11. mart 2011. godine
[email protected] LIST GRADA KRAQEVA
grada Kraqeva“ i primewuje se za buxetsku
2011. godinu.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-20/2011-II
Dana: 11. marta 2011. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Milomir [qivi}, ecc, s.r.
___________________________________
25.
Na osnovu ~lana 67, 68, 69, 70. i 145. Zakona o energetici („Slu`beni glasnik RS“,
broj 84/04), ~lana 47. stav 1. i ~lana 48. stav
1. Odluke o uslovima i na~inu snabdevawa
toplotnom energijom grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 20/10) i
~lana 26. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/2008),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 11. marta 2011. godine, donela je:
TARIFNI SISTEM
za obra~un isporu~ene toplotne energije
iz sistema daqinskog grejawa
grada Kraqeva
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Tarifnim sistemom za obra~un isporu~ene toplotne energije iz sistema daqinskog grejawa grada Kraqeva utvr|uju se:
Broj 2 - Strana 25
Tarifni elementi za obra~un isporu~ene toplotne energije;
Tarifni stavovi za obra~un cena isporu~ene toplotne energije;
Grupe tarifnih kupaca u zavisnosti od
namene kori{}ewa objekata i kategorije
potro{a~a;
Na~in obra~una isporu~ene toplotne
energije.
Tarifni sistem utvr|uje tarifne elemente, tarifne stavove i na~in obra~una isporu~ene toplotne energije za tarifne i
kvalifikovane kupce toplotne energije.
Cena za isporu~enu toplotnu energiju
kupcu, mora biti u skladu sa metodologijom
za formirawe cena, koja je sastavni deo ovog
tarifnog sistema (prilog 1).
II TARIFNI ELEMENTI I
TARIFNI STAVOVI
^lan 2.
a) Tarifni elementi
Tarifni elementi za obra~un isporu~ene toplotne energije su:
- prikqu~ena toplotna snaga,
- zagrevna povr{ina,
- isporu~ena toplotna energija, i
- naknada za merno mesto (o~itavawa).
^lan 3.
Prikqu~ena toplotna energija se utvr|uje na osnovu projekta termotehni~kih instalacija ili snimawem toplotne snage u
objektu, odnosno delovima objekta, a iskazuje se kW. Vrednost prikqu~ene toplotne snage se zaokru`uje na jedno decimalno mesto.
Zagrevna povr{ina se utvr|uje na osnovu projekta ili snimawem zagrevne povr{ine u objektu, odnosno delovima objekta, a iskazuje se u m2.
Strana 26 - Broj 2
[email protected] LIST GRADA KRAQEVA
^lan 4.
Isporu~ena toplotna energija za grejawe utvr|uje se o~itavawem stawa na mera~u
toplotne energije i iskazuje u kWh. O~itana
stawa na mernom ure|aju izra`avaju se celim brojem. U slu~aju neispravnog mera~a
toplotne energije, a prema ~lanu 40. Odluke
o uslovima i na~inu snadbevawa toplotnom
energijom grada Kraqeva, definisan je na~in obra~una kada je mera~ u kvaru.
11. mart 2011. godine
3. kupci toplotne energije za grejawe
povla{}enog prostora.
^lan 7.
U tarifnu grupu „kupci toplotne energije za grejawe povla{}enog prostora“ spadaju: parohijski domovi, vaspitno obrazovne i za{titne ustanove, domovi starih, obdani{ta, |a~ki i studentski domovi, hotelske sobe i sl.
^lan 5.
b) Tarifni stavovi
Tarifni stavovi za obra~un cena isporu~ene toplotne energije obuhvataju na~ine
iskazivawa cena po utvr|enim jedinicama
i to:
- cena po jedinici prikqu~ene toplotne snage u din/kW godi{we ili grejne povr{ine
- cena po jedinici isporu~ene toplotne
energije za grejawe u din/kWh,
- cena po jedinici zagrevane povr{ine
u din/m2 mese~no,
- cena raspodele, o~itavawa i obra~una
tro{kova, din/ merno mesto.
III RAZVRSTAVAWE KUPACA
TOPLOTNE ENERGIJE PO NAMENI
KORI[]EWA PROSTORA
^lan 6.
Kupci toplotne energije se dele na tri
grupe, a po nameni kori{}ewa objekta i to:
1. kupci toplotne energije za grejawe
stambenog prostora,
2. kupci toplotne energije za grejawe
poslovnog prostora,
^lan 8.
Kupci toplotne energije ~ija je potro{wa ve}a od 750 MWh spadaju u kategoriju
kvalifikovanih kupaca sa kojima se mogu
zakqu~ivati posebni ugovori o prodaji toplotne energije.
Tarifni elementi i tarifni stavovi iz
~lana 2. i ~lana 5. ove odluke odnose se i na
kvalifikovane kupce.
