjene sa 2012 i 2011.godinu
SLUĈAJEVI
Slučajevi pod istragom
Novi slučajevi
Primljeni slučajevi od drugih jedinica
Slučajevi prebačeni drugim jedinicama
2011
284
1094
98
2
2012
307
1179
198
1
Uporedjenje
8%
8%
102%
-50%
15 17
godišnji izveštaj
KRIVIĈNA DELA
Krijumčaranje oruţjem
Krijumčaranje emigrantima
Organizovani kriminal
Gajanje narkotika
Posedovanje narkotika
Trgovina narkoticima
Bavljanje prostitucijom
Trgovina ljudima
Omogučavanje prostitucijom
Krivična dela protiv privrede
Krivična dela protiv sluţbene duţnosti
Kkrivična dela protiv imovine / ostale
Ubistva
Ilegalno posedovanje oruţja
Kidnapovanje
Ratnih zloćina
Hapšenja
Hapšena lica
Zadrţana lica
Krivične prijave
Krivične prijave sa poznatim izvršiocima
Krivičneprijave sa NN licima
OPERACIJE
Operacije
Operativne Planove
Pretresi
Kontrolisane lokale
Kriminalne grupe
Uništene kriminalne grupe
Zaplenjivanja
Narkotične substance (heroina)
06
04
10
53
234
06
09
63
59
348
0%
125%
630%
11%
49%
17
28
11
149
147
294
3
24
01
50
38
34
28
140
159
308
2
66
02
33
124%
21%
155%
-6%
8%
5%
-33%
175%
100%
-34%
1043
487
1066
659
2%
35%
902
25
989
39
10%
56%
289
35
359
269
363
68
305
293
26%
94%
-15%
9%
34
83
144%
60 kg e 331 gr
94 kg e
125.43 gr
7 kg e 396 gr
1237 kg e 994
gr
10584
12508
153
886 gr
104
2654
232.876
1.172.513
2400
36500
53 %
Narkotične substance (kokaina)
Narkotične substance (marihuana)
2 kg e 738 gr
219 kg e 649 gr
Narkotične substance ( kanabis sadnice )
Narkotične substance (seme kanabisa)
Narkotične substance (Ekstaza)
Narkotične substance (ostalo )
Zaplenjeno oruţje
Zaplenjena munic ija
Zaplenjeni novac euro
Zaplenjeni novac dollare
Zaplenjeni novac Švajcarski franak
Zaplenjeni novac lek Albanije
3604
/
699
5 kg e 389 gr
53
2026
80.961
80.400
18
167.8%
466%
193.6%
100%
-35.1%
-83.5%
96%
31%
188%
1358%
100%
100%
16
Zaplenjena vozila
Zaplenjeno zlato
Srebro
Izveštaji
Godišnje izveštaje
Posebne izveštaje za Tuţilaštvo
Asistencije
Autopsije
Ostalo
Identifikovane ţrtve
Potpomognute ţrtve
Medjuinstitucionalna saradnja
Medjunarodna saradnja
Studijske posete , konferencije, seminare
Primljene zahteve i podeljene od strane DIA
51
113
72 gr.20
10 kg
122%
100%
100%
941
210
159
3
1015
269
156
3
8%
28%
-2%
0%
39
29
63
25
21
3211
64
43
30
73
31
15871
64%
48%
-52%
192%
48%
394%
Asistencije na terenu od strane terenskioh jedinica
Intelegencije
Realizovane naredbe
Operacije/operaciije za lica u begstvu
683
1581
131%
517
7
1130
11
119%
57%
Hapšenih (lica u begstvu )
11
10
-9%
Tabela nr. 10
U okviru borbe protiv organizovanog kriminala i teških kriminala , Uprava za istragu postigla je
da identifikuje i istraţuje 989 krivičnih dela i da podnese krivične prijave sa poznatim
izvršiocima. Za postizanje ovih rezultata preduzete su 363 operacija, pretreseno je 305 razne
lokacije i u tom slučaju je uhapšeno 1066 osoba i zadrţano je 659 osoba i uništene su 83
kriminalne grupe. U svim ovim slučajevima imamo povečanje efikasnosti u uporedjenju sa
predhodnom godinom kao što se vidi u tabeli Istraţne uprave nr. 10.
U grafikonu br. 2. prikazaćemo krivične prijave podnete sa poznatim izvršiocima i preduzete
operacije u toku 2012 godine, u uporedjenju sa 2011 godinom.
Grafikoni nr. 2
17 19
godišnji izveštaj
U grafikonu br. 3 prikazuju se postignuti rezultati u hapšenju i zadrţani lica i kriminalnih grupa
suzbijena u toku 2012 godine u odnosu na 2011 godinu.
Grafikon br. 3
Statistike zaplenjivanja 3 narkotičnih supstancih utoku 2012 godine u uporedjenju sa istim
periodom predhodne godine prikazuju se u grafikonu br. 4
Grafikoni nr. 4
20
18
Kao što se vidi iz grafikona br. 4 godišnje statistike za zaplenjivanje narkotičnih supstanci iz DIKN
imaju vidljivo povišene rezultate u uporedjenju sa predhodnom godinom. Ovi rezultati postigli su
povečanje do 466,3% u uporedjenju sa predhodnom godinom kao što je prikazano u tabeli br. 10.
U tabeli br. 11 prikazane su rezultate Direkcije za istragu privrednog kriminala i korupcije za 2012
godinu u uporedjenju sa 2011 godinom.
KRIVIĈNA DELA
2012 godina
JanuarDecembar
Slučajevi pod istragom
121
Dostavljeni u Tuţilaštvo sa poznatim izvršiocima
467
Dostavljeni u Tuţilaštvo sa NN
16
Dostavljeni u Tuţilaštvo sa posebnim izveštajem
55
Uhapšeni
152
Protiv koliko lica podnete su krivične prijave
799
Tabela br. 11
2011 godina
JanuarDecembar
143
501
24
73
188
815
Pregled na
% ( +, - )
+
povečanje/smanjenje
- 15 %
-7%
- 33 %
- 25 %
-19 %
-2%
Iz tabele br. 11 vidi se rezultat DIPK-a koji ima opadanje svih aktivnosti u uporedjenju sa
predhodnom godinom . Vredi istaći da pad od 2% lica obuhvaćeni na krivične prijave nije velik ali
ocenjujemo da pad od 7% slučajeva dostavljeni u tuţilaštvo sa poznatim izvršiocima zasluţuje
tretiranje u 2013 godinu.
Koliko se tiće terorizma, osoblje ove direkcije bilo je angaţovano uglavnom na ostvarivanju
objektiva koje proizilaze iz Nacionalne strategije protiv terrorizma. Angaţovanje je bilo
fokusirano uglavnom u objektivama za suzbijanje i u borbi protiv terorizma.
U toku ovog vremenskog perioda DPT je fokusirana na identifikaciju i otkrivanju mogučih
osumnjičenih slučaja koje se istraţuju, u povečanju nivoa saradnje sa tuţilaštvima i sudovima, u
identifikovanju lica, lokacija, objekata i pratnja nezakonskih aktivnosti pojedinaca ili raznih grupa.
Koliko se tiće ispunjavanju predvidjenih aktivnosti prema Planu delovanja za 2012 godinu,
Direkcija Inteligencije i analize ispunila je većinu predvidjenih aktivnosti, kao na pr.
- Organizovane su razne obuke za osoble DIA, kako unutar tako i van zemlje, u cilju povečanja
sposobnosti da bi transformirali informaciju u inteligenciju delovanja,
- Vršeno je unapredjenje baze podataka inteligencije (Ibase)
- Proširenje mreţe Ibas i u regionalnim jedinicama Inteligencije
- Povečanje mera fizičke bezbednosti postavljanjem dodatnih kamera u DIA,
- Povečanje mera bezbednosti za mreţu i sistem IT-a, DIA-s.
19
21
godišnji izveštaj
U ovom vremenskom periodu prvenstvo je posvećeno i procesu prikupljanja, ocenjivanja
sistematizacije i analize inteligentnih informacija, za situaciju bezbednosti i raznih kriminalnih
dela, sastavljanje raznih analitičkih ocenjivanja za bezbedonosnu situaciju, ocenjivanje opasnosti o
raznim dogadjajima i posetama, zatim pratnja i analiza otvorenih izvora, sastavljanje analitičkih
izveštaja za razna krivična dela, analiziranje telefonskih poziva, pratnja i analiza kriminalnih
trendova.
U toku ove godine nekoliko pripadnika DIA-s, učestvovali su na odrţavanju više obuka za
inteligenciju organizovane od strane Uprave za obuku u policijsku školu u Vučitrnu.
U tabeli br. 12 prtikazuje se godišnji radni izveštaj za Direkciju Forenzike za 2012 godinu.
Autopsija
Pretres
Forenzička egzaminacija vozila
Pretstavljanje predmeta na sudu
Uništenje dokaza (oruţja, municije, narkotičnih supstancih)
Druge asistencije regionalnih jedinica
Razjašnjenje video snimaka i izvlačenje slika
Konvertacija video isnimaka
Pripremanje slučajeva za sud
Printiranje fotoalbuma
Tabela br. 12
2
8
2
1
2
6
13
3
1
14
Koliko se tiće porodičnog nasilja, u toku 2012 godine registrovani su svega 1021 slučajeva koje u
odnosu sa 2011 godine ima opadanje od 25 slučajeva, medjutim vredi istaći da kao ţrtva ovog
nasilja ţenski pol vodi sa 822 slučajeva u uporedjenju sa muškim polem koji ima 219 slučajeva.
Takodje u toku ove godine prijavljeni su ukupno 146 slučajeva zlostavljanja dece dok prošle
godine registrovane su 105 slučajeva, što podrazumeva da imamo povečanje ovog dela za 41.
III/1 SPECIJALNA UPRAVA ANTIKORUPCIJE
 U tabelarnom obliku prikazane su aktivnosti i postignuti rezultatiu toku 2012 godine.
2011
2012
Uporedjenje
Tretirani slučajevi april
2010- 31.12.2012
Prenošeni slučajevi
-
-
66
19
34
15
Inicirani slučajevi
Okončani slučajevi
Krivične prijave
Operacije
Hapšenja
Pretresi
Optuţbe
28
13
5
5
21
33
8
19
8
15
5
12
6
7
-9
-5
10
-9
-27
-1
20
22
Optuţeni
45
Tabela br. 13
39
-6
Od 13 tabele vidi se da ova uprava ima podizanje krivičnih prijava u odnosu na prethodnu
godinu dok u drugim aktivnostima ima smanjenje.
Ova uprava je privremeno zaplenila, u svojstvu materialnih dokaza, dva vozila, plac 11.82 ha,
jednu kuču u Crnoj Gori, jedan stan, biznesni lokal, kompjutere, servere, telefona. Laptop kao i
dokumentaciju i razne ugovore.
IV. UPRAVA ZA LJUDSKE IZVORE
Ova uprava se sastoji od: Divizije osoblja i administracije, Divizija za obuke i Komisije za
razmatranje upotrebe sile
Divizija za osoblje i administraciju odrţava funksionalnu policijsku organizaciju razvijajući
regrutacije i selekcije osoblja, promociju i razvoj, kompenzaciju i zdrastvene zaštite svih zaposlenih
u Policiji i sastoji se od sledečih direkcija:
Ućinjena je izmena i usvojena je Operativna Standardna Procedura ,,Menadţiranje Komore Ličnih
Dosijea”, ,,Procedure Premeštaja Radnika Policije Kosova” i radi se u izmenama OSP-a za proces
regrutacije i selekcije za policijske sluţbenike i civilno osoblje.
