2014 YILI
PRATİK BİLGİLER
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Telefon/Faks
Vergi Dairesi / No
Banka Hesap Numaramız
: 0232 388 10 73 / 388 10 77
: BORNOVA VD - 325005761
: TR270001200971400044000004
(Halkbankası Bornova Şubesi)
1
ÖNEMLİ NOT:
1- Bu Pratik Bilgiler, Harcama birimlerimize kaynak olması
açısından hazırlanmıştır. Ancak bilindiği üzere mevzuat
düzenlemeleri yılı içerisinde değişebileceğinden, güncellemeler
yapılana kadar geçecek süre içerisinde burada yer alan bilgiler
güncel durumu yansıtmayabilir.
2- Bu düzenleme tamamen bilgi amaçlıdır. Bu nedenle bu
düzenleme ile ilgili herhangi bir yasal sorumluluk söz konusu
edilemez.
3- Pratik bilgilerle mevzuatı arasında çelişki bulunması halinde
mevzuat hükümleri esas alınmalıdır.
4- Soru ve önerileriniz için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü ile
iletişime geçilmesi önerilir.
2
İÇİNDEKİLER (1)
• I. BÖLÜM: MAAŞ HESABINA ESAS UNSURLAR
10. sayfa - Maaş Hesabına Esas Katsayılar ve Prime Esas Kazanç Tutarları
11. sayfa - Maaş Unsurlarının Sınıflandırılması
12. sayfa - Maaş Hesaplama Tablosu
13. sayfa - Taban Aylığı, Kıdem Aylığı
14. sayfa - Gösterge Aylığı, Ek Gösterge Aylığı
15. sayfa - Gösterge Tablosu
16. sayfa - Akademik Personellerin Ek Göstergeleri
17. sayfa - Yan Ödeme Aylığı
17. sayfa - Özel Hizmet Tazminatı
18. sayfa- Makam Tazminatı
19. sayfa - Görev Tazminatı
20. sayfa - Temsil Tazminatı
20-22. sayfa - Ek Ödeme
23-24. sayfa- Yabancı Dil Tazminatı
3
İÇİNDEKİLER (2)
25. sayfa - Aile Yardımı – Çocuk Yardımı
26. sayfa - Üniversite Ödeneği
27. sayfa - Geliştirme Ödeneği
28. sayfa - İdari Görev Ödeneği
29. sayfa – Eğitim Öğretim Ödeneği – Toplu Sözleşme Primi
30. sayfa -AGİ İndirim Oranları
31. sayfa - AGİ Tablosu
32-33. sayfa - GV Kesintileri
34. sayfa - DV Kesintileri
34. sayfa - Sendika Kesintileri
35. sayfa - Kefalet Aidatı, İcra Kesintileri
4
İÇİNDEKİLER (3)
• II. BÖLÜM: SGK UYGULAMALARI
37. sayfa – Sosyal Güvenlik Kesintileri
38. sayfa - EYDM Aylığına Uygulanacak Prim Oranları
39-40. sayfa - SGK Kesintileri
41-42. sayfa - SGK Bildirgelerinin Ve Ödemelerinin En Geç Ne Zamana Kadar
Yapılacağına İlişkin Takvim
43-45.sayfa - Genel Sağlık Sigortası Primleri
46. sayfa - SGK Prim Oranları
• III. BÖLÜM: EK DERS-SINAV ÜCRETLERİ UYGULAMALARI
48-50. sayfa - Ek Ders Açıklamaları
51-54. sayfa - Uzaktan Eğitimde Ek Ders Ve Sınav Ücretleri
55. sayfa - Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri Ve Ek Ders Ücret Göstergeleri
56. sayfa - Sınav Ücreti Açıklamaları
5
İÇİNDEKİLER (4)
• IV. BÖLÜM: HARCIRAH UYGULAMALARI
58. sayfa - Yurtiçi Harcırah Gündelikleri
59-61. sayfa - Harcırah Açıklamaları
62. sayfa - Harcırah Ödemelerinde Aranan Belgeler
63. sayfa -KKTC Gündelikleri
64 sayfa -KKTC Harcırah Açıklamaları
• V. BÖLÜM: VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
66. sayfa - Gelir Vergisi Oranları
67. sayfa - Sakatlık İndirimi
67. sayfa - Damga Vergisi Oranları
68. sayfa - Bazı Maaş Kalemlerinde GV Ve DV
69. sayfa - KDV Oranları
70. sayfa - KDV Tevkifat Oranları
6
İÇİNDEKİLER (5)
• VI. BÖLÜM: KAMU İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
72-73. sayfa - KİK Parasal Sınırlar
74. Sayfa - Üniversitemiz Kik Parasal Sınırları Ve İlanların Yayımlanacağı Yerlerin Özet Tablosu
75-76. sayfa - İlan Süreleri Ve Kuralları
77. sayfa - Temel İlkeler
78. sayfa -- İhale Usulleri
79-80. sayfa - Doğrudan Temin
81. sayfa - Bap Parasal Sınırlar
• VII. BÖLÜM: EK DERS, FAZLA ÇALIŞMA VB İLİŞKİN UYGULAMALAR
83-85. sayfa - Yaz Okulu
86-87. sayfa - Akademik Jüri Ücretleri
88. sayfa - İntörn Ücretleri
89. sayfa - ÖYP Ödeneklerinin Bütçeleştirilmesi
90. sayfa - Harcama Yetkilisi Mutemetlerine Verilebilecek Avans Üst Sınırları
91. sayfa - Bütçe Kanunu (E) Cetveli Parasal Sınırları
92-93. sayfa - Fazla Çalışma Ücretleri
94-96. sayfa – Arazi Tazminatları
97-98. sayfa -Okul Deneyimi Ücretleri
7
İÇİNDEKİLER (6)
• VIII BÖLÜM:
100.103. sayfa - Diğer Mali İşlemlerde Esas Alınacak
Parasal Sınırlar Ve Oranlar
• IX BÖLÜM:
104. sayfa - KDV ve Damga Vergilerine Ait
Beyannamelerin İlgili Vergi Dairesine Gönderilme Ve
Ödenme Zamanlarını Gösterir Takvim
• X BÖLÜM:
106-109. sayfa - Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen
Belgelerin TL. Cinsinden Güncellenmesi, Ödenmesi
Ve Muhasebe İşlemlerinde TCMB’nın Esas Alınacağı
Kurlar
8
I. BÖLÜM
MAAŞ HESABINA ESAS UNSURLAR
9
MAAŞ HESABINA ESAS KATSAYILAR
MAAŞ UNSURU
KATSAYI
01/01/2014-31/12/2014 döneminden
geçerli olmak üzere
AYLIK KATSAYI
TABAN AYLIK KATSAYISI
YAN ÖDEME
(Gösterge: Vizeli Cetvelden
Alınacak)
DAYANAĞI
0,076998
01/01/2014-31/12/2014 döneminden
geçerli olmak üzere
1,205274
01/01/2014-31/12/2014 döneminden
geçerli olmak üzere
0,024416
03/01/2014 tarihli ve 54 sayılı Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü Mali ve Sosyal Haklar
Genelgesi
(14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış olan
Kamu Görevlilerinin geneline ve hizmet
kollarına yönelik mali ve sosyal haklara
ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan
2. dönem toplu sözleşme)
2014 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
Dönem
Alt Sınır
Üst Sınır
Günlük
Aylık
Günlük
Aylık
01.01.2014 - 30.06.2014
35,70
1.071
232,05
6.961,50
01.07.2014 - 31.12.2014
37,80
1.134
245,70
7.371,00

(5510 sayılı Kanun md.82) Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt
sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır. Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada
belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst
sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
10
MAAŞ UNSURLARININ SINIFLANDIRMASI
AYLIKLAR
SOSYAL YARDIMLAR
TAZMİNATLAR
ÖDENEKLER
Yabancı Dil Tazminatı
Üniversite Ödeneği
Yan Ödeme Aylığı ve
Özel Hizmet Tazminatı
İdari Görev Ödeneği
Çocuk Yardımı
Makam, Görev ve
Temsil Tazminatları
Geliştirme Ödeneği
Doğum Yardımı
Ek Ödeme
Eğitim Öğretim
Ödeneği
Taban Aylığı
Aile Yardımı
Gösterge Aylığı
Kıdem Aylığı
Ek Gösterge Aylığı
Vekalet ve İkinci
Görev Aylıkları
11
MAAŞ HESAPLAMA
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı
( 1500 + 8000 ) X Aylık Katsayısı
Taban Aylığı
Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı
Kıdem Aylığı
Kıdem Yılı x 20 x Aylık Katsayı ( 25 ve daha fazla hizmet ıyılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak hesaplanır)
Gösterge Aylığı
Aylık Gösterge x Aylık Katsayı
Ek Gösterge Aylığı
Ek Gösterge x Aylık Katsayı
Yan Ödeme Aylığı
Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı
Özel Hizmet Tazminatı
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı
Yabancı Dil Tazminatı
Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı
Eş Yardımı
2134 x Aylık Katsayı
Çocuk Yardımı
0-6 yaş için 500 x Aylık Katsayı, 6 yaşından büyük 250 x Aylık Katsayı
Toplu Sözleşme Ödeneği
45,00 TL (Üç ayda bir)
Üniversite Ödeneği
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Üniversite Ödeneği Oranı
Geliştirme Ödeneği
(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x Geliştirme Ödeneği Oranı
Eğitim Öğretim Ödeneği
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı / 12
İdari Görev Ödeneği
(Aylık + Ek Gösterge) x Aylık Katsayı x İdari Görev Ödeneği Oranı
Makam Tazminatı
Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
Görev Tazminatı
Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
Temsil Tazminatı
Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı
Ek Ödeme
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Ek Ödeme Oranı
Asgari Geçim İndirimi
(Yıllık Asgari Ücret Toplamı x % Asgari Geçim Oranı x 15) / 12 = Asgari Geçim Tutarı
[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme – (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi (%5) + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi ) ] x Gelir
Gelir Vergisi Kesintisi
Vergisi Oranı
[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+
Damga Vergisi Kesintisi
İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ] X % 07,59
Sosyal Güvenlik Kesintisi
(01.10.2008 öncesi) (Devlet)
[Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)] x %20
Sosyal Güvenlik Kesintisi
(01.10.2008 sonrası) (Devlet)
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %11
Sosyal Güvenlik Kesintisi
(01.10.2008 öncesi) (şahıs)
[Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)] x %16
Sosyal Güvenlik Kesintisi
(01.10.2008 sonrası
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %9
) (şahıs
Genel Sağlık Sigortası
(01.10.2008 öncesi) (Devlet)
(Gösterge Aylığı* + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x Emekli Keseneği Oranı)) x %12
Genel Sağlık Sigortası
(01.10.2008 sonrası) (Devlet)
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %7,5
Genel Sağlık Sigortası
(01.10.2008 öncesi) (Şahıs)
(18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin İlk Defa Genel Sağlık Sigortalısı Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ)
Genel Sağlık Sigortası
(01.10.2008 sonrası) (Şahıs)
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Temsil Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı %5
Kefalet Kesintisi
Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 eşit taksitte)
Sendika Kesintisi
Damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamı x Sendika tüzüğünde belirtilen oran
Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı
***(Sosyal güvenlik primleri 01.10.2008 öncesinde işe başlayanlar için Emekli müktesebine esas aylığı,01.10.2008 sonrası göreve başlayanlar için kazanılmış hak aylığı üzerinden hesaplanır.)
12
TABAN AYLIĞI
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’ nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657
sayılı Devlet Memurları Kanuna ve … 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanuna göre almakta
olan personele “1.000” gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda elde
edilen tutar kadar taban aylığı ödenmektedir
1000 X Taban Aylık Katsayısı
KIDEM AYLIĞI
27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’ nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; aylıklarını 657
sayılı Devlet Memurları Kanuna ve … 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanuna göre almakta
olan personele hizmet süresi itibariyle belirlenen kıdem göstergesinin memur aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarı ifade etmektedir. Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20
olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak
hesaplanır.
20 X Hizmet Yılı X Aylık Katsayı
13
GÖSTERGE AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36, 43/a, 149,150,154,155 ve 161 inci maddeleri ile
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunun 5 inci maddesinde yer alan hükümler uyarınca
derece ve kademe esasına göre düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge
rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstahak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren,
Derece yükselmesinde ise yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip
eden ay başından itibaren aylığa hak kazanır.
Gösterge X Aylık Katsayı
EK GÖSTERGE AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154 üncü maddeleri ve 2914 sayılı Yüksek
Öğretim Personel Kanunun 5.maddesinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde
hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı
ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.
