Slovo víry
01/2015
A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme.
Římanům 10:8
Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem,
duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na
jehož tvorbě se můžete podílet i vy.
Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme.
Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli
přispět článkem, svědectvím či povzbuzením,
kontaktujte nás.
Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto
časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou
kdekoli.
Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení!
Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila
český národ.
Jsme zde proto, aby byl český národ spasený!
Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra
v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání!
Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost,
svobodu, pokoj, vítězství a zdraví.
[email protected]
vydalo: Biblické Centrum Víry o.s.
Členové redakce : Kukla Vítězslav
Kuklová Iveta
Jazyková korektura: Hana Petřinová
Slovo víry
Věčný život
už máme
1.Jan 5:12-13
Kdo má Syna, má život
; kdo nemá Syna Božího, ten život
nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího,
abyste věděli, že máte věčný život.
Je důležité, aby křesťané věděli, čemu věří. Aby znali Písmo. Boží Slovo je
neměnné, trvá na věky, a proto na Něm můžeme stavět své životy.
Dnes chci upevnit naši víru ve spasení, ve věčný život, který již máme.
Děje se to stále dokola. Stále se objevují lidé, kteří přinášejí pochybnosti
o jistotě spasení.
Někdy přijdou s tím, že k získání spasení jsou nutné skutky, jindy s tím, že kvůli
hříchu člověk spasení ztrácí anebo, že spasení je až v nebi.
Pokaždé přinášejí nepokoj, strach a nejistotu, tedy pravý opak toho, jak sloužil
Ježíš i apoštol Pavel, Jan a Petr.
Když mluvil Ježíš, ukazoval vždy na Otce, na Jeho lásku k nám a na spasení
z víry. Stejné Evangelium kázal Pavel, který byl zákoníky pronásledován za to,
že káže spasení z milosti skrze víru.
Je to velmi jednoduché. Kdo má Syna, má věčný život. A má ho teď.
Jan to píše prostě, bez podmínek a přívlastků. Ježíš stačí!
Není potřeba nic jiného, nikdo jiný, jen Ježíš! Tak prosté a všem dostupné to je!
Kdo má Ježíše, má věčný život teď!
pastor Vítězslav Kukla
Mlč!
1. Petr 3:1
Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo,
byli beze slova získáni jednáním svých žen.
Dlouhou dobu jsem si myslela, že tento verš říká, že manželka nemá svému
manželovi kázat evangelium, ale že má evangelium před ním žít.
Nedávno jsem nad tímto veršem opět přemýšlela a dostala jsem další zjevení.
Žena má manžela získat beze slov, to znamená, že má mlčet.
Ženy jsou přirozeně více hovorné než muži.
Slyšela jsem nádherné svědectví o tom, jak se manželé neustále hádali, až
jednoho dne vydala žena svůj život Ježíši a s hádáním přestala. Jejímu
manželovi to bylo divné a ptal se, co se jí stalo, že už se s ním nehádá. Řekla
mu, že ji Boží láska úplně změnila a už nemá potřebu se s ním hádat. Pro něj
to byla tak ohromná změna, že sám vydal svůj život Ježíši.
Pýcha musí mít vždy poslední slovo. Pokorný člověk však nemusí neustále
ubíjet druhého svými argumenty: „Já mám přeci pravdu.“
Žena nemusí komentovat všechno, co vidí.
1. Petr 4:8 A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku
jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.
Láska přehlíží to, co přehlížet může. Mnohdy je lepší říct spousty slov na
modlitbě Bohu a v situaci, kdy bychom chtěly něco říct svému manželovi, už
jen mlčet.
Možná, že se za svého manžela modlíš už roky a stále není vidět žádná
změna. Možná stačí jen ta jedna malá drobná změna u tebe: MLČ.
Mlč ve chvíli, kdy máš jiný názor, než tvůj manžel.
Mlč ve chvíli, kdy se chceš obhájit.
Mlč ve chvíli, kdy víš, že pokud něco řekneš, bude z toho hádka.
Raději se kousni do jazyka, než abys něco řekla.
Ježíš říká: „Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Matouš
11:29)
Když byl Ježíš před soudem, mlčel, přestože měl právo se obhájit.
Člověk s pokorným postojem ví, že Bůh ho vždycky obhájí a že pravda vždycky
vyjde najevo. Pokornému Bůh dává milost, schopnost zvládnout danou situaci
Božím způsobem.
Když my budeme mlčet, bude mít Bůh větší prostor mluvit.
pastor Iveta Kuklová
V ítězný rok
1. Jan 4:4
Vy jste z Boha synáčkové
a zvítězili jste nad nimi;
neboť větší je Ten, který je ve vás,
nežli ten, který je ve světě.