IV NA^IN OBRA^UNA TOPLOTNE
ENERGIJE
^lan 9.
Isporuka toplotne energije se kod pojedina~nih kupaca obra~unava se s obzirom
na slede}e:
- razvrstavawe kupaca u odgovaraju}u
tarifnu grupu,
- obra~un prikqu~ne snage ili grejne
povr{ine po va`e}oj tarifi,
- obra~un isporu~enih koli~ina toplotne energije po va`e}oj tarifi,
- obra~un tro{kova o~itavawa, raspodele i obra~una utro{ene toplotne energije.
11. mart 2011. godine
[email protected] LIST GRADA KRAQEVA
^lan 10.
Obra~unski period po~iwe 1. avgusta
teku}e, a zavr{ava se 31. jula naredne godine za stambeni prostor, a za ostale 15. oktobra teku}e, a zavr{ava se 15. aprila naredne godine.
Kupci toplotne energije pla}aju fiksnu naknadu za instalisanu snagu ili grejnu povr{inu mese~no tokom obra~unskog perioda, a isporu~enu toplotnu energiju mese~no tokom grejne sezone i po kona~nom obra~unu, zavr{etkom grejne sezone.
^lan 11.
Obra~un za isporu~enu toplotnu energiju sadr`i:
a) fiksni deo - tro{kove materijala,
usluga, radne snage, teku}eg i investicionog
odr`avawa, amortizacije, ispravke vrednosti potra`ivawa, izdatke finansirawa i
druge tro{kove poslovawa koji se pla}aju
mese~no u toku cele godine i obra~unavaju
na osnovu grejne povr{ine ili po jedinici
prikqu~ne toplotne snage, pomno`ene sa odgovaraju}om cenom po jedinici grejne povr{ine (din/m2/mesec ili din/kWh/mesec) u zavisnosti od tarifne grupe kojoj kupac pripada.
b) Varijabilni deo sadr`i:
- tro{kove energenata (prirodni gas,
EL lo`-uqe, mazut i drugo),
- tro{kove sopstvene potro{we toplotne energije potrebne za rad proizvodnih
ure|aja,
- tro{kove elektri~ne energije za pogon
pumpi na primarnoj toplovodnoj mre`i,
- tro{kove teku}eg odr`avawa,
- tro{kove vode i hemijske pripreme vode (HPV),
- ostale varijabilne tro{kove, koji se
obra~unavaju na osnovu izmerene potro{we
toplotne energije u toku grejne sezone u
kWh/ i pomno`eno sa odgovaraju}om cenom
din/kWh u zavisnosti od tarifne grupe kojoj kupac pripada.
Broj 2 - Strana 27
^lan 12.
Ako se vi{e tarifnih kupaca iste ili
razli~ite tarifne grupe snabdevaju toplotnom energijom preko zajedni~ke toplotne
podstanice preko zajedni~kog merila toplotne energije, isporu~ena toplotna energija se raspore|uje izme|u grupa tarifnih
kupaca prema instalisanoj snazi ili grejnoj povr{ini. Raspodela isporu~ene toplotne energije za poslovni i povla{}eni
prostor se vr{i prema instalisanoj snazi,
a za stambeni prostor prema grejnoj povr{ini u slu~aju da tarifni kupci nisu
ugradili posebna merila toplotne energije
za registrovawe sopstvene potro{we. Suma
svih u~e{}a mora iznositi 100 %.
V OBRA^UN ISPORU^ENE
TOPLOTNE ENERGIJE
^lan 13.
Isporu~ena koli~ina toplotne energije
za pojedina~ne kupce obra~unava se preko
mernih ure|aja.
Koli~ina isporu~ene toplotne energije
se o~itava na mernom ure|aju postavqenom
na predajnom mestu u toplotnoj podstanici.
^lan 14.
Iznos za koli~inu isporu~ene toplotne
energije za pojedina~ne kupce, zasnovan na
grejnoj povr{ini (gde nema mera~), izra~unava se tako {to se zagrevana povr{ina po m2
pomno`i sa odgovaraju}om stavkom po jedinici zagrevane povr{ine (din/m2) mese~no.
Kod ostalih kupaca obra~un sadr`i
fiksni i varijabilni deo u skladu sa ~lanom 12. ove odluke.
Strana 28 - Broj 2
[email protected] LIST GRADA KRAQEVA
^lan 15.
Tarifni kupac mo`e na svoj zahtev ili
nalogom isporu~ioca biti iskqu~en iz sistema daqinskog grejawa.
Ako se tarifni kupac u slu~ajevima iz
stava 1. ovog ~lana ponovo odlu~i za isporuku toplotne energije na istom mernom
mestu u roku koji je kra}i od 12 meseci mora izmiriti sve fiksne tro{kove isporuke toplotne energije koji ne zavise od potro{we.