Ek Gösterge X Aylık Katsayı
14
GÖSTERGE TABLOSU (657 S. KANUNUN 43/A MADDESİ)
DRC/KDM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1320
1380
1440
1500
0
0
0
0
0
2
1155
1210
1265
1320
1380
1440
0
0
0
3
1020
1065
1110
1155
1210
1265
1320
1380
0
4
915
950
985
1020
1065
1110
1155
1210
1265
5
835
865
895
915
950
985
1020
1065
1110
6
760
785
810
835
865
895
915
950
985
7
705
720
740
760
785
810
835
865
895
8
660
675
690
705
720
740
760
785
810
9
620
630
645
660
675
690
705
720
740
10
590
600
610
620
630
645
660
675
690
11
560
570
580
590
600
610
620
630
645
12
545
550
555
560
570
580
590
600
610
13
530
535
540
545
550
555
560
570
580
14
515
520
525
530
535
540
545
550
555
15
500
505
510
515
520
525
530
535
540
15
İLGİLİ MEVZUAT
CETVEL
657 s. Kanuna tabi personelin ek gösterge Anılan kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde
gösterilen ek gösterge rakamları
aylığı
2914 Sayılı Kanuna tabi personelin ek
gösterge aylığı
Anılan kanuna ekli EK:4 unvan ve derecelere
göre belirlenen ek gösterge rakamları
2914 say. Kanuna tabi Personelin Ek Göstergeleri
Profesörlerden Rektör, Rektör Yrd., Dekan, Dekan
Yardımcısı Yüksekokul Müdürü Olanlar ile Profesör
kadrosunda 4 yılını tamamlayan Profesörler (1.Derece)
6400
Diğer Prof. (1. Derece)
5300
Doçentler (1-3 Derece)
4800
Yardımcı Doçentler (3-5 Derece)
3600
Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim
Yardımcıları
1.Derece
3600
2.Derece
2700
3-7.Derece
2300
16
YAN ÖDEME AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi
hükümleri gereği gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen
1. İş güçlüğü,
2. İş riski,
3. Temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı
puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı ifade eder.
Yan ödeme; emekli keseneğine, damga vergisi ve gelir vergisi kesintisine tabidir ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele ödenmemektedir. Yan ödemeye hak kazanma
takip eden aybaşından itibarendir.
Yan Ödeme Göstergesi X Yan Ödeme Katsayı
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi gereği
görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve
derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek
Devlet memuru aylığının brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (9500 X Aylık Katsayı)
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat Oranı
17
MAKAM TAZMİNATI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun Ek
2 nci maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanunlara ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro
unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur
aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı ödenmektedir.
Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin
hükümler uygulanır.
Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayı
2914 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADRO
VE UNVANINA GÖRE UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI
TAZMİNAT GÖSTERGESİ
Rektör
7000
Profesör ( Bu kadroda üç yılını tamamlamış olanlar)
6000
Profesör
4500
Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla)
2000
657 SAYILI KANUNA EKLİ IV SAYILI CETVELDE ANILAN ÜNVANLARA
UYGULANACAK MAKAM TAZMİNATI
TAZMİNAT GÖSTERGESİ
Genel Sekreter
2.000
Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler
2.000
18
GÖREV TAZMİNATI
375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda
makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta
oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı
ödenir.
Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve
ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde,
görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. (2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü
maddesi, 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi)
Görev Tazminatı Oranı x Aylık Katsayı
ÜNVAN
Makam Tazminatı
Görev Tazminatı Toplam Görev Tazminatı
Rektörler
Profesör Unvanında 3 yılını
tamamlayanlar
Diğer Prof.
7.000
-
-
6.000
9000
15.000
4.500
7000
11.500
Doç.(Kaz.Hak.Aylığı 1.der. ol.)
2.000
6000
8.000
Genel Sekreter
2.000
6000
8.000
İç Denetçiler
2.000
6000
8.000
19
TEMSİL TAZMİNATI
4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan
personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında
gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda
Temsil Tazminatı ödenir. (Temsil tazminatı üniversitemizde Rektör için ödenmektedir. 4505 sayılı Kanun
uyarınca temsil tazminatı göstergesi : 17000).
Temsil Tazminatı, Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma
ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
Ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi
halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. (2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 4 ve 5 inci maddesi)
Temsil Tazminatı Oranı x Aylık Katsayısı
EK ÖDEME (1)
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren
yapılacak ek ödeme, en yüksek Devlet memuru aylığına (9500 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının
çarpımı sonucu bulunacak tutara), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer
alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
Yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca
ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında
olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
En Yüksek Devlet Memuru Aylığı(9500*Aylık Katsayı)* Ek ödeme Oranı (%)
20
EK ÖDEME (2)
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde derece esasına göre belirlenmiş olan ek ödeme
oranlarının tespitinde, ilgililerin aylık aldıkları dereceler esas alınacaktır.
Kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun
86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,vekalet görevinin asili atamaya yetkili
amir tarafından verilmiş olması, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları taşıması (sınav şartı
aranılan kadrolarda sınava girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) kaydıyla vekalet ettikleri kadro için
öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet
görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin,
mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs
nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.
Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele söz konusu
mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan
personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre (375
sayılı KHK md: ek 9) ayrıca ek ödeme yapılmaz. Ancak söz konusu 58 inci madde hükümlerine göre personele her ay
yapılacak ödemelerin net tutarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve
görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen net ek ödeme tutarından az olamayacağı öngörülmüştür.
Buna göre, ilgili personel için önce, mevzuatı hükümlerine göre ödenecek ödeme net tutarı tespit edilecek, bu
tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı
itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından;
- Fazla olması halinde ilgililer hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
-Az olması halinde ise ilgililere tabi olunan mevzuatı uyarınca yasal kesintiler de dikkate alınmak suretiyle yapılacak
ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı
itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarına yükseltilerek Döner Sermaye Bütçesinden ödenecektir.
Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde de yapılan düzenlemeler
kapsamında yükseköğretim kurumlarının söz konusu (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki memurları ile
sözleşmeli personeline sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme
yapılması öngörülmüştür.
21
EK ÖDEME (3)
(Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.01.2012 tarihli ve 373 sayılı yazısı
özetle)
- 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (f) bendinde döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin
dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına görev yaptıkları
birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan gelir getirici katkılarına
bakılmaksızın ek ödeme yapılmasının öngörülmüş olması,
- buna karşılık 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen ek 9 uncu maddede 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında
döner sermayeden ek ödeme yapılan personele söz konusu 58 inci maddeye göre ödeme yapılmaya
devam olunacağının ve bunlara sözü edilen ek 9 uncu maddeye göre ayrıca ek ödeme
yapılmayacağının öngörülmüş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde,
döner sermaye geliri elde edilmeyen birimlerin dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların
yardımcılarına söz konusu 58 inci madde uyarınca ek ödeme yapılması söz konusu olamayacağından ek
ödeme yapılmadığı sürece ve sadece bu durumda bulunanlara münhasır olmak üzere 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca özel bütçeden ek ödeme yapılması
gerekmektedir.
Ayrıca Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletme müdürlüklerinin kadro veya
pozisyonlarında bulunan personeli de dahil olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca anılan Kanunun 58 inci
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen birimlerinde görevlendirilen personeline ise söz konusu 58 inci
madde uyarınca ek ödeme yapılması ve ilgililerin bu görevlendirme işlemleri devam ettiği sürece 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme yapılmaması
gerekmektedir.
22
YABANCI DİL TAZMİNATI (1)
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak
hazırlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
04.01.2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi yayımlanmıştır.
Bu Yönetmelik “….aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ….2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına
girecekleri kapsar.
Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım
ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde
olmak üzere yılda bir kez yapılacaktır.
Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi
seviyeleri;
a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,
b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,
c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,
ç) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,
d) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde
kabul edilir
Anılan yönetmelik ile 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
yürürlükten kaldırılmış olup İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına
yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılacaktır.
23
YABANCI DİL TAZMİNATI (2)
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi:
“Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, …. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre
almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan
esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara
1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek
miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.
Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro
unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.
Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil
seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde
uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir.”
Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç
herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
11.04.1997 tarihli Başbakanlık onayı ile düzenlenen Yabancı dil tazminat göstergeleri
A düzeyi (96-100)
A düzeyi (90-95)
B düzeyi (80-89)
C düzeyi (70-79)
A düzeyi (96-100)
A düzeyi (90-95)
B düzeyi (80-89)
C düzeyi (70-79)
Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılması durumunda)
1200
900
600
300
Yabancı Dil Tazminatı (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda)
750
750
500
250
Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı
24
AİLE YARDIMI
657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) gereği memurun her ne
şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 1500
gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının neticesi elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir vergi ve
kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez. (05.07.2011 tarihli ve 27985 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1500 gösterge rakamı 2134 gösterge rakamına
çıkarılmıştır.)
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren hak
kazanır(657 S.K. 204.md).
Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü hallerinin vukuunu
takip eden aybaşından itibaren kaybeder(657 S.K. 205. md)
2134 X Aylık Katsayı
ÇOCUK YARDIMI
657 sayılı Kanunun
202 inci maddesi gereği (değişik 5473 sayılı kanun 3 üncü madde) memurun
çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı)
aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur
iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. (657 S.K. Md.203). Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği
çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Hiçbir vergi ve kesintiye
tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.)
Memur, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını çocuğun ölümü veya 206. maddedeki hallerin vukuunu
takip eden aybaşından itibaren kaybeder.(657 S.K. 206 md)
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında
belirtir.
Devlet memurlarının geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edinilen çocuklar içinde bu ödenek verilir.
Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı
25
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12.maddesine göre akademik personele her
ay üniversite ödeneği ödenir. Bu ödenek kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. Damga Vergisi
hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
En yüksek Devlet Memuru Maaşı X %Üniversite Ödeneği Oranı
ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ
ÜNVAN
ORAN
1.Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,Yüksekokul
Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar
%245
2.Diğer profesör kadrosunda Bulunanlar
%215
3-Doçent kadrosunda bulunanlar
%175
4-Yrd.Doçent Kadrosunda bulunanlar
%165
Diğer Öğretim Elemanları
ORAN
1. Dereceden aylık alanlarda
%130
2. Dereceden aylık alanlarda
%117
3. Dereceden aylık alanlarda
%110
4-5. Dereceden aylık alanlarda
%104
Diğer Derecelerden Aylık Alanlar
%98
26
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesi ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
hükümleri gereği akademik personele geliştirme ödeneği ödenir. Geliştirme ödeneği, çalışmayı izleyen aybaşında
ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Geliştirme ödeneğine fiilen göreve başlanılan tarihte hak kazanılır ve görevden ayrılmalarda o ay içinde
çalışılan günler hesap edilerek ödenir. Profesör, Doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlileri dışındaki
kadrolara atanmış olanlara hesaplanan ödeneğin yarısı ödenir.
Ancak, 2005/8681 Sayılı BKK.’nın 9.Mad. göre; “…Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim
elemanlarına ödenen geliştirme ödeneğine, fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip
eden aybaşından itibaren 15. yılın sonunda son verilir.” denilmektedir. Bu bağlamda, aşağıda
belirtilen yerlerde bulunup, eğitim-öğretim faaliyet süresi 15 yılı dolan okullarda görevli öğretim
elamanlarına geliştirme ödeneği ödenemez.
[(Aylık Gösterge+Ek gösterge) X Aylık Katsayı] * % Geliştirme Ödeneği Oranı
GELİŞTİRME ÖDENEĞİ (BKK Sayı:2005/8681)
Bayındır
% 10
Ödemiş
% 10
Bergama
% 10
Seferihisar
% 10
Dikili
% 10
Selçuk
% 10
Foça
% 10
Tire
% 10
Karaburun
% 10
Torbalı
% 10
Kemalpaşa
% 10
Beydağ
% 20
Menderes
% 10
Kınık
% 20
Menemen
%10
Kiraz
% 20
27
İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 13. maddesine göre akademik
personelden aşağıdaki listede sayılan görevlerde bulunanlara İdari Görev Ödeneği
ödenir.
Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.
[( Aylık Gösterge + Ek gösterge ) x Aylık Katsayı ] x %İdari Görev Ödeneği Oranı
İdari Görev Ödeneği Oranları
Rektör
%70
Rektör Yardımcısı ve Dekanlara
%30
Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul
Konservatuar Müdürleri İle Bölüm Başkanlarına
Müdürleri,
Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına
%20
%15
28
EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ
2914 sayılı Kanun Ek-1 maddesi hükümleri uyarınca;
a) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına
gönderilenler ile
b) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yükseköğretim kurumlarındaki kadro görevini
yapmayıp diğer kurum veya kuruluşlarda görevlendirilenler hariç olmak üzere, Yükseköğretim
Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının on
ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim – öğretim ödeneği olarak ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
[En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 1/12]
TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 4 üncü maddesi(Değişik: 13/2/20116111/118 md.) ile 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri
uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen
kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45,00 TL
toplu sözleşme primi ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı,
ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
29
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci
maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli
olmak üzere başlığıyla birlikte asgari geçim indirimi olarak düzenlenmiş konu ile ilgili ayrıca
04.12.2007 tarih ve 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu yasal
düzenlemeler gereğince, çalışanın medeni hali ve aile durumu dikkate alınarak belirlenmiş indirim
oranlarının yıllık brüt asgari ücrete uygulanması ile bulunacak matrah üzerinden %15 oranında yıllık
Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır. Hesaplanan asgari geçim indirimi hesaplanan gelir vergisi
tutarını geçemez. Sakatlık indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık
indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı
üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup
edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi
farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.
2014 yılı brüt asgari ücreti 1.071,00 TL
1.071,00 x 12 = 12.852,00 TL
(12.852,00 TL X % Asgari Geçim İndirim Oranı X % 15) / 12 = Asgari Geçim İndirim Tutarı
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
ORANI
Mükellefin Kendisi İçin
%50
Mükellefin Eşi İçin
%10
İlk İki Çocuk için ( ayrı ayrı )
%7,5
Diğer Çocuklar İçin ( ayrı ayrı )
%5
30
İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2014 yılı için aylık 1.071,00 TL, yıllık 12.852,00 TL olarak dikkate alınmıştır.)
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
(1)
ORAN
(%)
(2)
MATRAH
(Yıllık Brüt Asgari
Ücret X AGİ Oranı)
(3)
İNDİRİM TUTARI
AYLIK TUTAR
[(3) X %15]
[(4)/12]
(4)
(5)
BEKÂR
50,00
6.426,00
963,90
80,33
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
60,00
7.711,20
1.156,68
96,39
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (1 ÇOCUKLU)
67,50
8.675.10
1.301.,27
108,44
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN (2 ÇOCUKLU)
75,00
9.639,00
1.445,85
120,49
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (3 ÇOCUKLU)
80,00
10.281,60
1.542,24
128,52
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN (4 ÇOCUKLU)
85,00
10.924,20
1.638,63
136,55
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
50,00
6.426,00
963,90
80,33
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (1 ÇOCUKLU)
57,50
7.389,90
1.108,49
92,37
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (2 ÇOCUKLU)
65,00
8.353,80
1.253,07
104,42
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (3 ÇOCUKLU)
70,00
8.996,40
1.349,46
112,46
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN (4 ÇOCUKLU)
75,00
9.639,00
1.445,85
120,49
31
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (1)
Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31,61,63
ve 103 maddeleri ile uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun
103’ncü maddesi ise yıllık ücret dilimlerine uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; Çalışma gücünün asgarî % 80'ini
kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet
erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece
sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının
ücretinden indirilir.
Sakatlık İndirimi özürlü personel ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan
personele uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminin aylık tutarının personelin aylık tevkifat
matrahından indirilmesi gerekmektedir.
(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge Aylığı + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme) – (Emekli Keseneği
İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası Şahıs Primi + Özel Sigorta + Sakatlık
İndirimi) x Vergi Dilimine Göre Belirlenen Vergi Oranı
32
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (2)
Bakınız ***GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4
Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının İndirimi
6327 sayılı Kanunun 5 ve 8 inci maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca,
1/1/2013 tarihinden itibaren, ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; yıllık beyanname veren mükellefler için vergi matrahlarının
tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır.
Söz konusu hükümler 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, anılan tarihten önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak
ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 3 sıra no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde(13.08.2003 tarihli GVK3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1) yapılan açıklamalara göre sadece ilgili vergilendirme dönemi itibarıyla vergiye tabi ücret
matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Yıllık beyanname veren mükellefler tarafından bireysel emeklilik sistemine
ödenen katkı payları ise anılan Sirkülerde yapılan açıklamalara göre 2012 takvim yılına ilişkin olarak verilen yıllık beyannamede gelir
vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin İndirimi
6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan
değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs
sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.
İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını
aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate
alınacaktır.
Şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; şahıs sigorta şirketlerinin Türkiye'de yerleşik
ve merkezinin Türkiye'de olması gerekmektedir.
GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 diğer hususlar bölümü:
- "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile
ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış
çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
- Döner sermayeden alınan ek ödemeler ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirildiği durumlarda, Gelir
Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin uygulamasında ek ödemeler de indirim matrahının
tespitinde dikkate alınır.
- Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine
ilişkin ödenen primler, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin uygulamasında indirim
olarak dikkate alınabilecektir.
33
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ
488 sayılı Damga vergisi Kanununun I sayılı Tablosuna göre kamu personeline ödenen
aylıklardan “Aile ve Çocuk Yardımı (657 S.Y 203 Md.)” dışında kalan kalemlerin hepsinden binde
7,59 oranında damga vergisi alınır.
[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci maddeye göre
ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı +Üniversite
Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil
Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ] X Binde 7,59
SENDİKA KESİNTİSİ
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre sendikaya üye olan personelden sendika aidatı
kesilir. Kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Birden
çok sendikaya üye olunamaz. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve
her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde
belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık
alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden
fazla olamaz. (4688 S.K. 25.md)
Buna göre sendika üye aidatları, personelin aylık bordrosundan tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek
muhasebe hesaplarında emanet hesabına alınacak, buradan ilgili sendikanın hesabına havale suretiyle
gönderilecektir.
34
KEFALET AİDATI KESİNTİSİ
2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 inci maddesine(Değişik : 25/6/2009-5917/5 md.) göre Kefalete tabi memurlardan;
1. Giriş Aidatı: (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.
İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.
2. Aylık Aidat: (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.
Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.
Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı (4 eşit taksitte)
Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı
İCRA KESİNTİSİ
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83 üncü maddesinde ”Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları
ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis
edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil
edildikten sonra hacz olunabilir. Ancak hacz olunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz
var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez “ hükmü yer
almaktadır.
Buna göre aile yardımı, doğum yardımı ve ölüm yardımı ödeneği borç için hacz edilemez.
35
II. BÖLÜM
SGK UYGULAMALARI:
- EYDM AYLIĞINA UYGULANACAK PRİM ORANLARI
- SGK KESİNTİLERİ
- SGK BİLDİRGELERİNİN VE ÖDEMELERİNİN EN GEÇ NE
ZAMANA KADAR YAPILACAĞINA İLİŞKİN TAKVİM
- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
- SGK PRİM ORANLARI
SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c)
(01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)
01.10.2008’den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c’li sigortalıların emekli
keseneğine esas aylığının tespiti,
- Emekli keseneklerinin tahakkuku,
- Fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi karşılıkları,
- % 100 artış farklarına ait prim bordrolarının gönderilmesi ve ödenmesi ile ilgili
işlemler 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir.
Buna göre; Kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin yürürlükteki
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarlarına(aylık, ek gösterge aylığı), taban aylığı, kıdem aylığı
ve en yüksek Devlet memuru aylığının kanunda belirtilen oranları eklenmek suretiyle emeklilik
keseneğine esas aylık miktarı tespit edilerek ;
1-İştirakçilerin aylıklarından her ay kesilecek % 16 oranında emeklilik keseneği ile kurum
bütçesinden ödenecek % 20 karşılık olmak üzere toplam % 36 oranında kesenek ve karşılığın,
2-Emeklilik keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri yükselme suretiyle
artanların ilk aya ait artış farkının iştirakçiden %100 ve aynı miktarda kurum karşılığının,
hesaplanması sonucunda Kuruma ödenmesi gereken prim tutarı belirlenir.
[ (Gösterge Aylığı* + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) + (En Yüksek Devlet Memuru
Aylığının x Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirlenen Bir Oran) ] x Emekli Keseneği Oranı
*(Emekli müktesebine esas aylık)
37
En Yüksek Devlet Memuru Aylığına, ekgöstergeye göre uygulanacak oranlar
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda
%240
Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda
%180
Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda
%150
Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda
%130
Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda
%70
Diğerleri
%40
01.10.2008 ÖNCESİ İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN UYGULANACAK PRİM ORANLARI
Emekli Keseneği Kurum
(361-01.02.01)
%20
Emekli Keseneği Şahıs
(361-01.01.01)
%16
Emekli Keseneği Artış Kurum (361-01.02.03)
%100
Emekli Keseneği Artış Şahıs
%100
(361-01.01.03)
38
SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c)
(01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN) (2)
Prime esas kazanç uygulaması; aylıklarını/maaşlarını her ayın 1’i ile ayın sonu arası için hak
edenler bakımından 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak, ücretlerini/aylıklarını her ayın
15’i ile müteakip ayın 14’ü arası için hak edenler bakımından da 15.10.2008 tarihi itibariyle
başlanmıştır.
4/c kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançlarının tespitinde 5510 sayılı Kanunun 82
nci maddesinde belirtilen üst sınır aranmayacaktır.
5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlardan aylıklarını personel
kanunlarına göre alanlar için prime esas kazançlar;
Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Gösterge Aylığı, Ek Gösterge Aylığı, 657 sayılı Kanunun 152.
maddesine istinaden ödenen zam ve tazminatlar(bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin
niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar
hariç), Makam Tazminatı, Görev Tazminatı, Temsil Tazminatı ve Üniversite Ödeneği olarak hüküm
altına alınmıştır.
Prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacak ödemeler;
-Vekâlet aylığı,
-İkinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler,
-Ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği
ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar.
[ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı +
Görev Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı
*(Prime esas kazanç, kazanılmış aylık üzerinden hesaplanır.)
39
SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (3)
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için prim oranları
Sigorta Kolu
Toplam Prim Oranı(%)
Sigortalı Hissesi(%)
İşveren Hissesi(%)
-
-
-
Malullük, yaşlılık ve ölüm (fiili
hizmet süresi uygulanmayan
işlerde)
20
9
11
Malullük, yaşlılık ve ölüm
(5510- 4/c için fiili hizmet süresi
zammı uygulanan işlerde)
23,33–25-30
9
14,33–16-21
Kısa vadeli sigorta kolları
(5510 sk 4/a ve 4/b)
Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi (kurum)
361-10.02.01
Malullük, yaşlılık ve emeklilik primi (şahıs))
361-10.01.01
Fiili Hizmet Zammı
90
(11) Radyoaktif ve radyoiyonizan
maddelerle yapılan işler
Malullük, yaşlılık ve
ölüm
Eklenecek Puan
Toplam M.Y.Ö.
% 20
5
% 25
40
5510/4-1 (a) bendi Kapsamında Çalışanlar İçin
SGK’ya EN GEÇ BİLDİRGE VERME VE PRİM ÖDEME SÜRELERİ
5510/4-1 (a) Çalışanları
BİLDİRGE VERİLME
SÜRELERİ
Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı
ÇALIŞTIKTAN SONRA ücret alanlar
Örnek: 20008 Kasım ayı
İzleyen Ayın 23’ü
15’i ila müteakip ayın 14’ü arasında çalışmaları
karşılığı ÇALIŞTIKTAN SONRA ücret alanlar
Örnek: 15/11/2008 – 14/12/2008 Dönemi
İzleyen Ayın 7’si
15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını
Ayın 15’inde PEŞİN alanlar
Örnek: 15/11/2008 – 14/12/2008
İzleyen Ayın 7’si
23 Aralık 2008
07/01/2009
07/01/2009
PRİM ÖDEME
SÜRELERİ
Takip Eden Ay Sonu
31 Aralık 2008
Takip Eden Ay Sonu
14/01/2009
Takip Eden Ay Sonu
14/01/2009
(5510 sk; 28 Eylül 2008 tarihli ve 27011 R.G. Ayl.Pr.ve Hiz.Bel.SGK’ya verilmesi Tebliği;
23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı R.G. Aylık Prim ve Hiz.Bel.SGK’ ya verilmesi ve Primlerin Ödenmesine İlişkin
Tebliğde Değ,Yap.Dair Tebliğ,
28 Eylül 2009 tarihli ve 2736 saylı R.G. Aylık Prim ve Hiz.Bel.SGK’ ya verilmesi ve Primlerin Ödenmesine İlişkin
Tebliğde Değ,Yap.Dair Tebliğ.
41
5510/4-1 (c) bendi Kapsamında Çalışanlar İçin
SGK’ya EN GEÇ BİLDİRGE VERME VE PRİM ÖDEME SÜRELERİ
BİLDİRGE VERİLME
SÜRELERİ
PRİM ÖDEME
SÜRELERİ
Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını
ayın 15’inde PEŞİN alanlar
Örnek: 15/10/2008 – 14/11/2008 ayına ait ücretleri
15/10/2008 tarihinde PEŞİN alanlar
Maaş ödemesinin
yapıldığı ayın 25’i
Maaş ödemesi
yapıldığı ayın son günü
25/10/2008
31/10/2008
Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde PEŞİN
Sigortalılar
Örnek: 01/10/2008 – 01/10/2008 ayına ait ücretleri
01/10/2008 tarihinde PEŞİN alanlar
Maaş ödemesinin
yapıldığı ayın 11’i
Maaş ödemesinin
yapıldığı ayın 15’i
11/10/2008
15/10/2008
Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını
müteakip ayın 15’inde ÇALIŞTIKTAN sonra alanlar
Örnek: 15/10/2008 – 14/11/2008 ayına ait ücretleri
15/11/2008 tarihinde ÇALIŞTIKTAN sonra alanlar
Maaş ödemesinin
yapıldığı ayın 25’i
Maaş ödemesinin
yapıldığı ayın son günü
25/11/2008
30/11/2008
Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın
1’inde ÇALIŞTIKTAN sonra alanlar
Örnek:01/10/2008 – 31/10/2008 ayına ait ücretleri
01/11/2008 tarihinde ÇALIŞTIKTAN sonra alanlar
Maaş ödemesinin
yapıldığı ayın 11’i
Maaş ödemesi
yapıldığı ayın 15’i
11/11/2008
15/11/2008
5510/4-1 (c) Çalışanları
42
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (1)
18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin İlk Defa Genel Sağlık
Sigortalısı Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ ile, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin sağlık hizmetleri 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmıştır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamış ve çalışmakta olanlarla ilgili olarak ilgili kayıt ve
işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar genel sağlık sigortası primi ödenmemekteydi, ancak kayıt ve
işlemlerin Kurum tarafından devralındığı 15.01.2010 tarihinden itibaren ilgili personel için emekli keseneklerine
esas aylıklar üzerinden Kamu idaresince %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenecektir.
***5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Gereğince Emekli Kesenek ve Kurum Karşılıkları 5434 sayılı
Kanunun Mülga Hükümlerine Göre Tespit Olunanlar Yönünden Aylıksız İzinli Sayılan Kamu Personelinin Genel
Sağlık Sigortası primleri;
— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli
sayıldıkları kurumlarınca,
— Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca
görev alanların genel sağlık sigortası primleri ise fiilen görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca,
— Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olduğu
kişilerinin bulunması halinde genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca,
aylıksız izin için tanınan sürelerde ödenir.