Začal další rok. Mnoho lidí si již koncem předešlého roku představuje,
jaký ten rok bude, co se bude dít špatného či dobrého.
Věřím, že většina věřících by chtěla žít v tomto roce Boží plány a ne
život určovaný okolnostmi, jinými lidmi nebo vlivem společnosti. Pro
pomoc je tu pro nás Boží Slovo, které má nesmírnou moc měnit
situace.
V tomto článku bych chtěla psát o Božím Slově a jeho promlouvání.
Jeden známý Boží služebník řekl: „Když je před tebou hora, nemluv
ke svému Bohu jak je ta hora vysoká, ale mluv k té hoře o tom, jak
veliký je tvůj Bůh.“
Náš Bůh je veliký a mocný. On stvořil hvězdy, naši planetu a vše
nádherné na ní. Zná vše o 7 miliardách lidí, kteří žijí na této zemi. Je
však také milosrdný a dobrý. O tvůj život se neustále zajímá.
Kdykoliv se ty začneš zajímat Jím, Božím Slovem, modlitbou, začne ti
zjevovat Své plány a také ti pomáhat je realizovat.
Je doba, kdy je čas se modlit, kdy je čas Boha chválit, kdy je čas
studovat Boží Slovo a kdy je čas Boží Slovo promlouvat.
Bůh vše stvořil Svým Slovem, řekl a stalo se a my máme autoritu
v Kristu Ježíši činit to samé. Boží Slovo nám razí cestu vpřed.
Jeremiáš 23:29
Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo
rozrážející skálu?
Každá nemoc je zákeřná a zlá, ale Bůh a Boží Slovo je větší než
každá nemoc.
Chudoba a nedostatek trýzní lidské životy, avšak mluvené Boží Slovo
je může proměnit v hojnost.
Problémy a starosti chtějí vytvářet velehory, ale Bůh je větší a s Ním
je možno každou horu překonat.
Lidské špatné motivy, postoje a pomluvy mohou znepříjemňovat
život, ale Boží Slovo a Boží láska je větší a silnější.
Ježíš je skrze Ducha Svatého v tobě, každý úžasný den tohoto roku.
On je vždy Ten větší. Jsou věci, které možná tento rok ještě fyzicky
neuvidíš, ale nevzdávej své vyznání, protože i vytrvalost je velkou
součástí úspěchu.
Přeji Ti vítězný rok, vítězný každý krok a hlavně vítězný celý život
v Kristu Ježíši!
Veronika Kulířová
Bůh chce, abychom pro Něj žili.
Co pro mne znamená žít pro Ježíše v České republice?
Nestydět se za to, že žiji s Ježíšem. Nestydět se za to, že se modlím. Veřejně
se přiznat k Ježíši. Nestydět se za to, že patřím mezi ty „fanatiky“, co chodí do
církve, kteří dávají desátky, mluví v jazycích, káží. Nestydět se za to, že čtu jen
Bibli a nejen to, že ji i žiji. Nestydět se za svůj názor, že budu mít sex až po
svatbě a potom už napořád jen s jedním člověkem a to se svým manželem
(manželkou).
Římanům 1:16 Neboť se nestydím za Evangelium Kristovo; moc zajisté Boží
jest ke spasení každému věřícímu.
Žít pro Ježíše znamená nestydět se za Ježíše. Veřejně se k Němu přiznat.
Matouš 10:32 Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznám i já jej před Otcem
svým, jenž jest v nebesích.
Ale žít pro Ježíše také znamená přestat se hádat se svým manželem
(manželkou), přestat se hádat s Bohem a s tím, co nechal zapsat do Svého
Slova. Pokořit se pod mocnou ruku Boží (1.Petr 5:6). Přijímat s tichostí
(s pokorou) vsáté Slovo a jednat podle něj (Jakub 1:21-22).
Žít pro Ježíše znamená: „Už nebudu žít to, co by chtělo moje tělo nebo moje
duše, ale budu žít to, co chceš Ty, Bože Otče.“
pastor Iveta Kuklová
Láska je vztah
Bůh je LÁSKA. LÁSKA je živá. LÁSKA je vztah.
Boží záměr při stvoření člověka byl, aby s ním měl Bůh blízký vztah a aby
spolu sdíleli Lásku. Člověk (muž i žena) byl stvořen pro vztah s Bohem.
Podstata našeho života je vztah s Bohem. Eva byla učiněna pro vztah
s Adamem. Každý člověk má potřebu vztahu s Bohem a vztahů s lidmi. V mém
životě potřebuji ostatní lidi a lidé potřebují mě. Jsme stvořeni V lásce, Z lásky,
SKRZE lásku a PRO lásku.