Sektor za administraciju i osoblje tokom 2012 godine donela je 5845 odluke, naredbe i proveru
odmora itd.
Sektor Baze podataka administriralo je sa ukupno 19131 dokumenta, Komora dosjea sa 50629
dokumenata, identifikacione kartice sa 721 kartica, i Jedinica za podršku osoblja sa 20640
dokumenata, što podrazumeva da su izvršili sve zdatke u skladu sa napisanim pravilima i Planom
rada, dok aktivnost sektora regrutacije i selekcije prikazuje se u tabeli 19.
Sektor regrutacije i selekcije
Br
1
2
3
5
6
Uporedjivanje aktivnosti
Primljene ţalbe i zahtevi
Primljeni zahtevi za ponovno zaposljenje
Zaposleni policijski sluţbenici
Ponovno zaposleni bivši policijski sluţbenici
Zaposleno civilno osoblje
Ukupno
Tabela br. 14
2012
198
37
205
10
73
2011
182
38
73
28
10
523
331
Nakon usvajanja Administrativnog Upustva 08/2012, sastavljeni su PSP za procesa unapredjenja
na čin, kao i učinjene su potrebne pripreme za početak procesa unapredjenja na čin
2123
godišnji izveštaj
U IV kvartalu 2012 godine objavljen je konkurs za proces unapredjenja za čin potpukovnika,
majora i kapetana, i ovom prilikom proces za potpukovnika i majora je završen, dok on za
kapetana nastavlja se u janaru 2o13 godine. Vaţno je navesti da dana 28.12.2012 godine odrţana
je ceremonija promocije za čin potpukovnika kojom prilikom su promovisani 16 potpukovnika.
Direkcija Zdrastvenih Sluţbi tokom 2012, godine ostvarilia je:
Kampanju “Dobrovoljno „davanje krvi”, u saradnji sa Nacionalnim Centrom Transfuzije Krvi ssa
ukupno 317 dobrovoljo davaoco-pripadnici PK-a.
Pripremljene su brošure “Premenstrualnog sindroma i menopauza”, “Post-traumatski stresni
poremečaj” i napisi za časopis „Zaštitnik‟ “O zdrastvenom riziku policije”.
Praćeno je tok zdrastvenih i psiholoških ispitivanja za 850 pripadnike PK-a, u ovlašćenoj klinici
PK-a, rezonanca 34 pripadnika i 207 kandidata u klinici „Aloka‟ kao i troškove-medicinski
tretman, fizikalne terapije, zdrastvene i psihološka ispitivanje za pripadnike PK-a. Ova direkcija je
takodje izvršila sve druge aktivnosti predvidjene godišnjim Planom rada.
U okviru Direkcije unutrašnje sluţbe deluju: Jedinica arhiva, Jedinica centralnog registra , Jedinica
prevodioca, i Jedinica sekondarnog rada. Sve ove jedinice izvršile su sve poslove prema
predvidjenom periodskom planu. Vredi napomenuti da Jedinica centralnog regjistra tokom ove
godine zavedila 19907 ulaznih dopisa i 29708 izlaznih, dok Jednica prevodioca prevela je
ukupno 3468 strane od albanskog jezika na srpskom i obrnuto, 1877 strane od engleskog jezika
na albanskom i obrnuto kao simultantni prevod 747 časova. Jedinica za sekundardni rad je
sastavila 34 ugovora sa objektiva i 39 sa sportskim klubovima.
Divizija obuke ima za cilj profesionalno uzdizanje svih radnika Policije Kosova, preko osnovnih,
unapredjenih, i specializovanih obuka, unutar i van Republike Kosova, kao i podršku za
obučavanje osoblja u svim nivoima organizovanja Policije Kosova, dok u sastavu direkcije su
sledeće direkcije: Direkcija Mandatnih Obuka, Direkcija Specializovanih i Unapredjenih Obuka i
Direkcija za Podršku Obuka.
Prioriteti ove divizije za ovu godinu bile su obuke u oblasti sprečavanje i borbe protiv
organizovanog kriminala, Integrisano Menadţiranje Granice, stvaranje odnosa za saradnju i
članstvo u medjunarodnim organizacijama kroz izgradnje kapaciteta, podizanje opšteg nivoa
bezbednosti i performansi za pripadnike policije.
Tabelarni prikaz obuke sprovedene
Aktivnosti
Sprovedene obuke od Divizije za
Obuke
Sprovedene obuke od drugih org,
u saradnji sa Div.Obuke
Odrţane obuke van zemlje
Seminari, konferencije i radni
sastanci odrţani van zemlje
24
2012 godine uporedjene sa 2011 godinu
Godina 2011
Godina 2012
Br.
Br.
Br.
Br.
obuka
učesnika
obuka
učesnika
168
2463
167
27
1934
216
37
112
180
2993
218
2315
41
257
32
52
22
Sprovedene obuke od strane Diviz.
Obuke za druge organizacije
Ri-certifikacija
UKUPNO
45
377
13
67
259
3686
703
8788
Tabela br. 15
201
685
2565
8249
Komisija za razmatranje upotrebe sile formirena je na osnovu člana 23 Administrativnog Upustva
02/2012 u okviru Uprave za Ljudske Izvore.
Cilj komisije je da menadţira i upravlja slučajeve upotrebe sile gde se ukljućuju fizička sila,
policijski pendreci, vatreno oruţje, OC sprej i drugih sredstva sile.
Prikaz podataka prema tromesećju K1-K4
K1
K2
K3
K4
Primljeni predmeti od direkcija/regijona
53
Odrţane Komisije
8
Razmatrani predmeti
69
Uključeni sluţbenici
145
Tabela br. 16
82
10
78
116
97
13
97
225
65
9
69
257
Ukupno
2012
297
40
313
743
Sa gore navedenog vidi se da ova uprava ispunila je odredjene objektive prema Planu rada za 2012
godinu.
V. UPRAVA PODRŠNE SLUŢBE
U okviru Uprave Podršne Sluţbe funkcionišu ove direkcije: Direkcija Informativne Tehnologije i
Komuniciranja, Direkcija Logistike, Direkcija za Menadţiranje Objekata, Direkcija za Nabavku i
Direkcija Finansije.
Uprava za Podršne Sluţbe tokom jednogodišnjeg perioda u funkciju podrške policijskih potreba
postigla je da obezbedi potrebnu opremu, da pruţi potrebne usluge i da ugovori izvršavanje
poslova, ostvarili su 1113 projekata, ekuivalentne sa budţetskim troškovima u meri 96,82%.
Direkcija informativne tehnologije i komuniciranja tokom ove godine razvili su niz aktivnosti u
cilju ostvarenja i primenjivanje planiranih projekata sa Strategijom TIK-a 2011-2015 godine kao i
sa Strateškom Planom Razvoja 2011-2015 godine Policije Kosova.



Integrisani Informativni Sistem Policije Kosova, izvršila je sve procedure ocenjivanja i
potpisano je ugovor sa firmom za primenjivanje od strane Kancalarije Evropske Komisije
(ECLO).
Izgradnja Centra podataka PK-a zajedno sa ICITAP-om i firmom za primenjivanje počela je
primenjivanje ovog projekta.
Primenjivanje projekata za podizanje kapaciteta mreţe PK-a, učinjeno je ocenjivanje ponuda i
izbor firme za primenjivanje za ovaj projekat od strane ICITAP-a i američke ambasade.
Primenjivani su niz aktivnosti gde su obuhvačeni: odredjivanje tačke izgradnje infrastrukture,
primanje dotićne dokumentacije iz opština itd.
2325
godišnji izveštaj















Razvoj Integrisanog Sistema Menadţiranja Resursa Policije zajedno sa ICITAP-om i firmom za
primenjivanje tokom ove godine su radili na razvijanju modula osoblja i profesionalnim
standardima.
Integrisani Sistem Menadţiranje Granice ( BMS)- tokom ove godine su radili da bi se izbegli
neke od problema koje su se pojavile nakon primenjivanja ovog sistema.
Digjitalni Sistemi Radiokomunikacije (TETRA)- tokom ove godine Kancalarija Evropske
Komisije (ECLO) finansirala je projekt za studiju fizibiliteta i mogučnosti razvoja i
primenjivanje jednog digitalnog radiokomunikacionog sistema (TETRA).
Instalaciju sistema posmatranja preko kamera u policijskim objektiva – tokom ove godine su
instalirane ukupno 258 IP kamera u 20 razne policijske objekte.
Komora Komande i Kontrole (CCC) – u Komori Komande i Kontrole (CCC) u GDP su
postavljene 7 monitora za monitoriranje policijskih aktivnosti i u Operativnom Centru GDP-a
su postavljena 14 monitora za monotoriranje kamera od strane PK-a i drugih aktivnosti.
Proširenje mreţe preko optićkih fibra u policijskim objektima - tokom ove godine su
medjusobno povezane ukupno 8 policijskih objekata preko optičkog fibra.
Baza podataka za menadţiranje osnovnih sredstava PK-a je primenjivao projekat za
Menadţiranje Osnovnih Sredstava u Bazi Logistike.
Sistem za Menadţiranje Komore Dokaza – u saradnji sa ICITAP-om je stavljena u funkciju
Baze Podataka za menadţiranje Komore Dokaza. Aktivnosti koje su se razvijali od strane
direkcije TIK-a navedene su na sledećem:
Jedinica Baze Podataka u 2011 godine ostvarili su 3326 zahteva, dok 2012 godine ukupno
2905 zahteva za menadţiranje i administriranje baze podataka.
Jedinica administriranje sistema u toku 2011 godinu ostvarila je 1352 zahteva, dok u 2012
godinu ukupno 1341 zahteva za menadţiranje i administriranje sistema PK-a.
Jedinica Administriranja Mikrotalasnog Sistema u 2011 godinu je ostvarila 817 zahteva, dok n
2012 godine ukupno 944 zahteva.
Jedinica Pomoćnog Stola u 2012 godinu je razvijala ukupno 1907 zahteva.
U vezi sa Sistemom Menadţiranja Granie (BMS) u 2012 godine su ostvareni 1025 zahteva,
dok 2012 godine ukupno 2967 zahteva.
Jedinica za opravku opreme TI-a u 2012 godine je ostvarila 3086 zahteva, dok 2012 godine
ukupno 3664 zahteva.
Sektor Komuniciranja u 2011 godini je ostvarila 1719 zahteva, dok u 2012 godini ukupno
2456 zahteva.
U bazi logistike artikli koji su primljeni tokom ove godine su kao na sledećem:
U 2011 godine ukupno 187 artikli dok u 2012 godine ukupno 288 artikli.
U 2011 godine pokrenuti su 152 zahteva i ostvarena su 117, dok u 2012 godini pokrenuta su
186 zahteva i ostvarena su 156 zahteva.
Kupljena je policijska oprema u iznosu od 1,897,392.37€ dok uniforme su kupljene ukupno
1,027,388.77€.
26
24
Primljene su razne donacije kao instaliranje inventara u komori dokaza (ICITAP), prijem donacije
od 60 vozila od EULEX-a.
Vršena su servisiranje i popravka vozila u 2011 godini ukupno 8935 dok u 2012 godini ukupno
7524.
Istrošeno goriva u 2011 godini ukupno 4,054,519.14 litara (5,101,222,.66€), dok u 2012 godine
ukupno 4,253,357.57 liatra (5,197,837.70€).