01.10.2008 öncesi işe başlayanlar için;
(Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı) x Prim Oranı
Genel Sağlık Sigortası Primi %12
(Kurum)
361-10.02.03
43
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (2)
Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 sonrasında ilk defa Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar için Kanunun 81 inci
maddesinde öngörülen oranlarda genel sağlık sigortası primi kesintisi yapılacaktır. (%5
şahıs ve %7,5 işveren olmak üzere toplam %12,5)
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayan
kamu görevlilerinin sağlık yardımlarından yararlanmaları için 30 gün prim ödeme şartı
aranacaktır.
01.10.2008 sonrası işe başlayan 4/c liler için;
[ (Gösterge Aylığı + Taban aylık + Kıdem Aylık + Ek gösterge Aylığı + Makam Tazminatı + Görev
Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Üniversite Ödeneği) ] X Prim Oranı
Genel Sağlık Sigortası Primi %7,5
(Kurum)
361-10.02.03
Genel Sağlık Sigortası Primi %5
(Şahıs)
361-10.01.02
44
5510 SAYILI KANUN 5 İNCİ MD :
Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak
sigorta kolları şunlardır:
……
b) …. yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas
kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından
fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte
sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve
bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık
sigortası hükümleri uygulanır.
5510 SAYILI KANUN 87 NCİ MD
Bu Kanunun uygulanmasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve
isteğe bağlı sigorta bakımından;
….
e) ….. yüksek öğrenim sırasında staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek
öğretim kurumu
prim ödeme yükümlüsüdür.
45
Prim Oranları
Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için;
- Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) prim oranı, % 9’u sigortalı, %
11’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 20’si olacaktır.
- 19.01.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6385 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “ Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime
esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da
%2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. (01.09.2013 tarihinden
önceki dönemler için 1-6,5 arasındaki oran)(5510 sayılı kanunun 4/c sigortalıları kısa vadeli sigorta
kollarına tabi olmadıkları için bu sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi ödenmemektedir. )
- Genel sağlık sigortası prim oranı, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için, % 5’i
sigortalı, % 7,5’i de işveren hissesi olmak üzere sigortalının prime esas kazancının % 12,5’i
olacaktır.
- - Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce sigortalı olan ve vazife malullüğü, malullük, yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hizmet
akdiyle çalışıyorlarsa, bu sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden %22,5’i işveren ve %7,5’i
sigortalı hissesi olmak üzere, toplam %30 oranında sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal
güvenlik destek priminin yanında %2 oranında kısa vadeli sigorta kolları primi alınır. Bu
durumda ödenecek kısa vadeli sigorta kolları priminin tamamı işveren tarafından ödenir.
-İşsizlik sigortası prim oranları 4447 sayılı kanunun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenmiştir.
Buna göre işsizlik sigortası primi %1 sigortalı payı, %2 işveren payı ve %1 devlet payı olmak üzere %4
tür.
46
III. BÖLÜM
- EK DERS AÇIKLAMALARI
- UZAKTAN EĞİTİMDE EK DERS VE SINAV
ÜCRETLERİ
- ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS
YÜKLERİ VE EK DERS ÜCRET
GÖSTERGELERİ
- SINAV ÜCRETİ AÇIKLAMALARI
EK DERS ÜCRETİ (1)
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri gereği Yükseköğretim
Kurumlarında kısmı statüde çalışanlar dahil Öğretim Elemanlarına ek ders ücreti ödenir. Ek ders
ücreti haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir. Teorik dersler
dışındaki faaliyetlerin haftalık ders yükünü tamamlamasından sonraki kısmı ek ders ücretinin
hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin
hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır,
kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.
Maaş karşılığı haftalık ders yükü;
- Öğretim üyeleri için 10 saat,
- Öğretim görevlileri ve okutmalar için 12 saat
Ücret karşılığı haftada verilebilecek ek ders;
- örgün öğretimde en çok 20 saat,
- ikinci öğretimde ise en çok 10 saat,
Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim
elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere verdikleri ders başına, 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere
yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir. (2547sayılı
Yükseköğretim Kanunu md.44/e)
-Eğitim programlarının uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eş değer
haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilir. (16/9/2005 tarihli Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Kararı md.3/f)
48
EK DERS ÜCRETİ (2)
Bir öğretim elemanı hem normal hem de ikinci öğretim görev alıyorsa en çok otuz
saate kadar(20 saati normal, 10 saati ikinci öğretim) ek ders ücreti ödenir ve ders
yüklerinin hesaplanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler
dikkate alınır.
Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden
ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde
yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz
ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü
dikkate alınmaz.
3843 sayılı kanunun 10 uncu maddesi gereği Normal örgün öğretimde zorunlu ders
yükünü doldurmuş olan öğretim elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için;
dolduramamış olan öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her
ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen
hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için
ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak,
Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir.
(İkinci öğretimde ödenen ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin toplamı, elde
edilen ikinci öğretim gelirinin %70 ‘ini aşamaz)
49
EK DERS ÜCRETİ (3)
a) Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin
tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olmak koşulu aranmaz.
b) Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme
yükümlülüğü yoktur. Başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür
yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders
vermekle yükümlüdür. (Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm
başkanlığına Yükseköğretim Kanununda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan
vekâleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekâleten yürütülmesi halinde
ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz. )
c)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca ders saati ücreti
karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu
aranmaz.
d)
Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık
ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine
getirememeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve
yürütülen faaliyetler için,
Yönetim Kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders
programında yapacağı değişiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak (2914
sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde
kalmak ve anılan maddenin son fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol
açmamak üzere) ek ders ücreti ödenir. Boş geçen derslerin, müfredat programında
değişiklik yapılmaksızın ilgili öğretim elemanı yerine bir başka öğretim elemanı tarafından
telafi edilmesi halinde, ek ders ücreti bu dersleri fiilen ve bizzat veren öğretim elemanına
(2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları
içinde kalmak kaydıyla) ödenir.
50
EK DERS ÜCRETİ (4)

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMI KAPSAMINDA ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİ ve SINAV
ÜCRETİ:
Yükseköğretim Kurulu’nun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı
maddelerine dayanılarak hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve
Esaslar” 2013 yılında yürürlüğe konulmuştur.
Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen tüm gelirler özel bütçeye gelir kaydedilir ve bu kapsamda yapılacak
giderler özel bütçede bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden karşılanır.
Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya
dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil
edilen öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Bu oran, mal ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate
alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.
A) EK DERS ÜCRETİ: 1- Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ve diğer ödemelerde; derse
kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan yapılması, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev
veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere
katılan öğrenci sayısı, materyalin hazırlanması ve dersin yürütülmesinde fiilî katkı sağlama gibi hususlar
dikkate alınır.
2- a) Birinci paragrafta belirtilen Usul ve Esasların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi
kapsamında uzaktan öğretimde ders veren öğretim elemanlarına, eşzamanlı olarak yürüttükleri dersler için
haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra verdikleri ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere
yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla
belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir. Ek ders
ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz.
51
EK DERS ÜCRETİ (5)
b) Usul ve Esasların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ders veren
öğretim elemanlarına, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaksızın verdikleri
ders başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları
yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar
itibariyle belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere belirlenecek
oranda öz gelirlerle ilişkilendirilmeksizin hazine yardımı karşılığı tertiplerden
karşılanmak suretiyle ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914
sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz.
c) Usul ve Esasların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yürütülen
uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde
örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
ç) Aynı şubede bir dersi birden fazla öğretim elemanının yürütmesi halinde ek ders
ücreti, öğretim elemanı sayısına bölünerek hesaplanır
3- Usul ve Esasların 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve ( b) bendi kapsamında
yürütülen uzaktan öğretim için ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin
yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan
ödemelerde Ek-1 (Usul Esasların Ekindeki EK-1) sayılı cetvel esas alınmak
suretiyle aylık ödeme yapılır.
52
EK DERS ÜCRETİ (6)
4- Öğretim elemanlarına Ek -1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle yapılacak olan
ödemeler, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için belirlenen ders
saati ücreti esas alınmak suretiyle belirlenir ve bu ödemelerin toplamı ayda 200
saati geçemez. İtibari sayfa hesaplamalarında ve içerik değerlendirmelerinde
Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
5- Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ödemelerde, ilgililerin fiili katkıları
belgelendirilir.
6- Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanır.
a) Ek ders ücreti = [(İlgili öğretim elemanının aylık uzaktan öğretim yöntemi ile
yaptığı canlı ders saati – ilgili öğretim elemanının diğer öğretim yöntemleri ile
dolduramadığı aylık zorunlu ders yükü saati) x ders öğrenci katsayısı x
yönetim kurulunun belirlediği ek ders ücreti katı x unvana göre ek ders ücreti
göstergesi] x memur aylık katsayısı
b) Ders malzemelerinin hazırlanmasında ve dersin yürütülmesinde fiilen katkıda
bulunan öğretim elemanlarına üçüncü fıkra uyarınca Ek-1 sayılı cetvel dikkate
alınarak yapılacak ödemeler = Ek-1 sayılı cetvelde sayılan hizmetler için
hesaplanan aylık ödemeye esas saat toplamı x unvana göre ek ders göstergesi x
memur aylık katsayısı.
Not: Uzaktan öğretim ek ders uygulamaları için Usul ve Esaslara bakınız.
53
EK DERS ÜCRETİ (7)
B) Uzaktan Öğretimde SINAV ÜCRETİ:
(1)
Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yükseköğretim kurumları
senatolarınca onaylanan müfredat programları uyarınca belirlenen yöntemle
yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.
(2)
(2) Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele oturum
başına, Usul ve Esasların Ek-2 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında
gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda
bulunacak tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca belirlenecek
tutarda ödeme yapılır. Ancak, koordinatörler ve yardımcıları için yapılacak
ödeme tutarı, beşbinden az öğrencinin katıldığı sınavlarda azami tutarın yüzde
ellisini geçemez.
Not: Uzaktan öğretimin uygulanması, öğrenci kabulü, Programlar arası geçiş, öğrenim
süresi vb konular YÖK tarafından 2013 te yayımlanan Usul ve Esaslarda mevcut
olup, yukarıda yer almayan veya net olmayan hususlar için Usul ve Esaslara
bakınız.
54
Öğretim elemanlarının toplam ders yükü ve ek ders saatleri tablosu
Maksimum Ek Ders Saati
Görev
Unvanları
Haftalık Ders
Yükü
Normal Örgün
Eğitim
Mecburi
İstekle
II.Örgün
Eğitim
İstekle
Toplam
Genel
Toplam
Prof.
10
2
18
10
30
40
Doç.
10
4
16
10
30
40
Yrd.Doç.
10
8
12
10
30
40
Öğretim Gör
12
12
8
10
30
42
evlisi
Okutman
12
12
8
10
30
42
Rektör, Dekan, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz,
bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü ise yukarıda belirtilen ders yükünün
yarısıdır.
2914 SAYILI KANUN 11 İNCİ MADDE
Unvanı
Ek Ders Ücreti Göstergesi
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
300
250
200
Öğretim Görevlisi
160
Okutman
160
Ek Ders Ücreti yukarıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen
katsayı ile çarpımından oluşur. {(Ek Ders Ücreti Göstergesi * Aylık Katsayı)* Ek Ders Saati}
55
SINAV ÜCRETİ
Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl
sonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin
hesabında 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları
için sınav ücreti ödenmez. Sınavın dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaması
halinde sınav ücreti ödenmez.
(İkinci öğretimde ödenen ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin toplamı, elde
edilen ikinci öğretim gelirinin %70 ‘ini ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav,
yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşamaz)
Örgün ve ikinci öğretimde görevli öğretim elemanlarının sınav ücreti hesabında, her ders
için derse giren toplam öğrenci sayısının dikkate alınması yerine, farklı ya da aynı
bölümler arasında ve aynı ad ile aynı öğretim elemanı tarafından okutulan derslerin
sınavının, farklı tarihlerde ya da farklı saatlerde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın
aynı dersi alan tüm öğrencilerin sayısının dikkate alınması suretiyle hesaplanarak
ücretinin tahakkuk ettirilmesi gerekir.
Sınav Ücreti
Her 50 Öğrenci için (500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz)
300
56
IV. BÖLÜM
HARCIRAH KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMER:
- YURTİÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ
- HARCIRAH AÇIKLAMALARI
- HARCIRAH ÖDEMELERİNDE ARANAN
BELGELER
- KKTC GÜNDELİKLERİ
- KKTC HARCIRAH AÇIKLAMALARI
57
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelikler
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar
40,50 TL
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50 TL
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00 TL
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00 TL
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00 TL
* Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer
temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas
alınır. (d bendi için en fazla 10 gün ödenebilir)
58
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (1)
Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında
bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30
katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların
harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı,
terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.
Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek
yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye
kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.
Yatacak Yer Temini
6245 sayılı Kanunun 33. maddesine eklenen (d) fıkrasına göre bu Kanun hükümlerine göre gündelik
ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri
belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına
kadar olan kısmı ayrıca ödenmektedir.
Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme
süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.
* Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin
hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.
Geçici Görev Gündeliğinin Verilebileceği Azami Süre
Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen
gündelikler:
a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam,
takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.
59
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (2)
Harcırahın Unsurları
Yol masrafı,
(Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.
Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise
harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.
Gündelik,
(Bu Kanun gereğince yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetvelinde, yurtdışı
gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl
itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararınca tayin olunur.
Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.
Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat
19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik
verilir.)
Aile masrafı,
(Aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden
oluşur.)
Yer değiştirme masrafı,
(Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
c. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,olarak hesaplanır.
Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya
hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.
Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını
aşamaz),
c. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır.
Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden
her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir)
60
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (3)
Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam
miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir
ve verilen avans Memur veya hizmetlinin görev yerine döndükleri tarihten itibaren 1 ay içinde mahsup edilir.
Sürekli ve geçici görev yolluğu avanslarını süresinde mahsup veya iade etmeyenlerden genel hükümlere göre
faiz alınır.
Verilen avansların mahsubunda, yapıldığı beyan edilen masraf verilen avanstan fazla ise fazlası ilgiye
ödenir, az ise aradaki fark ilgiliden tahsil edilir.
Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar
olunur. Maddi hatalar hariç olmak üzere, harcırah istihkaklarını, arttıracak şekilde gerçek dışı beyanname
verenler hakkında, işlenen suçun mahiyetine göre rütbe ve sınıf indirimi veya memuriyetten çıkarma
cezalarından herhangi biri uygulanır ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere göre tahsil olunur. Bu
gibiler hakkında, idari yönden yapılan soruşturmalar sonunda verilen kararlar cezai soruşturmaya engel
değildir. Bunlar hakkında ayrıca yargı organlarınca kovuşturma açılabilecek ve kamu davası açılabilecektir.
Harcırah hizmetin yapıldığı kurum bütçesinden ödenir.
4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine
eklenen (D) bendinde 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile yapılan değişikle ; emekliliğini isteyen veya
emekliye sevk olunanlara, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12105) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenirken 1/7/2012
tarihinden geçerli olmak üzere, Kamu görevlileri hakem kurulunun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 nolu kararı
ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin (D )fıkrasında yer alan 12105 gösterge rakamı
(13558) olarak değiştirilmiştir.
Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye ile birlikte zorunlu giderleri
de (hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile
istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları) ayrıca tediye olunur.
61
61
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır;
- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),
- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.

Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;
- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
- Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),
- Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme
belgesine bağlanır.

Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;
- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),
- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır.
Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması
gerekir.

Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;
- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
- Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), ödeme belgesine bağlanır.

Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri
uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve
terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen
tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.
62
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” 25.01.2014
tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar
92,70 TL
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar
77,25 TL
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
61,80 TL
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre
gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge
bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar
olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.
Bu
Karar kapsamına girenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca
verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının % 50
fazlası esas alınır.
63
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile “Yurtdışı
Gündeliklerine Dair Karar”25/01/2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete)
YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR
Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin,
gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden
miktarları anılan karara ekli cetvelde gösterilmiştir.
Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının
tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle
bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
 Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden
gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış
kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan
kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas
alınır.
Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle
gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin
ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.
Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak
kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük
yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar
için bir ödeme yapılmaz, %40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini
için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100'ünden,
b) IV-VII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden,
fazla olamaz.
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye
ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
64
V. BÖLÜM
VERGİ MEVZUATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
- GELİR VERGİSİ ORANLARI
- SAKATLIK İNDİRİMİ
- DAMGA VERGİSİ ORANLARI
- BAZI MAAŞ KALEMLERİNDE GV VE DV
- KDV ORANLARI
- KDV TEVKİFAT ORANLARI
65
GELİR VERGİSİ (285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2014) (G.V.K. Md.103)
ORAN
11.000 Türk Lirasına kadar
%15
27.000 Türk Lirasının 11.000 TL'si için 1.650,00 TL, fazlası
%20
60.000 Türk Lirasının 27.000 TL'si için 4.850,00TL, (Ücret Gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL ’si için
4.850,00 TL), fazlası
%27
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, , (Ücret Gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının
97.000 TL ’si için 23.750,00 TL), fazlası
%35
SAKATLIK İNDİRİM ORANI (285 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
I.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %80 ini Kaybedenler)
800,00 TL
II.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %60 ını Kaybedenler)
400,00 TL
III.DERECE ( Çalışma Gücünün Asgari %40 ını Kaybedenler)
190,00 TL
GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
Ödemenin Türü
İlgili Madde
Tevkifat Oranı
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden
(istisnadan faydalananlar hariç)
GVK 94/1 md.
GVK 103 md
Diğer serbest meslek ödemelerinden
GVK 94/2-B md
20
GVK 94/3 md
3
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak
bedellerinden
66
DAMGA VERGİSİ (57 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)
KONUSU
DAYANAĞI
Maaş, Ücret, Harcırah, Tazminat gibi Özlük
Ödemeleri
Resmî daireler tarafından yapılan mal ve
hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans
488 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı
olarak yapılanlar dahil)
tablo,
Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine
Damga Vergisi Kanunu Genel
göre kira bedeli üzerinden)
Tebliği
Seri
No:
57
(30/12/2013
tarihli
ve
Sözleşme keşif artışlarında
28867(Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete)
İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan
daire ve kurumların yetkili organlarınca
verilen her türlü ihale kararları
Sözleşme Süre Uzatımlarında
(Belli parayı ihtiva eden) Mukavelenameler,
taahhütnameler ve temliknameler
Oran-Nispi/Maktu
Binde 7,59
Binde 9,48
Binde 1,89
Binde 9,48
Binde 5,69
41,20 TL.
Binde 9,48
67
ÖDEMEYE ESAS UNSURLAR
DAMGA VERGİSİ
GELİR VERGİSİ
Aylık
TABİ
TABİ
Kıdem Aylık
TABİ
TABİ
Taban Aylık
TABİ
TABİ
Yan Ödeme
TABİ
TABİ
Özel Hizmet Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Makam Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Görev Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Temsil Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Yabancı Dil Tazminatı
TABİ
TABİ DEĞİL
Üniversite Ödeneği
TABİ
TABİ DEĞİL
Geliştirme Ödeneği
TABİ
TABİ DEĞİL
Eğitim Öğretim Ödeneği
TABİ
TABİ DEĞİL
İdari Görev Ödeneği
TABİ
TABİ
Ek Ödeme
TABİ
TABİ DEĞİL
Ek Ders Ücreti
TABİ
TABİ
Vekalet Ücreti (avukat)
TABİ
TABİ
Harcırah
TABİ
TABİ DEĞİL
Fazla Çalışma Ücreti (II. Öğretim Fazla Çalışma Ücreti)
TABİ
TABİ
Aile ve Çocuk Yardımı
TABİ DEĞİL
TABİ DEĞİL
Doğum Yardımı
TABİ DEĞİL
TABİ DEĞİL
Ölüm Yardımı
TABİ DEĞİL
TABİ DEĞİL
TABİ
TABİ DEĞİL
Toplu Sözleşme Primi
68
KATMA DEĞER VERGİSİ
Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
(2007/13033 SAYILI KDV ORANLARINA İLİŞKİN GENEL KARARNAME İLE BU KARARNAMEDE
2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673,
2011/2466, 2011/2604 SAYILI KARARNAMELER İLE YAPILAN EK VE DEĞİŞİKLİKLER DAHİL)
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi
işlemler için,
%18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,
%1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,
%8
- (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde,
işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.(15)
- (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde
öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c)
bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
-(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını
yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra
satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde
bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.
- (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre
özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.
***Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,00 TL¨’yi aşmadığı
takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.
69
KDV TEVKİFAT ORANINA İLİŞKİN ÖZET ÇİZELGE
HİZMETLER (117 Seri Nolu KDV Gen.Tebliği)
Oranı
TESLİMLER
Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen
Mühendislik ve Mimarlık Etüd-Proje Hizmetleri
2/10
Külçe Metal Teslimleri
(3.3.1)
7/10
Etüd, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri
Hizmetler
9/10
Bakır, Çinko, Alüminyum
Kurşun Ürn. Teslimi (3.3.2)
5/10
Makine,Teçhizat,Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil,
Bakım ve Onarım Hizmetleri
5/10
Hurda ve Atık Teslimi
(3.3.3)
5/10
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
Metal, Plastik, Kauçuk,
Lastik, Kağıt, Cam(3.3.4)
9/10
İşgücü Temin Hizmetleri (Güvenlik Hiz.Dahil)
9/10
Pamuk,Tiftik,Yün ve Yapağı
ile ham post (3.3.5)
9/10
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
Ağaç ve Orman Ür.(3.3.6)
5/10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon
İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere
Aracılık Hizmetleri
5/10
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/
Götürme Hizmetleri
9/10
İşlem Bedeli
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı,
Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10
Hesaplanan KDV
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
7/10
Tevkifat Oranı
Servis Taşımacılığı Hizmeti
5/10
Alıcı Tarf. Tevkif Edilen KDV
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
5/10
Tevkifat Dahil ToplamTutar
3.540
Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
5/10
Tevkifat Hariç ToplamTutar
3.270
Oranı
KDV TEVKİFATLI FATURA
KESME DÜZENİ (ÖRNEK)
3.000
(% 18)
540
5/10
270
70
VI. BÖLÜM
İHALE KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMER
- KİK PARASAL SINIRLAR
- ÜNİVERSİTEMİZ KİK PARASAL SINIRLARI VE
İLANLARIN YAYIMLANACAĞI YERLERİN ÖZET
TABLOSU
- İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI
- TEMEL İLKELER
- İHALE USULLERİ
- DOĞRUDAN TEMİN
- BAP PARASAL SINIRLAR
71
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Md.8/ a, b, c (KİK 2014 / 1 TEBLİĞİ)
Eşik Değer
Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında
(4734 sayılı kanun 8/a)
868.486,00- TL
Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında (4734 sayılı kanun
8/b)
1.447.479,00-TL
Kanun kapsamındaki idarelerin YAPIM işlerinde (4734 sayılı kanun 8/c)
31.844.702,00 -TL
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SÜRELERİ MD.13/a
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler;
1- Açık İhale usulünde ihale tarihinden en az 40 gün önce Kamu İhale Bülteninde, En az bir defa
yayınlanmak suretiyle duyurulur.
2- Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en
az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde, En az bir defa yayınlanmak suretiyle duyurulur. (Yaklaşık maliyeti
eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik
değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu
gönderilmesi zorunludur.)
3- Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları ihale tarihinden en az 25 gün önce Kamu İhale Bülteninde,
En az bir defa yayınlanmak suretiyle duyurulur.
72
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İHALE İLAN SÜRELERİ MD.13/b, (KİK 2014 / 1 TEBLİĞİ)
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihaleler;
1) Yaklaşık maliyeti 94.751,00 Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile 189.511,00
Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân
edilerek duyurulur.
2) Yaklaşık maliyeti 94.751,00 ile 189.511,00 Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları
ile 189.511,00 ile 1.579.327,00 Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden
en az on dört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
3) Yaklaşık maliyeti 189.511,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya
hizmet alımları ile 1.579.327,00 Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım
işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin
yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek
duyurulur.
73
ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN KİK PARASAL SINIRLARI VE İLAN YAPILACAK YERLER ÖZET TABLOSU
MAL/HİZMET ALIMLARI
(TL)
YAPIM İŞLERİ
(TL)
İHALE İLAN
SÜRESİ
İLAN YERLERİ
YAYIN
ADEDİ
868.486
31.844.702
Açık İhale Usulü (13/a)
868.486
31.844.702
40 gün
K.İ.K'.da
1 Kez
Belli İstekliler Ön Yeterlik İlanı
868.486
31.844.702
14 gün
K.İ.K'.da
1 Kez
Belli İstek.Yeterliği belli olanlara
Davet Mektubu Gönderme
868.486
31.844.702
Pazarlık Usulü
868.486
31.844.702
25 gün
K.İ.K'.da
1 Kez
MAL/HİZMET ALIMLARI
(TL)
YAPIM İŞLERİ
(TL)
İHALE İLAN
SÜRESİ
İLAN YERLERİ
YAYIN
ADEDİ
İzmir: 2 ayrı
Gazt.1'er Kez
KİK' de: 1 Kez
EŞİK DEĞER ÜST LİMİTLERİ
EŞİK DEĞER ALT LİMİTLERİ
40 gün önce
Açık İhale (Md.13/b-1)
0
-
94.751
0
-
189.511
7 gün
İZMİR ve
KİK (Ücretsiz)
Açık İhale (Md.13/b-2)
94.752
-
189.511
189.512
-
1.579.327
14 gün
K.İ.K.'da ve
İZMİR'de
1 Kez
Açık İhale (Md.13/b-3)
189.512 -
868.485
1.579.328
-
31.844.701
21 gün
K.İ.K.'da Ve
İZMİR'de
1 Kez
--.--
-
--.--
PAZARLIK USULÜ (21/f Md)
DOĞRUDAN TEMİN (22/d)
0
-/- 157.923
47.373
47.373
İ l a n Y a p ı l ma z
İ l a n Y a p ı l ma z
Yukarıdaki limitler KDV Hariç Tutarlardır.
SÖZLEŞM E BEDELİ : 315.856.-TL .'yi aşması halinde Yüklenici tarafından K.İ.K. Hesabına Sözleşme Bedelinin Onbinde Beşi (0,0005) oranında Kik payı yatırılacaktır.
(1) İş deneyim belgesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Yapım İşlerinde Denetim ve Yönetim görevinde bulunmayan M ühendis veya M imarlar için
mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için ; 175.297.-TL. olarak hesaplanır.
(2) İlan süreleri hesaplanırken ilanın yayımlandığı tarih dikkate alınır. Ancak ihale günü dikkate alınmaz. İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve
74
gönderilmesi halinde, Eşik değer ve üzerindeki ilanlarda 40 günlük süre 7 gün kısalır. (KİK Gen.Teb.13.3)
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU MD.13 İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI İLE ÖN İLAN
İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, birinci fıkranın (a) bendinin (1)
numaralı alt bendindeki ilan süresi yedi gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına
Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, birinci fıkranın
(a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak
ihalelerde ön yeterliği belirlenen adaylara yapılacak kırk günlük davet süresi beş gün kısaltılabilir.
İdareler, yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler
için Kamu İhale Bülteninde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması
halinde kırk günlük ilan ve davet süresi yirmi dört güne kadar indirilebilir.
Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım
işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya
kapsamı.
c) Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.
d) İhalenin yapılacağı yer.
e) İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.
Ön ilan yapılan hallerde, dördüncü fıkrada belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale
ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilan yapılmış olması
idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez.
Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle
gerçekleştirilmesi zorunludur.
Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.
75
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN PARASAL LİMİTLER
Pazarlık Usulü
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 157.923,00 TL na kadar olan mamul mal,
malzeme veya hizmet alımları,
Kamu İhale Kanunu
Md.21/f
KİK 2014/1 Tebliği
DOĞRUDAN TEMİN: (Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli (E)
Cetvelinin 33. Maddesindeki parasal sınırlara dikkat…)
(d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373,00
TL, diğer idarelerin 15.783,00 TL yi aşmayan ihtiyaçları,
Kamu İhale Kanunu
Md.22/d
KİK 2014/1 Tebliği
Kamu İhale Kurumu Payı (On binde beş)
Düzenlenecek sözleşmelerden bedeli 315.856,00 TL yi aşanlar için
sözleşme bedelinin on binde beşi yükleniciden KİK payı olarak tahsil
edilir(İdareler ve noterler sözleşmenin imzalanması aşamasında bu
tutarın KİK hesabına yatırıldığını aramak zorundadır.
İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans
eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş
yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 175.297,00
TL olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş
deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve
mühendisler için uygulanmaz.
Kamu İhale Kanunu
Md.53/j-1
KİK 2014/1 Tebliği
Kamu İhale Kanunu
Md.62/h
KİK 2014/1 Tebliği
5812 sayılı Kanun
Md.24
76
KAMU İHALE KANUNU TEMEL İLKELERİ
İdareler,
bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında
karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve
yapım işleri bir arada ihale edilemez.
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara
bölünemez.
Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale
usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde
ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal
afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.
 Bu
Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak
harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin
%10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.
77
İHALE USULLERİ
İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
Açık ihale usulü,
(Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.)
Belli istekliler arasında ihale usulü,
(Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet
ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün
uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.)
Pazarlık usulü,
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî
özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti 157.923,00 TL. ye kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet
edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği
tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen
ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir
istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden
geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son
yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun
idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
78
DOĞRUDAN TEMİN
Doğrudan Teminle yapılacak alımlarda yer yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) Cetvelindeki Parasal Sınırlara
dikkat…
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve
hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan
gerçek veya tüzel kişiden alınması.
d)Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 47.373,00 TL.nı diğer idarelerin 15.783,00 TL’yi aşmayan
ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda
kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre
belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve
savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.
h) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet
alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen
hizmet alımları.
ı) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine
ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında
sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,
i) Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına
karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı ile oy
pusulası basım hizmeti alımı, mahalli seçimlerde ise İl Seçim Kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti
alımı.
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama
zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak
ihtiyaçlar temin edilir.
79
DOĞRUDAN TEMİN
 (a) bendi için; Yed-i Vahit belgesi veya bunun yerine geçebilecek tutanak
 (b) bendi için; isteklinin özel bir hakka sahip olduğunun belgesi
 (c) bendi için; bu bendin uygulanmasına dayanak teşkil eden sözleşmenin örneği
 (f) bendi için; bu bent kapsamında alınacak olan malzemelerin acil durumlarda
kullanılacağına ve stoklama imkanının bulunmadığına ilişkin yazı
 22 NCİ MADDENİN (a) / (b) / (c) BENTLERİ KAPSAMINDA TEK KAYNAKTAN TEMİN
EDİLEN MALLARA İLİŞKİN FORMUN DÜZENLENEREK ÖDEME EMRİ BELGESİ EKİNE
EKLENMESİ
 İHTİYAÇ
TEMİN EDİLEN FİRMAYA AİT DİSTRİBİTÖRLÜK VEYA YETKİLENDİRİLDİĞİNE
DAİR KANITLAYICI BELGENİN İSTENMESİ
 Doğrudan Temin Onayında;
-Avans verilip verilmeyeceği
-Fiyat farkı verilip verilmeyeceği
-Sözleşme yapılıp yapılmayacağının, belirtilmesi
 Sözleşmenin İmzalanması 22/c bendi için zorunlu; diğer bentler için idarenin isteğine
bağlı
80
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PARASAL SINIRLARI TABLOSU
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Yükseköğretim kurumları tarafından, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararnamenin eki esasların 6
ncı maddesinde belirtilen parasal limitler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. (Avans: YÖK Bütçelerinde BAP
Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesabı aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın
işleyişine ilişkin Esas ve Usuller Mad. 8)
Yükseköğretim Kurulunun 05/02/2014 tarihli ve 7293 sayılı yazına göre;
Harcama Yetkilileri Mutemetlerine verilebilecek Avans Üst Limiti
(MB’lığının Parasal Sınırlar ve Oranlardaki Avansın 6 Katı uygulanır
6. maddenin (a) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Pazarlık
Usulü” başlığı altındaki 20 inci maddesinin (f) bendi için kullanılacak parasal
limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi için
belirlenen limitin üç katı,
6. maddenin (b) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Doğrudan
Temin” başlığı altındaki 21 inci maddesinin (d) bendi için kullanılacak
parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d)
bendinde diğer idareler için belirlenen tutarın üç katı,
6. maddenin (c) Bendine istinaden Kararnamenin eki esasların “Yerli
İstekliler için Düzenlemeler” başlığı altındaki
34 üncü maddesinin
uygulanmasında kullanılacak parasal limit 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen tutar,
1.100,00 x 6
6.600,00 TL
157.923,00 X 3 =
473.769,00 TL
15.783,00 X 3 =
47.349,00 TL
868.486,00 TL
81
VII. BÖLÜM
BU BÖLÜDEKİ KONULAR:
- EK DERS ÜCRETLERİ
- YAZ OKULU
- AKADEMİK JÜRİ ÜCRETLERİ
- İNTÖRN ÜCRETLERİ
- ÖYP ÖDENEKLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ
- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMETLERİNE VERİLEBİLECEK AVANS
ÜST SINIRLARI
- BÜTÇE KANUNU (E) CETVELİ PARASAL SINIRLARI
- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
- ARAZİ TAZMİNATLARI
- OKUL DENEYİMİ ÜCRETLERİ
82
YAZ OKULU ÜCRETLERİ (1)
Yükseköğretim kurumlarının açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden, toplam
ikiyüzseksen ders saatine karşılık olmak ve 2547 salılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca fakülte ve
programlar itibarıyla tespit edilen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere her yıl
Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.
Yaz okulu öğretim ücretleri, öğrenciler tarafından peşin olarak yükseköğretim kurumları
adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar, Rektörlükçe en geç on
beş gün içinde ilgili Yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır ve Maliye Bakanlığınca bu ödeneklerin
kullanılmasına ilişkin olarak belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kullanılır.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan yukarıda belirtilen tutarların;
1- En fazla % 70’i yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav
ücreti olarak ödenebilir.
2- Kalan kısmı, yükseköğretim kurumlarının başta elektrik, su, yakacak giderleri olmak üzere mal
ve hizmet alımlarında kullanılır. Söz konusu ödeneğin harcanmayan kısmı, mal ve hizmet
alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine ödenek kaydedilir.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükmü dikkate alınarak yaz
okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına
ödenecek ders ve sınav ücretleri; öğretim elemanlarının unvanı, verdikleri dersin kredisi, saati ve
yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate
alınarak yükseköğretim kurumları yönetim kurulu tarafından belirlenir.
83
YAZ OKULU ÜCRETLERİ (2)
Ancak, öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü
fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav
ücreti de aynı maddede öngörülen sınav ücretinin üç katını geçemez. Bu hesaplamada söz
konusu maddenin son fıkrasındaki müfredat programları uyarınca normal çalışma
günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00’den sonra başlayan gece öğretimi ile
hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretinin % 60 zamlı
ödenmesine ilişkin hüküm dikkate alınmaz.
Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık
zorunlu ders yükü aranmaz. Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla haftada
verebilecekleri ücretli azami ders saati; 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen
haftalık zorunlu ders saati ile 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirlenen
ödenebilecek ek ders saatinin toplamını (öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve
okutmanlar için 32 saati) geçemez.
Teorik derslerle çeşitli uygulama ve faaliyetlerin ne ölçüde ders saatinden sayılacağı
hususunda, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine istinaden Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanları
(öğretim yardımcıları sınıfında bulunanlar), yaz okullarında ders vermek üzere
görevlendirilmez ve bunlara ders ücreti ödenemez.
Öğretim elemanlarına, kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi ve
sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti ödenemez; herhangi bir ödeme yapılamaz.
84
YAZ OKULU ÜCRETLERİ (3)
Örnek:
Öğrenci Sayısı
Haftalık Ders
Saati
Toplam Ders
Saati
Bir saatlik ücreti
Prof.Dr.
17
6
42
1
714,00
Doç.Dr
21
4
28
1
588,00
Yrd.Doç
19
4
28
1
532,00
Ögr.Gör.
15
8
56
1
840,00
Unvan
TOPLAM YAZ OKULU GELİRİ
Toplam Ders
Ücreti
2.674,00
Yaz Okulu Gelirlerinin;
%30 u Üniversitemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ayrılan pay, (802,20 TL)
%70 i öğretim elemanlarına dağıtılacak pay (1.871,80 TL)
*Öğretim elemanlarına dağıtılacak payın % 95 i ders ücreti, % 5 i sınav ücreti olarak
ödeneceğinden;
Dağıtılabilecek Toplam Ders Ücreti : 1.778,21 TL.
Dağıtılabilecek Toplam Sınav Ücreti : 93,59 TL. olacaktır.
85
AKADEMİK JÜRİ ÜCRETİ (1)
2012 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının maddesinde :
“Akademik jüri ücreti:
Madde 23- (1) 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında
jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun
23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan
öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir
yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar toplu sözleşme metninin Resmi
Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. “ hüküm yer
almaktadır.
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından
(ödemesi, Üniversitelerarası Kurulca yapılır)
4500 * Memur Aylık Katsayısı
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve
üncü maddesi uyarınca görevlendirmeyi yapan
Yükseköğretim kurumu tarafından
3000 * Memur Aylık Katsayısı
Ödeme Emri Belgesi Ekine Eklenecek Harcama Belgeleri
Harcama Talimatı,
Çeşitli Ödemeler bordrosu,
Jüri ödeme talep formu,
Yardımcı Doçent atama jürisinde görev alanlar için ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı,
Öğretim üyelerine; yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev aldıklarını belirten
görevlendirme yazısı,
Görevin tamamlanmasına esas bilgileri içeren Birim Personel Otomasyon sisteminden alınan yazı
86
AKADEMİK JÜRİ ÜCRETİ (2)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent,
Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve
Esaslar" da özetle:
Bu düzenleme kapsamında yapılacak jüri ücret ödemesi bir yılda altıyı geçemez. Bir mali yıl içerisinde
bir kişiye verilen jüri üyeliği görevinin altıyı geçmesi halinde, öncelikle doçentlik sınavı jüri ücret
ödemesi esas olmak üzere jüri ücret ödemesi yapılır.
Jüri üyelerine ödeme yapılabilmesi için konuya ilişkin mevzuatta yer alan veya görevlendirmede
belirtilen azami süre içinde görevin yerine getirilmiş olması gerekir. Zamanında yerine getirilmeyen
görevler için ödeme yapılamaz.
Ücret ödemesi jüri görevinin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde ödenir
 Jüri üyelerine ödenecek ücret damga ve gelir vergisi tevkifatı yapılmak suretiyle vergilendirilir.
Değerlendirmeye esas alman raporunu süresinde tamamlayıp teslim ettiği halde kabul edilebilir
mazereti nedeniyle sözlü sınava katılamayan jüri üyesine ücretin %70'i, bu jüri üyesinin yerine sözlü
sınava katılan jüri üyesine ise %30'u ödenir.
Değerlendirmeye esas alınan raporunu süresinde tamamlanmakla birlikte konusu gereği farklı
kurullara havale edilmesi veya jüri üyesinin şahsından kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı
sürecin uzaması durumunda ücret tam ödenir.
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı
doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerinin jüri üyeliği ücreti
görevlendirmeyi yapan yükseköğretim kurumu bütçesinin "01.1.5- Ek Çalışma Karşılıkları" ekonomik
koduna gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.
2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak
görevlendirilen öğretim üyelerinin jüri ücreti ödemeleri Üniversitelerarası Kurul tarafından ödenir.
87
İNTÖRN EĞİTİM DÖNEMİNDE ÖDENEN ÜCRETLER
12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek 29
uncu madde ile Türk vatandaşı olup, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin beşinci
yılını tamamlayıp altıncı yıla geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları
uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden on iki ay süreyle (2014 Bütçe Kanunu Eki K Cetveli ile
4.350 rakamı 4.702 olmuştur) 4702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda
aylık ücret ödeneceği, hüküm altına alınmıştır.
Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Tıp öğrencilerine İntörn eğitimi döneminde ödenecek ücrete ilişkin usul
ve esaslara göre:
İntörn ücretleri ilgili kurum bütçesinin 01.5.1.04 ekonomik kodundan uygulama çalışmasının yapılmasını
müteakip olarak her ayın 15 inde intörn adına açılan banka hesabına yatırılır.
İntörnlük döneminde yapılan uygulama çalışmalarına karşılık olarak ücret ödenmesi 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez.
Bu kapsamda ücret ödenen intörnler hakkında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun iş
kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı gibi değerlendirilir. Sigorta prim oranı %1 olup, bu primin tamamı
ücret ödemesini yapan ilgili kurum bütçesinden tıp fakültelerince karşılanır. İntörnlerin aylık prime esas kazanç
tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katıdır.
 İntörnlere ödenecek ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.
 2012 yılı için intörn ücreti ödeme döneminin başlama tarihi 15 Eylül 2012 dir. Takip eden yıllar için intörn ücreti
ödeme döneminin başlama tarihi olarak üniversiteler tarafından belirlenen intörn eğitim dönemine başlama tarihi
esas alınır.
İntörnlerin sigortalılık bildirimlerinin, üniversitenin ücret ödemesini yapacak ilgili birimi tarafından ve intörn
eğitimine başlama tarihinden önce yapılması zorunludur.
 İntörnlere bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak ödemeler burs, kredi ve benzeri ödemelerle ilişkilendirilmez
ve almakta oldukları burs, kredi ve benzeri ödemelerin kesilmesi sonucunu doğurmaz.
 İntörn eğitim döneminin başlangıç ve bitiş aylarında, ilgili ayda çalışılan süreyle orantılı olarak ücret ödenir.
4.702 * Memur Aylık Katsayısı
88
88
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINDAN YAPILACAK HARCAMALAR (1)
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNCA SAĞLANAN DESTEKLERİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ
Yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla YÖK tarafından
üniversitelere aktarılan tutarlar, 01/01/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde öz gelir
kaydı, gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara göre bütçeleştirilerek kullanılacaktır:
i) ÖYP ve yurtdışı desteklerinin tamamı, Yükseköğretim kurumları bütçelerinde “2 – Özel Bütçeli
İdareler” finansman kodu tipinde bütçeleştirilecek ve rektörlük “özel kalem” birim kodunda
izlenecektir
ii) ÖYP kapsamında aktarılan tutarlar, üniversite bütçelerinin (B) işaretli cetveline “04.5.1.10- YÖK
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri” gelir ekonomik koduna gelir, (A) işaretli cetvelinde
“09.4.2.20- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” fonksiyonel kodunda ilgili ekonomik kodlara gider;
yurtdışı destekler kapsamında aktarılan tutarlar ise “04.5.1.11 – YÖK Yurtdışı Destekleri” gelir
ekonomik koduna gelir, (A) işaretli cetvelinde “09.4.2.21- Yurtdışı Destekleri” fonksiyonel kodunda
ilgili ekonomik kodlara ödenek kaydedilerek kullanılacaktır.
iii) YÖK Başkanlığınca yıl içinde ödenen tutarlar, üniversitelerce gelir fazlası karşılığı ödenek kaydına
ilişkin esaslara göre ödenekleştirilmek suretiyle kullanılacaktır. Gelir kaydedilen tutarlardan yılı
içerisinde kullanılmayan kısımlar ise ertesi yıl bütçesinde likit karşılığı ödenek kaydına ilişkin esaslara
göre ödenekleştirilmek suretiyle kullanımına devam edilebilecektir. Aktarılan tutarlardan
kullanılmayacağı anlaşılan kısımlar, ilgili red ve iadeler gelir kodundan YÖK Başkanlığına iade
edilecektir. (BUMKO’nun 30.12.2013 tarihli ve 13434 sayılı yazısı)
89
HARCAMA YETKİLİSİNE VERİLEBECEK AVANS ÜST SINIRLARI (Bütçe Kanunu (i) Cetveli)
a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1- İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye
Mali sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2- Diğer İlçelerde
1- 5018 Sayılı Kamu
Yönetimi ve Kontrol Kanunu
md. 35
2- 2014 yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu İ Cetveli
1.100,00 TL
560,00 TL
f) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
5.600,00 TL
j) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1) bendinde
belirtilen tutarın beş katı kadar,
5.500,00 TL
(1.100 ,00* 5)
k) Yargılama Giderleri
12.200,00 TL
d) Mahkeme Harç ve Giderleri (Ankara, İstanbul, İzmir)
74.000,00 TL
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 35.Md
Aşağıda
yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine
bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasına,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasına,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasına,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasına,
kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetveli 49.Md
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04-Mahkeme
Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, Ödenek Gönderme Belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri
tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin “12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9-Özellikli Giderleri
90
Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir.
2014 Yılı MYBK (4/g Mad) (K) Cetveli (Ek ders. Konferans ve Fazla Çalışma Ücreti)
I. EK DERS ÜCRETİ
1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu
Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle
görevlendirilen; öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı
mensupları dahil) ve okutmanlara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre
belirlenen tutarda, öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere ise aynı
Kanuna göre okutmanlar için belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir.
….
4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (d) bendi uyarınca sınavsız
geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek
eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere, 2547 sayılı
Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen
görev yapan öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli
öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate
alınarak, 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri
çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir. Milli Eğitim
Bakanlığınca görevlendirilecek öğretmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti
haftada 10 saati geçemez.
91
2014 Yılı MYBK (4/g Mad) (K) Cetveli (Fazla Çalışma Ücreti)
 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (1)
…
 K Cetvelinin 2. maddesinde; 657 sayılı Kanuna tabi
personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan
kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla
çalışma karşılığında;
…
 K Cetvelinin 2 maddesinin (b)bendinde: Her bir
makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere ….
Rektör, … ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati
geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına
yapılacak ödeme 1,62 Türk Lirasıdır.
92
2014 Yılı MYBK (4/g Mad) (K) Cetveli (Fazla Çalışma Ücreti)
 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (2)
 30/11/2013 tarihinde RG.’de yayımlanan 2013/5556 sayılı BKK kararına göre;
 Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim
elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime
yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere
yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç
katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
 Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde
görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde
bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak
görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir.
 Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin
kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %
30’unu, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan
idari personel sayısının % 10’unu geçemez. Fazla çalışma saat ücreti ise her yıl
MYBK Ekli (K) Cetvelinde belirtilir. (2014 yılı için bu rakam 1,54 TL.dıir. 3 katı
ödenir. 1,54*3=4,62 TL’dir)
 Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri dışında
fazla çalışmaları karşılığında ücret alanlara, aynı çalışmalar için bu madde
hükümlerine göre ayrıca ödeme yapılmaz.
93
ARAZİ TAZMİNATI (1)
2006/10344 Sayılı BKK II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hiz.Sınıfının 5 inci
maddesine göre; Üniversitelerde; Yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü
derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan
faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, Rektörden
adlarına onay alınmak ve kontrol edilen ve onaylanan cetvellerde ödeme
yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları
sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak
ödenebilir.
a) Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara: 30
b) Diğerlerine ...................................................................: 20
Ancak, bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısı,
kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan
toplam personel sayısının %10’ unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar
tama iblağ edilir).
Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili
olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına
alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara
verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez.
94
ARAZİ TAZMİNATI (2)
Aynı kararın 6 ncı maddesine göre ise; Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan
personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme,
fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe,
maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık
çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri
dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı
ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma
mahalli kapsamında değerlendirilmez. Yapılacak oranlar günlük ve 3 aylık olarak aşağıda
gösterilmiştir. Hiçbir şekilde bu oranların üzerinde ödeme yapılamaz.
KADRO UNVANI
GÜNLÜK
ORAN
3 AYLIK
ORAN
1)
En az 4 yıllık Yüksek Öğretim Görenler (Cetvelin
1/a,b ve c sıralarındakiler Mühendis, Mimar gibi
%3
% 60
2)
Unvanları 1. sırada sayılmayan diğer teknik
yükseköğrenimliler ile En az 2 yıllık yükseköğrenim
görmüş olanlar, (Tekniker gibi)
% 2
% 40
3)
Lise üzerinden en az 2 yıl mesleki teknik kurs
görenler ile Lise ve Dengi meslek teknik öğrenim
görenler (Teknisyen gibi)
% 1,2
% 24
95
ARAZİ TAZMİNATI (3)
Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır.
Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri
dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.
Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında
yapılır.
Şu kadar ki; üçer aylık sürelerde en fazla toplam 20 gün için ödeme yapılabilir. 20
günden fazlası için herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz.
Arazi Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi değildir.
Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir. Örnek Hesaplama 2014/1. 6 Aylık içindir.
En Yüksek
Devlet
Memuru
Aylığı
X
Memur Aylık
Katsayısı
X
Günlük Özel
Hizmet
Tazminat
Oranı
1) Müh /Mimar
Gurubu
9500
x
0,076998
x
%3
=
21,94 TL
2) Tekniker Grb.
9500
x
0,076998
x
%2
=
14,63 TL
3) Teknisyen Grb.
9500
x
0,076998
x
% 1,2
=
8,78 TL
HESAPLAMA
ŞEKLİ :
=
Günlük
Ödenecek
Brüt Tutar
96
OKUL DENEYİMİ ÜCRETLERİ (1)
16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı RG. Yayımlanan 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 28. Maddesi Uyarınca;
(1) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden
Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel
eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı,
şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.
(2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak
millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu
koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik
iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
(*)
(*)
(*)
a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.
(3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4’er
saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama
öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.
(4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın
yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir.
Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş
bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden
belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.
(5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir. Denilmektedir.
97
OKUL DENEYİMİ ÜCRETLERİ (2)
(*) Açıklaması bir önceki sayfada
Memur Aylık Katsayısı (x) Gösterge (140 puan) (x) Yapılan Ek Ders Saati Toplamı
Öğretmenlik
Uygulaması
Dersi
Okul
Deneyimi (I)
Okul Deneyimi
(II)
1- MEB Uygulama Koordinatörü
(İl veya İlçede)
4 Saat (*)
---
---
2- Uygulama Okulu Müdürü
2 Saat (*)
---
---
3- Uygulama Okulu Koordinatörü
(Uygulama Okulunun Müd.Yard.)
2 Saat (*)
---
---
6 Saat
4 Saat
4 Saat
Her Bir Üniversite İçin
4- Uygulama Öğretmenleri
Haftalık Ek Ders
10 Saati
Geçemez
Haftalık Verilebilecek Ek Ders Saati
98
VIII. BÖLÜM
DİĞER MALİ İŞLEMLERDE ESAS
ALINACAK PARASAL SINIRLAR VE
ORANLAR
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (Muhasebat Genel Müdürlüğü)
*** 2014 yılına ilişkin Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
BANKA İŞLEMLERİ
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin (c) fıkrasına
göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar,
56.000,00 TL
KAYBEDİLEN ALINDILAR
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân
gerektirmeyen parasal sınır,
675,00 TL
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri,Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi
mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken
tahsilat tutarı, Teslim edilecek olan tutar her ne kadar olursa olsun yandaki limite bakılmaksızın Mutemetlerce en
geç 7 günde bir Başkanlığımız veznesine veya birinci sayfada belirtilen Banka hesap numarasına yatırılması
zorunludur.
2.300,00 TL
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara
göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul
edileceği parasal alt sınır.
45.000,00 TL
TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
(Aşağıdaki Limitler, Kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır)
1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.400,00 TL
2. Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde
6.750,00 TL
3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
100TL
17.000,00
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ ve DİĞER MALİ MEVZUATLAR
Taşınırlarda Sicil Kartı Açma Sınırı (KDV Dahil)
14.00,00 TL
Taşınmazlarda Sicil Kartı Açma Sınırı (KDV Dahil)
34.000,00 TL
6183 Sk AMME ALACAĞINDA GECİKME ZAMMI
Aylık Gecikme Zammı Oranı (Ay kesirleri günlük hesaplanır 6183/51 md)
Günlük Gecikme Zammı Oranı (1,40/100/30) = 0,000467
% 1,40
0,000467
6183 Sk AMME ALACAĞINDA GECİKME FAİZİ
Aylık Gecikme Faizi Oranı (Ay Kesirleri nazara Alınmaz. 26/2/1986 tarih ve 1903 RG- 172 Sıra
No.lu VUK. Genel Tebliği)
% 1,40
6183 SAYILI KANUNDA AMME ALACAĞINDA GECİKME ZAMMI İLE GECİKME FAİZİ ARASINDAKİ FARKLAR
6183 AMME ALACAĞINDA GECİKME ZAMMI
6183 AMME ALACAĞINDA GECİKME FAİZİ
1) AATUHK md.51'de düzenlenmiştir.
1) VUK md.112'de düzenlenmiştir.
2) Kesinleşmiş kamu alacakları için uygulanır.
Vadenin dolduğu tarihten, ödemenin yapıldığı güne
kadar geçen süreler için gecikme zammı hesaplanır.
2) ikmalen, re'sen ya da idarece tarh olunan
vergiler için uygulanır. Vergilerin normal vade
tarihlerinden, tarhiyatın tahakkuk ettiği tarihe
kadar,
3) Süre, vadenin dolduğu günü takip eden gün başlar,
ödemenin yapıldığı gün de bu süreye dahildir. (Bkz. 430
nolu Tahsilat Genel Tebliği)
3) Dava açılması durumunda ise VM kararının
idareye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen
süreler için gecikme faizi hesaplanır.
4) Gecikme
zammı, gecikilen her ay için aylık
hesaplanır, ay kesirleri için de günlük olarak hesaplanır.
4) Gecikme faizi aylık olarak hesaplanır, ay
kesirleri dikkate alınmaz.
5) Vadesinde ödenmeyen VERGİ ZİYAI CEZASI için
gecikme zammı uygulanır. Diğer cezalar için gecikme
zammı uygulanmaz.
5) Cezalar için gecikme faizi hesaplanmaz.
101
PARASAL SIN. VE ORANLAR HAK.GNL TEBLİĞ ve DİĞER MALİ MEVZUATLAR
KANUNİ (YASAL) FAİZ ORANI (3095 SK. – 2005/9831 SAYILI BKK)
% 12
Yıllık Kanuni Faiz Oranı
(Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit
edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır)
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ
Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet
Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. (3095 SK.
Mad. 4/a)
KASA İŞLEMLERİ
Kasadan Yapılabilecek Nakit Ödeme Tutarı
1.150,00 TL
Kasada Tutulabilecek Nakit Tutarı
6.750,00 TL
DİĞER MALİ MEVZUATLARADA PARASAL SINIR VEYA ORANLAR
Seyahat Kartı Aylık Ücreti
Fatura Kullanma Mecburiyeti
65,70 TL
800,00 TL
Vergi Borcu Yoktur yazısı (İşlem tutarının yanda belirten limiti aşması halinde)
2.000,00 TL
KDV Tevkifatı Uygulama Sınırı (KDV dahil tutar)
1.000,00 TL
102
IX. BÖLÜM
KDV VE DAMGA VERGİLERİNE AİT
BEYANNAMELERİN İLGİLİ VERGİ
DAİRESİNE VERİLME VE ÖDENME
ZAMANLARINI GÖSTERİR
TAKVİM
103
DAMGA VERGİLERİ VE KDV TAKVİMİ
VERGİNİN
TÜRÜ
MAHİYETİ
Sözleşme DV
DAMGA
VERGİSİ
(İhale
Kararına Ait
DV Hariç)
A)
Karar Pulu DV
B)
Maktu (Kağıtlara
ilişkin) DV
Maaş,Ücret vb DV
İhale
Kararına Ait
DAMGA
VERGİSİ
VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
BEYANNAME
TÜRÜ
BEYANNAME
VERME ZAMANI
SON ÖDEME
ZAMANI
1 Ay İçinde Kurum
Adına Tahsil
Edilenler
Damga Vergisi
Beyannamesi
1 Ay İçinde Kurum
Adına Tahsil
Edilenler
Muhtasar
Beyannamesi
Vergilendirme
Dönemini İzleyen
Ayın
1'inden - 23 üncü
Günü
Akşamına Kadar
Vergilendirme
Dönemini İzleyen
Ayın
26 ncı
Günü
Akşamına Kadar
İhale Kararının İstekliye tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Saymanlığımıza veya İsteklinin
bağlı bulunduğu Vergi Dairesine Makbuz karşılığında yatırması zorunludur. (44 No.lu Damga Vergisi
Genel Tebliği - Madde -1)
Gelir Vergisi Tevkifatları
GELİR
VERGİSİ
KDV
Maaş ve Ücretler vb
ilişkin G.V.
KDV Tevkifatları
Vergilendirme
Dönemini İzleyen
Ayın
1'inden - 23 üncü
Günü
Akşamına Kadar
1 Ay İçinde Kurum
Adına Tahsil
Edilenler
Muhtasar
Beyannamesi
1 Ay İçinde Kurum
Adına Tahsil
Edilenler
Vergilendirme
Dönemini Takip
KDV
Eden Ayın Başından
Beyannamesi
24 üncü
Günü Akşamına
Kadar
Vergilendirme
Dönemini İzleyen
Ayın
26 ncı
Günü
Akşamına Kadar
Beyanname
Verilecek Ayın
26 ıncı
Günü Akşamına
Kadar
104
X. BÖLÜM
YABANCI PARA CİNSİNDEN
DÜZENLENEN BELGELERİN TL.
CİNSİNDEN GÜNCELLENMESİ,
ÖDENMESİ VE MUHASEBE
İŞLEMLERİNDE TCMB’NIN
ESAS ALINACAĞI KURLAR
Güncellemenin yapılacağı tarih
x
İHALE İŞLEMLEİNDE
Geçici / Kesin
Tem inat Mektubunun Yabancı para cinsinden teklif
İrat Kaydı ve Hesaba verilebin ihalelerde
Alınm ası
a) TL Üzerinden Teklif Verilen
İhalelerde; Belge yabancı para
cinsinden ise
İş Deneyim Belgeleri
İş Deneyim Belgesi
Dışındaki Yeterlik
Belgeleri
Teklif Mektuplarının
Ödem eye Esas Para
Birim ine Çevrilm esi
Tazmin Tarihindeki
İş deneyim belgesi üzerinde
gösterilen sözleşme tarihindeki kur
esas alınır. Bulunan Tutar
TEFE/ÜFE'ye göre güncellenir.
b) Yabancı para birimi
üzerinden Teklif verilmesine İzin
verilen ihalelerde; Belge yabancı
Para Cinsinden ise
İlk ilan veya davet tarihindeki
c) Yabancı para birimi
üzerinden Teklif veren İsteklinin
İş Deneyimi TL ise
TEFE/ÜFE'ye göre güncellenir.
Bulunan Tutar ilk ilan veya davet
tarihindeki
a) Yabancı Para Birimi
Cinsinden Teklife Kapalıysa
İlk ilan veya davet tarihindeki
b) Açıksa
İlk ilan veya davet tarihindeki
Yapancı Para Cinsinden Teklif
verilmesine açık İhalelerde
Pazarlık Usulünde; Son yazılı
tekliflerin verildiği tarih
Açık ihalede; ihale tarihi
VEYA
EFEKTİF
SATIŞ
Daha önce döviz cinsinden alımı
yapılan malın güncellenmesinde
ÇAPRAZ
KUR
Yaklaşık Maliyet
Hesaplam asında
EFEKTİF
ALIŞ
KUR TARİHİ (TCMB)
KONUSU
DÖVİZ
SATIŞ
AÇIKLAMA
DÖVİZ ALIŞ
YABANCI PARALARDA ESAS ALINACAK TCMB KURLARI (1)
YASAL
DAYANAK
x
KİK Mal Alım
Yönetmeliği Md.8
KİK Standart
Form Geçici/Kesin
Teminat Dipnotu
x
x
x
KİK Mal Alım
Yönetmeliği
Md.48
x
x
x
x
VEYA
x
KİK Mal Alım
Yönetmeliği
Md.26
KİK Mal Alım
Yönetmeliği
106
Md.57
ÇAPRAZ KUR
EFEKTİF SATIŞ
YASAL DAYANAK
Danışmanlık İhalesi Tip
HAKEDİŞ ÖDEMELERİ
(Yabancı Para Cinsinden
Kesilen Faturaların
Ödenmesi)
Faturaya, Kur ve TL
Karşılıkları yazılması
zorunludur.
(Yabancı Para Cinsinden
Kesilen Faturaların
Ödenmesi)
Yabancı Para cinsinden yapılan
sözleşmenin TL cinsinden
ödemesi
KDV
KUR TARİHİ
(TCMB)
EFEKTİF ALIŞ
AÇIKLAMA
DÖVİZ SATIŞ
KONUSU
DÖVİZ ALIŞ
YABANCI PARALARDA ESAS ALINACAK TCMB KURLARI (2)
Söz.Mad.13.2
Ödeme Tarihindeki
x
213 s. VUK.'nun 215. Mad.253 seri Nolu VUK Genel
Teb.(B) Mad.
Yabancı Para Cinsinden
Düzenlenen Faturalarda
Hakedişin Onaylandığı
Tarihtir.Ancak onay ile
ödeme günü arasındaki
kur artışı eklenir. Kur
düşerse eklenmez.
x
İşlemin Gerçekleştiği
Günün
x
217 s.GVK Gen.Teb. Mad.3.1)
Gelir İd.Başkanlığı Ankara
VD.sinin
B.07.1.GİB.4.06.16.01/ 2008
sayılı Müktezası
VUK 215 Mad.
15 -35 - 44- 52 Seri No.lu
Vergiye Tabi Kağıtlarda
(İhale Kararına ait DV
Hariç)
Damga Vergisi
Damga Vergisi Genel
Yabancı para cinsinden
düzenlenen
Ödemenin Yapıldığı
tarihteki
x
Tebliği(Matrahın tespitinde
KDV Hariçtir. Danıştay 10.
Dairesi 1990/1462 sayılı
kararı)
(1050 s.Mulga Kanunda ita
İhale Kararına Ait Damga
amirince onaylandığ tarihte
Vergisi
denilmekte idi.)
Yabancı para cinsinden
Sözleşme Damga Vergisi
düzenlenen
15 Seri Nolu DV Gen.Teb.inde
İhale Kararının
Onaylandığı Tarihteki
x
Kağıdın Düzenlendiği
(İmzalandığı) Tarihte
x
Döviz Satış Kuru esas
alınacağı belirtilmiştir.
35 Seri No.lu DV. Gen.Tebliği
Md.4
107
a) Harcırah için Avans
Verilecekse
b ) Verilen Avansın
Mahsub unda
Harcırahın Avans
veya
c) Harcırah için Avans
Mahsuplarında
Verilmemişse Y.Dışı Gündeliği
d) Harcırah tutarı verilen Avans
tutarından fazla ise fark
Kişilerden
Alacaklar
Yab ancı para cinsinden
olanlar
Tahakkuk tarihindeki
x
İlgiliye Ödenme
Tarihindeki
x
Beyanneme
Düzenleme
Tarihindeki
Beyanneme
Düzenleme
Tarihindeki
Yurtdışı Tedavi Giderleri
ÇAPRAZ
KUR
x
Fiili Ödeme
Tarihindeki
Ödeme Tarihindeki
YASAL DAYANAK
Yurtdışı
Gündeliklerine Dair
BKK
x
x
Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi
Yabancı Para
kararlaştırılmadığı hallerde, yab ancı para b orcunun
Cinsinden Kanuni faizinde Devlet Bankalarının o yab ancı para ile
Faiz Uygulaması açılmış b ir yıl vadeli mevduat hesab ına ödediği en
yüksek faiz oranı uygulanır
Tedavi
Giderlerinin
Ödenmesinde
EFEKTİF
SATIŞ
KUR TARİHİ
(TCMB)
EFEKTİF
ALIŞ
AÇIKLAMA
DÖVİZ
SATIŞ
KONUSU
DÖVİZ ALIŞ
YABANCI PARALARDA ESAS ALINACAK TCMB KURLARI (3)
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 83 - 16 No.lu
Muhaseb at Kişilerden Alacaklar
Teb liği
3095 Sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt
Faizine İlişkin
Kanunun 14/a Mad.
SGKSağ.Uy.Teb .Mad.4.4
(25/03/2010 RG
108
27532)
ÇAPRAZ
KUR
EFEKTİF
SATIŞ
KUR TARİHİ (TCMB)
EFEKTİF
ALIŞ
AÇIKLAMA
DÖVİZ
SATIŞ
KONUSU
DÖVİZ
ALIŞ
YABANCI PARALARDA ESAS ALINACAK TCMB KURLARI (4)
YASAL DAYANAK
Hesaplarda b ulunan yab ancı
Yabancı Paranın Kaybolması
paranın kayb olması
Anapara ve faizi ya yabancı
para cinsinden ya da; Vade
tarihi veya fiili ödeme
tarihindeki
x
Kama Zararları
Yönetmeliği Md.12
Mecb uri hizmet yerine
Yurtdışı Eğitim Masraflarının
getirilmezse Döviz cinsinden
Tahsili
verilen paralar
Tahsil tarihindeki
x
657 SK- Ek Madde 34
Bankadaki Dövizin TL
Çevrilmesi
a) Dövizin Satılması
b ) Bankanın TL Hesab ına Geçişi
Dış Finansmandan Özel
Hesaplara Aktarım
İşlem Tarihindeki
İşlem Tarihindeki
x
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 31
Aktarım tarihindeki
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 24
İşlem Tarihindeki
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 25
Proje Özel Hesapları
Ay içinde kullanılanlar, iade
edilenler ve ay sonu kur değerl.
Muhasebe Birimine İntikal
eden Konvertibl yabancı
paralar
Bütçeye Gelir kaydı
Teslim edildiği tarihteki
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 26
İhale Teminatı Olarak Kabul
Edilen Konvertibl Yab.
Paralar
Muhasebe Birimince Emanete
Alınması ve Elden Çık arılması
Alındığı Tarihteki/işlem
tarihindeki
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 27
Mutemetlerce Yabancı Para Muhasebe Birimince Döviz
Cinsinden yapılan tahsilatlar Hesabına Alınması
Tahsil tarihindeki
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 27
Sayım Sonucu Fazla Çıkan
Y.P
Sayım tarihindeki
x
Mer.Yön.Muh.Yön.
Mad. 28
Sayım Faz.Hesaba Alınması
109
Download

EK DERS ÜCRETİ (1) - Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire