ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ¨ФОРУМ¨ - НИШ
Генерала Боже Јанковића 9/III, 18.000 Ниш
Teл. 018 / 525 – 040, 064 / 11 – 97 – 301
www.forum-nis.org.rs , [email protected]
_________________________________________________
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ С Р Б И Ј Е
Одбор за привреду, регионални развој,
трговину, туризам и енергетику;
Одбор за рад, социјална питања,
друштвену укљученост и смањење сиромаштва
Захтев за одржавање заједничке седнице.Тражимо да се хитно одржи заједничка седница ваша два одбора на тему:
НЕКОРЕКТАН
ОДНОС
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ
СРБИЈЕ
ПРЕМА
ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ.
Наиме, у току је акција за потписивање споразума о репрограмирању дугова
за електричну енергију под слоганом БЕЗ КАМАТЕ НА РАТЕ. У суштини се ради
о обмани грађана, како би под претњом искључења електричне енергије, потписали
споразум и на тај начин признали и застарели дуг, након чега ће се покретањем
захтева за принудну наплату дугова вршити одузимање имовине (куће, станови и
др.).
Из извештаја Радне групе Министарства енргетике се види, иако је наплата
потраживања у 2012. години изнад 98 %, а и у неколико последњих година се
наплата креће изнад 95 %, да су ипак дуговања грађана према ЕПС-у око
32.000.000.000 (тридесетдве милијарде) динара.
Очигледно је да су ти дугови настали у периоду између 2003. и 2006. године
(време када је, због пропасти великог броја предузећа, велики број грађана остао
без посла), а онда су се применом незаконите конформне методе за обрачун затезне
камате, ти дугови мултиплицирали и достигли садашње износе.
Иако је чланом 378. Закона о облигационим односима прописано
застаревање ових дугова за 12 месеци, руководство ЕПС-а није покретало поступке
за наплату, већ су се понашали као да су банка и за сваки дан кашњења наплате
зарачунавали затезну камату конформном методом, рачунајући да ће на тај начин
сачувати супстанцу предузећа, иако се према члану 279. Закона о облигационим
односима затезна камата зарачунава од дана подношења тужбе.
Непокретањем поступка за наплату дуга пре истека застарелости од 12
месеци од доспећа потраживања, руководство ЕПС-а је нанело штету предузећу у
износу висине садашњег дуга грађана, јер се ти дугови законским судским путем
не могу наплатити.
Како би прикрило своју одговорност за настало дуговање, руководство
ЕПС-а је покренуло акцију за репрограм дуга, која је у току. Да би акција успела,
обмана грађана се врши на више нивоа. Министарка Енергетике излази у јавност са
изјавама да се отписују све камате на дугове за електричну енергију а да се
главница отплати на рате, а истовремено УО ЕПС-а доноси Одлуку о отпису камата
само из 2012. године, што многи грађани не разумеју.
На нивоу електродистрибуција се грађанима доставља летак под слоганом
БЕЗ КАМАТЕ НА РАТЕ, што треба да привуче грађане да склапају споразум а
уједно им се у том летку прети да ко не потпише споразум, биће му обустављена
испорука електричне енергије.
Понуђени споразум је преваран и неспроводив, јер је висина дуга, применом
конформне методе вишеструко увећана а висине месечних рата су веће од месечне
зараде коју грађани примају.
Свега тога су свесни и у Министарству енергетике, што смо им у разговору
и указали, али њихов циљ није наплата дугова већ рачунајући на неупућеност
грађана, циљ је да се под претњом искључења електричне енергије потпишу
споразуми, чиме се признају и застарели дугови, како би могли принудном
наплатом да наплате и дугове који су због њиховог нерада застарели.
Центар за заштиту потрошача ФОРУМ је указао потрошачима на све замке
које их чекају потписивањем понуђеног споразума и велики број грађана неће
приступити његовом потписивању, због чега ће вероватно једна трећина грађана
Србије остати без електричне енергије.
Због свега наведеног тражимо хитан заједнички састанак ваша два одбора,
на коме бисмо вас упознали са целокупним проблемом и нашим предлогом за
решење ових дугова, а на седницу треба позвати и представнике Министарства
енергетике, ЕПС-а и Министарства трговине.
Очекујући хитно заказивање седнице, срдачно вас поздрављам.
Прилог:
• Танјуг: Изјава министарке Зоране Михајловић.
• Одлука УО ЕПС-а о регулисању старог дуга
• Плакат-Акција БЕЗ КАМАТЕ НА РАТЕ
• Летак-Без камате на рате
• Извод из ЗОО
Ниш, 19.04.2013. год.
П Р Е Д С Е Д Н И К
Мр. Јован Јовановић, дипл.инг.
ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
Kamata na kamatu
Član 279
(1) Na dospelu a neisplaćenu ugovornu ili zateznu kamatu, kao i na druga dospela povremena
novčana davanja ne teče zatezna kamata, izuzev kad je to zakonom određeno.
(2) Na iznos neisplaćene kamate može se zahtevati zatezna kamata samo od dana kada
je sudu podnesen zahtev za njenu isplatu.
(3) Na povremena dospela novčana davanja teče zatezna kamata od dana kad je
sudu podnesen zahtev za njihovu isplatu.
Jednogodišnji rok zastarelosti
Član 378
(1) Zastarevaju za jednu godinu:
1) potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za
dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za
potrebe domaćinstva;
2) potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i
televizijskog prijemnika;
3) potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i
druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;
4) potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je
publikacija naručena.
(2) Zastarevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.
Povremena potraživanja
Član 372
(1) Potraživanja povremenih davanja koja dospevaju godišnje ili u kraćim
određenim razmacima vremena (povremena potraživanja), pa bilo da se radi o
sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o
takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je
potraživanje izdržavanja, zastarevaju za tri godine od dospelosti svakog pojedinog
davanja.
Download

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ¨ФОРУМ¨ - НИШ www.forum