Výroční zpráva programu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
za rok 2013
Upřesnění: Plný název organizace, jejíž činnost popisuje tato výroční zpráva, je The Duke of
Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s. (IČO: 29143462). Tato organizace
se zabývá šířením programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (zkráceně programu DofE)
a v její komunikaci a tedy i v tomto textu jsou proto používány tyto dva pojmy.
2
Obsah
1. Úvod ................................................................................................................................................... 4
2. O programu DofE ................................................................................................................................ 5
2.1 Základní informace o programu DofE ........................................................................................... 5
2.2 Program DofE na mezinárodní úrovni .......................................................................................... 6
-
Státy, ve kterých program DofE působí ......................................................................................... 6
2.3 Program DofE na národní úrovni .................................................................................................. 7
3. Činnost naší organizace v roce 2013 ................................................................................................. 8
3.1 Zvyšujeme povědomí o programu DofE ........................................................................................ 8
3.2 Rozšiřujeme program DofE po celé republice ............................................................................... 9
3.3 Dodržujeme mezinárodní standardy ........................................................................................... 11
3.4 Získáváme podporu pro program ................................................................................................ 12
3.5 Přehled realizovaných akcí .......................................................................................................... 13
3.6 Naše činnost v číslech .................................................................................................................. 14
3.7 Hospodaření ................................................................................................................................ 15
4. Podporují nás ................................................................................................................................... 16
4.1 Patroni programu DofE................................................................................................................ 16
4.2 Sponzoři, dárci a další podporovatelé ......................................................................................... 18
5. Základní informace o organizaci ........................................................................................................ 21
5.1 Kdo jsme ...................................................................................................................................... 21
5.2 Kontaktní údaje ........................................................................................................................... 22
3
1. Úvod
„
Úvodní slovo Jeho královské Výsosti, vévody z Edinburghu
zakladatele programu
Mladí lidé vyrůstající v tomto moderním,
komplikovaném světě čelí mnoha obtížím a jejich
příležitosti pro dosažení osobních úspěchů jsou často
omezené. Cílem programu DofE je pomoci mladým lidem i těm,
kteří se angažují v jejich podpoře.
Program mladým lidem nabízí výzvu v podobě vstupu do
smysluplných volnočasových aktivit a dobrovolnických činností,
při kterých objeví potěšení ze splnění vlastních cílů a snů.
Pro organizace a jednotlivce, kteří podporují rozvoj mládeže, je
užitečnou pomůckou a rádcem.
„
Úvodní slovo Ondřeje Lochmana
výkonného ředitele programu v České republice
“
Program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (zkráceně
DofE) je sestaven tak, aby mladé lidi vedl k objevování
jejich talentů, zlepšování dovedností, formování osobních
postojů a schopnosti motivovat sama sebe k dosažení
dlouhodobého cíle.
Jako nejčastější výsledky programu uvádějí jeho účastnící zvýšení
svého sebevědomí, cílevědomosti, ale i poznání významu
věnování času zdarma těm, kteří z různých důvodů potřebují
pomoci.
Program DofE tedy připraví mladého člověka na to, aby lépe uspěl
na trhu práce a současně, aby lépe vnímal potřeby v jeho nejbližší
komunitě a okolí.
“
4
2. O programu DofE
2.1 Základní informace o programu DofE
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International
Award, zkráceně DofE) je rozvojový a motivační program pro mladé lidi ve věku 14–25 let,
poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží.
Program DofE založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty princ Philip, vévoda z Edinburghu,
společně s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem
Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu lordem Huntem. Proto se
v programu DofE spojuje důstojnost britské královské rodiny s klady zážitkové pedagogiky
a neopakovatelností velkých dobrodružství.
Smyslem programu je přivést mladé lidi k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoci jim získat
cenné dovednosti a kontakty. Účastníci programu DofE usilují o zlepšení svých dovedností, pravidelně
se věnují sportu, pomáhají ve svém nejbližším okolí a společně absolvují dobrodružnou expedici.
Konkrétní aktivity si mladí lidé vybírají dle vlastních zájmů tak, aby pro ně byly výzvou, inspirací
a především přínosem.
Aby si každý účastník programu DofE Award mohl stanovit cíle odpovídající jeho věku, možnostem
a preferencím, má program tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou trvání – bronzovou (vyžaduje
minimálně 6 měsíců), stříbrnou (obnáší minimálně 6 nebo 12 měsíců) a zlatou (znamená minimálně
12 nebo 18 měsíců). Je možné začít tou nejlehčí, tedy bronzovou úrovní, nebo se pustit rovnou do
úrovně stříbrné či zlaté.
5
Dle zvolené úrovně mladý člověk za své úsilí získává bronzovou, stříbrnou či zlatou cenu v podobě
prestižního certifikátu s mezinárodní platností, který mu může pomoci k přijetí na vysoké školy či
k získání zajímavé práce. Kromě toho si odnese spoustu nezapomenutelných zážitků, nových
přátelství, získá cenné zkušenosti a dovednosti a odhalí svůj potenciál a příležitosti.
2.2 Program DofE na mezinárodní úrovni
Program DofE funguje ve 140 zemích a oblastech světa a největší tradici a uznání má na britských
ostrovech, odkud pochází. Po celém světě se ho za jeho více než padesátiletou historii zúčastnilo přes
8 milionů mladých lidí a v roce 2013 ho každý den úspěšně splnilo přibližně 600 mladých lidí.
Česká republika je jednou ze zemí, v nichž za účelem zvýšení dosahu programu a podpory zapojených
organizací a mladých lidí funguje národní kancelář v podobě naší organizace.
-
Státy, ve kterých program DofE působí
6
2.3 Program DofE na národní úrovni
Program DofE se k mladým lidem dostává prostřednictvím místních center DofE, kterými se mohou
stát všechny organizace pracující s mládeží (např. škola, středisko volného času či dům dětí
a mládeže, domov mládeže, sportovní nebo turistický oddíl, nezisková organizace).
Mladí lidé na těchto místech najdou proškolené vedoucí programu, kteří jim podají potřebné
informace a poradí, jak se do programu DofE zapojit. Tito vedoucí jim také pomohou s výběrem
aktivit, jimž se v rámci programu budou věnovat. Vedoucí má vždy na starosti malou skupinu mladých
lidí, se kterými se pravidelně schází, aby je motivoval a pomáhal jim na jejich cestě programem DofE.
V roce 2013 program DofE v České republice značně zvýšil svůj dosah, což je blíž popsáno na
následujících stranách.
7
3. Činnost naší organizace v roce 2013
3.1 Zvyšujeme povědomí o programu DofE
Představení nové vizuální identity
Za
účelem
zefektivnění
komunikace
programu DofE po celém světě začalo v roce
2013 ve všech zemích probíhat sjednocování
názvů a vizuální identity. Naše organizace se
stala vůbec první, která jednotný název a
novou vizuální identitu začala hned od
začátku roku používat, což znamenalo
vytvoření
nových
webových
stránek
i veškerých propagačních materiálů. Nová
vizuální podoba i vize programu byla oficiálně
představena veřejnosti ve středu 6. února na
britském velvyslanectví za přítomnosti stávajících i nastupujících místních center i zástupců
významných organizací, pracujících s mládeží (Junák, ČRDM). Svou přítomností program podpořili i
Sian MacLeod, britská velvyslankyně v ČR, a Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Slavnostní předávání certifikátů absolventům programu DofE
Oceňování úspěšných absolventů je vždy příležitostí pro zvýšení motivace mladých lidí a pedagogů,
ale i zvýšení povědomí o programu mezi širší veřejností. K medializaci programu DofE přispěl fakt, že
v březnu 2013 do Prahy dorazil samotný princ Edward, hrabě z Wessexu a syn britské královny,
a osobně mladým lidem předal certifikáty na sledované ceremonii v Černínském paláci. Další
slavnostní předávání proběhlo v září v Emauzském klášteře a mladé lidi tentokrát ocenili mimo jiné
Tim Voase, britský diplomat a bývalý armádní důstojník, a Dan Přibáň, novinář, režisér a cestovatel
z projektu Transtrabant. Na rok 2014 jsou plánovány celkem tři ceremonie tohoto typu.