Sve fiksne tro{kove, koje bi pla}ao da
je toplotnu energiju dobijao kontinuinirano, tarifni kupac mora izmiriti pre ponovnog prikqu~ewa.
^lan 16.
Utro{enu elektri~nu energiju za rad
predajne stanice tarifni kupac pla}a isporu~iocu elektri~ne energije.
Koli~inu utro{ene vode iz vodovodne
mre`e tarifni kupac pla}a isporu~iocu te
vode.
^lan 17.
Reklamacije vezane za dobijeni ra~un,
obra~un isporu~ene toplotne energije, odnosno usluge koje vr{i isporu~ilac na
osnovu Odluke o uslovima i na~inu snabdevawa toplotnom energijom grada Kraqeva,
isporu~ilac prima samo u pismenoj formi,
u roku od osam dana od dana prijema ra~una
ili obra~una.
Isporu~ilac toplotne energije je du`an da u roku od 8 dana razmotri i pismeno odgovori na svaku pisanu reklamaciju
kupca.
Primedbe na dobijeni ra~un ili obra~un ili prigovor na odla`u pla}awe ra~una odnosno obra~una za nesporni deo.
11. mart 2011. godine
OSNOVI ZA OBRAZOVAWE CENA I
ODRE\IVAWE TARIFNIH STAVOVA
ZA OBRA^UN ISPORU^ENE
TOPLOTNE ENERGIJE
^lan 18.
Cena toplotne energije po tarifnim
stavovima i grupama odre|uje se u skladu sa
Metodologijom za formirawe cena toplotne
energije, koja je sastavni deo ovog tarifnog
sistema.
Pri odre|ivawu cena toplotne energije po tarifnim stavovima i grupama uzima
se u obzir op{ta politika cena i planovi
razvoja sistema toplifikacije grada Kraqeva.
^lan 19.
Prvu izvornu cenu za koli~inu isporu~ene toplotne energije ili wenu promenu
utvr|uje nadle`ni organ grada Kraqeva, u
skladu sa Odlukom o uslovima i na~inu
snabdevawa toplotnom energijom grada Kraqeva, a na zahtev Toplane.
Zahtev iz stava 1. ovog ~lana mora biti
obrazlo`en.
^lan 20.
Nadle`ni organ grada Kraqeva daje saglasnost na akt o cenama toplotne energije
koji Toplana predlo`i po ovom tarifnom
sistemu.
Toplana predla`e pove}awe, odnosno
smawewe cene toplotne energije u slu~aju pove}awa odnosno smawewa cene energenata u
skladu sa Metodologijom o odre|ivawu cena.
11. mart 2011. godine
[email protected] LIST GRADA KRAQEVA
VI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 21.
Toplana je u obavezi da donese akt o cenama iz ~lana 19. ovog Tarifnog sistema
najdaqe do po~etka wegove primene, u roku
utvr|enom Odlukom o uslovima i na~inu
snadbevawa toplotnom energijom grada Kraqeva, i da akt dostavi nadle`nom organu
osniva~a za davawe saglasnosti.
^lan 22.
Ovaj tarifni sistem se primewuje na
sve ve} sklopqene ugovore kao i na nove vezane za prodaju toplotne energije.
^lan 23.
Tarifni sistem stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“, a primewiva}e se u roku
utvr|enom odlukom kojom se odre|uju uslovi i na~in snabdevawa toplotnom energijom
grada Kraqeva, u skladu sa zakonom.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-16/2011-II
Dana: 11. marta 2011. godine
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Milomir [qivi}, ecc, s.r.
___________________________________
Broj 2 - Strana 29
snik RS“, broj 16/97 i 42/98), ~lana 27. stav
1. ta~ka 3. Zakona o javnim preduze}ima i
obavqawu delatnosti od op{teg interesa
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 - ispr. i 123/07 - dr. zakon),
~lana 26. stav 1. ta~ka 9. i 12. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 4/08),
Skup{tina grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj 11. marta 2011. godine, donela je
RE[EWE
I
Daje se saglasnost na Odluku o visini
cene pija~nih usluga, zakupnine poslovnog
prostora i zemqi{ta za postavqawe mawih
monta`nih objekata na gradskim pijacama,
koju je doneo Upravni odbor JKP „Pijaca“
pod brojem 15-2/2010 od 08.10.2010. godine.
II
Sastavni deo ovog Re{ewa je Odluka
Upravnog odbora JKP „Pijaca“, broj 152/2010 od 08.10.2010. godine.
III
Ovo Re{ewe stupa na snagu danom objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Skup{tina grada Kraqeva
Broj: 011-13/2011-II
Dana: 11. marta 2011. godine
26.
Na osnovu ~lana 23. stav 1. Zakona o komunalnim delatnostima („Slu`beni gla-
Predsednik
Skup{tine grada Kraqeva
Milomir [qivi}, ecc, s.r.
___________________________________
Download

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije iz sistema