LÁSKA DÁVÁ.
To co říkám, co dělám, nebo čemu věřím, bez lásky selže, zkrachuje. Apoštol
Pavel to řekl takto: „Kdybych vírou hory přenášel, kdybych rozdal všechno,
kdybych dal i sám sebe a lásku bych neměl, nepřinese to žádný užitek.“
(1.Korintským 13:2-3) Pavel také napsal: „Usilujte o lásku (agapé), snažte se
dosáhnout lásky.“ Ptáš se jak? Přijímej a dávej. Přijímej lásku od LÁSKY, od
Boha, a dávej ji lidem. „Nepíšu vám, milovaní, nic nového, ale přikázání staré,
abychom se navzájem milovali.“ (spojení podle 1. Jan 2:7, 2. Jan 1:5)
Neboť, TAK Bůh miloval svět, že dal Svého jednorozeného Syna. (Jan 3:16)
Všimněte si nenápadného slůvka „tak“. Znamená takovým způsobem, takovou
mírou, tolik. Takto to vyjádřil a takto to udělal. Takovým skutkem Bůh vyjádřil,
JAK moc miluje lidi. DAL jim Svého Syna. Láska, kterou nevyjadřuji skutkem, je
jako obal bez obsahu. Láska žije jen ve vztahu.
Říkáme: „Musím si udělat čas na manželku, na děti, na rodinu, na přátele, na
lidi kolem mne.“ Vypadá to, jakoby čas s druhými lidmi byl jen nějaký bod
v programu našeho života. Mezi spoustu povinností, úkolů, plánů a projektů,
musím nějak vměstnat vztahy. Jako by vztahy byly jen částí něčeho (čeho?)
mnohem důležitějšího v našem životě. Ale Ježíš říká, že na lásce visí (je
zavěšen) celý zákon i proroci. Jinými slovy - celý starý zákon je shrnut
v přikázání miluj Boha svého celým svým srdcem, duší, silou i myslí a miluj
bližního svého. Milovat Boha a lidi není jen nějaká část mezi našimi
povinnostmi, je to podstata našeho bytí.
To nejdůležitější v životě nejsou naše úspěchy, naše pověst, uznání jiných lidí,
věci a majetek. Když člověk odchází z tohoto světa, nechce se loučit se svými
diplomy nebo platební kartou. Nechce, aby mu někdo přečetl seznam jeho
zásluh. Chce být obklopen svými blízkými, které miluje. Každý si v tu chvíli
uvědomí, že to o co v životě jde, jsou lidé.
Ale vztahy jsou někdy mimo naši kontrolu. Co když někdo bude ode mne něco
potřebovat? Co když mě to bude stát spoustu času?
Apoštol Jan říká: „Milovaní, nemilujme jen slovem, ale skutkem.“ (1. Jan 3:18)
Láska dává, láska se dává, láska je oběť. Vyjádřením lásky je dát náš čas. Čas
je pro nás všechny vzácný. Je tím vzácnější, čím více si to uvědomujeme.
Nechat moje touhy a představy, co bych všechno mohla dělat, nebo s kým by
se mně líbilo trávit čas. Nechat stranou moje osobní zájmy, pohodlí, peníze,
energii a čas, a dát to druhému člověku. To je oběť. Oběť je středem lásky.
Náš život není o nás. Náš život je o našem Bohu. Náš život je o Ježíši Kristu.
Náš život je o lidech, o vztazích, o lásce. Připomínejme si to vždy, když nás
čeká rozhodnutí, jak naložit s časem, jak naložit s penězi, jak nakládat s dary
a talenty od Boha. Protože láska je Boží podstata. Láska je naše podstata.
Láska žije ve vztahu.
Pavla Klingerová
Lék na tělesnost
Co je lékem na tělesnost?
Mnohdy chodíme roky s Bohem a říkáme si: „Kdy už se konečně zbavím
toho a toho hříchu? Kdy už konečně přestanu být tělesným křesťanem?“
Pokud si uvědomujeme, že potřebujeme změnu, je to ta lepší varianta.
Horší je, když to vidí všichni lidé kolem nás, ale my ne.
Boží Slovo říká: „Duchem choďtě a žádosti těla nevykonáte.“ (Galatským
5:16)
Lékem na tělesnost je zabývat se duchem. Zabývat se tím, kým jsem –
jsem duch, mám duši, žiji v těle. Nejsem tělo ani duše.
Nezabývat se svojí tělesností, protože když se tím zabývám, je to ještě
horší. Neustále mám před očima, jak jsem hrozný, co jsem ještě nezvládl.
Ale Bůh říká, že máme hledět na Ježíše – vůdce a dokonavatele naší víry
(Židům 12:2). Na to, co pro nás vytrpěl – kříž. A na to, že teď sedí po
pravici Boží na trůnu a chce skrze nás kralovat a panovat.
Římanům 6:14
Nebo hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale
pod milostí.
Není to hřích, který má panovat. Jsme to my.
Římanům 5:17
…mnohem více, kteříž by rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijali,
v životě novém kralovati budou skrze jednoho Ježíše Krista.
Kdo žije pod milostí, milost ho uschopňuje k tomu, aby už nehřešil.
Kdo hřeší, nežije pod milostí, ale pod zákonem. Hřích nad ním panuje.
Kdo hřeší a říká, že to je v pohodě, protože je pod milostí, zneužívá
doktrínu o milosti, aby se vymluvil z hříchu, který nad ním stále panuje.
Snaží se to omluvit, místo, aby nad hříchem skrze milost panoval.
Boží Slovo také říká v Koloským 3:1
Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na
pravici Boží sedí.
Takže má rada zní:
Dívejte se na Ježíše, na to kým vás učinil tím, že za vás zemřel.
V Něm jste se stali spravedlností Boží. Dívejte se na to, jak moc už vás
proměnil a důvěřujte Mu, že to, co započal i dokoná. Zabývejte se svým
úžasným Bohem a po čase zjistíte, že tělesnost je pryč.
Takový je náš mocný Bůh. On to dělá svým způsobem.
pastor Iveta Kuklová
Služebník
Evangelia
Efezským 3:7
Stal jsem se služebníkem tohoto Evangelia díky Boží milosti, jíž jsem byl
obdarován, a díky Jeho moci, jež ve mně působí.
1. Korintským 15:1-4
Bratři, chci vám připomenout Evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali,
v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám
kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám
přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den
byl vzkříšen podle Písem.
Pavel kázal jednoduché Evangelium.
Mluvil o Ježíši. O tom, že Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy, všechny
naše nemoci, viny a odsouzení, že přesně podle Písma (Izaiáš 53) zemřel, byl
pohřben a pak vstal z mrtvých.
O tom, že žije a nyní je nejvyšším veleknězem na věky podle řádu
Melchizedechova. Stojí před Otcem jako náš vykupitel, náš zachránce, jako ten
kdo nám vydobyl svobodu, spasení, zdraví, pokoj a hojnost. To vše nám
daroval a my to přijímáme vírou v Něj.
Pavel byl služebníkem tohoto Evangelia. Nemusel se nutit Evangelium kázat,
protože Evangelium v něm pracovalo a chtělo ven. Jak vycházelo ven, bylo
vždy spojeno s Boží mocí, protože Evangelium je Boží moc.
Nikoli, že Evangelium má moc, ale Evangelium samo o sobě je tou mocí ke
spasení.
Římanům 1:16
Nestydím se za Evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo
věří, předně Žida, ale i Řeka.
Stejně jako Pavel, má toto Evangelium i každý z nás a ono se chce projevit.
Mnoho věřících čeká, až zažijí zázrak. Pak vyjdou a budou kázat Evangelium.
Ale ono je to přesně naopak.
Ten, kdo nechá Evangelium vycházet ven, sleduje, jak Evangelium mění věci
kolem nás, protože Evangelium je moc. Moc, která mění, která zachraňuje,
uzdravuje a přináší svobodu.
Být služebníkem Evangelia není těžké, je to úžasné.
pastor Vítězslav Kukla
Nový titul
Boží Slovo je pro hladového ducha
potravou, která posiluje věřícího, aby
žil Božím hojným životem!
Proto nám Přísloví 4,21 dává pokyn,
abychom Boží Slovo udržovali ve
středu svého srdce a dávali je každý
den našeho života na první místo.
Pokrm víry vám pomůže uspokojit
hlad po Božím chlebu života. Toto
čtení na každý den, uvádějící krátké
oddíly Písma spolu se směsí
inspirujících soust z učení Kennetha
E. Hagina, pravidelně zmocní váš
život, když budete trávit čas
u prostřeného stolu Božího Slova.
Začněte tedy každý den roku krmit
svou víru touto výživnou stravou!
Mocí nabité studie zahrnují témata:
• El Shaddai • Neboj se
• V Něm • Zákon lásky
Kenneth E. Hagin
Pokrm víry – slovo na každý den – zima
96 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená,
cena 65 Kč
Objednávky na e-mailu: [email protected]
nebo na tel. 725 083 000
Download

kdo nemá Syna Božího, ten život