8
Patronát významných osobností
Během roku 2013 program získal podporu mnoha
významných českých osobností, které program
pomohou dostat do širšího povědomí nejen české
mládeže. S těmito osobnostmi byla natočena videa,
která se v roce 2014 postupně začnou objevovat na
sociálních sítích, mnozí mladí lidé i pedagogové se
s nimi již setkali při některých motivačních besedách
a dalších akcích. Spolupráce s těmito osobnostmi
v roli patronů programu DofE bude v roce 2014
nadále rozvíjena. Blíže se s nimi můžete seznámit
v kapitole Podporují nás.
3.2 Rozšiřujeme program DofE po celé republice
Získávání nových místních center programu DofE
V souladu s cílem zpřístupnit program DofE co největšímu počtu mladých lidí v České republice jsme
v roce 2013 aktivně oslovili víc než 100 vzdělávacích organizací po celé zemi, abychom je informovali
o možnosti a přínosech zapojení do programu DofE. Naším cílem je získat pro program DofE
organizace různého typu, aby se program dostal k mladým lidem ze všech sociálních vrstev a byl také
prostředkem inkluze. V roce 2013 se do programu v roli místních center programu DofE zapojilo
celkem 30 nových organizací, takže konečný stav ke konci roku byl na 40 organizací, jejichž rozložení
po České republice a napříč spektrem vzdělávacích organizací ukazují následující dvě znázornění.
V následujícím roce bude počet místních center programu nadále zvyšován.
9
Školení dalších vedoucích programu
Všem organizacím se zájmem o program DofE poskytujeme potřebnou metodickou a informační
podporu, kterou realizujeme mimo jiné prostřednictvím bezplatných vstupních školení, na nichž je
seznámíme se základy programu DofE, které jim umožní tento program přivést do svého regionu
v souladu s mezinárodními standardy. V roce 2013 jsme uspořádali celkem 11 školení, jimiž prošlo
131 pracovníků ve vzdělávání, kteří tak byli připraveni na různé role v programu DofE. Na rok 2014
plánujeme přibližně 15 školení s průměrnou účastí 15-20 osob na školení.
Zvyšování počtu účastníků programu
V roce 2013 došlo k významnému zvýšení počtu účastníků programu DofE jednak díky nárůstu počtu
organizací, v nichž jim je program k dispozici, ale také díky výraznější podpoře místních center
programu při oslovování mladých lidí například prostřednictvím setkání s patrony programu a
nových, modernějších propagačních materiálů a webových stránek. Na konci roku 2013 se programu
DofE zúčastnilo přes 370 mladých lidí, 102 absolventů programu bylo v tomto roce oceněno
10
prestižními certifikáty, jejich rozložení ve třech úrovních programu je znázorněné níže. Tato čísla
budou v roce 2014 dále narůstat.
Počet účastníků v jednotlivých úrovních programu DofE:
Počet oceněných v jednotlivých úrovních programu DofE:
3.3 Dodržujeme mezinárodní standardy
Získání mezinárodní licence a zahájení procesu sublicencování
Program DofE v roce 2013 celosvětově spustil systém licencování a sublicencování, který umožňuje
realizovat mezinárodní standardy a dbát na dodržování a zvyšování kvality v jednotlivých zemích
i organizacích, v nichž DofE funguje. Naše organizace se stala vůbec první organizací na světě, která se
podepsáním podmínečné licence s mezinárodní kanceláří programu DofE zavázala k naplňování
těchto standardů a zahájila práci na zavádění opatření, která umožní kvalitu programu DofE v zemi
sledovat a neustále zvyšovat. Jedním z těchto opatření je i nový systém sublicencování organizací,
které program DofE poskytují. Zároveň naše organizace podniká kroky potřebné k plánovanému
podepsání plné mezinárodní licence v roce 2014.
11
Zvyšování kvality programu DofE v ČR
Podpisem výše zmíněné mezinárodní licence jsme se
zavázali k neustálému zvyšování kvality programu ve
vztahu k zapojeným organizacím a mladým lidem, i na
úrovni naší organizace. Kvalitu zvyšujeme mimo jiné
pomocí nového systému školení, vývojem nových
metodických i informačních materiálů, uspořádáním
národního setkání za účelem vzájemné inspirace
vedoucích a inkluze účastníků programu a systematickým
získáváním zpětné vazby na proběhlé akce. Díky
mezinárodnímu rozšíření programu DofE také navazujeme mezinárodní partnerství, která nám
umožňují využívat příkladů dobré praxe ze zahraničí. Významné kroky směrem ke zvýšení kvality
programu DofE v ČR nás čekají i v roce 2014.
Vznik klubu absolventů programu
Sdružování zlatých absolventů programu DofE a jejich podpora v dalším vzdělávání se v zahraničí
velmi osvědčilo, proto došlo v listopadu 2013 k založení klubu absolventů programu DofE
(takzvaného Alumni Clubu) i v České republice. K založení tohoto klubu došlo během mezinárodního
setkání absolventů programu, na něž se sjeli absolventi programu ze zemí, v nichž už Alumni Club
funguje, i ze zemí, které ho také plánovali založit, což byla příležitost ke sdílení zkušeností a značné
vzájemné motivaci a inspiraci. Této akce se samozřejmě zúčastnili také absolventi programu z České
republiky.
3.4 Získáváme podporu pro program
Fundraisingové akce
Za účelem získání finančních prostředků na činnost naší
organizace a navázání důležitých kontaktů, z nichž může
plynout podpora v budoucnosti, jsme se podíleli v roli
organizátorů či charitativních partnerů na několika akcích.
Největší z těchto akcí byla fundraisingová galavečeře
s účastí prince Edwarda a jeho ženy, konaná v březnu
2013, jejímž přímým výnosem byla částka 202 tisíc získaná
prostřednictvím tomboly. Obdobným způsobem jsme
získali částky v řádech tisíců a desetitisíců také na
golfových turnajích Memoriál Lady Abrahams, NG Tour a BCC a gala večeru BCC.
12
Spuštění finanční podpory pro mladé lidi
Filosofie programu DofE žádá, aby byl program (a s ním
spojené smysluplné aktivity) dostupný všem mladým
lidem bez ohledu na jejich sociální zázemí. Proto jsme
v roce 2013 založili Fond DofE, jehož smyslem je
podporovat mladé lidi finančními příspěvky na jejich
zájmové aktivity a dobrodružné expedice, které by si
jinak nemohli dovolit. Fond jsme otevřeli v listopadu a
v prosinci jsme jeho prostřednictvím rozdělili celkem 98
tisíc mezi několik desítek mladých lidí, kteří se účastní
programu DofE.
Získání záštit
V únoru 2013 jsme od Michala Urbana, ředitele odboru pro mládež, získali záštitu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR z rukou. Pro rozšiřování programu DofE v Libereckém kraji byla
také důležitá záštita hejtmana tohoto kraje, Martina Půty. V roce 2014 bude naše organizace usilovat
o další podobné záštity, které mohou usnadnit vstup programu DofE do regionů a vzdělávacích
institucí.
3.5 Přehled realizovaných akcí
6. února
představení nové vizuální identity a vize programu DofE
12. března
návštěva Johna Maye, generálního tajemníka mezinárodní kanceláře programu DofE
13. března
slavnostní předávání zlatých certifikátů s účastí prince Edwarda
13. března
fundraisingová galavečeře s účastí prince Edwarda
14. března
návštěva prince Edwarda na jedné ze škol zapojených do programu DofE
20.-21. duben základní školení programu DofE
22. duben
aktualizační školení programu DofE
4.-5. května školení školitelů expedic s účastí zahraničních lektorů
6. května
školení hodnotitelů expedic s účastí zahraničních lektorů
18.-19. května expediční školení programu DofE
21. května
fundraisingový golfový turnaj Memoriál Lady Abrahams
23.-24. května prezentace programu DofE na Bambiriádě
31. května
aktualizační školení programu DofE v anglickém jazyce
13
13. června
účast na golfovém turnaji BCC v roli charitativního partnera
15. srpna
účast na golfovém turnaji NG Tour za účelem fundraisingu
10. září
představení programu DofE s besedou s Danem Přibáněm
12.-14. Září
expediční školení programu DofE
16. září
vystoupení Ondřeje Lochmana v panelové diskusi na Forum 2000
20. září
představení programu DofE s besedou s Klárou Poláčkovou
20.-21. září
základní školení programu DofE
25. září
základní školení programu DofE v anglickém jazyce
26. září
slavnostní předávání bronzových a stříbrných certifikátů
1. října
představení programu DofE s besedou s Timem Voasem
2.-6. října
účast zástupců národní kanceláře na mezinárodní konferenci programu DofE
11.-13. října národní setkání účastníků a vedoucích programu DofE
24. října
série besed s Danem Přibáněm s představením programu DofE v Libereckém kraji
1. listopadu účast na gala večeru BCC v roli charitativního partnera
6. listopadu série besed s Danem Přibáněm s představením programu DofE v Libereckém kraji
15. listopadu aktualizační školení expedic programu DofE
19. listopadu základní školení programu DofE
22.-24. listopadu mezinárodní setkání absolventů programu DofE
28. listopadu expediční školení programu DofE
3.6 Naše činnost v číslech
100 organizací osobně oslovených s informacemi o programu DofE
30 nově zapojených organizací pracujících s mládeží
40 organizací poskytujících program DofE mladým lidem ve svém regionu
11 školení pro zájemce o poskytování programu DofE
131 vyškolených pracovníků ve vzdělávání
370 mladých lidí účastnících se programu DofE na konci roku 2013
11 400 hodin dobrovolnické práce mladých lidí účastnících se programu DofE v roce 2013
102 oceněných absolventů programu
1016 splněných vzdělávacích cílů mladých lidí, kteří splnili program DofE v roce 2013
7 významných osobností, které program nově podporují v roli patronů programu
14
3.7 Hospodaření
Organizaci se v roce 2013 podařilo značně navýšit své prostředky zejména prostřednictvím darů
podporovatelů.
Tyto informace budou doplněny po dokončení finančního auditu.
15
4. Podporují nás
4.1 Patroni programu DofE
Každou z pěti oblastí programu DofE podporují významné osobnosti, které mají s danou oblastí
zkušenost a svým příběhem mohou být mladým lidem inspirací i příkladem.
Dobrovolnictví
Marek Eben
Herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Spolu se svými dvěma
bratry vystupuje Ebenové. Je považován za jednoho z nejlepších českých
moderátorů, vysoce ceněn je zejména jeh inteligentní humor. Moderuje nejen
populární televizní pořady, ale i mnoho dobročinných akcí.
Dovednost
Petr Forman
Herec, divadelník, loutkář a mimo jiné jeden ze synů úspěšného režiséra Miloše
Formana. S bratrem Matějem pod hlavičkou Divadla bratří Formanů realizovali
několik úspěšných kulturních projektů jako například Loď tajemství, což je
sezonní jeviště plovoucí po hladině Vltavy, které hostí divadlo, hudbu i film.
Sportovní aktivita
Jakub Vágner
Mezinárodní rybářská a televizní celebrita, držitel několika světových rekordů
v lovu sladkovodních ryb. Jeho rybářské pořady vysílají televizní stanice po
celém světě. Proslul především díky rybářskému pořadu Fish Warrior,
vysílaném televizní stanicí National Geographic Channel.
16
Dobrodružná expedice
Klára Poláčková
Horolezkyně, která jako první Češka zdolala Mount Everest, dobyla i další
významné hory a v květnu 2013 podnikla expedici na Aljašku. Kromě toho je
úspěšná i v kariéře PR manažerky – pracovala v londýnské centrále Euro RSCG
Worldwide, na britském Ministerstvu pro ústavní záležitosti a následně na
Ministerstvu zdravotnictví.
Dan Přibáň
V současné době působí jako nezávislý novinář a filmař, věnuje se zejména
cestovatelským výpravám po exotických zemích. Jeho posledním projektem je
expedice Trabantem napříč Jižní Amerikou. Dan je schopen projet v trabantu
tři kontinenty, džungle i pouště, jen aby všem dokázal, že to jde, v souladu s
filozofií DofE Award.
Petr Mikšíček
Ve 23 letech se rozhodl obejít Čechy pěšky a toto rozhodnutí ho přivedlo k
zájmům, jimiž se dnes už živí a jež se točí zejména kolem zkoumání českoněmeckého pohraničí. Je autorem knih Sudetská pouť a Zmizelé Sudety, které
jsou důkazem, že velké výzvy, zážitky a objevy člověk najde i za humny.
Akce s pobytem
Tim Voase
Zástupce velvyslankyně Velké Británie v Praze je zlatým absolventem a velkým
podporovatelem programu. Přesně v duchu výzvy DofE Award už několikrát
překonal sám sebe. Ať už se jednalo o 1500 km na kole z Londýna do Prahy
během minulého léta, nebo o třídenní běh z Prahy do Vyškova koncem května
2013, při kterém pomáhal získat peníze pro vybrané charitativní organizace.
17
4.2 Sponzoři, dárci a další podporovatelé
Za podporu v roce 2013 děkujeme našim klíčovým podporovatelům, individuálním dárcům i
partnerským organizacím.
Klíčoví podporovatelé
Hlavní partneři
Partneři
18
Partneři akcí
Záštita
Individuální dárci






Jan Sýkora
Jiří Zrůst
Michal Jelínek
Helena Felix
Jane Townsend
Daniel Křetínský
V rámci královské galavečeře děkujeme za podporu následujícím individuálním dárcům a firmám:



Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited
Deloitte Advisory s.r.o.
Patria Corporate Finance, a.s.













Bird & Bird, s.r.o.
CMS Cameron McKenna v.o.s.
DSA a.s.
HSBC Bank plc
Komerční Banka, A.s.
KKCG, a.s.
Landsdowne Invest, s.r.o.
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Mgr. Luděk Vrána
Mark Witerflood
Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář
Park Lane International School, a.s.
The Prague British School
19









PricewaterhouseCoopers Czech Republic
RENOMIA , a.s.
RWE Česká republika a.s.
SATPO broker, s.r.o.
Tomáš Raška
Uni Credit Bank Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Vrána & Pelikán, advokátní kancelář, s.r.o.
Zatiší Catering group a.s.
Partnerské organizace



Europe Direct
Rebel Pipers
Věda nás baví
20
5. Základní informace o organizaci
5.1 Kdo jsme
Tým národní kanceláře
Ondřej Lochman – výkonný ředitel
Eliška Zelendová – koordinátorka programu
Šárka Čapková – koordinátorka rozvoje programu
Alex Špoková – event manager (od února do prosince 2013)
Alena Jeslínková – koordinátorka projektů a školících aktivit (do března 2013)
Školitelé: Lukáš Kajínek, Petra Součková, Rostislav Konopa, Milan Ďurík
Stážisti: Daniela Slezáková, Barbora Debefová
Dobrovolníci: Iryna Yurkiv, Anna Janská, Marek Hubbell, Gitika Bhalla, Lucie Krumpholcová, Martin
Svoboda, Ivana Blašková
Správní rada
Jiří Zrůst – Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets
Ivan Chadima – Managing Partner, Targa Management s.r.o.
Tomáš Raška – Managing Partner, Natland Group
Dorozčí rada
Jan Sýkora – Předseda představenstva Wood & Company, a.s.
Michal Jelínek – Výkonný ředitel OKIN GROUP, a.s.
Jiří Pavlíček – Výkonný ředitel Aspironix s.r.o.
21
5.2 Kontaktní údaje
Název organizace: The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Kontaktní adresa: Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Fakturační adresa: Thunovská 183/18, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Telefon: +420 606 045 160
E-mail: [email protected]
Web: www.dofe.cz
Facebook: www.facebook.com/dofeawardcz
YouTube: www.youtube.com/dofeawardcz
IČO: 29143462
DIČ:CZ29143462
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Městského soudu v Praze v oddílu O,
vložce číslo 1066
Číslo účtu: 7386018001/5500
IBAN Number: CZ4755000000007386018001
SWIFT/BIC Code: RZBCCZPP
22
Download

Výroční zpráva za rok 2013 - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu