ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ДВАДЕСЕТ ПРВОМ ВЕКУ
кат.бр. 3
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
К1
1
Зорица
Сорак
Зорица Сорак
јачање
професионалних
капацитета
запослених,
нарочито у
области
иновативних
метода наставе и
управљања
одељењем
Миљана
Милојевић
Татјана
Матијаш
Циљеви
Јачање професионалних
капацитета школских
библиотекара за остваривање и
унапређивање образовно
васпитног рада у ОШ и СШ.
Оснаживање школских
библиотекара да препознају
обележја библиотеке 21. века, да
активно учествују у свим
бластима рада. Упознавање
школског библиотекара са
стручним пословима из области
библиотечког пословања и
утицање на библиотекаре да
препознају значај и увиде
могућности сарадње са
наставницима и стручним
сарадницима и могућностима
давања подршке ученицима који
стичу образовање по ИОП-у.
Теме
Библиотека 21. Века
Области рада школског
библиотекара
Библиотечко пословање
Сарадња и подршка –
примери добре праксе
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
25-30
1 дан
8 сати
МОЈ УЧЕНИК – ЖРТВА, ПОЧИНИЛАЦ ИЛИ ПОСМАТРАЧ НАСИЉА
кат.бр. 42
Компетенција
Приоритетна
област
К3
6
превенција
насиља,
злостављање и
занемаривање
Аутори
Реализатори
Јелена
Петровић
Десница
Јелена
Петровић
Десница
Снежана
Грујић
Снежана
Грујић
Анастасија
Грујић
Циљеви
Оснаживање компетенција
наставника – разредног
старешине, предметог наставника
и васпитача са педагошких и
административних аспеката за
превенцију и сузбијање проблема
изазваних насиљем. Наставник –
разредн старешина, предметни
наставник или васпитач
оспособљен да унапреди
безбедност и сигурност ученика у
школи, ПУ или дому, пружи
подршку ученицима да изађу из
ситуације насиља, да подстакне
позитивне ставове и развије
социјалне вештине ученика у
одељењу, препозна ученике
жртве, починиоце и посматраче
насиља, побољша кохезивност и
толерантност у вршњачкој групи
– одељењу и предузме кораке, тј.
савлада механизме сузбијања
појаве насиља у складу са
педагошким принципима рада и
са постојећом законском
регулативом...
Теме
Појам, врсте и облици
насиља
Насиље у школи/дому/
ПУ
Правна регулатива
Начини поступања у
случајевима насиља у
школском систему
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
1002
1003
1004
1005
1008
1009
1010
1011
1012
30
1 дан
8 сати
КАКО РАДИТИ СА РОДИТЕЉИМА
кат.бр. 103
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
К4
9
Драгана
Оцокољић
Сарадња са
родитељима,
ученицима и
ученичким
парламентима
Гордана
Поповић
Божанић
Гордана
Поповић
Божанић
Драгана
Зарков
Циљеви
Овладавање начинима рада који
доприносе креирању
конструктивнијег и ефективнијег
рада на родитељским састанцима
и подржавајућим односима
породице и школе, неговање
културе учења путем размене
знања и ставова и унапређивање
родитељских компетенција.
Изграђивање партнерских односа
између наставника и родитеља.
Подизање педагошке културе
родитеља. Квалитетнија и
конструктивнија размена знања и
ставова међу родитељима, као и
између наставника и родитеља.
Разумевање различитих
васпитних стилова. Развијање
вештина конструктивније
комуникације.
Коришћење знања стечених на
родитељским састанцима у циљу
успостављања бољих односа
између деце, родитеља и
наставника.
Теме
Промене, жеље и потребе
Комуникација
Начини реаговања у
комуникацијским
ситуацијама са
родитељима
Васитни стилови
Радионичарски рад
Креирање радионица за
родитељски састанак
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1008
1009
1010
1011
1012
1013
30
2 дана
16 сати
ШКОЛА ОТВОРЕНА РОДИТЕЉИМА
кат.бр. 140
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
К4
9
Зорица
Поповић
Зорица
Поповић
Сарадња са
родитељима,
ученицима и
ученичким
парламентима
Неда
Богојевић
Прековић
Неда
Богојевић
Прековић
Циљеви
Теме
Креирање конструктивнијег и
ефективнијег рада са
родитељима. Унапређивање
квалитета рада школе/установе
подизањем нивоа компетенција
наставника и васпитача.