Što se tiće menadţiranja objekata naglašavamo ostvarene projekte:














Izgradnja poligona u regijonu Uroševca.
Izgradnju spomen ploče heroja Enver Zymeri.
Uredjivanje dvorišta GDP.
Regulisanje tualeta GDP.
Renoviranje policijske stanice u Elez Hanu,
Izgradnja policcijske stanice u Ranilug.
Renoviranje policijske stanice patrolnih voda u Elez Hanu.
Instaliranje ventilacije u komorama dokaza u policijskim objektima
Instalacija kaldaja za grejanje u GDP i RDP Priština
Izgradnja poligona u kamp Vrelo.
Izgradnja dalekovoda u Grmiji.
Izgradnja policijske podstanice u Mušitište.
Izgradnja objekata regijonalne direkcije u Mitrovici 80%.
Izgradnja podzemnih garaţa u GDP 65%.
U Direkciji Nabavke tokom 2012 godine su ostvareni 1113 projekata, i su potpisne ove ugovore:
Ugovori u velikim vrednostima su ostvareni ukupno 32..
Ugovori u srednjim vrednostima su ostvareni ukupno 40.
Ugovori u malim vrednostima su ostvareni ukupno 118 i
Ugovori u minimalnim vrednostima su ostvareni ukupno 115.
Prethodni zahtevi i ugovori su ostvareni ukupno 808.
Takodje Direkcija za Nabavku asitirala je u 10 pregovorenih ugovora sa velikim vrednostima
Finansijka Direkcija je ostvarila budţet za 2012 sa 96.82 u iinosu od 74,406,653.80 €
Godišnje isplate za 2012 & 2011, izraţene u razliku i procente :
Kategorje
troškova
Godišnja
isplata za
2012
Godišnja
isplata za
2011
Razlika
izmedju
2012-2011
Progres
Uvečanje/U
manjenje u
%
Plaćeno u
% za 2012
Ne
plaćeno
% za 2011
A
B
C= A-B
D=C/B
E
F
25 27
Ugovori u malim vrednostima su ostvareni ukupno 118 i
Ugovori u minimalnim vrednostima su ostvareni ukupno 115.
Prethodni zahtevi i ugovori su ostvareni ukupno 808.
Takodje Direkcija za Nabavku asitirala je u 10 pregovorenih ugovora sa velikim vrednostima
godišnji izveštaj
Finansijka Direkcija je ostvarila budţet za 2012 sa 96.82 u iinosu od 74,406,653.80 €
Godišnje isplate za 2012 & 2011, izraţene u razliku i procente :
Kategorje
troškova
PLATE I
DNEVNICE
ROBE I
USLUGE
KAPITALNI
TROŠKOVI
KOMUNALIJE
SUBVENCIJE
PRIHOD SUBVENCIJE
PRIHODI ZA PLATE I
DNEVNICE
UKUPNO
Godišnja
isplata za
2012
Godišnja
isplata za
2011
Razlika
izmedju
2012-2011
Progres
Uvečanje/U
manjenje u
%
Plaćeno u
% za 2012
Ne
plaćeno
% za 2011
A
B
C= A-B
D=C/B
E
F
48,420,264 €
46,734,792 €
1,685,472 €
3.61%
100.00%
25
100.00%
12,138,229 €
10,380,033 €
1,758,196 €
16.94%
96.87%
94.74%
12,004,700 €
4,874,841 €
7,129,859 €
146.26%
87.03%
92.92%
1,012,634 €
1,035,030 €
-22,396 €
-2.16%
86.77%
79.93%
76,842 €
99,848 €
-23,006 €
-23.04%
97.43%
94.98%
271,628 €
309,911 €
-38,282 €
-12.35%
92.40%
62.82%
482,357 €
0€
482,357 €
100.00%
98.53%
0.00%
63,434,455 €
10,972,199 €
Tabela br. 17
17.30%
96.82%
97.59%
74,406,654 €
U nastavku predstavljamo aktivnosti komponenata koji su neposredno vezani sa Kancalarijom
Generalnog Direktora Policije Kosova.
VI/1 DIREKCIJA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PRAVNA PITANJA
U tabelarnoj formi se prikazuju glavne aktivnosti koje su se ostvarile DSPPP za 2012 godinu
ispunjavajući odredjene objektive po planu rada za 2012 godinu.
Strategija i Plan Delovanja – Policiranje u zajednici 2012 -20116
Plan rada Policije Kosova za 2013 godine
Ugovore radnog odnosa – policijske sluţbenike
Ugovore radnog odnosa – civilno osoblje
Administrativna upustva
Mesečni izveštaji DSPPP 2012
Godišnji izveštaj DSPPP 2012
Mesečni izveštaji Policije Kosova DSPPP 2012
Tromesećne izveštaje Policije Kosova 2012
Predstavljajući godišnji izveštaj Policije Kosova 2012
Radne grupe
Sastavljanje izveštaja PDBS
Tromesećne izveštaje PDPV
Tabela br. 18
Pravna kancalarija
Zadaci – Aktivnosti januar-decembar-2012
Prijem dokumenata, raznih drugih akata itd.
Davanje pravnih komentara i dopisi za proveru kriminalne prošlosti zahtevane od strane
ISPK-a
Informcije i druge izveštaje
Pravna tumaćenja, stručna mišljenja, pravne savete
28
1
1
1
1
10
12
1
12
4
1
6
2
4
Ukupno.
4097
3511
72
80
26
Memorandume razumevanja (sastavljanje, razmatranje, tumaćenje )
Podnete zahteve OS za regulisanje dokumentacije o vlasništvu, za PL i KP, da bi
uzimali u korišćenje imovinu od opštinskih veća kao i zahteve za dozvole izgradnje za
policijske objekte .
Sluţbeni sastanci u raznim institucijama
Odgovore na ţalbe i razne dopise
Slučajevi za sudove - Koordinacija sa Ministarstvom Pravde
Odgovore na ţalbe Ombudspersona
Aktivnosti –komisija za stambena pitanja
Tabela br. 19
27
27
67
54
124
1
134
VI/2 KANCALARIJA ZA INFORMISANJE
Prvenstveni zadatak ove kancalarije je da organizuje, menadţira, koordinira i funkcioniše svia
delovanja koje se povezuju sa saradnjom policije sa medijama.
Tokom 2012 godine, KIOJ GDP-a (vidi fig 1.1) izdala je 151 pismenih saopštenje za medije, koje
su arhivirane i u elektronskoj formi, obuhvatajuči i saopštenja od regijonalnih direkcija svega su
objavljeni 877 saopštenja ili oko tri saopštenja na dan. Druga karakteristika ovog perioda je
činjenica da su se ostvareni ili okončeni 1500 zahteva od raznih medija kao i od raznih NVO i
privatna lica, i sve to utiće u pobolšanju nivoa transparencije i povečanje pouzdanosti Policije
Kosova kao institucija. S druge strane uvedene su 593 zvaničnih informacije od kancalarije za
medije (Intranet i Web).
VI/3 JEDINICA ZA INSPEKCIJU
Jednica za Inspekciju, GDP-Priština, u toku kalendarske 2012 godine ostvarila je sve predvidjene
projekte po godišnjem Planom rada za 2012 godinu, tako da je ostvarila redovne i izvaredne
inspekcije u većini policijskih oblasti delovanja, bez izuzetka u svim nivoima organizovanja
Policije Kosova.
U nastavku, u tabelarnoj formi prikazuje se rad ove jedinice tokom izveštajnog perioda:
Godina 2012
Redovne
Inspekcije
Predlozi
Izvaredne
inspekcije
Predlozi
Ukupno
211
599
43
73
Tabela br. 20
VI/4 JEDINICA KONTROLE
Tokom 2012 godine, januar–decembar, unutrašnja Kontrola ostvarila je redovne kontrole i preko
predvidjenog plana u celosti je ispunila objektive u odredjenim oblastima.
27
29
godišnji izveštaj
Statistički podaci u vezi sa ocenjivanjem i primenjivanje predloga unutrašnje kontrole od
kontrolirane jedinice PK-a za period januar-decembar 2012 godine.
Br:
Redovne kontrole
Broj datih
predloga od
strane jedinice
UK
Primenjiva
nje
Delimićno
primenjivane
Ne
primenjivane
149
59
61
29
Ukupno kontrole i
predlozi
Beleške
Tabela br. 21
VI/5 UNUTRAŠNJA DISCIPLINSKA KOMISIJA
U nastavku, prikazuje se ostvarenje zadataka i radnih duţnosti ove komisije za izveštavajući
period u poredjenju sa zadacima i radnim duţnostima 2011 godine.
Unutrašnja Disciplinska Komisija smatra da je ispunula odredjene objektive za 2012 godinu.
2011
372
319
90
Tabela br. 22
Primljeni predmeti
Tretirani predmeti
Predmeti u procesu
2012
613
382
324
VI/6 KOMISIJA ZA ŢALBE I NAGRADJIVNJA
U nastavku, u tabli se prikazuje rad ove komisije, rad koji se smatra da ispunila odredjene
objektive za 2012 godinu u uporedjivanju sa 2011 godinu.
2012
Primljen
e
Razmatrane
2011
Ţalbe protiv discip.odluke
108
112
Ne
razmatran
e
11
Primlje
ne
Razmatr
ane
49
34
Ne
razm
atran
e 15
Ţalbe protiv administ.odluke
87
135
14
151
90
61
Predloge za nagradjivanje
1295
1368
00
2034
2032
2
Ukupno
1490
1615
25
2234
2156
78
Tabela br. 23
30
28
VI/7 DIREKCIJA PROFESIONALNIH STANDARDA
Statistike unutrašnjih istrage
INPUTET
2011
Prenošeni slučaji
od prethodnih
godina
Primljeni
predmeti od IPK(ţalbe gradj)
Primljeni
predmeti od
unutrašnjeg
iniciranja u PK-a.
Ukupno
primljenih
predmeta u DPS
Radnici
obuhvaćeni u
ţalbi gradjana
Obuhvaćeni
radnici u
unutrašnje
iniciranje
Ukupno
optuţenih
radnika
699
468
492
960
875
2012
747
1049
416
1465
1293
418
Ukupno predmeta za
istragu
Ukupno Radnika
obuhvaćeni u
unutrašnju istragu
DSP
Obuhvaćeni radnici za
istragu u lokalnom
nivou
Radnici obuhvaćeni za
preliminarnu istragu
505
1499
1791
292
Statistike istrage prošlosti
186
17
Primljeni predmeti
DPS-a
2011
Predmet za
preliminarnu istragu
-76
-126
Istraga prošlosti
Provera prošlosti
Predmeti za istragu u
lokalnom nivou
581
498
2011
Predmeti za unutrašnju
istragu DPS-a
48
624
INPUTET
TRANSFORMACIJA
PREDMETA U DPS
Razlika
2012
Ukupno optuţenih
radnika
Tabela br. 24
Razlik
e
2011
2012
Razlika
728
833
105
516
402
-114
176
404
228
1420
1639
219
728
833
105
516
407
-109
255
551
296
1499
1791
292
AUTPUT
2011
2012
Razlika
187
17
272
11
85
-6
2011
2012
Razlika
355
11
169
-6
Jedinica
regrutacije i
selekcije
Druge Jedinice
2012
Razlik
AUTPUTI
29 31
godišnji izveštaj
Unutrašnje istrage
283
366
Preliminarne istrage
43
91
Istrage prošlosti
0
84
Provere prošlosti
0
0
Vraćeni slučajevi od
lokalnog nivoa
0
1
326
542
Ukupno otvoreni
slučajevi DPS-a
Obustavljeni predmeti
91
101
Okončani
predmeti u
DPS-a
Predloţene
predmete u
83
UDK
Okončani
preliminarni
istraţeni
predmeti u
48
DPS-a
Odluke od
84
lokalnog nivoa
Vraćene u IPK0
a
Predloţeni
slučajevi u
lokalnom
1
nivou
Istraga
prošlosti –
216
predloţene
Provera
prošlosti
Ukupan broj
okončanih
10
istraga
Tabela br. 25
602
480
-122
163
313
150
129
293
164
362
333
-29
3
3
0
15
9
187
267
80
17
11
-6
1469
1715
246
6
IZVEŠTAJ JE SASTAVLJEN OD:
IZVEŠTAJ JE SASTAVLJEN OD:
PUKOVNIK Reshat MALIQI,
PUKOVNI
Isa HISENI,
1. PUKOVNIK
Reshat MALIQI,
PORUcNIK
XhemëIsa
MALOKU
2. PUKOVNI
HISENI,
PORUcNIK
Fadil ABAZI,
3. PORUĈNIK
Xhemë MALOKU
4. PORUĈNIK
Fadil ABAZI,
POLICAJAC
Adem HAJDARI,
5. POLICAJAC
Adem HAJDARI
dizajn
Çajup Kajtazi
32
30
SKRAcENICE
PK Policija Kosova
KCJBVR
Kosova Centar za Javnu Bezbednost, Vaspitanje i Razvoj
NVO Nevladine Organizacije
GPK Granicna Policija Kosova
IMG Integrisano Menadžiranje Granicee
GDP Generalna Direkcija Policije
VO
Vladine Organizacije
EU Evropska Unija
(SMG) Sistem za Menadjiranje Granice
ISPK Informativni Sistem Policije Kosova
PDPV Plan Delovanja i Plan Vlade
PDSB Plan delovanja i Strategija za Bezbednost
MUP Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
MI Ministarstvo Integrisanja
MONT Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
MP Ministarstvo Pravde
MTI Ministarstvo Trgovine i Industrije
UPOK Uprava Protiv Organizovanog Kriminala
DI
Direkcija Istrage
DIOK
Direkccija za Istragu i Organizovanog Kriminala
MSP
Ministarstvo Spoljnih Poslova
MF
Ministarstvo za finansije
SVK
Sudsko Vece Kosova
TVK Tužilaštvo Vece Kosova
AIV
Agencija Ishrane i Veterinarstva
SIK
OEBS
MZ
Sudski Institut Kosova
Organizacija Evrope za Bezbednost i Saradnju
Ministarstvo zdravlja
DITLB Direkcija za Istragu i Trgovine Ljudskim Bicem
MO
Menadžiranje Objekata
DITK Direkcija Informativne Tehnologije Kosova
IPK Inspektorat Policije Kosova
DPS Direkcija Profesionalnih Standarda
UDK Unutrašnja Disciplinska Komisija
KŽN
Komisija za Žalbe i Nagradjivanje
DSPIPP Direkcija za Strateško Planiranje i Pravna Pitanja
IT Informativna Tehnologija
LSJB Lokalni Savet za Javnu Bezbednost
DK
Direkcijaa Kriminala
33
godišnji izveštaj
34
2012
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Ministry of Internal Affairs
Policia e Kosovës / Policija Kosova / Kosovo Police
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Generalna Policijska Direkcija/General Police Directorate
Raporti Vjetor
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ANNUAL REPORT
Raporti Vjetor / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / ANNUAL REPORT 2012
Raporti Vjetor / GODIŠNJI IZVEŠTAJ / ANNUAL REPORT 2012
2012
1
Annual report
2
CONTENT
MESSAGE OF DIRECTOR
4
INTRODUCTION
5
DEPARTMENT OF OPERATIONS
6
DEPARTMENT OF BORDER
12
DEPARTMENT OF INVESTIGATION
17
SPECIAL ANTICORRUPTION DEPARTMENT
22
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
23
DEPARTMENT OF SUPPORTING SERVICES
25
DIRECTORATE OF STRATEGIC PLANNING AND LEGAL ISSUES
28
INFORMATION OFFICE
29
INSPECTION UNIT
29
AUDIT UNIT
30
INTERNAL DISCIPLINARY COMMITTEE
30
COMMETTEE OF APPEALS AND AWARDS
30
DIRECTORATE OF PROFESSIONAL STANDARDS
31
ACRONYMS
33
3
Annual report
Export &
Message of Police
General Director
Juergen Puetter
Me
Shpend Maxhuni
General Director
Chairman
Across
Annual work report
oftheKosovo
the country and around
world,
technologies arethe
transforming
Police certainly clean
represents
most
Work report does not
intend
to present
to capitalize
on its wealth
of natural resources in novel ways an
only performed work
and chain
duties,
alsoproducts. In this too
commodity
by creatingbut
value-added
the ways companies document
in virtually every sector
do business—making
them
important
because
it contains
to serve as communication
for
play an essentialplatform
role.
more agile, more competitive
and increasing the value theyconcentrating
deliver.
objectives
and developments,
realized achievements in police field, and
on its duties and priorities derived from
The examples cited in this report represent this clearly, from transporters
2010 was another strong year
of realizing results
identifies fields of improvements
needed
to for SDTC. We a
Strategic Development Plan for the period
boosting their bottom lines through diesel fuel savings to grocery chains
$92 million in 2010, supporting an additional 33 companies in
be done in responding
to faced problems
of 2011-2015 and Annual work Plan.
cutting refrigeration costs and commercial building operators gaining greater
during police activities, respectively in
Our police work during reporting year
strategic, operative and tactical level. This
is
and
SDTCcharacterized
is recognized worldwide asby
a keyobligations
enabler of such progress
through its
report also presents precious role and
control over their energy consumption.
including power generation, transportation, energy exploratio
production, waste management, agriculture and forestry. Eight
projects came to completion during the year. As our portfolio m
SDTC works to build the capacity of these companies to compet
development
and demonstration
it connects
innovators with
life
of citizens
andin isolation:
secure
borders.
Combat
communication of community
and our
local
help them seek out opportunities
to grow.
and international partnership, stakeholders
customers and crime,
investors to create
a path to commercialization
that clean
against
corruption,
illegalsosmuggling,
and individuals withSDTCKosovo
toward of promising
continues to Police
support the commercialization
technologiesand
can be taken
up and deliver theircontinues.
intended impact. Our
drugs
prostitution
technologies, helping them get to market, where they will deliv
increasing safety level.
motto was, is and will remain in the future,
opportunities
urban and rural communities across Cana
Also, this work report
is anto both
important
zero tolerance toward organized crime
Claiming our share of the global market is critically important. The same
wise use of public
funds because of the strong interface with th
contributes in our efforts
to increase
and corruption. This combat expressed
countries that are looking to buy clean technologies are fierce competitors
transparency and responsibility, of the
the belief that we already have a modern
entire police activity in one hand, increase
police organization of high contemporary
trust to partnership and citizens for a
standards, established on perfect legal
more qualitative, right and objective, for
bases, professional skill and supported by
law enforcement in Kosovo professionally,
perfect logistic tools.
effectively and efficiently.
responsibilities
that
are great
for atechnology
secure
market-minded funding process.
The Foundation
does not support
in the global economy. To maintain its place as an export leader, Canada has
4
— to date, each dollar of public money has leveraged
$13 of private sector investments.
Raporti vjetor
INTRODUCTION
Since its establishment in September 1999 up to date, Kosovo Police passed through several phases of
organizational development.
According to the Law on Police, Kosovo Police is organized in central and local level. Central level means
General Police Directorate, while the local one includes regional directorates together with police stations.
General Police Directorate is leaded by General Director.
For realization of its vision and mission KP at the core of its activities had priorities of the Republic of
Kosovo Government and Ministry of Internal Affairs, national strategies and action plans, KP Strategic
Development Plan 2011-2015 and KP annual Work Plan for 2012.
In implementation of obligations defined in these documents, Kosovo Police undertook a series of
measures in realization of objectives and responsibilities in the field of crime prevention and investigation,
especially organized crime and corruption, for increasing and improving public safety level, for deepening
measures on integrated border management, for improvement of police employees’ performance and
increase of service quality.
Year 2012 was full of obligations and objectives, but on the other hand, was a year loaded with wide
problematic and with rapid developments in all safety aspects.
We will mention protest organized by citizens, NGO, movement “Vetëvendosje” as well as protests and
road blocks by the Serbian community in the northern part of Mitrovica.
In these activities, Kosovo Police was engaged maximally and with a high professionalism and
responsibility to duty, made it possible and ensured public order and safety, without violating realization
of other obligations.
In drafting this annual report are used statistical data, analytical and periodical reports of departments
and directorates of KP, main part of which we enumerate below:
5
Annual report
I. DEPARTMENT OF OPERATIONS
Department of operations is consisted of three divisions: Division of Public Safety (DPS), Division
of Specialized Units (DSU), and Division of Road Traffic (DRT).
During this year, two additional units within this department are established, Unit of Highways
and Unit of cultural-religious heritage.
Department of Operations considers that has achieved objectives determined in work Plan for
2012, excluding implementation of new organizational structure, respectively staffing with
personnel, which is foreseen to be completed after the promotion process, which is ongoing.
Supervision and leading with directorates, coordination and support of activities of RPD, planning
and reporting, implementation of KP strategies, especially implementation of community policing
strategy, were the main duties of Division of Public Safety. Also, coordination of activities with
other agencies did not miss: KSF, AEM (Agency of Emergency Management), KFOR, EULEX etc.
Within this department many activities are performed through directorates and organizational
units, among most important ones are:
- Directorate of planning and operative evaluation drafted 40 operative orders, three
operative plans and action plans. After completing the operations, post-operational analyze
and report is done.
- Observing the situation of culture-religious heritage, evaluation of risk for these facilities
that are 24 in total, secured 24 hours by the Kosovo Police.
- Many visits and inspections are done at all regional police directorate, in detention center,
evidence rooms as well as joint inspections with the Inspection Unit of GPD, after that
reports are drafted and recommendations to improve the situation are given.
- Sixteen SOP are updated, 2468 appeals are accepted for escorting international and local
delegations.
Directorate of community policing and prevention, except other activities dealt also with:
6
Implementation of Methodology and Strategy ,,Community Policing”, drafting of SOP
about police action in community and in sections;
Work in research of RAE (roma, ashkali and egyptians as activities that derive from action
Plan of strategy for these communities;
Activities for prevention of incidents in schools-monitoring statistics for these incidents
and prevention of bagging phenomena, monitoring statistics for these phenomena as well
as monitoring of freedom of movement report.
Activities of prevention of negative phenomena (narcotics), meeting with education
directors an initiation of projects “Say NO to drugs”.
Cooperation activities of safety forums through continuance of holding executive councils
of ATCS (Acting Teams of Community Safety) and LCPS.
Monitoring and reporting activity to the Office of good governance of prime minister about
the implementation of action Plan for the strategy of RAE community.
Meeting with groups of citizens in Prishtina “Cooperation citizen-police in solving safety
problems”.
“Creation and opening of solemn friendly rooms for interviewing juveniles, rooms created
in seven police stations.
-
There are initiated and monitored five projects, six SOP are updated and three operative
orders are drafted.
Within the Department of Operations there are 6 regional directorates that are engaged in
realization of objectives of annual work Plan, offering safety for citizens and implementing law.
- Many patrolling by vehicle, bicycle, and foot have been performed as well as check points.
- With the intention of increasing safety in community and creation of a safe environment for
citizens, proper measures are undertaken in prevention of various criminal events and
detection of authors of various criminal acts conform strategy of Intelligence Led Policing
and Community Policing.
Statistical data:
- Number of criminal acts has decreased from 37321 in 35585, or -4.65%
- Number of cases has decreased from 46274 in 45379, or -1.93%
- Number of detected cases is: 29404, that is 64.79 % of cases are detected.
In table no. 1 is seen the number of criminal acts, number of acts and their detection,
confiscated weapons and ammunition, arrests and some of the most serious acts compared
of the year 2012 with 2011 in regional directorates as well as in total.
RPD
Number of cases
2012
Detected cases
Undetected cases
2012
2011
2012
2011
2012
2011
432
9
345
2
312
2
311 306
7
7
-1.60%
-8.66%
-3.30%
-12.37%
-9.55%
2012
2011
494
0
Total
2011
2012
602
6
-0.14%
2012
2011
623
2
373
21
3558
5
-4.65%
NUMBER OF CASES
694
1
648
1
702
3
633
3
684
9
624
5
378
6
368
4
384 388
8
8
1.03
Prishtina
18748
12735
6013
-6.63
-9.82
-8.82
DETECTION OF CASES 2012
Prizreni
Peja
Mitrovica
6481
3943
2538
6333
4199
2134
6245
4078
2167
2012
187
48
Total
2011
178
27
5.16
2012
Ferizaj
2011
Gjilani
2012
Mitrovica
2011
Peja
2012
Prizreni
2011
Prishtina
2012
Comparison in
percentage
547
3
2011
Number of cases
599
2
2012
RPD
135
68
2011
REGIONAL
POLICE
DIRECTORATES
2012
Comparison in
percentage
135
88
2012
Total criminal acts
2011
COMPARING
PERIOD
Ferizaj
2011
RPD
NUMBER OF CRIMINAL ACTS2011/2012
Prishtina
Prizren
Peja
Mitrovica
Gjilani
462 4537
74
9
-1.93
Gjilani
Ferizaj
Total
3684
2164
1520
3888
2285
1603
-2.69
45379
29404
15975
7
Annual report
% of detected cases
67.92%
RPD
Number of cases
2011
Detected cases
Undetected cases
% of detected cases
Prishtina
Gjilani
Ferizaj
Total
2011
2012
246
162
246
188
168
85
91
666
7
430
0
245
2
414
3
245 414 221 170
2
3
9
9
ARRESTS
Peja
Mitrovica
180
2
130
4
114
281
4
895
113
9
184
06
124
0
164
94
COMPARING
PERIOD
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Total
2011
Ferizaj
2012
Gjilani
123
2011
Prizreni
Total
2012
Prishtina
Ferizaj
2012
2012
162
46274
20467
14608
68.43%
2011
2011
375
2600
1248
67.57%
2012
2012
419
3848
2011
2011
7023
3786
6941
6849
12443
4801
4936
4688
2198
5384
2140
2087
2161
1588
69.80%
69.17%
69.23%
68.44%
58.05%
CONFISCATED WEAPOBNS AND AMMUNITION
Prishtina
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
2012
17827
2011
RPD
64.79%
2011
Confiscated
weapons
Confiscated
ammunition
58.77%
2012
COMPARING
PERIOD
58.74%
2011
RPD
60.83%
66.30%
65.30%
DETECTION OF CASES 2011
Prizreni
Peja
Mitrovica
With court order
113
0
201
0
387
341
169
5
166
4
182
9
266
5
483
559
722
779
624
6
801
8
0
4
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
2
6
292
305
101
4
108
4
101
180
796
2
142
10
432
2
104
11
184
35
428
2
8
5
17
5
21
866
806
801
722
832
708
923
681
46
45
31
42
2012
6
28
2011
6
28
Total
2012
2012
14
21
97 113
133 139
1
5
110
905
9
3
21
Table no.1
Ferizaj
2011
2011
14
84
115
4
121
3
67
2011
7
94
116
9
105
2
86
2012
Robbery
6
147
348
6
323
8
243
2011
Serious theft
12
143
333
7
356
4
331
2012
Theft
2012
Murders
Serious body injury
2011
COMPARING
PERIOD
174
321 398
109 137
1158 2122
753 879
8
8
6
6
1
376
491 565 258 354 158 193
1545 2463
2
3
1
2
4
1
1
121
129 130
711 612
542 469 556 494
8
5
9
SOME OF THE MOST SERIOUS CRIMINAL ACTS
Prishtina
Prizreni
Peja
Mitrovica
Gjilani
2012
RPD
144
5
257
5
111
7
2011
With other orders
(INTERPOL,
EUROPOL)
By police
authorizations
Total arrested
persons
Detained in
detention centers
2
70
970
437
3
62
104
4
348
22
30
46
449
847
4
791
7
519
55
455
860
7
709
3
448
As it is seen in the table no.1, number of cases and criminal acts has decrease in comparison to the
previous year, but also detection of cases is decreasing this year 3.60%. Ferizaj Region has the
greatest decrease of detection in comparison with previous year, while Gjilani has the lowest
percentage of detection in two consecutive years in comparison with other regional directorates. As
for arrests, this year we have increase of 30% in comparison with previous year.
RPD have offered thousands of assists to other agencies. To Courts, KEK, Property Agency and
municipal assemblies are offered: 2258 assists during this year, while in 2011 are offered 2087 assists.
So number of assists is increased for 8%.
In this report we will also present some additional data for RDP: Number of police officers, number
of residents, number of cases and km2 for each RPD and number of cases for police officer, number
of residents for police officer and number of km2 for police officer, are seen in table no. 2:
Regional
Directorates
Prishtina
1200
2082 km2
470.583
18748
1.74
Resident
s for
police
officer
391
Prizreni
672
2006 km2
387.828
6481
2.99
577
9.64
Peja
749
2653 km2
314.894
6333
3.54
420
8.45
Mitrovica
830
1788 km2
262.637
6245
2.15
316
7.52
Gjilani
564
1340 km2
188.188
3684
2.37
333
6.53
Ferizaj
409
1018 km2
185.695
3888
2.48
454
9.50
4424
10887 km2
1.809.825
45379
2.46 km2
408.81
10.25
Total
Number of
police
officers
Square
Kilometers
Number
of
residents
Numbe
r of
cases
Km2 for
police
officer
Cases
for
police
officer
15.62
Table no. 2
Note: Number of police officers includes all police officers (those with ranks). Number of residents
of all RDP, excluding Mitrovica, is taken from the latest census. Number of residents of RDP
Mitrovica, at the north municipalities, is derived from other unofficial data (statistics are provided
by respective police stations).
Activities of specialized units are presented in table no. 3.
RAU
K-9
UEM
SIU
DSOSIP
SOU
Ferizaj
SOU
Gjilan
-
SOU
Prizren
2012
SOU
Pejë
2011
SOU
Mitrovic
(following describe type
of activity)
Division of specialised units
SOUPrishtinë
Activity
Total
according to
years
9
Table no. 2
Note: Number of police officers includes all police officers (those with ranks). Number of residents
of all RDP, excluding Mitrovica, is taken from the latest census. Number of residents of RDP
Mitrovica, at the north municipalities, is derived from other unofficial data (statistics are provided
by respective police stations).
Annual report
Activities of specialized units are presented in table no. 3.
Operative orders from
P.D.
Operative orders from
R.D.
O.P from regional units
Pl. operative from stations
Extraditions
Cases of contraband
Controls by order
Assists KCS, KCB
Assists to courts
Assists to Municipal
Assembly
Assists outside region
Other Assists
Escorts
Confiscated weapons
Confiscated
ammunition/cases
Confiscated Narcotics
Protests
Checked persons
Special Operations
Checked facilities
Securing police facilities.
Evaluation and re
evaluation for KP police
officers.
Two monthly contacts
with embassies
Securing residencies of
high profile personalities
Escorting prisoners of
high risk level
10
Assessment
and
1666
1
126
8360
318
299
495
34
116
299
8
11
21
13
3
174
33
208
5
139
1285
189
204
107
769
165
126
35
74
1615
3
149
1130
21
12
31
97
8288
6
6
7
8
102
49
12
12
3
217
147
803
14
7
1
200
182
37
232
1
120
8
2
305
4
2
106
4
41
21
5
17
37
3
4
237
3
25
8
14
115
25
6
76
50
21
4
90
31
60
1
39
353
22
5
22
22
11
6
2
11
9
6
8
94
6
899
27
56
2
36
265
88
14
11
66
127
5
40
54
1
270
1809
3
1
30
7
28
5
851
78
3
12
5
3554
63
331
1
8
2
7
176
1
847
20
70
4
26
13
11
9
RAU
786
124
200
K-9
53
77
1
17
UEM
105
0
DSOSIP
1866
-
-
11
SIU
120
37
8
SOU
Ferizaj
3181
8
13
1562
268
133
SOU
Gjilan
3719
46
13
1519
SOU
Prizren
Checked vehicles
2012
SOU
Pejë
Foot Patrolling
Regular Operations
Check points
Operational plans
Static points
2011
SOU
Mitrovic
(following describe type
of activity)
Patrolling
Division of specialised units
SOUPrishtinë
Activity
Total
according to
years
15
1
56
32
13
33
1
5
6
6
34
9
10
5
245
7
6
1
8
5
43
12
35
44
3
44
1
1
45
18
20
34
20
Total
according to
years
508
656
Division of Specialized Units
391 30 166
Tablel no. 3
30
K-9
5
34
UEM
6
31
28
5
SIU
28
DSOSIP
27
45
SOU -Pejë
SOU
Prizren
SOU
Gjilan
SOU
Ferizaj
21
RAU
3
SOUPrishtinë
SOU
Mitrovic
Arrests
Arrested persons
13
Previous
year
Periudha
period
Actual
reporting
period
reassessment of threat for
important personalities
Assessment/reassessment
of threat for facilities of
special importance.
Assessment of threat for
foreign delegations
Assessment of risk for
foreign embassies
Controls for protection of
VIP and important
personalities.
Finding of suspicious
explosive means
Bomb threat
Investigation after
explosion
Dismounting explosive
means
39
Main activities of the Division of road traffic during year 2012 are presented in written, tabular
and graphs.
 Six (6) operative orders are drafted, ten (10) operative plans aiming increasing safety in road
traffic. DRT dad cooperation with local, central and international institutions, where it is
worth mentioning memorandum of cooperation with Albanian state for joint police patrols
aiming increase of safety in road traffic during summer season. During this period of time
it is established Unit for highway control and Unit of traffic for Prishtina city. DRT has
realized 557 escorts of dangerous materials and 243 escorts of important personalities.
 DRT has drafted 68 reports – “Statistics and analyses of road traffic accidents, enclosed with
comprehensive analyses of road traffic safety, with a special accent on identification of
dangerous locations.
 As for presentation of police work and undertaken actions and measures by police Are
realized ten (10) conferences, every month participation in central and local TV programs,
are released press release for paper and electronic media, media conference “Starting of a
11
Annual report
Unit of Highway Control”, participation in conferences “Safety of youth in road traffic”,
organized by the parliamentary commission of the Republic of Kosovo for safety.
In table no. 4 are presented data for accidents in road traffic and number of tickets:
Accidents with fatality
Dead persons
Accidents with injury
Injured persons
Accident with material
damages
Accidents hit and run
Total
Tickets imposed
January-December
2011
130
157
4490
8321
13338
930
18888
276897
Table no. 4
January-December
2012
116
121
4555
8561
%
-10.76%
-22.92%
1.44%
2.88%
14044
1039
19754
247788
5.29%
11.72%
4.58%
-10.51%
Graph no.1
As it is seen in the table no. 4 and graph no. 1 we have decrease of accidents with fatality in road
traffic for 10.76%, while we have decrease of 22.92% of dead persons while we have increase of
accidents with material damage for 4.58%.
II. BORDER DEPARTMENT
In the following we represent activities of this department for year 2012 compared with 2011.
Protocols with neighbor countries
- Protocol of Integrated Border Management with Republic of Serbia,
- Protocol for free movement with Republic of Serbia,
12
- Protocol for joint patrolling during state border between the Republic of Kosovo and Republic
of Albania,
- Protocol for organization and performing meeting between border police leaders of Republic
of Kosovo and Republic of Albania in national, regional and local level.
Infrastructure and technology
- Fictionalization BMS border check system is being completed.
- Facility of patrolling platoons at Hani i Elezit is in a process of renovation.
- Placement of cabins of joint control police-customs throughout the all border points is
realized.
- It is prepared and it is in the process, project for police unit with dogs K9.
Strategies and projects
- Strategy of border department is drafted and approved.
- Assessment of risk with Serbia border (from border with Macedoni to the Zajqevc village, in
length 134 km) and all the preparations for taking responsibility from KFOR are done.
Data for border control for: persons, vehicles, buses, trucks, airplanes and trains.
No
1
2
3
4
5
6
Control
Persons
Vehicles
Trucks
Buses
Airplanes
Trains
Table no. 5
2011
2012
10163858
2963542
395134
100500
13504
1592
11343712
2935443
288644
99345
14019
1461
As it is seen in table no. 5 in year 2012 we have increase of traffic of persons and vehicles
comparing to 2011, while we have decrease of trucks and buses.
In table no. 6 are presented number of cases and classification of criminal acts for year 2011/2012
No
Criminal acts
2011
2012
1
Falsification of document
246
224
2
Smuggling with goods
281
206
3
Possession of narcotics
15
30
4
Illegal border trespassing
107
114
5
Illegal weapon possession
106
35
6
Obstruction of official person
00
13
7
Misuse of official duty
02
01
8
Contraband with migrants
14
11
9
Illegal weapon transportation
00
51
10
Money laundry
00
04
11
Money forgery
00
02
12
Tax evasion
00
27
13
Stealing woods
00
38
13
Annual report
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Illegal wood cutting
Assault against legal order
Vehicle theft
Vehicle falsification
Taking Bribery
Giving bribery
Legalization\ of false content
Theft
Assault against official person
Other
Total
Table no. 6
163
00
00
00
00
00
00
08
00
107
1049
97
01
05
18
01
08
02
03
08
35
934
As for table no. 6 it is noticed a decrease of criminal acts and falsification of documents, smuggling
with goods, contraband with migrants and some other acts, compared with previous year, but we
have increase of criminal acts, vehicle theft, vehicle falsification and especially assault against
official person.
In table no. 7 are presented number of cases and classification of offences for year 2011/2012
No
Offences
2011
2012
1
Misuse of document
81
91
2
Illegal transport of goods
00
07
3
Illegal transport of woods
00
193
4
Disrespecting orders
42
20
5
Not declaring residence
00
04
6
Illegal staying
544
302
7
Disrespecting Law on foreigners
00
54
8
False presentation
00
01
9
Obstruction of official person
00
03
10
Enters Kosovo while being prohibited
00
01
11
Disturbing public law and order
22
11
12
Stealing woods
65
06
13
Traffic offences (tickets)
1351
694
14
Other
228
37
15
Total
2333
1424
Table no. 7
14
In the table no. 8 are data of confiscation of material evidence for year 2012
Passports
ID cards
Residence permits
Driving license
Movement permit (DRA)
Green card
Pairs of Serbian plates
Traveling documents
Serbian forms
Weapon license
Visa
Various documents
Other
Pieces of revolvers
Long weapons
Hunting rifle
Various weapons
Air rifle
Magazines
Iron box
Metallic bar
Knifes
Arch
Arrows
Pairs of handcuffs
OC-spray
Rounds of various caliber
Diabol
Other
Marihuana
Heroin
Cannabis sativa plant
Cannabis sativa seeds
Animals
Pieces of birds (chickens)
Euro
Switzerland Franks
Documents
323
95
49
337
65
12
20
03
56
03
02
171
122
Weapons and ammunition
59
08
08
27
06
07
300
150
20
01
07
01
01
7464 pieces
12400 pieces
28
Narcotics
73846 gr.
2944 gr.
42
7
Animals
418
2167
Cash money
59.165
18.850
15
Annual report
Vehicles
Vehicles
96
Packs of cigarettes
Unused tobacco
Gold
Silver
Medicine
Tablets Kamagra
Tablets Johimbidinum D-4
Tablets Aminofilin
Oil Fuel
Herbal Products
Woods
Textile (clothing)
Shoes
Various goods
40219
503kg (1 pack)
2690gr
305gr
2468 packs
50 pieces
45 pieces
51 pieces
475 liters
920 kg
1699.04 m³
4365 pieces
269 pairs
Table no. 8
Border police during year 2012 has arrested 785 persons and detained 104. In controlling of a
second line has checked 21691 persons, 13816 vehicles and 4233 examinations of documents.
Activities of the directorate of migration and foreigners and other units:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Initiation of cases for Court
Cases waiting for court decision
Punishments in money
Deporting in cases
Protection measures deportation
Reprimands
Issued Orders for leaving
Request for asylum
Approved invitation for foreign citizens
Business inspection
Table no. 9
587
291
218
40
33
23
328
28
436
1010
Department of border police has realized 402 operative plans in total and 159 joint plans with
other organizations as: Kosovo Customs, SPU, K-9, Kosovo forestry agency, AFV, SP/ Specialized
Units and Inspection of Ministry of Transport.
Police officers of this department have organized 76 join patrols throughout border, with KFOR,
Customs and K-9 unit, while as for joint patrols with neighboring countries are realized 100 patrols
with Albanian police, 39 patrols with Monte Negro Police and 79 patrols with Macedonian Police.
As for Integrated Border Management border police have had 75 meetings with neighboring
countries and with agencies of IBM, 7996 VIP persons are treated in entry/exit of the Republic of
Kosovo.
16
During year 2012, activities of border Department are concentrated mainly in realization of
Strategy of Integrated Border Management and improvement of legal infrastructure with
European Union legislation.
Border police this year is faced with a higher flux of vehicles and people, with a more efficient
border control and free movement of people and goods, implementing the Strategy of Integrated
Border
Management.
Assessments of the Department are that it achieved determined objectives by the working Plan of
2012.
III. DEPARTMENT OF INVESTIGATION
Department of Investigation in year 2012 has realized its strategic aims and objectives that were
concentrated in prevention, combating and investigation of crime. Detecting perpetrators of
criminal acts, arresting and sending them to Justice system, Prosecution and Court.
Department of Investigation continuously attempted maximally toward proper organization,
professional training, attending specific trainings, equipping with legal infrastructure, rules and
standard operational procedures-activity by which legal structure and methodology of performing
functions of Department in fulfilling duties and obligations is increased in satisfactory level
Department of investigation continuously does maximal efforts in increasing cooperation and
coordination with prosecutor, court, other bodies and organizations especially increasing
cooperation with citizens, effort that resulted in satisfactory success in the field of combating
crime.
Department of investigation is consisted of Division of investigation and Division against
organized crime, division that have directorate within. In the table no.9 are presented general
statistics of the department of investigation. Except this table, work of directorates we have
presented in separate table and graphs.
General statistics of Department of Investigation – compared 2012 with 2011
CASES
Cases under investigation
New cases
Cases taken from other units
Cases transferred to other units
CRIMINAL ACTS
Contraband with weapons
Contraband with migrants
Organized crime
Cultivation of narcotics
Possession of narcotics
Trafficking with narcotics
Dealing with prostitution
Trafficking with human beings
2011
284
1094
98
2
2012
307
1179
198
1
comparison
8%
8%
102%
-50%
06
04
10
53
234
06
09
63
59
348
0%
125%
630%
11%
49%
17
28
38
34
124%
21%
17
Annual report
Enabling prostitution
Criminal acts against economy
Criminal acts against official duty
Criminal acts against wealth;/other
Murder
Illegal weapon possession
Kidnapping
War crimes
ARRESTS
Arrested Persons
Arrested Persons
CRIMINAL CHARGES
Criminal charges with knows perpetrator
Criminal charges with NN persons
OPERATIONA
Operations
Operational plans
Raids
Searched locations
CRIMINAL GROUPS
Destroyed criminal groups
CONFISCATIONS
Narcotic substances (heroin)
11
149
147
294
3
24
01
50
28
140
159
308
2
66
02
33
155%
-6%
8%
5%
-33%
175%
100%
-34%
1043
487
1066
659
2%
35%
902
25
989
39
10%
56%
289
35
359
269
363
68
305
293
26%
94%
-15%
9%
34
83
144%
60 kg e 331 gr
53 %
Narcotic substances (cocaine)
Narcotic substances (marihuana)
2 kg e 738 gr
219 kg e 649 gr
Narcotic substances (cannabis plants)
Narcotic substances (cannabis seeds)
Narcotic substances (Ecstasy)
Narcotic substances (other)
Confiscated weapons
Confiscated ammunition
Confiscated money euro
Confiscated money dollars
Confiscated money Switzerland franks
Confiscated money Albanian lekë
Confiscated vehicles
Confiscated gold
Silver
REPORTS
Weekly reports
Special reports for Prosecution
Assists
Autopsy
OTHER
3604
/
699
5 kg e 389 gr
53
2026
80.961
80.400
94 kg e
125.43 gr
7 kg e 396 gr
1237 kg e 994
gr
10584
12508
153
886 gr
104
2654
232.876
1.172.513
2400
36500
113
72 gr.20
10 kg
1015
269
156
3
8%
28%
-2%
0%
18
51
941
210
159
3
167.8%
466%
193.6%
100%
-35.1%
-83.5%
96%
31%
188%
1358%
100%
100%
122%
100%
100%
Identified victims
Assisted victims
Inter institutional cooperation
International cooperation
Studying visits, conferences, seminars
Accepted and delivered requests DIA
39
29
63
25
21
3211
64
43
30
73
31
15871
64%
48%
-52%
192%
48%
394%
Assists in the field by field intelligence units
Realized orders
Operations/operations for escaped persons
683
517
7
1581
1130
11
131%
119%
57%
Arrested (escaped persons)
11
10
-9%
Table no. 10
In the combat against organized crime and serious crimes, the Department of investigations has
managed to identify and investigate 989 criminal acts and execute criminal charges of known
perpetrators. For achieving this result, 363 operations are undertaken, 305 various location are
searched in which case 1066 persons were arrested and 659 are detained and 83 criminal groups
are destroyed. In all these cases we have an increase of efficiency comparing with the previous
year, as it is seen in the table no. 10 of Department of Investigation.
In the graph no.2 we will show executed criminal charges with known perpetrators and
undertaken operations during year 2012, in comparison with 2011.
Graph no. 2
In the graph no. 3 are showed achieved results in arresting persons, detained persons and
destroyed criminal groups during 2012 compared to year 2011.
19
Annual report
Graph no. 3
Statistics of confiscation of 3 narcotics during year 2012 in comparison with the same period of
previous year are presented in the graph no. 4
Graph no. 4
20
As it is seen in graph no.4 annual statistics for confiscation of narcotic substances by the DITN
have obvious greater results in comparison with previous year. These result increased up to
466,3% compared with previous year as it is seen in table no. 10.
In the table no. 11 there are presented results of Directorate of Investigation of Economic Crimes
and Corruption for year 2012 compared with year 2011.
CRIMINAL ACTS
Year 2012
JanuaryDecember
Cases under investigation
121
Sent at the prosecution with known perpetrators
467
Sent at the prosecution with NN
16
Sent at the prosecution with special report
55
Arrested
152
Against how many persons is issued the criminal
charge
799
Table no.11
Year 2011
JanuaryDecember
143
501
24
73
188
In % ( +, - )
+
increase/decrease
- 15 %
-7%
- 33 %
- 25 %
-19 %
815
-2%
From the table no. 11 are seen DIECC decreased in all activities, in comparison with previous
years. It is worth mentioning that the decrease from 2% of persons engaged in criminal charges is
not high but we estimate that the decrease from 7% of cases submitted in Prosecution with known
perpetrators deserves treatment in 2013.
As for terrorism, personnel of this directorate have been engaged mainly in realization of
objectives that derive from the National Strategy against Terrorism. Engagement was focused
mainly in objectives of prevention and fighting terrorism.
During this period DAT was focused in identification and detection of possible suspicious cases
being investigated, in increasing cooperation level with prosecution and courts, identification of
persons, locations, facilities and following illegal activities of various individuals or groups.
As for fulfilling foreseen activities according to action plan 2012, Directorate of Intelligence and
Analyses has met most of foreseen activities, like:
- There are organized various training for the DIA staff, in the country and abroad, aiming to
increase capabilities to transform information in acting intelligence,
- It is done the advancement of intelligence data bases (Ibase)
- Expansion of the Ibase network at the regional intelligence units
- Increasing physical safety measures by placing additional cameras in DIA,
- Increasing safety measures for IT network and system, of DIA.
21
Annual report
In this period priority is given also to the process of gathering, evaluation, systematization and
analyze of intelligent information, for safety situation and various criminal actions, drafting
various analytical assessments for the safety situation, risk assessments for various events and
visits, then observing and analyzing the open sources, drafting analytical reports for various
criminal acts, analyze of phone calls, observing and analyzing crime trends.
During this year some members of DIA have participated in holding much training for
intelligence, organized by the Training Department in the police school in Vushtrri.
In table no. 12 it is seen the report of work for the Directorate of Forensics for 2012
Autopsy
Raids
Forensic examination of vehicles
Presentation of case in court
Destruction of evidence (weapons, ammunition, narcotics)
Other assistance to regional units
Clarification of video recordings and extracted pictures
Converting video recordings
Preparation of cases for the court
Printing photo albums
Table 12
2
8
2
1
2
6
13
3
1
14
As for domestic violence, during the year 2012 there are registered in total 1021 cases that in
comparison to 2011 there is a decrease of 25 cases, but it is worth mentioning that victims of this
violence are female gender that leads with 822 cases in comparison to male gender that has 219
cases. Also during this year there are 146 cases of child misuse while in the previous year 105 cases
are registered, which means that we have an increase of this act for 41.
III/1 SPECIAL ANTICORRUPTION DEPARTMENT
 In tabular form there are presented activities and achieved results during 2012.
2011
2012
Krahasimi
Treated cases April
2010- 31.12.2012
Carried cases
-
-
66
19
34
15
Initiated cases
Completed cases
Criminal charges
Operations
Arrests
Raids
Charges
Charged
28
13
5
5
21
33
8
45
19
8
15
5
12
6
7
39
-9
-5
10
-9
-27
-1
-6
22
Table no. 13
From the table 13 it is seen that in this department there is an increase of criminal charges in
comparison with previous year while other activities have been decreased.
This department has done some temporary confiscations as material proves, two vehicles, land
11.82 ha, a house in Monte Negro, a flat, business local, computers, servers, phones, lap tops as
well as various contracts and documents.
IV. DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
This department is consisted of: the division of Personnel and Administration, Division of
Training and Committee of review of use of force.
Division of personnel and administration keeps functional the organization of police performing
recruitment and selection of personnel, promotion and development, compensation and health
care of entire police personnel of Police and is consisted of the following directorates:
There have been changes and approval of Standard Operating Procedure “Management of
Personal File Room”, “Procedures of Transfer of Employees in Kosovo Police” is working in
changing SOP for the recruitment and selection process for police officers and civilian staff.
Section of administration and personnel during 2012 brought 5845 decisions, orders, verifications
of leaves etc.
Section of data base has administered with a total of 19131 documents, Dossier room with 50629
documents, id cards with 721 cards, and Personnel supporting unit with 20640 documents, which
means that they have performed all duties conform written rules in the working Plan, while the
activity of the recruitment and selection section is seen in the table no. 19.
Recruitment and selection section
Nr
1
2
3
5
6
Activity comparison
Accepted appeals and requests
Accepted reemployment requests
Employed police officers
Reemployed former police officers
Employed civilian staff
Total
Table nr. 14
2012
198
37
205
10
73
2011
182
38
73
28
10
523
331
After approval of the Administrative Instruction 08/2012, SOP for promotion process necessary
preparations are done for starting the promotion process.
23
Annual report
In the fourth quarter of 2012 competition for promotion in rank lieutenant colonel, major and
captain is announced and in this case process for lieutenant colonel and major has ended, while for
the captain it is ongoing in January 2013. It is worth mentioning that on date 28.12.2012 there was
held the promotion ceremony for rank lieutenant colonel where 16 lieutenant colonels were
promoted.
Directorate of Health Services during year 2012 has realized:
The Campaign “Volunteer blood donation”, in cooperation with National Center of Blood
Transfusion with a total of 317 volunteer donors – members of KP.
There are prepared brochures “Premenstrual syndrome and menopause” , “Post Traumatic stress
disorder” and the article for magazine „Protector‟ “On risk of health in Police”.
The process of medical and psychological examinations has been observed for 850 members of KP
at the authorized clinic by KP, Rezonanca and 35 members and 207 candidates in clinic “Aloka” as
well as expenditures-treatments, physical therapy, medical and psychological examinations for KP
members. This directorate has finished also all other activities foreseen by annual working Plan.
Within the Directorate of Internal Services there are: Archive unit, Central registry unit,
Translation unit and Unit of secondary jobs. All these units have performed all works according to
the periodical prepared plans. It is worth mentioning that central registry during this year has
protocol 19907 incoming letters and 29708 exit ones, while translation unit has translated in total
3468 pages from Albanian to Serbian and vice versa, 1877 pages from English and vice versa as
well as 747 hours of simultaneous translation. Unit of secondary jobs has realized 34 contracts with
facilities and 39 with sport clubs.
Training Division intends professional increase of all employees of Kosovo Police, through basic,
advanced and specialized trainings, in and abroad the Republic of Kosovo, as well as support on
training for all level of organization of Kosovo Police, while in its composition there are:
Directorate of Mandatory Trainings, Directorate of Specialized and Advanced Trainings and
Directorate of Training Support.
The priorities of this division for this year have been trainings in the field of prevention and
combating the organized crime, Integrated Border Management, creation of cooperation reports
and membership in international organizations through capacity building, increasing safety and
performance level in general for police members.
Tabular presentation of the realized trainings in 2012 compared to 2011
Year 2011
Year 2012
Activities
No. of
No. of
No. of
No. of
trainings
participants
trainings
participants
Trainings realized by the Training
168
2463
180
2993
Division
Trainings realized by other org. in
218
2315
coop. with Train. Div.
167
1934
Training held abroad
27
216
41
257
Seminars, conferences and working
37
112
32
52
meetings abroad
24
Trainings realized by the Division
Re-certification
TOTAL
45
377
259
3686
703
8788
Table no. 15
13
201
685
67
2565
8249
The Committee for review of use of force is established based on article 23 of the Administrative
Instruction 02/2012 within the Department of Human Resources.
The aim of this committee is management and administration of cases of use of force where there
are included physical force, police baton, fire weapons, OC spray and other means of force.
Presentation of data according to the quarters Q1-Q4
K1
Accepted cases by directorates/regions
53
Held committees
8
Reviewed cases
69
Officers engaged
145
Table no. 16
K2
82
10
78
116
K3
97
13
97
225
K4
65
9
69
257
Total 2012
297
40
313
743
From that stated above it is seen that this department also has achieved the determined objectives
by working Plan of year 2012.
V. DEPARTMENT OF SUPORTING SERVICES
Within the Department of Supporting Services these directorates are functional: Directorate of
Information Technology and Communication, Directorate of Logistics, Directorate of Facility
Management, Directorate of Procurement and Directorate of Finances.
Department of Supporting Services during the annual work in the function of supporting police
needs has managed to ensure necessary equipments, offer proper services and to contract
completion of works, performing 1113 projects, equivalent with 96.82% of budgetary expenditures.
Directorate of Information Technology and Communication during this year has performed a set
of activities aiming to realize and implement planned projects in the Strategy of ITC 2011-2015 and
Strategic Development Plan 2011-2015 of Kosovo Police.



Integrated Information System of Kosovo Police, all evaluation procedures are completed and
contract is signed with implementing companies by the Office of European Committee party.
(ECLO).
Construction of data Center of KP together with ICITAP and implementing company has
started implementing this project.
Realization of the projects for increasing the capacities of the KP network, evaluation of offers
and selection of the implementation company by the ICITAP and American embassy is done.
A series of activities are realized, including: determining point for infrastructure building
obtaining respective documentation by the municipality.
25
Annual report















Development of an Integrated System of Police Resources Management together with ICITAP
and implementing company during this year there has been work done on development of a
module of personnel and professional standards part.
Integrated Border Management System (BMS) – during this year it was worked on elimination
of some problems that showed up after implementing this system.
Digital Radio communication System (TETRA) – during this year European Commission Office
(ECLO) has financed the project for feasibility study and possibility of developing and
implementing a digital system of radio communication (TETRA).
Installation of the surveillance cameras at the police facilities – during this year are installed
totally 258 IP cameras in 20 various police facilities.
Control and Commanding Chamber (CCC) – in the Control and Commanding Chamber (CCC)
in GPD are placed 7 monitors for monitoring police activities and at the Operational Center of
GPD are placed 14 monitors for monitoring cameras by KP and other activities.
Expanding network through optic fiber in police facilities – during this year there are
connected in total 8 police facilities through optical fiber.
Data base for managing basic means of KP, project for Managing Basic Means in Logistic Base
is implemented.
The System for Management of Evidence Room – in cooperation with ICITAP data base for
management of Evidence Room is up in function. Activities performed by ITC are the
following:
Unit of Data Base in 2011 has realized 3326 requests, while in 2012 in 2905 requests for
management and administration of data bases in total.
Unit of Systems administration in 2011 realized 1352 requests, while in 2012, 1341 requests for
management and administration of KP systems.
Unit of Microwave System Administration in 2011 realized 817 requests, while in 2012, 944 in
total.
Help Desk Unit in 2012 completed 1907 requests in total.
About Border Management System (BMS) in 2012 there are realized 1025 requests, while in
2012, 2974 in total.
Unit of IT equipment repair in 2012 has realized 3086 requests, while in 2012, 3664 requests in
total.
Communication Section in 2011 has realized 1719 requests, while in 2012, 2456 requests in
total.
Based on the logistics articles accepted during this year are the following:
In 2011 187 in total while in 2012 in total 288 articles.
In 2011 are raised 152 requests while 117 are realized, while in 2012 186 requests are raised and 156
are realized.
26
Police equipments in the amount of 1,897,392.37€ are bought, uniform are bought in total
1,027,388.77€.
Various donations are accepted like: installation of inventory in evidence room (ICITAP), donation
from EULEX 60 vehicles.
Servicing and repairs of vehicles are done for year 2011 in total of 8935 while in 2012, 7524 in total.
For year 2011 fuel expenditures are of 4,054,519.14 liters (5,101,222,.66 €), while in 2012 in total
4,253,357.57 liters (5,197,837.70€).
As for facility management the following are realized:














Building of polygon in Ferizaj region.
Building of a monolith of a hero Enver Zymeri.
Fixing GPD yard.
Fixing bathrooms in GPD.
Renovation of police station at Han i Elezit.
Building a police station in Ranilluge.
Renovation of police station of patrolling groups at Han i Elezit.
Installation of ventilation in dossier rooms in police facilities.
Installation of heating equipments in GPD and RPD Prishtinë.
Building a polygon in camp Vrella.
Building transmitter in Gërmi.
Building police substation in Mushtisht.
Building facility of regional directorate of Mitrovica 80%.
Building of underground garages in GPD 65%.
In the Directorate of procurement in 2012 there are realized 1113 projects, while these contracts are
signed:
High value contracts are realized 32 in total.
Medium value contracts are realized 40 in total.
Low value contracts are realized 118 in total and
Requests by preliminary contracts are realized 808 in total.
Also, Directorate of Procurement assisted in 10 negotiated contracts of a high value.
Directorate of finances has done the realization of budget for 2012 with 96.82 in the amount of
74,406,653.80 €
Annual payments for 2012&2011, expressed in difference and percentage:
27
Annual report
Categories of
expenditures
WAGES AND
SALARIES
GOODS AND
SERVICES
CAPITAL
EXPENDITURES
MUNICIPALITY
SUBVENTIONS
INCOMES
SUBVENTIONS
INCOMES FOR
WAGES AND
SALARIES
TOTAL
Annual
payments
for 2012
Annual
payments
for 2011
Difference
between
2012-2011
Progress
increase/de
crease in %
Paid in %
for 2012
Paid in %
for 2011
A
B
C= A-B
D=C/B
E
F
48,420,264 €
46,734,792 €
1,685,472 €
3.61%
100.00%
100.00%
12,138,229 €
10,380,033 €
1,758,196 €
16.94%
96.87%
94.74%
12,004,700 €
4,874,841 €
7,129,859 €
146.26%
87.03%
92.92%
1,012,634 €
1,035,030 €
-22,396 €
-2.16%
86.77%
79.93%
76,842 €
99,848 €
-23,006 €
-23.04%
97.43%
94.98%
271,628 €
309,911 €
-38,282 €
-12.35%
92.40%
62.82%
482,357 €
0€
482,357 €
100.00%
98.53%
0.00%
63,434,455 €
10,972,199 €
Table no. 17
17.30%
96.82%
97.59%
74,406,654 €
Following, we present activities of components directly connected to the Office of General Director
and deputy general directors of Kosovo Police.
VI/1 DIRECTORATE OF STRATEGIC PLANING AND LEGAL ISSUES
In tabular form there are seen some of the main activities realized DSPLI during year 2012, fulfilling
the objectives determined by working plan for 2012.
Strategy and Action Plan – Community Policing 2012 -20116
Kosovo Police working plan for 2013
Work relation contract – police officers
Work relation contract – civil staff
Administrative instructions
Monthly reports DSPLI 2012
Annual report DSPLI 2012
Monthly reports of Kosovo Police DSPLI 2012
Quarterly reports of Kosovo Police 2012
Introduction annual report of Kosovo Police 2012
Working groups
Drafting APSS report
Quarterly APGP reports
Table no. 18
28
1
1
1
1
10
12
1
12
4
1
6
2
4
Legal office
Duties – Activities January-December 2012
Accepting letters, various acts etc.
Giving legal documents in letter for verification of criminal background requested from
ISKP.
Other information and reports
Legal interpretations, professional opinions and legal advices
Memorandum of understanding (drafting, reviews, interpretations)
Requests to MA for regulating documentation over property, for FP and KP, using
property in from municipal assembly and request for building permit for police facilities.
Official meeting in various institutions
Respond to various appeals and letters
Cases for courts – Coordination of Activities with Ministry of Justice
Responds to the Ombudspersons appeals
Activity- committee for flats
Table no. 19
Total
4097
3511
72
80
27
27
67
54
124
1
134
VI/2 INFORMATION OFFICE
This office has its main duty organization, management, coordination and function of all activities
about cooperation of police with media.
During the year 2012, IPRO of GPD (note fig. 1.1) has released 151 letter press communications
for media, archived also electronically, including communications from regional directorates are
published 877 communications in total or about three press releases daily.
Other characteristic of this period is the fact that there are realized and completed over 1500
requests from various mediums, NGO and individuals, all this, contributes in increasing
transparency and credibility of Kosovo Police as an institution. In the other hand, there are 593
official information published (Intranet and Web) by the media office.
VI/3 INSPECTION UNIT
Inspection unit, GPD Prishtina, during 2012 has realized all foreseen objectives in annual working
Plan 2012, performing regular and extraordinary inspections in the most of the fields of police
activities, without any exception in all levels of police organization.
Following, in tabular form there is presented the work of this unit during this the reporting period;
Year 2012
Regular
inspections
Recommendati
ons
Extraordinary
Inspections
Recommendati
ons
Total
211
599
43
73
Table no. 20
29
Annual report
VI/4 Auditing Unit
During 2012 January-December, internal Audit has realized regular audits and beyond the regular
foreseen planning where in total has met the objectives in aiming fields.
The following are statistical data about evaluation and implementation of internal audit
recommendations for the audited units of KP for period January-December 2012.
Nr:
Regular audits
Number of
recommendation
s given by unit
AB
Implement
ed
Partly
implemented
Unimplement
ed
149
59
61
29
Total audits and
recommendations
Notes
Table no. 21
VI/5 INTERNAL DEISCIPLINARY COMMITTEE
Following there is presented the realization of work and duties of this committee in the period of
reporting year in comparison with works and duties of 2011.
Internal disciplinary committee considers to have met the objectives determined for 2012.
2011
372
319
90
Table no. 22
Accepted cases
Treated cases
Cases in process
2012
613
382
324
VI/6 COMMITTEE OF APPEALS AND AWARDS
Following, by the table there is presented the work of this committee, a work that is considered
that has met the objectives determined for 2012 and comparison with 2011.
2012
Accepte
d
Reviewed
2011
Appeals against disc. decision
108
112
11
49
34
Un
revie
wed
15
Appeals to admin. dec.
87
135
14
151
90
61
Proposals for awards
1295
1368
00
2034
2032
2
Total
1490
1615
25
2234
2156
78
Table no. 23
30
Un
reviewed
accepte
d
reviewe
d
VI/7 DIRECTORATE OF PROFESSIONAL STANDARDS
Statistics of internal investigations
INPUTS
Cases transferred
from previous
years
Cases accepted
from KPI (citizens
complaint)
Accepted cases
from internal
initiations in KP
Total cases acc. In
DPS
Employees
engaged in
citizens
complaint
Employees
engaged in
internal initiation
Total employees
accused
2011
699
468
2012
Difference
747
1049
-76
960
1465
505
1293
624
498
1499
1791
2011
Cases for preliminary
investigation
Total cases for
investigation
Employees engaged for
internal investigation
in DPS
Employees engaged for
investigation at local
418
level
Employees engaged in
Preliminary
-126
Investigation
Total of accused
292
employees
Table no. 24
Statistics of criminal background check
INPUTS
Cases for investigation
at local level
581
416
875
Cases for internal
investigations in DPS
48
492
TRANSFORMATION
OF CASES IN DPs
2012
Differe
nce
Background check
Verification of
background
186
355
169
17
11
-6
Accepted cases at DPS
2011
2012
Differe
nce
Internal investigations
283
366
83
OUTPUT
2011
2012
Difference
728
833
105
516
402
-114
176
404
228
1420
1639
219
728
833
105
516
407
-109
255
551
296
1499
1791
292
2011
2012
Difference
Recruitment
and selection
unit
187
272
85
Other units
17
11
-6
2011
2012
Difference
602
480
-122
163
313
150
AUTPUTI
Closed cases at
DPS
Cases
recommended
31
Annual report
Preliminary
investigations
Background
investigations
Verification of
background
Cases returned at
local level
Total open cases at
DPS
Pending cases
43
91
0
84
0
0
0
1
326
542
91
101
THE REPORT WAS DRAFTED BY:
1. COLONEL Reshat MALIQI,
THE2. REPORT
DRAFTED BY:
COLONELWAS
Isa HISENI,
3. LIEUTENANT Xhemë MALOKU
4. LIEUTENANT
Fadil ABAZI,
COLONEL
Reshat MALIQI,
5. POLICE
OFFICER Adem HAJDARI
COLONEL
Isa HISENI,
LIEUTENANT Xhemë MALOKU,
LIEUTENANT Fadil ABAZI,
POLICE OFFICER Adem HAJDARI,
Design: Çajup Kajtazi
32
to IDC
Cases of
preliminary
investigations
48
closed in DPS
Decisions by
84
the local level
Returned at
0
KPI
Recommended
cases at local
1
level
Background
investigation 216
recommended
Background
check
Total of
investigation
10
completed
Table no. 25
129
293
164
362
333
-29
3
3
0
15
9
187
267
80
17
11
-6
1469
1715
246
6
ACRONYMS
KP
Kosovo Police
KCPSED
Kosovo Center for Public Safety Education and Development
NGO
Non Government Organization
KBP
Kosovo Border Police
IBM
Integrated Border management
GPD
General Police Directorate
GO
Government Organizations
EU
European Union
BMS
Border Management System
KPIS
Kosovo Police Information System
APGP
Action Plan and Government Plan
APSS
Action Plan and Security Strategy
MIA
Ministry of Internal Affairs
MI
Ministry of Integration
MEST
Ministry of Education Science and Technology
MJ
Ministry of Justice
MTI
Ministry of Trade and Industry
DAOK
Department against Organized Crime
DI
Directorate of Investigation
DIOC
Directorate of Investigation and Organized Crime
MFA Ministry of Foreign Affairs
MF
Ministry of Finance
KJC
Kosovo Judicial Council
KPC
Kosovo Prosecution Council
AFV
Agency of Food and Veterinary
KJI
Kosovo Judicial Institute
OSCE
Organization of Security and Cooperation in Europe
MH
Ministry of Health
DITHB
Directorate of Investigation of Trafficking with Human Being
FM
Facility Management
DITK
Directorate of Information Technology of Kosovo
KPI
Kosovo Police Inspectorate
DPS
Directorate for Professional Standards
IDC Internal Disciplinary Committee
CAA
Committee of Appeals and Awards
DSPLI
Directorate of Strategic Planning and Legal Issues
IT
Information Technology
LCPS
Local Councils of Public Safety
DC
Directorate of Crime
33
Annual report
34
2012
Download

raporti vjetor godišnji izveštaj annual report