Broj rešenja
Datum___
Adresa___
Pib
Delovodni Pečat
Na zahtev zaposlenog_________________________________, stavlja se administrativna zabrana u
korist Stomatološke ordinacije “Trajić” vl. Trajić dr. Maja, radi obezbeđenja plaćanja duga po Računu
br.___________ .
Donosimo sledeće,
REŠENJE O AD MI NI S TRATI VNOJ
ZABRANI
Na zahtev zaposlenog____________________________________, stavlja se administrativna zabrana
u korist Stomatološke ordinacije “Trajić” vl. Trajić dr. Maja ul. Nehruova br.51a, Beograd, Pib
108068576, u cilju obezbeđivanja plaćanja duga za Račun br.________u iznosu o d ______________ ,
00 dinara, slovima:___________________________________i 00/100 dug će se isplaćivati na
_________ rata.
Prva rata dospeva na naplatu____. _____.20 _
dinara.
Ostalih:___________ rata u iznosima od po:
_____________ -og u mesecu.
godine, obustavlja se lznos o d _____________
____________ dinara dospevaju na naplatu svakog
Obavezujemo se da ćemo uplate iznosa za svaku ratu, koju su definisani unapred, izvršavati u korist
Stomatološke ordinacije “Trajić” vl. Trajić dr Maja na tekući račun br.________________sa pozivom
na broj______________.
Naznačene iznose rata obustavljaćemo dok u potpunosti ne isplatimo celokupan dug u iznosu od
_________ ,00 dinara po Računu________________ .
Dostavljanjem ovog rešenja istovremeno se obavezujemo da: Cemo zabranu obustaviti kada od Vas
dobijemo pismeni izveštaj da je dug u celosti isplaćen.
U slučaju prestanka svojstva radnika imenovanom u ovoj firmi, obavezujemo se da ćemo ovu zabranu
preneti firmi u kome radnik zasnuje novi radni odnos, kao i da ćemo Vas o tome obavestiti u roku od
pet radnih dana.
Neizvršenjem obaveza koje preuzimamo ovim rešenjem podnećemo posledice predviđene važećim
propisima.
U Beogradu,_______ .201 . godine
Potpis ovlašćenog lica
Potpis Rukovodioca Službe Računovodstva
MP
Stomatološka ordinacija “Trajić” vl. Trajić dr Maja
Ul. Nehruovabr. 51a, Beograd PIB 108068576
IME I PREZIME______________________
ADRESA_________________________BR
JMBG
F A K T U R A BR._________
ZADUŽUJEMO VAS NAIME SLEDEĆIH STOMATOLOŠKIH USLUGA KOJE SU IZVRŠENE ZA
PACIJENTA
Red.
broj
OPIS
Količina
Cena po jedinici
UKUPNO
UKUPNO________________,00 DINARA
SLOVIMA:_____________________________________________DINARAI 00/100
UPLATU IZVRŠITINA TEKUĆI RAČUN BROJ 160-38961872 OTVOREN KOD BANKE INTEZA
a.d. Beograd
PO ČLANU 25.ZAKONA O PDV-U ZDRAVSTVENE USLUGE NE PODLEŽU PDV-u.
ROK
PLAĆANJA:___________
PIB: 108068576
M .B.63190888
BEOGRAD,____. ____. 20
Stomatološka ordinacija “Trajić”
Trajić dr Maja
Download

Delovodni Pečat Broj rešenja Datum___ Adresa___ Pib Na zahtev