Подизање нивоа сарадње између
школе/установе и родитеља.
Квалитетнија и константна
комуникација са родитељима.
Усклађивање васпитно
образовних функција и утицаја
родитеља и школе/установе.
Обогаћивање метода, техника,
поступака и вештина ефикасног
рада са родитељима и децом.
Да и наставници и родитељи буду
мотивисани за сарадњу и
заједничке акције на нивоу
школе/установе. Већа
партиципација родитеља у
школском животу деце/ученика.
Јачање партнерског односа
између родитеља и
наставника/васпитача.
Тумачење порука и
васпитног стила
Начини комуникације и
укључивања родитеља у
живот школе
Упознавање са законском
регулативом
Упознавање са научним
истраживањима везаним
за партиципацију
родитеља
Темтски родитељски
састанак
Осмишљавање
активности учешћа
родитеља у животу
школе
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1008
1009
1010
1011
1012
1013
20-30
1 дан
8 сати
РОБОТИКА ВИРТ ЛАБ (ROBOTIC VIRT-LAB)
кат.бр. 215
ONLINE
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
К1
1
Аца Ђокић
Аца Ђокић
јачање
професионални
х капацитета
запослених,
нарочито у
области
иновативних
метода наставе
и управљања
одељењем
Стефан
Вукајловић
Слободан
Радовић
Циљеви
Подизање нивоа професионалних
компетенција нставника који раде
на универзитетима, средњим и
ОШ у коришћењу савремених
технологија у области роботике.
Стручно усавршавање у
коришћењу савремених
програмских пакета виртуалних
лабораторија на конкретном
примеру симулације рада робота
– виртуална лабораторија.
Теме
Увод у савремене
трендове у роботици
Robo mind
Robo logics
Vebots I део
Vebots II део
Утврђивање знања
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1002
1003
1004
1005
20
2 дана
16 сати
ЕФЕКТИВНО ПОДУЧАВАЊЕ
кат.бр. 362
Компетенција
Приоритетна
област
К2
2
Аутори
Иван М.
Недељковић
Бојана
Поповић
Реализатори
Зорица
Николић
Иван М.
Недељковић
Валентина
Грбић
Циљеви
Унапређивање личних
капацитета и компетенција
наставника, стручних
сарадника и директора школа
за за ефективнији приступ
настави и процесу учења.
Разматрање савремених
схватања образовања и
наглашене улоге мотивације за
учење и наставника као
модела и узора. Упознавање са
основним принципима и
психолошким законитостима
ефективног подучавања и
оснаживање наставника за
њихову практичну примену у
школи. Истицање улоге
стеченог и дуготрајног знања
и свести о сопственом знању у
формирању личности ученика.
Теме
Улога наставника и
ефекти образовања;
Принципи ефективног
подучавања;
Појам, чиниоци и
принципи дугорочног
памћења
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
25-30
1 дан
8 сати
МУЛТИМЕДИЈА У НАСТАВИ И УЧЕЊУ У ОШ
кат.бр. 404
Компетенција
К2
Приоритетна
област
10
Аутори
Реализатори
Миљана
Милојевић
Миљана
Милојевић
Зорица
Поповић
Зорица Сорак
Циљеви
Теме
Унапредити и осавременити
наставу применом мултимедија у
реализацији наставних и
ваннаставних садржаја у основној
школи. Пружити стручну
методичку помоћ наставницима
за квалитетније, занимљивије и
креативније припремање и
извођење наставе.
Место и улога
мултимедија у
савременом образовном
процесу;
Оспособити наставнике за
креирање презентација и
е-тестова са различитим
наменама – предавања,
утврђивања, систематизовања и
провере знања, промоције
(школе, ученичких постигнућа...).
Електронски тестови
знања - израђени у
програму Moodl;
Коришћење доступних и
формирање различитих база
података које су у функцији
процеса наставе; коришћење
образовних CD-а. Увођење
иновација у процес учења и
подизање квалитета наставе.
Мотивисати наставнике за
примену мултимедија у настави
основне школе.
Упознавање са
различитим изворима
мултимедијалних
садржаја;
Електронски тестови
знања;
Самостално-практично
упознавање полазника са
различитим изворима
мултимедијалних
садржаја;
Упознавање програма
Power Point - начин
израде презентација;
Креирање презентације
практичним радом на
рачунарима; Упознавање
са могућностима
извођења наставе у фоно
лабораторији;
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
1002
1006
1007
1011
1012
30
2 дана
16 сати
ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПУ У ФУНКЦИЈИ
ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА РАДА, ВИЂЕНА КРОЗ ПРОЦЕС
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНКЛУЗИЈЕ
кат.бр. 557
Компетенција
К3
Приоритетна
област
8
Аутори
Реализатори
Анита
Ерић,
Анита Ерић,
Татјана
Павловић
Татјана
Павловић
Зорица
Николић
Циљеви
Теме
Подизање и јачање
професионалних капацитета
запослених у ПУ за спровођење
процеса инклузивног образовања.
Подизање и јачање
професионалних капацитета
запослених у ПУ за подизање
квалитета рада установе кроз рад
Стручних тимова.
Упознавање учесника семинара
са процедурама имплементације
инклузивног образовања у ПУ.
Препознавање личних и
професионалних капацитета
(снага и слабости) за додатну
подршку деци са сметњама у
развоју и из маргинализованих
средина и њиховим породицима.
Препознавање улоге СТИО у
односу на остале стручне тимове
и активе у ПУ у функцији
подизања квалитета рада ПУ.
Процедуре и стратегије
имплементације
инклузивног образовања
у предшколској
установи;
Рад СТИО тима у
функцији подизања
квалитета свих области
рада предшколске
установе;
Синергија стручних
тимова и актива у
функцији подизања
квалитета свих области
рада предшколске
установе;
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1008
1009
1011
1013
30
1 дан
8 сати
ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
кат.бр. 588
Компетенција
К1
Приоритетна
област
1
Аутори
Реализатори
Иван
Миловановић
Иван
Миловановић
Зорица
Филиповић
Маја
Миловановић
Циљеви
Унапређивање квалитета
васпитно-образовног рада
кроз јачање професионалних,
дидактичко-методичких
компетенција наставника и
осталих учесника наставног
процеса.
Оснаживање наставника за
примену проблемског модела
рада у настави природе и
друштва и наставних
предмета из подручја
природних наука.
Размена професионалних
искустава и примера добре
праксе кроз моделовање
наставних часова по моделу
проблемске наставе и
представљање осмишљених
сценарија током реализације
семинара и након семинара
кроз организовање угледних
часова и умрежавање
наставника.
Теме
Од традиционалне до
савремене наставе;
Основни појмови
проблемске наставе;
Етапе часа проблемске
наставе;
Симулација часа
проблемске наставе
природе и друштвa;
Артикулација часа
природе и друштва по
проблемском моделу
рада;
Проблемска настава
природе и друштва:
захтеви и могућности;
Циљна
група
1001
1002
1011
1012
Број
ученика
Трајање
30
1 дан
8 сати
САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ
кат.бр. 666
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
К1
1
Раде
Паповић
Раде Паповић
Владимир
Средојевић
Владимир
Средојевић
Циљеви
Теме
Оснаживање наставничких
компетенција за наставну
област, предмет и методику
наставе кроз јачање
капацитета у области
иновативних метода у настави.
Важност увођења
савремених технологија у
свакодневни образовноваспитни процес;
интерактивна настава у
служби ученика;
Мултимедија у
свакодневном раду
наставника;
Јачање капацитета наставника
српског језика и књижевности
за примену савремених
технологија у настави у циљу
постизања бољих резултата у
образовно-васпитном раду;
Упознавање учесника са
новим креативним наставним
методама и техникама;
Размена примера добре праксе
и примера из области
интерактивне наставе.
Дидактичко методички
изазови и како написати
припрему за час српског
језика и књижевности са
мултимедијалним
садржајем;
Примери добре праксе;
Интерактивне радионице:
Креирање дидактичког
материјала као примера
интерактивних квизова у
мултимедијалној настави.
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1002
1003
1004
25-30
1 дан
8 сати
Родна равноправност и репродуктивно здравље
кат. бр. 69
Компетенција
К3
Приоритетна
област
3
здравствено
образовање и
развијање
здравих
стилова
живота
Аутори
Реализатори
Катарина
Видосављевић
Катарина
Видосављевић
Марија
Марија
Башчаревић
Башчаревић
Јасминка Елез
Јасминка Елез
Циљеви
Унапређивање компетенција
наставника за увођење
репродуктивног здравља и родне
равноправности у васпитно
образовни процес.
Едукација учесника о значају,
начинима и методама увођења тема:
репродуктивно здравље и родна
равноправност.
Активна улога учесника у
развијању свести и знања код
ученика о основним појмовима
родне равноправности и родно
заснованој дискриминацији.
Активна улога учесника у
промоцији и образовању младих у
заштити репродуктивног
здравља.
Теме
Родна
равноправност Пример из праксе
Пројекат РР и
учешће на конкурсу
Креативне школе;
Основни појмови РР
и подела родних
улога; Конвенција о
елиминисању свих
облика
дискриминације
жена; Положај жена
кроз статистичке
податке;
Репродуктивно
здравље;
Адолесценција и
репродуктивно
здравље; Полно
преносиве болести и
сида; Лична
хигијена,
контрацепција
Циљна
група
Број
ученика
Трајање
1001
20
1 дан
1002
1003
1004
1005
1008
1009
1010
1011
1012
8 сати
НОВИ ТРЕНДОВИ У НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА 1
ТРИБИНА
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
Циљеви
К1
1
Биљана
Живковић
Биљана
Живковић
Владан
Младеновић
Владан
Младеновић
Оспособљавање наставника
основних и средњих школа за
рад на унапређивању
образовно-васпитног процеса
кроз примену нових
технологија у процес наставе.
Јасмина
Цветић
Јасмина
Цветић
Проблемска усмереност
наставе;
Зорица
Николић
Зорица
Николић
Експеримент као
проблемски задатак;
Теме
Савремене технологије
као нова могућност у
креирању наставе
природних наука;
PhET симулације;
Примери добре праксе;
Иновације и
осавремењивање наставе;
Циљна
група
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1011
1012
Број
ученика
Трајање
40 +
1 дан
(1 бод)
НОВИ ТРЕНДОВИ У НАСТАВИ ПРИРОДНИХ НАУКА 2
ТРИБИНА
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
Циљеви
Теме
К1
1
Биљана
Живковић
Биљана
Живковић
Осавремењивање наставе
природних наука и
праћење нових трендова;
Владан
Младеновић
Владан
Младеновић
Јасмина
Цветић
Јасмина
Цветић
Оспособљавање наставника
основних и средњих школа за
рад на унапређивању
образовно-васпитног процеса
и постигнућа ученика у пољу
природних наука кроз
корелацију у настави.
Зорица
Николић
Зорица
Николић
Корелација у настави –
њен значај и добре
стране, како је
реализовати и остварити;
Сарадња учитеља и
наставника;
Примери добре праксе;
Циљна
група
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1011
1012
Број
ученика
Трајање
40+
1 дан
(1 бод)
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ТРИБИНА
Компетенција
Приоритетна
област
Аутори
Реализатори
К1
1
Снежана
Дачић
Снежана
Дачић
Јелица
Селаковић
Јелица
Селаковић
Циљеви
Теме
Развој и унапређење
професионалних компетенција
наставника, упознавање са
елементима професије и
неопходности
професионализације
наставничког занимања,
јачање професионалних
капацитета запослених,
нарочито у области
иновативних метода наставе и
руковођења одељењем.
Законска основа:
Стандарди компетенција
за професију наставника
и њиховог
професионалног развоја;
Искуства из окружења и
реална потреба
запослених у
образовању;
Фазе на путу
професионализације
запослених у образовању
Циљна
група
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1011
1012
Број
ученика
Трајање
40+
1 дан
(1 бод)
Download

Seminari i tribine CSU Kragujevac