Н А Ц РТ З А К О Н А
О Б Е З Б Е Д Н О С Т И С А О Б РА Ћ А ЈА Н А П У Т Е В И М А
1
I О С Н О В Н Е О Д РЕ Д Б Е
Ч лан 1.
О вим зак о но м с е уре ђују правила с ао браћ аја и по наш ањ е уче с ник а у с ао браћ ају на
путу, о граниче њ а с ао браћ аја, с ао браћ ајни знак о ви, о знак е и знаци к о јих с е м о рају
придржавати уче с ници у с ао браћ ају, ус ло ви к о је м о рају даис пуњ авају во зачи зауправљ ањ е
во зилим а, о с по с о бљ авањ е к андидатазаво заче , по лагањ е во зачк их ис пита, с тицањ е правана
управљ ањ е во зилим а, издавањ е во зачк их до зво ла, ус ло ви к о је м о рају даис пуњ авају во зила,
те хничк и пре гле ди, ис питивањ е и ре гис трацијаво зила, по с е бне м е ре к о је тре бапре дузим ати
у с ао браћ ају на путу, к ао и друга питањ а к о ја с е о дно с е на бе збе дно с т с ао браћ аја на
путе вим а(у даљ е м те к с ту: бе збе дно с т с ао браћ аја).
О вим зак о но м уре ђују с е о с но вни ус ло ви к о је м о рају ис пуњ авати јавни путе ви у
по гле ду бе збе дно с ти с ао браћ аја.
Ч лан 2.
К о нтро лу и ре гулис ањ е с ао браћ аја на путе вим а врш и М инис тарс тво унутраш њ их
по с ло ва– У правас ао браћ ајне по лиције и по дручне по лицијс к е управе .
Изузетно , к о нтро лу и ре гулис ањ е с ао браћ ајаво јнихво зиланапуте вим ам о гу даврш е
и надле жни во јни о ргани.
Н а де лу пута на к о м е с е изво де радо ви ре гулис ањ е с ао браћ аја м о гу врш ити лица
о влаш ћ е нао вим зак о но м .
Ближе про пис е о начину врш е њ а к о нтро ле и ре гулис ањ а с ао браћ аја на путе вим а
до но с и м инис тар унутраш њ ихпо с ло ва.
Ближе про пис е о начину врш е њ ак о нтро ле и ре гулис ањ ас ао браћ ајаво јних во зилана
путе вим адо но с и м инис тар надле жан запо с ло ве о дбране .
Ближе про пис е о начину врш е њ аре гулис ањ ас ао браћ ајанапуте вим анаде лу нак о м е
с е изво де радо ви до но с и м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
II О С Н О В Н А Н А Ч Е ЛА Б Е З Б Е Д Н О С Т И С А О Б РА Ћ А ЈА Н А П У Т Е В И М А
Ч лан 3.
Свак и уче с ник у с ао браћ ају дужан је да с е по наш а на начин к о јим не ћ е о м е тати,
угро зити или по вре дити друге уче с ник е , к ао и да пре дузм е с ве по тре бне м е ре ради
избе гавањ а или о тк лањ ањ а о пас них с итуација нас талих по наш ањ е м других уче с ник а у
с ао браћ ају, ак о с е бе или друго г тим е не до во ди у о пас но с т.
Ч лан 4.
Свак о правно лице и пре дузетник к о ји о бављ а де латно с т про изво дњ е , о државањ а,
с тављ ањ а у про м е т, по прављ ањ аили пре прављ ањ аво зилаили уре ђаја, ре зервних де ло ваи
о пре м е за во зила, дужан је да те по с ло ве о бављ апре м а ус ло вим а не о пхо дним за бе збе дно
уче с тво вањ е во зилау с ао браћ ају напуте вим а.
Привре дно друш тво или друго правно лице или пре дузетник к о ји про је к тује , гради,
ре к о нс труиш е , о државаи управљ апуте вим а, дужно је дато чини наначин к о ји о м о гућ ава
бе збе дно о двијањ е с ао браћ ајанапуту.
Правналицаи пре дузетници изс тава1. о во г чланам о гу о бављ ати о ве де латно с ти ак о
до бију до зво лу о д м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге .
Правналицаи пре дузетници изс тава2. о во г чланам о гу о бављ ати о ве де латно с ти ак о
до бију до зво лу о д м инис тарс тванадле жно г зас ао браћ ај.
2
Ч лан 5.
Свак о правно лице и пре дузетник влас ник , о дно с но к о рис ник во зила, дужан је да
о бе збе ди:
1) дањ е го ваво зилау с ао браћ ају напуте вим абуду те хничк и ис правнаи даис пуњ авају
друге про пис ане ус ло ве ;
2) да во зачи њ е го вих во зила ис пуњ авају про пис ане здравс тве не и друге ус ло ве за
бе збе дно управљ ањ е во зилим а.
Свак о физичк о лице влас ник , о дно с но к о рис ник во зила, дужан је дао бе збе ди дањ е го ва
во зилау с ао браћ ају напуте вим абуду те хничк и ис правна.
Ч лан 6.
Свак о правно лице к о је врш и о с по с о бљ авањ е к андидата за во заче дужно је да
о с по с о бљ авањ е с про во ди наначин к о ји о бе збе ђује дак андидат с те к не те о ријс к аи прак тична
знањ аи ве ш тине к о је с у по тре бне зас ам о с тално и бе збе дно управљ ањ е во зило м у с ао браћ ају
напуту.
Ч лан 7.
По је дини изрази упо тре бљ е ни у о во м зак о ну им ају с ле де ћ е значе њ е :
1.саобраћајје к ре тањ е во зилаи љ уди по путе вим а;
2. пут је грађе винс к и о бје к ат нам е њ е н зао двијањ е с ао браћ ајак о ји м о гу дак о рис те
с ви или о дре ђе ни уче с ници у с ао браћ ају по д про пис аним ус ло вим а;
3.јавни пут је пут о д о пш те г значаја к о ји м о гу по д је днак им ус ло вим а дак о рис те
с ви или о дре ђе ни уче с ници у с ао браћ ају и к о ји је надле жни о рган про глас ио к ао
так ав;
4.некатегорисани пут је пут к о ји је по м ак о м о с но ву до с тупан ве ћ е м бро ју разних
к о рис ник апо д је днак им ус ло вим а;
5.аутопут је јавни пут нам е њ е н ис к љ учиво за с ао браћ ај м о то цик aла, путничк их
во зила, те ре тних во зилаи ауто бус а, с аили бе зприк љ учних во зила, с афизичк и
о дво је ним к о ло во зним трак ам а за с ао браћ ај изс упро тних с м е ро ва, с а најм ањ е
две с ао браћ ајне трак е по с м е ру, бе зук рш тањ а у ниво у с а другим путе вим а и
же ле зничк им или трам вајс к им пругам а, и на к о ји с е м о же ук љ учити или
ис к љ учити с ам о о дре ђе ним и по с е бно изграђе ним јавним путе вим а;
6. мотопут је јавни пут нам е њ е н ис к љ учиво за с ао браћ ај м о то цик aла, путничк их
во зила, те ре тнихво зилаи ауто бус а, с аили бе зприк љ учних во зила;
7. улица је јавни пут у нас е љ у к о ји с ао браћ ајно по ве зује де ло ве нас е љ а;
8. земљ ани пут је не к ате го рис ани пут бе зизграђе но г к о ло во зно г зас то ра, паи к ада
наприк љ учк у надруги пут им аизграђе н к о ло во зни зас то р;
9. коловозје де о путанам е њ е н прве нс тве но зак ре тањ е во зила;
10. коловозна трака је уздужни де о к о ло во занам е њ е н зас ао браћ ај во зилау је дно м
с м е ру;
11. саобраћајна трака је о бе ле же ни уздужни де о к о ло во зне трак е нам е њ е н за
с ао браћ ај је дно г ре даво зила;
12. бициклистич ка трака је с ао браћ ајна трак а нам е њ е на ис к љ учиво за с ао браћ ај
бицик ала, м о пе даи лак ихтрицик ала;
13. саобраћајна трака за спора возила је с ао браћ ајнатрак ак о јо м с е м о рају к ре тати
с по ра во зила к о ја с е к ре ћ у брзино м м ањ о м о д о дре ђе не да не би о м е тала
с ао браћ ај другихво зила;
3
14. зауставна трака је о бе ле же ни уздужни де о к о ло во зне трак е нам е њ е н ис к љ учиво
за заус тављ ањ е во зила к о ја с е збо г не пре двидивих разло га м о рају заус тавити
(не ис правно с т, изне наднане с по с о бно с т во зачазауправљ ањ е во зило м и с л.);
15. саобраћајна трака за укљ уч ивањ е је с ао браћ ајна трак а нам е њ е на за
ук љ учивањ е во зиланапут с адруго г пута;
16. саобраћајна трака за искљ уч ивањ е је с ао браћ ајна трак а нам е њ е на за
ис к љ учивањ е во зилас апутанадруги пут;
17. саобраћајна трака за возила јавног превоза путника је с ао браћ ајна трак а
нам е њ е наис к љ учиво зак ре тањ е во зилајавно г пре во запутник аи к о јам о же бити
изграђе натак о дас е по њ о јм о гу к ре тати трам ваји;
18. раскрсница је де о к о ло во занак о м е с е ук рш тају, с пајају или раздвајају путе ви у
ис то м ниво у;
19. раскрсница са круж нимтокомсаобраћаја је рас к рс ницас ао с трво м нак о јо ј с е
с ао браћ ај о двијао билаже њ е м о к о о с трвау с м е ру с упро тно м к ре тањ у к азаљ к е на
с ату;
20. трамвајска баш тица је по с е бно уре ђе н де о путанам е њ е н ис к љ учиво зак ре тањ е
трам ваја;
21. тротоар је по с е бно уре ђе н де о пута дуж к о ло во за нам е њ е н прве нс тве но за
к ре тањ е пе ш ак а;
22. паркиралиш те је де о путанам е њ е н и уре ђе н прве нс тве но запарк ирањ е во зила,
к о ји с е с ас то ји о д је дно г или виш е парк инг м е с та;
23. паркингместо је о значе ни де о парк иралиш таис к љ учиво нам е њ е н запарк ирањ е
је дно г во зила;
24. колски улазје де о путак о јим с е во зилак ре ћ у к адас е ук љ учују у с ао браћ ај из
дво риш та, гараже или не к о г о бје к та;
25. пеш ач ки прелаз је о значе ни де о к о ло во за нам е њ е н за пре лазак пе ш ак а пре к о
к о ло во за;
26. пеш ач ка стаза је пут к о ји је нам е њ е н ис к љ учиво зак ре тањ е пе ш ак а;
27. бициклистич ка стаза је пут нам е њ е н ис к љ учиво зак ре тањ е бицик ала;
28. прелаз пута преко пруге је м е с то на к о је м с е у ис то м ниво у ук рш тају пут и
же ле зничк аили трам вајс к апруга;
29. пеш ач ко острво је о бе ле же ни или уздигнути де о к о ло во за к о ји је о дре ђе н за
привре м е но задржавањ е пе ш ак ак о ји пре лазе пре к о к о ло во за, улазе или излазе из
во зилазајавни пре во зпутник а;
30. насеље је изграђе ни, функ цио нално о бје дињ е н про с то р, к о ји је нам е њ е н за
живо т и рад с тано вник ао дно с но про с то р где с е о че к ује ве ћ е прис ус тво пе ш ак а
к о ји о с тварују по тре бе на то м про с то ру, о дно с но к о јe је к ао так во о значе но
о дго варајућ им с ао браћ ајним знак о м ;
31. возило је с ре дс тво к о је је по к о нс трук цији, уре ђајим а, с к ло по вим а и о пре м и
нам е њ е но и о с по с о бљ е но зак ре тањ е по путу;
32. бицикл је во зило с а најм ањ е два то чк а к о је с е по го ни с наго м во зача о дно с но
путник а, к о јас е по м о ћ у пе далаили ручицапре но с и нато чак о дно с но то чк о ве ;
33. моторно возило је во зило к о је с е по к ре ћ е с наго м с о пс тве но г м о то ра, к о је је по
к о нс трук цији, уре ђајим а, с к ло по вим а и о пре м и нам е њ е но и о с по с о бљ е но за
пре во злица, о дно с но с твари, зао бављ ањ е радо ва, о дно с но завучу прик љ учно г
во зила, о с им ш инс к их во зила;
34. мопед је м о то рно во зило с а два то чк а чија најве ћ а к о нс трук тивна брзина, бе з
о бзирананачин пре но с а, не пре лази 45 km/h, при че м у радназапре м инам о то ра,
к адаво зило им а м о то р с аунутраш њ им с аго ре вањ е м не пре лази 50 cm3, или с а
м о то ро м чијанајве ћ атрајнано м иналнас нагане пре лази 4 kW к адаво зило им а
е ле к трични по го н;
4
35. лаки трицикл је м о то рно во зило с а три то чк а чија најве ћ а к о нс трук тивна
брзина, бе з о бзира на начин пре но с а, не пре лази 45 km/h, при че м у радна
запре м ина м о то ра, к ада во зило им а м о то р с а унутраш њ им с аго ре вањ е м с а
по го но м набе нзин, не пре лази 50 cm3, или чијанајве ћ ае фе к тивнас нагам о то ра
не пре лази 4 kW к адаво зило им ам о то р с аунутраш њ им с аго ре вањ е м с адруго м
врс то м по го нс к о г го рива или чија најве ћ а трајна но м инална с нага м о то ра не
пре лази 4 kW к адаво зило им ае ле к трични по го н;
36. мотоцикл је м о то рно во зило с а два то чк а или с а три то чк а ас им е трично
рас по ре ђе них у о дно с у на с ре дњ у по дужну раван во зила (м о то цик л с а бо чним
с е диш те м ), чија најве ћ а к о нс трук тивна брзина, бе з о бзира на начин пре но с а,
пре лази 45 km/h, или с ам о то ро м чијарадназапре м инам о то рак адаво зило им а
м о то р с аунутраш њ им с аго ре вањ е м пре лази 50 cm3, или с ам о то ро м чијанајве ћ а
трајнано м иналнас нагапре лази 4 kW к адаво зило им ае ле к трични по го н;
37. теш ки трицикл је м о то рно во зило с а три то чк а, с им е трично рас по ре ђе них у
о дно с у нас ре дњ у по дужну раван во зила, чијанајве ћ ак о нс трук тивнабрзина, бе з
о бзирананачин пре но с а, пре лази 45 km/h, или с ам о то ро м чијарадназапре м ина
м о то ра к ада во зило им а м о то р с а унутраш њ им с аго ре вањ е м с а по го но м на
бе нзин пре лази 50 cm3, или чијанајве ћ ае фе к тивна с нагам о то рапре лази 4 kW
к адаво зило им ам о то р с аунутраш њ им с аго ре вањ е м с адруго м врс то м по го нс к о г
го рива или чија најве ћ а трајна но м инална с нага м о то ра пре лази 4 kW к ада
во зило им ае ле к трични по го н;
38. лаки ч етвороцикл је м о то рно во зило с аче тири то чк а, чијам ас ане пре лази 350
kg, ш то не ук љ учује м ас у бате ријаво зилас ае ле к тричним по го но м , чијанајве ћ а
к о нс трук тивна брзина, бе зо бзира на начин пре но с а, не пре лази 45 km/h, при
че м у радна запре м ина м о то ра, к ада во зило им а м о то р с а унутраш њ им
с аго ре вањ е м с а по го но м на бе нзин, не пре лази 50 cm3, или чија најве ћ а
е фе к тивнас нагам о то ране пре лази 4 kW к адаво зило им ам о то р с аунутраш њ им
с аго ре вањ е м с а друго м врс то м по го нс к о г го рива или чија најве ћ а трајна
но м иналнас нагам о то ране пре лази 4 kW к адаво зило им ае ле к трични по го н;
39. теш ки ч етвороцикл је м о то рно во зило с а че тири то чк а, о с им лак о г
к вадрицик ла, чијам ас ане пре лази 400 kg, о дно с но 550 kg зате ре тнаво зила, ш то
не ук љ учује м ас у бате рија во зила с а е ле к тричним по го но м , и чија најве ћ а
е фе к тивнас нага, о дно с но најве ћ атрајнано м иналнас нагам о то ране пре лази 15
kW;
40. возило за превоз путника је м о то рно во зило с а најм ањ е че тири то чк а
прве нс тве но нам е њ е но запре во злица, чијаје м ас аве ћ ао д 400 kg, и чијанајве ћ а
е фе к тивна с нага, о дно с но најве ћ а трајна но м инална с нага м о то ра је ве ћ а о д 15
kW;
41. путнич ко возило је во зило за пре во зпутник а к о је им а највиш е де ве т м е с та за
с е де њ е ук љ учујућ и и м е с то зас е де њ е во зача;
42. аутобус је во зило за пре во зпутник а к о је им а виш е о д де ве т м е с та за с е де њ е
ук љ учујућ и и м е с то зас е де њ е во зача;
43. тролејбусје ауто бус к о ји с е пре к о про во дник анапајае ле к трично м е не ргијо м ;
44. теретно возило је м о то рно во зило с анајм ањ е че тири то чк а, к о је је нам е њ е но за
пре во зте ре та, о дно с но врш е њ е рада о дно с но вучу прик љ учних во зила, чија је
м ас а ве ћ а о д 550 kg, и чија најве ћ а е фе к тивна с нага, о дно с но најве ћ а трајна
но м иналнас нагам о то раје ве ћ ао д 15 kW;
45. скупвозила је с ас тав вучно г во зилаи прик љ учно г, о дно с но прик љ учних во зила,
к о ји у с ао браћ ају напуту уче с твује к ао је днаце лина;
5
46. туристич ки воз је с к уп во зила к о ји чине вучно во зило и прик љ учна во зила,
нам е њ е ни за пре во з путник а у парк о вим а, хо те лс к о -турис тичк им и с личним
нас е љ им а, на по врш ини на к о јо ј с е не о бављ а с ао браћ ај и путу на к о м е с е
с ао браћ ај о бављ а у турис тичк е с врхе и чија најве ћ а к о нс трук тивна брзина
к ре тањ ане пре лази 25 km/h;
47. радна маш ина је м о то рно во зило к о је је прве нс тве но нам е њ е но за изво ђе њ е
о дре ђе них радо ва (к о м бајн, ваљ ак , гре јде р, уто варивач, ро во к о пач, булдо же р,
виљ уш к ар и с л.) и чија најве ћ а к о нс трук тивна брзина к ре тањ а не пре лази 45
km/h;
48. трактор је м о то рно во зило к о је им анајм ањ е две о с о вине и к о је је прве нс тве но
нам е њ е но за вуче њ е , гурањ е , но ш е њ е или по го н изм е њ ивих прик љ учак а за
изво ђе њ е прве нс тве но по љ о привре дних, ш ум с к их или других радо ва и за вучу
о дре ђе нихврс таприк љ учнихво зила;
49. мотокултиватор је м о то рно во зило к о је с е с ас то ји изпо го нс к о -управљ ачк о г и
то варно г де ла, к о ји с у к о нс трук тивно раздво јиви, а у с ао браћ ају на путу
уче с твују ис к љ учиво к ао је днаце лина, чији по го нс к и де о пре м ак о нс трук цији,
уре ђајим а, с к ло по вим а и о пре м и је нам е њ е н и о с по с о бљ е н за гурањ е , вуче њ е ,
но ш е њ е или по го н изм е нљ ивих прик љ учак а за изво ђе њ е по љ о привре дних
радо ва, чија најве ћ а к о нс трук цијс к а брзина није ве ћ а о д 30 km/h и чија с нага
м о то раније ве ћ ао д 12 kW;
50. прикљ уч но возило је во зило к о је је по к о нс трук цији, уре ђајим а, с к ло по вим аи
о пре м и нам е њ е но и о с по с о бљ е но да буде вуче но о д друго г во зила, а с лужи за
пре во зпутник а, о дно с но с твари, о дно с но зао бављ ањ е радо ва;
51. прикљ уч но возило за трактор је прик љ учно во зило к о је је нам е њ е но да буде
вуче но ис к љ учиво о д с тране трак то ра;
52. прикљ уч ак за извођ ењ е радова је изм е нљ иво о руђе к о је с лужи о бављ ањ у
по љ о привре дних, ш ум с к их или других радо ва, и к о је с е у с врху изво ђе њ арадо ва
по с тављ аили прик љ учује нам о то рно во зило ;
53. запреж но возило је во зило к о је је нам е њ е но и о с по с о бљ е но дагавуче упре гнута
живо тињ а;
54. трамвајје пре во зно с ре дс тво нам е њ е но прве нс тве но запре во зпутник а, к о је с е
к ре ћ е по ш инам а, к о је с е м о гу налазити у по пре чно м про филу пута, и к о је је
ради напајањ ае ле к трично м е не ргијо м по ве зано нае ле к трични во д;
55. светло је уре ђајк о је е м итује с ве тло с т;
56. регистровано возило је во зило к о је је упис ано у је динс тве ни ре гис тар во зилаи
за к о је је издата с ао браћ ајна до зво ла, ре гис тарс к е таблице и ре гис трацио на
нале пница;
57. маса возила је м ас апразно г во зилас ас вим пуним ре зерво арим аи про пис ано м
о пре м о м ;
58. носивост во зила је м ас адо к о је с е во зило м о же о пте ре тити пре м а де к ларацији
про изво ђача, при че м у с е у ту м ас у рачунаи ве ртик ално о пте ре ћ е њ е к о је во зило
прим ао д прик љ учно г во зила;
59. највећа дозвољ ена маса возила је збир м ас е во зилаи но с иво с ти во зила;
60. укупна маса возила је м ас а во зила и м ас ак о јо м је во зило о пте ре ћ е но (лица и
те ре т);
61. највећа дозвољ ена укупна маса возила је најве ћ ам ас ао пте ре ћ е но г во зилак о ји
је надле жни државни о рган про пис ао к ао најве ћ у до зво љ е ну;
62. највећа дозвољ ена маса скупа возила је збир најве ћ их до зво љ е них м ас аво зила
к о ја чине с к уп, ум ањ е н за ве ртик ално о пте ре ћ е њ е к о је во зило прим а о д
прик љ учно г во зила;
63. укупна маса скупа возила је м ас ао пте ре ћ е но г с к упаво зила(лицаи те ре т);
6
64. осовинско оптерећењ е је де о ук упне м ас е во зила у хо ризо нтално м по ло жају
к о јим њ е го вао с о винао пте ре ћ ује к о ло во зу с тањ у м иро вањ аво зила;
65. преправка возила је про м е на к о нс трук тивних к арак те рис тик а во зила к о јим с е
м е њ анам е наили врс таво зилаили де к ларис ане те хничк е к арак те рис тик е во зила
или де к ларис ане к арак те рис тик е уре ђајаи с к ло по ваво зила;
66. поправка возила је до во ђе њ е во зила, о дно с но уре ђаја и с к ло по ва во зила у
ис правно с тањ е ;
67. уч есник усаобраћају је лице к о је набило к о ји начин уче с твује у с ао браћ ају;
68. возач је лице к о је напуту управљ аво зило м ;
69. пеш ак је лице к о је с е к ре ћ е по путу, о дно с но к о је по путу с о пс тве но м с наго м
вуче или гураво зило , ручнак о лица, де чје пре во зно с ре дс тво , к о лицазане м о ћ на
лица или лице у де чје м пре во зно м с ре дс тву или лице у к о лицим а за не м о ћ на
лица к о је по к ре ћ е с о пс тве но м с наго м или с наго м м о то ра или лице к о је к лизи
к лизаљ к ам а, с к ијам а, с анк ам аили с е во зи нак о тураљ к ам а, с к е јтбо рду и с л;
70. заустављ ањ е возила је с вак и пре к ид к ре тањ а во зила на путу у трајањ у до 5
м инута, о с им пре к идаради по с тупањ апо знак у или правилу к о јим с е ре гулиш е
с ао браћ ај;
71. паркирањ е возила је с вак и пре к ид к ре тањ а во зила, у трајањ у дуже м о д 5
м инута, о с им пре к идаради по с тупањ апо знак у или правилу к о јим с е ре гулиш е
с ао браћ ај;
72. мимоилаж ењ е је про лаже њ е уче с ник а у с ао браћ ају по ре д друго г уче с ник а у
с ао браћ ају к о ји до лази изс упро тно г с м е рапо к о ло во зу пута;
73. претицањ е је про лаже њ е уче с ник а у с ао браћ ају по ре д друго г уче с ник а у
с ао браћ ају к о ји с е к ре ћ е у ис то м с м е ру по к о ло во зу пута;
74. обилаж ењ е је про лаже њ е уче с ник а у с ао браћ ају по ре д друго г уче с ник а у
с ао браћ ају к о ји с е не по м е ра, о бје к таили пре пре к е нак о ло во зу;
75. пропуш тањ е је радњ а к о ју уче с ник у с ао браћ ају пре дузим а к ак о би о м о гућ ио
к ре тањ е друго г уче с ник а у с ао браћ ају к о ји им а прве нс тво про лаза, так о да не
до ђе до про м е не до тадаш њ е г начина к ре тањ а уче с ник а у с ао браћ ају к о ји им а
прве нс тво про лаза, о дно с но до к о нтак та;
76. колона возила је низо д најм ањ е три во зила к о ја с у заус тављ е на или с е к ре ћ у
је дно иза друго г ис то м с ао браћ ајно м трак о м у ис то м с м е ру, чији је начин
к ре тањ а м е ђус о бно ус ло вљ е н и изм е ђу к о јих не м о же бе зо м е тањ а ућ и друго
во зило ;
77. видљ ивост је о дс то јањ е на к о м е уче с ник у с ао браћ ају м о же јас но уо чити
не о с ве тљ е ну пре пре к у;
78. прегледност је о дс то јањ е на к о м е уче с ник у с ао браћ ају, с о бзиро м на физичк е
пре пре к е , м о же у ус ло вим ано рм алне видљ иво с ти јас но виде ти друго г уче с ник ау
с ао браћ ају, о дно с но другу м о гућ у пре пре к у напуту;
79. услови смањ ене видљ ивости с у ус ло ви у к о јим аје видљ иво с т м ањ ао д 200 m на
путу изван нас е љ а, о дно с но 100 m напуту у нас е љ у;
80. светлоодбојни прслук је о де вни пре дм е т израђе н о д ре фле к тујућ их м ате ријала;
81. саобраћајна незгода је не зго дак о јас е до го диланапуту или је запо че танапуту,
у к о јо ј је уче с тво вало најм ањ е је дно во зило у по к ре ту и у к о јо ј је најм ањ е је дно
лице по гинуло или по вре ђе но или је нас талам ате ријалнаш те та;
82. европски извеш тајо саобраћајнојнезгоди је про пис ани о бразацк о ји уче с ници
у с ао браћ ајно ј не зго ди по пуњ авају нак о н с ао браћ ајне не зго де с а м ањ о м
м ате ријално м ш те то м ;
83. инструктор вож њ е је во зач м о то рно г во зила к о ји о бављ а прак тичну о бук у
к андидатазаво зача;
7
84. испитивач је лице к о је у ис питно ј к о м ис ији заво зачк и ис пит утврђује дали је
к андидат с те к ао по тре бназнањ аи ве ш тине зас ам о с тално и бе збе дно управљ ањ е
во зило м у с ао браћ ају напуту;
85. одстојањ е је најк раћ ауздужнаудаљ е но с т изм е ђу најис туре нијих тачак аво зила,
лица, о дно с но о бје к ата;
86. растојањ е је најк раћ а бо чна удаљ е но с т изм е ђу најис туре нијих тачак а во зила,
лица, о дно с но о бје к ата;
87. возило од историјског знач аја (олдтајмер) је м о то рно или прик љ учно во зило
к о је пре дс тављ а м ате ријални с по м е ник те хничк е к ултуре , традиције и
друш тве но г нас ле ђа;
88. одбач ено возило је во зило на путу к о је је видно запуш те но и к о је није
ре гис тро вано ;
89. место за седењ е је с е диш те или про с то р бе зс е диш тас адо с тупним е ле м е нтим а
за м о нтажу с е диш та или про с то р бе з с е диш та с а до с тупним прик љ учцим а
с игурно с них по јас е ва, при че м у с е до с тупним е ле м е нтим азам о нтажу с е диш таи
прик љ учцим а с игурно с них по јас е ва с м атрају о ни е ле м е нти и прик љ учци к о ји
нис у м е ханичк и о не с по с о бљ е ни;
90. саобраћајна сигнализација је с ис те м с ао браћ ајних знак о ва и друге о пре м е на
путу к о јао м о гућ авабе збе дно о двијањ е с ао браћ аја;
91. саобраћајни знак је знак к о јим с е упо тре бо м графичк их или с ве тло с них или
бро јчаних или с ло вних о знак а или других с им бо ла, уче с ници у с ао браћ ају
упо зо равају нао пас но с ти напуту, с тављ ају им с е до знањ ао граниче њ е , забране
и о баве зе, о дно с но дају о баве ш те њ апо тре бназабе збе дно к ре тањ е по путу;
92. саобраћајна дозвола је ис права к о јо м с е до к азује да је во зило упис ано у
је динс тве ни ре гис тар во зила;
93. регистарска таблица је о знак анаво зилу к о јо м с е о значавадаје во зило упис ано
у је динс тве ни ре гис тар во зила;
94. регистрациона налепница је о знак а к о јо м с е о дре ђује да во зило м о же да
уче с твује у с ао браћ ају у о дре ђе но м вре м е нс к о м ро к у;
95. возач ка дозвола је јавна ис права (ре ш е њ е ) надле жно г о ргана к о јим с е не к о м
лицу даје право дау с ао браћ ају напуту управљ аво зило м о дре ђе не к ате го рије на
о дре ђе но вре м е ;
96. дозвола (лиценца) за инструктора или предавач а или испитивач а је јавна
ис права(ре ш е њ е ) к о јалицим адаје право даврш е прак тичну о бук у или о бављ ају
те о ре тс к у нас таву или по с ло ве ис питивача;
97. дозвола (лиценца) за контролора технич ког прегледа је јавна ис права
(ре ш е њ е ) к о јалицим адаје право дао бављ ају те хничк и пре гле д во зила.
Ближу по де лу м о то рних и прик љ учних во зилаизс тава1. тачк е 31. до 51. о во г члана
про пис ују м инис тар надле жан за по с ло ве с ао браћ аја уз с аглас но с т М инис тарс тва
унутраш њ ихпо с ло ва.
III О С Н О В И С И С Т Е М А Б Е З Б Е Д Н О С Т И С А О Б РА Ћ А ЈА
1. Т ело за координацијубезбедности саобраћаја на путевима
Ч лан 8.
У циљ у о с тваривањ а с арадњ е и ус к лађе но г о бављ ањ а по с ло ва у функ цији
унапре ђе њ а бе збе дно с ти с ао браћ аја на путе вим а изм е ђу м инис тарс тава надле жних за
по с ло ве с ао браћ аја, унутраш њ их по с ло ва, здрављ а, правде и про с ве те , трго вине и ус лугак ао
и иницирањ аи праћ е њ апре ве нтивнихи другихак тивно с ти у о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја
8
напуте вим а, о бразује с е Те ло зак о о рдинацију по с ло вабе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а
(у даљ е м те к с ту: Те ло зак о о рдинацију), к ао радно те ло Владе .
Ак то м Владе ближе с е уре ђује о рганизацијаи начин радаТе лазак о о рдинацију.
Је динице те рито ријалне ауто но м ије , о дно с но ло к алне с ам о управе , о с нивају те ла за
к о о рдинацију (к о м ис ија, с аве т и с л.), ради ус к лађивањ апо с ло вабе збе дно с ти с ао браћ ајана
путе вим ак о ји с у изде ло к ругаје диница.
2. А генција за безбедност саобраћаја
Ч лан 9.
Влада, напре дло г м инис тарс тванадле жно г запо с ло ве с ао браћ аја, о с ниваАге нцију
забе збе дно с т с ао браћ аја, к ао јавну аге нцију (у даљ е м те к с ту: Аге нција).
Аге нција:
1) анализира, прати и унапре ђује с ис те м бе збе дно с ти с ао браћ аја (разво ј и к о риш ћ е њ е
је динс тве не базе по датак ао д значајазабе збе дно с т с ао браћ аја),
2) ради на унапре ђе њ у бе збе дно с ти во зача и других уче с ник а у с ао браћ ају, к ао и на
унапре ђе њ у бе збе дно с ти с ао браћ ајас ас тано виш таво зила,
3) о бављ апре ве нтивно -про м о тивне ак тивно с ти, апо с е бно во ди к ам пањ е о бе збе дно с ти
с ао браћ аја,
4) о бе збе ђује базу по датак а о те хничк им к арак те рис тик ам а м о то рних и прик љ учних
во зила, к о ји с у о д значајазаприм е ну про пис ао бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а,
5) с про во ди с тручни ис пит, о рганизује с е м инаре унапре ђе њ а знањ а и о бављ а про ве ру
знањ азапре даваче те о ријс к е нас таве у о буци во зача,
6) о рганизује с е м инаре унапре ђе њ азнањ аи о бављ апро ве ру знањ аинс трук то раво жњ е ,
7) с про во ди с тручни ис пит за ис питивача, о рганизује с е м инаре унапре ђе њ а знањ а и
о бављ апро ве ре знањ азаис питиваче наво зачк о м ис питу,
8) о рганизује о бук у и о рганизује и с про во ди с тручни ис пит заво зачатурис тичк о г во за,
9) о рганизује о бук у и о рганизује и с про во ди с тручни ис пит заво зачатрам вајa,
10) о рганизује о бук у и о рганизује и с про во ди ис пит знањ аи ве ш тиназаво заче к о јим аје
о дузетаво зачк адо зво лазбо г не с аве с но г управљ ањ а,
11) с про во ди с тручни ис пит за к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да, о рганизује с е м инаре
унапре ђе њ азнањ аи о бављ апро ве ре знањ азак о нтро ло рате хничк о г пре гле да,
12) издаје до зво ле (лице нце ) и издаје уве ре њ ау с к ладу с ао вим зак о но м ,
13) с арађује с аре гио налним и ло к алним те лим азабе збе дно с т с ао браћ аја,
14) издаје пе рио дичне анализе и публик ације с апо дацим ао с ао браћ ају и с ао браћ ајним
не зго дам а,
15) о рганизује и о бе збе ђује о бјављ ивањ е с тручне лите ратуре изо блас ти о с по с о бљ авањ а
во зача,
16) о бављ апо с ло ве у ве зи с априм е но м дигиталнихтахо графа,
17) о бављ аи друге задатк е ве зане заунапре ђе њ е бе збе дно с ти с ао браћ аја, утврђе не о вим
зак о но м и другим про пис им а.
Ч лан 10.
Аге нцијас е финанс ираиз:
1) буџ е таР е публик е Србије ;
2) но вчаних к азни за пре к рш аје у о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја, у вис ини к о ју
о пре де ли Влада;
3) по с е бних нак надазао бављ ањ е по с ло вак о је врш и Аге нција;
4) с о пс тве них изво ра прихо да, о дно с но нак нада за издавањ е до зво ла (лице нци) и
другихпо с ло ваунапре ђе њ абе збе дно с ти с ао браћ ајау надле жно с ти Аге нције ;
9
5) по к ло на, прило га по к ро вите љ а Аге нције и других прило га датих о с нивачу или
Аге нцији;
6) о с талихизво ра.
Вис ину нак наде из тачк е 3. и 4. пре тхо дно г с тава о дре ђује Влада на пре дло г
м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге .
3. С тратегија безбедности саобраћаја
Ч лан 11.
Влададо но с и Н ацио налну с трате гију бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а(у даљ е м
те к с ту: Н ацио налнас трате гија).
Н ацио налнас трате гијас адржи најзначајнијао бе ле жјапо с то је ћ е г с тањ абе збе дно с ти
с ао браћ аја, дуго ро чне и к ратк о то ро чне циљ е ве , с м е рнице , к љ учне о блас ти радаи ро к о ве за
до но ш е њ е о дго варајућ е г Н ацио нално г плана.
Н ацио налну с трате гију пре длаже Те ло за к о о рдинацију за пе рио д о д најм ањ е пе т
го дина, до к рајајунау по с ле дњ о јго дини важе њ аН ацио налне с трате гије .
Ч лан 12.
Н а о с но ву Н ацио налне с трате гије , на пре дло г Те ла за к о о рдинацију, Влада до но с и
Н ацио нални план бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а(у даљ е м те к с ту Н ацио нални план), за
пе рио д о д најм ањ е је дне го дине .
Н ацио нални план с адржи наро чито : задатк е , м е ре по прио рите тим а, о дго во рне
с убје к те , ро к о ве и финанс ијс к ас ре дс твау к љ учним о блас тим арада.
Ч лан 13.
Ск упш тине је диницате рито ријалне ауто но м ије , о дно с но ло к алне с ам о управе , до но с е
с трате гију и го диш њ и план бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим анас во м по дручју у с к ладу с а
Н ацио нално м с трате гијо м и Н ацио налним плано м .
4. П раћењ е безбедности саобраћаја
Ч лан 14.
Влада по дно с и Н аро дно ј с к упш тини изве ш тај о с тањ у бе збе дно с ти с ао браћ аја на
путе вим а, најм ањ е је данпут го диш њ е .
Н адле жни о рган је динице те рито ријалне ауто но м ије , о дно с но ло к алне с ам о управе ,
по дно с и с к упш тини изве ш тај о с тањ у бе збе дно с ти с ао браћ аја на то м по дручју најм ањ е
је данпут го диш њ е .
Ч лан 15.
У циљ у не пре к идно г праћ е њ а с тањ а бе збе дно с ти с ао браћ аја на путе вим а у
Р е публици Србији, Аге нцијапре длаже с ис те м је динс тве не о с но ве е виде нтирањ аи праћ е њ а
најзначајнијихо бе ле жјабе збе дно с ти с ао браћ аја.
Д ржавни о ргани и други с убје к ти дужни с у да Аге нцији до с тављ ају про пис ане
по датк е о о бе ле жјим азначајним забе збе дно с т с ао браћ аја.
10
Ч лан 16.
Инфо рм ације о о бе ле жјим абе збе дно с ти с ао браћ ајаизје динс тве не базе по датак аиз
члана9. с тав 2. тачк а1. с у јавне и до с тупне с вим апо д је днак им ус ло вим а, о с им о них чије
о бјављ ивањ е је зак о но м забрањ е но .
5. Ф инансирањ е безбедности саобраћаја
Ч лан 17.
Р е публик а, је диница те рито ријалне ауто но м ије и ло к алне с ам о управе , у о к виру
с во јих права и дужно с ти, о бе збе ђују с ре дс тва за финанс ирањ е унапре ђе њ а бе збе дно с ти
с ао браћ аја.
Изво ри с ре дс тавазаунапре ђе њ е бе збе дно с ти с ао браћ ајас у:
1) буџ е т Р е публик е Србије , је диница те рито ријалне ауто но м ије или ло к алне
с ам о управе ;
2) наплаћ е не но вчане к азне за пре к рш аје пре двиђе не про пис им а о бе збе дно с ти
с ао браћ ајанапуте вим а;
3) с ре дс тва к о ја ус тупе привре дна друш тва, о с игуравајућ а друш тва, хум анитарне и
друге о рганизације и је динице те рито ријалне ауто но м ије и ло к алне с ам о управе ;
4) по к ло ни или прило зи по к ро вите љ а дати Р е публици, је диници те рито ријалне
ауто но м ије или ло к алне с ам о управе ;
5) о с тали прихо ди.
Ч лан 18.
Сре дс твао д но вчаних к азни изчлана17. с тав 2. тачк а2. о во г зак о на, де ле с е так о да
50 % припадаР е публици, а50 % припадаје диници ло к алне с ам о управе начијо ј те рито рији
је пре к рш ај учињ е н.
Сре дс тва из члана 17. с тав 2. тачк а 2. о во г зак о на е виде нтирају с е на по с е бно м
рачуну заунапре ђе њ е бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а.
Ч лан 19.
Сре дс тваизчлана17. с тав 2. тачк а2) о во г зак о нак о рис те с е за:
1) рад Те лазак о о рдинацију,
2) рад Аге нције забе збе дно с т с ао браћ аја,
3) унапре ђе њ е с ао браћ ајно г вас питањ аи о бразо вањ а,
4) к ам пањ е , о дно с но ак ције изо блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја,
5) научно -ис траживачк и рад у о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја,
6) те хничк а о пре м ањ а је диница с ао браћ ајне по лиције к о је к о нтро лиш у и ре гулиш у
с ао браћ ајнапуте вим аи другихо ргананадле жнихзапо с ло ве бе збе дно с ти с ао браћ аја.
Сре дс тваизчлана17. к о рис те с е пре м апро грам у к о ји до но с и Те ло зак о о рдинацију,
о дно с но надле жни о рган је динице ло к алне с ам о управе изчлана8. с тав 3. о во г зак о на.
IV П РА В И ЛА С А О Б РА Ћ А ЈА
1. О пш те одредбе
Ч лан 20.
У че с ници у с ао браћ ају дужни с у да по с тупају у с к ладу с а про пис им а о правилим а
с ао браћ аја, с ао браћ ајним знак о вим а и знацим а и наре дбам а к о је даје о влаш ћ е но с лужбе но
лице надле жно г о ргана(у даљ е м те к с ту: по лицијс к и с лужбе ник ).
11
У че с ници у с ао браћ ају дужни с у дапо с тупају у с к ладу с ас ао браћ ајним знак о вим аи
к адатим е о дс тупају о д про пис ао правилим ас ао браћ аја.
У че с ници у с ао браћ ају дужни с у дапо с тупају у с к ладу с ас ве тло с ним с ао браћ ајним
знак о м и к ад с е значе њ е то г знак аразлик ује о д значе њ ао с талих с ао браћ ајних знак о ваили
правилас ао браћ аја.
У че с ници у с ао браћ ају дужни с у да по с тупају пре м а знацим а, о дно с но наре дбам а
к о јадају о влаш ћ е налицаи к ад тим е о дс тупају о д с ве тло с но г с ао браћ ајно г знак а, или друго г
с ао браћ ајно г знак аили правилас ао браћ аја.
Ч лан 21.
Во зач је дужан дас о бзиро м набрзину к ре тањ аво зилаи друге о к о лно с ти с ао браћ аја,
во зило држи на так во м о дс то јањ у и рас то јањ у о д других во зила о дно с но уче с ник а у
с ао браћ ају, дане изазивао пас но с т и не о м е тадруге уче с ник е у с ао браћ ају.
Ч лан 22.
Пре дм е т, о дно с но м ате рија к о ја м о же да угро зи, о дно с но о м е та бе збе дно с т
с ао браћ аја, не с м е с е налазити напуту.
У че с ник у с ао браћ ају је дужан да, бе зо длагањ а, с а пута ук ло ни пре дм е т, о дно с но
м ате рију к о јас е нак о ло во зу наш лањ е го вим чињ е њ е м , к ао и пре дм е т о дно с но м ате рију к о ја
по тиче с аво зилак о јим управљ а.
У к о лик о је у м о гућ но с ти и ак о тим е не о м е та бе збе дно с т с ао браћ аја, уче с ник у
с ао браћ ају је дужан, у циљ у бе збе дно с ти с ао браћ аја, да с а к о ло во за ук ло ни пре дм е те и
пре пре к е к о ји угро жавају бе збе дно с т с ао браћ аја на к о је наиђе , а ак о није у м о гућ но с ти,
дужан је дао то м е бе зо длагањ ао баве с ти по лицију или пре дузећ е к о је с е с тарао о државањ у
пута.
У че с ник у с ао браћ ају је дужан дабе зо длагањ ао баве с ти по лицију о с вак о м до гађају
о дно с но по јави к о јам о же угро зити или угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
Влас ник о дно с но к о рис ник во зилане с м е до зво лити дас е о дбаче но во зило налази на
путу о дно с но м е с ту нак о м е је до зво љ е но заус тављ ањ е , о дно с но парк ирањ е во зила
Ч лан 23.
Во зач је дужан дао брати пажњ у напе ш ак е к о ји с е налазе нак о ло во зу или с тупају на
к о ло во з.
К адаприлази пе ш ачк о м пре лазу, во зач м о радауправљ аво зило м наначин к о јим не
угро жава друге уче с ник е у с ао браћ ају и да во зи так во м брзино м да м о же по по тре би да
заус тави во зило ис пре д пе ш ачк о г пре лаза.
Н аде лу путанак о м е с е к ре ћ у де цаили с у по с тављ е ни с ао браћ ајни знак о ви о уче ш ћ у
де це у с ао браћ ају, во зач је дужан да во зи с а наро чито м о пре зно ш ћ у так о да м о же
благо вре м е но дазаус тави во зило .
Ч лан 24.
Сле по лице к о је с ам о с тално уче с твује у с ао браћ ају к ао пе ш ак , тре бадас е к ре ћ е уз
по м о ћ бе ло г ш тапаили о буче но г пс аво дича.
Во зило к о је је по де ш е но дањ им е управљ а лице с а инвалидите то м м о же , на захте в
то г лица, бити о значе но нале пницо м чији изгле д, с адржај, начин по с тављ ањ а и издавањ а
утврђује м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
О знак у изс тава2. о во г чланаиздаје о рган је динице ло к алне с ам о управе надле жан за
с ао браћ ај.
12
Ч лан 25.
Во зач во зилак о је о билази во зило зајавни пре во зпутник а, о дно с но ауто бус к о јим с е
о бављ апре во зпутник азас о пс тве не по тре бе к о је с е налази нас тајалиш ту, м о радауправљ а
во зило м так о дане угро жавалице к о је у то во зило улази или излази.
Л ице изс тава 1. о во г члана, к о је збо г улас к а о дно с но излас к а изво зила тре ба да
с тупи нак о ло во здужно је дас е пре тхо дно уве ри дас тупањ е м нак о ло во зне о м е тас ао браћ ај
и не угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
Во зач во зилам о радас е заус тави изаво зилаизс тава1. о во г члана, к адалицак о ја
улазе о дно с но излазе из то г во зила м о рају да пре ђу пре к о с ао браћ ајне трак е о дно с но
бицик лис тичк е с тазе или трак е к о јо м с е во зило к ре ћ е .
Ч лан 26.
Во зач во зила к о је с е к ре ћ е иза во зила к о јим с е о рганизо вано пре во зе де ца и во зач
во зилак о ји то м во зилу до лази у с ус ре т, напуту с апо је дно м с ао браћ ајно м трак о м по с м е ру,
дужни с у дас е заус таве к адаје во зило к о јим с е пре во зе де цазаус тављ е но нак о ло во зу, до к
де цаулазе или излазе изво зила.
За вре м е улас к а и излас к а де це из во зила, во зач то г во зила м о ра ук љ учити с ве
по к азиваче правца.
Во зило к о јим с е врш и о рганизо ван пре во з де це м о ра бити о бе ле же но по с е бним
знак о м , к о ји про пис ује м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
Ближе про пис е о изгле ду и начину по с тављ ањ а по с е бно г знак а за о бе ле жавањ е
во зилак о јим с е о рганизо вано пре во зе де цадо но с и м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
Ч лан 27.
Во зач је дужан да, у нас е љ у, о м о гућ и ук љ учивањ е у с ао браћ ај ауто бус у к о ји с е
про пис но ук љ учује у с ао браћ ај с ас тајалиш та.
Ч лан 28.
Во зач не с м е да к о рис ти те ле фо н и друге уре ђаје за к о м уник ацију ук о лик о не м а
о пре м у к о јао м о гућ авате ле фо нирањ е бе зангажо вањ арук у завре м е во жњ е .
Во зач не с м е дас луш ам узик у наначин дане чује звучне с игнале других уче с ник ау
с ао браћ ају нити да пре дузим а друге радњ е к о је о м е тају њ е го ву пажњ у при управљ ањ у
во зило м .
Л ице к о је с е пре во зи во зило м не с м е дао м е таво зачау управљ ањ у во зило м , нити да
утиче нањ е гадауправљ аво зило м наначин к о јим с е ум ањ ује бе збе дно с т с ао браћ аја.
Ч лан 29.
У во зилу с е у с ао браћ ају напуту не с м е к о рис тити нити налазити уре ђај о дно с но
пре дм е т к о јим с е м о же о тк ривати о дно с но о м е тати рад уре ђаја за м е ре њ е брзине к ре тањ а
во зила.
Забрањ е но је с тављ ати у про м е т и ре к лам ирати уре ђаје и пре дм е те изс тава1.
Ч лан 30.
Во зач и путници у м о то рно м во зилу у к о м е с у уграђе ни с игурно с ни по јас е ви дужни
с у дау с ао браћ ају напуту к о рис те с игурно с ни по јас наначин к о ји је пре двиде о про изво ђач
во зила.
За вре м е к ре тањ а по путу, у путничк о м , те ре тно м во зилу и ауто бус у с е м о ра
налазити о дго варајућ и с ве тло о дбо јни прс лук .
13
Ч лан 31.
У м о то рно м во зилу на пре дњ е м с е диш ту не с м е да с е пре во зи де те м лађе о д 12
го дина, к ао ни лице к о је је по д утицаје м алк о хо ла, о по јних с ре дс таваили издругих разло га
није с по с о бно дауправљ ас во јим по с тупцим а.
Д е те до три го дине с таро с ти пре во зи с е у бе збе дно с но м с е диш ту, о дно с но к о рпи.
Изузетно о д с тава 1. о во г члана де те до 3 го дине , м о же с е пре во зити на пре дњ е м
с е диш ту, по ре д во зача, ук о лик о с е пре во зи у бе збе дно с но м с е диш ту, о дно с но к о рпи, к о јаје
о к ре нута с упро тно правцу к ре тањ а во зила а во зило не м а или је ис к љ уче н бе збе дно с ни
ваздуш ни јас тук
Ч лан 32.
Во зач не с м е да нагло м е њ а начин во жњ е , о с им у с лучају избе гавањ а не по с ре дне
о пас но с ти.
Во зач к о ји нам е рава да с е во зило м ук љ учи у с ао браћ ај, по м е ри во зило уде с но или
уле во , м е њ ас ао браћ ајну трак у, пре тиче , о билази, заус тављ а, с к ре ћ е , о к ре ћ е с е по лук ружно ,
во зи уназад, пре с тро јавас е и с л. с м е дао тпо чне так ву радњ у с ам о ак о с е уве рио дато м о же
даучини набе збе дан начин.
Пре врш е њ а радњ и из с тава 2. о во г члана, во зач је дужан да друге уче с ник е у
с ао браћ ају јас но и благо вре м е но о баве с ти о то м е , дајућ и им знак по м о ћ у по к азивачаправца
или, ак о о ни не по с то је , о дго варајућ и знак рук о м .
2. У кљ уч ивањ е возила у саобраћај
Ч лан 33.
Во зач м о же да с е ук љ учи во зило м у с ао браћ ај на путу с а по врш ине на к о јо ј с е не
врш и с ао браћ ај или с ам е с танак о м е је во зило било заус тављ е но или парк ирано , к ао и дас е
ис к љ учи во зило м изс ао браћ ајас ам о ак о с е уве рио датим е не ћ е о м е тати о с тале уче с ник е у
с ао браћ ају.
К ада с е во зач ук љ учује у с ао браћ ај из дво риш та, гараже или друге по врш ине , у
ус ло вим ане до во љ не пре гле дно с ти или видљ иво с ти дужан је дабе збе дно ук љ уче њ е изве де
узпо м о ћ лица к о је с е налази на по го дно м м е с ту ван во зила и к о је м у даје о дго варајућ е
знак о ве .
3. К ретањ е возила по путу
Ч лан 34.
Во зач не с м е дас е к ре ћ е путе м , о дно с но с ао браћ ајно м трак о м ни друго м по врш ино м
к о јаније нам е њ е назак ре тањ е во зила, о дно с но заво зило к о јим о н управљ а.
Ч лан 35.
Во зило с е к ре ћ е де с но м с трано м к о ло во зау с м е ру к ре тањ а.
Во зач је дужан дас е к ре ћ е во зило м узде с ну ивицу к о ло во заи нато лик о м рас то јањ у
о д њ е дане угро жавадруге уче с ник е у с ао браћ ају и не излаже с е бе о пас но с ти.
Н апуту у нас е љ у с анајм ањ е две с ао браћ ајне трак е заис ти с м е р, во зач м о же дас е
к ре ћ е во зило м с ао браћ ајно м трак о м к о јас е не налази узде с ну ивицу к о ло во за, ак о тим е не
о м е таво зилак о јас е к ре ћ у изањ е го во г во зила.
14
О дре дбас тава3. о во г чланане о дно с и с е наво зачате ре тно г во зилачијаје најве ћ а
до зво љ е нам ас аве ћ ао д 3500 kg, во зачаво зилак о је наравно м путу не м о же развити брзину
ве ћ у о д 40 km/h и на во зача во зила к о је није м о то рно во зило , о с им на де лу пута ис пре д
рас к рс нице или друго г м е с танак о м е во зило с к ре ћ е уле во о дно с но к адаврш и пре тицањ е или
о билаже њ е .
Ч лан 36.
Н а путу за с ао браћ ај во зила у о ба с м е ра на к о м е по с то је најм ањ е че тири с ао браћ ајне
трак е , во зач не с м е во зило м дапре лази нак о ло во зну трак у нам е њ е ну зас ао браћ ај во зилаиз
с упро тно г с м е ра.
Н апуту зас ао браћ ај во зилау о бас м е ранак о м е по с то је три с ао браћ ајне трак е , во зач не
с м е во зило м да с е к ре ћ е с ао браћ ајно м трак о м к о ја с е налази узле ву ивицу пута у правцу
к ре тањ аво зила.
Н а путу на к о м е с у к о ло во зне трак е физичк и о дво је не је дна о д друге , во зач не с м е
во зило м дас е к ре ћ е к о ло во зно м трак о м нам е њ е но м зас ао браћ ај во зилаизс упро тно г с м е ра
нити дапре лази изје дне к о ло во зне трак е у другу пре к о по врш ине к о јаихфизичк и раздваја.
Н а путу за с ао браћ ај во зила у је дно м с м е ру, во зач не с м е во зило м да с е к ре ћ е у
забрањ е но м с м е ру.
У к о лик о је на путу с а виш е с ао браћ ајних трак а за к ре тањ е у ис то м с м е ру о не м о гућ е н
с ао браћ ај на је дно ј о д трак а или с е трак а заврш ава, во зач к о ји с е к ре ћ е у ис то м с м е ру, у
с ао браћ ајно јтраци по ре д, дужан је дао м о гућ и ук љ учивањ е је дно г во зилау трак у к о јо м с е о н
к ре ћ е
Ч лан 37.
К ре тањ е во зило м уназад до зво љ е но је с ам о на к ратк о м де лу пута, о но м с трано м
к о ло во зак о јо м с е до тада во зило к ре тало унапре д ак о с е тим е не угро жавају нити о м е тају
други уче с ници у с ао браћ ају.
К ре тањ е во зила уназад није до зво љ е но на не пре гле дно м де лу пута, при с м ањ е но ј
видљ иво с ти, у туне лим а, наде лу путагде је забрањ е но заус тављ ањ е и напре лазим апре к о
же ле зничк е пруге .
Ч лан 38.
Во зач не с м е нагло да ус по ри во зило о с им у с лучају избе гавањ а не по с ре дне
о пас но с ти.
Во зач к о ји знатно ус по рава во зило дужан је да то учини на начин к о јим не ћ е
угро зити о дно с но о м е тати во заче к о ји с е к ре ћ у изањ е га.
Ч лан 39.
Трам вајс к о м баш тицо м о дно с но с ао браћ ајно м трак о м нам е њ е но м зак ре тањ е во зила
зајавни пре во зпутник адо зво љ е н је с ао браћ ај и во зилас апрве нс тво м про лазаи во зилапо д
пратњ о м .
Ч лан 40.
Заво жњ у бицик лао дно с но јахањ е живо тињ а, где не по с то ји по с е бнас тазао дно с но
трак а, с м е дас е к о рис ти к о ло во зу ш ирини о д највиш е је дан м е тар о д де с не ивице к о ло во за.
15
4. Н асилнич ка вож њ а
Ч лан 41.
Н ас илничк а во жњ а је по с тупањ е во зача к о је је у грубо ј с упро тно с ти с а правилим а
с ао браћ аја прилик о м к о је во зач не по к азује о бзир пре м а бе збе дно с ти о с талих уче с ник а у
с ао браћ ају.
5. Б рзина
Ч лан 42.
Во зач је дужан дабрзину к ре тањ аво зилаприлаго ди о к о лно с тим а, к арак те рис тик ам а
и с тањ у пута, видљ иво с ти, пре гле дно с ти, атм о с фе рс к им прилик ам а, с тањ у во зилаи те ре та,
фре к ве нцији с ао браћ ајаи другим ус ло вим а, так о даво зило м о же благо вре м е но дазаус тави
пре д с вак о м пре пре к о м к о ју, по д датим ус ло вим а, м о же дапре двиди.
Ак о во зач во зи с по ро у м е ри у к о јо ј о м е тано рм алан с ао браћ ај, дужан је данапрво м
о дго варајућ е м м е с ту о м о гућ и дагадруго во зило бе збе дно пре те к не , о биђе или про ђе .
Ч лан 43.
Н а путу у нас е љ у во зач не с м е во зило м да с е к ре ћ е брзино м ве ћ о м о д 50 km/h,
о дно с но брзино м ве ћ о м о д брзине до зво љ е не по с тављ е ним с ао браћ ајним знак о м за це ло
нас е љ е или њ е го в де о .
Изузетно , на путу у нас е љ у, чији с ао браћ ајно -те хничк и е ле м е нти то о м о гућ авају,
м о же дас е с ао браћ ајним знак о м до зво ли к ре тањ е во зило м брзино м и до 80 km/h.
Ч лан 44.
Н апуту ван нас е љ аво зач не с м е во зило м дас е к ре ћ е брзино м ве ћ о м о д:
1) 120 km/h наауто -путу;
2) 100 km/h нам о то путу;
3) 80 km/h нао с талим путе вим а,
о дно с но брзино м ве ћ о м о д брзине до зво љ е не с ао браћ ајним знак о м .
Ч лан 45.
Брзинак ре тањ аво зиланапуте вим апре м аврс ти во зилао граничавас е на:
1) 80 km начас - заауто бус е и ауто бус е с априк о лицо м запре во зте ре так ао и зате ре тна
м о то рнаво зилачијанајве ћ адо зво љ е нам ас аније ве ћ ао д 7.500 kg;
2) 80 km начас - зам о то рнаво зилак о јавук у прик љ учно во зило зас тано вањ е (к араван);
3) 70 km на час - за ауто бус е к ада с е врш и о рганизо вани пре во з де це , за згло бне
ауто бус е бе зм е с та за с тајањ е , за те ре тна м о то рна во зила чија је најве ћ а до зво љ е на
м ас аве ћ ао д 7.500 kg и зате ре тнам о то рнаво зилас априк љ учним во зило м ;
4) 50 km на час - за ауто бус е с а прик љ учним во зило м за пре во з лица, за градс к е
ауто бус е , ауто бус е к о ји, по ре д уграђе них с е диш таим ају и о дре ђе нам е с тазас тајањ е
и те ре тнаво зилак о јау то варно м с андук у врш е с к упни пре во злица;
5) 40 km/h - затрак то ре о дно с но 30к м /х к адас е у прик љ учно м во зилу к о је вуче трак то р
пре во зи најм ањ е је дно лице ;
6) 20 km/h - затурис тичк и во зи радну м аш ину нак о јо ј с е пре во зе лица.
Ауто бус и и те ре тна во зила најве ћ е до зво љ е не м ас е пре к о 7500 kg, к о ја с у
про изве де на, о дно с но први пут ре гис тро вана у Р е публици Србији нак о н с тупањ а на с нагу
о во г зак о нам о рају им ати уре ђај зао граничавањ е брзине к ре тањ ак о ји не до зво љ авак ре тањ е
брзино м ве ћ о м о д 10 km/h о д о граниче њ апре двиђе но г зату врс ту во зила.
16
Прилик о м к ре тањ апо путу во зилаизпре тхо дно г с тава у к о јаје уграђе н граничник
брзине , ис ти м о рабити ис праван и к о рис тити с е .
6. С кретањ е
Ч лан 46.
Во зач во зилак о ји с к ре ћ е у де с но дужан је дас к ре тањ е изврш и к ре ћ ућ и с е к рајњ о м
с ао браћ ајно м трак о м к о јас е про те же узде с ну ивицу к о ло во за, ак о с ао браћ ајним знак о м није
друк чије о дре ђе но .
Во зач во зила к о ји с к ре ћ е у ле во дужан је да с к ре тањ е изврш и к ре ћ ућ и с е к рајњ о м
ле во м с ао браћ ајно м трак о м к о ја с е про те же уз с ре диш ну линију, о дно с но с ао браћ ајно м
трак о м к о јас е про те же узле ву ивицу путас аје дно с м е рним с ао браћ аје м , ак о с ао браћ ајним
знак о м није друк чије о дре ђе но .
Во зач во зила к о ји с к ре ћ е у де с но дужан је да про пус ти во зило к о је с е к ре ћ е с а
њ е го ве де с не с тране , с ао браћ ајно м трак о м заво зилајавно г пре во запутник а.
7. П рвенство пролаза
Ч лан 47.
Н арас к рс ници или при друго м пре с е цањ у путањ аво зилаво зач је дужан дапро пус ти
во зило к о је до лази с ањ е го ве де с не с тране .
Во зач во зила к о ји на рас к рс ници с к ре ћ е у ле во дужан је да про пус ти во зило к о је
до лазећ и изс упро тно г с м е ранарас к рс ници задржаваправацк ре тањ аили с к ре ћ е у де с но , ак о
с ао браћ ајним знак о м није друк чије о дре ђе но .
Изузетно о д с т.1. и 2. о во г члана, трам вај у с вим с лучаје вим аим апрве нс тво про лаза,
ак о с ао браћ ајним знак о м није друк чије о дре ђе но .
Во зач к о ји улази во зило м на пут с а прве нс тво м про лаза дужан је да про пус ти с ва
во зилак о јас е к ре ћ у тим путе м .
Во зач је дужан дапро пус ти с ваво зилак о јас е к ре ћ у путе м нак о ји с е ук љ учује и к ада
тај пут није с ао браћ ајним знак о м о значе н к ао пут с апрве нс тво м про лаза, ак о во зило м улази
с азем љ ано г путанапут с ак о ло во зним зас то ро м или ак о напут улази с апо врш ине нак о јо ј
с е не врш и с ао браћ ај.
Во зач к о ји при с к ре тањ у во зилапре с е цабицик лис тичк у с тазу или трак у, дужан је да
про пус ти во зилак о ји с е с тазо м о дно с но трак о м к ре ћ у.
8. С аобраћајна раскрсници
Ч лан 48.
Во зач к о ји с е приближава рас к рс ници дужан је да прилаго ди во жњ у ус ло вим а
с ао браћ аја на рас к рс ници, а наро чито да во зи брзино м при к о јо ј м о же да с е заус тави и
про пус ти во зилак о јанарас к рс ници им ају прве нс тво про лаза.
Во зач је дужан да на до во љ но м о дс то јањ у пре д рас к рс ницо м во зило м изврш и
пре с тро јавањ е и заузм е по ло жај на с ао браћ ајно ј траци пре двиђе но ј за про лазак к ро з
рас к рс ницу у с м е ру у к о је м же ли нас тавити к ре тањ е .
Ч лан 49.
Во зач не с м е во зило м да уђе у рас к рс ницу иак о им а прве нс тво про лаза или м у је
с е м афо ро м то до зво љ е но , ак о ћ е с е збо г гус тине с ао браћ аја заус тавити на рас к рс ници или
о бе ле же но м пе ш ачк о м пре лазу, и тим е о м е тати или о не м о гућ ити с ао браћ ај во зилао дно с но
пе ш ак а.
17
9. П олукруж но окретањ е
Ч лан 50.
Во зач не с м е да врш и по лук ружно о к ре тањ е во зила у туне лу, на м о с ту, вијадук ту,
по дво жњ ак у, надво жњ ак у, к ао и у ус ло вим ас м ањ е не видљ иво с ти, о дно с но нам е с ту где је
не до во љ на пре гле дно с т, к ао и на де лу пута к о ји не м а до во љ ну ш ирину за по лук ружно
о к ре тањ е то г во зилас анајвиш е двам ане вра.
10. М имоилаж ењ е
Ч лан 51.
Прилик о м м им о илаже њ а во зач је дужан да с а с во је ле ве с тране о с тави до во љ но
рас то јањ а изм е ђу с во г во зила и во зила с а к о јим с е м им о илази, по по тре би и да во зило
по м е ри к аде с но ј ивици к о ло во за.
При м им о илаже њ у с апе ш ак о м , во зач је дужан дадржи бе збе дно рас то јањ е изм е ђу
во зилаи пе ш ак а.
Ак о збо г пре пре к е на путу или других уче с ник а у с ао браћ ају во зач не м о же да
по с тупи по о дре дби с тава1. о во г члана, дужан је даус по ри к ре тањ е с во г во зилаи дагапо
по тре би заус тави даби про пус тио во зило изс упро тно г с м е ра.
Ак о је збо г не до во љ не ш ирине путаили пре пре к е м им о илаже њ е о не м о гућ е но , во зач
к о је м је то , с о бзиро м на к арак те рис тик е и с тањ е пута и о к о лно с ти с ао браћ аја лак ш е да
изве де , дужан је да с е први заус тави и по по тре би, к ре тањ е м уназад или на други начин,
по м е ри с во је во зило и заузм е напуту по ло жајк о ји о м о гућ авам им о илаже њ е .
К ада на рас к рс ници во зила до лазе из с упро тних с м е ро ва и с к ре ћ у у ле во , во зач
м им о илази во зило изс упро тно г с м е ратак о ш то гапро пуш тас ас во је де с не с тране .
Ч лан 52.
Н а де лу пута к о ји је с ао браћ ајним знак о м о значе н к ао о пас ан ус по н, о дно с но к ао
о пас на низбрдица, на к о м е је м им о илаже њ е во зила не м о гућ е или је ве о м а о те жано , во зач
во зила к о је с е к ре ћ е низнагиб дужан је да заус тави с во је во зило на по го дно м м е с ту ак о
прим е ти дам у друго во зило иде у с ус ре т узнагиб.
Изузетно о д с тава 1. о во г члана, во зач к о ји с е к ре ћ е узнагиб дужан је да заус тави
с во је во зило ак о ис пре д с е бе им а по го дно м е с то за заус тављ ањ е к о је о м о гућ ава бе збе дно
м им о илаже њ е и ак о би, у с лучају да так о не по с тупи, м им о илаже њ е захте вало к ре тањ е
уназад је дно г о д во зила.
Н а путу изс тава 1. о во г члана, к ада је дно о д во зила к о ја с е м им о илазе м о ра да с е
к ре ћ е уназад, к ре таћ е с е уназад:
1) с вак о во зило к о је с е с ус ре ло с аво зило м к о је вуче прик љ учно во зило ;
2) те ре тно во зило к о је с е с ус ре ло с аауто бус о м ;
3) во зило к о је с е с ус ре ло с аво зило м виш е врс те ;
4) ак о с е м им о илазе во зилаис те к ате го рије - во зило к о је с е к ре ћ е низнагиб, о с им ак о је ,
с о бзиро м наус ло ве и по ло жај во зиланапуту, лак ш е дато учини во зач во зилак о је с е
к ре ћ е узнагиб.
У с м ис лу тачк е 3. пре тхо дно г с тава, во зила с е к лас ифик ују о д ниже г к а виш е м на
с ле де ћ и начин: м о то цик ли к ао и м о пе ди, трицик ли и че тво ро цик ли, путничк о во зило ,
трак то р, раднам аш ина, те ре тно во зило , ауто бус и с к уп во зила
18
11. П ретицањ е и обилаж ењ е
Ч лан 53.
Пре тицањ е и о билаже њ е врш и с е с але ве с тране во зила.
Пре тицањ е м о радас е врш и с аде с не с тране ак о је во зило нак о ло во зу заузело так ав
по ло жај и њ е го в во зач даје так ав знак да с е с а с игурно ш ћ у м о же зак љ учити да то во зило
с к ре ћ е у ле во .
Трам вај к о ји с е к ре ћ е по ш инам а по с тављ е ним на с ре дини к о ло во за с м е да с е
пре тиче с ам о с аде с не с тране , ак о изм е ђу њ е гаи де с не ивице к о ло во запо с то ји с ао браћ ајна
трак а.
Н апуту нак о м е по с то је најм ањ е две с ао браћ ајне трак е нам е њ е не зас ао браћ ај во зила
у ис то м с м е ру и нак о м е с у к о ло не во зила, брже к ре тањ е во зилау је дно ј траци о д к ре тањ а
во зилау друго ј траци не с м атрас е пре тицањ е м .
Н а путу у нас е љ у на к о м е по с то је најм ањ е две с ао браћ ајне трак е нам е њ е не за
с ао браћ ај во зилау ис то м с м е ру, про лаже њ е с аде с не с тране во зилак о је с е не к ре ћ е к рајњ о м
де с но м с ао браћ ајно м трак о м не с м атрас е пре тицањ е м .
Ч лан 54.
Во зач к о м е је дат знак запре тицањ е дужан је дапо м е ри с во је во зило к аде с но ј ивици
к о ло во за.
Во зач не с м е дапо ве ћ авабрзину к ре тањ ас во г во зиладо к гадруго во зило пре тиче .
Ч лан 55.
Пре тицањ е и о билаже њ е во зач с м е да врш и с ам о ак о тим е не о м е та но рм ално
к ре тањ е во зила к о ја до лазе изс упро тно г с м е ра и ак о на путу им а до во љ но про с то ра за
бе збе дно изво ђе њ е тихрадњ и.
Во зач не с м е да врш и пре тицањ е и о билаже њ е к ада тим е м о же угро зити друге
уче с ник е у с ао браћ ају.
Во зач не с м е во зило м дазапо чне пре тицањ е или о билаже њ е :
1) к о ло не во зила;
2) ак о је во зач к о ји с е к ре ћ е изањ е гао тпо че о пре тицањ е ;
3) ак о је во зач ис пре д њ е га на ис то ј с ао браћ ајно ј траци дао знак за пре тицањ е или
о билаже њ е ;
4) ак о би тим е угро зио бе збе дно с т с ао браћ ајаили о м е о с ао браћ ајизс упро тно г с м е ра;
5) ак о по изврш е но м пре тицањ у или о билаже њ у не би м о гао дас е врати у с ао браћ ајну
трак у к о јо м с е к ре тао пре то га бе з о м е тањ а или угро жавањ а о с талих уче с ник а у
с ао браћ ају;
6) заус тавно м трак о м ;
7) напо че тк у пре во ја, напре во ју, ис пре д и у не пре гле дно ј к ривини, о с им нак о ло во зу с а
најм ањ е две с ао браћ ајне трак е зак ре тањ е во зилау ис то м с м е ру;
8) у туне лу, о с им у туне лу с анајм ањ е две с ао браћ ајне трак е зак ре тањ е во зилау ис то м
с м е ру;
9) во зилак о јас е приближавају пе ш ачк о м пре лазу или гапре лазе;
10) во зило к о је с е заус тавило и заус тављ а ради про пуш тањ а пе ш ак а на пе ш ачк о м
пре лазу;
11) напре лазу путапре к о же ле зничк е или трам вајс к е пруге ;
12) к о ло не во зилапо д пратњ о м ;
13) с ао браћ ајно м трак о м зас по раво зила;
14) нам е с ту где је то забрањ е но с ао браћ ајним знак о м ;
19
15) наначин дапре лази во зило м пре к о не ис пре к идане уздужне линије при че м у к о рис ти
с ао браћ ајну трак у нам е њ е ну зак ре тањ е во зилаизс упро тно г с м е ра.
О билаже њ е заус тављ е не к о ло не напуту је забрањ е но ак о с е во зач нак о н о билаже њ а
не би м о гао бе збе дно ук љ учити на с ао браћ ајну трак у нам е њ е ну к ре тањ у во зила у с м е ру у
к о м е с е о н к ре ћ е .
Изузетно , о билаже њ е заус тављ е но г во зилаили пре пре к е напуту, у с лучају изс тава3.
тачк е 15. је до зво љ е но по д ус ло вим аизс тава1. о во г члана.
Во зач к о ји пре тиче дужан је дас во је во зило држи напо тре бно м рас то јањ у и о дс то јањ у
о д во зилак о је пре тиче , так о дагане о м е танити угро жавау с ао браћ ају.
Ч лан 56.
По с ле пре тицањ аили о билаже њ аво зач је дужан дас е , бе зо м е тањ аили угро жавањ а
о с талих уче с ник ау с ао браћ ају, врати у с ао браћ ајну трак у к о јо м с е к ре тао пре то га.
Ч лан 57.
Во зач не с м е да пре тиче друго во зило не по с ре дно ис пре д рас к рс нице или на
рас к рс ници к о јаније с ак ружним то к о м с ао браћ аја.
Н е по с ре дно ис пре д рас к рс нице и нарас к рс ници во зач с м е дапре тиче :
1) во зило к о је с к ре ћ е у ле во , апре тиче с е с аде с не с тране ;
2) во зило к о је с к ре ћ е у де с но , али дапри то м с во јим во зило м не пре лази наде о к о ло во за
нам е њ е н зас ао браћ ајво зилаизс упро тно г с м е ра;
3) во зило к о је с е к ре ћ е напуту с апрве нс тво м про лаза;
4) во зило к о је с е к ре ћ е рас к рс ницо м на к о јо ј је с ао браћ ај ре гулис ан с ве тло с ним
с ао браћ ајним знак о вим аили знацим ак о је даје по лицијс к и с лужбе ник ;
5) бицик л, м о пе д или м о то цик л.
Ч лан 58.
Ак о с е нас ре дини к о ло во заналази по врш инак о јаније нам е њ е назас ао браћ ај во зила,
о бје к ат или уре ђај, во зилам о рају даихо билазе с аде с не с тране .
По врш ине , о бје к ти или уре ђаји изс тава1. о во г чланак о ји с е налазе нас ре дини пута
с аје дно с м е рним с ао браћ аје м м о гу дас е о билазе с ао бе с тране , ак о с ао браћ ајним знак о м није
друк чије о дре ђе но .
12. З вуч ни и светлосни знаци упозорењ а
Ч лан 59.
Во зач је дужан да упо тре би звучни знак упо зо ре њ а к ада то захте вају разло зи
бе збе дно с ти с ао браћ аја, анаро чито :
1) на путу ван нас е љ а збо г упо зо ре њ а друго м уче с ник у у с ао браћ ају да же ли да га
пре те к не или о биђе , ак о би бе зто г знак а по с то јала о пас но с т нас танк а с ао браћ ајне
не зго де ;
2) ак о с е по ре д к о ло во заналази де те к о је не о браћ апажњ у нак ре тањ е во зила;
3) напуту ван нас е љ апре улас к ау не пре гле дну и узану к ривину или до лас к анапре во ј,
где је м им о илаже њ е о те жано .
Во зач је дужан да звучни знак упо зо ре њ а даје у м е ри к о ја је до во љ на да с е други
уче с ници у с ао браћ ају упо зо ре .
Во зач не с м е даупо тре бљ авазвучни знак про м е нљ иве фре к ве нције , о с им у с лучаје вим а
пре двиђе ним о вим зак о но м .
20
Ч лан 60.
Све тло с ни знак упо зо ре њ адаје с е к ратк им узас то пним или наизм е ничним паљ е њ е м
дугих или о бо ре них с ве тала, во де ћ и рачунадас е тим е не зас ле пљ ују во зачи к о ји до лазе из
с упро тно г с м е ра
Во зач м о же но ћ у, ум е с то звучно г знак а упо зо ре њ а, да упо тре би с ве тло с ни знак
упо зо ре њ а. Тајзнак во зач м о же даупо тре би и у нас е љ у прилик о м пре тицањ адруго г во зила.
Све тло с ни знак упо зо ре њ а во зач м о же да упо тре би и дањ у, ак о так ав начин
упо зо ре њ авиш е о дго вараус ло вим анапуту.
Ч лан 61.
Во зач во зилаје дужан данајавно м путу ук љ учи с ве по к азиваче правцанаво зилу,
ак о так ав уре ђај по с то ји о дно с но ак о је про пис ана о баве за по с то јањ а так во г уре ђаја за то
во зило :
1) завре м е улас к аили излас к апутник а;
2) ак о упо зо равадруге уче с ник е нао пас но с т у с ао браћ ају;
3) у ус ло вим аизразито с м ањ е не видљ иво с ти (гус там агла, дим и с л.);
4) ак о је по с ле дњ и у к о ло ни во зилак о јас е заус тавиланапуту изван нас е љ а, о с им ак о
је к о ло назаус тављ е назбо г по с тупањ апо с ао браћ ајно м знак у или правилу с ао браћ аја;
5) ак о с е к ре ћ е уназад;
6) ак о с е заус тави нак о ло во зу, о с им прилик о м парк ирањ анао бе ле же но м парк ингу,
о дно с но збо г по с тупањ апо с ао браћ ајно м знак у или правилу с ао браћ аја.
13. З аустављ ањ е и паркирањ е
Ч лан 62.
Во зач не с м е дазаус тави или парк ира во зило нам е с ту на к о м е би о но угро жавало
бе збе дно с т других уче с ник а у с ао браћ ају или пре дс тављ ало с м е тњ у за но рм ално о двијањ е
с ао браћ ајаили к ре тањ е пе ш ак а.
Ч лан 63.
Во зач к о ји је збо г не ис правно с ти на во зилу, с ао браћ ајне не зго де или друго г
о правдано г разло гапринуђе н даво зило заус тави нак о ло во зу, дужан је дапре дузм е с ве м е ре
даво зило м не до ве де у о пас но с т другаво зилаи дагаш то пре ук ло ни с ак о ло во за.
У к о лик о је во зач збо г не ис правно с ти на во зилу, с ао браћ ајне не зго де или издруго г
о правдано г разло гапринуђе н даво зило заус тави натрам вајс к им ш инам а, дужан је дагас а
ш ина о дм ах ук ло ни, а ак о то није м о гућ е , да о дм ах пре дузм е по тре бне м е ре да во зачи
трам вајанавре м е буду упо зо ре ни нао пас но с т.
Ч лан 64.
Н а јавно м путу ван нас е љ а во зач је дужан да, уве к к ад за то по с то ји м о гућ но с т,
заус тави или парк ираво зило ван к о ло во за.
Во зач к о ји заус тављ а или парк ира во зило на јавно м путу дужан је да га заус тави
о дно с но парк ира, не по с ре дно узде с ну ивицу к о ло во за, анајавно м путу нак о м е с е с ао браћ ај
о двија с ам о у је дно м с м е ру с м е да га заус тави о дно с но парк ира узде с ну или ле ву ивицу
к о ло во за.
21
У к о лик о с е узде с ну ивицу к о ло во заналазе трам вајс к е или друге ш ине , во зач не с м е
дазаус тави или парк ираво зило .
Во зач м о же да заус тави или парк ира во зило на м е с тим а к о ја с е налазе на с ре дини
к о ло во за, с ам о ак о с у та м е с та о бе ле же на с ао браћ ајним знак о м к ао м е с та за парк ирањ е
во зила.
Ч лан 65.
Во зач је дужан да во зило парк ира на је дно м парк инг м е с ту пре двиђе но м за
парк ирањ е те врс те во зила.
Н азаус тављ е но м или парк ирано м во зилу не с м ejу дас е о тварају врата, ак о с е тим е
о м е так ре тањ е других уче с ник ау с ао браћ ају или угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
Ч лан 66.
Во зач не с м е дазаус тави или парк ираво зило :
1) напе ш ачк о м пре лазу и напре лазу бицик лис тичк е с тазе пре к о к о ло во зак ао и
нао дс то јањ у о дно с но рас то јањ у м ањ е м о д 5 м е тарао д тихпре лаза;
2) на пре лазу пута пре к о же ле зничк е пруге о дно с но трам вајс к их ш ина и на
рас то јањ у о дно с но о дс то јањ у м ањ е м о д 5 м е тарао д пре лаза, к ао и у близини
же ле зничк е пруге о дно с но трам вајс к их ш ина, ак о с е тим е с пре чавас ао браћ ај
во зилак о јас е к ре ћ у по ш инам а;
3) на рас к рс ници и на о дс то јањ у о дно с но рас то јањ у м ањ е м о д 5 м е тара о д
најближе ивице по пре чно г к о ло во за;
4) у туне лу, у по дво жњ ак у, у гале рији, нам о с ту, нанадво жњ ак у;
5) у близини врхапре во јаили у к ривини где је пре гле дно с т путане до во љ наили
с е о билаже њ е во зилане м о же изврш ити бе зо пас но с ти;
6) на де лу пута где би ш ирина с ло бо дно г про лаза о д заус тављ е но г или
парк ирано г во зила до не ис пре к идане уздужне линије на к о ло во зу, с упро тне
ивице к о ло во заили пре пре к е напуту билам ањ ао д 3 м е тра;
7) нам е с ту нак о м е би зак лањ ало с ао браћ ајни знак ;
8) набицик лис тичк о јс тази, о дно с но траци;
9) нас тајалиш ту заво зилајавно г с ао браћ ајаи нао дс то јањ у о дно с но рас то јањ у
м ањ е м о д 15 м е тара ис пре д и иза о знак е на к о ло во зу к о јим је с тајалиш те
о значе но ;
10) на путу на к о м е с у к о ло во зне трак е физичк и о дво је не , о с им ак о је то
до зво љ е но с ао браћ ајним знак о м ;
11) изнад прик љ учк а на во до во дну м ре жу и улаза у к анализацију или другу
м ре жу к о м уналнихс лужби;
12) нам е с ту нак о м е би парк ирано во зило о не м о гућ ило прис туп друго м во зилу
ради парк ирањ аили излазак не к о м ве ћ парк ирано м во зилу;
13) натро то ару о с им ак о је то до зво љ е но (ре гулис ано ) с ао браћ ајним знак о м , при
че м у с е у то м с лучају м о ра о бе збе дити по врш ина за к ре тањ е пе ш ак а о д
најм ањ е 1,6 м е тараш ирине к о јане с м е бити узивицу к о ло во за;
14) напе ш ачк о јс тази;
15) на с ао браћ ајно ј траци за ук љ учивањ е , ис к љ учивањ е , заус тавно ј траци,
с ао браћ ајно јтраци заво зилајавно г пре во заи трам вајс к о ј баш тици;
16) напарк инг м е с ту к о је је до пунс к о м табло м с ао браћ ајно г знак а или о знак о м
нак о ло во зу о значе но к ао м е с то ре зервис ано заво зилао дре ђе них к о рис ник а,
к адаво зило к о јим управљ ане припадатим во зилим а;
17) напо врш инам анак о јим аје с ао браћ ајним знак о м забрањ е н с ао браћ ај во зила.
22
.Ч лан 67.
Во зач је дужан дам о то рно о дно с но прик љ учно во зило , о с им м о то цик лабе збо чно г
с е диш таи м о пе да, к о је је заус тављ е но нак о ло во зу о бе ле жи с игурно с ним тро угло м :
1) к адаје био принуђе н дас во је во зило заус тави нам е с ту или де лу пута о дре ђе но м у
пре тхо дно м члану о во г зак о на;
2) к ада је во зило заус тављ е но на к о ло во зу на так во м м е с ту да во зачи во зила к о ја с е
к ре ћ у ис тим с м е ро м не м о гу или те ш к о м о гу благо вре м е но дагауо че ;
3) напуту ван нас е љ а, к ао и напуту у нас е љ у но ћ у или у ус ло вим ас м ањ е не видљ иво с ти
к адаје м е с то нак о м е с е во зило заус тављ ане до во љ но о с ве тљ е но .
Сигурно с ни тро угао по с тављ ас е нак о ло во зизазаус тављ е но г во зила, у ве ртик ално м
по ло жају и на удаљ е но с ти к о ја на путу ван нас е љ а не м о же бити м ањ а о д 50 м е тара а у
нас е љ у 10 м е тара, так о да во зач к о ји наилази изс м е ра на к о м е је знак по с тављ е н м о же
благо вре м е но дазаус тави с во је во зило , о дно с но дабе збе дно о биђе заус тављ е но во зило .
К адаје напуту заус тављ е нак о ло нам о то рних во зила, знак с е по с тављ ананачин из
с тава2 о во г члана, с тим ш то с е ум е с то је дно г знак апо с тављ ају нак о ло во здвазнак а, је дан
по ре д друго г.
По ре д с игурно с но г тро угла, наво зилу изс тава1. о во г чланам о рају бити ук љ уче ни
с ви по к азивачи правца.
Ак о с е во зач налази по ре д во зила на к о ло во зу, дужан је да но с и с ве тло о дбо јни
прс лук .
Ч лан 68.
Во зач к о ји о с тављ а во зило на путу, пре не го ш то напус ти во зило , дужан је да
пре дузм е радњ е к о јим ас е с пре чавадас е во зило с ам о по к ре не , анаро чито :
1) даис к љ учи м о то р;
2) да с тави ручицу м е њ ача у о дго варајућ и с те пе н пре но с а и по по тре би ак тивира
парк ирну к о чницу;
3) дао к ре не пре дњ е то чк о ве пре м аивици тро то араили к о ло во заак о с е во зило о с тављ а
нанизбрдици, апре м ас ре дини к о ло во заак о с е во зило о с тављ анаузбрдици;
4) дас тави к линас те по дм е таче наначин к о јим ћ е о не м о гућ ити по к ре тањ е во зилаак о је
на путу с а уздужним нагибо м о с тављ е но во зило к о је по про пис им а м о ра им ати
по дм е таче ;
5) да затво ри про зо ре и друге о тво ре на во зилу, зак љ уча во зило и к љ уче ве узм е с а
с о бо м .
14. В уч ењ е возила
Ч лан 69.
У с ао браћ ају на путу, м о то рно м во зилу м о гу да буду придо дата највиш е два
прик љ учна во зила за пре во зте ре та, о дно с но је дно прик љ учно во зило за пре во злица, а на
ауто -путу и м о то путу с ам о је дно прик љ учно во зило .
Изузетно о д с тава1. о во г члана, турис тичк и во зс м е даим анајвиш е три прик љ учна
во зила.
Трак то р с м е давуче с ам о прик љ учно во зило затрак то р, ао с талам о то рнаво зилане
с м е ју давук у прик љ учно во зило затрак то р.
М о то рно во зило с м е да вуче с ам о прик љ учно во зило к о је не ум ањ ује њ е го ву
с табилно с т.
23
Прик љ учно во зило у к о м е с е пре во зе путници м о же бити придо дато с ам о ауто бус им а
у јавно м градс к о м о дно с но приградс к о м пре во зу.
Ч лан 70.
Забрањ е но је вуче њ е не ис правно г во зиланаауто путу и м о то путу.
У к о лик о је разло г за вучу нас тао за вре м е к ре тањ а м о то рно г во зила по ауто путу,
вуче њ е је до зво љ е но до прво г ис к љ уче њ ас аауто пута.
Ч лан 71.
М о то рно во зило с м е давуче друго м о то рно во зило с ам о ак о о но , збо г не ис правно с ти
или не до с татк апо је динихде ло ва, не м о же с ам о дас е к ре ћ е .
М о то рно во зило не с м е давуче м о то цик л, м о пе д к ао и лак и и те ш к и трицик л.
Ч лан 72.
Н е ис правно м о то рно во зило напуту м о же дас е вуче по м о ћ у уже та, к руте ве зе (руде )
и о с лањ ањ е м или ве ш ањ е м во зилао вучно во зило .
По м о ћ у уже та не с м е дас е вуче м о то рно во зило на к о м е с у не ис правни уре ђаји за
управљ ањ е или уре ђаји за заус тављ ањ е , те ре тно во зило или ауто бус , нити м о то рно во зило
к о јим с е пре во зе о пас не м ате рије .
К руто м ве зо м не с м е да с е вуче м о то рно во зило к о је не м а ис праван уре ђај за
управљ ањ е , нити м о то рно во зило чијаје ук упнам ас аве ћ ао д ук упне м ас е вучно г во зилаак о
м у је не ис правнараднак о чница.
У к о лик о с е м о то рно во зило вуче по м о ћ у уже та или к руте ве зе, лице к о је управљ а
вуче ним во зило м м о ра да им а о дго варајућ у до зво лу за управљ ањ е во зило м о не к ате го рије
к о јо јприпадаво зило к о је с е вуче .
Ч лан 73.
За вре м е вуче њ а не ис правно г во зила на вучно м во зилу м о рају бити ук љ уче ни с ви
по к азивачи правца, анавуче но м ук о лик о с у ис правни. Н ао баво зилам о рабити по с тављ е н
с игурно с ни тро угао .
Н ам о то рно во зило к о је вуче друго м о то рно во зило с игурно с ни тро угао с е по с тављ а
с апре дњ е , анавуче но во зило с азадњ е с тране .
Вуче ним во зило м забрањ е н је пре во злица, о с им во зачак о ји њ им е управљ а.
Ч лан 74.
М о то рно во зило с м е да с е вуче но ћ у, и дањ у у с лучају с м ањ е не видљ иво с ти,
ис к љ учиво ак о нас во јо ј задњ о ј с трани им аупаљ е назадњ апо зицио нас ве тлаили ак о гавуче
м о то рно во зило к о је при вуче њ у к о рис ти жуто ро тацио но с ве тло .
Ч лан 75.
О дс то јањ е изм е ђу вучно г и вуче но г м о то рно г во зила, ак о с е вуче уже то м , м о ра да
изно с и о д 3 до 5 м е тара, аак о с е вуче по м о ћ у к руте ве зе, м о же даизно с и и м ањ е о д 3 али не
виш е о д 5 м е тара.
М о то рно во зило к о је на путу вуче не ис правно во зило на м о то рни по го н не с м е с е
к ре тати брзино м ве ћ о м о д 40 km/h.
24
Ч лан 76.
Вуче њ е нато варе но г те ре тно г во зила с а прик љ учним во зило м или бе зприк љ учно г
во зила, о дно с но трак то ра с а прик љ учним во зило м до зво љ е но је с ам о до прво г м е с та
по го дно г за пре то вар те ре та, а изузетно и до прво г м е с та на к о м е с е м о же о тк ло нити
не ис правно с т наво зилу.
15. У потреба светала усаобраћају
Ч лан 77.
Д ањ у на м о то рно м во зилу за вре м е во жњ е у с ао браћ ају на путу, м о рају да буду
упаљ е нао бо ре нас ве тла.
Н о ћ у на м о то рно м во зилу за вре м е во жњ е у с ао браћ ају на путу м о рају да буду
упаљ е надугас ве тла.
Во зач је дужан даум е с то дугихс ве талаупо тре бљ авао бо ре на:
1) к ад при м им о илаже њ у с адругим во зило м о це ни дас ве тло м с во г во зилазас ле пљ ује
во зачаво зилак о је м у до лази у с ус ре т, к адаво зач то г во зилапре ђе нао бо ре нас ве тла
или к ададаје с ве тло с ни знак упо зо ре њ а, ауве к нао дс то јањ у м ањ е м о д 200 m ,
2) ак о о м е таво зачаис пре д,
3) до к про лази по ре д је дно г или групе пе ш ак а,
4) напуту о с ве тљ е но м улично м рас ве то м
5) у туне лу,
6) ак о о м е тауправљ ачаш инс к о г во зилаили пло вила,
7) завре м е м агле
О дре дбе с тава2. и 3. о во г чланане о дно с е с е наво зачаво зилазак о је не по с то ји
о баве зауградњ е дугихс ве тала.
Ч лан 78.
По зицио на с ве тла м о рају бити упаљ е на с ве вре м е к ада је ук љ уче но дуго о дно с но
о бо ре но с ве тло или с ве тло зам аглу.
Н о ћ у и дањ у у ус ло вим а с м ањ е не видљ иво с ти на во зилу на путу м о рају бити
упаљ е назадњ апо зицио нас ве тла.
Све тла о дно с но к атадио пте ри за вре м е во жњ е не с м е ју да буду зак ло њ е ни нити
прљ ави у м е ри дас у не уо чљ иви зао с тале уче с ник е у с ао браћ ају.
Ч лан 79.
Завре м е м агле нам о то рно м во зилу м о рају дабуду упаљ е нао бо ре нас ве тлао дно с но
с ве тлазам аглу или о бе врс те с ве тала.
Задњ е с ве тло за м аглу упо тре бљ ава с е с ам о по м агли или у с лучају с м ањ е не
видљ иво с ти.
Ч лан 80.
Заус тављ е но или парк ирано во зило на к о ло во зу, но ћ у и у ус ло вим а с м ањ е не
видљ иво с ти, м о раим ати упаљ е напо зицио нао дно с но парк ирнас ве тла.
У нас е љ у је до во љ но да во зило из пре тхо дно г с тава им а по зицио на о дно с но
парк иранас ве тланао но јс трани во зилак о јаје о к ре нутапре м ас ре дини пута.
Н а во зилу с ве тла не м о рају бити ук љ уче на ак о с е о но налази на де лу пута где је
улично о с ве тљ е њ е так во даје во зило до во љ но видљ иво , назато по с е бно о бе ле же но м м е с ту
к ао и у улици с ас лабијим инте нзите то м с ао браћ аја
25
Ч лан 81.
Прилик о м к ре тањ ано ћ у и у ус ло вим ас м ањ е не видљ иво с ти:
1) пе ш ак к о ји с е к ре ћ е по к о ло во зу најавно м путу ван нас е љ а, м о рабити о с ве тљ е н или
о значе н ре фле к тујућ о м м ате ријо м ;
2) пе ш ак к о ји на к о ло во зу вуче или гура ручна к о лица м о ра да но с и с ве тло о дбо јни
прс лук или на ле во ј с трани к о лица држи упаљ е но најм ањ е је дно бе ло или жуто
с ве тло к о је м о ра бити уо чљ иво с а пре дњ е и задњ е с тране , о с им к ада је улично
о с ве тљ е њ е так во дас у пе ш ак и к о лицадо во љ но видљ иви;
3) лице у к о лицим а за не по к ре тна лица м о ра на к о лицим а да им а ук љ уче но најм ањ е
је дно бе ло или жуто с ве тло на ле во ј с трани к о је м о ра бити уо чљ иво с а пре дњ е и
задњ е с тране , о с им к адаје улично о с ве тљ е њ е так во даје пе ш ак до во љ но видљ ив;
4) пе ш аци к о ји с е к ре ћ у по к о ло во зу у о рганизо вано ј к о ло ни, о с им по гре бних или
о до бре них по во рк и, во јних или по лицијс к их је диница, дужни с у да но с е
с ве тло о дбо јни прс лук или напре д држе упаљ е но најм ањ е је дно бе ло или жуто
с ве тло , аназадњ о ј с трани с ве тло црве не бо је .
5) бицик л м о ра да им а упаљ е но је дно бе ло с ве тло на пре дњ о ј с трани и је дно црве но
с ве тло назадњ о ј с трани;
6) запре жно во зило м о радаим аупаљ е но најм ањ е је дно бе ло с ве тло напре дњ о ј с трани
и најм ањ е је дно црве но с ве тло назадњ о ј с трани. О вас ве тлам о рају бити по с тављ е на
на уздужно ј о с и во зилаили нањ е го во ј ле во ј с трани, аак о с е назапре жно м во зилу
налази с ам о је днас ве тиљ к а, по с тављ ас е навидно м м е с ту нале во јс трани во зила.
7) во дичи и го ничи живо тињ а, к ада с е к ре ћ у по к о ло во зу ван нас е љ а, м о рају да но с е
с ве тло о дбо јни прс лук .
16. О дстојањ е измеђ увозила
Ч лан 82.
Во зач м о ра да држи бе збе дно о дс то јањ е о д во зила ис пре д њ е га, так о да м о же
благо вре м е но даус по ри или с е заус тави ак о во зило ис пре д њ е гато уради.
Ч лан 83.
К адас е најавно м путу ван нас е љ ак о ји им ас ам о је дну с ао браћ ајну трак у зас ао браћ ај
во зилау је дно м с м е ру, к ре ћ у је дно задругим м о то рнаво зилачијаје најве ћ адо зво љ е нам ас а
ве ћ ао д 3500 kg или чијаје дужинаве ћ ао д 7 m, во зач так во г во зилаје дужан да, о с им к ада
врш и пре тицањ е или с е припре м азапре тицањ е , изм е ђу с во г и во зилак о је с е к ре ћ ис пре д
њ е га, држи о дс то јањ е к о је о м о гућ авабе збе дно пре тицањ е о д с тране во зилак о јас е к ре ћ у иза
њ е га.
О дре дба с тава 1. о во г члана не о дно с и с е на де о пута на к о м е је пре тицањ е
забрањ е но .
17. С аобраћајтрамваја и других возила на ш инама
Ч лан 84.
О дре дбе о во г зак о на с хо дно с е прим е њ ују и на с ао браћ ај трам ваја и других во зила
к о ја с е на путу к ре ћ у по ш инам а, о с им ак о то не ис к љ учују к о нс трук цио не о с о бине тих
во зилаили начин њ ихо во г к ре тањ а.
26
18. П осебне одредбе о саобраћајутрактора, радних маш ина, мотокултиватора и
запреж них возила
Ч лан 85.
Трак то р и радна м аш ина с м е ју у с ао браћ ају на путу да им ају с ам о прик љ учк е за
изво ђе њ е радо вак о ји с луже њ ихо во ј нам е ни и ис ти м о рају бити про пис но о значе ни.
Р адна м аш ина и м о то к ултивато р не с м е ју у с ао браћ ају на путу да вук у прик љ учно
во зило .
19. С аобраћајзапреж них возила
Ч лан 86.
Во зач запре жно г во зила м о ра бити узрас та о д најм ањ е 14 го дина живо та и да је
с по с о бан дак о нтро лиш е упре гнуте живо тињ е .
Во зач запре жно г во зила је дужан да у с ао браћ ају на путу запре жним во зило м
управљ аизво зилаили даво ди упре гнуту с то к у или даиде по ре д њ е с аде с не с тране .
Запре жно во зило м о радаим ауре ђаје зак о че њ е и ис ти м о рају о м о гућ авати бе збе дно
заус тављ ањ е запре жно г во зила.
Ч лан 87.
Запре жно во зило к о је с е к ре ћ е иза друго г запре жно г во зила м о ра с е к ре тати на
о дс то јањ у о д најм ањ е 50 м е тара, даби с е о м о гућ ило пре тицањ е бржим во зилим а.
Зазапре жно во зило к о је с е к ре ћ е напуту м о же бити приве зано је дно грло с то к е , и то
с аде с не с тране задњ е г де лаво зила.
Запре жно во зило не с м е да с е о с тављ а на путу бе знадзо ра во зача или друго г лица
с по с о бно г дак о нтро лиш е упре гнуте живо тињ е .
20. П осебне одредбе о саобраћајубицикала, мопеда, трицикала, ч етвороцикала и
мотоцикала
Ч лан 88.
Д е те м лађе о д 12 го динане с м е дауправљ абицик ло м најавним путе вим а.
Изузетно у пе ш ачк о ј зо ни, зо ни ус по ре но г с ао браћ аја, зо ни "30", зо ни ш к о ле и
не к ате го рис ано м путу, бицик ло м м о же управљ ати и де те с анаврш е них 9 го дина.
Изузетно у пе ш ачк о јзо ни и зо ни ус по ре но г с ао браћ аја, бицик ло м м о же дауправљ аи
де те м лађе о д 9 го динаак о је по д надзо ро м лицас тарије г о д 16 го дина.
Ч лан 89.
Во зач бицик ла, не с м е да с е к ре ћ е бицик лис тичк о м с тазо м брзино м ве ћ о м о д 35
km/h.
У к о лик о на путу по с то ји бицик лис тичк а трак а, во зач бицик ла, м о пе да и лак о г
трицик ла м о ра да с е к ре ћ е де с но м бицик лис тичк о м трак о м у о дно с у на с м е р к ре тањ а
с ао браћ аја.
Н абицик лис тичк им с тазам азас ао браћ ај у о бас м е раво зила, во зач бицик лам о рада
с е к ре ћ е де с но м с трано м у с м е ру к ре тањ аво зила.
27
Ак о с е два или виш е во зача бицик ала, м о пе да, трицик ала и м о то цик ала к ре ћ у у
групи, дужни с у дас е к ре ћ у је дан задругим .
Ч лан 90.
Во зач бицик ла, м о пе да, трицик ла и м о то цик ла м о ра да управљ а во зило м на начин
к о јим с е не ум ањ ује с табилно с т во зилаи не о м е тају други уче с ници у с ао браћ ају, анаро чито
не с м е да:
1) ис пуш тауправљ ач изрук у;
2) с к лањ ано ге с апе дала;
3) с е придржавазадруго во зило ;
4) во ди, вуче или по тис к ује другаво зилао дно с но живо тињ е , о с им давуче прик љ учно
во зило забицик л;
5) до пус ти даво зило к о јим управљ абуде вуче но или по тис к ивано ;
6) пре во зи пре дм е те к о ји м о гу дагао м е тају то к о м управљ ањ а;
7) упо тре бљ аванао баувас луш алице зааудио уре ђаје .
Ч лан 91.
Во зач и путник м о то цик ла, м о пе да, трицик лаи че тво ро цик ла, о с им к адатрицик ли и
че тво ро цик ли им ају к абину или рам , м о рају за вре м е во жњ е да к о рис те заш титну к ацигу
с хо дно нам е ни.
Во зач бицик ла, м о пе да, трицик лао дно с но м о то цик лане с м е дапре во зи лице к о је је
по д утицаје м алк о хо ла, о по јних с ре дс таваили издругих разло ганије с по с о бно дауправљ а
с во јим по с тупцим а.
Ближе про пис е о ус ло вим ак о је м о рају даис пуњ авају заш титне к ациге к о је к о рис те
во зачи о дно с но лица к о ја с е пре во зе на м о то цик лу, м о пе ду, трицик лу и че тво ро цик лу,
до но с и м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ ајаузс аглас но с т м инис тарс тванадле жно г за
по с ло ве здрављ а.
Ч лан 92.
Бицик л, м о пе д и м о то цик л у с ао браћ ају напуту м о гу даим ају прик љ учно во зило с а
двато чк анам е њ е ну запре во зте ре та, прик љ уче ну так о даје о бе збе ђе нас табилно с т во зилаи
у к о јо ј не с м е ју дас е пре во зе путници. Прик љ учно во зило не с м е бити ш ирао д је дно г м е тра,
а на задњ о ј ле во ј с трани м о ра им ати по зицио но с ве тло црве не бо је или тро углас ти
к атадио пте р ак о је вуче бицик л.
21. К ретањ е пеш ака
Ч лан 93.
Пе ш ак не с м е дас е к ре ћ е и задржаванак о ло во зу, изузев у с лучаје вим апре двиђе ним
о вим зак о но м , к ао ни даизне надас тупи нак о ло во з.
У к о лик о с е пе ш ак к ре ћ е по к о ло во зу напуту ван нас е љ а, м о радас е к ре ћ е ш то ближе
ле во ј ивици к о ло во зау с м е ру к ре тањ а, наначин к о јим не о м е таили не с пре чавас ао браћ ај
во зила.
Пе ш ак к о ји уче с твује у с ао браћ ају у к о лицим азалицас аинвалидите то м , или с е во зи
нак о тураљ к ам а, с к е јтбо рду и с лично , не с м е дас е придржавазаво зило у по к ре ту.
Н а путу к о ји не м а тро то ар или другу по врш ину нам е њ е ну за к ре тањ е пе ш ак а,
пе ш аци м о гу к о рис тити зак ре тањ е к о ло во зу ш ирини највиш е до је дно г м е тра, рачунајућ и
о д ивице к о ло во за.
К ада с е к ре ћ у к о ло во зо м пе ш аци с у дужни да с е к ре ћ у је дан за другим о с им лица
к о је во ди де те м лађе о д 7 го динас таро с ти.
28
Изузетно о д с тава 2. о во г члана, пе ш ак м о же да с е к ре ћ е узде с ну ивицу к о ло во за
с ам о к адаје так во к ре тањ е зањ е габе збе дније (не пре гле днак ривина, про валија, ус е к , о дро н
и с л.).
Пе ш ак к о ји гураручнак о лица, бицик л, бицик л с ам о то ро м или м о то цик л, лицак о ја
с е к ре ћ у по м о ћ у по к ре тних к о лица за лица с а инвалидите то м , м о рају с е к ре тати узде с ну
ивицу к о ло во зау с м е ру к ре тањ а.
Ч лан 94.
Н апуту к о ји им атро то ар или другу по врш ину нам е њ е ну зак ре тањ е пе ш ак а, о дно с но
по врш ину по ре д к о ло во за по го дну за к ре тањ е пе ш ак а, пе ш ак је дужан да с е к ре ћ е тим
по врш инам а.
Р ади о билаже њ а не к е пре пре к е на тро то ару, пе ш ак је дужан да, пре с тупањ а на
к о ло во з, о брати пажњ у наудаљ е но с т и брзину к ре тањ аво зилак о је м у с е приближаваи дас е
пре тхо дно уве ри дас тупањ е м нак о ло во зне угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
Ч лан 95.
К о ло напе ш ак ак о јас е к о ло во зо м к ре ћ е по д к о нтро ло м во дича(о рганизо ванак о ло на
пе ш ак а) м о рас е к ре тати узде с ну ивицу к о ло во зау с м е ру к ре тањ а.
О рганизо вана к о ло на пе ш ак а не с м е да о не м о гућ ава но рм ално о двијањ е с ао браћ аја
нити дабуде дужао д 100 м е тара.
У к о лик о с е к о ло во зо м к ре ћ е виш е о рганизо ваних к о ло на пе ш ак а, рас то јањ е изм е ђу
по је динихк о ло нам о рабити најм ањ е 30 м е тара.
Ч лан 96.
Пе ш ак је дужан да пре к о к о ло во за и бицик лис тичк е с тазе пре лази пажљ иво и
најк раћ им путе м , нак о н ш то с е уве ри дато м о же даучини набе збе дан начин.
Прилик о м пре лас к апре к о к о ло во запе ш ак не с м е даупо тре бљ авам о билни те ле фо н
нити дак о рис ти с луш алице науш им а.
Н апуту с апе ш ачк им пре лазо м или по с е бно изграђе ним пре лазо м , о дно с но про лазо м
запе ш ак е , пе ш ак је дужан дас е при пре лаже њ у путак ре ћ е тим пре лазо м , о дно с но про лазо м ,
ак о о ни нис у о д њ е гаудаљ е ни виш е о д 100 м е тара.
Ч лан 97.
Н а пе ш ачк о м пре лазу, на к о м е је с ао браћ ај пе ш ак а ре гулис ан с ве тло с ним
с ао браћ ајним знацим а, пе ш ак је дужан дапо с тупау с к ладу с атим знацим а.
Н а пе ш ачк о м пре лазу, на к о м е је с ао браћ ај пе ш ак а ре гулис ан знацим а к о је даје
по лицијс к и с лужбе ник , пе ш аци м о гу дапре лазе к о ло во зс ам о к ад је датим знак о м до зво љ е н
пре лаз.
Н а пе ш ачк о м пре лазу, на к о м е с ао браћ ај није ре гулис ан с ве тло с ним с ао браћ ајним
знацим ани знацим ак о је даје по лицијс к и с лужбе ник , пе ш ак је дужан дас е пре с тупањ ана
пе ш ачк и пре лаз, пре тхо дно уве ри дам о же дапре ђе набе збе дан начин, так о дас тупањ е м на
к о ло во зне угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
Ч лан 98.
Пе ш ак не с м е с тупити ни к ре тати с е по к о ло во зу ауто путаили м о то пута.
Забранаизс тава1. о во г чланане важи за:
1) по лицијс к о г с лужбе ник ато к о м о бављ ањ ас лужбе не дужно с ти;
29
2) лице к о јао бављ аувиђајс ао браћ ајне не зго де или уче с твује у увиђају;
3) радник ак о ји о бављ арадо ве ;
4) лице к о је о бављ а по с ло ве на о тк лањ ањ у по с ле дица с ао браћ ајне не зго де или
не ис правно с ти наво зилу и те ре ту;
5) лице к о је пружахитну м е дицинс к у или прву по м о ћ ;
6) инс пе к то разапуте ве то к о м о бављ ањ ас лужбе не дужно с ти к ао и радник е управе
пута;
7) во зачаво зилак о је је принудно заус тављ е но .
Л ица изпре тхо дно г с тава и м е с та на к о јим а о на пре дузим ају радњ е м о рају бити
о бе ле же нананачин дас е о м о гућ и бе збе дно с т с вихуче с ник ау с ао браћ ају.
22. О бавезе возач а према пеш ацима
Ч лан 99.
У к о лик о је с ао браћ ај на пе ш ачк о м пре лазу ре гулис ан с ве тло с ним с ао браћ ајним
знацим а или знацим а по лицијс к о г с лужбе ник а, во зач је дужан да с во је во зило заус тави
ис пре д пе ш ачк о г пре лаза к ада м у је датим знак о м забрањ е н про лаза ак о м у је на так во м
пре лазу датим знак о м до зво љ е н про лаз, во зач је дужан да про пус ти пе ш ак е к о ји с у ве ћ
с тупили на пе ш ачк и пре лаз до к им је с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о м или знак о м
по лицијс к о г с лужбе ник апре лазбио до зво љ е н.
У к о лик о с е о бе ле же ни пе ш ачк и пре лазизс тава 1. о во г члана налази на улазу на
бо чни пут, во зач к о ји с к ре ћ е натај пут дужан је дас к ре тањ е изврш и набе збе дан начин и да
про пус ти пе ш ак е к о ји с у ве ћ с тупили или с тупају напе ш ачк и пре лаз, апо по тре би заус тави
с во је во зило .
У к о лик о на пе ш ачк о м пре лазу с ао браћ ај није ре гулис ан уре ђајим а за давањ е
с ве тло с них с ао браћ ајних знак о ва, нити знацим апо лицијс к о г с лужбе ник а, во зач је дужан да
с е так во м пе ш ачк о м пре лазу приближавас м ањ е но м брзино м и дапро пус ти пе ш ак ак о ји ве ћ
с тупаили је с тупио напе ш ачк и пре лаз.
Во зач к о ји с к ре ћ е набо чни пут начије м улазу не по с то ји о бе ле же н пе ш ачк и пре лаз
дужан је дас к ре тањ е изврш и с м ањ е но м брзино м и дапро пус ти пе ш ак е к о ји с у ве ћ с тупили
или с тупају нак о ло во з.
У к о лик о с у у с лучају изс тава2. и 3. о во г члана пе ш аци де ца, не м о ћ налица, с ле па
лицас абе лим ш тапо м , лицау инвалидс к им к о лицим ао дно с но с аш так ам а, во зач је о баве зан
дазаус тави во зило и даихпро пус ти.
Во зач не с м е во зило м да пре с е ца о рганизо вану к о ло ну пе ш ак а к о ја с е к ре ћ е по
к о ло во зу.
23. С аобраћајна прелазу пута преко ж елезнич ке пруге
Ч лан 100.
Н апре лазу путапре к о же ле зничк е пруге во зач је дужан дапро пус ти ш инс к о во зило
к о је с е к ре ћ е по же ле зничк о јпрузи.
Во зач к о ји с е во зило м приближавапре лазу путапре к о же ле зничк е пруге дужан је да
к ре тањ е во зилапо де с и так о дагам о же заус тавити пре д уре ђаје м зазатварањ е с ао браћ ајана
пре лазу или пре д уре ђаје м за давањ е знак о ва к о јим а с е најављ ује приближавањ е во за,
о дно с но дам о же дазаус тави во зило пре не го ш то с тупи наже ле зничк у пругу.
30
Ч лан 101.
У че с ници у с ао браћ ају дужни с у дас е заус таве пре д пре лазо м путапре к о же ле зничк е
пруге , ак о је уре ђај зазатварањ е с ао браћ ајас пуш те н или ак о је тај уре ђај по че о дас е с пуш та
или ак о с е дају с ве тло с ни или звучни знаци к о ји упо зо равају да ћ е тај уре ђај по че ти дас е
с пуш та, о дно с но к ада им је с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о м к о јим с е најављ ује
приближавањ е во за пре лазу пута пре к о же ле зничк е пруге у ис то м ниво у бе з браник а,
забрањ е н про лаз.
24. С аобраћајна аутопутуи мотопуту
Ч лан 102.
Ауто путе м и м о то путе м до зво љ е но је к ре тањ е с ам о м о то цик ла, путничк их во зила,
те ре тнихво зилаи ауто бус а, с аили бе зприк љ учнихво зила
Ауто путе м и м о то путе м не с м е ју с е к ре тати во зила изс тава 1. о во г члана чија је
најве ћ ак о нс трук тивнабрзинам ањ ао д 50 km/h.
О дре дбас тава1. и 2. о во г чланане о дно с и с е напо лицијс к аи во јнаво зила.
Ч лан 103.
Н а ауто пут о дно с но м о то пут, во зач м о же да с е ук љ учи о дно с но ис к љ учи с ам о
прилазним путе м нам е њ е ним заук љ уче њ е натајпут, о дно с но ис к љ уче њ е с апута.
Во зач к о ји с е м о то рним во зило м ук љ учује у с ао браћ ај на ауто путу или м о то пут
дужан је да:
1) к о рис ти с ао браћ ајну трак у заук љ учивањ е , к адатак ватрак апо с то ји у про дуже њ у
прик љ учно г путаи дас е у с ао браћ ај натај пут ук љ учи дајућ и знак по к азиваче м правца, на
начин к о јим не угро жавас ао браћ ај во зилак о јас е к ре ћ у по то м путу;
2) про пус ти во зила к о јас е к ре ћ у по то м путу, ак о на м е с ту на к о м е с е ук љ учује у
с ао браћ ајнаауто путу не по с то ји по с е бнатрак азаук љ учивањ е .
Во зач к о ји с е во зило м ис к љ учује изс ао браћ ајас аауто пут или м о то пута, дужан је да
с во јим во зило м благо вре м е но заузм е по ло жај нак рајњ о ј де с но ј с ао браћ ајно ј траци и даш то
пре пре ђе на с ао браћ ајну трак у за ис к љ учивањ е , ак о так ва трак а по с то ји на улазу у
прик љ учни пут.
Ч лан 104.
Н а ауто путу и м о то путу с а виш е с ао браћ ајних трак а нам е њ е них к ре тањ у во зила у
је дно м с м е ру, во зач м о то рно г во зилам о рас е к ре тати к рајњ о м де с но м с ао браћ ајно м трак о м ,
о с им ак о није заузетаво зилим ак о јас е к ре ћ у у к о ло ни к ао и прилик о м пре тицањ а.
Заус тавно м трак о м забрањ е но је к ре тањ е во зила.
Изузетно о д с тава3. о во г члана, во зилапо д пратњ о м и во зилас аправо м прве нс тва
про лаза, м о гу с е к ре тати заус тавно м трак о м к ада с у о с тале с ао браћ ајне трак е заузете
во зилим а.
Н аауто путу и м о то путу с атри или виш е с ао браћ ајнихтрак а, нам е њ е нихзас ао браћ ај
во зилау је дно м с м е ру, во зачи те ре тних во зилачијаје најве ћ адо зво љ е нам ас аве ћ ао д 3.500
к г и с к упо ваво зилачијаје дужинаве ћ ао д 7 м е тара, с м е ју дак о рис те с ам о две с ао браћ ајне
трак е к о је с е про с тиру узде с ну ивицу к о ло во за.
Во зач во зилаизпре тхо дно г с тава, наауто путу и м о то путу с адве с ао браћ ајне трак е
нам е њ е них зак ре тањ е во зилау је дно м с м е ру, м о рас е к ре тати к рајњ о м де с но м с ао браћ ајно м
так о м , о с им прилик о м пре тицањ а.
31
У с лучају зас то јас ао браћ ајанаауто путу, где не по с то ји заус тавнатрак а, во зачи с у
дужни да о с таве с ло бо дан про с то р за про лаз во зила по д пратњ о м и во зила с а право м
прве нс тва про лаза, на тај начин ш то ћ е во зачи к о ји с е налазе у де с но ј с ао браћ ајно ј траци
заузети по ло жај уз де с ну ивицу с ао браћ ајне трак е , а во зачи к о ји с е налазе у ле во ј
с ао браћ ајно ј траци заузети по ло жај уз ле ву ивицу с ао браћ ајне трак е , так о да о с тављ е н
про с то р м о рабити до во љ ан зане с м е тани про лазо вихво зила.
Ч лан 105.
Н аауто путу и м о то путу во зач не с м е дазаус тављ аи парк ирам о то рно во зило , о с им
нам е с тим ак о јас у зато по с е бно уре ђе не и о бе ле же не .
Н аауто путу и м о то путу во зач не с м е даврш и по лук ружно о к ре тањ е во зило м нити
к ре тањ е во зило м уназад.
Во зач к о ји је збо г не ис правно с ти на во зилу или из других разло га принуђе н да
заус тави во зило на к о ло во зу ауто пута или м о то пута дужан је да га заус тави на заус тавно ј
траци и дапре дузм е по тре бне м е ре даво зило ш то пре ук ло ни с ак о ло во за.
25. В озила под пратњ ом
Ч лан 106.
Во зило по д пратњ о м је во зило к о м е је до де љ е на пратњ а во зила по лиције ,
Бе збе дно с но инфо рм ативне аге нције , во јс к е , Во јно бе збе дно с не аге нције , к ададају по с е бне
звучне и с ве тло с не знак е . К ао во зило по д пратњ о м с м атрас е и с ам о во зило по лиције , во јс к е ,
Бе збе дно с но инфо рм ативне аге нције и Во јно бе збе дно с не аге нције , к ададаје по с е бне звучне
и с ве тло с не знак е .
По с е бни с ве тло с ни и звучни знаци во зилапо д пратњ о м с у црве но и плаво тре пћ ућ е
с ве тло к о ји с е наизм е нично пале (у даљ е м те к с ту црве но и плаво с ве тло ) и звучни знак
про м е нљ иве фре к ве нције (у даљ е м те к с ту с ире на).
Изузетно о д с тава 1. о во г члана во зило по д пратњ о м с м е давати с ам о по с е бне
с ве тло с не знак е бе зс ире не , ак о је о м о гућ е на до во љ на видљ иво с т то г во зила и бе збе дно с т
уче с ник ау с ао браћ ају, о с им к адас е во зило по д пратњ о м к ре ћ е брзино м ве ћ о м о д до зво љ е не
нато м де лу пута.
Р ади бо љ е видљ иво с ти во зило по д пратњ о м м о же по ре д тре пћ ућ их с ве таладавати и
с ве тло с ни знак упо зо ре њ аизчлана60. о во г зак о на.
У ре ђаји задавањ е по с е бнихзвучнихи с ве тло с них знак о ваизс тава1. и 2. о во г члана,
с м е ју с е уграђивати и по с тављ ати с ам о на во зилим а изс тава 1. о во г члана нам е њ е ним да
врш е пратњ у.
У ре ђајзадавањ е по с е бнихзвучнихи с ве тло с нихзнак о ваизс тава1. и 2. о во г члана,
с м е ју с е упо тре бљ авати с ам о наво зилим аизс тава1. о во г чланак адатаво зилаврш е пратњ у.
Во зилапо д пратњ о м им ају прве нс тво про лазау о дно с у нас вадругаво зила, о с им у
о дно с у на во зила к о ја с е к ре ћ у рас к рс ницо м на к о јо ј је с ао браћ ај ре гулис ан с ве тло с ним
с ао браћ ајним знацим а или знацим а по лицијс к о г с лужбе ник а к ада им је тим знацим а
забрањ е н про лази на њ их с е не прим е њ ују о дре дбе о во г зак о на о о граниче њ у брзине , о
про пуш тањ у пе ш ак а, о забрани пре с е цањ ак о ло не пе ш ак а, о забрани пре тицањ аи о билаже њ а
во зила, по д ус ло во м дане угро жавају бе збе дно с т других уче с ник ау с ао браћ ају.
Ближе о дре дбе о те хничк им к арак те рис тик ам а уре ђаја, уградњ и и по с тављ ањ у и
начину упо тре бе по с е бнихзнак о вадо но с и м инис тар надле жан заунутраш њ е по с ло ве .
32
Ч лан 107.
Во зач к о ји на путу с ус ре тне или га с ус тигне во зило о дно с но во зила по д пратњ о м ,
дужан је да про пус ти та во зила, да им о м о гућ и м им о илаже њ е и пре тицањ е о дно с но
о билаже њ е , и по по тре би ук ло ни во зило с ак о ло во заили с е заус тави, к ао и дас е придржава
наре дби к о је м у дају лицаизпратњ е о дно с но дак ре тањ е нас тави те к по ш то про ђу с ваво зила
по д пратњ о м .
Пе ш аци не с м е ју дас тупе нак о ло во з, о дно с но , дужни с у дас е с к ло не с ак о ло во зада
би о м о гућ или не с м е тан про лазво зилим апо д пратњ о м .
У по гле ду м е ђус о бно г права прве нс тва про лаза во зила изс тава 1. о во г члана важе
о пш те о дре дбе о во г зак о нао прве нс тву про лаза.
26. В озила са првенствомпролаза
Ч лан 108.
Во зило с а прве нс тво м про лаза је во зило по лиције , Бе збе дно с но инфо рм ативне
аге нције , во јс к е , Во јно бе збе дно с не аге нције , хитне м е дицинс к е по м о ћ и и ватро гас не с лужбе
к ададају по с е бне звучне и с ве тло с не знак е .
Во зила с а прве нс тво м про лаза с у и во зила м инис тарс тва надле жно г за изврш е њ е
заво дс к их с анк цијак адапре во зе лицалиш е нас ло бо де , к ададају по с е бне звучне и с ве тло с не
знак е .
По с е бни с ве тло с ни и звучни знаци во зила с а прве нс тво м про лаза с у најм ањ е је дно
плаво тре пћ ућ е или ро тацио но с ве тло (у даљ е м те к с ту плаво с ве тло ) и звучни знак
про м е нљ иве фре к ве нције (у даљ е м те к с ту с ире на).
Изузетно о д с тава 1. о во г члана во зило с а прве нс тво м про лаза с м е давати с ам о
по с е бне с ве тло с не знак е бе з с ире не , ак о је о м о гућ е на до во љ на видљ иво с т то г во зила и
бе збе дно с т уче с ник ау с ао браћ ају, о с им к адас е во зило с апрве нс тво м про лазак ре ћ е брзино м
ве ћ о м о д до зво љ е не на то м де лу пута и ак о би упо тре ба с ире не о не м о гућ ила или о м е ла
ус пе ш но изврш е њ е с лужбе но г задатк а.
У ре ђаји за давањ е по с е бних звучних и с ве тло с них знак о ва с м е ју с е уграђивати и
по с тављ ати с ам о наво зилим аизс тава1. и 2. о во г члана.
У ре ђаји за давањ е по с е бних звучних и с ве тло с них знак о ва с м е ју с е упо тре бљ авати
с ам о наво зилим аизс тава 1. и 2. о во г чланак ада је то не о пхо дно зае фик ас но и бе збе дно
изврш е њ е с лужбе не радњ е к о јане трпи о длагањ е .
Во зилас апрве нс тво м про лазаим ају прве нс тво про лазау о дно с у нас вадругаво зила,
о с им у о дно с у на во зила по д пратњ о м и во зила к о ја с е к ре ћ у рас к рс ницо м на к о јо ј је
с ао браћ ај ре гулис ан с ве тло с ним с ао браћ ајним знацим аили знацим апо лицијс к о г с лужбе ник а
к ада им је тим знацим азабрањ е н про лази на њ их с е не прим е њ ују о дре дбе о во г зак о на о
о граниче њ у брзине , о про пуш тањ у пе ш ак а, о забрани пре с е цањ ак о ло не пе ш ак аи о забрани
пре тицањ аи о билаже њ аво зила, по д ус ло во м дане угро жавају бе збе дно с т других уче с ник ау
с ао браћ ају.
Ближе о дре дбе о те хничк им к арак те рис тик ам а уре ђаја, уградњ и и по с тављ ањ у и
начину упо тре бе по с е бнихзнак о вадо но с и м инис тар унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 109.
Во зач к о ји на путу с ус ре тне или га с ус тигне во зило о дно с но во зила с а прве нс тво м
про лазадужан је дапро пус ти таво зила, даим о м о гућ и м им о илаже њ е и пре тицањ е о дно с но
о билаже њ е , и по по тре би да ук ло ни во зило с а к о ло во за или с е заус тави, к ао и да с е
придржаванаре дби к о је м у дају лицаизпратњ е , о дно с но дак ре тањ е нас тави те к по ш то о ва
во зилапро ђу.
33
К ада во зило с а прве нс тво м про лаза о бе збе ђује про лазво зилим а к о ја с е к ре ћ у иза
њ е га, о с тали уче с ници у с ао браћ ају им ају о баве зу по с тупањ апре м атим во зилим ак ао пре м а
во зилим ас апрве нс тво м про лаза.
Пе ш аци не с м е ју дас тупе нак о ло во з, о дно с но , дужни с у дас е с к ло не с ак о ло во зада
би о м о гућ или не с м е тан про лазво зилим ас апрве нс тво м про лаза.
У по гле ду м е ђус о бно г права прве нс твапро лаза во зилаизс тава 1. о во г члана важе
о пш те о дре дбе о во г зак о нао прве нс тву про лаза.
Ч лан 110.
К ада по лицијс к о во зило с а прве нс тво м про лаза даје ис то вре м е но и с ве тло с ни знак
упо зо ре њ а из члана 60. о во г зак о на, во зач во зила к о је с е к ре ћ е не по с ре дно ис пре д
по лицијс к о г во зилак о је даје те знак е , м о рао дм ахбе збе дно дазаус тави с во је во зило узде с ну
ивицу к о ло во за, апо м о гућ но с ти ван к о ло во за.
Во зач во зила к о је с е к ре ћ е не по с ре дно иза по лицијс к о г во зила к о је даје по с е бне
звучне и с ве тло с не знак е , дужан је дапо с тупи по знацим аи наре дбам апо лицајцао дно с но да
прати по лицијс к о во зило до по го дно г м е с та и да с е бе збе дно заус тави иза по лицијс к о г
во зила.
27. У потреба ж утогротационогили трепћућегсветла
Ч лан 111.
Во зило к о је с е упо тре бљ аваприлик о м изво ђе њ арадо вао дно с но ак тивно с ти напуту,
а наро чито за градњ у, о државањ е путе ва, е ле к тричних, по ш танс к их и других уре ђаја и
инс талација, пружањ е по м о ћ и на путу, за о дно ш е њ е о ш те ћ е них, не ис правних и на
не до зво љ е но м м е с ту парк ираних во зила, к ао и зао државањ е к о м унално г ре да, м о радаим а
ук љ уче но жуто ро тацио но или тре пћ ућ е с ве тло , до к с е ти радо ви о дно с но ак тивно с ти
о бављ ају нак о ло во зу или у близини к о ло во за.
У с ао браћ ају напуту, ук љ уче но жуто ро тацио но или тре пћ ућ е с ве тло м о радаим а:
1) во зило к о је пре лази про пис ане дим е нзије о дно с но во зило на к о м е те ре т
пре к о рачује до зво љ е не дим е нзије и во зило к о је прати так ав пре во зк ада је то о дре ђе но у
до зво ли заванре дни пре во з;
2) во зило к о је про во зи о пас не м ате рије и во зило к о је га о бе збе ђује о дно с но прати,
к адаје то о дре ђе но у до зво ли запре во зо пас нихм ате рија;
3) трак то р но ћ у, у ус ло вим ас м ањ е не видљ иво с ти и к адаим априк љ учк е заизво ђе њ е
радо вананајис туре нијо ј тачк и тих уре ђаја;
4) раднам аш инано ћ у и у ус ло вим ас м ањ е не видљ иво с ти;
Ж уто тре пћ ућ е или ро тацио но с ве тло м о же да с е упо тре бљ ава на во зилу к ао
упо зо ре њ е за принудно заус тављ е но во зило , с ао браћ ајну не зго ду, прире дбу на путу или
другу пре пре к у напуту.
Во зач к о ји с е с ус ре тне с а во зило м на к о м е с у ук љ уче на жута ро тацио на или
тре пћ ућ а с ве тла, дужан је да по ве ћ а о пре зно с т и прилаго ди брзину и начин к ре тањ а с во г
во зила.
У по тре бажуто г ро тацио но г или тре пћ ућ е г с ве тладо зво љ е наје с ам о у с лучаје вим а
пре двиђе ним о вим зак о но м .
34
28. П ревозтерета на возилу
Ч лан 112.
У с ао браћ ају напуту во зило не с м е дас е о пте ре ти:
1) пре к о но с иво с ти упис ане у с ао браћ ајну до зво лу, о дно с но пре к о најве ћ е г
о с о винс к о г о пте ре ћ е њ апо је динихо с о винао дре ђе нихо д с тране про изво ђачаво зила;
2) пре к о о с о винс к о г о пте ре ћ е њ а про пис ано г те хничк им но рм ативим а за во зила и
најве ћ е до зво љ е не ук упне м ас е ;
3) так о да во зило с а те ре то м пре м аш ује најве ћ е до зво љ е не дим е нзије за по је дине
врс те во зила(дужина, ш иринаи вис ина).
Изузетно о д о дре дби тачк е 2. и 3. пре тхо дно г с тава, во зило о дно с но с к уп во зилас м е
дауче с твује у с ао браћ ају напуту узпо с е бну до зво лу надле жно г о ргана.
Те ре т на во зилу м о ра да буде с м е ш те н и о бе збе ђе н так о да при во жњ и о с таје у
по ло жају по с тављ е но м прилик о м уто варатак о да:
1) не угро жавабе збе дно с т уче с ник ау с ао браћ ају и не нано с и ш те ту путу и о бје к тим ана
путу;
2) не ум ањ ује с табилно с т во зила и не о те жава управљ ањ е во зило м и не утиче на
ф унк цио нис ањ е и к о риш ћ е њ е с к ло по ваи де ло ваво зила;
3) не ум ањ ује пре гле дно с т во зачу;
4) не падаи не рас ипас е с аво зилапо путу, о дно с но не вуче с е по путу;
5) не зак лањ ас ве тла, ре гис тарс к е таблице и друге про пис ане о знак е наво зилу;
6) не загађује живо тну с ре дину.
Те ре т у рас уто м с тањ у, с е м наприк љ учно м во зилу затрак то р, м о радабуде пре к риве н.
Ч лан 113.
Те ре т на м о то рно м во зилу м о же да пре ђе најудаљ е нију тачк у на пре дњ о ј с трани
во зиладо је дно г м е тра
Те ре т наво зилу не с м е дапре ђе најудаљ е нију тачк у назадњ о ј с трани во зилазавиш е
о д 1/6 с во је дужине , анајвиш е за1,5 м е тара, с тим дате ре т пре о с талим де ло м дужине м о ра
бити о с ло њ е н нато варни про с то р.
У к о лик о те ре т наво зилу пре лази најудаљ е нију тачк у назадњ о ј с трани во зила, м о ра
бити о значе н. К о д те ре тних и прик љ учних во зилате ре т с е о значавапро пис ано м табло м , к о д
о с талих во зилацрве но м тк анино м , ау ус ло вим ас м ањ е не видљ иво с ти црве ним с ве тло м или
с ве тло о дбо јно м м ате ријо м црве не бо је .
Таблазате ре тнам о то рнаво зилаје к вадратно г о блик а, чијаје дужинас транице 0,50
м е тара, о бо је нанаизм е нично к о с им трак ам аре фле к тујућ е наранџ ас те и бе ле бо је и по с тављ а
с е управно нас м е р к ре тањ аво зила.
Ч лан 114.
Во зилак о јас у нам е њ е назаизво ђе њ е радо ваван путак адау с ао браћ ају напуту им ају
инс талиранао руђазаизво ђе њ е радо ва, к о јанис у с к ло п во зилаве ћ изм е њ иво с ре дс тво зарад,
м о рају бити про пис ано о значе на.
У то вар или ис то вар те ре танапуту м о рас е о бављ ати так о дане о м е тао дно с но не угро жава
о с тале уче с ник е у с ао браћ ају.
35
29. В анредни превоз
Ч лан 115.
К ре тањ е по путу во зилао дно с но с к упаво зилак о јане ис пуњ авају ус ло ве у по гле ду
дим е нзија (дужина, ш ирина и вис ина) или најве ћ е до зво љ е не ук упне м ас е или о с о винс к о г
о пте ре ћ е њ а, о дно с но на к о јим а во зило с а те ре то м пре м аш ује најве ћ е до зво љ е не дим е нзије
(дужина, ш иринаи вис ина) запо је дине врс те во зилапре дс тављ аванре дни пре во з.
Ванре дни пре во зс е о бављ анао с но ву до зво ле к о ју издаје управљ ач пута. Д о зво ло м
с е м о гу о дре дити по с е бни ус ло ви по д к о јим аћ е с е ванре дни пре во зо бавити.
К ада је до зво ло м о дре ђе но да пратњ у ванре дно г пре во за врш е по лицијс к и
с лужбе ници, с аглас но с т запре во здаје М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Ванре дни пре во зс е м о рао бавити у с к ладу с аус ло вим ак о ји с у о дре ђе ни у до зво ли за
ванре дни пре во з.
К ада је за о бављ ањ е ванре дно г пре во за до зво ло м за о бављ ањ е ванре дно г пре во за
о дре ђе но дас е ванре дни пре во зо бављ ау пратњ и по лиције тро ш к о ви пратњ е падају нате ре т
пре во зник а.
Ближе ус ло ве о начину о баљ ањ аванре дно г пре во заи во зилим ак о јим ас е тај пре во з
о бављ адо но с и м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
30. П ревозлица возилима
Ч лан 116.
У м о то рно м во зилу, о дно с но наво зилу и прик љ учно м во зилу у с ао браћ ају напуту,
до зво љ е но је пре во зити о но лик о лицак о лик о је о значе но у с ао браћ ајно ј до зво ли, нам е с тим а
к о јас у зато пре двиђе на.
Изузетно о д с тав 1. о во г чланау те ре тно м во зилу во јс к е , о дно с но по лиције , м о гу с е
пре во зити лицау про с то ру зас м е ш тајте ре та.
Н а прик љ учно м во зилу к о је вуче трак то р м о же с е пре во зити највиш е 5 лица, а у
то варно м про с то ру м о то к ултивато рам о гу с е пре во зити највиш е 3 лица.
Л ица из пре тхо дно г с тава к о ја с е пре во зе у то варно м про с то ру не с м е ју с тајати,
с е де ти на с траницам а к аро с е рије , на не с табилно м те ре ту или те ре ту к о ји пре лази вис ину
то варно г с андук а. Л ица к о ја нис у наврш ила 14 го дина живо та с м е ју с е пре во зити с ам о у
пратњ и пуно ле тно г лица.
Ч лан 117.
У затво ре но м про с то ру во зила к о је с е не м о же изнутра о тво рити, не с м е ју с е
пре во зити лица.
Изузетно о д с тав 1. о во г чланау по лицијс к им , во јним и во зилим ао рганазаизврш е њ е
к ривичнихи пре к рш ајнихс анк ција, с м е ју с е пре во зити лицаи то с ам о зас лужбе не по тре бе .
У прик љ учно м во зилу зас тано вањ е (к ам п прик о лица) не с м е ју с е пре во зити лица.
Ч лан 118.
Во зач бицик лас тарији о д 18 го динам о же набицик лу пре во зити де те до о с ам го дина
с таро с ти ак о је на бицик лу уграђе но по с е бно с е диш те , прилаго ђе но ве личини де те та и
чврс то с по је но с абицик ло м .
Д е те м лађе о д 12 го дина не с м е с е пре во зити на м о пе ду, трицик лу, м о то цик лу и
че тво ро цик лу.
М о то цик л м о же даим або чно с е диш те запре во зпутник а.
36
Ч лан 119.
Завре м е к ре тањ аво зилане с м е с е ус к ак ати у во зило , ис к ак ати изво зила, о тварати
врата, нагињ ати с е ван во зила, ис турати де ло ве те ла из во зила и во зити с е на с по љ ним
де ло вим аво зилаили натрак то рс к им прик о лицам а.
Во зач не с м е управљ ати на начин к о ји о м о гућ ава ис к ак ањ е из во зила, о тварањ е
врата, нагињ ањ е ван во зила, во жњ у на с по љ ним де ло вим а во зила или на трак то рс к им
прик љ учцим а.
Изузетно о д с тава1. о во г члана, нас по љ ним де ло вим аво зилаи прик љ учно г во зила
м о гу с е во зити лицак о јао бављ ају по с ло ве с во г радно г м е с та у ве зи с нам е но м во зила(на
во зилим аватро гас не с лужбе , к о м уналне с лужбе , е ле к тро дис трибуције и других де латно с ти),
ак о је натим во зилим ауграђе наплатфо рм азас тајањ е и држачи.
У к о лик о с е наво зилу изпре тхо дно г с тавапре во зе лицабрзинак ре тањ ане с м е бити
ве ћ ао д 30 km/h.
Ч лан 120.
Вратаво зиланије до зво љ е но држати о тво ре нато к о м к ре тањ аво зила, нити запо че ти
к ре тањ е ук о лик о нис у затво ре на.
Во зач не с м е запо че ти к ре тањ е во зиладо к путници бе збе дно не уђу о дно с но изађу из
во зилаи до к вратане буду затво ре на.
Ч лан 121.
Турис тичк и во з с м е да с е к ре ћ е с ам о по трас и к о ју је о дре дио надле жни о рган
ло к алне с ам о управе . К адас е турис тичк и во зк ре ћ е ван о до бре не трас е , м о раим ати по с е бну
до зво лу надле жно г о рганазапо с ло ве с ао браћ аја
Турис тичк им во зо м с м е управљ ати с ам о во зач к о ји им аво зачк у до зво лу најм ањ е за
управљ ањ е во зилим а"BЕ " к ате го рије и по с е бну до зво лу за управљ ањ е турис тичк им во зо м
к о ју издаје Аге нција.
По с е бнадо зво лас е издаје наро к о д 5 го дина.
Ближе про пис е о о буци, начину с про во ђе њ а ис пита и во ђе њ у е виде нција до но с и
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ванапре дло г Аге нције .
Ближе ус ло ве у по гле ду к о риш ћ е њ а и те хничк их к арак те рис тик а турис тичк о г во за,
про пис ује м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
31. П робна вож њ а
Ч лан 122.
За про бну во жњ у при к о јо ј с е , ради ис питивањ а про изве де но г или пре прављ е но г
м о то рно г о дно с но прик љ учно г во зила, м о ра о дс тупити о д по је диних о дре дби про пис а о
бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а, по тре бнаје до зво ла.
Захте в заиздавањ е до зво ле о ис пуњ авањ у ус ло вазапро бну во жњ у с адржи: по датк е о
во зилу (врс та, м арк а, тип и иде нтифик ацио на о знак а), с врху про бе , им е и пре зим е во зача
к о ји м о гу управљ ати и бро ј њ ихо ве во зачк е до зво ле , по датк е о лицим ак о јаћ е с е завре м е
во жњ е налазити у во зилу, назив пута и ре лацију на к о јо ј с е про бна во жњ а о бављ а, вре м е
изво ђе њ аи назначе њ е о дре дби изпро пис ао бе збе дно с ти с ао браћ ајао д к о јихћ е с е о дс тупати
завре м е во жњ е .
Ак о би с е про бно м во жњ о м м о гли о ш те тити пут или путни о бје к ти, до зво ла за
про бну во жњ у издаје с е уз пре тхо дно прибављ е ну с аглас но с т управљ ачапутазао бављ ањ е
про бне во жњ е .
37
Д о зво ло м изс тава 1. о во г члана о дре ђује с е с адржај и начин про бне во жњ е , м е ре
бе збе дно с ти, о дно с но м е ре о с игурањ ак о је о рганизато р м о рапре дузети о с во м тро ш к у, м е ре
к о је м о ра пре дузети прилик о м ис питивањ а но во про изве де них м о то рних и прик љ учних
во зила, о дре дбе про пис ао бе збе дно с ти с ао браћ ајао д к о јих с е о дс тупато к о м про бне во жњ е ,
им е на лица к о ја о бављ ају ис питивањ е прилик о м про бне во жњ е к ао и вре м е у к о м ћ е с е
о бављ ати про бнаво жњ ак о је не м о же бити дуже о д је дне го дине . Д о зво лас е м о же издати за
је дно или виш е во зиланак о јим ас е врш и ис питивањ е .
Про бна во жњ а м о же с е о бавити с ам о у вре м е и на начин пре двиђе н до зво ло м за
про бну во жњ у.
Д о зво лу из с тава 1. о во г члана издаје те рито ријално надле жна о рганизацио на
је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва на чије м по дручју во жњ а по чињ е . Ак о с е
про бна во жњ а о двија на те рито рији за к о ју с у надле жне две или виш е о рганизацио них
је диница, до зво лу издаје М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
М о то рно во зило к о јим с е о бављ а про бна во жњ а, по ре д ре гис тарс к их, о дно с но
про бних таблица, м о ра бити на пре дњ е м и задњ е м де лу по с е бно о бе ле же но натпис о м
„ПР О БН А ВО Ж Њ А".
Тро ш к о ви државних о ргана, ло к алне с ам о управе и управљ ача пута, нас тали ус ле д
о државањ а про бне во жњ е падају на те ре т правно г о дно с но физичк о г лица к о је о бављ а
про бну во жњ у.
V С П О РТ С К Е И Д РУ ГЕ П РИ РЕ Д Б Е Н А П У Т У
Ч лан 123.
Забрањ е но је о државањ е с по ртс к ихили другихприре дби напуту.
Изузетно , с по ртс к аили другаприре дбанапуту с е м о же о држати к адате рито ријално
надле жнао рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваиздадо зво лу зањ е но
о државањ е .
У к о лик о с е прире дба о држава на те рито рији за к о ју с у надле жне две или виш е
о рганизацио нихје диница, до зво лу издаје М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва.
У к о лик о је прилик о м о државањ ас по ртс к их или других прире дби напуту по тре бно
о бус тавити с ао браћ ај или изврш ити друге изм е не у ре жим у с ао браћ аја, до зво лас е издаје уз
пре тхо дну с аглас но с т м инис тарс тва о дно с но о ргана ло к алне с ам о управе , надле жно г за
по с ло ве с ао браћ аја.
Ч лан 124.
Д о зво ла за о државањ е с по ртс к их и других прире дби на путу м о же с е издати
о рганизато ру к о ји им ас во јс тво правно г лицас ас е диш те м у Р е публици Србији.
Захте в заиздавањ е до зво ле по дно с и с е најк ас није 15 данапре о државањ ас по ртс к е
или друге прире дбе напуту.
Захте в за издавањ е до зво ле с адржи: по с ло вно им е о рганизато ра прире дбе , им е и
пре зим е о дго во рно г лица за бе збе дно с т прире дбе , пут (ре лацију и м е с то ) на к о је м ћ е с е
прире дбао држати, вре м е о државањ а, с ас атницо м с вихк арак те рис тичнихо бе ле жјаприре дбе
и м е ре к о је ћ е о рганизато р пре дузети ради о бе збе ђе њ а уче с ник а прире дбе и гле далаца,
про грам с по ртс к е или друге прире дбе , к але ндар и правилатак м иче њ а(е лабо рат). У ззахте в
с е прилаже с аглас но с т управљ ача пута за о државањ е прире дбе на путу, прим е рак
иде нтифик ацио них о знак а лица к о ја о бе збе ђују прире дбу и о знак е во зила к о ја прате
уче с ник е прире дбе .
38
У до зво ли к о јо м с е о до брава о државањ е с по ртс к е или друге прире дне на путу
о дре дић е с е вре м е и м е с то о државањ а и м е ре к о је је по тре бно пре дузети ради бе збе дно г
о државањ е прире дбе и о длучити о тро ш к о вим ак о ји про изилазе изњ е но г о државањ а.
О рганизато р је дужан дас по ртс к у или другу прире дбу напуту о рганизује и с про ве де
бе збе дно , наначин о дре ђе н у до зво ли.
Тро ш к о ви државних о ргана, ло к алне с ам о управе и управљ ача пута, нас тали ус ле д
о државањ а с по ртс к е и друге прире дба падају на те ре т правно г лица к о је о рганизује
прире дбу.
Ч лан 125.
О рганизато р с по ртс к е или друге прире дбе на путу о баве зан је да о м е рам а
о граниче њ а или забране с ао браћ аја о баве с ти јавно с т путе м с ре дс тава јавно г инфо рм ис ањ а
најк ас није 48 с ати пре по че тк априре дбе .
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло вам о же забранити о дно с но пре к инути о државањ е
с по ртс к е или друге прире дбе на путу, к ада утврди да о рганизато р није пре дузео м е ре
о дре ђе не у до зво ли или ак о то захте вају други разло зи бе збе дно с ти.
Р е ш е њ е о забрани о дно с но пре к иду прире дбе до но с и с е у с к раћ е но м по с тупк у или
ус м е но с аглас но о дре дбам аЗак о нао о пш те м управно м по с тупк у.
Ч лан 126.
О дре дбе про пис ак о јим ас е уре ђује јавно о к упљ ањ е грађанаи с пре чавањ е нас иљ ана
с по ртс к им прире дбам аваже и зас по ртс к е и друге прире дбе напуту ак о о вим зак о но м није
другачије о дре ђе но .
Ч лан 127.
О рганизато р не с м е по че ти с а о државањ е м с по ртс к е или друге прире дбе или
ак тивно с ти напуту ак о није пре дузео с ве м е ре о бе збе ђе њ ао дре ђе не у до зво ли.
О рганизато р је дужан дапре к ине о државањ е с по ртс к е и друге прире дбе напуту:
1) ак о с у угро же ни уче с ници или гле дао ци;
2) ак о с е у ве ћ о јм е ри наруш и јавни ре д и м ир;
3) ак о с е не с про во де м е ре бе збе дно с ти о дре ђе не у до зво ли;
4) ак о то захте вају други разло зи бе збе дно с ти.
У к о лик о о рганизато р не м о же да о бе збе ди по с е бне бе збе дно с не м е ре у то к у
прире дбе , о рган к о ји је издао о до бре њ е м о же о дре дити по тре бан бро ј по лицијс к их
с лужбе ник а ради пре дузим ањ а тих м е ра. У то м с лучају тро ш к о ве пре дузим ањ а тих м е ра
с но с и о рганизато р прире дбе .
Ч лан 128.
Так м ичаре на прире дби и уче с ник е других ак тивно с ти м о гу пратити с ам о во зила
о бе ле же напо с е бно м о знак о м , к о ју о дре ђује о рганизато р.
У к о лик о с е прире дбао државанате рито рији две или виш е о рганизацио них је диница
М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва прим е рак о знак е из с тава 1. о во г члана о рганизато р
до с тављ атим о рганизацио ним је диницам анајк ас није 48 с ати пре по че тк априре дбе .
39
Ч лан 129.
Л ица к о ја о бе збе ђују прире дбу и налазе с е на путу или де лу пута на к о је м с е
прире дба о држава, м о рају но с ити с ве тло о дбо јни прс лук и иде нтифик ацио них о знак а лица
задуже но г зао бе збе ђе њ е прире дбе .
У к о лик о с е прире дбао државанате рито рији две или виш е о рганизацио них је диница
М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва прим е рак о знак е из с тава 1. о во г члана о рганизато р
до с тављ атим о рганизацио ним је диницам анајк ас није 48 с ати пре по че тк априре дбе .
Ч лан 130.
По заврш е тк у с по ртс к е и друге прире дбе или ак тивно с ти на путу, о рганизато р је
дужан дао дм ах, анајк ас није у ро к у к о ји је о дре ђе н до зво ло м :
1) ук ло ни с апутас ао браћ ајне знак о ве и друге о знак е , уре ђаје , пре дм е те и о бје к те к о ји
с у по с тављ е ни ради о државањ априре дбе , о дно с но о бављ ањ аак тивно с ти;
2) по с тави на пут с ве с ао браћ ајне знак о ве и друге о знак е , пре дм е те и о бје к те к о ји с у
били ук ло њ е ни збо г о државањ априре дбе , о дно с но о бављ ањ аак тивно с ти;
3) по прави и до ве де у прво битно с тањ е пут и о бје к те на путу ак о с у о ш те ћ е ни при
о државањ у прире дбе , о дно с но при о бављ ањ у ак тивно с ти.
У к о лик о о рганизато р не по с тупи наначин про пис ан у с таву 1. тачк е 1, 2. и 3. о во га
члана, управљ ач путаћ е пре дузети о дго варајућ е м е ре дас е о тро ш к у о рганизато раук ло не ,
о дно с но по с таве с ао браћ ајни знак о ви и друге о знак е , пре дм е ти и о бје к ти напуту.
Тро ш к о ве ук лањ ањ а и по с тављ ањ а с ао браћ ајних знак о ва, пре дм е та и о бје к ата на
путу, к ао и тро ш к о ве по правк е о ш те ћ е њ а пута и о бје к ата на путу к о ји с у нас тали
о државањ е м прире дбе , о дно с но о бављ ањ е м ак тивно с ти напуту, с но с и о рганизато р.
VI О ГРА Н И Ч Е Њ Е С А О Б РА Ћ А ЈА
Ч лан 131.
М инис тарс тво надле жно запо с ло ве с ао браћ ајам о же најавно м путу или де лу јавно г
пута, о дре ђе ним даним аили у о дре ђе но м пе рио ду, забранити или о граничити с ао браћ ај с вих
или по је диних врс та во зила, о дно с но о граничити брзину к ре тањ а во зила, к ада је то
не о пхо дно за о бе збе ђивањ е не с м е тано г и бе збе дно г о двијањ а с ао браћ аја, о дно с но ак о с е
о с но вано о че к ује да ћ е с е с ао браћ ај о двијати о те жано , по прибављ е но м м иш љ е њ у
м инис тарс тванадле жно г заунутраш њ е по с ло ве .
У прављ ач пута је дужан да по с тави о дго варајућ у с ао браћ ајну с игнализацију ради
о бе збе ђивањ ас про во ђе њ апривре м е но г о граниче њ аизс тав 1. о во г члана
К ад то захте вају по с е бни разло зи бе збе дно с ти с ао браћ ајаили о државањ е јавно г ре да,
надле жни о рган унутраш њ их по с ло ве м о же привре м е но о бус тавити с ао браћ ај или о дре дити
по с е бнао граниче њ анао дре ђе ним путе вим аили де лу пута, завре м е до к по с то је разло зи збо г
к о јихс е те м е ре пре дузим ају.
О о граниче њ им а или забранам а из с тава 1. и 3. о во г члана јавно с т м о ра бити
благо вре м е но о баве ш те на.
М инис тарс тво запо с ло ве с ао браћ ајаћ е ближе про пис ати начин, вре м е по с е до вањ аи
к о риш ћ е њ азим с к е о пре м е наво зилу у с ао браћ ају напуте вим а.
Во зач је дужан да у с ао браћ ају на путу зим с к у о пре м у по с е дује и к о рис ти на
про пис ан начин.
40
VII С А О Б РА Ћ А ЈН И З Н А К О В И
1. О пш те одредбе
Ч лан 132.
Јавни путе ви м о рају да с е о бeле же про пис аним с ао браћ ајним знак о вим а, к о јим а с е
уче с ници у с ао браћ ају упо зо равају на о пас но с т к о ја им пре ти на путу о дно с но де лу пута,
с тављ ају до знањ а о граниче њ а, забране и о баве зе к о јих с е уче с ници у с ао браћ ају м о рају
придржавати и дају по тре бнао баве ш те њ азабе збе дно и не с м е тано о двијањ е с ао браћ аја.
Сао браћ ајним знак о вим ам о рају да с е о бе ле же и о пас но с ти привре м е но г к арак те ра,
наро чито о не к о је нас тану ус ле д изне надно г о ш те ћ е њ а или о не с по с о бљ авањ а пута, к ао и
привре м е нао граниче њ аи привре м е не забране у с ао браћ ају, ати знак о ви с е м о рају ук ло нити
чим пре с тану разло зи збо г к о јихс у по с тављ е ни.
У че с ници у с ао браћ ају дужни с у да с е придржавају о граниче њ а, забрана и о баве за
израже нихс ао браћ ајним знак о вим аи дапо с тупе у с к ладу с ањ ихо вим значе њ е м .
У че с ници у с ао браћ ају с у дужни да на м е с тим а о дно с но де о ницам а пута к о је с у
о значе не знак о вим ао пас но с ти, с во је к ре тањ е прилаго де о пас но с тим анак о је их ти знак о ви
упо зо равају.
М инис тарс тво надле жно за с ао браћ ај ћ е про пис ати врс ту, значе њ е , о блик , бо је ,
дим е нзије и начин по с тављ ањ а с ао браћ ајних знак о ва на путе вим а, по прибављ е но м
м иш љ е њ у М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 133.
Сао браћ ајни знак о ви с у знак о ви о пас но с ти, знак о ви изричитих наре дби, знак о ви
о баве ш те њ а, с аили бе здо пунс к ихтабли, с ве тло с ни с ао браћ ајни знак о ви, о знак е нак о ло во зу
и тро то ару, с ве тло с не и друге о знак е напуту.
Сао браћ ајни знак о ви с е по с тављ ају и о државају так о дауче с ници у с ао браћ ају м о гу
на вре м е и лак о да их уо че дањ у и но ћ у и да благо вре м е но по с тупе у с к ладу с а њ ихо вим
значе њ е м .
Сао браћ ајни знак о ви м о рају с е ук ло нити, до пунити или зам е нити, ак о њ ихо во
значе њ е не о дго вара изм е њ е ним ус ло вим а с ао браћ аја на путу или захте вим а бе збе дно с ти
с ао браћ аја.
Ч лан 134.
Н ас ао браћ ајни знак и нас туб нак о ји је знак по с тављ е н, забрањ е но је дас е по с тави
било ш таш то није у ве зи с азначе њ е м с ам о г с ао браћ ајно г знак а.
Забрањ е но је не о влаш ћ е но по с тављ ањ е , ук лањ ањ е и о ш те ћ ивањ е с ао браћ ајних
знак о ваи о пре м е путаили изм е назначе њ ас ао браћ ајнихзнак о ва.
Н е с м е ју дас е по с тављ ају табле , знак о ви, с ве тла, с тубо ви или други с лични пре дм е ти
к о јим ас е зак лањ аили ум ањ ује уо чљ иво с т по с тављ е но г с ао браћ ајно г знак а.
Забрањ е но је по с тављ ати пре дм е те к о ји с во јим о блик о м , бо јо м , изгле до м или м е с то м
по с тављ ањ а по дражавају или личе на не к и с ао браћ ајни знак , или зас ле пљ ују уче с ник е у
с ао браћ ају или о двраћ ају њ ихо ву пажњ у у м е ри к о ја м о же бити о пас на за бе збе дно с т
с ао браћ аја.
41
Ч лан 135.
2. З накови опасности, знакови изрич итих наредби и знакови обавеш тењ а
Знак о ви о пас но с ти с луже дас е уче с ници у с ао браћ ају упо зо ре нао пас но с т к о јаим
пре ти нао дре ђе но м м е с ту, о дно с но де лу путаи дас е о баве с те о приро ди те о пас но с ти.
Знак о ви изричитих наре дби уче с ницим а у с ао браћ ају на путу с тављ ају до знањ а
забране , о граниче њ аи о баве зе к о јихс е м о рају придржавати.
Знак о ви о баве ш те њ ас луже дапруже уче с ницим ау с ао браћ ају по тре бнао баве ш те њ а
о путу к о јим с е к ре ћ у и другао баве ш те њ ак о јаим м о гу бити к о рис на.
Знак о ви о баве ш те њ азаво ђе њ е с ао браћ ајас луже дапруже уче с ницим ау с ао браћ ају
о баве ш те њ а о пружањ у путних праваца, рас по ре ду нас е љ е них м е с та дуж путно г правца и
начину до лас к адо њ их.
3. С ветлосни саобраћајни знакови и светлосне ознаке
Ч лан 136.
Заре гулис ањ е с ао браћ ајаи о значавањ е радо ваи пре пре к анапуту, упо тре бљ авају с е
и уре ђаји к о јим ас е дају с ве тло с ни с ао браћ ајни знак о ви.
Р е гулис ањ е с ао браћ аја уре ђајим а за давањ е с ве тло с них знак о ва (у даљ е м те к с ту
с е м афо ри) врш и с е давањ е м с ве тло с них с ао браћ ајних знак о вас ве тлим ацрве не , жуте , зеле не
о дно с но бе ле бо је .
Све тло к о је дају уре ђаји из с тава 1. и 2. м о же бити по с то јано (не пре к идно ) или
тре пћ ућ е (пре к идајућ е ).
Брзина к ре тањ а во зила м о же с е ре гулис ати с ве тло с ним знак о вим а за ре гулис ањ е
к ре тањ аво зило м о дре ђе но м брзино м .
Ч лан 137.
Се м афо рим ас атро бо јним с ве тлим аре гулиш е с е к ре тањ е во зила.
Изузетно о д с тава1. о во г члана, напре лазу путапре к о же ле зничк е пруге с ао браћ ај
во зила с е ре гулиш е с ам о с ве тлим а црве не бо је , а на м е с тим а где с е ре гулиш е прис туп
во зила, дво бо јним с ве тлим ацрвне и зеле не бо је .
К ре тањ е трам вајаи во зилајавно г пре во запутник апо путу м о же бити ре гулис ано и
с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о вим абе ле бо је .
К ре тањ е пе ш ак а пре к о к о ло во за с е ре гулиш е дво бо јним с ве тлим а црве не и зеле не
бо је .
Ч лан 138.
Н а с е м афо рим а с а тро бо јним с ве тлим а с ве тла с у у о блик у к руга о дно с но с а
с им бо ло м је дне или виш е с тре лица.
Се м афо ри с а тро бо јним с ве тлим а у о блик у к руга с луже за ре гулис ањ е к ре тањ а
во зиланапуту о дно с но рас к рс ници.
Се м афо ри с а тро бо јним с ве тлим а с а с им бо ло м је дне о дно с но две с тре лице
(дире к цио ни с ве тло с ни с ао браћ ајни знак ) с луже заре гулис ањ е к ре тањ аво зилапо с м е ро вим а
нарас к рс ници.
Н ас е м афо рим ас атро бо јним с ве тлим ас ас им бо ло м је дне или виш е с тре лицацрве но
и жуто с ве тло с у у о блик у к ругас ас им бо лим ацрне бо је у о блик у је дне или виш е с тре лица,
до к је зеле но с ве тло у о блик у је дне или виш е с тре лицау к ругу црне бо је .
42
Ч лан 139.
Н а с е м афо рим а с а тро бо јним с ве тлим а, с ве тла с е по с тављ ају по ве ртик ално ј о с и,
је дно ис по д друго г, и то : црве но го ре , жуто у с ре дини, а зеле но до ле . Ак о је с е м афо р
по с тављ е н изнад с ао браћ ајне трак е , с ве тла м о гу бити по с тављ е на по хо ризо нтално ј о с и,
је дно по ре д друго г и то : црве но ле во , жуто у с ре дини, азеле но де с но .
Ч лан 140.
Заре гулис ањ е к ре тањ абицик алаи м о пе данабицик лис тичк им трак ам аили с тазам а,
м о гу с е упо тре бљ авати с е м афо ри с атро бо јним с ве тлим а.
Све тланас е м афо ру изс тава1. о во г чланас у црве не , жуте и зеле не бо је , нак о јим ас е
с ве тлапо с тављ ају по ве ртик ално ј о с и, је дно ис по д друго г, и то : црве но го ре , жуто у с ре дини,
азеле но до ле . Ц рве но и жуто с ве тло с у у о блик у к ругас ас им бо ло м бицик лацрне бо је до к је
зеле но с ве тло с ас им бо ло м бицик лас м е ш те но у к ругу црне бо је .
Н а пре лас к у бицик лис тичк е с тазе за к ре тањ е во зила изс тава 1. о во г члана пре к о
к о ло во за, м о гу с е к о рис тити уре ђаји заре гулис ањ е к ре тањ а пе ш ак а, ак о с е с тазаналази уз
о бе ле же ни пе ш ачк и пре лаз.
Ч лан 141.
Н ас е м афо рим ас атро бо јним с ве тлим а:
1) црве но и зеле но с ве тло не с м е дабуде ук љ уче но ис то вре м е но ;
2) жуто с ве тло м о же дабуде ук љ уче но к ао по с то јано с ам о с тално с ве тло у инте рвалу
о д пре с танк азеле но г до по јаве црве но г с ве тлаили ис то вре м е но с ацрве ним с ве тло м пре
ук љ уче њ азеле но г с ве тла, или к ао с ам о с тално тре пћ ућ е с ве тло ;
3) зеле но с ве тло м о же бити тре пћ ућ е .
Ч лан 142.
Све тло с ни с ао браћ ајни знак о ви изчлана137. с тав 1. члана138. и члана140. им ају
с ле де ћ е значе њ е :
1) црве но с ве тло – забрањ е н про лаз;
2) жуто с ве тло – забрањ е н про лаз, о с им у с лучају к адас е во зило не м о же бе збе дно
заус тавити ис пре д наве де но г знак а;
3) зеле но с ве тло – до зво љ е н про лаз;
4) ис то вре м е но ук љ уче но жуто и црве но с ве тло – забрањ е н про лази наго ве ш тај да
ћ е с е ук љ учити зеле но с ве тло ;
5) тре пћ ућ е жуто с ве тло – о баве за за с ве уче с ник е у с ао браћ ају да с е к ре ћ у уз
по ве ћ ану о пре зно с т;
6) тре пћ ућ е зеле но с ве тло – до зво љ е н про лаз и наго ве ш тај с к о ро г пре с танк а
до зво љ е но г про лазаук љ уче њ е м жуто г, азатим црве но г с ве тла;
Во зач не с м е про ћ и с ве тло с ни с ао браћ ајни знак изс тава 1. к ада м у је тим знак о м
забрањ е н про лаз.
Ч лан 143.
Се м афо р с атро бо јним с ве тлим ам о же даим адо датни с ве тло с ни с ао браћ ајни знак у
о блик у зеле не с тре лице (ус ло вни знак ).
Знак изс тава1. о во г чланао значавадаво зач м о же во зило м дапро ђе с ве тло с ни знак
с ам о у правцу о значе ним с тре лицо м и завре м е до к је упаљ е но црве но или жуто с ве тло при
че м у м о ра да про пус ти с ва во зила к о ја с е к ре ћ у по путу на к о ји улази к ао и да про пус ти
пе ш ак е к о ји пре лазе пре к о к о ло во за.
43
Ч лан 144.
За ре гулис ањ е прис тупа во зилаупо тре бљ авају с е с е м афо ри с адво бо јним с ве тлим а.
Све тлам о рају бити по с тављ е напо ве ртик ално ј о с и, је дно ис по д друго г, и то : црве но с ве тло
го ре , азеле но с ве тло до ле , о дно с но по хо ризо нтално ј о с и, је дно по ре д друго г: црве но с ве тло
ле во , азеле но с ве тло де с но .
Све тла изс тава 1. о во г члана им ају значе њ е : црве но с ве тло - забрањ е н прис туп, а
зеле но с ве тло - до зво љ е н прис туп. Тас ве тлане с м е ју дабуду ук љ уче наис то вре м е но .
Во зач не с м е про ћ и с ве тло с ни с ао браћ ајни знак изс тава 1. к ада м у је тим знак о м
забрањ е н про лаз.
Ч лан 145.
Заре гулис ањ е к ре тањ е во зилапо с ао браћ ајним трак ам анак о ло во зу с авиш е о д две
с ао браћ ајне трак е м о гу с е к о рис тити с е м афо ри с адво бо јним с ве тлим ацрве не и зеле не бо је .
Ц рве но с ве тло је у о блик у ук рш те них линијаи им азначе њ е забране к ре тањ аво зила
дуж с ао браћ ајне трак е изнад к о је с е о вајзнак налази.
Зе ле но с ве тло је у о блик у с тре лице надо ле и им а значе њ е с ло бо дно г про лаза дуж
с ао браћ ајне трак е изнад к о је с е о вај знак налази.
Во зач не с м е дас е к ре ћ е с ао браћ ајно м трак о м к о јо м м у је с ве тло с ним с ао браћ ајним
знак о м изо во г чланазабрањ е но к ре тањ е .
Ч лан 146.
За ре гулис ањ е к ре тањ а пе ш ак а упо тре бљ авају с е с е м афо ри с а с ве тлим а црве не и
зеле не бо је . Све тла м о рају бити по с тављ е на по ве ртик ално ј о с и, је дно ис по д друго г, и то :
црве но с ве тло го ре , азеле но с ве тло до ле , о дно с но по хо ризо нтално ј о с и, је дно по ре д друго г:
црве но с ве тло ле во , азеле но с ве тло де с но .
Све тло с ни с ао браћ ајни знак о ви изс тава1. о во г чланаим ају с ле де ћ е значе њ е :
1) црве но с ве тло – забрањ е н про лаз.
2) зеле но с ве тло – до зво љ е н про лаз.
3) тре пћ ућ е зеле но с ве тло – до зво љ е н про лази наго ве ш тај даћ е с е ус к о ро ук љ учити
црве но с ве тло .
Н ас е м афо ру изс тава1. о во гачланам о гу с е до дати звучни уре ђаји к о ји пе ш ацим а
дају о баве ш те њ е о то м е даје упаљ е но зеле но с ве тло с е м афо ра, о дно с но даим је до зво љ е н
про лаз.
Све тлаизс тава1. о во г чланас ас то је с е о д с ве тле ћ е по врш ине црве не или зеле не бо је
нак о јо ј с е налази там на с илуе те пе ш ак аили о д там не по врш ине нак о јо ј с е налази с ве тле ћ а
с илуе тапе ш ак ацрве не или зеле не бо је .
Све тлаизс тава1. о во г чланане с м е ју дабуду ук љ уче наис то вре м е но .
Пе ш ак , о дно с но во зач бицик ла изчлана 140. с тав 3, не с м е пре ћ и нити запо че ти
пре лазак к о ло во зак адам у је с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о м , к о јим с е ре гулиш е к ре тањ е
пе ш ак а, то забрањ е но .
Ч лан 147.
Заре гулис ањ е к ре тањ атрам вајаупо тре бљ авају с е по с е бни уре ђаји задавањ е с ве тала
бе ле бо је .
Све тла бе ле бо је м о гу бити у о блик у по ло же не , ус правне или к о с е црте на там но ј
по дло зи.
По ло же на црта значи забрану с ао браћ аја трам ваја, а ус правна или к о с а с ло бо дан
про лазу о дго варајућ е м с м е ру.
44
К адас е во зилајавно г пре во запутник ак ре ћ у с ао браћ ајно м трак о м к о јо м с е к ре ћ у и
трам ваји с ве тло с ни с ао браћ ајни знак о ви изс тава1. о во г чланао дно с е с е натаво зила.
Во зачи во зила к о ја с е к ре ћ у с ао браћ ајно м трак о м на к о јо ј је с ао браћ ај ре гулис ан
с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о вим аизо во г чланане с м е про ћ и с ве тло с ни с ао браћ ајни знак
изо во г чланак адам у је тим знак о м забрањ е н про лаз.
Ч лан 148.
За ре гулис ањ е к ре тањ а во зила о дре ђе но м брзино м к о рис те с е с е м афо ри к о ји дају
бро јчане о знак е брзине к о ја с е пре по ручује да би во зило на наре дно м с е м афо ру им ало
с ло бо дан про лаз.
Бро јчана о знак а с ве тло с них знак о ви изс тава 1. о во г члана је бе ле бо је на там но ј
по дло зи.
Се м афо ри за ре гулис ањ е к ре тањ а во зила о дре ђе но м брзино м м о гу бити с а виш е
с ве тала.
Ч лан 149.
Све тло с ни с ао браћ ајни знак о ви к о јим ас е најављ ује приближавањ е во запре лазу пута
пре к о же ле зничк е пруге у ис то м ниво у дају с е наизм е ничним паљ е њ е м двацрве натре пћ ућ а
с ве тлау о блик у к руга.
Н а с е м афо ру из с тава 1. о во га члана м о гу с е до дати звучни уре ђаји к о јим а с е
уче с ници у с ао браћ ају о баве ш тавају о то м е да је дат с ве тло с ни с ао браћ ајни знак к о јијм с е
најављ ује приближавањ е во за.
Све тло с ни с ао браћ ајни знак из с тава 1. о во г члана о значава о баве зу уче с ник а у
с ао браћ ају дас е заус таве .
Ч лан 150.
Све тло с ни с ао браћ ајни знак о ви зао значавањ е радо ваи пре пре к анапуту с у тре пћ ућ а
с ве тлау о блик у к руганаранџ ас те бо је и о значавају м е с то напуту или де о путанак о м е с е
изво де радо ви или с у нас тале пре пре к е напуту.
4. С ветлосне ознаке на путу
Ч лан 151.
Пружањ е пута м о же да с е о бе ле жи с ве тло с ним о знак ам а на путу (с ве тлим а,
ре фле к с ним с так лим аили ре фле к тујућ им м ате ријам а) и то де с нас транак о ло во зао знак ам а
црве не бо је , але вас транао знак ам абе ле бо је .
О знак ам аизс тава1. о во г чланам о рабити о бе ле же но пружањ е путаде лу путак ро з
туне л.
Ак о пе ш ачк а о с трва, о с трва за ус м е равањ е с ао браћ аја и други о бје к ти на к о ло во зу
нис у но ћ у до во љ но видљ иви, м о рају с е о бе ле жити с ве тлим а, те хничк им с ре дс твим а за
по бо љ ш ањ е уо чљ иво с ти (м арк е ри, призм е , и с л.), о дно с но с ве тло с ним о знак ам ажуте бо је .
5. О знаке на коловозу
Ч лан 152.
О знак ам а на к о ло во зу уче с ницим а у с ао браћ ају с тављ ају с е до знањ а о граниче њ а,
забрана и о баве зе и дају о баве ш те њ а о дно с но врш и ус м е равањ е к ре тањ а уче с ник а у
с ао браћ ају.
О знак е нак о ло во зу м о гу бити изве де не с ам о с тално или уздруге с ао браћ ајне знак о ве ,
при че м у њ ихо во значе њ е м о рабити м е ђус о бно ус аглаш е но .
О знак е нак о ло во зу чине линије , с тре лице , натпис и и друге о знак е .
45
6. О бележ авањ е прелаза пута преко ж елезнич ке пруге
Ч лан 153.
Пре лазпутапре к о же ле зничк е пруге , м о рабити о бе ле же н про пис аним с ао браћ ајним
знак о вим а.
Н а пре лазу пута с а с авре м е ним к о ло во зним зас то ро м (ас фалт, бе то н, к о цк а и с л.)
пре к о же ле зничк е пруге м о рају с е по с тавити с ве тло с ни с ао браћ ајни знак о ви к о јим с е
најављ ује приближавањ е во за.
Н апре лазу путапре к о же ле зничк е пруге по с тављ ају с е браници, по лубраници к о јим
с е забрањ ује и с пре чава пре лазак во зила пре к о же ле зничк е пруге , к о јим а м о гу бити
придо дати уре ђаји за давањ е звучних знак о ва к о ји упо зо равају на с пуш тањ е браник а
о дно с но по лубраник а.
К ада с у на пре лазу пута пре к о же ле зничк е пруге по с тављ е ни браници или
по лубраници, а уре ђај за њ ихо ву упо тре бу није ис праван или с е не к о рис ти, ти браници
м о рају бити ук ло њ е ни или нао дго варајућ и начин пре к риве ни. У к о лик о с е ради о путак о ји
не м а с авре м е ни к о ло во зни зас то р на то м м е с ту м о ра с е по с тавити с ве тло с ни с ао браћ ајни
знак к о ји најављ ује приближавањ е во за.
У прављ ач пута и к о рис ник же ле зничк е пруге дужни с у да о бе збе де да с е пре лази
путапре к о же ле зничк е пруге о бе ле же и о бе збе де наначин изо во г члананајк ас није у ро к у о д
5 го динанак о н с тупањ анас нагу о во г зак о на.
Ближе про пис е у по гле ду врс те , изгле да, те хничк их к арак те рис тик а и начина
по с тављ ањ аи м е с тим анак о јим ас е м о рају по с тавити браници или по лубраници уре ђајаза
давањ е с ве тло с них, звучних знак о ваи начину њ ихо ве упо тре бе , до но с и м инис тар надле жан
запо с ло ве с ао браћ аја.
7. О бележ авањ е препрека на путуи места на коме се изводе радови на путу
Ч лан 154.
Д е о пута на к о м е с у нас тале пре пре к е о дно с но о ш те ћ е њ а к о је с е не м о гу о дм ах
ук ло нити о дно с но о тк ло нити или нак о м е с е изво де радо ви м о рабити о бе ле же н про пис ано м
с ао браћ ајно м с игнализацијо м , ауче с ници у с ао браћ ају о бе збе ђе ни по с тављ ањ е м браник а.
За по с тављ ањ е привре м е не с ао браћ ајне с игнализације изс тава1. м о ра с е израдити
с ао браћ ајни про је к ат, о с им у с лучаје вим аизво ђе њ ахитних радо вак о ји не трају дуже о д 24
с ата. Саглас но с т на с ао браћ ајни про је к ат даје м инис тарс тво , о дно с но о рган ло к алне
с ам о управе надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
Ближе про пис е о привре м е но ј с ао браћ ајно ј с игнализацији, начину изво ђе њ арадо ва
на путу, изгле ду, те хничк им к арак те рис тик ам а, начину по с тављ ањ а и упо тре бе браник а и
других с ре дс тавазао бе збе ђе њ е м е с танак о м е с е изво де радо ви до но с и м инис тар надле жан
запо с ло ве с ао браћ аја.
У прављ ач пута дужан је да о бе збе ди по с тављ ањ е привре м е не с ао браћ ајне
с игнализације наде лу путанак о м е с у нас талао ш те ћ е њ аили пре пре к е к о је с е не м о гу о дм ах
о тк ло нити и дао бе збе ди уче с ник е у с ао браћ ају.
Изво ђач радо ва дужан је да пре по че тк а радо ва по с тави привре м е ну с ао браћ ајну
с игнализацију и о бе збе ди м е с то на к о м е с е изво де радо ви да ис ту о држава у про пис ано м
с тањ у то к о м изво ђе њ арадо ва, анак о н заврш е тк арадо вадаис ту ук ло ни.
Ч лан 155.
Прилик о м изво ђе њ арадо ванапуту или о бављ ањ адругих по с ло ванапуту, наде лу
к о ји није затво ре н зас ао браћ ај, лицак о јаизво де радо ве и налазе с е напуту, м о рају нас е би
им ати с ве тло о дбо јни прс лук .
46
У че с ник у с ао браћ ају не с м е дао м е тарадник ак о ји о бављ арадо ве напуту или по ре д
пута, и дужан је даук ло ни с во је во зило назахте в изво ђачарадо ва. Захте в изво ђачарадо ва
м о же бити дат и к ао јавни по зив.
VIII П У Т Е В И
Ч лан 156.
Путе ви м о рају бити про је к то вани, изграђе ни, ре к о нс труис ани и о државани так о дас е
с ао браћ ај на њ им а м о же о двијати не с м е тано и бе збе дно и м о рају ис пуњ авати про пис ане
ус ло ве .
Н апро лазу државно г путак ро знас е љ е но м е с то м о рабити изграђе н тро то ар.
Ближе ус ло ве к о је м о рају ис пуњ авати јавни путе ви ван нас е љ е но г м е с та, к ао и у
нас е љ е но м м е с ту, у по гле ду бе збе дно с ти с ао браћ аја про пис ује м инис тарс тво надле жно за
по с ло ве с ао браћ аја.
IX Т Е Х Н И Ч К О РЕ ГУ ЛИ С А Њ Е С А О Б РА Ћ А ЈА
1. О пш те одредбе
Ч лан 157.
Те хничк о ре гулис ањ е с ао браћ аја на државним путе вим а о бављ а м инис тарс тво
надле жно за по с ло ве с ао браћ аја, а на о пш тинс к им путе вим а и улицам а у нас е љ е ним
м е с тим а, о с им к ад је улица де о државно г пута, о рган ло к алне с ам о управе надле жан за
по с ло ве с ао браћ аја.
Н а де лу пута где до лазе у до дир државни и о пш тинс к и путе ви, о дно с но улице у
нас е љ у, о рган ло к алне с ам о управи је дужан да, прилик о м те хничк о г ре гулис ањ ас ао браћ аја
из с во је надле жно с ти, о длук у ус к лади с а начино м те хничк о г ре гулис ањ а с ао браћ ај на
државно м путу.
Ч лан 158.
По д те хничк им ре гулис ањ е м с ао браћ ајапо дразум е вају с е с ве м е ре и ак ције к о јим ас е
уре ђује : начин и ус ло ви о двијањ а с ао браћ аја на путу у по гле ду ус м е равањ а и во ђе њ а
с ао браћ аја, уво ђе њ е о граниче њ аи забране к ре тањ ауче с ник ау с ао браћ ају напуту или де лу
путазао дре ђе но вре м е или нао дре ђе но м путу, о баве зе уче с ник ау с ао браћ ају, о граниче њ е
брзине к ре тањ а, уре ђе њ е м е с тазапарк ирањ е во зилаи о дре ђивањ е по с е бних зо на(пе ш ачк а
зо на, зо на ус по ре но г с ао браћ аја, зо на "30", зо на ш к о ле и зо на заш тите живо тне с ре дине ),
прим е на те хничк их с ре дс тва за ус по равањ е с ао браћ аја, к ао и ре гулис ањ е с ао браћ аја у
ус ло вим аизво ђе њ арадо ванапуте вим аи с л.
Зас про во ђе њ е утврђе но г ре жим ас ао браћ ајам о рас е израдити с ао браћ ајни про је к ат и
напуту по с тавити с ао браћ ајнас игнализацијапре м апро је к ту. Н адле жни о рган изчлана157.
с тав 1. о во г зак о на даје с аглас но с т да је про је к ат израђе н у с к ладу с а утврђе ним ре жим о м
с ао браћ аја.
О рган к о ји о бављ а те хничк о ре гулис ањ е с ао браћ аја м о же у по је диначним
с лучаје вим а ре ш е њ е м о до брити по је диним к о рис ницим а да прилик о м уче ш ћ а у с ао браћ ају
о дс тупе о д по је диначних о дре дби ре жим ас ао браћ ајапри че м у с е не с м е о м е тати и угро зити
бе збе дно и не с м е тано о двијањ е с ао браћ ајанапуту.
К о рис ник о до бре њ аизпре тхо дно г с тавам о разавре м е к о риш ћ е њ адато г о до бре њ а
им ати ис то к о д с е бе и по к азати ганазахте в о влаш ћ е но г лица.
47
Све м е ре те хничк о г ре гулис ањ а с ао браћ аја м о рају ус к лађе не с а о дре дбам а о во г
зак о на.
Ближе ус ло ве о начину и по с тупк у до но ш е њ а ре ш е њ а к ао и ус ло вим а за њ ихо во
до но ш е њ е про пис ује м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
Ч лан 159.
У прављ ач путаје о баве зан дас ао браћ ајни знак к о ји о значаванас е љ е , по с тави напуту
у не по с ре дно ј близини м е с тагде по с то је изграђе ни ре до ви о дно с но групе с там бе нихо дно с но
по с ло внихо бје к ата, о дно с но нам е с ту где је о че к ивано ве ћ е прис ус тво пе ш ак ак о ји о с тварују
по тре бе у то м нас е љ у.
У прављ ач пута је о баве зан да с ао браћ ајни знак к о ји о значава пре с танак нас е љ а
по с тави на путу у не по с ре дно ј близини м е с та где пре с таје де о пута на к о м е с у ис пуњ е ни
ус ло ви изпре тхо дно г с тава.
К о лс к и улаз у зграду, дво риш те или гаражу, м о ра бити о бе ле же н про пис аним
с ао браћ ајним знак о вим ак о јим ас е о значавазабрана заус тављ ањ а и парк ирањ анак о ло во зу
о дно с но тро то ару, ак о тазабрананије о бе збе ђе нао дре дбам ао во г зак о на,
2. П еш ач ка зона
Ч лан 160.
Пе ш ачк азо наје де о пута, улице или де о нас е љ апо к о м е је до зво љ е н с ам о с ао браћ ај
пе ш ак а.
Пе ш ачк азо нам о рабити о бе ле же нас ао браћ ајним знак о м .
У пе ш ачк о ј зо ни, у о дре ђе но м вре м е нс к о м пе рио ду, о пш тинс к и или градс к и о ргана
надле жан за по с ло ве с ао браћ аја, м о же до зво лити к ре тањ е о дре ђе них во зила так о да не
угро жавају пе ш ак е .
3. З она успореногсаобраћаја
Ч лан 161.
Зо наус по ре но г с ао браћ ајаво зилаје де о пута, улице или де о нас е љ ау к о м е к о ло во з
к о рис те пе ш аци и во зила.
Во зач је о баве зан дас е у зо ни ус по ре но г с ао браћ ајак ре ћ е так о дане о м е так ре тањ е
пе ш ак аи бицик лис та, брзино м к ре тањ апе ш ак ао дно с но бицик лис та, анајвиш е 10 km/h.
Зо на ус по ре но г с ао браћ аја м о ра бити о бе ле же на про пис ано м с ао браћ ајно м
с игнализацијо м .
.
4. З она « 30»
Ч лан 162.
Зо на,,30'' је де о пута, улице или нас е љ ау к о јо ј је брзинак ре тањ аво зилао граниче на
до 30 km/h.
Зо на,,30'' м о рабити о бе ле же напро пис ано м с ао браћ ајно м с игнализацијо м .
48
5. З она ш коле
Ч лан 163.
Зо наш к о ле је де о путаили улице к о јас е налази у не по с ре дно ј близини ш к о ле , и к ао
так вао бе ле же на је о дго варајућ о м с ао браћ ајно м с игнализацијо м .
Брзинак ре тањ аво зилау зо ни ш к о ле у нас е љ е но м м е с ту је о граниче надо 30 km/h, а
ван нас е љ е но г м е с та до 50 km/h, у вре м е ну о д 7-21 час а, о с им ак о с ао браћ ајно м знак о м
вре м е забране није другачије о дре ђе но .
У зо ни ш к о ле надле жни о рган за с ао браћ ај нало жић е управљ ачу пута прим е ну
по с е бних те хничк ихс ре дс тавазазаш титу бе збе дно с ти де це .
У прављ ач путадужан је даприм е ни по с е бнате хничк ас ре дс тва.
6. З аш тита ж ивотне средине
Ч лан 164.
У че с ници у с ао браћ ају не с м е ју да пре дузим ају радњ е к о је м о гу изазвати или
изазивају угро жавањ е живо тне с ре дине .
Во зило у с ао браћ ају не с м е дапро узро к ује пре к о м е рну бук у.
Во зач м о то рно г во зилаје дужан даис к љ учи м о то р:
1) назахте в по лицајцаили друго г с лужбе но г лица,
2) к адаје то о дре ђе но с ао браћ ајно м с игнализацијо м ,
3) к адаје во зило заус тављ е но у туне лу дуже о д 1 м инута,
4) к адаво зило с то ји дуже о д 3 м инута.
У че с ници у с ао браћ ају не с м е ју, напуту или по ре д њ е га, о дбацивати м ате рије к о је би
угро зиле и ш те тиле здрављ у љ уди, живо тињ а, биљ ак аили про узро к о вало загађе њ е о к о лине .
М инис тарс тво или о пш тинс к и о дно с но градс к и о рган надле жан за по с ло ве
с ао браћ аја м о же , на пре дло г м инис тарс тва или о пш тинс к о г о дно с но градс к о г о ргана
надле жно г зазаш титу живо тне с ре дине , о граничити или забранити с ао браћ ај о дре ђе них или
с вих врс та м о то рних во зила на о дре ђе но ј де о ници пута, у вре м е к ада је загађе њ е ваздуха
пре к о рачило про пис ане но рм ативе .
7. Т ехнич ка средства за успоравањ е саобраћаја
Ч лан 165.
Те хничк им с ре дс твим а за ус по равањ е с ао браћ аја уче с ницим а у с ао браћ ају с е
физичк и о граничавабрзинак ре тањ аво зила, о дно с но , до датно с е упо зо равају дабрзинак о јо м
с е к ре ћ у није бе збе дна.
Те хничк а с ре дс тва за ус по равањ е с ао браћ аја с у физичк е пре пре к е , вибрацио не и
ш уш те ћ е трак е и о знак е нак о ло во зу.
Те хничк а с ре дс тва за ус по равањ е с ао браћ аја м о рају бити о бе ле же ни про пис ано м
с ао браћ ајно м с игнализацијо м .
М инис тар надле жан за по с ло ве с ао браћ ајадо но с и ближе про пис е о врс ти, изгле ду,
те хничк им к арак те рис тик ам а и начину по с тављ ањ а те хничк их с ре дс тава за ус по равањ е
с ао браћ ајанапуту и по с е бних те хничк ихс ре дс тавазазаш титу бе збе дно с ти де це .
49
8. З наци и наредбе које дајуовлаш ћена лица
Ч лан 166.
У че с ници у с ао браћ ају м о рају по с тупати по знацим а и наре дбам а к о је даје
по лицијс к и с лужбе ник или зак о но м о влаш ћ е но друго лице за ре гулис ањ е или к о нтро лу
с ао браћ аја.
Знаци с е дају рук ам ао дно с но по ло жаје м те лао влаш ћ е но г лица, уре ђајим азадавањ е
с ве тло с них и звучних знак о ва, таблицо м или зас тавицо м заре гулис ањ е с ао браћ аја, анаре дбе
ус м е но .
Знаци и наре дбе м о гу с е давати и изво зила.
Н а де лу пута на к о м е с е изво де радо ви и где је нас тала пре пре к а к о ја с е не м о же
о дм ах ук ло нити, ре гулис ањ е с ао браћ аја м о гу да о бављ ају најм ањ е два, за то о дре ђе на
радник аизво ђачарадо ва, о дно с но управљ ачапута.
Р е гулис ањ е с ао браћ ајау с лучају изпре тхо дно г с тававрш и с е зас тавицам ацрве не и
зеле не бо је , к о је им ају с ле де ћ е значе њ е :
1)по дигнута зеле на зас тавица - с ло бо дан про лаз за во зила из с м е ра где је та
зас тавицапо дигнута;
2)по дигнута црве на зас тавица - забрањ е н про лаз за во зила из с м е ра где је та
зас тавицапо дигнута.
Изво ђач радо ва, о дно с но управљ ач путаи радници о дре ђе ни даре гулиш у с ао браћ ај
о дго во рни с у дас е ре гулис ањ е с ао браћ ај изс тава4. о бављ анапро пис ан начин.
Знаци и наре дбе с е дају на про пис ан начин и м о рају бити јас ни, не дво с м ис ле ни,
уо чљ иви о дно с но чујни и им ају прве нс тво у о дно с у на с ао браћ ајну с игнализацију и
про пис анаправилас ао браћ аја.
Ближе про пис е о изгле ду, начину давањ азнак о вак о је дају о дре ђе налицаизс тава4.
о во г чланапро пис ује м инис тар надле жан запо с ло ве с ао браћ аја.
Знак е и наре дбе к о је даје по лицијс к и с лужбе ник , њ ихо во значе њ е и начин давањ а
ближе про пис ује м инис тар унутраш њ ихпо с ло ва.
X Д У Ж Н О С Т И У Ч Е С Н И К А У С А О Б РА Ћ А ЈУ
У С ЛУ Ч А ЈУ С А О Б РА Ћ А ЈН Е Н Е З ГО Д Е
Ч лан 167.
Л ице к о је с е зате к не или наиђе нам е с то с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј им апо вре ђе них
лицадужно је да, у с к ладу с ас во јим знањ им а, с по с о бно с тим аи м о гућ но с тим а, пружи по м о ћ
лицим апо вре ђе ним у с ао браћ ајно ј не зго ди и по по тре би их пре ве зе до најближе здравс тве не
ус тано ве и дапре дузм е с ве ш то је у њ е го во ј м о ћ и дас пре чи уве ћ авањ е по с то је ћ их о дно с но
нас тајањ е но вихпо с ле дица.
Ч лан 168.
Во зач, о дно с но други уче с ник с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј је не к о лице задо било
те ле с не по вре де , о дно с но по гинуло , или је нас талаве лик ам ате ријалнаш те тадужан је да:
1) заус тави во зило и о баве с ти по лицију о дно с но о с тане нам е с ту не зго де до до лас к а
по лиције и заврш е тк аувиђаја;
2) ис к љ учи м о то р, ук љ учи с ве по к азиваче правца, по с тави с игурно с ни тро угао на
бе збе дно м рас то јањ у и пре дузм е друге рас по ло живе м е ре к ак о би упо зо рио о с тале уче с ник е
у с ао браћ ају о по с то јањ у не зго де ;
50
3) упо зо ри с ва лица да с е с к ло не с а к о ло во за да не би била по вре ђе на и да не би
униш тавалатраго ве не зго де ,
4) ук аже по м о ћ по вре ђе ним а, о дно с но прву по м о ћ или м е дицинс к у по м о ћ ак о је зато
о буче н;
5) дапре дузм е с ве м е ре заш тите к о је с у у њ е го во ј м о ћ и дас е с пре чи нас тајањ е но вих
и уве ћ авањ е по с то је ћ ихпо с ле дица;
6) да о бе збе ди траго ве и пре дм е те не зго де , по д ус ло во м да тим е не угро жава
бе збе дно с т с ао браћ аја.
У к о лик о нам е с ту с ао браћ ајне не зго де изс тава1. о во г члананије прис утан влас ник ,
о дно с но во зач друго г во зила к о је је уче с тво вало у с ао браћ ајно ј не зго ди, прис утни во зач
уче с ник у с ао браћ ајно ј не зго ди дужан је дао дс утно м лицу, о дно с но влас ник у друго г во зила
до с тави с во је им е и пре зим е и адре с у с тана.
Изузетно , лице изс тава 1. о во г члана м о же с е удаљ ити с а м е с та не зго де ак о м у је
не о пхо дна хитна м е дицинс к а по м о ћ или ради пре во же њ а по вре ђе но г до најближе
здравс тве не ус тано ве .
У с лучају изпре тхо дно г с тавалице је дужно дас е врати нам е с то не зго де чим буде у
м о гућ но с ти.
Ч лан 169.
По лиција је дужна да о дм ах по с азнањ у за не зго ду с а по вре ђе ним или по гинулим
лицим ао баве с ти с лужбу хитне м е дицинс к е по м о ћ и и изађе нам е с то не зго де .
Здравс тве на ус тано ва к о ја је о баве ш те на о с ао браћ ајно ј не зго ди или је прим ила на
ле че њ е лице по вре ђе но у с ао браћ ајно ј не зго ди дужнаје дао то м е о дм ах о баве с ти надле жни
о рган унутраш њ ихпо с ло ва.
У к о лик о лице по вре ђе но у с ао браћ ајно ј не зго ди пре м ине о д задо бије них по вре даили
ак о по с то ји о правдана с ум њ а да је к о д во зача ус ле д по вре де до ш ло до с м ањ е њ а пс ихичк е
или физичк е с по с о бно с ти за управљ ањ е м о то рним во зило м или трам ваје м , здравс тве на
ус тано вадужнаје дао то м е бе зо длагањ ао баве с ти надле жни о рган унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 170.
Л ице о влаш ћ е но зак о но м дужно је да изађе на м е с то с ао браћ ајне не зго де с а
по вре ђе ним , о дно с но по гинулим лицим а о дно с но у к о јо ј је нас тупила ве лик а м ате ријална
ш те та.
Л ице изс тава1. о во г чланадужно је дапо во до м не зго де изпре тхо дно г с тавас ачини
увиђајну до к ум е нтацију (запис ник о увиђају, с к ица лица м е с та, с итуацио ни план, фо то до к ум е нтацијаи о с тали прило зи).
Ч лан 171.
По лицијс к и с лужбе ник дужан је да изађе на м е с то с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј је
нас тала м ањ а м ате ријална ш те та, ак о то захте ва је дан о д уче с ник а с ао браћ ајне не зго де и
изврш и увиђај.
У к о лик о бар је дан о д уче с ник ас ао браћ ајне не зго де изпре тхо дно г с тава, не по с ре дно
нак о н с ао браћ ајне не зго де захте ваврш е њ е увиђаја, о с тали уче с ници с у дужни дао с тану на
м е с ту с ао браћ ајне не зго де до заврш е тк аувиђаја.
Ч лан 172.
Во зач о дно с но уче с ник с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј је нас талас ам о м ањ ам ате ријална
ш те тадужан је да:
51
1) упо зо ри о с тале уче с ник е у с ао браћ ају о по с то јањ у во зилаи других пре пре к анапуту,
ук о лик о ихс ам не м о же ук ло нити;
2) по пуни Е вро пс к и изве ш тај о с ао браћ ајно ј не зго ди у с лучају к адао влаш ћ е но лице не
врш и увиђај с ао браћ ајне не зго де ;
3) упо зо ри с валицадас е с к ло не с ак о ло во задане би о м е талас ао браћ ај;
4) о с тави по датк е о с е би и во зилу во зачу о ш те ћ е но г во зила или држао цу друге
о ш те ћ е не с твари у не зго ди, о дно с но по лицији;
5) пре дузм е м е ре заш тите к о је с у у њ е го во ј м о ћ и да с е с пре чи нас тајањ е но вих и
уве ћ авањ е по с то је ћ ихпо с ле дицане зго де .
Ак о уче с ник у с ао браћ ајно ј не зго ди у к о јо ј је нас талас ам о м ањ ам ате ријалнаш те та
надруго м во зилу, збо г о дс утно с ти во зачадруго г во зила, није у м о гућ но с ти дапружи личне
по датк е и по датк е о о с игурањ у во зила, дужан је дао то ј не зго ди о баве с ти надле жни о рган
унутраш њ ихпо с ло ваи дадо с тави с во је личне по датк е и по датк е о о ш те ћ е но м во зилу.
Ч лан 173.
О с игуравајућ а друш тва с у дужна да во де е виде нцију о с ао браћ ајним не зго дам а за
к о је је с ачињ е н Е вро пс к и изве ш тај о с ао браћ ајно јне зго ди.
По датк е из е виде нције из с тава 1. о во г члана правно лице к о је о бављ а по с ло ве
о с игурањ адужно је дам е с е чно до с тављ ам инис тарс тву надле жно м заунутраш њ е по с ло ве и
Аге нцији забе збе дно с т с ао браћ аја.
Ч лан 174.
Л ице к о је је уче с тво вало у с ао браћ ајно ј не зго ди не с м е узим ати алк о хо лна пић а,
о по јне дро ге и ле к о ве на к о јим а је о значе но да с е не с м е ју упо тре бљ авати пре и за вре м е
во жњ е , до к с е не изврш и увиђај.
О влаш ћ е но лице к о ји врш и увиђај с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј им а по гинулих
о дно с но по вре ђе нихлица, о дре дић е дас е не по с ре дним уче с ницим ас ао браћ ајне не зго де узм е
к рв или к рв и урин ради утврђивањ а к о личине алк о хо ла у к рви, о дно с но прис ус тва у
о рганизм у о по јних дро гаи ле к о ве нак о јим аје о значе но дас е не с м е ју упо тре бљ авати пре и
завре м е во жњ е .
У с лучаје вим аизс тава2. о во г чланаздравс тве наус тано вам о же о длучити дас е к рв
или к рв и урин не узим ају, ак о би збо г то га нас тупиле ш те тне по с ле дице по здрављ е
уче с ник ау с ао браћ ајно ј не зго ди o че м у м о рас ачинити пис ани изве ш тај с аналазо м ле к араи
ис ти до с тавити о ргану к о ји је изврш ио увиђај.
Прилик о м врш е њ а увиђаја с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј не м а по гинулих о дно с но
по вре ђе них лица с лужбе но лице ћ е о баве зно во заче к о ји с у уче с тво вали у с ао браћ ајно ј
не зго ди по двргнути ис питивањ у по м о ћ у о дго варајућ их с ре дс тава (алк о м е тар, дро га те с т и
др).
Ч лан 175.
У к о лик о с у на во зилу к о је је уче с тво вало у с ао браћ ајно ј не зго ди о чигле дно
не ис правни с к ло по ви и уре ђаји во зилабитни забе збе дно к ре тањ е во зила, о дно с но ук о лик о
во зило није у во зно м с тањ у, о влаш ћ е но с лужбе но лице ћ е ис к љ учити во зило изс ао браћ ајаи
о дузети ре гис тарс к е таблице .
О влаш ћ е но с лужбе но лице ћ е во зачу издати по тврду о привре м е но о дузетим
ре гис тарс к им таблицам а.
Ис к љ уче њ е во зилаизс ао браћ ајатраје до к с е надле жно м о ргану не до с тави до к азда
је во зило те хничк и ис правно .
52
Ч лан 176.
О рган к о ји врш и увиђај дужан је даприлик о м увиђаја, по ре д о с тало г, утврди по датк е
о иде нтите ту лицак о јас у билаприс утнак адас е до го дилас ао браћ ајнане зго да, о дно с но к о ја
им ају битнас азнањ ао с ао браћ ајно јне зго ди.
О рган унутраш њ их по с ло ва о баве с тић е по ро дицу нас традало г уче с ник а у
с ао браћ ајно јне зго ди о с ао браћ ајно ј не зго ди и по с ле дицам а.
О влаш ћ е но лице к о је врш и увиђај, дужно је да о рганизује по пис им о вине к о ја на
м е с ту до гађајао с тане изалицак о је је у с ао браћ ајно ј не зго ди по гинуло или те же по вре ђе но и
даис ту о бе збе ди до м о м е нтапре узим ањ ас твари.
Ствари и им о винаизпре тхо дно г с таване с м е ју с е к о рис тити нити с е с ањ им ам о же
рас по лагати, до пре узим ањ а.
Ч лан 177.
Н ак о н о бављ е но г увиђајаво зач о дно с но влас ник во зила, дужан је даво зило , те ре т,
с твари или други м ате ријал рас ут по путу, бе зо длагањ аук ло ни с ак о ло во за.
У к о лик о во зач, о дно с но влас ник , не по с тупи на начин из пре тхо дно г с тава,
те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва
нало жић е управљ ачу пута да о тро ш к у влас ник а, на с игурно м е с то , ук ло ни во зило , те ре т,
с твари или други рас ути м ате ријал с ак о ло во за.
У прављ ач путадужан је дабе зо длагањ апо с тупи по нало гу изс тава2. о во г чланаи
о бе збе ди про хо дно с т пута.
XI В О З А Ч И
1. У слови за управљ ањ е возилом
Ч лан 178.
М о то рним во зило м , о дно с но с к упо м во зилам о же с ам о с тално дауправљ аво зач к о ји
ис пуњ ава про пис ане ус ло ве и им а во зачк у до зво лу за управљ ањ е во зило м о не к ате го рије ,
к о јим управљ а.
Странацк о ји привре м е но бо рави у Р е публици Србији или држављ анин Р е публик е
Србије к о ји бо рави или пре бива у ино с транс тву па привре м е но до ђе у Р е публик у Србију,
м о же управљ ати во зило м на о с но ву с тране во зачк е до зво ле о дно с но м е ђунаро дне во зачк е
до зво ле у вре м е њ е не важно с ти, по д ус ло во м ре ципро ците та за вре м е с во г привре м е но г
бо равк а.
Странац к о м е је о до бре но с тално нас тањ е не у Р е публици Србији, о с о бљ у
дипло м атс к их и к о нзуларних пре дс тавниш тава и м ис ија с траних држава и
пре дс тавниш твим а м е ђунаро дних о рганизација у Р е публици Србији, с траних трго винс к их,
с ао браћ ајних, к ултурних и других пре дс тавниш тва и с траних до пис ниш тва и држављ анин
Р е публик е Србије к о ји с е врати изино с транс тва, о дно с но до ђе у Р е публик у Србију дау њ о ј
с тално бо рави, м о же , на о с но ву с тране во зачк е до зво ле , да управљ а м о то рним во зило м
о дно с но с к упо м во зилазавре м е о д 6 м е с е ци о д данаулас к ау Р е публик у Србију.
.
Изузетно о д о дре дби с тава1. 2. 3. и 4. о во г чланаво зач не с м е дауправљ аво зило м у
с ао браћ ају напуту:
1) к ад м у је о длук о м надле жно г о рганазабрањ е но управљ ањ е ;
2) к адаје во зач ис к љ уче н изс ао браћ аја.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва
во ди ре гис тар о во зачим ак о јим ас у издате во зачк е до зво ле .
53
Ч лан 179.
Во зачк адо зво лаћ е с е издати лицу:
1) к о је ис пуњ авас таро с не ус ло ве ;
2) к о је ис пуњ аваздравс тве не ус ло ве ;
3) к о је им апре бивалиш те или о до бре н привре м е ни бо равак о д најм ањ е 6 м е с е ци у
Р е публици Србији;
4) к о је је по ло жило во зачк и ис пит за во зача о дре ђе не к ате го рије м о то рних во зила
о дно с но с к упаво зила;
5) к о је је по ло жило ис пит изпрве по м о ћ и;
6) к о м е није забрањ е но управљ ањ е м о то рним о дно с но с к упо м во зила.
Изузетно до о дре дби с тава1. о во г члана, во зачк адо зво лазауправљ ањ е трак то ро м и
радно м м аш ино м (к ате го рија F) и м о то к ултивато ро м (к ате го рија М ) ћ е с е издати и бе з
прилагањ адо к азаизтачк е 5.
Л ицим аизчлана178. с тав 3. ћ е с е издати с рпс к аво зачк адо зво ланањ ихо в захте в бе з
по лагањ аво зачк о г ис питаи ис питаизпрве по м о ћ и, нао с но ву с тране во зачк е до зво ле , по д
ус ло вим а из с тава 1. тачк е 1, 2, 3. и 6. О д о с о бљ а дипло м атс к их и к о нзуларних
пре дс тавниш таваи м ис ијас траних државаи пре дс тавниш тавам е ђунаро дних о рганизацијау
Р е публици Србији, по д ус ло вим аре ципро ците та, не ћ е с е захте вати до к азизс тава1. тачк е 2.
о во г члана. Српс к а во зачк а до зво ла не м о же с е издати на о с но ву м е ђунаро дне во зачк е
до зво ле .
Ближе про пис е о здравс тве ним про пис им а к о је м о рају да ис пуњ авају во зачи
о дре ђе нихк ате го ријам о то рнихво зиладо но с и м инис тарс тво надле жно запо с ло ве здрављ а.
2. С таросни услови за добијањ е возач ке дозволе
Ч лан 180.
Во зачк у до зво лу м о же до бити лице к о је је наврш ило :
- 15 го диназак ате го рију M;
- 16 го диназак ате го рију F;
- 16 го диназак ате го рије АМ и А1;
- 18 го диназак ате го рију: А2;
- 18 го диназак ате го рије B, В1 и BЕ ;
- 18 го диназак ате го рије : C1 и C1Е ;
- 21 го дину зак ате го рије С, CЕ , D1, D1Е ;
- 24 го дине зак ате го рије D и DЕ ;
- 24 го дине зак ате го рију А, о с им залицак о јаво зачк у до зво лу зак ате го рију А2
по с е дују најм ањ е 2 го дине .
Изузетно о д о дре дби пре тхо дно г с тава уче ник с ре дњ е ш к о ле к о ји с е о бразује за
заним ањ е во зач м о то рних во зила м о ра им ати наврш е них 18 го дина живо та за до бијањ е
во зачк е до зво ле к ате го рије C и СЕ .
Ч лан 181.
Во зачк у до зво лу за к ате го рије BЕ м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рију B.
Во зачк у до зво лу за к ате го рије C1E м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рије C1.
Во зачк у до зво лу за к ате го рију CE, м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рије C.
54
Во зачк у до зво лу за к ате го рију D1E м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рије D1.
Во зачк у до зво лу за к ате го рију DE м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рије D.
Во зачк у до зво лу зак ате го рије С и С1 м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рије B.
Во зачк у до зво лу зак ате го рију D м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају во зачк у
до зво лу зак ате го рије С најм ањ е 2 го дине .
Во зачк у до зво лу за к ате го рију D1 м о гу до бити с ам о о ни во зачи к о ји ве ћ им ају
во зачк у до зво лу зак ате го рије С1 најм ањ е 2 го дине .
3. П робна возач ка дозвола
Ч лан 182.
Л ицу к о је ис пуњ авас ве ус ло ве зауправљ ањ е во зило м B к ате го рије , аније наврш ило
18 го динаживо таиздаћ е с е про бнаво зачк адо зво лак ад наврш и 17 го дина, с аважно ш ћ у до
с тицањ апуно ле тс тва.
Про бнаво зачк адо зво лас е м о же к о рис ти с ам о у Р е публици Србији.
Во зач к о ји им а про бну во зачк у до зво лу B к ате го рије не с м е да запо чне и управљ а
во зило м бе з надзо ра лица у во зилу к о је им а во зачк у до зво лу B к ате го рије у трајањ у о д
најм ањ е 5 го дина.
Во зач к о ји им а про бну во зачк у до зво лу не с м е да управљ а м о то рним во зило м у
пе рио ду о д 23.00 до 5.00 час о ва и к о рис ти те ле фо н и друга с ре дс тва за к о м уник ацију за
вре м е во жњ е .
Л ице к о је врш и надзо р дужно је дас е с тарадаво зач во зило м управљ анабе збе дан
начин и у с к ладу с апро пис им а.
М о то рно во зило , к о јим управљ аво зач к о ји им апро бну во зачк у до зво лу, м о рабити
о значе но по с е бно м о знак о м "P", к о јам о рабити навидљ иво м м е с ту с апре дњ е и задњ е с тране
во зила.
М инис тар надле жан за по с ло ве с ао браћ аја про пис аћ е по с е бне ус ло ве о изгле ду,
те хничк им к арак те рис тик ам аи начину по с тављ ањ апо с е бне о знак е изпре тхо дно г с тавао во г
члана.
4. И здавањ е возач ке дозволе
Ч лан 183.
Во зачк у до зво лу и про бну во зачк у до зво лу, издаје те рито ријално надле жна
о рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваначије м по дручју лице к о м е с е
издаје до зво ла им а пре бивалиш те , а лицу к о је збо г запо с ле њ а, с тудирањ а или других
о правданих разло габо рави ван м е с тапре бивалиш тадуже о д 3 м е с е ца, к ао и с транцу к о м е је
о до бре н привре м е н бо равак дужи о д 3 м е с е ца, м о же издати надле жна о рганизацио на
је диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваначије м по дручју лице им або равиш те .
Н ик о не м о же у ис то вре м е им ати две нацио налне во зачк е до зво ле .
Во зач не с м е к о рис тити о бразац во зачк е до зво ле чији је не с танак пријавио
надле жно м о ргану.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ваближе ћ е про пис ати по с тупак издавањ а, изгле д,
с адржину, к арак те рис тик е о брас цаво зачк е до зво ле и про бне во зачк е до зво ле и начин во ђе њ а
е виде нцијао во зачим ак о јим ас у издате те до зво ле .
55
Во зач м о то рно г во зилак о ји про м е ни пре бивалиш те о баве зан је дас е , у ро к у о д 30
данао д данапро м е не пре бивалиш та, пријави о ргану унутраш њ их по с ло ванате рито рији на
к о јо јим ано во пре бивалиш те , ради упис ау е виде нцију во зача.
Ч лан 184.
К адауправљ ам о то рним во зило м о дно с но с к упо м во зилаво зач м о раим ати к о д с е бе
во зачк у о дно с но про бну до зво лу и дужан је да, назахте в о влаш ћ е но г лицаис ту данаувид.
Во зач је дужан да прилик о м управљ ањ а во зило м на путу к о рис ти по м агала к о ја с у
упис анау во зачк у о дно с но про бну до зво лу.
Ч лан 185.
Во зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зилим аиздаје с е наро к о д 10 го дина, а
лицим ас таријим о д 65 го динаживо та- наро к важе њ адо највиш е пе т го дина, пре м а налазу
и м иш љ е њ у дато м у уве ре њ у о здравс тве но ј с по с о бно с ти.
Л ицим аизс тава1. о во г чланак о јау вре м е издавањ аво зачк е до зво ле им ају виш е о д
55 го динаживо таво зачк адо зво лаиздаје с е с аро к о м важе њ адо наврш е не 65. го дине живо та,
с тим датајро к не м о же бити к раћ и о д три го дине
Изузетно о д с тава1. и 2. о во г члана, во зачк адо зво ла с е м о же издати нак раћ е вре м е ,
нао с но ву налазаи м иш љ е њ ау уве ре њ у о здравс тве но ј с по с о бно с ти заво зача.
Л ицим ак о јим аје ис те к лаважно с т во зачк е до зво ле издаћ е с е но ваво зачк адо зво лауз
прилагањ е фо то графије не с тарије о д 6 м е с е ци.
Л ицак о јим аје по ле к арс к о м налазу и м иш љ е њ у во зачк адо зво лаиздатанак раћ и ро к
о д про пис ано г у с таву 1. о во г члана, к ао и лица с тарија о д 65 го дина, прилажу и до к азо
здравс тве но јс по с о бно с ти.
У налазу и м иш љ е њ у дато м у уве ре њ ао здравс тве но ј с по с о бно с ти заво зачам о же с е
о дре дити да је не о пхо дно да во зач к о рис ти о дре ђе на по м агала прилик о м управљ ањ а
во зило м .
Н адле жни о рган ћ е о баве зу к о риш ћ е њ а по м агала из пре тхо дно г с тава упис ати у
во зачк у о дно с но про бну во зачк у до зво лу.
Ч лан 186.
Во зачу к о м е је издатаво зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зило м издаћ е с е на
њ е го в захте в м е ђунаро днаво зачк адо зво ла.
У м е ђунаро дну во зачк у до зво лу м о рабити упис ано с вак о важе ћ е о граниче њ е и м е ра
забране управљ ањ ам о то рним во зило м .
М е ђунаро дна во зачк а до зво ла издата у Р е публици Србији не с м е с е к о рис тити за
управљ ањ е м о то рним во зилим анате рито рији Р е публик е Србије .
М е ђунаро дну во зачк у до зво лу издаје правно лице к о м е је то по ве ре но на о с но ву
по с е бно г зак о на.
Правно лице из пре тхо дно г с тава дужно је да по с ло ве издавањ а м е ђунаро дних
во зачк ихдо зво лаврш и с аве с но и напро пис ан начин.
Ближе про пис е о по с тупк у и начину издавањ а и во ђе њ у е виде нција издатих
м е ђунаро днихво зачк ихдо зво лапро пис ује М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
56
5. П сихоф изич ки услови за управљ ањ е возилом
Ч лан 187.
Во зач к о ји је не с по с о бан за бе збе дно управљ ањ е во зило м , о дно с но у то лик о ј м е ри
ум о ран, о дно с но бо ле с тан или је у так во м пс ихичк о м с тањ у да није с по с о бан да бе збе дно
управљ аво зило м , не с м е дауправљ аво зило м у с ао браћ ају.
Во зач не с м е да управљ а во зило м у с ао браћ ају на путу нити да по чне да управљ а
во зило м ак о је по д де јс тво м алк о хо лаили пс ихо ак тивнихс упс танци.
По д де јс тво м алк о хо ла је во зач о дно с но лице за к о је с е анализо м к рви или к рви и
урина или друго м м е то до м м е ре њ а к о личине алк о хо ла у о рганизм у утврди с адржина
алк о хо ла у к рви ве ћ а о д 0,30 mg/ml или ак о је прис ус тво алк о хо ла у о рганизм у утврђе но
о дго варајућ им с ре дс твим а или апаратим а за м е ре њ е алк о хо лис ано с ти (алк о м е тро м и др.),
ш то о дго варас адржини алк о хо лау к рви ве ћ о ј о д 0,30 mg/ml или к о д к о гас е , бе зо бзирана
с адржину алк о хо ла у к рви, с тручним пре гле до м утврди да по к азује знак е алк о хо лне
по ре м е ћ е но с ти.
Изузетно о д о дре дби с тава3. о во г чланак адауче с твује у с ао браћ ају не с м е даим ау
о рганизм у пс ихо ак тивних с упс танци или алк о хо ла или да по к азује знак е алк о хо лне
по ре м е ћ е но с ти:
1) во зач м о то рно г во зилак о је је ре гис тро вано запре во звиш е о д 8 лица, о с им во зача,
о дно с но чијаје најве ћ адо зво љ е нам ас аве ћ ао д 3.500 kg;
2) во зач м о то рно г во зилак о ји о бављ ајавни пре во злица, о дно с но с твари;
3) во зач во зилак о јим с е пре во зе о пас не м ате рије , о дно с но врш и ванре дни пре во з;
4) во зач во зилак ате го рије А1, А2, АМ и А;
5) инс трук то р во жњ е ;
6) к андидат заво зачато к о м прак тичне о бук е и по лагањ апрак тично г де лаво зачк о г
ис пита;
7) во зач с апро бно м во зачк о м до зво ло м ;
8) лице к о је надзире во зачас апро бно м во зачк о м до зво ло м ;
9) ис питивач напрак тично м де лу во зачк о г ис пита;
10) во зач во зилас аправо м прве нс твапро лаза.
Пре м а утврђе но м с адржају алк о хо ла у к риви с те пе ни алк о хо лис ано с ти во зача,
инс трук то раво жњ е и к андидатазаво зачас у :
1) до 0,30 mg/ml - благаалк о хо лис ано с т;
2) о д 0,31 mg/ml до 0,50 mg/ml - ум е ре наалк о хо лис ано с т;
3) о д 0,51 mg/ml до 1,19 mg/ml - с ре дњ аалк о хо лис ано с т;
4) oд 1,20 mg/ml до 1,60 mg/ml - те ш к аалк о хо лис ано с т;
5) о д 1,61 mg/ml до 2,00 mg/ml - ве о м ате ш к аалк о хо лис ано с т;
6) виш е о д 2,00 mg/ml - по тпунаалк о хо лис ано с т.
По д де јс тво м пс ихо ак тивних с упс танци је лице за к о је с е ис питивањ е м по м о ћ у
о дго варајућ их с ре дс тава (дро га те с т и др.) утврди прис ус тво о вих с упс танци у о рганизм у,
о дно с но с тручним пре гле до м утврди даје по д де јс тво м пс ихо ак тивнихс упс танци.
Во зач је не с по с о бан за бе збе дно управљ ањ е во зило м , о дно с но у то лик о ј м е ри
ум о ран, о дно с но бо ле с тан или је у так во м пс ихичк о м с тањ у да није с по с о бан да бе збе дно
управљ аво зило м , к ад с е то с тручним пре гле до м утврди.
См атраћ е с е даво зач управљ аво зило м у с ао браћ ају к адаје по к ре нуо во зило с ам е с та
напуту.
О дре дбе о во г чланаприм е њ ују с е и наво заче трам ваја.
57
6. З дравствени прегледи
Ч лан 188.
Здравс тве на с по с о бно с т за во зача м о то рних во зила о дно с но с к упо ва во зила,
инс трук то раво жњ е и во заче трам вајаутврђује с е ле к арс к им пре гле до м к о ји м о же даврш и
правно лице к о је ис пуњ авапро пис ане ус ло ве и до бије о влаш ћ е њ е м инис тарс тванадле жно г
запо с ло ве здрављ а.
О здравс тве но ј с по с о бно с ти за во зача м о то рних во зила о дно с но с к упо ва во зила и
инс трук то раво жњ е , правно лице изс тава1. о во г чланаиздаје уве ре њ е .
Правно лице изс тава 1. о во г члана к о је је прилик о м здравс тве но г пре гле да во зача
утврдило здравс тве ну не с по с о бно с т дужно је да о то м е о баве с ти те рито ријално надле жну
о рганизацио ну је диницу М инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваначије м по дручју то лице им а
пре бивалиш те .
Здравс тве наус тано ваизс тава1. о во г члана дужнаје даздравс тве не пре гле де во зача
врш и зак о нито по правилим ас трук е и нас аве с тан начин.
У с ло ве к о је правно лице изс тава1. о во г чланам о радаис пуњ авау по гле ду к адро ва,
про с то раи о пре м е к ао и начин о бављ ањ аздравс тве но г пре гле д, начин и по с тупак издавањ а
уве ре њ а и во ђе њ а е виде нција о о бављ е ним пре гле дим а и издатим уве ре њ им а, про пис ује
м инис тар надле жан запо с ло ве здрављ а.
Ч лан 189.
Во зачи к о ји управљ ају м о то рним во зило м о дно с но с к упо м во зилак о јим ас е о бављ а
јавни пре во з, инс трук то ри во жњ е к ао и други во зачи к о јим а је управљ ањ е м о то рним
во зилим ао с но вно заним ањ е , м о рају с е по двргнути здравс тве но м пре гле ду ради утврђивањ а
с по с о бно с ти заво зачау ро к у к о ји не м о же бити дужи о д 3 го дине .
У ле к арс к о м уве ре њ у о с по с о бно с ти за во зача из с тав 1. м о же с е у налазу и
м иш љ е њ у о дре дити дас е с ле де ћ и пре гле д м о рао бавити у ро к у к о ји је к раћ и о д 3 го дине .
Ак о с е наздравс тве но м пре гле ду утврди далице није здравс тве но с по с о бно заво зача
м о то рно г во зила или с к упа во зила о дре ђе не к ате го рије , о дно с но инс трук то ра во жњ е
о дре ђе не к ате го рије , здравс тве на ус тано ва к о ја је изврш ила пре гле д дужна је да о то м е
о дм ах, а најк ас није у ро к у о д 15 дана, о баве с ти те рито ријално надле жну о рганизацио ну
је диницу М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва на чије м по дручју лице им а пре бивалиш те ,
о дно с но о рган к о ји је издао до зво лу (лице нцу) заинс трук то раво жњ е .
О рган к о ји во ди во зача у е виде нцији о дузећ е лицу изс тава 3. о во г члана во зачк у
до зво лу зауправљ ањ е во зилим а, о дно с но с к упо вим аво зила, о дре ђе не к ате го рије .
О рган к о ји је издао до зво лу (лице нцу) за инс трук то ра во жњ е , о дузећ е ту до зво лу
(лице нцу) лицу изс тава3. о во г члана.
Ч лан 190.
Привре днадруш тва, другаправналицаи пре дузетници к о ји врш е јавни пре во зили
пре во ззас о пс тве не по тре бе дужни с у дао бе збе де дас е њ ихо ви во зачи о дно с но инс трук то ри
во жњ е по двргну здравс тве но м пре гле ду изс тава1. пре тхо дно г члана.
Привре дна друш тва, друга правна лица и пре дузетници изс тава 1. о во г члана не
с м е ју да до зво ле да во зило м о дно с но с к упо м во зила управљ а во зач, к о ји с е у про пис ано м
ро к у није по двргао здравс тве но м пре гле ду, о дно с но зак о гаје нато м пре гле ду утврђе но да
није с по с о бан заво зачао дре ђе не к ате го рије .
Привре днадруш тваи другаправналицаизс тава1. о во г чланане с м е ју дадо зво ле да
инс трук то р во жњ е о бављ а прак тичну о бук у, к о ји с е у про пис ано м ро к у није по двргао
58
здравс тве но м пре гле ду, о дно с но за к о га је на то м пре гле ду утврђе но да није с по с о бан за
инс трук то раво жњ е о дре ђе не к ате го рије .
Инс трук то р во жњ е к о ји с е у про пис ано м ро к у није по двргао здравс тве но м пре гле ду,
о дно с но за к о га је на то м пре гле ду утврђе но да није с по с о бан за инс трук то ра во жњ е
о дре ђе не к ате го рије , не с м е о бављ ати прак тичну о бук у.
Во зач из члана 189. с тав 1. к о ји у то м с во јс тву управљ а во зило м чији влас ник
о дно с но к о рис ник није правно лице , м о рак о д с е бе им ати ле к арс к о уве ре њ е и пружити гана
увид о влаш ћ е но м лицу.
Тро ш к о ве здравс тве но г пре гле да во зача с но с и привре дно друш тво , друго правно
лице или пре дузетник к о д к о је г је во зач запо с ле н.
Ч лан 191.
Н а к о нтро лни здравс тве ни пре гле д упутић е с е во зач о дно с но инс трук то р во жњ е за
к о гас е по с ум њ адазбо г душ е вних или те ле с них с м е тњ и, о дно с но не до с татак а, није у с тањ у
бе збе дно дауправљ аво зило м .
Ж албанаре ш е њ е изпре тхо дно г с таване о длаже изврш е њ е .
Захте в заупућ ивањ е нак о нтро лни здравс тве ни пре гле д м о же по дне ти те рито ријално
надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва, инс пе к то р за
друм с к и с ао браћ ај, јавни тужилац, о рган о влаш ћ е н заво ђе њ е пре к рш ајно г по с тупк а, правно
лице или пре дузетник к о д к о гаје во зач запо с ле н, о дно с но Аге нцијазабе збе дно с т с ао браћ аја.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва к о ја во ди во зача у е виде нцији, о дно с но о рган к о ји је издао до зво лу (лице нцу) за
инс трук то раво жњ е , упутић е нак о нтро лни здравс тве ни пре гле д во зача, о дно с но инс трук то ра
во жњ е .
Р е ш е њ е м о упућ ивањ у на к о нтро лни здравс тве ни пре гле д о дре дић е с е здравс тве на
ус тано ва к о ја ћ е изврш ити к о нтро лни здравс тве но г пре гле д и утврдити ро к за изврш е њ е
к о нтро лно г здравс тве но г пре гле да.
К о нтро лни здравс тве ни пре гле д о бављ ао влаш ћ е наздравс тве наус тано ва.
Ч лан 192.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва, о дно с но о рган к о ји је издао до зво лу (лице нцу) за инс трук то ра во жњ е , о дузећ е
во зачк у до зво лу о дно с но до зво лу (лице нцу) заинс трук то раво жњ е , лицу к о је с е не по двргне
к о нтро лно м здравс тве но м пре гле ду у о дре ђе но м ро к у.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва, о дно с но о рган к о ји је издао до зво лу (лице нцу) за инс трук то ра во жњ е , о дузећ е
во зачк у до зво лу о дно с но до зво лу (лице нцу) за инс трук то ра во жњ е лицу за к о га с е на
к о нтро лно м здравс тве но м пре гле ду утврди да је по с тао здравс тве но не с по с о бан за во зача
о дре ђе не к ате го рије во зила.
Во зачу о дно с но инс трук то ру во жњ е к о ји им а право да управљ а во зилим а виш е
к ате го рија, ато м у право запо је дине к ате го рије буде о дузето изразло гапре двиђе них у о во м
члану, издаћ е с е во зачк адо зво ла о дно с но до зво ла (лице нца) за инс трук то ра во жњ е , за о не
к ате го рије зак о је то право није о дузето .
Ч лан 193.
Ак о с е прилик о м пре гле даили ле че њ аво зачао с но вано по с ум њ а, даје не с по с о бан да
управљ ас вим или по је диним к ате го ријам аво зила, здравс тве наус тано ваје дужнадао то м е
о дм ах пис м е ним путе м
о баве с ти те рито ријално надле жну о рганизацио ну је диницу
59
М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ваначије м по дручју во зач им апре бивалиш те , анајк ас није
у ро к у о д 15 дана.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ваупутић е лице изс тава1. о во г члананак о нтро лни здравс тве ни пре гле д.
Тро ш к о ве к о нтро лно г здравс тве но г пре гле да на к о м е је утврђе на здравс тве на
не с по с о бно с т с но с и во зач, о дно с но инс трук то р во жњ е , атро ш к о ве к о нтро лно г здравс тве но г
пре гле да на к о м е је утврђе на с по с о бно с т, с но с и о рган к о ји је упутио во зача о дно с но
инс трук то раво жњ е напре гле д.
Ч лан 194.
Ак о по с то је дваили виш е ле к арс к их налазас ао пре чним или различитим м иш љ е њ е м
о здравс тве но ј с по с о бно с ти во зача о дно с но инс трук то ра во жњ е , с м атраћ е с е да је во зач
о дно с но инс трук то р во жњ е здравс тве но не с по с о бан с ве до к о начно г налаза и м иш љ е њ а
друго с те пе не ле к арс к е к о м ис ије к о ју о бразује м инис тарс тво надле жно запо с ло ве здрављ а.
Сас тав, начин рада и по с тупак пре д друго с те пе но м к о м ис ијо м про пис ује
м инис тарс тво надле жно запо с ло ве здрављ а.
7. К атегорије возила
Ч лан 195.
Во зачк а до зво ла издаје с е за управљ ањ е м о то рним во зилим а о дно с но с к упо вим а
во зилас ле де ћ ихк ате го рија:
1) А - М о то цик ли и те ш к и трицик ли чијас нагам о то рапре лази 15 kW;
2) A1 - М о то цик ли чијарадназапре м инам о то раније ве ћ а125 с м 3 и с наге м о то радо 11
kW чији о дно с с наге м о то раи м ас е во зиланије ве ћ и о д 0,1 kW/kg и те ш к и трицик ли
чијас нагам о то ране пре лази 15 kW;
3) А 2 - М о то цик ли чијас нагам о то раније ве ћ а35kW и чији о дно с с наге м о то раи м ас е
во зиланије ве ћ и о д 0,2 kW/kg;
4) А М - М о пе ди, лак и трицик ли или лак и че тво ро цик ли;
5) B - М о то рнаво зилао с им во зилаА, А1, А2, АМ , F и М , чијанајве ћ адо зво љ е нам ас а
није ве ћ ао д 3500kg, и к о је не м ају виш е о д 8 м е с тазас е де њ е не рачунајућ и с е диш те
заво зача;
6) В 1 - те ш к и че тво ро цик ли;
7) C - М о то рнаво зила, о с им к ате го рије А, А1, А2, АМ , F, М , В, D и D1, чијаје најве ћ а
до зво љ е нам ас аве ћ ао д 3500 kg;
8) C1- М о то рнаво зила, о с им к ате го рије А, А1, А2, АМ , F, М , В, D и D1, чијаје најве ћ а
до зво љ е нам ас аве ћ ао д 3500 kg, аније ве ћ ао д 7500 kg;
9) D - М о то рнаво зилазапре во злица, к о је о с им с е диш тазаво зачаим ају виш е о д о с ам
с е диш та;
10) D1 - М о то рнаво зилазапре во злицак о је о с им с е диш тазаво зачаим ају виш е о д 8, а
највиш е 16 с е диш таи чијам ак с им алнадужинане пре лази 8 м е тара;
11) F - Трак то ри с аили бе зприк љ учнихво зилаи радне м аш ине ;
12) BЕ - Ск уп во зилачије вучно во зило припадак ате го рији В, најве ћ адо зво љ е нам ас а
прик љ учно г во зилаје ве ћ ао д 750 kg аније ве ћ ао д 3500 kg;
13) CЕ - Ск уп во зилачије вучно во зило припадак ате го рији C, анајве ћ адо зво љ е нам ас а
прик љ учно г во зилаје ве ћ ао д 750 kg;
14) C1Е - Ск уп во зилачије вучно во зило с падау к ате го рију C1, анајве ћ адо зво љ е нам ас а
прик љ учно г во зилапре лази 750 kg и најве ћ адо зво љ е нам ас ас к упане пре лази 12000
kg, к ао и с к уп во зила чије вучно во зило с пада у к ате го рију В, а најве ћ адо зво љ е на
60
м ас априк љ учно г во зилапре лази 3500 kg и најве ћ адо зво љ е нам ас ас к упаво зилане
пре лази 12000 kg;
15) DЕ - Ск уп во зилачије вучно во зило припадак ате го рији D, анајве ћ адо зво љ е нам ас а
прик љ учно г во зилаје ве ћ ао д 750 kg;
16) D1E - Ск уп во зила чије вучно во зило припада к ате го рији D1, а најве ћ а до зво љ е на
м ас априк љ учно г во зилаје ве ћ ао д 750 kg;
17) М - м о то к ултивато р.
Во зач во зила к ате го рије C1Е , CЕ , D1Е или DЕ м о же да управљ а с к упо м во зила
к ате го рије BЕ .
Во зач во зилак ате го рије CЕ м о же дауправљ ас к упо м во зилак ате го рије DЕ , ук о лик о
им ак ате го рију D.
Во зач во зилак ате го рије CЕ м о же дауправљ ас к упо м во зилак ате го рије C1Е , о дно с но
во зач к ате го рије DЕ к ате го ријо м D1Е .
Во зач во зила В к ате го рије им а право да управљ а и лак им трицик лим а и лак им
че тво ро цик лим а, те ш к им трицик лим а чија с нага м о то ра није ве ћ а 15 kW, лак им и те ш к им
че тво ро цик лим а и те ш к им трицик лим а чија с нага м о то ра није ве ћ а 15 kW к ада напуни 21
го дину.
Во зач во зила В1 к ате го рије им а право да управљ а и лак им трицик лим а, те ш к им
трицик лим ачијас нагам о то раније ве ћ а15 kW, лак им и те ш к им че тво ро цик лим а.
Трак то ро м и радно м м аш ино м м о же управљ ати с ам о во зач к о ји им аво зачк у до зво лу
заво зилак ате го рије F.
Во зач во зилак ате го рије А2 м о же дауправљ аво зило м к ате го рије А1.
Во зач во зилак ате го рије А, м о же дауправљ аво зило м к ате го рије А1, А2 и АМ , во зач
во зилак ате го рије C м о же дауправљ аво зило м C1 к ате го рије , во зач во зилак ате го рије B м о же
дауправљ аво зило м В1 к ате го рије и во зач во зилак ате го рије D м о же дауправљ аво зило м D1
к ате го рије .
Во зачи к ате го ријаВ, В1, С, С1, D и D1 м о гу дауправљ ају тим во зилим аи к адаим је
придо дато прик љ учно во зило чијанајве ћ адо зво љ е нам ас аније ве ћ ао д 750 kg.
М о то к ултивато ро м м о же управљ ати во зач к о ји им а во зачк у до зво лу за управљ ањ е
во зило м било к о је к ате го рије .
Ч лан 196.
Л ицим а к о ја с у до дана с тупањ а на с нагу о во г зак о на с те к ла право на управљ ањ е
м о то рним во зилим а о дно с но с к упо вим а во зила о дре ђе не к ате го рије , трак то рим а, радним
м аш инам а, м о то к ултивато рим абицик лим ас ам о то ро м и трам вајим а, нањ ихо в захте в издаћ е
с е во зачк а до зво ла за управљ ањ е м о то рним во зило м о дно с но с к упо м во зила с ле де ћ их
к ате го рија:
1) А к ате го рије - во зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го ријаА, А1,
А2, F, АМ и М ;
2) В к ате го рије - во зачк адо зво лаза управљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го ријаВ, В1,
ВЕ , F, АМ и М ;
3) С к ате го рије - во зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го ријаС, С1, В,
В1, ВЕ , F, АМ и М ;
4) D к ате го рије - во зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го ријаD, D1 С,
С1, В, В1, ВЕ , F, АМ и М ;
5) по тврдао по знавањ у с ао браћ ајнихпро пис а- F, М и АМ ;
6) С, D и Е к ате го рије - во зачк адо зво лаза управљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го рија
ВЕ , СЕ , С1Е , DE и D1Е ;
7) С и Е к ате го рије - во зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го ријаВЕ ,
СЕ и С1Е ;
61
8) В и Е к ате го рије - во зачк адо зво лазауправљ ањ е м о то рним во зилим ак ате го ријаВЕ ;
9) до зво ла за во заче трак то ра - во зачк а до зво ла за управљ ањ е м о то рним во зилим а
к ате го ријаF, М и АМ .
8. О дузимањ е возач ке дозволе
Ч лан 197.
Во зач је дужан даво зило м у с ао браћ ају управљ ас аве с но и напро пис ан начин.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва к о ја во зача во ди у е виде нцији о дузећ е во зачк у до зво лу во зачу к о ји во зило м не
управљ ас аве с но и напро пис ан начин.
См атрас е даво зач не управљ аво зило м с аве с но и напро пис ан начин ак о :
1) им а18 или виш е к азне нихпо е на;
2) је правно с нажно м пре с удо м о с уђе н за к ривично де ло к о је за по с ле дицу им а с м рт
лица;
3) је виш е о д је дно м у ро к у о д пе т го динаправно с нажно о с уђе н зак ривично де ло к о је
запо с ле дицу им ате ш к е те ле с не по вре де друго г лица;
4) је виш е о д је дно м у ро к у о д три го дине правно с нажно о с уђе н зак ривично де ло к о је
запо с ле дицу им ате ле с не по вре де друго г лицаили им о винс к у ш те ту.
Изузетно о д о дре дби тачк е 1. пре тхо дно г с тава во зач к о ји им а про бну во зачк у
до зво лу с м атраћ е с е да не управљ а во зило м с аве с но и на про пис ан начин ак о им а 9 или
виш е к азне нихпо е на.
К азне ни по е ни к о ји с у во зачу изре че ни завре м е по с е до вањ апро бне во зачк е до зво ле
важе и нак о н с тицањ а во зачк е до зво ле до њ ихо во г брис ањ а у с к ладу с а о дре дбам а о во г
зак о на.
Ж албанаре ш е њ е изс тава2. о во г чланане о длаже изврш е њ е .
О рган надле жан за во ђе њ е пре к рш ајно г по с тупк а (у даљ е м те к с ту: о рган за
пре к рш аје ) до но с илацправно с нажно г ре ш е њ ак о јим с е изричу к азне ни по е ни о баве зан је да
ис то до с тави по дно с ио цу захте вао дм ах, анајк ас није у ро к у о д 15 дана.
М инис тар унутраш њ их по с ло ваближе ћ е про пис ати начин во ђе њ ак азне них по е наи
е виде нцијао к азне ним по е ним аво залаи о о дузетим во зачк им до зво лам а.
Ч лан 198.
Во зачу к о ји изврш и о дре ђе ни пре к рш ај изо во г зак о на изричу с е , о длук о м к о јо м је
к ажњ е н, к азне ни по е ни у с к ладу с ао вим зак о но м .
К азне не по е не е виде нтира те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница
М инис тарс тваунутраш њ их по с ло вак о јаво ди во зачау е виде нцији нао с но ву правно с нажне
о длук е о к ажњ авањ у.
К азне ни по е ни с е бриш у к адапро те к ну 24 м е с е цао д данаправно с нажно с ти о длук е о
пре к рш ају.
Завре м е до к с е во зач налази наиздржавањ у к азне затво разбо г учињ е них пре к рш аја
изо во г зак о на, к ао и к азне затво разбо г учињ е них к ривичних де ланаве де них у члану 197.
с тав 3. тачк а 2, 3, и 4. о во г зак о на, к ао и трајањ а изре че не заш титне м е ре о дно с но м е ре
бе збе дно с ти забране управљ ањ а м о то рним во зило м , не те че пре двиђе ни ро к за брис ањ е
к азне них по е наизпре тхо дно г с тава.
У вид у е виде нцију к азне нихпо е наим ају с ам о по лицијс к и с лужбе ници к о ји раде на
по с ло вим ао дузим ањ аво зачк е до зво ле збо г не с аве с но с ти.
Н апис ани захте в во зачу ћ е с е , у ро к у о д највиш е 7 дана, дати о баве ш те њ е о с тањ у
бро јак азне них по е нак о је тај во зач им ау тре нутк у по дно ш е њ азахте ва. Изузетно о ви по даци
62
с е м о гу дати ро дите љ у, ус во јио цу о дно с но с тарао цу м ало ле тник а к ао и о ргану с о цијално г
с тарањ а.
Тро ш к о ве издавањ ао баве ш те њ ас но с и во зач по дно с илацзахте ва.
Ч лан 199.
Л ицу к о м е је о дузета во зачк а до зво ла изразло га ш то није с аве с но и на про пис ан
начин управљ ао во зило м у с ао браћ ају напуту м о же по но во бити издатаво зачк адо зво ла, на
њ е го в захте в:
1. ак о је на по с е бно м здравс тве но м пре гле ду утврђе но да је с по с о бан за во зача
о дре ђе нихк ате го ријам о то рних во зила, о дно с но с к упо ваво зила;
2. ак о је прис ус тво вао о баве зно м с е м инару унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина из
бе збе дно с ти с ао браћ аја;
3. ак о је по ло жио ис пит изо блас ти унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина избе збе дно с ти
с ао браћ аја;
4. ак о је платио изре че не но вчане к азне за пре к рш аје збо г к о јих с у м у изре че ни
к азне ни по е ни, о дно с но ак о је платио изре че не но вчане к азне зак ривичнаде ла
збо г к о јих м у је о дузетаво зачк адо зво ла, о дно с но ак о је издржао изре че ну к азну
затво разанаве де не пре к рш аје о дно с но к ривичнаде ла;
5. ак о с у изврш е не с ве м е ре забране управљ ањ а м о то рним во зило м к о је с у м у
изре че не ;
Л ице изс тава 1. о во г члана не м о же прис ус тво вати с е м инару унапре ђе њ а знањ а и
ве ш тина из бе збе дно с ти с ао браћ аја. и по лагати ис пит из про ве ре знањ а и ве ш тина из
бе збе дно с ти с ао браћ аја изтачк е 3. до к не прило жи до к азо здравс тве но ј с по с о бно с ти из
тачк е 1. пре тхо дно г с тава.
Л ице изс тава 1. о во г члана м о же прис ус тво вати о баве зно м с е м инару унапре ђе њ а
знањ аи ве ш тинаизбе збе дно с ти с ао браћ аја. и по лагати ис пит изпро ве ре знањ аи ве ш тина
избе збе дно с ти с ао браћ ајаизтачк е 3. к адапро ђе 90 данао д данак адаје ис пунило ус ло ве из
тачак а 4. и 5. с тава1. о во г члана.
Здравс тве не ус ло ве к о је м о ра да ис пуни во зач у с лучају изс тава 1. тачк е 1. о во г
члана, начин и по с тупак о бављ ањ а тих здравс тве них пре гле да и во ђе њ е е виде нције о тим
здравс тве ним пре гле дим апро пис ује м инис тар надле жан запо с ло ве здрављ а.
Аге нцијао рганизује о баве зне с е м инаре унапре ђе њ азнањ аи ве ш тинаизбе збе дно с ти
с ао браћ аја и о рганизује и с про во ди ис пит из о блас ти унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина из
бе збе дно с ти с ао браћ аја, издаје по тврду о заврш е но м с е м инару и уве ре њ е о по ло же но м
ис питу и во ди про пис ане е виде нције о о бављ аним с е м инарим аи ис питим а.
Н ас тавни план и про грам с е м инара унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина из бе збе дно с ти
с ао браћ аја, начин њ ихо во г о рганизо вањ аи с про во ђе њ а, с адржај и начин о бављ ањ аис питаиз
о блас ти унапре ђе њ азнањ аи ве ш тинаизбе збе дно с ти с ао браћ аја, с адржај по тврдаи уве ре њ а,
начин и по с тупак њ ихо во г издавањ а к ао и начин во ђе њ а е виде нција до но с и Аге нција уз
с аглас но с т М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва и м инис тарс тва надле жно г за по с ло ве
с ао браћ аја.
Н ајм ањ е је дан о д ис питивача из о блас ти унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина из
бе збе дно с ти с ао браћ ајам о раис пуњ авати с ле де ћ е ус ло ве :
1) да им а заврш е н с ао браћ ајни или правни фак улте т и најм ањ е де с е т го дина
радно г ис к ус твау о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја,
2) даим анајм ањ е пе т го динаво зачк у до зво лу заво зилаБ к ате го рије ,
3) да у по с ле дњ е че тири го дине није право с нажно о с уђиван за к ривична де ла:
те ш к а де ла про тив бе збе дно с ти јавно г с ао браћ аја, изгрупе про тив живо та и
те ла, про тив с лужбе не дужно с ти, к ао и дас е про тив њ е гане во ди ис трагазао ва
к ривичнаде ла.
63
Тро ш к о ве ве зане заис пуњ авањ е ус ло ваизс тава1. тачк е 1, 2. и 3. с но с и во зач.
Ч лан 200.
За во заче к о јим а је во зачк а до зво ла издата нак о н о дузим ањ а збо г не с аве с но г и
не про пис но г начина управљ ањ а, граница к азне них по е на на о с но ву к о је с е утврђује да ли
во зач управљ а во зило м с аве с но и на про пис ан начин с е с м ањ ује нак о н с вак о г издавањ а за
три по е на, анајвиш е до 9 к азне нихпо е на.
9. И зврш ењ е мера забране управљ ањ а
Ч лан 201.
Заш титну м е ру о дно с но м е ру бе збе дно с ти изврш ава те рито ријално надле жна
о рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло вак о јаво ди во зачау е виде нцији,
о дно с но начије м по дручју им апре бивалиш те во зач к о ји није упис ан у ре гис тар во зача.
М е ру из с тава 1. изре че ну лицу к о је им а с трану во зачк у до зво лу изврш ава
те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва на
чије м је по дручју с е диш те о рганао дно с но с удак о ји је м е ру изре к ао .
Ч лан 202.
Вре м е трајањ а заш титне м е ре о дно с но м е ре бе збе дно с ти забране управљ ањ а
м о то рним во зило м те че о д дана к ада је те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница
М инис тарс тваунутраш њ их по с ло вам е ру изврш ила.
Вре м е про ве де но наиздржавањ у к азне затво ране урачунавас е у вре м е трајањ ам е ре
изпре тхо дно г с тава.
Заш титна м е ра о дно с но м е ра бе збе дно с ти забране управљ ањ а м о то рним во зило м
с м атра с е изврш е но м к ада те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва
унутраш њ их по с ло ва, на о с но ву правно с нажне о длук е о ргана о дно с но с уда к о ји је м е ру
изре к ао , то во зачу с ао пш ти у пис ано ј фо рм и и тај по датак е виде нтира у ре гис тар во зача,
о дно с но ре гис тар с траних во зача к о јим а је изре че на заш титна м е ра, о дно с но м е ра
бе збе дно с ти.
Заш титна м е ра о дно с но м е ра бе збе дно с ти по чињ е да те че о д дана к ад је во зачу
с ао пш те на.
Изузетно , ук о лик о по с то је о правдани разло зи, те рито ријално надле жна
о рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло вам о же , во зачу к о м е је изре че на
заш титна м е ра забране управљ ањ а м о то рним во зило м у трајањ у о д највиш е 6 м е с е ци,
о дре дити да о ва м е ра по чне да те че најк ас није у ро к у о д 30 дана о д дана к ада м у је
с ао пш те на.
М инис тар унутраш њ их по с ло ва про пис аћ е начин и по с тупак изврш е њ а о вих м е ра,
во ђе њ е е виде нција к ао и изгле д о брас ца к о јим с е во зач у пис ано ј фо рм и о баве ш тава о
вре м е ну трајњ аизре че не м е ре .
О изврш е ним м е рам а из о во г члан за лица к о ја им ају с трану во зачк у до зво лу,
те рито ријално надле жнао рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ватре ба
дабе зо длагањ ао баве с ти државу чији је о рган издао с трану во зачк у до зво лу.
64
10. Лица којима је управљ ањ е возиломосновно занимањ е односно која обављају
јавни превоз- проф есионални возач и
Ч лан 203.
Во зач м о то рно г во зила о дно с но с к упа во зила к о м е је управљ ањ е во зило м о с но вно
заним ањ е о дно с но к о ји о бављ а јавни пре во зм о ра, да би о бављ ао по с ло ве то г заним ањ а,
им ати до зво лу зао бављ ањ е по с ло вапро фе с ио нално г во зача(с е ртифик ат о про фе с ио нално ј
к о м пе те нтно с ти - Ц ПЦ / Cercificate of Professional Competence- СР С) .
О дре дбе из с тава 1. о во г члана о дно с е с е на во заче к о ји управљ ају во зилим а
к ате го ријаС, С1, D, D1, СЕ , С1Е , DE и D1E.
Д о зво лу из с тава 1. о во г члана издаје Аге нција и во ди е виде нције о издатим
до зво лам а.
Д о зво лаизс тава1. о во г чланас е м о же издати во зачу к о ји ис пуњ авас ле де ћ е ус ло ве :
1) даим аво зачк у до зво лу зауправљ ањ е к ате го ријанаве де них у с таву 2. о во г члана;
2) даје заврш ио про пис ану о бук у;
3) даје по ло жио ис пит изпро ве ре знањ аи ве ш тина.
Изузетно о д ус ло ва про пис аних у пре тхо дно м с таву о во г члана, лицим а к о ја с у
о бављ ала или с те к ла право да о бављ ају по с ло ве во зача к о јим а је то о с но вно заним ањ е до
данас тупањ анас нагу о во г зак о на, нањ ихо в захте в издаћ е с е до зво лазао бављ ањ е по с ло ва
про фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ).
Д о зво лаизс тава1. о во г чланаим аважно с т 5 го дина.
Д о зво ла изс тава 1. о во г члана о бно вић е с е во зачу ак о је прис ус тво вао о баве зним
с е м инарим аунапре ђе њ азнањ аи ве ш тинаи ак о је по ло жио про пис ани ис пит.
Привре дно друш тво и друго правно лице , о дно с но пре дузетник , дужни с у да
о бе збе де да по с ло ве во зача к о ји управљ ају во зилим а к ате го рија наве де них у с таву 2. о во г
члана, к о јим аје то о с но вно заним ањ е о дно с но к о ји о бављ ају јавни пре во з, о бављ ају во зачи
к о ји по с е дују до зво лу зао бављ ањ е по с ло вапро фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ).
Ч лан 204.
О бук у и про ве ру знањ а и ве ш тина за с тицањ е до зво ле за о бављ ањ е по с ло ва
про фе с ио нално г во зача (Ц ПЦ ) врш и правно лице к о је до бије до зво лу м инис тарс тва
надле жно г запо с ло ве с ао браћ аја.
У ве ре њ е о по ло же но м ис питу знањ аи ве ш тинао с по с о бљ е но с ти зао бављ ањ е по с ло ва
во зача издаје правно лицаизс тава1. о во г члана.
Правно лице из1. с тава пре тхо дно г члана дужно је да о бук у, с е м инаре и ис пит из
про ве ре знањ аи ве ш тинас про во ди и о то м е во ди е виде нцију, напро пис ан начин.
Ближе ус ло ве к о је м о радаис пуњ аваправно лице изс тава1. о во г члана, о про грам у
о бук е и с е м инараунапре ђе њ азнањ аи ве ш тина, начину по лагањ аис пита, изгле ду и с адржају
о брас цадо зво ле зао бављ ањ е по с ло вапро фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ), и уве ре њ ао ус пе ш но
заврш е но ј про ве ри знањ а и ве ш тина за о бављ ањ е по с ло ва во зача про пис аћ е м инис тарс тво
надле жно запо с ло ве с ао браћ ајанапре дло г Аге нције .
Сре дњ е с тручне ш к о ле к о је о бразују лицазазаним ањ е во зач м о то рно г во зилам о рају
да ис пуњ авају ус ло ве изс тава 4. о во г члана и дужне с у да у нас тавне плано ве и про грам е
уграде најм ањ е с адржај изс тава4 о во г члана.
65
11. В озач и трамваја
Ч лан 205.
Трам ваје м м о же управљ ати во зач к о ји им анајм ањ е В к ате го рију и по с е бну до зво лу
зауправљ ањ е трам ваје м к о ју издаје Аге нција.
Д о зво лу за управљ ањ е трам ваје м м о же с те ћ и лице к о је је наврш ило 21 го дину
живо та, по ло жило ис пит за управљ ањ е трам ваје м к ао и да м у о длук о м надле жно г о ргана
није изре че нам е разабране управљ ањ ам о то рним во зило м .
К адауправљ атрам ваје м во зач м о раим ати к о д с е бе по с е бну до зво лу зауправљ ањ е м
трам ваје м и во зачк у до зво лу и дужан је даје с тави наувид о влаш ћ е но м лицу.
Аге нција о рганизује о бук у за во зача трам ваја и о рганизује и с про во ди ис пит за
во заче трам ваја.
Ближе про пис е о о буци, начину с про во ђе њ а ис пита и во ђе њ у е виде нција до но с и
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ванапре дло г Аге нције .
Во зач трам ваја к о ји про м е ни пре бивалиш те о баве зан је да с е у ро к у о д 30 дана о д
данапро м е не пре бивалиш тапријави Аге нцији, ради про м е не по датак а.
XII О С П О С О Б Љ А В А Њ Е К А Н Д И Д А Т А З А В О З А Ч Е
1. О пш те одредбе
Ч лан 206.
О с по с о бљ авањ е к андидата за во заче је де латно с т о д по с е бно г инте ре с а к о ја им а за
циљ да к андидат за во зача с те к не те о ријс к а и прак тична знањ а и ве ш тине по тре бне за
с ам о с тално и бе збе дно управљ ањ е во зило м у с ао браћ ају напуту.
О с по с о бљ авањ е к андидатазаво заче с е с ас то ји о д: те о ријс к е о бук е , прак тичне о бук е
у управљ ањ у во зило м и во зачк о г ис пита.
Ч лан 207.
О с по с о бљ авањ е к андидатазаво заче , м о же дао бављ ас ам о привре дно друш тво или
с ре дњ ас тручнаш к о лау с во јо ј о рганизацио но ј је диници, к о ји ис пуњ авају про пис ане ус ло ве
и к о ји зато до бију до зво лу.
Д о зво ло м изс тава1. о во г чланам о же с е о дре дити дас е у правно м лицу изс тава1.
о во г чланам о же о бављ ати о бук ак андидатазаво заче с ам о по је динихк ате го ријаво зила.
Д о зво лу изс тава1. о во г чланаиздаје М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва.
У к о лик о привре дно друш тво о бављ а друге де латно с ти о с им о с по с о бљ авањ а
к андидатазаво заче , о дно с но ту де латно с т о бављ аван с е диш та, о с нивао гранак привре дно г
друш твау к о је м с е ис к љ учиво о бављ аде латно с т о с по с о бљ авањ е к андидатазаво заче , к о ји с е
у с к ладу с апро пис им аупис ује у ре гис тар привре днихдруш тава.
Д о зво лу изс тава 1. о во г члана не м о же до бити правно лице над к о јим је о тво ре н
по с тупак с те чаја.
Ак о је правно м лицу к о је врш и о с по с о бљ авањ е к андидата за во заче , о д датум а
по дно ш е њ азахте вазаиздавањ е до зво ле , о дузим анадо зво лавиш е о д двапутазапо с ле дњ их
10 го дина, до зво лас е не ћ е издати.
О бразо вањ е лица за заним ањ е во зач м о то рно г во зила, к ао и уче ник а к о ји с е за
во заче о бучавају у о к виру ре до вно г нас тавно г планаи про грам а, врш е с ре дњ е с тручне ш к о ле
по про пис им ак о је до но с и м инис тарс тво надле жно зао бразо вањ е . Про грам о бразо вањ ао вих
лицам о рао бухватити најм ањ е с адржајпро грам аутврђе но г у с к ладу с ао вим зак о но м .
66
Про грам о с по с о бљ авањ а во јних лица за во заче м о то рних во зила к о је с е о бављ а у
Во јс ци Србије м о ра о бухватити најм ањ е с адржај про грам а утврђе но г у с к ладу с а о вим
зак о но м . Ближе про пис е о вас питањ у и о бразо вањ у во јних лицазаво заче м о то рних во зила
до но с и М инис тарс тво надле жно запо с ло ве о дбране .
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва во ди ре гис тар привре дних друш тава, о дно с но
њ ихо вих о гранак а, о дно с но с ре дњ их с тручних ш к о ла, за к о је је издало до зво лу. Р е гис тар
с адржи најм ањ е : бро ј упис ау ре гис тар, по с ло вно им е привре дно г друш тва, о дно с но о гранк а,
с е диш те привре дно г друш тва, о дно с но о гранк а, к ате го рије за к о је о бављ а о бук у, датум
издавањ адо зво ле и датум о дузим ањ адо зво ле .
М инис тар надле жан заунутраш њ е по с ло ве до но с и ближе про пис е о начину во ђе њ а
ре гис траизпре тхо дно г с тава.
Ч лан 208.
Правно лице изчлана207. с тав 1. о дно с но о гранак привре дно г друш тваизс тава4.
ис то г чланао во г зак о на, м о радаим а:
1) најм ањ е је дну про пис но о пре м љ е ну ш к о лс к у учио ницу за те о ријс к у о бук у и
по лагањ е во зачк их ис питазанајм ањ е 10 к андидата, у влас ниш тву привре дно г
друш тва о дно с но с ре дњ е с тручне ш к о ле или узету у зак уп. У чио ница м о же
бити зак упљ е нас ам о запо тре бе је дно г правно г лица, о дно с но о гранк а;
2) по с ло вни про с то р заадм инис тративне по с ло ве у влас ниш тву правно г лицаили
узет у зак уп. По с ло вни про с то р м о же бити зак упљ е н с ам о за по тре бе је дно г
правно г лица, о дно с но о гранк а;
3) про пис ананас тавнас ре дс тваи учила;
4) најм ањ е 3 во зила„Б“ к ате го рије и најм ањ е по је дно во зило зао с тале к ате го рије
во зила, зак о је правно лице , о дно с но о гранак врш и о бук у к андидатазаво заче ,
к о ја с у ре гис тро вана на правно лице или с у о бе збе ђе на по о с но ву лизинга.
У к о лик о с е не о бављ а о бук а к андидата за во заче м о то рних во зила „Б“
к ате го рије , правно лице м о ра им ати ук упно најм ањ е 3 во зила о дго варајућ их
к ате го рија к о ја с у ре гис тро вана на правно лице или с у о бе збе ђе на по о с но ву
лизинга;
5) уре ђе ни по лиго н запо че тну прак тичну о бук у во зача, к о ји о м о гућ аваизво ђе њ е
радњ и с а во зило м про пис аних нас тавним про грам о м , у влас ниш тву правно г
лицаили узет у зак уп.
Ч лан 209.
Правно лице изчлана 207. с тав 1. о дно с но о гранак изс тава 4. ис то г члана о во г
зак о на, м о раим ати у радно м о дно с у, нао дре ђе но или не о дре ђе но вре м е :
1) с апуним радним вре м е но м , најм ањ е три инс трук то раво жњ е „Б“ к ате го рије и
најм ањ е је дно г инс трук то ра за с вак у о д к ате го рија во зила за к о је врш и
о с по с о бљ авањ е к андидата за во заче . У к о лик о правно лице не врш и
о с по с о бљ авањ е к андидатазаво заче м о то рних во зилаБ к ате го рије м о раим ати
ук упно најм ањ е 3 инс трук то раво жњ е о дго варајућ их к ате го рија;
2) најм ањ е је дно г пре давачате о ријс к е нас таве ;
3) најм ањ е је дно г ис питивача за с вак у о д к ате го рија во зила за к о је правно лице
врш и о с по с о бљ авањ е .
67
Ч лан 210.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва до но с и ближе про пис е о ус ло вим а к о је м о ра
ис пуњ авати правно лице изчлана207. с тав 1. о во г зак о на.
Правно лице дужно је да о бе збе ди ис пуњ е но с т про пис аних ус ло ва за о бук у
к андидатазаво заче .
Правно лице ћ е привре м е но пре с тати с ате о ријс к о м о бук о м к андидатазаво заче к ада
пре с тане даис пуњ аваус ло ве :
1) изчлана208. с тав 1. тачк а1. или;
2) изчлана209. с тав 1. тачк а2.
Правно лице ћ е привре м е но пре с тати с а прак тично м о бук о м к андидата за во заче
о дре ђе не к ате го рије во зилак адапре с тане даис пуњ аваус ло ве :
1) изчлана208. с тав 1. тачк а4. или;
2) изчлана208. с тав 1. тачк а5. или;
3) изчлана209. с тав 1. тачк а1.
Правно лице ћ е привре м е но пре с тати с а о рганизо вањ е м и с про во ђе њ е м во зачк о г
ис питао дре ђе не к ате го рије во зилак адапре с тане даис пуњ аваус ло ве :
1) изчлана208. с тав 1. тачк а1. или;
2) изчлана208. с тав 1. тачк а4. или;
3) изчлана208. с тав 1. тачк а5. или;
4) изчлана209. с тав 1. тачк а3.
О привре м е но м пре с танк у с арадо м правно лице ћ е најк ас није прво г с ле де ћ е г радно г
данао баве с тити о рган к о ји врш и надзо р. Завре м е привре м е но г пре с танк ас арадо м правно
лице не с м е врш ити о с по с о бљ авањ е к андидатау с к ладу с ао дре дбам ао во г члана.
Привре м е ни пре с танак радам о же трајати најдуже три м е с е ца.
О заврш е тк у привре м е но г пре с танк а рада, правно лице је дужно дао баве с ти о рган
к о ји врш и надзо р најк ас није је дан дан пре по че тк анас тавк ас арадо м .
Ч лан 211.
Правно лице изчлана207. с тав 1. о дно с но о гранак изс тава4. ис то г чланао во г зак о на
м о радаво ди напро пис ан начин, тачно и уре дно е виде нције к о је чине :
1) ре гис тар к андидатазаво заче ;
2) дне вник те о ријс к е нас таве ;
3) ре гис тар о по лагањ у во зачк о г ис пита;
4) ре гис тар издатих по тврдао по ло же но м те о ријс к о м де лу ис пита;
5) ре гис тар издатих уве ре њ ао по ло же но м во зачк о м ис питу;
6) к њ иге прак тичне о бук е инс трук то раво жњ е ;
7) к њ ижицу о бук е к андидатазаво заче ;
8) изве ш таји о о бављ е но м о с по с о бљ авањ у к андидатазаво заче .
Ближе про пис е о с адржају, начину во ђе њ аи ро к о вим ачувањ ае виде нцијаизс тава1.
о во г чланадо не ћ е М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 212.
О бук а к андидата за во заче м о же с е запо че ти најраније 12 м е с е ци пре не го ш то
к андидат заво зачаис пуни с таро с ни ус ло в изчлана180. о во г зак о на.
К андидат не м о же запо че ти нити врш ити о бук у и по лагати во зачк и ис пит у вре м е
трајањ азаш титне м е ре о дно с но м е рабе збе дно с ти забране управљ ањ ам о то рним во зило м к ао
ни завре м е до к м у је во зачк адо зво лао дузетазбо г не с аве с но с ти.
68
2. Т еоријска обука
Ч лан 213.
Те о ријс к ао бук аи прак тичнао бук ау управљ ањ у во зило м с е о бављ ају по про пис ано м
нас тавно м про грам у и плану о бук е .
Те о ријс к а о бук а и прак тична о бук а управљ ањ а во зило м м о рају да им ају с адржаје
к о ји ћ е о м о гућ ити да к андидат нак о н заврш е тк а о с по с о бљ авањ а с те к не по тре бна знањ а и
ве ш тине зас ам о с тално и бе збе дно управљ ањ е во зило м у с ао браћ ају напуту.
Н ас тавни про грам и план те о ријс к е и прак тичне о бук е к андидата за во заче до но с и
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 214.
Те о ријс к ао бук ао бухватанајм ањ е с ле де ћ е градиво :
1) правила с ао браћ аја и с ао браћ ајна с игнализација – по јам и значај правила
с ао браћ аја, прим е направила, по јам и значе њ е с ао браћ ајних знак о ваи знаци к о је
дају о влаш ћ е нас лужбе налица;
2) во зач – значај и утицај во зача на бе збе дно с т с ао браћ аја, о с о бине и по с тупци
во зачак о ји утичу набе збе дно с т с ао браћ аја, с о цио ло ш к и чинио ци к о ји утичу на
по наш ањ е во зача, значај про це на с ао браћ ајне с итуације и начин до но ш е њ а
о длук а во зача, о рије нтација во зача у вре м е ну и про с то ру, пс ихо ло ш к и чинио ци
к о ји утичу на про це не , до но ш е њ е и с про во ђе њ е о длук а во зача у то к у во жњ е ,
вре м е ре ак ције , пажњ а и ум о р во зача, про м е не к о д во зача к о је нас тају ус ле д
к о риш ћ е њ аалк о хо ла, дро га, ле к о ваи другихпс ихо ак тивнихс упс танци;
3) пут – по јам пута, к арак те рис тик е путак о је с у о д значајазабе збе дно с т с ао браћ аја,
утицај вре м е нс к их прилик а на с тањ е пута и бе збе дно о двијањ е с ао браћ аја и
но ћ ни ус ло ви во жњ е ;
4) во зило – по јам и о с о бине во зилак о је утичу набе збе дно о двијањ е с ао браћ ајана
путе вим а, значај и утицај те хничк е ис правно с ти во зила на бе збе дно о двијањ е
с ао браћ аја, значај и утицај о пте ре ћ е њ аи начинао пте ре ћ е њ аво зиланабе збе дно с т
с ао браћ аја, о с но вни с к ло по ви и уре ђаји во зила и њ ихо в утицај на бе збе дно с т
с ао браћ аја на путу, најче ш ћ е не ис правно с ти во зила и м о гућ но с ти њ ихо во г
о тк лањ ањ ао д с тране во зачарас по ло живо м о пре м о м и с ре дс твим а;
5) пас ивнабе збе дно с т во зила– по јам и значај, утицај по је диних де ло ваи с к ло по ва
во зила на пас ивну бе збе дно с т и де ло ви, с к ло по ви и уре ђаји во зила чији је
о с но вни циљ о бе збе ђивањ е пас ивне бе збе дно с ти;
6) о с тали уче с ници у с ао браћ ају – по јам и њ ихо ве о с о бине к о је утичу набе збе дно
о двијањ е с ао браћ аја, к арак те рис тик е по наш ањ а у с ао браћ ају де це , с тарих лица,
о с о ба с а по с е бним по тре бам а, пе ш ак а, бицик лис та, м о то цик лис та и других.
По јам , к арак те рис тик е и утицај ш инс к ихво зиланабе збе дно о двијањ е с ао браћ аја.
М о гућ и утицај живо тињ анабе збе дно о двијањ е с ао браћ ајанапуту;
7) о пш те о дре дбе – про пис и ве зани заправо науправљ ањ е во зило м у с ао браћ ају на
путу, право уче ш ћ а во зила у с ао браћ ају на путу, вре м е управљ ањ а во зило м у
с ао браћ ају на путу и о дм о ри во зача, по с тупак у с лучају с ао браћ ајне не зго де и
по с е бне м е ре бе збе дно с ти;
8) м е ре пре до с тро жно с ти прилик о м напуш тањ аво зила;
9) о с но ви е к о но м ичне во жњ е и утицај с ао браћ ајанас тањ е живо тне с ре дине и њ е но
угро жавањ е ;
69
10) о пас но с ти к о је нас тају ус ле д не по ш то вањ а про пис а из о блас ти бе збе дно с ти
с ао браћ аја, м о гућ е ш те тне по с ле дице не по ш то вањ а про пис а и к азне не м е ре за
учинио це по вре да о дре дби и про пис а изо блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја (к азна
затво ра, но вчанак азна, м е ре бе збе дно с ти и заш титне м е ре );
11) те о ријс к о о бјаш њ е њ е радњ и с аво зило м у с ао браћ ају напуту и по с тупањ е во зача
у с ао браћ ају напуту – о с но вне радњ е во зило м : по лазак , во жњ аунапре д, во жњ а
уназад, про м е на правца к ре тањ а и заус тављ ањ е во зила, ук љ учивањ е во зила у
с ао браћ ај на путу, избо р брзине к ре тањ а во зила у завис но с ти о д с ао браћ ајне
с итуације и ус ло ва пута и вре м е на, с к ре тањ е , о билаже њ е , м им о илаже њ е ,
пре тицањ е , про м е на с ао браћ ајне трак е , по лук ружно о к ре тањ е , заус тављ ањ е и
нагло к о че њ е , ус тупањ е правапрве нс твапро лаза, по с тупањ е во зачапри наилас к у
и про лазак к ро з рас к рс ницу на к о јо ј је с ао браћ ај ре гулис ан правило м де с не
с тране , с ао браћ ајним знак о м , с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о м и знацим а и
наре дбам а к о је даје о влаш ћ е но лице (тро к рак е , че тво ро к рак е рас к рс нице и
рас к рс нице с ак ружним то к о м с ао браћ ајаи др.), по с тупањ е во зачапри наилас к у
на пе ш ачк и пре лаз, пре лазпута пре к о же ле зничк е и трам вајс к е пруге и во жњ а
к ро з туне л; по с тупањ е во зача у ус ло вим а падавина, с м ањ е не видљ иво с ти, у
но ћ ним ус ло вим аи к адас е к ре ћ е путе м нак о је м с е изво де радо ви.
Ближе про пис е о начину с про во ђе њ а те о ријс к е о бук е к андидата за во заче до но с и
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Правно лице изчлана207. с тав 1. о во г зак о надужно је дате о ријс к у о бук у к андидата
заво заче о бављ анапро пис ан начин.
3. П рактич на обука
Ч лан 215.
Прак тична о бук а о бухвата с тицањ е знањ а и ве ш тина у управљ ањ у во зило м у
с ао браћ ају напуту, у по гле ду:
1) про ве ре и припре м е во зилазабе збе дно уче с тво вањ е у с ао браћ ају напуту;
2) упо тре бе к о м анди и уре ђајаво зила;
3) изво ђе њ a про пис анихрадњ и во зило м науре ђе но м по лиго ну;
4) изво ђе њ a радњ и во зило м у с ао браћ ају напуту изтачк е 11. пре тхо дно г члана;
5) управљ ањ а во зило м у с ао браћ ају на путу у нас е љ е но м м е с ту, у ус ло вим а
с лабо г, с ре дњ е г и јак о г инте нзите тас ао браћ аја;
6) управљ ањ а во зило м у с ао браћ ају на путу ван нас е љ е но г м е с та, у ус ло вим а
с лабо г, с ре дњ е г и јак о г инте нзите тас ао браћ аја;
7) управљ ањ а во зило м на путу у нас е љ е но м м е с ту и ван нас е љ е но г м е с та, у
но ћ ним ус ло вим а;
8) уве жбавањ а радњ и во зило м и по с тупањ е во зача у различитим с ао браћ ајним
с итуацијам а;
9) развијањ a о дно с а по ве ре њ а и по ш то вањ а пре м а другим уче с ницим а у
с ао браћ ају, с тицањ а навик е по м агањ а другим уче с ницим а у с ао браћ ају и
пре дузим ањ ам е радане до ђе до с ао браћ ајне не зго де .
Ближе про пис е о начину с про во ђе њ а прак тичне о бук е к андидата за во заче до но с и
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Правно лице изчлана207. с тав 1. о во г зак о надужно је дапрак тичну о бук у к андидата
заво заче о бављ анапро пис ан начин.
70
Ч лан 216.
Са прак тично м о бук о м к андидата за во заче м о же с е о тпо че ти те к нак о н ш то
к андидат заво зачапо ло жи те о ријс к и де о ис питаи до бије по тврду о по ло же но м те о ријс к о м
де лу ис пита.
Правно лице изчлана207. с тав 1. о во г зак о нане с м е о тпо че ти с апрак тично м о бук о м
к андидата заво зачак о ји не м а уве ре њ е о здравс тве но ј с по с о бно с ти зак ате го рију во зила за
к о ју с е о бучава, о дно с но о тпо че ти или о бављ ати прак тичну о бук у ак о је о д издавањ а то г
уве ре њ апро те к ло виш е о д је дне го дине .
Ч лан 217.
К андидат за во зача к о ји врш и прак тични де о о бук е с м е управљ ати во зило м о не
к ате го рије зак о ју с е о бучавас ам о по д надзо ро м инс трук то раво жњ е .
Изузетно о д с тава 1. о во г члана к андидат за во зача м о же управљ ати бе знадзо ра
инс трук то раво жњ е во зилим ак ате го рије АМ , А1, А2, А, Б1 и F, о с им прилик о м о бављ ањ а
по че тне прак тичне о бук е науре ђе но м по лиго ну.
4. П рава и обавезе кандидата за возач е
Ч лан 218.
Владао дре ђује најнижу це ну те о ријс к е и прак тичне о бук е напре дло г м инис тарс тва
надле жно г затрго вину и ус луге .
Правно лице не м о же о дре дити нижу це ну о бук е о д це не о дре ђе не на начин из
пре тхо дно г с тава.
У ук упну це ну те о ријс к е и прак тичне о бук е ук љ уче но је и издавањ е с вих по тврдау
ве зи наве де нихо бук а.
Ч лан 219.
Правно лице из члана 207. с тав 1. и к андидат за во зача о баве зно , пре по че тк а
вас питањ аи о бразо вањ а, с к лапају уго во р о ус ло вим апо д к о јим аћ е с е о бавити о бук а, чије
о дре дбе м о рају бити у с к ладу с ао вим зак о но м .
О вим уго во ро м с е м о рају по с е бно о дре дити м е ђус о бни о дно с и у с лучају пре с танк а
вас питањ аи о бразо вањ ау то м правно м лицу.
Правно лице не м о же по че ти о бук у к андидатазаво зачапре не го ш то буде с к ло пљ е н
уго во р изс тава1. о во г члана.
Ч лан 220.
Правно лице изчлана207. с тав 1. издаје по тврде о заврш е но ј те о ријс к о ј и прак тично ј
о буци и по тврде о бро ју час о вате о ријс к е и прак тичне о бук е к о је је им ао к андидат у с лучају
пре с танк авас питањ аи о бразо вањ ау то м правно м лицу.
По тврде с е м о рају издати нак о н заврш е не те о ријс к е и прак тичне о бук е , о дно с но у
с лучају пре к иданаве де нихо бук а, у ро к у о д 3 данао д данапо дно ш е њ азахте ва.
5. П редавач теоријске наставе
Ч лан 221.
Пре давач те о ријс к е нас таве м о ра да ис пуњ ава про пис ане ус ло ве и да им а до зво лу
(лице нцу) запре давачате о ријс к е нас таве .
Пре давач те о ријс к е нас таве м о раис пуњ авати с ле де ћ е ус ло ве :
71
1) да им а најм ањ е виш у с тручни с пре м у с ао браћ ајне с трук е - с м е р друм с к и
с ао браћ ај или вис о к у с тручну с пре м у друге с трук е и најм ањ е пе т го дина
радно г ис к ус твау о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја;
2) даим анајм ањ е три го дине во зачк у до зво лу заво зилаВ к ате го рије ;
3) даим апо ло же н с тручни ис пит запре давача.
Д о зво лу (лице нцу) изс тава1. о во г чланаиздаје Аге нција.
Д о зво ла(лице нца) запре давачате о ријс к е нас таве им аро к важе њ апе т го дине .
Д о зво ла(лице нца) изс тава1. ћ е с е о бно вити пре давачу те о ријс к е нас таве ак о је :
1) прис ус тво вао о баве зним с е м инарим аунапре ђе њ азнањ а;
2) по ло жио ис пит про ве ре знањ а.
Ч лан 222.
Про грам за по лагањ е с тручно г ис пита за пре давача те о ријс к е нас таве о бухвата
с адржаје изо блас ти:
1) с ао браћ ајне е тик е ;
2) бе збе дно с ти друм с к о г с ао браћ аја;
3) про пис абе збе дно с ти с ао браћ аја, о бук е во зачаи по лагањ аво зачк ихис пита;
4) те о рије изво ђе њ арадњ и с аво зило м у с ао браћ ају напуту;
5) м е то дик у изво ђе њ ате о ријс к е о бук е .
Про грам за по лагањ е с тручно г ис пита за пре давача те о ријс к е нас таве , про грам
о баве зних с е м инараунапре ђе њ азнањ а, начин по лагањ ас тручно г ис питаи по лагањ апро ве ре
знањ а, ро к о вим а за о државањ е с е м инара и изгле д и с адржај о брас ца до зво ле (лице нце )
ближе ћ е про пис ати М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ванапре дло г Аге нције .
Аге нцијас про во ди с тручни ис пит, о рганизује с е м инаре унапре ђе њ азнањ а, о бављ а
про ве ру знањ а, про пис ује и во ди ре гис тар издатихдо зво ла(лице нци), запре давачате о ријс к е
нас таве .
6. И нструкторвож њ е
Ч лан 223.
Инс трук то р во жњ е о бразује с е у с ис те м у с ре дњ е г о бразо вањ а.
Ис пит заинс трук то раво жњ е м о же по лагати во зач к о ји је наврш ио 21 го дину живо та
и им а најм ањ е три го дине во зачк у до зво лу за во заче во зила о не к ате го рије за к о ју по лаже
ис пит заинс трук то раво жњ е .
Ближе про пис е о про грам у, ус ло вим а и начину о бразо вањ а и по лагањ а ис пита за
инс трук то раво жњ е до но с и м инис тарс тво надле жно запо с ло ве о бразо вањ а.
Ч лан 224.
Прак тичну о бук у м о же да о бављ а инс трук то р во жњ е к о ји ис пуњ ава про пис ане
ус ло ве и им адо зво лу (лице нцу) заинс трук то раво жњ е .
Инс трук то р во жњ е м о раис пуњ авати с ле де ћ е ус ло ве :
1) даим апо ло же н ис пит заво зачаинс трук то раили с те че ну ш к о лс к у дипло м у за
инс трук то раво жњ е о дго варајућ е к ате го рије ,
2) даје здравс тве но с по с о бан,
3) да у по с ле дњ е че тири го дине није право с нажно о с уђиван за к ривична де ла:
те ш к а де ла про тив бе збе дно с ти јавно г с ао браћ аја, изгрупе про тив живо та и
те ла, про тив с лужбе не дужно с ти, к ао и дас е про тив њ е гане во ди ис трагазао ва
к ривичнаде ла.
Д о зво лу (лице нцу) изс тава1. о во г чланаиздаје Аге нција.
Д о зво ла(лице нца) заинс трук то раво жњ е им аро к важе њ апе т го дина.
72
Д о зво ла(лице нца) изс тава1. ћ е с е о бно вити инс трук то ру во жњ е ак о је :
1) прис ус тво вао о баве зним с е м инарим аунапре ђе њ азнањ а,
2) по ло жио ис пит про ве ре знањ аи
3) здравс тве но с по с о бан.
Д о зво лазаинс трук то раво жњ е о дре ђе не к ате го рије важи с ам о у вре м е к адаи њ е го ва
во зачк адо зво лазату к ате го рију во зила.
Ак о је инс трук то ру во жњ е , о д датум а по дно ш е њ а захте ва за издавањ е до зво ле за
инс трук то раво жњ е , о дузим анадо зво ла(лице нца) виш е о д двапутазапо с ле дњ их 10 го дина,
до зво лас е не ћ е издати.
Ч лан 225.
Аге нцијао рганизује с е м инаре унапре ђе њ азнањ а, о бављ апро ве ру знањ а, про пис ује и
во ди ре гис тар издатихдо зво ла(лице нци) заинс трук то раво жњ е .
Про грам о баве зних с е м инара унапре ђе њ а знањ а, начин по лагањ а про ве ре знањ а,
ро к о ве за о државањ е с е м инара и изгле д и с адржај о брас ца до зво ле (лице нце ) ближе ћ е
про пис ати М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ванапре дло г Аге нције .
Ч лан 226.
Инс трук то р во жњ е м о же прак тичну о бук у о бављ ати с ам о с ак андидатим азаво заче
к о ји с е о с по с о бљ авају к о д правно г лицаизчлана207. с тав 1. у к о је м је о н у радно м о дно с у, у
с к ладу с ао дре дбам ачлана209.
За вре м е изво ђе њ а прак тично г де ла о с по с о бљ авањ а, инс трук то р во жњ е м о ра к о д
с е бе им ати во зачк у до зво лу (лице нцу) заинс трук то раво жњ е .
За вре м е изво ђе њ а прак тично г де ла о с по с о бљ авањ а, инс трук то р во жњ е м о ра к о д
с е бе им ати к њ игу прак тичне о бук е инс трук то раво жњ е и к њ ижицу о бук е к андидатазаво зача
и дужан их је дати на увид о влаш ћ е но м с лужбе но м лицу М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва.
Ч лан 227.
Инс трук то р во жњ е м о же им ати највиш е о с ам час о вапрак тичне о бук е к андидатаза
во заче у то к у радно г дана.
Инс трук то р во жњ е изм е ђу двараднаданам о раим ати не пре к идан о дм о р у трајањ у
о д најм ањ е 11 час о ва.
Инс трук то р во жњ е изм е ђу час о вапрак тичне о бук е м о раим ати о дм о р у трајањ у о д
најм ањ е 10 м инута, о с им к адас аис тим к андидато м заво зачаизво ди двас по је начас а, нак о н
че гам о раим ати о дм о р у трајањ у о д најм ањ е 20 м инута.
У то к у не де љ е инс трук то р во жњ е м о раим ати најм ањ е је дан с ло бо дан дан.
Ч лан 228.
За вре м е о бављ ањ а прак тичне о бук е у во зилу м о гу с е налазити с ам о инс трук то р
во жњ е , к андидат заво зачаи лице к о је врш и надзо р.
За вре м е прак тичне о бук е к андидат за во зача к о д с е бе м о ра им ати и с тавити на
увид до к азо здравс тве но ј с по с о бно с ти заво зача, по тврду о по ло же но м те о ријс к о м ис питу,
личну к арту, о дно с но други до к ум е нт с афо то графијо м ук о лик о збо г с таро с ти не ис пуњ ава
ус ло в заиздавањ е личне к арте .
Ч ас прак тичне о бук е не м о же по че ти до к с е инс трук то р во жњ е не уве ри да с у
ис пуњ е ни ус ло ви изс тава1. о во г члана.
73
7. В озила за оспособљ авањ е возач а
Ч лан 229.
Во зило зао бук ак андидатазаво заче во зилаБ к ате го рије м о раим ати уграђе не дупле
но жне к о м анде , о с им к о м анде за убрзавањ е , а во зила к ате го рије Ц и Д ум е с то дуплих
к о м анди м о гу им ати уграђе ну к о м анду по м о ћ не -парк ирне к о чнице на до хват рук е
инс трук то раво жњ е .
Во зило зао бук ак андидатазаво заче во зилаБ к ате го рије не м о же им ати ауто м атс к и
м е њ ач.
М о то рно во зило к ате го рије Б, Ц 1, Ц , Д 1 и Д м о раим ати уграђе н тахо граф.
Ч лан 230.
М о то рно и прик љ учно во зило за о бук у к андидата за во заче , к ада уче с твује у
с ао браћ ају, м о рабити о значе но напро пис ан начин.
Ближе про пис е о начину о значавањ а во зила из с тава 1. до не ћ е М инис тарс тво
унутраш њ ихпо с ло ва.
.
Ч лан 231.
Прак тична о бук а к андидата за во зача, о с о ба с а по с е бним по тре бам а, м о же с е
о бављ ати наво зилу про изве де но м или пре прављ е но м у с к ладу с ањ е го вим по тре бам а, а
к о је није ре гис тро вано направно лице изчлана207. с тав 1. и није о бе збе ђе но по о с но ву
лизинга.
8. В озач ки испит
Ч лан 232.
Н а во зачк о м ис питу с е утврђује да ли је к андидат с те к ао те о ријс к а и прак тична
знањ а и ве ш тине по тре бне за с ам о с тално и бе збе дно управљ ањ е во зило м у с ао браћ ају на
путу.
Во зачк и ис пит с е с про во ди на с рпс к о м је зик у, о дно с но је зицим а нацио налних
м ањ инау с к ладу с апро пис им ао упо тре би је зик а.
Во зачк и ис пит с е с ас то ји издве це лине : те о ријс к о г ис питаи прак тично г ис пита.
К андидат је по ло жио во зачк и ис пит к ада по ло жи те о ријс к и ис пит и прак тични
ис пит.
О по ло же но м те о ријс к о м ис питу правно лице изчлана 207. с тав 1. издаје по тврду,
најк ас није у ро к у о д три данао д данак адаје к андидат заво зачапо ло жио те о ријс к и ис пит.
К андидату заво зачак о ји је по ло жио во зачк и ис пит правно лице изчлана207. с тав 1.
издаје уве ре њ е у ро к у о д три данао д данак адаје по ло жио во зачк и ис пит.
Ближе ус ло ве о о рганизо вањ у, с про во ђе њ у и начину по лагањ а во зачк о г ис пита и
во ђе њ у е виде нција и ро к о вим а њ ихо во г чувањ а про пис ује М инис тарс тво унутраш њ их
по с ло ва.
74
Ч лан 233.
Те о ријс к и ис пит с е по лаже путе м те с та чија ис питна питањ а о бухватају с адржај
про грам аизчлана214. о во г зак о на.
Прак тични ис пит с е по лаже изуправљ ањ аво зило м науре ђе но м по лиго ну и у
с ао браћ ају најавно м путу и то м прилик о м с е утврђује дали к андидат заво зачаим азнањ а,
ве ш тину и по с тупањ ау с к ладу с ао дре дбам ачлана215. о во г зак о на.
Ч лан 234.
Ис питна питањ а за те о ријс к и ис пит с у јавна и о дре ђује их М инис тарс тво
унутраш њ ихпо с ло ва.
К о м бинација ис питних питањ а с адржана у те с ту је с лужбе на тајна и о дре ђује је
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 235.
Те о ријс к о м ис питу м о же прис тупити к андидат заво зачак о је м је издатапо тврдао
заврш е но ј те о ријс к о јо буци заво зачао дре ђе не к ате го рије .
Прак тично м ис питу м о же даприс тупи к андидат заво зача:
1) к о ји је здравс тве но с по с о бан заво зачао дре ђе не к ате го рије ;
2) к о ји ис пуњ авас таро с ни ус ло в зас тицањ е правауправљ ањ аво зило м о дго варајућ е
к ате го рије ;
3) к о м е је издата по тврда о по ло же но м те о ријс к о м ис питу при че м у о д дана
по лагањ ате о ријс к о г ис питане с м е про ћ и виш е о д је дне го дине ;
4) к о м е је издатапо тврдао заврш е но ј прак тично јо буци о дго варајућ е к ате го рије ;
5) к о м е је издатапо тврдао по ло же но м ис питу изпрве по м о ћ и.
К андидат заво зачанак о н заврш е не о бук е по дно с и пријаву запо лагањ е те о ријс к о г,
о дно с но прак тично г ис пита.
К андидат заво зачаузпријаву м о радапо дне с е до к азе о ис пуњ е но с ти ус ло ваизс тава
1. и 2. о во г чланаи члана237. с тав 6.
Ис пуњ е но с т ус ло вазапо лагањ е ис питаизс тава1. и 2. о во г члана утврђује правно
лице к о је о бављ ао бук у во зача.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва по ниш тић е те о ријс к и ис пит или прак тични
ис пит или во зачк и ис пит, ак о нис у били ис пуњ е ни ус ло ви заизлазак к андидатанаис пит и
то :
1) те о ријс к и ис пит у ро к у о д је дне го дине о д данапо ло же но г те о ријс к о г ис пита;
2) прак тични ис пит, ак о нис у били ис пуњ е ни ус ло ви изс тава2. тачк а1. или тачк е
2. или тачк е 4. у ро к у о д је дне го дине о д данапо ло же но г прак тично г ис пита;
3) во зачк и ис пит ак о нис у били ис пуњ е ни ус ло ви из с тава 2. тачк а 3. до
наврш е них го дина про пис аних за до бијањ е во зачк е до зво ле о дго варајућ е
к ате го рије , атачк е 5. бе зо бзирак адаје по ло же н во зачк и ис пит.
Ч лан 236.
Во зачк и ис пит о рганизује и с про во ди правно лице изчлана207. с тав 1. о во г зак о на.
Во зачк и ис пит с е по лаже пре д ис питно м к о м ис ијо м к о јас е с ас то ји о д двачлана, о д
к о јихје је дан ис питивач по лицијс к и с лужбе ник , адруги је ис питивач изправно г лица.
Ис питивача по лицијс к о г с лужбе ник а о дре ђује надле жни с таре ш ина, у с к ладу с а
о дре дбам ачлана238, аис питивачаизправно г лицао дго во рно лице у правно м лицу.
75
О по лагањ у во зачк о г ис питаис питнак о м ис ијас ачињ авазапис ник у дваприм е рк ао д
к о јих с е је дан чува у правно м лицу, а други к о д те рито ријално надле жне о рганизацио не
је динице М инис тарс тваунутраш њ их по с ло ва.
Правно лице изчлана207. с тав 1. је дужно даво зачк и ис пит о рганизује и с про во ди
напро пис ан начин.
К андидат је по ло жио во зачк и ис пит ак о о ба ис питивача дају по зитивну о це ну на
те о ријс к о м и прак тично м ис питу.
Ч лан 237.
Тро ш к о ве по лагањ аво зачк о г ис питас но с и к андидат заво зача.
Ц е напо лагањ аво зачк о г ис питас е с ас то ји изде лак о ји к андидат плаћ аправно м лицу
и де ла к о ји к андидат уплаћ ује м инис тарс тву надле жно м за унутраш њ е по с ло ве ради
по дм ире њ атро ш к о вауче ш ћ аис питивачау ис питно јк о м ис ији.
Владао дре ђује најнижу це ну запо лагањ е во зачк о г ис пита, о дно с но де ло ваце не из
с тава 1. на пре дло г м инис тарс тва надле жно г за трго вину и ус луге и М инис тарс тва
унутраш њ ихпо с ло ва.
Правно лице не м о же о дре дити нижу це ну за по лагањ е во зачк о г ис пита о д це не
о дре ђе не наначин изпре тхо дно г с тава.
У ук упну це ну по лагањ а во зачк о г ис пита ук љ уче но је и издавањ е по тврде о
по ло же но м те о ријс к о м ис питу и уве ре њ ао по ло же но м во зачк о м ис питу.
К андидат за во зача не м о же прис тупити по лагањ у во зачк о г ис пита до к не изм ири
о баве зе пре м аМ инис тарс тву унутраш њ ихпо с ло ваизс тава1. о во г члана.
9. И спитивач
Ч лан 238.
Ис питивач м о ра да ис пуњ ава про пис ане ус ло ве и им а до зво лу (лице нцу) за
ис питивача.
Ис питивач м о раис пуњ авати с ле де ћ е ус ло ве :
1) даим адо зво лу (лице нцу) заинс трук то раво жњ е о дго варајућ е к ате го рије ;
2) даје наврш ио најм ањ е 23 го дине живо та;
3) даим анајм ањ е виш у с тручну с пре м у с ао браћ ајне с трук е - друм с к и с ао браћ ај,
о дно с но вис о к у с тручну с пре м у друге с трук е и најм ањ е пе т го дина радно г
ис к ус твау о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја, о дно с но залицак о јао бављ ају о ве
по с ло ве надан с тупањ анас нагу о во г зак о надаим ају најм ањ е 2 го дине радно г
ис к ус тванапо с ло вим аинс трук то раво жњ е или ис питивача;
4) даим апо ло же н с тручни ис пит заис питивача;
5) дам у запо с ле дњ е две го дине није изре че назаш титнам е разабране управљ ањ а
во зило м ;
6) да у по с ле дњ е че тири го дине није право с нажно о с уђиван за к ривична де ла:
те ш к а де ла про тив бе збе дно с ти јавно г с ао браћ аја, изгрупе про тив живо та и
те ла, про тив с лужбе не дужно с ти, к ао и дас е про тив њ е гане во ди ис трагазао ва
к ривичнаде ла.
Н ате о ријс к о м ис питу ис питивач м о раим ати лице нцу заис питивачаБ к ате го рије , а
напрак тично м де лу о не к ате го рије во зилазак о ју к андидат заво зачапо лаже ис пит.
Д о зво лу (лице нцу) изс тава1. о во г чланаиздаје Аге нција.
Д о зво ла(лице нца) заис питивачаим аро к важе њ апе т го дина.
Д о зво ла (лице нца) из с тава 1. ћ е с е о бно вити ис питивачу ак о је прис ус тво вао
о баве зним с е м инарим аунапре ђе њ азнањ аи по ло жио ис пит про ве ре знањ а.
76
Д о зво ла (лице нца) за ис питивача о дре ђе не к ате го рије важи с ам о у вре м е к ада и
њ е го вадо зво ла(лице нца) заинс трук то раво жњ е , о дно с но во зачк адо зво лате к ате го рије .
Ак о је инс трук то ру во жњ е , о д датум а по дно ш е њ а захте ва за издавањ е до зво ле за
инс трук то раво жњ е , о дузим анадо зво ла(лице нца) виш е о д двапутазапо с ле дњ их 10 го дина,
до зво лас е не ћ е издати.
Ч лан 239.
Про грам
1)
2)
3)
4)
5)
запо лагањ е с тручно г ис питазаис питивачао бухватас адржаје изо блас ти:
с ао браћ ајне е тик е ;
с ао браћ ајне пс ихо ло гије ;
пе даго гије и андраго гије ;
бе збе дно с ти друм с к о г с ао браћ аја;
про пис а о бе збе дно с ти с ао браћ аја, о бук е во зача и по лагањ а во зачк их
ис пита;
6) во зила;
7) те о рије изво ђе њ арадњ и с аво зило м у с ао браћ ају напуту.
Про грам за по лагањ е с тручно г ис пита за ис питивача, про грам о баве зних с е м инара
унапре ђе њ азнањ а, начин по лагањ ас тручно г ис питаи по лагањ апро ве ре знањ а, ро к о вим аза
о државањ е с е м инара и изгле д и с адржај о брас ца до зво ле (лице нце ) ближе ћ е про пис ати
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ве напре дло г Аге нције .
Аге нција с про во ди с тручни ис пит за ис питивача, о рганизује с е м инаре унапре ђе њ а
знањ а, о бављ а про ве ру знањ а, про пис ује и во ди ре гис тар издатих до зво ла (лице нци) за
ис питивача.
10. С аобраћајни услови за одрж авањ е практич ногдела испита
Ч лан 240.
Н ас е љ е но м е с то у к о је м с е о бављ а по лагањ е прак тично г ис пита м о ра ис пуњ авати
про пис ане ус ло ве к о ји о м о гућ авају даис питнак о м ис ијам о же даутврди дали к андидат им а
по тре бно знањ е и ве ш тину за с ам о с тално и бе збе дно управљ ањ е во зило м у с ао браћ ају на
путу о дго варајућ е к ате го рије во зила.
Ближе ус ло ве изс тава1. о во г чланаи е виде нцијам аизс тава4. о во г чланапро пис ује
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ванапре дло г Аге нције .
Р е ш е њ е о ис пуњ е но с ти ус ло вадо но с и М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ванапре дло г
о рганало к алне с ам о управе изчлана157. с тав 1. о во г зак о на.
Е виде нцију о м е с тим а к о ја ис пуњ авају про пис ане ус ло ве во ди М инис тарс тво
унутраш њ ихпо с ло ва.
XIII О Б У К А И З П РВ Е П О М О Ћ И
Ч лан 241.
О бук у из прве по м о ћ и и о рганизо вањ е и с про во ђе њ е ис пита о бављ а Ц рве ни к рс т
Србије , о дно с но здравс тве на ус тано ва к о ја ис пуњ ава про пис ане ус ло ве и к о ја за то до бије
о дго варајућ у до зво лу (о влаш ћ е њ е ).
Ближе ус ло ве к о је м о ра да ис пуњ ава правно лице изс тава 1. о во г члана, у по гле ду
про с то рија, о пре м е и с тручно г к адра, к ао и про грам о бук е и начин о рганизо вањ а и
с про во ђе њ а ис пита и издавањ а по тврде о по ло же но м ис питу, с адржају, изгле ду, начину
њ е но г издавањ аи во ђе њ у про пис аних е виде нцијадо но с и м инис тарс тво надле жно запо с ло ве
здрављ а.
77
Ч лан 242.
О бук у и ис пит изпрве по м о ћ и м о гу дао бављ ају с ам о лицак о јаис пуњ авају про пис ане
ус ло ве и к о ја за то до бију о дго варајућ у до зво лу (лице нцу) за пре давача-ис питивача к о ју
издаје м инис тарс тво надле жно запо с ло ве здрављ а. Д о зво ла(лице нца) с е издаје напе рио д о д
5 го дина.
Ближе ус ло ве к о је м о ра да ис пуњ ава пре давач - ис питивач, начин с тицањ а до зво ле
(лице нце ), изгле д и с адржај до зво ле (лице нце ) пре давача - ис питивача, про пис ује
м инис тарс тво надле жно запо с ло ве здрављ а.
Правна лица изс тава 1. о во г члана и пре давачи – ис питивачи изс тава 1. о во г члана
дужни с у дао бук у и ис пит изпрве по м о ћ и о бављ ају напро пис ан начин.
XIV Т РА ЈА Њ Е У П РА В Љ А Њ А М О Т О РН И М В О З И ЛО М О Д Н О С Н О С К У П О М
В О З И ЛA
Ч лан 243.
Во зач к о ји управљ ате ре тним во зило м најве ћ е до зво љ е не м ас е ве ћ ао д 3500 kg или
с к упо м во зиланајве ћ е до зво љ е не м ас е ве ћ е о д 3500 kg или ауто бус о м не с м е у то к у о д 24
с атауправљ ати тим во зило м дуже о д де ве т с ати.
Во зач во зила о дно с но с к упа во зила изс тава 1. о во г члана м о ра нак о н 4 с ата и 30
м инута управљ ањ а во зило м направити паузу (пре к ид управљ ањ а во зило м ради о дм о ра) у
трајањ у о д најм ањ е 45 м инута.
Во зач изс тава 1. о во га члана м о же паузу изпре тхо дно г с тава к о рис тити так о да
начини виш е паузау трајањ у о д по најм ањ е 15 м инутарас по ре ђе них то к о м во жњ е с тим да
изм е ђу две паузе вре м е управљ ањ ане с м е бити дуже о д 4 с атаи 30 м инута.
У к упно вре м е управљ ањ аво зило м не с м е пре ћ и 90 с ати у раздо бљ у о д две узас то пне
не де љ е .
Изузетно о д с тава 1. 2 и 3. о во га члана, во зач ауто бус а, тро ле јбус а и трам ваја у
јавно м градс к о м пре во зу путник а, с м е управљ ати во зило м најдуже о с ам с ати, узус ло в дана
по лазним с тајалиш тим аим апре к ид во жњ е о д најм ањ е пе т м инута.
Ч лан 244.
То к о м с вак а 24 с ата во зач изпре тхо дно г члана м о ра им ати не пре к идан о дм о р о д
најм ањ е 11 с ати.
К ада с е у управљ ањ у во зило м изчлана 243. с тав 1. с м е њ ују два во зача и ак о с е у
во зилу налази ле жај к о ји о м о гућ ује је дно м о д њ их о дм о р у ле же ћ е м по ло жају, с вак и во зач
м о раим ати не пре к идни о дм о р у трајањ у о д 8 с ати то к о м с вак их30 с ати путо вањ а.
О дм о р изс тава1. и 2. о во г чланаво зач м о рак о рис тити ван во зилаили у во зилу к ада
с е о но не к ре ћ е .
То к о м не де љ е во зач м о раим ати најм ањ е је дан не пре к идан о дм о р о д најм ањ е 45 с ати.
Н а во заче м о то рних во зила ре гис тро ваних у ино с транс тву, к ао и во заче во зила
ре гис тро ваних у Р е публици Србији к ада о бављ ају м е ђунаро дни пре во з, не по с ре дно с е
прим е њ ују о дре дбе Е вро пс к о г с по разум ао раду по с аданаво зилим ак о јаврш е м е ђунаро дни
транс по рт (АЕ ТR).
Ближе про пис е о трајањ у, управљ ањ у и о дм о рим а во зача до но с и м инис тарс тво
надле жно запо с ло ве с ао браћ ајаузс аглас но с т М инис тарс тва унутраш њ ихпо с ло ва.
78
Ч лан 245.
М о то рна во зила к о ја м о рају бити о пре м љ е на тахо графо м , м о рају им ати ис праван
тахо граф с правилно уло же ним про пис аним но с аче м по датак а (тахо графс к и лис тић или
други начин пам ћ е њ апо датак а) нак о је м с у упис ани про пис ани по даци.
У ре ђајизс тав 1. о во г чланаво зилам о рас е к о рис тити напро пис ан начин.
Во зач во зила из с тава 1. о во га члана м о ра к о д с е бе им ати к љ уч тахо графа и
пре тхо дно к о риш ћ е не но с аче по датак а изк о јих је видљ ива во жњ а или м иро вањ е во зила
к о јим је управљ ано у по с ле дњ их ш е с т дана, о дно с но по с ле дњ е г не де љ но г о дм о ра и да
по датк е пружи наувид лицу к о је врш и к о нтро лу.
Привре дно друш тво , правно лице и пре дузетник дужни с у да во де е виде нцију о
издатим и ис к о риш ћ е ним но с ачим а по датак а на к о јим а с у упис ани про пис ани по даци, да
ис те чуванајм ањ е 2 го дине и дао ве по датк е пруже наувид лицу к о је је у с м ис лу о во г Зак о на
о влаш ћ е но даврш и надзо р.
Ближе про пис е о начину упо тре бе и к о риш ћ е њ ауре ђајаизс тава1. о во г чланадо но с и
м инис тарс тво надле жно запо с ло ве с ао браћ аја.
XV В О З И ЛА
1. О пш те одредбе
Ч лан 246.
Во зило у с ао браћ ају напуту м о радаис пуњ авапро пис ане те хничк е ус ло ве и дабуде
те хничк и ис правно .
Во зило је те хничк и ис правно ак о им аис правне с ве про пис ане уре ђаје и о пре м у и ак о
задо во љ авас ве те хничк е но рм ативе заво зило .
Во зилау с ао браћ ају напуту не м о гу им ати уре ђаје , с к ло по ве и о пре м у чијаупо тре ба
м о же угро зити, о м е тати или изазвати забуну друго г уче с ник ау с ао браћ ају.
Во зилане с м е ју напре дњ о ј с трани даим ају уре ђаје или м ате рије к о је дају о дно с но
о дбијају с ве тло с т црве не бо је , аназадњ о ј с трани к о је дају, о дно с но о дбијају с ве тло с т бе ле
бо је , изузев уре ђаја и м ате рија пре двиђе них про пис им а из с тава 6. о во г члана, к ао ни
тре пћ ућ е с ве тло к о је није пре двиђе но о дре дбам ао во г зак о на.
Н а во зилу с е не с м е ју налазити нити к о рис тити уре ђаји к о ји дају о дно с но о дбијају
с ве тло с т, видљ иву уче с ницим а у с ао браћ ају у бо јам а к о је нис у пре двиђе не про пис им а из
с тава6. о во г члана.
М инис тарс тво надле жно за по с ло ве с ао браћ аја до но с и ближе про пис е о ус ло вим а
к о је м о рају да ис пуњ авају во зила у с ао браћ ају на путу у по гле ду дим е нзија, те хничк их
ус ло ваи уре ђаја, с к ло по вa и о пре м е и те хничк ихно рм атива.
Ч лан 247.
Влас ник о дно с но к о рис ник во зиладужан је да, назахте в по лицијс к о г с лужбе ник а, да
по датк е о иде нтите ту лицак о м е је дао во зило науправљ ањ е о дно с но к о риш ћ е њ е .
Ф изичк о лице о с им пре дузетник а, влас ник о дно с но к о рис ник во зила не с м е дати
во зило науправљ ањ е лицу к о је је по д де јс тво м алк о хо ла, пс ихо ак тивних с упс танци или је у
то лик о јм е ри ум о рно , о дно с но бо ле с но или је у так во м пс ихичк о м с тањ у даније с по с о бно да
бе збе дно управљ аво зило м , о дно с но не м аво зачк у до зво лу о дго варајућ е к ате го рије , о дно с но
ак о је важно с т во зачк е до зво ле ис те к ла.
79
Ч лан 248.
Во зила ре гис тро вана у ино с транс тву м о гу да уче с твују у с ао браћ ају на те рито рији
Р е публик е Србије ак о им ају с к ло по ве , уре ђаје и о пре м у, про пис ане важе ћ о м м е ђунаро дно м
К о нве нцијо м о с ао браћ ају напуте вим аи ак о с у у ис правно м с тањ у.
Во зилаизс тава1. у по гле ду дим е нзија, најве ћ е до зво љ е не ук упне м ас е и о с о винс к о г
о пте ре ћ е њ а, м о рају ис пуњ авати ус ло ве про пис ане заво зилау Р е публици Србији.
Во зилаизс тава1. о во г чланам о рају бити о с игуранау с к ладу про пис им аР е публик е
Србије о о баве зно м о с игурањ у во зила.
2. И спитивањ е возила
Ч лан 249.
М о то рна и прик љ учна во зила к о ја с е по је диначно или с е ријс к и про изво де или
пре прављ ају, о дно с но њ ихо ви уре ђаји, с к ло по ви и о пре м а, м о рају бити ус аглаш е ни с а
је дно о бразним те хничк им ус ло вим ау с к ладу с апро пис им ао хо м о ло гацији.
Пре с тављ ањ а у про м е т, о дно с но пуш тањ а у с ао браћ ај во зила изс тава 1. м о ра с е
утврдити и дали о ваво зилаис пуњ авају про пис ане ус ло ве у с к ладу с ао вим зак о но м .
У ве ре њ е (по тврду) о ис пуњ е но с ти ус ло ваизс тава2. о во г чланаиздаје Аге нција.
Је дан прим е рак уве ре њ а из с тава 3. о во г члана за по је диначно про изве де но или
пре прављ е но во зило м о рас е налазити у во зилу, к адаво зило уче с твује у с ао браћ ају напуту, а
во зач је дужан дагапо к аже назахте в о влаш ћ е но г лица.
Ближе ус ло ве о по с тупк у и начину ис питивањ аво зила, издавањ ауве ре њ аи по тврда
и во ђе њ у е виде нцијао о бављ е ним ис питивањ им адо но с и м инис тарс тво надле жно запо с ло ве
с ао браћ ајанапре дло г Аге нције .
Ч лан 250.
У по с тупк у издавањ а уве ре њ а из члана 249. с тав 3. за во зило к о је с е с е ријс к и
про изво ди и зак о је је издато уве ре њ е о ус к лађе но с ти с апро пис им ао хо м о ло гацији Аге нција
утврђује дали во зило ис пуњ аваус ло ве изс тава2. то г члана.
У по с тупк у издавањ а уве ре њ а изчлана 249. с тав 3. за во зило к о је с е по је диначно
про изво ди, а за к о је није издато уве ре њ е о ус к лађе но с ти с а про пис им а о хо м о ло гацији
Аге нција утврђује да ли уре ђаји и с к ло по ви во зила ис пуњ авају ус ло ве из про пис а о
хо м о ло гацији и дали во зило у це лини ис пуњ аваус ло ве изс тава2. то г члана.
Пре правк аво зила, с е м у с лучају уградњ е уре ђајазапо го н наалте рнативнапо го нс к а
го рива, м о рабити изврш е нау с к ладу с ас м е рницам ак о је о дре ђује про изво ђач во зилак о је с е
пре прављ аили наначин зак о ји је про изво ђач по тврдио дас е м о же изве с ти наво зилу.
Пре изврш е њ а пре правк е во зила м о ра с е с ачинити те хничк а до к ум е нтација о
пре правци к о ју о до браваАге нција.
Аге нција нак о н увида у те хничк у до к ум е нтацију м о же ис ту о до брити и бе з
ис пуњ е њ аус ло ваизс тава3, апо с е бно у с лучаје вим ак адас е так вим пре правк ам аунапре ђује
бе збе дно с т во зила, те хничк а к ултура и про налазаш тво , о дно с но о м о гућ ава о бављ ањ е
о дре ђе них де латно с ти за к о је с е во зило по с е бно не про изво ди. Аге нција на захте в
привре дно г друш тва, дуго г правно г лицаили пре дузетник а, к о ји ис пуњ аваус ло ве изчлана4.
с тав 3. о во г Зак о на, м о же о до брити те хничк у до к ум е нтацију зауградњ у уре ђајанапо го н на
алте рнативна по го нс к а го рива у во зила о дре ђе не м арк е и типа, с а иде нтичним начино м
припре м е го рива и с м е ш е . У то м с лучају није по тре бна о ве ра те хничк е до к ум е нтације за
по је диначно во зило те м арк е и типа по д ус ло во м да је уградњ у изврш ило лице к о м е је
о до бре натате хничк адо к ум е нтација.
80
Пре правк у, о дно с но по је диначну про изво дњ у во зила м о же да изврш и привре дно
друш тво , о дно с но друго правно лице или пре дузетник изчлана4. с тав 3. о во г зак о на.
Аге нција м о же о до брити да пре правк у во зила на о с но ву о до бре не те хничк е
до к ум е нтације , изврш и и грађанин, с ам о ак о то чини зас о пс тве не по тре бе , к адас е так вим
пре правк ам а унапре ђује бе збе дно с т во зила, те хничк а к ултура и про налазаш тво , о дно с но
о м о гућ авао бављ ањ е о дре ђе них де латно с ти зак о је с е во зило по с е бно не про изво ди.
Аге нција у по с тупк у утврђивањ а да ли м о то рна и прик љ учна во зила к о ја с е
по је диначно или с е ријс к и про изво де или пре прављ ају, ис пуњ авају про пис ане ус ло ве из
члана 249. с тав 1. и 2. м о же , нак о н увида у те хничк у до к ум е нтацију, о бављ ањ е по је диних
ис питивањ а во зила, о дно с но уре ђаја на во зилу, к ао и м е ре њ а, по ве рити о дре ђе но м
привре дно м друш тву или друго м правно м лицу к о је је м ате ријално и с тручно о с по с о бљ е но
датаис питивањ а, о дно с но м е ре њ аизврш и.
У с лучају изпре тхо дно г с таваАге нцијаћ е у захте ву заис питивањ е јас но о дре дити
к о јапо је динаис питивањ аи м е ре њ ас е то м прилик о м м о рају о бавити.
У ве ре њ е изчлана249. с тав 3. заво зилак о јас у пре прављ е нам о же с е издати с ам о
к адас е то к о м ис питивањ аутврди дас у те хничк и ис правна.
Ч лан 251.
К адас е нате хничк о м пре гле ду или надруги начин, заво зилак о јас у ре гис тро ванау
Р е публици Србији или с е уво зе у Р е публик у Србију, утврди не с лагањ е по датак азаво зило ,
к о ји с у упис ани у с ао браћ ајну до зво лу, с а по дацим а из Базе по датак а о м о то рним и
прик љ учним во зилим а (к о ју о бе збе ђује Аге нција) с про ве ш ћ е с е пре про дуже њ а важно с ти
с ао браћ ајне до зво ле , о дно с но њ е но г издавањ а, по с тупак утврђивањ адали во зило ис пуњ ава
про пис ане ус ло ве изо во г зак о наи то м прилик о м утврдити с тварно с тањ е у по гле ду с по рних
те хничк ихк арак те рис тик а.
По с тупак утврђивањ аис пуњ е но с ти ус ло ваизпре тхо дно г с тавао бављ аАге нцијаили
другас тручнао рганизацијак о ју Аге нцијао дре ди.
Ч лан 252.
У ре ђаји за по го н во зила на гас к о ји с у уграђе ни у м о то рна во зила м о рају с е
по двргавати пе рио дично м пре гле ду к о д правно г лицак о гао влас ти Аге ниција.
Пре гле ди изпре тхо дно г с тавам о рају с е о бављ ати у ро к о вим ак о ји не м о гу бити дужи
о д 5 го дина.
О ис правно с ти уре ђајаправно лице изс тава1. издаје по тврду.
Правналицаизс тава1. дужнас у дапре гле д врш е про пис но и нас аве с тан начин.
Во зило у к о је с у уграђе ни уре ђаји запо го н нагас , не с м е дауче с твује у с ао браћ ају на
путу, до к с е напре гле ду изс тава2. не утврди дас у ис ти ис правни .
Во зач во зила с а уграђе ним по го но м на гас м о ра по с е до вати к о д с е бе по тврду из
пре тхо дно г с таваи ис ту пружити наувид о влаш ћ е но м лицу.
3. И дентиф икациона ознака возила
.
Ч лан 253.
Иде нтифик ацио на о знак а во зила, о дре ђе на о д с тране про изво ђача, је дно значно
о дре ђује с вак о по је дино во зило .
Заво зилак о јане м ају иде нтифик ацио ну о знак у, ак о јас у про изве де на, или пуш те нау
с ао браћ ај пре с тупањ а на с нагу про пис а о о баве зи по с то јањ а иде нтифик ацио не о знак е на
во зилу или зак о јатим про пис им аније о дре ђе нао баве запо с то јањ аиде нтифик ацио не о знак е ,
бро јш ас ије утис нут наво зилу с м атрас е иде нтифик ацио но м о знак о м .
81
К ада с е на во зилу о ш те ти иде нтифик ацио на о знак а надле жни о рган унутраш њ их
по с ло вам о же , к аданапо уздан начин утврди о к о м к о нк ре тно м во зилу с е ради, до зво лити да
с е наво зилу утис не иде нтифик ацио нао знак аи о дре дити њ е н изгле д и с адржај.
У тис к ивањ е иде нтифик ацио не о знак е во зила, у с лучаје вим а изс тава 3. о во г члана,
о бављ ао влаш ћ е но правно лице к о је ис пуњ авапро пис ане ус ло ве и им адо зво лу зато .
Правно лице изпре тхо дно г с тавадужно је да утис к ивањ е иде нтифик ацио не о знак е
врш и напро пис ан начин и с аве с но .
Ближе ус ло ве к о је м о рају ис пуњ авати о влаш ћ е на правна лица к о ја утис к ују
иде нтифик ацио не о знак е , начин и по с тупак утис к ивањ анаво зилу про пис ује М инис тарс тво
унутраш њ ихпо с ло ва.
О влаш ћ е њ е заутис к ивањ е бро је ваправним лицим адаје М инис тарс тво унутраш њ их
по с ло ва.
XVI Т Е Х Н И Ч К И П РЕ ГЛЕ Д М О Т О РН И Х И П РИ К Љ У Ч Н И Х В О З И ЛА
1. О пш те одредбе
Ч лан 254.
Р ади утврђивањ а те хничк е ис правно с ти м о то рних и прик љ учних во зила врш и с е
те хничк и пре гле д тихво зила.
Н а те хничк о м пре гле ду с е утврђује да ли је м о то рно , о дно с но прик љ учно , во зило
те хничк и ис правно и дали ис пуњ авадруге про пис ане ус ло ве зауче ш ћ е у с ао браћ ају.
Те хничк и пре гле ди во зила изс тава 1. о во г члана м о гу бити: ре до вни, ванре дни и
к о нтро лни.
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло вадо но с и про пис е о те хничк о м пре гле ду во зила.
Ч лан 255.
Те хничк и пре гле д во зилаје де латно с т о д о пш те г инте ре с а, к о ју м о же дао бављ ас ам о
привре дно друш тво к о је ис пуњ авапро пис ане ус ло ве и к о је зато до бије о влаш ћ е њ е .
У к о лик о привре дно друш тво о бављ а друге де латно с ти о с им те хничк о г пре гле да
во зила, о дно с но ту де латно с т о бављ а ван с е диш та, о с нива о гранак привре дно г друш тва у
к о је м с е ис к љ учиво о бављ а де латно с т те хничк о г пре гле да во зила, к о ји с е у с к ладу с а
про пис им аупис ује у ре гис тар привре днихдруш тава.
Привре дно друш тво м о же те хничк и пре гле д во зила врш ити у виш е грађе винс к их
о бје к ата, при че м у с е за с вак и о бје к ат о с нива по с е бан о гранак и за с вак и с е м о ра до бити
о влаш ћ е њ е .
О влаш ћ е њ е изс тава1. о во г члана издаје М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
О влаш ћ е њ е из с тава 1. с е у завис но с ти о д те хничк их к арак те рис тик а о бје к та за
врш е њ е те хничк о г пре гле да во зила и уре ђаја и о пре м е к о јим а рас по лаже м о же дати за
врш е њ е те хничк их пре гле дас ам о по је динихврс таво зила.
Д о зво лу изс тава 1. о во г члана не м о же до бити правно лице над к о јим је о тво ре н
по с тупак с те чаја.
Ак о је привре дно м друш тву к о је врш и те хничк и пре гле д во зила, о д датум а
по дно ш е њ а захте ва за до бијањ е о влаш ћ е њ а, о дузим ано о влаш ћ е њ е виш е о д два пута за
по с ле дњ их10 го дина, о влаш ћ е њ е с е не ћ е издати.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва во ди ре гис тар привре дних друш тава, о дно с но
њ ихо вих о гранак а, за к о је је издало о влаш ћ е њ е . Р е гис тар с адржи најм ањ е : бро ј упис а у
ре гис тар - иде нтифик ацио на о знак а, по с ло вно им е привре дно г друш тва, о дно с но о гранк а,
с е диш те привре дно г друш тва, о дно с но о гранк а, врс те во зила чији те хничк и пре гле д врш и,
датум издавањ адо зво ле и датум о дузим ањ адо зво ле .
82
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва до но с и ближе про пис е о начину во ђе њ а
ре гис траизпре тхо дно г с тава.
Ч лан 256.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва до но с и ближе про пис е о ус ло вим а к о је м о рају
ис пуњ авати привре днадруш твак о јаврш е те хничк и пре гле д во зила.
Привре дно друш тво о влаш ћ е но за врш е њ е те хничк о г пре гле да во зила дужно је да
о бе збе ди ис пуњ е но с т про пис аних ус ло вазаврш е њ е те хничк о г пре гле дам о то рнихво зила.
Привре дно друш тво ћ е привре м е но пре с тати с аврш е њ е м те хничк о г пре гле даво зила,
к адапре с тане даис пуњ авапро пис ане ус ло ве заврш е њ е те хничк о г пре гле даво зилаи о то м е
најк ас није прво г с ле де ћ е г радно г дана о баве с тити о рган к о ји врш и надзо р. За вре м е
привре м е но г пре с танк а с а радо м о влаш ћ е но пре дузећ е не с м е врш ити те хничк и пре гле д
во зила.
Привре м е ни пре с танак радам о же трајати најдуже 3 м е с е ца.
О заврш е тк у привре м е но г пре с танк арада, привре дно друш тво је дужно дао баве с ти
о рган к о ји врш и надзо р најк ас није је дан дан пре по че тк анас тавк ас арадо м .
Ч лан 257.
Привре дно друш тво за врш е њ е те хничк о г пре гле да во зила м о ра да ис пуњ ава
про пис ане ус ло ве у по гле ду:
1) грађе винс к о г о бје к тас априлазним и излазним путе вим а;
2) уре ђајаи о пре м е заврш е њ е те хничк о г пре гле да;
3) с тручно г к адра.
Грађе винс к и о бје к ат из с тава 1. тачк а 1. о во г члана м о ра бити у влас ниш тву
привре дно г друш тва к о је врш и те хничк и пре гле д или њ е го во к о риш ћ е њ е м о ра бити
о бе збе ђе но зак љ уче ним уго во ро м у зак упу.
Ч лан 258.
Привре дно друш тво о влаш ћ е но да врш и те хничк и пре гле д во зила дужно је да
о бе збе ди да уре ђаји и о пре м а по м о ћ у к о јих с е врш и те хничк и пре гле д во зила буду уве к у
ис правно м с тањ у.
У ре ђаји к о ји с е к о рис те за врш е њ е те хничк о г пре гле да во зила, а пре дс тављ ају
м е рила, м о рају ис пуњ авати с ве ус ло ве о дре ђе не м е тро ло ш к им про пис им а.
Привре дно друш тво дужно је дао дм ах пре с тане с арадо м у с лучају не ис правно с ти
уре ђаја и о пре м е по м о ћ у к о јих с е врш и те хничк и пре гле д во зила или ук о лик о пре с тане да
ис пуњ авадруге про пис ане ус ло ве заврш е њ е те хничк о г пре гле даво зилаи најк ас није прво г
наре дно г радно г данао баве с ти о рган к о ји врш и надзо р. Завре м е привре м е но г пре с танк ас а
радо м о влаш ћ е но пре дузећ е не с м е врш ити те хничк и пре гле д во зила.
Привре м е ни пре с танак радам о же трајати најдуже 3 м е с е ца.
О заврш е тк у привре м е но г пре с танк арада, привре дно друш тво је дужно дао баве с ти
о рган к о ји врш и надзо р најк ас није је дан дан пре по че тк анас тавк ас арадо м .
Ч лан 259.
Привре дно друш тво к о је је о влаш ћ е но за врш е њ е те хничк о г пре гле да м о ра им ати
најм ањ е двак о нтро ло рате хничк о г пре гле да.
К о нтро ло ри те хничк о г пре гле да м о рају бити у радно м о дно с у на о дре ђе но или
не о дре ђе но вре м е с апуним радним вре м е но м у привре дно м друш тву изпре тхо дно г с тава.
83
Ч лан 260.
У про с то ру у к о је м с е о бављ ате хничк и пре гле д во зилам о гу с е врш ити с ам о по с ло ви
ве зани зате хничк и пре гле д во зилаи утврђивањ е те хничк их к арак те рис тик аво зилау с к ладу
с ао дре дбам ао во г зак о на.
Привре дно друш тво не с м е о бављ ати те хничк и пре гле д во зилак о јас у ре гис тро вана
нато привре дно друш тво или их је о но узело у зак уп или лизинг, или нак о јим аје врш ило
о правк у у по с ле дњ их12 м е с е ци.
Изузетно , те хничк и пре гле д тро ле јбус ам о же врш ити привре дно друш тво нак о је с у
тро ле јбус и ре гис тро вани, о дно с но к о је их је узело у зак уп или лизинг.
Ч лан 261.
Привре дно друш тво те хничк и пре гле д во зила врш и у радно вре м е , к о је м о ра бити
видно ис так нуто у о бје к ту и м о рабити пре тхо дно пријављ е но о ргану к о ји врш и надзо р.
У то к у с вак о г радно г данарадно вре м е м о ратрајати најм ањ е 8 с ати.
Привре дно друш тво м о ра о бе збе дити да с е те хничк и пре гле д во зилам о же о бавити
то к о м це ло г радно г вре м е на.
Привре дно друш тво м о ра изврш ити те хничк и пре гле д с вих во зила, о с им во зила из
члана260. с тав 2. о во г зак о на.
Изузетно , привре дно друш тво дужно је да по по тре би на захте в М инис тарс тва
унутраш њ ихпо с ло ва, ради ван с во г радно г вре м е на.
Ч лан 262.
Те хничк и пре гле д во зилам о рас е врш ити с аве с но , напро пис ан начин и у с к ладу с а
правилим ас трук е .
Привре дно друш тво дужно је да о бе збе ди да с е те хничк и пре гле д во зила врш и
с аве с но , напро пис ан начин и у с к ладу с аправилим ас трук е .
За те хничк и ис правна во зила привре дно друш тво о влаш ћ е но за врш е њ е те хничк их
пре гле даво зилао ве равате хничк у ис правно с т во зила.
Привре дно друш тво о влаш ћ е но заврш е њ е те хничк о г пре гле даво зилане с м е о ве рити
те хничк и пре гле д во зилак о је није те хничк и ис правно .
2. К онтролори технич когпрегледа возила
Ч лан 263.
Те хничк и пре гле д во зилам о же о бављ ати с ам о к о нтро ло р к о ји ис пуњ авапро пис ане
ус ло ве и им аваже ћ у до зво лу ( лице нцу).
Д о зво лу (лице нцу) зак о нтро ло рате хничк о г пре гле даиздаје Аге нција.
К о нтро лате хничк о г пре гле дам о раис пуњ авати с ле де ћ е ус ло ве :
1) да им а најм ањ е заврш е ну с ре дњ у с тручну ш к о лу у че тво ро го диш њ е м или
тро го диш њ е м трајањ у, с трук е м аш инс к е , о бразо вно г про фила ве зано г за
м о то ре и во зила, и с трук е с ао браћ ајне , о бразо вно г про фила из о блас ти
друм с к о г с ао браћ аја;
2) да им а во зачк у до зво ла за управљ ањ е м о то рним во зилим а о не к ате го рије
во зилачији пре гле д о бављ а;
3) даим азаврш е ну о бук у зак о нтро ло рате хничк о г пре гле да;
4) даим апо ло же н с тручни ис пит зак о нтро ло рате хничк о г пре гле даво зила;
84
5) дау по с ле дњ е че тири го дине није право с нажно о с уђиван зак ривичнаде лаиз
групе про тив живо таи те ла, к ривичнаде лапро тив с лужбе не дужно с ти, к ао и
дас е про тив њ е гане во ди ис трагазао вак ривичнаде ла.
Ближе про пис е о нас тавно м про грам у о бук е к о нтро ло рате хничк о г пре гле да, начину
о рганизо вањ а и с про во ђе њ а с тручно г ис пита за к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да, про грам
унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да и начину о рганизо вањ а и
с про во ђе њ а про ве ре знањ а и ве ш тина к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да, с адржају и изгле ду
до зво ле (лице нце ) зак о нтро ло рате хничк их пре гле да, и начину во ђе њ ае виде нцијао издатим
до зво лам а(лице нцам а) до но с и М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ванапре дло г Аге нције .
Д о зво ла(лице нца) им аро к важе њ атри го дине .
Д о зво ла (лице нца) за к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да ћ е с е о бно вити ак о је
к о нтро ло р:
1) прис ус тво вао с е м инарим азаунапре ђе њ е знањ аи ве ш тина;
2) по ло жио ис пит про ве ре знањ а.
Аге нција о рганизује и с про во ди о бук у к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да, с тручни
ис пит за к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да, унапре ђе њ е знањ а и ве ш тина за к о нтро ло ра
те хничк о г пре гле да и о рганизује , с про во ди про ве ру знањ а и ве ш тина за к о нтро ло ра
те хничк о г пре гле даи во ди е виде нцију о издатим до зво лам а(лице нцам а).
К о нтро ло р те хничк о г пре гле дане м о же , ни ван радно г вре м е на, о бављ ати по с ло ве у
ве зи: о државањ а, по правк и, о с игурањ аи ре гис трације во зила.
Ак о је к о нтро ло ру те хничк о г пре гле да, о д датум а по дно ш е њ а захте ва за издавањ е
до зво ле , о дузм инадо зво ла(лице нца) виш е о д двапутазапо с ле дњ их 10 го дина, до зво лас е
не ћ е издати.
3. Редовни технич ки прегледи
Ч лан 264.
Р е до вни те хничк и пре гле ди с у го диш њ и и ш е с то м е с е чни.
Р е до вно м го диш њ е м те хничк о м пре гле ду во зило с е по двргавапре издавањ а, о дно с но
про дуже њ а важно с ти (о бно ве ) с ао браћ ајне до зво ле . О вај те хничк и пре гле д с е м о же
изврш ити до 30 дана пре по дно ш е њ а захте ва за ре гис трацију, о дно с но ис те к а важно с ти
с ао браћ ајне до зво ле .
Изузетно о д о дре дби с тава2. о во г чланано во про изве де но во зило нак о н ре гис трације
с е по двргавас ле де ћ е м ре до вно м те хничк о м пре гле ду нак о н две го дине .
Р е до вни ш е с то м е с е чни те хничк и пре гле д с е м о ра о бавити пре ис те к а ро к а о д 6
м е с е ци о д данапо че тк аважно с ти с ао браћ ајне до зво ле , о дно с но њ е но г про дуже њ аважно с ти.
Р е до вни ш е с то м е с е чни те хничк и пре гле д с е м о же о бавити најраније 15 дана пре ис те к а
напре д наве де но г ро к а.
Р е до вно м ш е с то м е с е чно м те хничк о м пре гле ду с е м о рају по двргавати:
1) м о то рнаи прик љ учнаво зилак о јим ас е о бављ ајавни пре во з;
2) ауто бус и;
3) м о то рнаи прик љ учнаво зилазапре во зо пас нихм ате рија;
4) м о то рнаи прик љ учнаво зилак о јас е к о рис те зао бук у к андидатазаво заче ;
5) м о то рна во зила к о ја им ају уграђе не уре ђаје за давањ е по с е бних с ве тло с них и
звучних знак о ва или с е упо тре бљ авају к ао во зило изчлана 106. и 108. о во г
Зак о на(во зилапо д пратњ о м и во зилас аправо м прве нс твапро лаза);
6) м о то рнаи прик љ учнаво зилачијаје најве ћ е до зво љ е нам ас аве ћ ао д 3.500 к г;
7) м о то рно о дно с но прик љ учно во зило заизнајм љ ивањ е бе зво зача(ре нт -а- к ар);
8) м о то рно во зило с таро с ти пре к о 15 го дина(с таро с т во зилас е утврђује у о дно с у
наго дину про изво дњ е ).
85
У с ао браћ ају на путу не с м е уче с тво вати во зило изс тава 5. о во г члана до к с е на
ре до вно м ш е с то м е с е чно м пре гле ду, у ро к у изс тава4, не утврди даје те хничк и ис правно .
Влада о дре ђује најнижу це ну ре до вно г те хничк о г пре гле да во зила, на пре дло г
м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге .
Правно лице не м о же о дре дити нижу це ну заврш е њ е ре до вно г те хничк о г пре гле да
во зилао д најниже це не о дре ђе не у с м ис лу пре тхо дно г с тава.
4. В анредни технич ки прегледи возила
Ч лан 265.
Ванре дни те хничк и пре гле д о бављ а с е нак о н по правк е и пре пуш тањ а у с ао браћ ај
во зила, к о д к о је г с у у с ао браћ ано ј не зго ди или надруги начин о ш те ћ е ни витални с к ло по ви и
уре ђаји битни за бе збе дно уче с тво вањ е во зила у с ао браћ ају, о дно с но к о је нак о н то га није
било у во зно м с тањ у, к ао и во зила к о је је ис к љ уче но из с ао браћ аја збо г те хничк е
не ис правно с ти утврђе не нак о нтро лно м те хничк о м пре гле ду.
Тро ш к о ве ванре дно г те хничк о г пре гле дас но с и влас ник о дно с но к о рис ник во зила.
Влада о дре ђује најнижу це ну ванре дно г те хничк о г пре гле да во зила, на пре дло г
м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге .
Правно лице не м о же о дре дити нижу це ну заврш е њ е ванре дно г те хничк о г пре гле да
во зилао д најниже це не о дре ђе не у с м ис лу с тава3. о во г члана
5. К онтролни технич ки прегледи возила
Ч лан 266.
К о нтро лни те хничк и пре гле д с е врш и по нало гу о влаш ћ е но г лица м инис тарс тва
надле жно г заунутраш њ е по с ло ве о дно с но инс пе к то разадрум с к и с ао браћ ај, ради к о нтро ле
те хничк е ис правно с ти во зила.
Н ак о нтро лни те хничк и пре гле д м о же с е упутити с ам о во зило к о је је у во зно м с тањ у,
о дно с но во зило к о д к о је г у с ао браћ ајно ј не зго ди није до ш ло до м е ханичк их о ш те ћ е њ а
уре ђајаи с к ло по вао д пре с удно г значајазабе збе дно управљ ањ е во зило м .
Ч лан 267.
Тро ш к о ве к о нтро лно г те хничк о г пре гле да, у с лучају даје нак о нтро лно м те хничк о м
пре гле ду утврђе но даје во зило не ис правно , с но с и влас ник во зилаили к о рис ник во зила, ау
с лучају даје нак о нтро лно м те хничк о пре гле ду утврђе но даје во зило ис правно , о рган чије је
с лужбе но лице нало жило к о нтро лни те хничк и пре гле д.
Влас ник , о дно с но к о рис ник , к о ји није налицу м е с таизм ирио тро ш к о ве к о нтро лно г
те хничк о г пре гле да, дужан је да то учини у ро к у о д 8 дана о д дана врш е њ а к о нтро лно г
те хничк о г пре гле да.
У к о лик о влас ник , о дно с но к о рис ник , во зила не изм ири тро ш к о ве к о нтро лно г
те хничк о г пре гле даналицу м е с та, изм ире њ е тро ш к о ваћ е с е с про ве с ти принудним путе м .
Влада о дре ђује це ну к о нтро лно г те хничк о г пре гле да во зила, на пре дло г
м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге .
Правно лице не м о же о дре дити виш у це ну заврш е њ е к о нтро лно г те хничк о г пре гле да
во зилао д најниже це не о дре ђе не у с м ис лу с тава4. о во г члана
86
XVII РЕ ГИ С Т РА Ц И ЈА М О Т О РН И Х И П РИ К Љ У Ч Н И Х В О З И ЛА
1. О пш те одредбе
Ч лан 268.
За ре гис тро вано во зило издаје с е с ао браћ ајна до зво ла, ре гис тарс к е таблице и
ре гис трацио на нале пница. У с ао браћ ају на путу м о гу да уче с твују с ам о м о то рна и
прик љ учна во зила за к о је је издата с ао браћ ајна до зво ла, ре гис тарс к е таблице и
ре гис трацио нанале пница. М о то рно и прик љ учно во зило не с м е дауче с твује у с ао браћ ају на
путу нак о н ис те к аро к аваже њ аре гис трацио не нале пнице .
Изузетно о д с тава1. о во г чланане м о рају с е ре гис тро вати:
1) м о то рнаи прик љ учнаво зилак о јас у пре прављ е наили по прављ е на, к о јим ас е о бављ а
про бнаво жњ аради ис питивањ аили прик азивањ ас во јс тва;
2) но во про изве де наво зилак о јас е к ре ћ у о д про изво ђачадо с к ладиш та;
3) во зила к о ја с е к ре ћ у о д м е с та пре узим ањ а к ао не ре гис тро вана до м е с та у к о м е ћ е
бити ре гис тро вана;
4) ради с про во ђе њ апро пис ано г царинс к о г по с тупк а.
За во зила из с тава 2. о во г члана издају с е таблице за привре м е но о значавањ е и
по тврдао њ ихо во м к о риш ћ е њ у с аро к о м важе њ анајдуже 15 дана.
У пис у је динс тве ни ре гис тар во зила, издавањ е с ао браћ ајне до зво ле , ре гис тарс к их
таблица и ре гис трацио не нале пнице о бављ а те рито ријално надле жна о рганизацио на
је диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ва, пре м ам е с ту пре бивалиш тао дно с но с е диш та
влас ник аво зила.
Н а во зилу у с ао браћ ају на путу, про пис ане ре гис тарс к е таблице и ре гис трацио на
нале пницам о рају бити по с тављ ане напро пис ан начин.
Р е гис трацио ну нале пницу м о же издавати и правно лице к о је до бије о влаш ћ е њ е о д
М инис тарс тваунутраш њ их по с ло ва. Ак о је правно м лицу, о д датум апо дно ш е њ азахте ваза
до бијањ е о влаш ћ е њ а за издавањ е ре гис трацио них нале пница, о дузим ано о влаш ћ е њ е за
издавањ е ре гис трацио них нале пницавиш е о д двапутазапо с ле дњ их 10 го дина, о влаш ћ е њ е
с е не ћ е издати.
Р е гис трацију м о то рних о дно с но прик љ учних во зилаВо јс к е Србије о бављ анадле жни
о рган м инис тарс твао дбране и заре гис тро ванаво зилаиздаје ре гис тарс к е таблице .
Р е гис трацио нанале пницас е издаје с аро к о м важе њ ао д је дне гoдинe.
Изузетно о д о дре дби пре тхо дно г с тавао во г члана, назахте в влас ник аили к о рис ник а,
ре гис трацио нанале пницас е издаје нак раћ и вре м е нс к и пе рио д к о ји не м о же бити к раћ и о д
је дно г м е с е ца:
1) во зило о д ис то ријс к о г значаја(о лдтајм е ре ), и
2) м о то рна или прик љ учна во зила к о ја нис у прве нс тве но нам е њ е на за уче с тво вањ е у
с ао браћ ају.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва ближе о дре ђује с адржину и начин во ђе њ а
је динс тве но г ре гис траво зила, ус ло ве заупис во зилау ре гис тар, начин и ус ло ве заиздавањ е
с ао браћ ајне до зво ле , ре гис тарс к их таблица и ре гис трацио не нале пнице и с адржај, изгле д и
те хничк е к арак те рис тик е с ао браћ ајне до зво ле , ре гис тарс к их таблица и ре гис трацио не
нале пнице , начин по с тављ ањ аре гис тарс к их таблица, ре гис трацио не нале пнице , азаво зила
Во јс к е Србије м инис тарс тво надле жно запо с ло ве о дбране .
К ад управљ аво зило м во зач м о раим ати к о д с е бе с ао браћ ајну до зво лу и дужан је даје
по к аже назахте в о влаш ћ е но г лица.
У с ао браћ ају напуту не с м е ју уче с тво вати во зилак о јас у ис к љ уче наизс ао браћ ајау
с к ладу с ао дре дбам ао во г зак о на.
Ближе ус ло ве к о је м о ра да ис пуњ ава правно лице к о је издаје ре гис трацио не
нале пнице про пис ује М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
87
Правно лице к о је издаје ре гис трацио не нале пнице дужно је дато ради с аве с но и на
про пис ан начин.
Ч лан 269.
Изузетно у с ао браћ ају напуту м о же дауче с твује ре гис тро вано во зило нак о н ис те к а
важно с ти ре гис трацио не нале пнице , ради о длас к а на те хничк и пре гле д, о правк у, о дно с но
ис питивањ е , ак о је о значе но таблицам азапривре м е но о значавањ е и ак о м у је издатапо тврда
о њ ихо во м к о риш ћ е њ у.
Таблице за привре м е но о значавањ е и по тврду о њ ихо во м к о риш ћ е њ у издаје
те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва
о дно с но правно лице к о је до бије о влаш ћ е њ е о д те рито ријално надле жне о рганизацио не
је динице М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва. Ак о је правно м лицу, о д датум а по дно ш е њ а
захте вазадо бијањ е о влаш ћ е њ азаиздавањ е таблицазапривре м е но о значавањ е и по тврдао
њ ихо во м к о риш ћ е њ у, о дузим ано то о влаш ћ е њ е виш е о д два пута за по с ле дњ их 10 го дина,
о влаш ћ е њ е с е не ћ е издати.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва ближе о дре ђује с адржину и начин во ђе њ а
е виде нција о издатим таблицам а за привре м е но о значавањ е и по тврдам а о њ ихо во м
к о риш ћ е њ у, начин и ус ло ве за издавањ е , с адржај, изгле д, те хничк е к арак те рис тик е , начин
по с тављ ањ атаблицазапривре м е но о значавањ е и ус ло ве к о је м о радаис пуњ аваправно лице
изс тава2. о во г члана.
Правно лице к о је издаје таблице за привре м е но о значавањ е и по тврде о њ ихо во м
к о риш ћ е њ у дужно је дато ради напро пис ан начин.
Во зач к о м е с у издате ре гис тарс к е таблице за привре м е но о значавањ е и по тврда о
њ ихо во м к о риш ћ е њ у, м о рао значити напро пис ан начин во зило тим таблицам аи м о раим ати
к о д с е бе по тврду к о ју је дужан је дапо к аже назахте в о влаш ћ е но г лица, к ао и дас е к ре ћ е
ре лацијо м и у вре м е о значе но у по тврди.
Ч лан 270.
М о то рно о дно с но прик љ учно во зило упис ује с е у је динс тве ни ре гис тар во зила и
издаје с е с ао браћ ајна до зво ла и ре гис тарс к е таблице , на захте в влас ник а ак о с у ис пуњ е ни
с ле де ћ и ус ло ви:
1) да по с то је до к ази о по ре к лу и влас ниш тву во зила у пис ано ј фо рм и, к ао и
изм ире ним про пис аним тро ш к о вим а за ре гис трацију во зила к ао и по ре с к е и царинс к е
о баве зе зато во зило ;
2) даје нa тeхничк oм прeглeду утврђе но даје во зило те хничк и ис правно , о дно с но да
је издато уве ре њ е о ис питивањ у по је диначно про изве де но г или пре прављ е но г во зилак о јим
с е утврђује даво зило ис пуњ авапро пис ане ус ло ве .
Зам о то рно и прик љ учно во зило упис ано у је динс тве н ре гис тар во зилаиздаје с е , на
захте в влас ник а о дно с но к о рис ник а во зила, ре гис трацио на нале пница ак о с у ис пуњ е ни
с ле де ћ и ус ло ви:
1) даје нa тeхничк oм пре гле ду утврђе но даје во зило те хничк и ис правно , о дно с но да
је издато уве ре њ е о ис питивањ у по је диначно про изве де но г или пре прављ е но г
во зилак о јим с е утврђује даво зило ис пуњ авапро пис ане ус ло ве
2) дас у прило же ни до к ази о о баве зно м о с игурањ у во зила,
3) дау изм ире ним про пис ани тро ш к о ви заиздавањ е ре гис трацио не нале пнице ;
За м о то рна и прик љ учнa вoзилa к oja нe ис пуњ aвajу прoпис aнe ус лoвe у пoглeду
дим eнзиja (дужинa, ш иринa, вис инa), oднoс нo чиja je нajвeћ a дoзвoљ eнa м aс a вeћ a oд
до зво љ е не , о дно с но чије о с о винс к о о пте ре ћ е њ е с о пс тве не м ас е је ве ћ е о д до зво љ е но г
88
о пте ре ћ е њ а, пре упис ау ре гис тар с е м о раприбавити с аглас но с т м инис тарс тванадле жно г за
по с ло ве с ао браћ аја.
Ч лaн 271.
Во зило с е ре гис трује наим е влас ник а.
Ак о је во зило с во јина виш е лица, ре гис трује с е на им е је дно г о д влас ник а, пре м а
њ ихо во м с по разум у.
Ак о је во зило пре дм е т уго во ра о финанс ијс к о м лизингу, о дно с но зак упу, по ре д
по датак а о влас ник у, у с ао браћ ајну до зво лу бић е упис ани и по даци о прим ао цу лизинга
о дно с но зак упцу.
Ч лан 272.
М oтoрнa и прик љ учнa вoзилa диплoм aтс к о -к oнзулaрних прeс тaвниш тaвa и м ис иja
с трaних држaвa и прeдс тaвниш тaвa м eђунaрoдних oргaнизaциja у Србији и с транаца к о ји
раде у њ им а, м oгу дa учeс твуjу у с aoбрaћ ajу с aм o aк o с у рeгис трoвaнa у Србиjи.
Во зила с траних пре дс тавниш тава у Србији, и с транаца к о ји раде у њ им а, с трaнaцa
к ojим a je издaтo oдoбрeњ e зa приврeм eни бoрaвaк дужи oд ш eс т м eс eци или зa с тaлнo
нaс тaњ eњ e к ao и м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa држaвљ aнa Србиje к ojи с e врaтe из
инoс трaнс твa у циљ у с тално г нас тањ е њ а, м oгу дa учeс твуjу у с aoбрaћ ajу с aм o aк o с у
рeгис трoвaнa у Србиjи.
Изузетно о д с тава1, и 2. о во г чланао ваво зилам о гу уче с тво вати у с ао браћ ају иак о
с у ре гис тро ванау ино с транс тву, анајдуже 3 м е с е цао д данаулас к аво зилау Србију. Р о к за
во зилавлас ниш тво с трaнaцa к ojим a je издaтo oдoбрeњ e зa приврeм eни бoрaвaк дужи oд ш eс т
м eс eци или зa с тaлнo нaс тaњ eњ e по чињ е те ћ и нак о н до бијањ ао во г с татус а.
Ч лан 273.
Во зило м ре гис тро ваним у ино с транс тву на путе вим а у Србији, не м о гу управљ ати
лицак о јаим ају пре бивалиш те у Р е публици Србији.
Изузетно о д с тава 1 о во г члана о вим во зилим а м о гу управљ ати лица к о ја им ају
пре бивалиш те у Р е публици Србији по д ус ло во м даим ају о до бре но привре м е но бо равиш те у
ино с транс тву дуже о д 6 м е с е ци.
Ч лан 274.
Влас ник , о дно с но к о рис ник ре гис тро вано г во зила, ак о у ро к у о д 30 дана о д дана
ис те к аваже њ аре гис трацио не нале пнице не по дне с е захте в заиздавањ е но ве ре гис трацио не
нале пнице , дужан je даврати ре гис тарс к е таблице о ргану к о ји је ис те издао .
Влaс ник , oднoс нo к о рис ник вoзиладужaн je дa у рoк у oд 15 дaнa oдjaви вoзилo aк o je
униш тeнo или oтпис aнo или дa приjaви прoм eну билo к oг пoдaтк a к ojи с e упис ује у
с aoбрaћ ajну дoзвoлу.
Правно лице, пре дузетник о дно с но физичк о лице к о је није влас ник во зила, не с м е у
с ао браћ ају напуту к о рис тити во зило к о је је пре дм е т финанс ијс к о г лизингао дно с но зак упа,
пре не го ш то с е по датак о к о риш ћ е њ у не упиш е у с ао браћ ајну до зво лу у с к ладу с ао дре дбам а
члана271. с тав 3. о во г зак о на.
89
2. Регистарске таблице
Ч лан 275.
Зa вoзилa к oja с e рeгис труjу издaje с e jeднa oд с лeдeћ ихврс тa рeгис тaрс к ихтaблицa:
1) рeгис тaрс к e тaблицe зa м oтoрнa вoзилa, oс им зa м oтoцик лe, м о пе де , лак е и те ш к е
трицик ле , лак е че тво рицик ле , трак то ре , радне м аш ине и м о то к ултивато ре ;
2) рeгис тaрс к e тaблицe зa м oтoцик лe, те ш к е трицик ле ;
3) ре гис тарс к е таблице зам о пе де , лак е трицик ле и лак е че тво ро цик ле ;
4) ре гис тарс к е таблице зам о то к ултивато ре ;
5) ре гис тарс к е таблице затрак то ре и радне м аш ине ,
6) рeгис тaрс к e тaблицe зa прик љ учнa вoзилa;
7) ре гис тарс к е таблице прик љ учно г во зило затрак то р;
8) рeгис тaрс к e тaблицe зa м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa диплoм aтс к о -к oнзулaрних
прeдс тaвниш тaвa и м ис иja с трaних држaвa и прeдс тaвниш тaвa м eђунaрoдних
oргaнизaциja у Србиjи и њ ихoвoг oс oбљ a;
9) ре гис тарс к е таблице за м о то рна и прик љ учна во зила с тараних к ултурних
пре дс тавниш тава, с траних до пис ниш тава и њ ихо во г о с о бљ а, с траних
е к о но м с к их, трго винс к их, с ао браћ ајних и других пре дс тавниш тава и њ ихо во г
о с о бљ а;
10) рeгис тaрс к e тaблицe зa м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa Во јс к е Србије ;
11) рeгис тaрс к e тaблицe зa приврeм eнo рeгис трoвaнa м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa;
12) привре м е не ре гис тарс к е таблице заво зилак о јас е о дво зе изР е публик е Србије ;
13) рeгис тaрс к e тaблицe зa м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa oргaнa унутрaш њ их
пoс лoвa;
14) рeгис тaрс к e тaблицe зa м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa к oja нe ис пуњ aвajу
прoпис aнe ус лoвe у пoглeду дим eнзиja (дужинa, ш иринa, вис инa), oднoс нo чиja je
нajвeћ a дoзвoљ eнa м aс a вeћ a oд до зво љ е не о дно с но чије о с о винс к о о пте ре ћ е њ е
с о пс тве не м ас е је ве ћ е о д до зво љ е но г о пте ре ћ е њ а.
Свe врс тe рeгис тaрс к их тaблицa из с тaвa 1. oвoг члaнa jeднooбрaзнe с у нa цeлoј
тeритoриjи Србиje.
Ч лан 276.
У с лучају губитк а или не с танк а ре гис тарс к е таблице о дно с но ре гис трацио не
нале пнице , влас ник о дно с но во зач је дужан да о дм ах о то м е о баве с ти најближу
о рганизацио ну је диницу М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ва.
У с лучају даје до губитк аили не с танк аре гис тарс к е таблице о дно с но ре гис трацио не
нале пнице до ш ло ван м е с та у к о је м је во зило ре гис тро вано , те рито ријално надле жна
о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва издаћ е на захте в влас ник а,
о дно с но к о рис ник а во зила по тврду о изгубљ е но ј ре гис тарс к о ј таблици и таблице за
привре м е но о значавањ е и по тврду о њ ихо во м к о риш ћ е њ у у к о јо ј ћ е бити о дре ђе нам арш ута,
к о јаважи до до лас к ау м е с то у к о је м је во зило ре гис тро вано .
У с лучају дас у изгубљ е не или не с тале ре гис тарс к е таблице заво зило ре гис тро вано у
ино с транс тву, те рито ријално надле жнао рганизацио наје диницаМ инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ваунутраш њ их по с ло ваиздаћ е назахте в влас ник ао дно с но к о рис ник аво зилапо тврду
о изгубљ е но ј ре гис тарс к о ј таблици. привре м е не ре гис тарс к е таблице заво зилак о јас е о дво зе
из Р е публик е Србије и по тврду о привре м е но ј ре гис трацији во зила к о ја с е о дво зе из
Р е публик е Србије к о ја даје право к о риш ћ е њ а во зила на путу и м о же да важи највиш е 15
дана.
90
Таблице запривре м е но о значавањ е и по тврдао њ ихо во м к о риш ћ е њ у важе с ам о на
те рито рији Србије , не м о гу с е до бити дваили виш е путазаре до м , о с им у с лучају њ ихо во г
губитк аили не с танк ау ро к у зак о је с у издати, и м о рају с е пре дати те рито ријално надле жно ј
о рганизацио но ј је диници М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва к о д к о је с е во зило во ди у
е виде нцији, анајк ас није у ро к у о д 7 данао д ис те к аважно с ти по тврде о к о риш ћ е њ у.
3. П ривремена регистрација
Ч лан 277.
Приврeм eнo с e рeгис труjу м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa увeзeнa изинoс трaнс твa или
нaбaвљ eнa у Србиjи, чиjи с у влaс ници с трaнци к ojи у Србиjи приврeм eнo бoрaвe нa oс нoву
вaжeћ e путнe ис прaвe или држaвљ aни Србиje к ojи приврeм eнo бoрaвe у инoс трaнс тву,
м oтoрнa и прик љ учнa вoзилa к oja с e к oрис тe нa oс нoву угoвoрa o пoс лoвнoj с aрaдњ и или
угoвoрa o зaк упу зaк љ учeнoг изм eђу дoм aћ eг и с трaнoг прeвoзник a, к ao и м oтoрнa и
прик љ учнa вoзилa рaди учeш ћ a нa с ajм oвим a и с пoртс к им тaк м ичeњ им a.
Н а путе вим а Србије не м о же у с ао браћ ају уче с тво вати во зило с a с трaним
рeгис тaрс к им тaблицaм a нa к ojим a oзнaк e и брoj нис у у с к лaду с a oдрeдбaм a ратифик о ваних
м eђунaрoдних угoвoрa, а так во во зило м о ра с e приврeм eнo рeгис трoвaти и о значити
ре гис тарс к им таблицам азаво зилак о јас е о дво зе изР е публик е Србије .
Приврeм eнa рeгис трaциja вoзилa врш и с е највиш е напе рио д о д је дне го дине , пре м а
о до бре њ у надле жно г царинс к о г о ргана о привре м е но м уво зу, узис пуњ е њ е ус ло ва за упис
во зилау је динс тве ни ре гис тар во зилаи издавањ е ре гис трацио не нале пнице .
За привре м е но ре гис тро вана во зила издају с е рeгис тaрс к e тaблицe зa приврeм eнo
рeгис трoвaнa м oтoрнa и прик љ учнa во зила, по тврда о привре м е но ј ре гис трацији с а ро к о м
важе њ аизпре тхо дно г с тава.
Правно лице , пре дузетник о дно с но физичк о лице , не с м е у с ао браћ ају на путу
к о рис тити во зило ре гис тро вано у ино с транс тву, пре не го ш то с е во зило привре м е но
ре гис трују у с к ладу с ас таво м 1. о во г члана.
XVIII П О С Е Б Н E М Е РЕ И О В ЛА Ш Ћ Е Њ А
1. О пш те одредбе
Ч лан 278.
По с е бне м е ре и о влаш ћ е њ апре дузим ају с е ради с пре чавањ аугро жавањ абе збе дно с ти
уче с ник ау с ао браћ ају о дно с но о м о гућ авањ ао двијањ ас ао браћ аја.
По с е бне м е ре , о дно с но о влаш ћ е њ аизс тава1. о во г чланас у:
1) ис к љ уче њ е во зачаизс ао браћ аја;
2) задржавањ е во зача;
3) упућ ивањ е во зачанак о нтро лни ле к арс к и пре гле д;
4) утврђивањ е прис ус тваалк о хо ла, о по јнихдро гаи забрањ е нихле к о вак о д
уче с ник ау с ао браћ ају;
5) заус тављ ањ е , о дно с но упућ ивањ е ради заус тављ ањ аво зиланабе збе дно м м е с ту
или ук љ учивањ анапут зату врс ту или к ате го рију во зила;
6) ис к љ уче њ е во зилаизс ао браћ аја;
7) налагањ е м е раради о тк лањ ањ ао дно с но с пре чавањ анас танк ао пас но с ти напуту;
8) с ним ањ е с ао браћ ајаи уче с ник ау с ао браћ ају к о риш ћ е њ е м о дго варајућ их
с ре дс тавак ао и до к ум е нто вањ е пре к рш ајаи другихде лик атау с ао браћ ају;
9) привре м е но о дузим ањ е пре дм е тапре к рш аја;
91
10) о дузим ањ е о брас цас тране во зачк е до зво ле к адаво зач по с е дује виш е о д је дне
во зачк е до зво ле ;
11) упућ ивањ е нак о нтро лни те хничк и пре гле д во зила;
12) ук лањ ањ е о дно с но пре м е ш тањ е во зила;
13) м е ре њ е о с о винс к о г о пте ре ћ е њ аво зилаи ук упне м ас е во зила.
М е ре и о влаш ћ е њ а изс тавa 2. тач. 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11. и 12. о во г члана налаже и
пре дузим апо лицијс к и с лужбе ник прилик о м к о нтро ле с ао браћ аја, м е ре и о влаш ћ е њ аизтачк е
2, 3, 7, 8. налаже и пре дузим а те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница
М инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваили други о рган о влаш ћ е н о вим зак о но м . М е ре изтачк е
13. налажу и пре дузим ају по лицијс к и с лужбе ник прилик о м к о нтро ле с ао браћ аја о дно с но
о влаш ћ е но лице м инис тарс тванадле жно г зас ао браћ ај.
По с е бне м е ре и о влаш ћ е њ а из о ве главе , к о је с е о дно с е на во зача, с хо дно с е
прим е њ ују на инс трук то ра во жњ е , на лице к о је надзире во зача с а про бно м во зачк о м
до зво ло м , к андидатазаво зачаи ис питивачанапрак тично м де лу во зачк о г ис пита.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва ћ е про пис ати начин, по с тупак и с ре дс тва
с про во ђе њ ак ао и во ђе њ е о баве зних е виде нцијао прим е ни по с е бнихм е раи о влаш ћ е њ а.
2. И скљ уч ењ е возач а изсаобраћаја
Ч лан 279.
По лицијс к и с лужбе ник ћ е привре м е но ис к љ учити во зачаизс ао браћ аја:
1) ак о је збо г те ле с но г о дно с но душ е вно г с тањ ао чигле дно с м ањ е нањ е го вас по с о бно с т
зауправљ ањ е во зило м (ум о р, бо ле с т, по вре де и с л.);
2) ак о је по д де јс тво м алк о хо лак о је је не до зво љ е но о вим зак о но м ;
3) ак о је по д де јс тво м о по јних дро гаили ле к о вак о ји с е не с м е ју упо тре бљ авати пре и за
вре м е во жњ е ;
4) ак о о дбије дас е по двргне ис питивањ у, о дно с но с тручно м пре гле ду;
5) ак о захте ваанализу к рви о дно с но уринау с м ис лу о во г зак о на;
6) ак о не по ш тује о граниче њ ак о јас у м у нало же наили о дре ђе на;
7) ак о пре к о рачи вре м е до зво љ е но г трајањ ауправљ ањ аво зило м у то к у 24 с ата;
8) ак о с е нас илничк и по наш ау с ао браћ ају (нас илничк аво жњ а);
9) к о ји не м аво зачк у до зво лу зак ате го рију во зилак о јим управљ а, о дно с но ак о управљ а
во зило м нак о н ис те к аро к аважно с ти во зачк е до зво ле , о дно с но про бне до зво ле ;
10) к о ји к о рис ти с трану во зачк у до зво лу изчије г с адржајас е не м о же утврдити дали
во зач им аправо науправљ ањ е тим во зило м ;
11) к о ји управљ аво зило м завре м е трајањ азаш титне или м е ре бе збе дно с ти;
12) во зач к о ји је зате че н дауправљ а во зило м у с ао браћ ају завре м е трајањ аис к љ уче њ а.
У с лучаје вим аис к љ уче њ аизтачк е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ис к љ уче њ е траје 24 с ата, ау
о с талим с лучаје вим адо к трају разло зи збо г к о јих је во зач ис к љ уче н.
Изузетно о д о дре дби пре тхо дно г с тава ис к љ уче њ е во зача к о ји је благо о дно с но
ум е ре но алк о хо лис ан траје 12 с ати.
Ис к љ уче њ е во зача с е с про во ди на о с но ву наре дбе о влаш ћ е њ а по лицијс к о г
с лужбе ник а.
3. У тврђ ивањ е присуства алкохола, опојних дрога и забрањ ених лекова код уч есника у
саобраћају
Ч лан 280.
Р ади утврђивањ а прис ус тва у о рганизм у алк о хо ла, о по јних дро га и ле к о ва к о ји с у
забрањ е ни заупо тре бу пре и завре м е во жњ е (у даљ е м те к с ту: забрањ е ни ле к о ви), по лицајац
92
м о же во зачадапо двргне ис питивањ у по м о ћ у о дго варајућ ихс ре дс тава(алк о м е тар, дро гате с т
и др).
По лицијс к и с лужбе ник м о же ради утврђивањ априс ус тваалк о хо лаили о по јнихдро га
у о рганизм у, да пе ш ак а к о ји не по с ре дно угро жава бе збе дно с т с ао браћ аја по двргне
ис питивањ у по м о ћ у о дго варајућ ихс ре дс тава(алк о м е тар, дро гате с т и др).
Во зач, о дно с но пе ш ак је дужан дабе зо длагањ апо с тупи по нало гу о влаш ћ е но г лица
и о м о гућ и врш е њ е ис питивањ е по м о ћ у о дго варајућ ихс ре дс таваизс тава1.
У к о лик о с е из о чигле дно о правданих разло га не м о же изврш ити ис питивањ е
про пис ано у с т. 1. или 2. о во г члана, по лицијс к и с лужбе ник м о же лице да до ве де ради
с тручно г пре гле дау о дго варајућ у здравс тве ну ус тано ву. У че с ник у с ао браћ ају дужан је дас е
по двргне так во м пре гле ду.
У че с ник у у с ао браћ ају изс т. 1. и 2. о во г члана, к о ји нак о н изврш е но г ис питивањ а
по м о ћ у о дго варајућ их с ре дс тава (алк о м е тар, дро гате с т и др.) о с по рава до бије не ре зултате ,
м о же захте вати да с е изврш и анализа к рви о дно с но к рви и урина или других те ле с них
м ате рија, у о дго варајућ о ј ус тано ви, о с о пс тве но м тро ш к у. Захте в с е по дно с и у пис ано ј
фо рм и, налицу м е с та, у запис ник у к о м е с у утврђе ни ре зултати ис питивањ а.
Ближе про пис е у ве зи наплате тро ш к о ва о во г члана, до но с и Влада на пре дло г
м инис тарс тванадле жним запо с ло ве здрављ а.
Ак о је утврђивањ е м с про ве де ним пре м а о дре дбам а о во г члана утврђе но да је по д
де јс тво м алк о хо ла, о по јних дро га, или забрањ е них ле к о ва, тро ш к о ве утврђивањ а с но с и
уче с ник у с ао браћ ају изс т. 1. и 2. о во г члана.
Анализу к рви о дно с но к рви и урина или других те ле с них м ате рија у циљ у
утврђивањ ас адржајаалк о хо ла, о по јних дро гаи ле к о вак о ји с у забрањ е ни заупо тре бу пре и
завре м е во жњ е у о рганизм у м о же врш ити с ам о здравс тве наус тано вак о јадо бије о влаш ћ е њ е
зато о д м инис тарс тванадле жно г заздрављ е .
Здравс тве наус тано ваизпре тхо дно г с тавадужнаје даанализе к рви о дно с но к рви и
урина или других те ле с них м ате рија врш и зак о нито по правилим а с трук е и на с аве с тан
начин.
М инис тарс тво надле жно за по с ло ве здрављ а про пис ује ус ло ве к о је у по гле ду
с тручних к адро ва, о пре м е и других ус ло ва м о рају ис пуњ авати здравс тве не ус тано ве к о је
врш е анализу к рви и уринау циљ у утврђивањ ас адржајаалк о хо ла, о по јних дро гаи ле к о ва
к о ји с у забрањ е ни заупо тре бу пре и завре м е во жњ е у о рганизм у и начин узим ањ ак рви и
утврђивањ ас адржине алк о хо лау к рви о дно с но у урину о дно с но о по јнихдро гаи ле к о вак о ји
с у забрањ е ни заупо тре бу пре и завре м е во жњ е .
Ч лан 281.
Стручни пре гле д уче с ник ау с ао браћ ају у с м ис лу о во г зак о на, је с те пре гле д к о јим с е
утврђују знаци по ре м е ћ е но с ти у по наш ањ у к о ји м о гу дапро узро к ују не бе збе дно по наш ањ е у
с ао браћ ају.
Н ас тручно м пре гле ду с тручно лице м о же о дре дити дас е изврш и анализате ле с них
м ате рија, ради утврђивањ априс ус тваалк о хо ла, о по јне дро ге или забрањ е нихле к о ва.
Здравс тве наус тано вао дно с но лабо рато ријао ре зултатим аизврш е не анализе изс тава
2. о во г чланам о ранајк ас није у ро к у о д три данао д данаанализе, дати пис м е ни налаз.
О изврш е но м с тручно м пре гле ду, здравс тве на о рганизација је дужна, бе зо длагањ а
дати пис м е ни налаз и м иш љ е њ е по лицијс к о м с лужбе ник у и лицу над к о јим је врш е н
пре гле д.
Ак о здравс тве на о рганизација није у м о гућ но с ти да у по тпуно с ти изврш и анализу,
с тручно о бе збе ђе не те ле с не м ате рије ћ е с е до с тавити с лужбе ним путе м најближо ј
о влаш ћ е но ј здравс тве но ј ус тано ви о дно с но лабо рато рији где с е м о же изврш ити даљ а
анализа.
93
Ак о је с тручним пре гле до м с про ве де ним пре м а о дре дбам а о во г члана утврђе но да
по к азује знак е по ре м е ћ е но с ти у по наш ањ у к о ји м о гу дапро узро к ују не бе збе дно по наш ањ е у
с ао браћ ају, тро ш к о ве пре гле дас но с и уче с ник у с ао браћ ају.
4. П ремеш тањ е возила
Ч лан 282.
По лицијс к и с лужбе ник м о же пре м е с тити во зило о дно с но нало жити да с е во зило
к о јим је управљ ао во зач к о ји је ис к љ уче н изс ао браћ аја, о дно с но во зило к о је је ис к љ уче но из
с ао браћ ајапре м е с ти, ак о ис то о м е тане с м е тано и бе збе дно о двијањ е с ао браћ аја.
У с лучају изс тава1. о во г чланапо лицијс к и с лужбе ник м о же ангажо вати привре дни
с убје к ат к о ји је о с по с о бљ е н за о бављ ањ е о вих по с ло ва, да о тро ш к у во зача, влас ник а или
к о рис ник а, пре м е с ти во зило .
Влас ник или к о рис ник во зила дужан је да нак нади тро ш к о ве пре м е ш тањ а,
с к ладиш те њ аи чувањ аво зилаи пре узм е во зило о дм ах по пре с танк у разло газапре м е ш тањ е ,
анајк ас није у ро к у о д 24 с ата.
Вис ину нак надазапре м е ш тањ е во зиладо но с и Влада.
5. З адрж авањ е возач а који суискљ уч ени збогпсихоф изич когстањ а
Ч лан 283.
Во зач к о ји је по д де јс тво м алк о хо лак о д к о гаје утврђе нас адржинаалк о хо лау к рви
о д најм ањ е 1,20 mg/ml или је по д де јс тво м пс ихо ак тивних с упс танци, задржаћ е с е по
наре дби по лицијс к о г с лужбе ник адо о тре жњ е њ а, анајдуже дванае с т с ати.
М е раизс тава1. о во г чланам о же с е прим е нити наво зачапо д де јс тво м алк о хо лак о д
к о гаје утврђе наи м ањ ас адржинаалк о хо лау к рви ак о изражаванам е ру о дно с но ак о по с то ји
о пас но с т даћ е нас тавити с ауправљ ањ е м во зило м нак о н ш то је ис к љ уче н изс ао браћ аја.
Задржавањ е је о баве зно и за во зача к о ји о дбије да с е по двргне ис питивањ у на
прис ус тво алк о хо ла, о дно с но другихпс ихо ак тивних с упс танци.
Ближе про пис е о ус ло вим а к о је м о ра ис пуњ авати про с то рија за задржавањ е
про пис ује м инис тар надле жан за по с ло ве здрављ а уз с аглас но с т м инис тра за унутраш њ е
по с ло ве .
6. З адрж авањ е возач а код кога постоји намера за даљ е ч ињ ењ е прекрш аја, и мере за
обезбеђ ењ е присуства возач а који мож е избећи одговорност за прекрш ај
Ч лан 284.
Во зач к о ји је зате че н у чињ е њ у пре к рш ајаи к о ји изражаванам е ру задаљ е чињ е њ е
пре к рш аја, о дно с но к о ји је нас тавио с а чињ е њ е м то г пре к рш аја, до ве ш ћ е с е надле жно м
о ргану запре к рш аје .
Ак о с е до во ђе њ е изс тава 1. о во г члана не м о же изврш ити о дм ах, те рито ријално
надле жнао рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваћ е о во лице задржати
најдуже 24 с ата.
У циљ у о с игурањ а изврш е њ а к азне или заш титне м е ре о дно с но м е ре бе збе дно с ти,
к ао и о бе збе ђе њ а прис ус тва у пре к рш ајно м по с тупк у, за пре к рш аје пре двиђе не о вим
зак о но м , по лицијс к и с лужбе ник м о же лицу к о је не м а пре бивалиш те или с тални бо равак у
Р е публици Србији, о дно с но лицу к о је би о длас к о м у ино с транс тво на дуже вре м е избе гло
о дго во рно с т за пре к рш ај про пис ан о вим зак о но м , привре м е но о дузети путну или другу
ис праву запре лазак државне границе .
94
Задржавањ е ис праве из пре тхо дно г с тава м о же трајати до пре с танк а разло га, а
најдуже 5 дана.
7. О дузимањ е обрасца старане возач ке дозволе
Ч лан 285.
У к о лик о с е у к о нтро ли с ао браћ аја зате к не во зач к о ји о с им с рпс к е по с е дује и
ино с трану во зачк у до зво лу, по лицијс к и с лужбе ник ћ е на лицу м е с та о дузети ино с трану
во зачк у до зво лу.
У к о лик о с е у к о нтро ли с ао браћ аја зате к не во зач к о ји по с е дује две или виш е
ино с траних во зачк их до зво ла по лицијс к и с лужбе ник ћ е о дузети во зачк е до зво лу к о ја је
к ас није издата.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ваћ е о дузету во зачк у до зво лу до с тавити м инис тарс тву надле жно м зас по љ не по с ло ве
ради враћ ањ ао ргану к о ји је о дузету во зачк у до зво лу издао .
8. С нимањ е саобраћаја и уч есника усаобраћајукориш ћењ емодговарајућих средстава
Ч лан 286.
О рган надле жан за по с ло ве с ао браћ аја и те рито ријално надле жна о рганизацио на
је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва м о гу с ним ати с ао браћ ај и уче с ник е у
с ао браћ ају ради до к ум е нто вањ а пре к рш аја и других де лик ата у с ао браћ ају, праћ е њ а
с ао браћ ајних ус ло ва, бе збе дно с ти с ао браћ ајаи по наш ањ ауче с ник ау с ао браћ ају.
У циљ у о тк ривањ аи до к азивањ апре к рш ајапо лицијс к и с лужбе ници м о гу к о рис тити
во зила с а или бе з с по љ них о бе ле жја по лиције , с а уграђе ним уре ђајим а за утврђивањ е
пре к рш ајау с ао браћ ају (во зило - пре с ре тач).
Н а во зило - пре с ре тач с е , до к врш и утврђивањ е пре к рш аја и других де лик ата и
њ ихо во до к ум е нто вањ е , не о дно с е о дре дбе о во г зак о на о о граниче њ у брзине к ре тањ а, по д
ус ло во м датим е не угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
Во зило - пре с ре тач је во зило с а прве нс тво м про лаза к ада даје про пис ане по с е бне
с ве тло с не и звучне знак е , најм ањ е је дно плаво тре пћ ућ е или ро тацио но с ве тло и звучни знак
про м е нљ иве фре к ве нције . Ис ти с е дају нак о н ш то пре к рш ај буде о тк риве н и до к ум е нто ван у
циљ у заус тављ ањ аи даљ е г про це с уирањ аучинио цапре к рш ајао дно с но друго г де лик та.
Ближе про пис и о начину упо тре бе с ре дс тва за с ним ањ е и њ ихо вим те хничк им
к арак те рис тик ам а про пис ује м инис тарс тво надле жно за по с ло ве с ао браћ аја уз с аглас но с т
М инис тарс тваунутраш њ их по с ло ва.
9. У пућивањ е возила на контролни технич ки преглед односно ради мерењ а осовинског
оптерећењ а односно укупне масе
Ч лан 287.
По лицијс к и с лужбе ник к о ји по с ум њ а у те хничк у ис правно с т во зила м о же упутити
во зило нак о нтро лни те хничк и пре гле д.
По лицијс к и с лужбе ник о дре дић е где ћ е с е к о нтро лни те хничк и пре гле д изврш ити
во де ћ и рачуна о врс ти во зила и о влаш ћ е њ у за врш е њ е те хничк о г пре гле да к о је им а
привре дно друш тво , апо с е бно о удаљ е но с ти о бје к тазаврш е њ е те хничк о г пре гле да.
Во зач је дужан да бе з о длагањ а по с тупи по нало гу о влаш ћ е но г лица и о м о гућ и
врш е њ е к о нтро лно г те хничк о г пре гле да.
95
По лицијс к и с лужбе ник м о раприс ус тво вати врш е њ у к о нтро лно г те хничк о г пре гле да,
ради пре дузим ањ ао дго варајућ их м е раи радњ и, у с лучају к адас е нато м пре гле ду утврди да
је во зило те хничк и не ис правно .
Привре дно друш тво о влаш ћ е но заврш е њ е те хничк о г пре гле даво зиладужно је дао
ре зултату к о нтро лно г те хничк о г пре гле да бе зо длагањ а о баве с ти о рган чији је с лужбе ник
упутио во зило нак о нтро лни те хничк и пре гле д.
Во зило на к о нтро ли те хничк и пре гле д м о же упутити и о влаш ћ е но лице о ргана
надле жно г запо с ло ве с ао браћ аја.
Ч лан 288.
По лицијс к и с лужбе ник к о ји по с ум њ а да во зило не ис пуњ ава про пис ане ус ло ве у
по гле ду о с о винс к о г о пте ре ћ е њ а и ук упне м ас е во зила изврш ић е , о дно с но наре дић е да с е
изврш е м е ре њ ао вихк арак те рис тик аво зила.
По лицијс к и с лужбе ник о дре дић е где ћ е с е м е ре њ е изврш ити, во де ћ и рачуна о
м е рно м о пс е гу уре ђајазам е ре њ у и о че к иванихвре дно с ти м е ре њ а.
Во зач је дужан да бе з о длагањ а по с тупи по нало гу о влаш ћ е но г лица и о м о гућ и
м е ре њ а.
По лицијс к и с лужбе ник м о раприс ус тво вати м е ре њ у ради пре дузим ањ ао дго варајућ их
м е раи радњ и, у с лучају к адас е м е ре њ е м утврди даво зило не ис пуњ авапро пис ане ус ло ве из
с тава1.
Во зило на м е ре њ е м о же упутити и о влаш ћ е но лице о ргана надле жно г за по с ло ве
с ао браћ аја.
Тро ш к о ве м е ре њ а, у с лучају да је на м е ре њ у утврђе но да во зило не ис пуњ ава
про пис ане ус ло ве изс тава1. о во г члана, с но с и влас ник о дно с но к о рис ник во зила, ау с лучају
даје нам е ре њ у утврђе но даво зило ис пуњ аваус ло ве , о рган чије је с лужбе но лице нало жило
м е ре њ е .
10. И скљ уч ењ е возила изсаобраћаја
Ч лан 289.
По лицијс к и с лужбе ник ћ е ис к љ учити изс ао браћ ајаво зило :
1) к о је у ве ћ о ј м е ри угро жаваили о м е тадруге уче с ник е у с ао браћ ају с во јо м те хничк о м
не ис правно ш ћ у с ле де ћ их уре ђаја: за управљ ањ е , за заус тављ ањ е , за о с ве тљ авањ е
пута но ћ у и у ус ло вим а с м ањ е не видљ иво с ти, за о значавањ е во зила но ћ у и у
ус ло вим а с м ањ е не видљ иво с ти, за вучу прик љ учно г во зила к ада вуче прик љ учно
во зило и др, к ао и у по гле ду с ас таваиздувних гас о вао дно с но к ад с тварапре к о м е рну
бук у;
2) к о је им ане правилно с м е ш те н, о бе ле же н или причврш ћ е н те ре т и тим е у ве ћ о ј м е ри
угро жаваили о м е тадруге уче с ник е у с ао браћ ају;
3) к о је је о пте ре ћ е но пре к о с во је но с иво с ти и тим е у ве ћ о ј м е ри угро жава бе збе дно
к ре тањ е во зила;
4) ак о не о бављ а ванре дни пре во з у с к ладу с а ус ло вим а наве де ним у о до бре њ у о
ванре дно м пре во зу и тим е у ве ћ о јм е ри угро жавабе збе дно к ре тањ е во зила;
5) к о јим с е врш и про бнаво жњ ас упро тно ус ло вим адатим у до зво ли и тим е у ве ћ о јм е ри
угро жаваили о м е тадруге уче с ник е у с ао браћ ају;
6) к о је с е вуче на не про пис ан начин и тим е у ве ћ о ј м е ри угро жава или о м е та друге
уче с ник е у с ао браћ ају;
7) к о је не ис пуњ авају ус ло ве у по гле ду дим е нзија, најве ћ е до зво љ е не ук упне м ас е или
о с о винс к о г о пте ре ћ е њ а, о дно с но к о је с а те ре то м пре м аш ује најве ћ е до зво љ е не
96
дим е нзије (дужина, ш ирина и вис ина) за по је дине врс те во зила, о дно с но к ада не м а
по с е бну до зво лу;
8) во зило к о је им а, с упро тно о дре дбам а о во г зак о на, уграђе не уре ђаје за давањ е
по с е бних с ве тло с них и звучних знак о ва, аво зач ис те не ук ло ни у ро к у к о јим м у је то
о дре ђе но наре дбо м по лицијс к о г с лужбе ник а;
9) к о је није упис ано у је динс тве ни ре гис тар во зила или м у је ис те к ао ро к важе њ а
ре гис трацио не нале пнице о дно с но по тврде о к о риш ћ е њ у таблица за привре м е но
о значавањ е ;
10) к о је је ум е с то ре гис тарс к им таблицам ао значе но не про пис ним таблицам а;
11) к о јим с е о бављ апро бнаво жњ абе здо зво ле ;
12) к о је је ре гис тро вано у ино с транс тву аније о с игурано у с к ладу про пис им аР е публик е
Србије о о баве зно м о с игурањ у во зила;
13) к о је није по двргнуто к о нтро лно м те хничк о м пре гле ду;
14) к о је није по двргнуто м е ре њ у о с о винс к о г о пте ре ћ е њ ао дно с но ук упне м ас е нак о је је
упућ е но ;
15) к о је је по је диначно про изве де но или пре прављ е но а није изврш е но ис питивањ е и
издато уве ре њ е о ис питивањ у;
16) к о је је пре тхо дно ис к љ уче но изс ао браћ ајазавре м е до к ис к љ уче њ е траје ;
Тро ш к о ве с м е ш таја путник а и о бе збе ђе њ а во зила и те ре та с но с и влас ник о дно с но
к о рис ник во зилак о је је ис к љ уче но изс ао браћ аја.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва дужна је да во ди е виде нције о во зилим а ис к љ уче ним из с ао браћ аја и о дузетим
ре гис тарс к им таблицам а.
По лицијс к и с лужбе ник к о ји је о дузео ре гис тарс к е таблице збо г ис к љ уче њ а во зила,
дужан је даво зачу издапо тврду о о дузим ањ у ре гис тарс к ихтаблица.
Те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их
по с ло ва чији је по лицијс к и с лужбе ник о дузео ре гис тарс к е таблице дужна је вратити
ре гис тарс к е таблице влас ник у о дно с но к о рис ник у во зилак адаутврди дас у пре с тали разло зи
збо г к о јихје во зило ис к љ уче но .
Ак о во зач о дно с но влас ник во зила не о тк ло ни разло ге и не захте ва враћ ањ е
ре гис тарс к их таблица, о рган унутраш њ их по с ло ва чији је по лицијс к и с лужбе ник о дузео
ре гис тарс к е таблице , нак о н ис те к а ро к о д 30 дана о д дана ис те к а важно с ти с ао браћ ајне
до зво ле , о дузете ре гис тарс к е таблице вратић е о ргану к о д к о је г с е во зило во ди у е виде нцији.
Ч лан 290.
По лицијс к и с лужбе ник ћ е наре дити во зачу к о ји с е к ре ћ е напуту нак о м е к ре тањ е те
врс те во зилао дно с но то м во зилу није до зво љ е но , дабе зо длагањ анајк раћ им путе м напус ти
тај пут.
Во зач м о рапо с тупати по наре дби изпре тхо дно г с тава.
У к о лик о во зач не по с тупи по наре дби из пре тхо дно г с тава, по лицијс к и с лужбе ник
ис к љ учић е во зило изс ао браћ аја.
Ак о ис то угро жава или о м е та бе збе дно с т с ао браћ аја о дно с но к ада с е ради о
пре дузим ањ у изузетно хитних м е раради о бе збе ђе њ ајавно г ре даи м ираи бе збе дно с ти или
ради о тк лањ ањ ане по с ре дне о пас но с ти заживо т и здрављ е љ уди или о пас но с ти заим о вину
о дно с но живо тну с ре дину, по лицијс к и с лужбе ник ћ е пре дузети м е радас е во зило ук ло ни о
тро ш к у влас ник ао дно с но к о рис ник а.
97
Ч лан 291.
По лицијс к и с лужбе ник наре дић е во зачу к о ји с е к ре ћ е по путу или де лу путанак о м е је
о баве зна упо тре ба зим с к е о пре м е о дно с но ланаца за с не г, а ис те не упо тре бљ ава, и тим е
угро жаваили м о же угро зити не с м е тано и бе збе дно о двијањ е с ао браћ аја, даих упо тре би.
Во зач м о рапо с тупати по наре дби изпре тхо дно г с тава.
У к о лик о во зач не по с тупи по наре дби из пре тхо дно г с тава по лицијс к и с лужбе ник
ис к љ учић е во зило изс ао браћ аја о дно с но , по м о гућ но с ти, упутић е га на пут где упо тре ба
зим с к е о пре м е није не о пхо дна.
Ч лан 292.
Ис к љ учивањ е во зила, о дно с но о тк лањ ањ е разло газаис к љ уче њ е , о бављ ас е нам е с ту
и наначин дас е не о м е тас ао браћ ајо дно с но угро жавабе збе дно с т с ао браћ аја.
У к о лик о је разло г за ис к љ уче њ е нас тао на де лу пута где није м о гућ е о с тварити
ус ло ве изс тава1. о во г члана, по лицијс к и с лужбе ник ћ е наре дити во зачу дао две зе во зило до
најближе г м е с тагде је то м о гућ е , по д надзо ро м по лицијс к о г с лужбе ник а.
Ис к љ уче њ е во зилатраје до пре с танк аразло газаис к љ уче њ е .
К ада је во зило ис к љ уче но изс ао браћ аја збо г те хничк е не ис правно с ти утврђе не на
к о нтро лно м те хничк о м пре гле ду, ванре дни те хничк и пре гле д с е по правилу о бављ а у
привре дно м друш тву у к о м је изврш е н к о нтро лни те хничк и пре гле д. Изузетно те рито ријално
надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их, по с ло ва м о же до зво лити да
с е ванре дни те хничк и пре гле д изврш и и у друго м привре дно м друш тву о влаш ћ е но м за
врш е њ е те хничк о г пре гле да, к ада је то збо г о к о лно с ти с лучаја це лис хо дно о дно с но
о правдано .
По лицијс к и с лужбе ник к о ји ис к љ учи во зило о дузећ е ре гис тарс к е таблице , аво зач је
дужан да м у ис те пре да. По лицијс к и с лужбе ник , уз прис танак во зача, м о же с к инути
ре гис тарс к е таблице .
У к о лик о во зач не изврш и наре дбу изпре тхо дно г с тава, по лицијс к и с лужбе ник ћ е
во зача до ве с ти надле жно м о ргану за пре к рш аје и ангажо вати с тручно лице , да о тро ш к у
во зача, с к ине ре гис тарс к е таблице .
У к о лик о с е до во ђе њ е изпре тхо дно г с тава не м о же изврш ити о дм ах, те рито ријално
надле жнао рганизацио наје диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ваћ е о во лице задржати
најдуже 24 с ата.
У к о лик о ис к љ уче но во зило угро жаваили о м е табе збе дно с т с ао браћ ајао дно с но к ада
с е ради о пре дузим ањ у изузетно хитнихм е раради о бе збе ђе њ ајавно г ре даи бе збе дно с ти или
ради о тк лањ ањ а не по с ре дне о пас но с ти за живо т и здрављ е љ уди или им о вине , о дно с но
живо тне с ре дине , а во зач о дбије или није у м о гућ но с ти да ук ло ни во зило , по лицијс к и
с лужбе ник ћ е пре дузети м е радас е во зило ук ло ни о тро ш к у влас ник ао дно с но к о рис ник а.
Ч лан 293.
По лицијс к и с лужбе ник м о же , заразум но вре м е анајдуже 30 м инута, привре м е но да
забрани к ре тањ е во зилаили групе во зила, изак о јих с е , збо г с по ре во жњ е , с тво рилак о ло на
во зила.
Во зач изпре тхо дно г с тавадужан је дапо с тупи по наре дби по лицијс к о г с лужбе ник а
изпре тхо дно г с тава.
Во зилаизпре тхо дно г с тавам о рају бити заус тављ е нанам е с ту где не угро жавају и не
о м е тају о двијањ е с ао браћ ајанапуту, апо правилу ван к о ло во за.
98
11. О тклањ ањ е односно спреч авањ е настанка опасности на путу
Ч лан 294.
К ада у к о нтро ли с ао браћ аја утврди по с то јањ е не по с ре дне о пас но с ти по уче с ник е у
с ао браћ ају, о рган надле жан за унутраш њ е по с ло ве наре дић е управљ ачу пута да пре дузм е
м е ре за о тк лањ ањ е не по с ре дне о пас но с ти по уче с ник е у с ао браћ ају на путу, о дм ах по
с азнањ у о по с то јањ у так ве о пас но с ти и о то м е о баве с тити о рган надле жан за надзо р над
с тањ е м путе ва.
О рган к о ји врш и надзо р над с тањ е м путе ва дужан је да с е с тара да с е о тк ло не
нас тале о пас но с ти напуту у с к ладу с ас во јим надле жно с тим а.
У прављ ач пута, дужан је дабе зо длагањ апо с тупи по наре дби изс тава1. о во г чланаи
пре дузм е м е ре за о тк лањ ањ е о пас но с ти, а ак о нас талу о пас но с т није м о гућ е о тк ло нити у
к ратк о м ро к у пре дузети м е ре дас е с пре чи нас тајањ е о пас но с ти по уче с ник е у с ао браћ ају.
О пре дузетим м е рам а и изврш е ним радњ ам а управљ ач пута дужан је да изве с ти
о рган к о ји је наре дбу издао .
12. П ривремено одузимањ е предмета односно доказа о уч ињ еномпрекрш ају
Ч лан 295.
По лицијс к и с лужбе ник м о же ради о бе збе ђе њ а до к аза у пре к рш ајно м или друго м
по с тупк у, привре м е но о дузети о д во зачано с ач по датак аизтахо графа.
По лицијс к и с лужбе ник м о же у к о нтро ли с ао браћ ајао дно с но у врш е њ у надзо ра, ради
до к ум е нто вањ аи до к азивањ апре к рш ајаи другихде лик ата, привре м е но анајдуже 24 с ата, о д
учинио ца пре к рш аја о дно с но друго г де лик та, о дузети ис праву по до бну за до к азивањ е
про тивправно г по наш ањ а.
О дузету ис праву из пре тхо дно г с тава те рито ријално надле жна о рганизацио на
је диницаМ инис тарс тваунутраш њ их по с ло ва, нак о н ис те к аро к аизс тава2. о во г члана, бе з
о длагањ а до с тављ а правно м , о дно с но физичк о м лицу о д к о га је о дузета ис права по
про пис им ак о ји важе за лично до с тављ ањ е .
13. У клањ ањ е непрописно заустављених односно паркираних возила
Ч лан 296.
Ак о по лицијс к и с лужбе ник у к о нтро ли с ао браћ аја зате к не во зило парк ирано или
заус тављ е но с упро тно о дре дбам а о во г зак о на, наре дић е во зачу, ук о лик о је прис утан да
о дм ах ук ло ни во зило , по д пре тњ о м принудно г изврш е њ а.
У к о лик о во зач није прис утан на лицу м е с та изс тава 1. по лицијс к и с лужбе ник ћ е
до не ти ре ш е њ е у пис ано ј фо рм и к о јим ћ е нало жити ук лањ ањ е во зилау ро к у к о ји не м о же
бити к раћ и о д 3 м инута. Прим е рак ре ш е њ а о налагањ у ук лањ ањ а во зила по с тављ а с е на
видно м е с то во зила и тим е с е с м атра да је ис то уруче но во зачу. Н ак надно ук лањ ањ е или
униш те њ е о во г ре ш е њ ане утиче наваљ ано с т њ е го ве до с таве .
У к о лик о во зач, у ро к у о дре ђе ним ре ш е њ е м изпре тхо дно г с тава, не ук ло ни во зило ,
по лицијс к и с лужбе ник ћ е ук ло нити во зило на за то о дре ђе но м е с то , о тро ш к у во зача или
влас ник ао дно с но к о рис ник аво зила.
По лицијс к и с лужбе ник о дно с но инс пе к то р о ргана ло к алне с ам о управе надле жан за
по с ло ве с ао браћ аја, на начин пре двиђе н у пре тхо дним с таво вим а о во г члана, по с тупић е и
к ада у к о нтро ли с ао браћ аја на путу о дно с но м е с ту на к о м е је до зво љ е но заус тављ ањ е и
парк ирањ е во зилазате к не о дбаче но во зило .
О бављ ањ е по с ло ваук лањ ањ аво зилаизс тава1. о во г чланао рган ло к алне с ам о управе
м о же по ве рити правно м лицу или пре дузетник у к о ји ис пуњ авапро пис ане ус ло ве зато .
99
Правно лице о дно с но пре дузетник изпре тхо дно г с тавас у о дго во рни зас ве нас тале
ш те те о д запо чињ ањ а ук лањ ањ а до пре узим ањ а во зила о д с тране во зача или влас ник а
о дно с но к о рис ник аво зила.
У к лањ ањ е во зилаћ е с е пре к инути ак о с е во зач по јави налицу м е с таи прихвати да
ук ло ни во зило .
У с лучају изпре тхо дно г с тававо зач с но с и тро ш к о ве пре тхо дно пре дузетихрадњ и.
Ближе про пис е о ус ло вим ак о је м о радаис пуњ аваправно лице к о је врш и ук лањ ањ е
во зилаизо во г члана, к ао и о начину ук лањ ањ аи чувањ аво зила, про пис аним е виде нцијам ао
ук ло њ е ним во зилим аи пре дузетим радњ ам анаук лањ ањ у до но с и м инис тарс тво надле жно за
по с ло ве с ао браћ ајаузс аглас но с т М инис тарс тва унутраш њ ихпо с ло ва.
Влада о дре ђује вис ину нак наде за ук лањ ањ е во зила на пре дло г м инис тарс тва
надле жно г затрго вину и ус луге .
Правно лице к о јаврш и ук лањ ањ е о дно с но пре м е ш тањ е во зилане с м е о дре дити ве ћ у
вис ину нак наде заук лањ ањ е во зилане го је то про пис ано о длук о м Владе .
XIX О РГА Н И З А Ц И ЈА П О С ЛО В А Б Е З Б Е Д Н О С Т И С А О Б РА Ћ А ЈА У
П РИ В РЕ Д Н О М Д РУ Ш Т В У , Д РУ ГИ М П РА В Н И М ЛИ Ц И М А , Д РЖ А В Н О М
О Д Н О С Н О О РГА Н У ЛО К А ЛН Е С А О М О У П РА В Е И К О Д П РЕ Д У З Е Т Н И К А
Ч лан 297.
Привре дно друш твo или друго правно лице , о дно с но државни о рган и о рган
с ам о управе и пре дузетник к о ји врш и пре во зу друм с к о м с ао браћ ају, дужно је дао рганизује и
о бављ ак о нтро лу над ис пуњ е но ш ћ у ус ло вазауче ш ћ е у с ао браћ ају напуту њ ихо вих во зилаи
во зача, ус ло вим ау по гле ду вре м е науправљ ањ аи о дм о раво зача, к ао и ус ло вапре двиђе них
другим про пис им а о д к о јих завис и бе збе дно с т с ао браћ аја и во ди про пис ане е виде нције и
о бе збе ди дати ус ло ви буду ис пуњ е ни.
Н ачин о рганизо вањ апо с ло вас ао браћ ајау привре дно м друш твo или друго м правно м
лицу, о дно с но државно м о ргану и о ргану с ам о управе и пре дузетник к о ји врш и пре во з у
друм с к о м с ао браћ ају, к ао и во ђе њ е е виде нција о о вим по с ло вим а ближе про пис ује
М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
XX Н А Д З О Р
Ч лан 298.
У врш е њ у надзо ра надле жна м инис тарс тва у о к виру с во г де ло к руга пре дузим ају и
пре длажу м е ре за о с тваривањ е и заш титу јавно г инте ре с а, права и о баве за пре дузећ а и
других правних лица и грађана у о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја на путе вим а, с арађују с а
другим државним о рганим а и ло к ално м с ам о управо м , м е ђунаро дним о рганизацијам а и
о рганим а других држава, с тручним о рганизацијам а у о блас ти с ао браћ аја на путе вим а,
удруже њ им аграђанаи грађаним аи разм атрају њ ихо ве иницијативе заре ш авањ е про бле м ау
бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а.
Н адзо р над с про во ђе њ е м о во г зак о на и про пис а до не тих на о с но ву о во г зак о на из
надле жно с ти је диница ло к алне с ам о управе врш и надле жни о рган ло к алне с ам о управе у
с к ладу с азак о но м к о јим с е уре ђује инс пе к цијс к и надзо р.
100
Ч лан 299.
Н адзо р над с про во ђе њ е м о во г зак о на и про пис а до не тих на о с но ву о во г зак о на,
не по с ре дну к о нтро лу, ре гулис ањ е с ао браћ аја и пре дузим ањ е по с е бних и других м е ра на
ус по с тављ ањ у бе збе дно с ти с ао браћ ајао бављ ам инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва, о с им ак о
зак о но м није другачије о дре ђе но .
Ч лан 300.
М инис тарс тво надле жно за по с ло ве с ао браћ аја о бављ а надзо р над с про во ђе њ е м
зак о на и других про пис а у ве зи: с тањ а пута у по гле ду ус ло ва за бе збе дно о двијањ е
с ао браћ аја, те хничк о г ре гулис ањ а с ао браћ аја, управљ ањ а с ао браћ аје м , бе збе дно с ти пута у
про це с у про је к то вањ а, изградњ е , ре к о нс трук ције и о државањ а, по ш то вањ а про пис а у ве зи
до зво ла за о бављ ањ е по с ло ва про фе с ио нално г во зача (Ц ПЦ ), о бук е и по лагањ а ис пита за
с тручно о с по с о бљ авањ е за о бављ ањ е по с ло ва во зача к ао и други инс пе к цијс к и надзо р
по ве ре н зак о но м .
Ч лан 301.
У врш е њ у инс пе к цијс к о г надзо ра инс пе к то р за бе збе дно с т с ао браћ аја је дужан и
о влаш ћ е н да:
1) забрани о влаш ћ е но м лицу, о ргану или о рганизацији управљ ањ е с ао браћ аје м к о је с е
изво ди про тивно зак о ну и другим про пис им а, те хничк им но рм ативим а и с тандардим а,
но рм ам ак валите таи упо тре бе м ате ријала;
2) пре дло жи о ргану надле жно м зате хничк о ре гулис ањ е с ао браћ ајазабрану с ао браћ ајаили
с ао браћ ајао дре ђе не врс те во зила, надржавно м путу, њ е го во м де лу или путно м о бје к ту;
3) наре ди о тк лањ ањ е не до с татак ау утврђе но м ро к у, ак о утврди дас е прилик о м про изво дњ е
и упо тре бе м ате ријала при про изво дњ и, по с тављ ањ у и упо тре би с ао браћ ајне
с игнализације , не прим е њ ују те хничк и про пис и, те хничк и но рм ативи и с тандарди и
но рм е к валите та, а ак о с е у утврђе но м ро к у не до с таци не о тк ло не , забрани, о дно с но
о бус тави даљ у упо тре бу и по с тављ ањ е с ао браћ ајне с игнализације ;
4) ис к љ учи изс ао браћ ајаво зачазбо г не по ш то вањ апро пис им ау ве зи до зво лазао бављ ањ е
по с ло вапро фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ).
М инис тарс тво надле жно за по с ло ве с ао браћ аја м о же о дузети до зво лу за пре во з
привре дно м друш тву к о је у ве ћ о ј м е ри не по ш тује про пис е у ве зи до зво ла за о бављ ањ е
по с ло вапро фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ).
Ч лан 302.
Н адзо р над радо м Аге нције забе збе дно с т с ао браћ ајао бављ аВлада.
Владаре ш авапо жалбам аизјављ е ним наре ш е њ аАге нције .
Ч лан 303.
М инис тарс тво надле жно запо с ло ве здрављ ао бављ аинс пе к цијс к и надзо р над радо м
правнихлицак о јао бављ ају о бук у и ис пит изпрве по м о ћ , о влаш ћ е нихздравс тве нихус тано ва
за врш е њ е здравс тве них пре гле да во зача, здравс тве них ус тано ва к о је вре ш е анализу к рви
о дно с но к рви и уринаили других те ле с них м ате ријау циљ у утврђивањ ас адржајаалк о хо ла,
о по јних дро гаи ле к о вак о ји с у забрањ е ни заупо тре бу пре и завре м е во жњ е у о рганизм у, у
по гле ду зак о нито с ти и про ве ре к валите тас тручно г радау с к ладу с апро пис им аи правилим а
с трук е , о бављ ају друге по с ло ве у с к ладу с ао вим зак о но м .
101
У к о лик о с е прилик о м надзо ранад радо м правно г лицаизпре тхо дно г с таваутврди да
је пре с тало даис пуњ авапро пис ане ус ло ве , о дно с но данаве де не по с ло ве не о бављ ас аве с но
и напро пис ан начин о рган изс тава1. о во г чланам о же о дузети до зво лу.
У к о лик о с е прилик о м надзо раутврди даје пре давач-ис питивач изо блас ти о бук е из
прве по м о ћ и пре с тао даис пуњ авапро пис ане ус ло ве , о дно с но дао бук у и ис пит не с про во ди
с аве с но и напро пис ан начин, о рган изс тава1. о во г чланам о же о дузети до зво лу.
Ч лан 304.
М инис тарс тво надле жно затрго вину и ус луге врш и надзо р у с про во ђе њ у о во г зак о на
у по гле ду о дре дби к о је с е о дно с е на це ну о бук е за во заче , во зачк о г ис пита, те хничк о г
пре гле да, ук лањ ањ а во зила, нак нада к о је наплаћ ује Аге нција и друге по с ло ве у с к ладу с а
о вим зак о но м .
Ч лан 305.
Н адзо р над о двијањ е м с ао браћ аја на путе вим а, ре гулис ањ е с ао браћ аја, к о нтро лу
уче с ник а и во зила у с ао браћ ају, привре м е не с ао браћ ајне с игнализације на м е с ту где с е
изво де радо ви или с у нас тале пре пре к е к о је угро жавају не с м е тано и бе збе дно о двијањ е
с ао браћ аја, у по гле ду по ш то вањ ао во г зак о наи про пис адо не тих нао с но ву о во г зак о на, по
правилу о бављ аМ инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 306.
По лицијс к и с лужбе ник је дужан да пружи о дго варајућ у по м о ћ уче с ницим а у
с ао браћ ају на путу у с к ладу с а с во јим м о гућ но с тим а, датим ус ло вим а и о к о лно с тим а и на
начин к о јим не ћ е угро зити с во ју и бе збе дно с т других уче с ник ау с ао браћ ају.
Прилик о м к о нтро ле и ре гулис ањ а с ао браћ аја, по лицијс к и с лужбе ник им а право да
заус тави во зило , да даје про пис ане знак е и да издаје наре дбе уче с ницим а у с ао браћ ају и
прим е њ ује по с е бне м е ре и о влаш ћ е њ а про пис ана о вим Зак о но м , на начин да не угро зи
бе збе дно с т с ао браћ аја.
Прилик о м к о нтро ле , во зач и путници не с м е ју да напус те во зило о с им ак о им
по лицијс к и с лужбе ник то не до зво ли.
Во зач с м е дас е ук љ учи у с ао браћ ај те к к адам у по лицијс к и с лужбе ник то до зво ли.
Ч лан 307.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва о бављ а надзо р над по ш то вањ е м про пис а из
о блас ти о с по с о бљ авањ а к андидатазаво заче .
Ак о с е у надзо ру утврди да правно лице не ис пуњ ава про пис ане ус ло ве
те рито ријално надле жна о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва,
нало жић е ре ш е њ е м о тк лањ ањ е не до с татак а, о дре дити ро к и привре м е но забранити
о бављ ањ е о с по с о бљ авањ аво зачау с к ладу с ао дре дбам ак о јим је про пис ано даје правно лице
дужно дас ам о привре м е но пре к ине с арадо м с хо дно о дре дбам а члана210. с тав 3. 4. и 5.
Ж албанаре ш е њ е изпре тхо дно г с таване о длаже изврш е њ е .
Правно лице к о м е је привре м е но забрањ е н рад м о же нас тавити с а радо м те к к ада
о рган к о ји је до не о ре ш е њ е изврш и надзо р и утврди дас у не до с таци о тк ло њ е ни.
У к о лик о с е утврди да у о с тављ е но м ро к у нис у ис пуњ е ни про пис ани ус ло ви, о рган
к о ји је издао до зво лу ис ту ћ е о дузети.
Ак о с е у надзо ру утврди да правно лице к о је врш и о с по с о бљ авањ е к андидата за
во заче ис ту не о бављ а на с аве с тан и про пис ан начин, да с е про пис ане е виде нције не во де
102
тачно и напро пис ани начин или дас е во зачк и ис пит не о рганизује и не с про во ди нас аве с тан
и про пис ан начин, о рган изс тава1. о во г чланам о же о дузети до зво лу.
О рган из с тава 1. о во г члана о дузећ е до зво лу правно м лицу к о је о бављ а
о с по с о бљ авањ е к андидата за во заче ак о о но о баве с ти у пис ано м о блик у тај о рган да је
пре с тало да о бављ а о бук у к андидата за во заче , или ак о с е прилик о м надзо ра утврди да
о с по с о бљ авањ е к андидатазаво заче правно лице не о бављ ау трајањ у о д најм ањ е 6 м е с е ци
не пре к идно , или ак о с е прилик о м надзо раутврди данак о н ис те к апривре м е но г пре с танк ас а
радо м није ис пунило про пис не ус ло ве .
О рган изс тава 1. о во г члана о дузећ е до зво лу правно м к о је врш и о с по с о бљ авањ е
к андидатазаво заче ак о утврди даје над тим правним лице м о тво ре н по с тупак с те чаја.
О рган изс тава1. м о же по ниш тити во зачк и ис пит или њ е го ве по је дине де ло ве ак о с е
прилик о м надзо ра утврди да во зачк и ис пит, о дно с но њ е го ви по је дини де ло ви нис у
с про ве де ни с аве с но и на про пис ан начин у м е ри да то битно утиче на о длук у ис питне
к о м ис ије , о дно с но нам о гућ но с т даис питнак о м ис ија утврди дали к андидат им апо тре бно
знањ е и ве ш тину зауправљ ањ е во зило м у с ао браћ ају напуту.
Р е ш е њ е изпре тхо дно г с тавам о же с е до не ти у ро к у о д две го дине о д данапо лагањ а
ис пита. Изузетно о во ре ш е њ е м о же бити до не то и нак о н ис те к а наве де но г ро к а ак о је
по лагањ е во зачк о г ис питапо с ле дицаизврш е но г к ривично г де ла.
Р е ш е њ е изс тава9. о во г чланас е м о же до не ти и назахте в к андидатазаво зачак о ји
м о рабити по дне т најк ас није 30 данао д данапо лагањ аис пит. У с лучају дас е то м прилик о м
утврди да је к андидат за во зача по ло жио во зачк и ис пит, а да ис питна к о м ис ија то није
утврдила, ре ш е њ е м ћ е с е нало жити правно м лицу даиздауве ре њ е о дно с но по тврду.
У к о лик о о рган изс тава 1. надзо ро м утврди да инс трук то р во жњ е или ис питивач
о бављ ају с во ју де латно с т нане про пис ан или не с аве с тан начин, до с тавић е пре дло г Аге нцији
зао дузим ањ е лице нце , к о јам о же о дузети лице нцу то м инс трук то ру или ис питивачу.
Ж албаизјављ е напро тив ре ш е њ ао о дузим ањ у до зво ле (лице нце ) изпре тхо дно г с тава
не о длаже изврш е њ е ре ш е њ а.
Ч лан 308.
Н адзо р над радо м привре дно г друш тва о влаш ћ е но г за врш е њ е те хничк о г пре гле да
во зилаврш и М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
У к о лик о с е прилик о м надзо раутврди даје привре дно друш тво пре с тало даис пуњ ава
про пис ане ус ло ве , да с у уре ђаји и о пре м а по м о ћ у к о јих с е врш и те хничк и пре гле д во зила
не ис правни или не ис пуњ авају друге про пис ане ус ло ве , или дас е те хничк и пре гле д во зила
не врш и с аве с но и на про пис ан начин, М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва м о же о дузети
о влаш ћ е њ е заврш е њ е те хничк о г пре гле даво зила.
О рган изс тава 1. о во г члана о дузећ е до зво лу привре дно м друш тву о влаш ћ е но м за
врш е њ е те хничк о г пре гле даво зила, ак о утврди даје над њ им о тво ре н по с тупак с те чаја.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва о дузећ е о влаш ћ е њ е за врш е њ е те хничк о г
пре гле да привре дно м друш тву о влаш ћ е но м за врш е њ е те хничк о г пре гле да во зила, ак о о но
о баве с ти у пис ано м о блик у то м инис тарс тво да је пре с тало да о бављ а те хничк е пре гле де
во зила, или ак о с е прилик о м надзо раутврди дате хничк и пре гле д во зилапривре дно друш тво
не о бављ ау трајањ у о д 3 м е с е ци не пре к идно , или данак о н ис те к апривре м е но г пре с танк ас а
радо м изчлано ва256. и 258. није ис пунило про пис ане ус ло ве .
Ак о с е прилик о м надзо ра утврди да к о нтро ло р те хничк о г пре гле да врш и те хничк и
пре гле д во зиланане про пис ан или не с аве с тан начин, до с тавић е до к азо то м е Аге нцији к о ја
м о же о дузети лице нцу то м к о нтро ло ру.
Ж албаизјављ е напро тив ре ш е њ ао о дузим ањ у до зво ле (лице нце ) изпре тхо дно г с тава
не о длаже изврш е њ е ре ш е њ а.
103
Ч лан 309.
Н адзо р над по ш то вањ е м про пис а о о рганизацији о бављ ањ а по с ло ва бе збе дно с ти
с ао браћ аја у привре дним друш твим а, другим правним лицим а и државним о рганим а и
о рганим а ло к алне с ам о управе и к о д пре дузетник а и по ш то вањ а про пис а из о блас ти
бе збе дно с ти с ао браћ аја у привре дним друш твим а, другим правним лицим а и државним
о рганим а и о рганим а ло к алне с ам о управе и к о д пре дузетник а, к о ји о бављ ају пре во з у
друм с к о м с ао браћ ају, о бављ аМ инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва.
Прилик о м надзо ранад радо м правнихлицаизс тава1. о во г чланаутврђује с е увидо м
у про пис ане е виде нције дали то правно лице по ш тује о дре дбе о во г зак о на.
Ч лан 310.
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва врш и надзо р над с про во ђе њ е м про пис а о
про бним во жњ ам а, издавањ е ре гис трацио не нале пнице , издавањ е м таблица за привре м е но
о значавањ е и утис к ивањ у иде нтифик ацио не о знак е во зила.
У к о лик о с е прилик о м надзо ра утврди да правно лице не о бављ а по с ло ве издавањ а
ре гис трацио них нале пницас аве с но и напро пис ан начин М инис тарс тво унутраш њ ихпо с ло ва
м о же о дузети о влаш ћ е њ е .
У к о лик о с е прилик о м надзо ра утврди да правно лице не о бављ а по с ло ве издавањ а
таблицазапривре м е но о значавањ е с аве с но и напро пис ан начин М инис тарс тво унутраш њ их
по с ло вам о же о дузети о влаш ћ е њ е .
У к о лик о с е прилик о м надзо ра утврди да правно лице не о бављ а про бну во жњ у на
про пис ан начин и у с к ладу с а о до бре њ е м , М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва м о же
забранити даљ е врш е њ е про бне во жњ е .
У к о лик о с е прилик о м надзо раутврди даправно лице не о бављ апо с ло ве утис к ивањ е
иде нтифик ацио не о знак е во зила на с аве с тан и про пис ан начин М инис тарс тво унутраш њ их
по с ло вам о же о дузети о влаш ћ е њ е .
М инис тарс тво унутраш њ их по с ло ва врш и надзо р над радо м правно г лица к о м е с у
по ве ре ни по с ло ви издавањ ам е ђунаро днихво зачк ихдо зво ла.
Ч лан 311.
О влаш ћ е но лице к о је о бављ а надзо р пре м а о дре дбам а о во г Зак о на с ас тавић е
запис ник о изврш е но м надзо ру и прим е рак о во г запис ник а ћ е уручити правно м лицу или
о ргану, пре дузетник у о дно с но физичк о м лицу к о д к о јихје изврш е н пре гле д.
Привре днадруш тва, другаправналица, о ргани у к о јим ас е о бављ анадзо р изс тава
1. о во г члана, к ао и пре дузетници дужни с у дао влаш ћ е но м лицу о м о гућ е врш е њ е надзо ра,
с таве на рас по лагањ е о дго варајућ у до к ум е нтацију и да дају с ве по тре бне по датк е ,
до к ум е нтацију и о баве ш те њ а.
XXI К А З Н Е Н Е О Д РЕ Д Б Е
1. П осебне надлеж ности упрекрш ајномпоступку
Ч лан 312.
За по вре де о дре дби о во г зак о на за чије с про во ђе њ е је надле жно м инис тарс тво за
унутраш њ е по с ло ве , за к о је је о дре дбам а о пре к рш ајим апре двиђе на с ам о но вчана к азна, а
к о је учине правналицаи пре дузетници, пре к рш ајни по с тупак с е во ди пре д о ргано м државне
управе надле жним зас про во ђе њ ао во г зак о на.
104
Ч лан 313.
За пре к рш аје к о јим аје о вим зак о но м пре двиђе нано вчана к азне у фик с но м изно с у,
наплатa те к азне ћ е с е изврш ити так о ш то ћ е учинилац уплатити пре двиђе ни изно с на
о дго варајућ и рачун у ро к у о д 8 дана.
По лицијс к и с лужбе ник ћ е учинио цу пре к рш аја издати нало г за плаћ ањ е те к азне и
о баве ш те њ е да ћ е с е у с лучају да к азна не буде плаћ е на у о с тављ е но м ро к у, про тив њ е га
по к ре нути пре к рш ајни по с тупак пре д о ргано м државне управе надле жним за с про во ђе њ е
о во г зак о на.
Ч лан 314.
У к о лик о с е ве ро до с то јнаис праваизчлана322. с тав 1. тачк а1. о во г Зак о на, к о рис ти
задо к азивањ е пре к рш ајазак о ји је про пис анано вчанак азнау фик с но м изно с у, аучинилац
пре к рш ајаније зате че н налицу м е с та, о рган ћ е по звати влас ник ао дно с но к о рис ник аво зила
дапружи по датк е о иде нтите ту лицак о је је управљ ало во зило м .
Н ак о н прик упљ ањ а по датак а из пре тхо дно г с тава, те рито ријално надле жна
о рганизацио на је диница М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва прис тупић е наплати к азне на
начин про пис ан у члану 313.
2. П осебне одредбе о одговорности за прекрш аје
Ч лан 315.
По д ус ло во м ре ципро ците та, про тив во зача к о ји им а пре бивалиш те у Р е публици
Србији, ау с трано ј зем љ и учини с ао браћ ајни пре к рш ај по про пис им ате зем љ е , по к ре нућ е с е
у Р е публици Србији пре к рш ајни по с тупак ак о то захте ванадле жни с трани о рган, аво зач за
ис ти пре к рш ај м о же бити к ажњ е н по до м аћ им про пис им а ак о за тај пре к рш ај није био
к ажњ е н у зем љ и у к о јо јје пре к рш ај учињ е н.
Ч лан 316.
У к о лик о је м о то рно о дно с но прик љ учно во зило пре дм е т уго во ра о финанс ијс к о м
лизингу, зак упу, о дно с но по с ло вно те хничк о ј с арадњ и атај по датак је упис ан у с ао браћ ајну
до зво лу, о дре дбе о пре к рш ајно ј о дго во рно с ти влас ник а во зила пре двиђе не о вим зак о но м ,
с хо дно с е прим е њ ују налице к о је је к о рис ти во зило по наве де ним о с но вим а.
У к о лик о по датак о к о риш ћ е њ у финанс ијс к о г лизинга, зак упа, о дно с но по с ло вно
те хничк о ј с арадњ и није упис ан у с ао браћ ајну до зво лу, у за то пре двиђе ним с лучаје вим а у
с к ладу с ао дре дбам ао во г зак о на, о дго во рафизичк о о дно с но правно лице к о је је упис ано у
с ао браћ ајну до зво лу к ао влас ник о дно с но к о рис ник во зила.
Ч лан 317.
Запо вре де Е вро пс к о г с по разум ао раду по с аданаво зилим ак о јаврш е м е ђунаро дни
транс по рт к о је с у учинила до м аћ а физичк а и правна лица у м е ђунаро дно м пре во зу, ван
те рито рије Р е публик е Србије , наве де на лица с у о дго во рна к ао да с у их учинила на
те рито рији Р е публик е Србије .
Ч лан 318.
105
Ак о де те учини пре к рш ај про пис ао бе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а, к азнић е с е
но вчано м к азно м про пис ано м за учињ е ни пре к рш ај ро дите љ , ус во јилац, о дно с но с таралац
де те та, к ао даје с ам учинио пре к рш ај.
У к о лик о је за о дре ђе ни пре к рш ај пре двиђе но изрицањ е заш титне м е ре о дно с но
к азне нихпо е на, ро дите љ у, ус во јио цу, о дно с но с тарао цу ис те с е не ћ е изре ћ и.
Запре к рш ај пре двиђе н о вим зак о но м , к о ји учини м ало ле тник (лице к о је је наврш ило
14 го дина а није наврш ило 18 го дина) к азнић е с е и њ е го в ро дите љ , ус во јилац, о дно с но
с таралац ук о лик о је учињ е ни пре к рш ај по с ле дица про пуш тањ а дужно г надзо ра над
м ало ле тник о м , абили с у у м о гућ но с ти датак ав надзо р врш е .
У к о лик о је за о дре ђе ни пре к рш ај пре двиђе но изрицањ е заш титне м е ре о дно с но
к азне нихпо е на, ро дите љ у, ус во јио цу, о дно с но с тарао цу ис те с е не ћ е изре ћ и.
Ч лан 319.
Инс трук то р во жњ е по д чијим с е надзо ро м к андидат заво зачао бучавау управљ ањ у
м о то рним во зило м у с ао браћ ају на путу, о дно с но лице к о је надзире во зача к о ји во зило м
управљ анао с но ву про бне во зачк е до зво ле , к азнић е с е запре к рш ај к о ји учини к андидат за
во зача, о с им ак о није био у с тањ у дас пре чи пре к рш ај.
У к о лик о је за о дре ђе ни пре к рш ај пре двиђе но изрицањ е заш титне м е ре о дно с но
к азне нихпо е на, инс трук то ру во жњ е о дно с но лицу к о је надзире во зачак о ји во зило м управљ а
на о с но ву про бне во зачк е до зво ле , ис те с е не ћ е изре ћ и, о с им у с лучају к ада је инс трук то р
во жњ е о дно с но лице к о је надзире во зача с а про бно м до зво ло м по д де јс тво м алк о хо ла или
пс ихо ак тивних с упс танци.
Ч лан 320.
У к о лик о је уре ђајим азаутврђивањ е пре к рш ајау с ао браћ ају задо к ум е нто ван не к и о д
пре к рш аја пре двиђе них о вим зак о но м , а во зач то г во зила није иде нтифик о ван, влас ник
о дно с но к о рис ник во зила, је о дго во ран ш то је о м о гућ ио да с е њ е го вим во зило м учини
пре к рш ај.
Изузетно о д о дре дби с тава1. о во г члана, у с лучају не о влаш ћ е не упо тре бу то г во зила,
влас ник о дно с но к о рис ник во зилане ћ е о дго вaрати.
3. О бавезе органа који су одлуч ивали о повредама одредби овогзакона
Ч лан 321.
О рган к о ји изре к не к азну, о дно с но заш титну м е ру, дужан је да о изре че но ј к азни,
о дно с но м е ри о баве с ти о рган к о ји је по дне о захте в запо к ре тањ е по с тупк а.
Суд к о ји је до не о правно с нажну о с уђујућ у пре с уду по к ривичним де лим а про тив
бе збе дно с ти с ао браћ ајак о је с у учинили во зачи м о то рних во зиладужан је дао то м е о баве с ти
те рито ријално надле жну о рганизацио ну је диницу М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ва
начије м по дручју о с уђе ни им апре бивалиш те у вре м е правно с нажно с ти пре с уде .
К адас уд изре к не м е ру бе збе дно с ти забране управљ ањ ам о то рним во зило м лицу к о је
им а с трану во зачк у до зво лу о то ј чињ е ници о баве с тић е те рито ријално надле жну
о рганизацио ну је диницу М инис тарс тва унутраш њ их по с ло ва на чије м по дручје је то
к ривично де ло учињ е но .
По датк е о изре че ним к азнам а заш титним м е рам а и м е рам а бе збе дно с ти м о гу да
к о рис те право с удни о ргани, о ргани к о ји во де пре к рш ајни по с тупак , о ргани унутраш њ их
по с ло ва, м инис тарс тво надле жно за по с ло ве с ао браћ аја, здравс тве на пре дузећ а, о ргани и
106
о рганизације к о ји с е баве питањ им а бе збе дно с ти с ао браћ аја, к ао и о ргани и о рганизације
к о ји врш е јавни пре во зили пре во ззас о пс тве не по тре бе и то заво заче к о ји с у запо с ле ни у
тим о рганим ао дно с но о рганизацијам а.
4. В еродостојна исправа о прекрш ају
Ч лан 322.
Ве ро до с то јна ис права к о јо м с е до к азује изврш е њ е пре к рш аја, је с те у с м ис лу о во г
зак о на:
1) виде о или фо то запис на к о м е с е јас но м о гу виде ти: во зило к о јим је изврш е н
пре к рш ај, ре гис тарс к и бро ј то г во зила, и битнао бе ле жјапре к рш аја;
2) тахо графс к и уло жак или други запис с атахо графс к о г уре ђаја, нак о м е с е јас но м о же
виде ти: к о м во зилу тахо графс к и запис припада, к о јо м с е брзино м во зило к ре тало ,
о дно с но у к о м вре м е ну с е во зило к ре тало тј. м о то р во зилаје био с тављ е н у по го н;
3) запис ник о изврш е но ј к о нтро ли уче с ник ау с ао браћ ају с ачињ е н у с к ладу с аЗак о но м о
о пш те м управно м по с тупк у;
4) запис ник о изврш е но м увиђају с ао браћ ајне не зго де ;
5) запис ник о надзо ру изврш е но м нао с но ву о во г зак о на;
6) запис ник о изврш е но м к о нтро лно м те хничк о м пре гле ду;
7) запис ник о изврш е но м м е ре њ у м ас е и о с о винс к о г о пте ре ћ е њ а;
8) изве ш тај о анализи к рви о дно с но урина на с адржај алк о хо ла, дро га и других
пс ихо ак тивних с упс танци у к рви о дно с но урину.
5. К азнени поени
Ч лан 323.
Во зачу к о је м је во зачк адо зво лао дно с но про бнаво зачк адо зво лаиздатау Р е публици
Србији, изричу с е к азне ни по е ни запре к рш аје о дре ђе не о вим зак о но м .
Запо је дине пре к рш аје пре двиђе не о вим зак о но м утврђују с е к азне ни по е ни о д 1 до
18 у завис но с ти о д те жине пре к рш аја.
Ч лан 324.
У с лучају с тицаја пре к рш аја, к азне ни по е ни с е о дре ђују за с вак и пре к рш ај
по је диначно и изриче је динс тве на к азна к о ја пре дс тављ а збир по је диначно изре че них
к азне нихпо е на.
6. П ривредни преступи
Ч лан 325.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 300.000 до 3.000.000 динарак азнић е с е запривре дни
пре с туп правно лице к о је по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана4. с тав 3. и 4.
2) члана29. с тав 2.
3) члана112. с тав 1. тачк е 2. и 3,
4) члана123. с тав 1,
5) члана188. с тав 1,
6) члана204. с тав 1,
7) члана207. с тав 1,
8) члана218. с тав 2,
9) члана232. с тав 5, ук о лик о издапо тврду лицу к о је није по ло жило те о ријс к и ис пит,
107
10) члана237. с тав 4,
11) члана241. с тав 1,
12) члана249. с тав 2, ук о лик о с тављ ау про м е т,
13) члана250. с тав 6,
14) члана 252. с тав 1, ук о лик о не м а о влаш ћ е њ е Аге нције за врш е њ е пре гле да тих
уре ђаја,
15) члана253. с тав 4,
16) члана255. с тав 1, 3. и 5,
17) члана264. с тав 8,
18) члана265. с тав 4,
19) члана267. с тав 5,
20) члан 268. с тав 6.
21) члана269. с тав 2,
22) члана296. с тав 11.
Запривре дни пре с туп изс тава1. о во г чланак азнић е с е но вчано м к азно м о д 20.000
до 200.000 динарао дго во рно лице у правно м лицу.
7. П рекрш ајне казне за правно лице
Ч лан 326.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 100.000 до 1.000.000 динара к азнић е с е за пре к рш ај
правно лице к о је по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана4. с тав 1. и 2.
2) члана45. с тав 2,
3) члана106. с тав 5,
4) члана108. с тав 5,
5) члана111. с тав 2. тачк е 1. и 2,
6) члана112. с тав 1. тачк а1,
7) члана112. с тав 3. тачк е 1. и 4,
8) члана115. с тав 4,
9) члана116. с тав 1,
10) члана121. с тав 1. и 2,
11) члана122. с тав 1,
12) члана124. с тав 5,
13) члана127. с тав 1. и 2,
14) члана130. с тав1,
15) члана131. с тав 2,
16) члана132. с тав 1. и 2,
17) члана133. с тав 2. и 3,
18) члана134. с тав 1. и 2,
19) члана153. с тав 1, 3, 4. и 5,
20) члана154. с тав 1, 4. и 5,
21) члана156. с тав 1. и 2,
22) члана158. с тав 5,
23) члана159. с тав 1. и 2,
24) члана163. с тав 4,
25) члана165. с тав 3,
26) члана173. с тав 1,
27) члана177. с тав 3,
28) члана178. с тав 1, о с им у с лучају к адаје ис те к ао ро к важе њ аво зачк е до зво ле ;
108
29) члана186. с тав 5,
30) члана 187. с тав 2, за ук о лик о је во зач те ш к о , ве о м а те ш к о или по тпуно
алк о хо лис ан, о дно с но по д де јс тво м пс ихо ак тивнихс упс танци,
31) члана188. с тав 4,
32) члана190. с тав 2. и 3,
33) члана203. с тав 8,
34) члана204. с тав 3,
35) члана 205. с тав 1, ак о трам ваје м управљ а во зач трам ваја бе зво зачк е до зво ле и
по с е бне до зво ле зауправљ ањ е трам ваје м , о с им у с лучају к адаје во зачк о ј до зво ли
о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к важе њ а,
36) члана209,
37) члана211. с тав 1, ук о лик о е виде нције нис у тачне и ве ро до с то јне ,
38) члана212. с тав 1,
39) члана214. с тав 3,
40) члана215. с тав 3,
41) члана216. с тав 1,
42) члана216. с тав 2,
43) члана217. с тав 1,
44) члана218. с тав 3,
45) члана219. с тав 3,
46) члана220. с тав 2,
47) члана221. с тав 1,
48) члана224. с тав 1,
49) члана224. с тав 6, о с им к адаје во зачк о јдо зво ли ис те к ао ро к важе њ а,
50) члана226. с тав 1,
51) члана227. с тав 1, 2. и 4,
52) члана229,
53) члана235. с тав 5,
54) члана236. с тав 5,
55) члана237. с тав 5. и 6,
56) члана238. с тав 3. и 7, напрак тично м де лу ис пита
57) члана242. с тав 1,
58) члана243. с тав 1, 2, и 5,
59) члана244. с тав 1, 4. и 5,
60) члана245,
61) члана 246. с тав 1. за во зило к о је је те хничк и не ис правно у по гле ду уре ђаја за
заус тављ ањ е , за управљ ањ е , пне ум атик а и уре ђаја за с пајањ е вучно г и
прик љ учно г во зила,
62) члана246. с тав 3,
63) члана246. с тав 4. и 5, ук о лик о им ауграђе не уре ђаје и к о рис ти их,
64) члана247. с тав 1,
65) члана249. с тав 2, ук о лик о во зило уче с твује у с ао браћ ају
66) члана252. с тав 4,
67) члана253. с тав 5,
68) члана256. с тав 2,
69) члана258. с тав 1. и 2,
70) члана261. с тав 3. и 4,
71) члана262. с тав 2. и 4,
72) члана263. с тав 1,
73) члана268. с тав 1, ук о лик о је во зило није упис ано у је динс тве ни ре гис тар во зила,
74) члана268. с тав 12,
109
75) члана268. с тав 14,
76) члана269. с тав 4,
77) члана274. с тав 3,
78) члана277. с тав 5,
79) члана280. с тав 8,
80) члана294. с тав 3,
81) члана297. с тав 1,
82) члана311. с тав 2,
За пре к рш ај изс тава 1. о во г члана к азнић е с е но вчано м к азно м о д 6.000 до 50.000
динарао дго во рно лице у правно м лицу.
За пре к рш ај изс тава 1. о во г члана к азнић е с е но вчано м к азно м о д 6.000 до 50.000
динарао дго во рно лице у државно м о ргану о дно с но о ргану ло к алне с ам о управе .
Ч лан 327.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 60.000 до 600.000 динара к азнић е с е за пре к рш ај
правно лице к о је по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана26. с тав 3,
2) члана30. с тав 2,
3) члана45. с тав 3.
4) члана69. с тав 1, 3, 4. и 5,
5) члана70. с тав 1,
6) члана71. с тав 1,
7) члана72,
8) члана85,
9) члана111. с тав 1. и 5,
10) члана112. с тав 3. тачк е 2, 3, 5. и 6. и с тав 4,
11) члана113. с тав 1, 2. и 3,
12) члана114,
13) члана117. с тав 1,
14) члана122. с тав 5. и 7,
15) члана125. с тав 1,
16) члана128. с тав 1. и 2,
17) члана129. с тав 1. и 2,
18) члана131. с тав 4. и 6,
19) члана134. с тав 3. и 4,
20) члана151. с тав 2. и 3,
21) члана154. с тав 2,
22) члана155. с тав 1,
23) члана160. с тав 2.
24) члана161. с тав 3,
25) члана162. с тав 2,
26) члана163. с тав 1,
27) члана166. с тав 6,
28) члана169. с тав 2. и 3,
29) члана173. с тав 2,
30) члана177. с тав 1,
31) члана178. с тав 1, к адаје ис те к ао ро к важе њ аво зачк о јдо зво ли,
32) члана187.с тав 1,
33) члана187. с тав 2, ук о лик о је во зач лак о или с ре дњ е алк о хо лис ан, о дно с но во зач
изс тава4. благо , лак о или с ре дњ е алк о хо лис ан,
110
34) члана188. с тав 3,
35) члана189. с тав 3,
36) члана193. с тав 1,
37) члана 205. с тав 1, ак о трам ваје м управљ а во зач трам ваја бе зво зачк е до зво ле и
по с е бне до зво ле за управљ ањ е трам ваје м , у с лучају к ада је во зачк о ј до зво ли
о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к важе њ а,
38) члана208. с тав 1,
39) члана210. с тав 6. и 8,
40) члана211. с тав 1, ак о с е е виде нције не во де напро пис ан начин и уре дно ,
41) члана217. с тав 2,
42) члана226. с тав 3,
43) члана227. с тав 3,
44) члана228. с тав 1. и 3,
45) члана230. с тав 1,
46) члана232. с тав 5, ук о лик о по тврду изданак о н пре двиђе но г ро к а,
47) члана235. с тав 4,
48) члана238. с тав 3, нате о ријс к о м де лу ис пита,
49) члана242. с тав 3,
50) члана243. с тав 4,
51) члана244. с тав 2,
52) члана 246. с тав 1, о с им у по гле ду уре ђаја за заус тављ ањ е , за управљ ањ е ,
пне ум атик а, уре ђаја за с пајањ е вучно г и прик љ учно г во зила, тахо графа и
граничник абрзине ,
53) члана246. с тав 4. и 5, ук о лик о им ауграђе не уре ђаје ане к о рис ти их.
54) члана252. с тав 5,
55) члана256. с тав 3. и 5,
56) члана258. с тав 3. и 5,
57) члана259. с тав 2,
58) члана260. с тав 1. и 2,
59) члана261. с тав 1, 2. и 5,
60) члана262. с тав 3,
61) члана264. с тав 6,
62) члана268. с тав 1, ук о лик о је ис те к ао ро к важе њ аре гис трацио не нале пнице ,
63) члана265. с тав 5, ук о лик о не м апро пис ане ре гис тарс к е таблице ,
64) члана274. с тав 1. и 2,
65) члана276. с тав 1,
66) члана281. с тав 3. и 4,
67) члана287. с тав 5,
68) члана294. с тав 4.
За пре к рш ај изс тава 1. о во г члана к азнић е с е но вчано м к азно м о д 3.000 до 30.000
динарао дго во рно лице у правно м лицу.
За пре к рш ај изс тава 1. о во г члана к азнић е с е но вчано м к азно м о д 3.000 до 30.000
динарао дго во рно лице у државно м о ргану о дно с но о ргану ло к алне с ам о управе .
8. П рекрш ајне казне за предузетнике
Ч лан 328.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 100.000 до 500.000 динара к азнић е с е за пре к рш ај
пре дузетник к о ји по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана4. с тав 3. и 4.
111
2) члана29. с тав 2,
3) члана112. с тав 1. тачк е 2. и 3,
4) члана123. с тав 1,
5) члана188. с тав 1,
6) члана204. с тав 1,
7) члана207. с тав 1,
8) члана241. с тав 1,
9) члана249. с тав 2, ук о лик о с тављ ау про м е т,
10) члана250. с тав 6,
11) члана250. с тав 1,
12) члана253. с тав 4,
13) члана255. с тав 1.
14) члана269. с тав 2.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 50.000 до 200.000 динара к азнић е с е за пре к рш ај
пре дузетник к о ји по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана4. с тав 1. и 2,
2) члана45. с тав 2,
3) члана106. с тав 5,
4) члана108. с тав 5,
5) члана111. с тав 2. тачк е 1. и 2,
6) члана112. с тав 1. тачк а1,
7) члана112. с тав 3. тачк е 1. и 4,
8) члана115. с тав 4,
9) члана116. с тав 1,
10) члана121. с тав 1. и 2,
11) члана122. с тав 1,
12) члана131. с тав 2,
13) члана132. с тав 1. и 2,
14) члана133. с тав 2. и 3,
15) члана134. с тав 1. и 2,
16) члана153. с тав 1, 3, 4. и 5,
17) члана154. с тав 1, 4. и 5,
18) члана156. с тав 1. и 2,
19) члана158. с тав 5,
20) члана159. с тав 1. и 2,
21) члана163. с тав 4,
22) члана165. с тав 3,
23) члана177. с тав 3,
24) члана178. с тав 1, о с им у с лучају к адаје ис те к ао ро к важе њ аво зачк о ј до зво ли,
25) члана187. с тав 2, ук о лик о је во зач те ш к о , ве о м ате ш к о или по тпуно алк о хо лис ан,
о дно с но по д де јс тво м пс ихо ак тивнихс упс танци,
26) члана203. с тав 8,
27) члана 205. с тав 1, ак о трам ваје м управљ а во зач трам ваја бе зво зачк е до зво ле и
по с е бне до зво ле зауправљ ањ е трам ваје м , о с им у с лучају к адаје во зачк о ј до зво ли
о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к важе њ а,
28) члана243. с тав 1, 2, и 5,
29) члана244. с тав 1, 4. и 5,
30) члана245,
31) члана 246. с тав 1 за во зило к о је је те хничк и не ис правно у по гле ду уре ђаја за
заус тављ ањ е , за управљ ањ е , пне ум атик а и уре ђаја за с пајањ е вучно г и
прик љ учно г во зила,
112
32) члана246. с тав 3,
33) члана246. с тав 4. и 5, ук о лик о им ауграђе не уре ђаје и к о рис ти их,
34) члана247. с тав 1,
35) члана249. с тав 2, ук о лик о во зило уче с твује у с ао браћ ају,
36) члана252. с тав 4,
37) члана268. с тав 1, ук о лик о је во зило није упис ано у је динс тве ни ре гис тар во зила,
38) члана268. с тав 6. и 12,
39) члана274. с тав 3,
40) члана277. с тав 5,
41) члана280. с тав 8,
42) члана294. с тав 3,
43) члана297. с тав 1,
44) члана311. с тав 2.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 10.000 до 50.000 динара к азнић е с е за пре к рш ај
пре дузетник к о ји по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана26. с тав 3,
2) члана30. с тав 2,
3) члана45. с тав 3,
4) члана69. с тав 1, 3. и 5.
5) члана70. с тав 1,
6) члана71. с тав 1,
7) члана72,
8) члана85,
9) члана111. с тав 1. и 5,
10) члана112. с тав 3. тачк е 2, 3, 5. и 6. и с тав 4,
11) члана113. с тав 1, 2. и 3,
12) члана114,
13) члана117. с тав 1,
14) члана122. с тав 5. и 7,
15) члана131. с тав 4. и 6,
16) члана134. с тав 3. и 4,
17) члана151. с тав 2. и 3,
18) члана154. с тав 2,
19) члана155. с тав 1,
20) члана160. с тав 2.
21) члана161. с тав 3,
22) члана162. с тав 2,
23) члана163. с тав 1,
24) члана166. с тав 6,
25) члана169. с тав 2. и 3,
26) члана177. с тав 1,
27) члана178. с тав 1, к адаје ис те к ао ро к важе њ аво зачк о јдо зво ли,
28) члана187.с тав 1,
29) члана187. с тав 2, ук о лик о је во зач лак о или с ре дњ е алк о хо лис ан, аво зач изс тав
4. благо , лак о или с ре дњ е алк о хо лис ан,
30) члана 205. с тав 1, ак о трам ваје м управљ а во зач трам ваја бе зво зачк е до зво ле и
по с е бне до зво ле за управљ ањ е трам ваје м , у с лучају к ада је во зачк о ј до зво ли
о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к важе њ а,
31) члана243. с тав 4,
113
32) члана 246. с тав 1, о с им у по гле ду уре ђаја за заус тављ ањ е , за управљ ањ е ,
пне ум атик а, уре ђаја за с пајањ е вучно г и прик љ учно г во зила, тахо графа и
граничник абрзине ,
33) члана252. с тав 5,
34) члана268. с тав 1, ук о лик о је ис те к ао ро к важе њ аре гис трацио не нале пнице ,
35) члана268. с тав 5, ук о лик о не м апро пис ане ре гис тарс к е таблице ,
36) члана274. с тав 1. и 2,
37) члана276. с тав 1,
38) члана281. с тав 3. и 4,
39) члана294. с тав 4.
9. П рекрш ајне казне за ф изич ко лице
Ч лан 329.
К азно м затво ра о д 30 до 60 дана и 15 к азне них по е на, к азнић е с е во зач к о ји у
с ао браћ ају по с тупа у грубо ј с упро тно с ти с а правилим а с ао браћ аја, при че м у не по к азује
о бзир пре м абе збе дно с ти о с талих уче с ник ау с ао браћ ају (нас илничк аво жњ а).
У к о лик о је во зач прилик о м нас илничк е во жњ е про узро к о вао с ао браћ ајну не зго ду,
к азнић е с е к азно м затво рао д 45 до 60 данаи 18 к азне нихпо е на.
Во зачу из с тава 1. о во г члана ћ е с е изре ћ и и заш титна м е ра забране управљ ањ а
м о то рним во зило м у трајањ у о д најм ањ е 9 м е с е ци, а у с лучају изс тава 2. изре ћ и ћ е с е
заш титнам е разабране управљ ањ ам о то рним во зило м у трајањ у о д 12 м е с е ци.
Ч лан 330.
К азно м затво рао д најм ањ е 15 данаи 14 к азне нихпо е нак азнић е с е запре к рш ај во зач
к о ји:
1. управљ аво зило м бе зво зачк е до зво ле о не к ате го рије к о јо м управљ а, о с им у с лучају
к адаје во зачк о јдо зво ли ис те к ао ро к важе њ а;
2. управљ атурис тичк им во зо м бе зво зачк е до зво ле и по с е бне до зво ле зауправљ ањ е
турис тичк им во зо м , о с им у с лучају к ада је во зачк о ј до зво ли о дно с но по с е бно ј
до зво ли ис те к ао ро к важе њ а;
3. управљ атрам ваје м бе зво зачк е до зво ле и по с е бне до зво ле зауправљ ањ е трам ваје м ,
о с им у с лучају к ада је во зачк о ј до зво ли о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к
важе њ а;
4. управљ а во зило м по д де јс тво м алк о хо ла виш е о д 2,00 mg/ml, к ао и инс трук то р
во жњ е , лице к о је надзире во зачас апро бно м во зачк о м до зво ло м и ис питивач на
прак тично м де лу во зачк о г ис питак адауче с твује у с ао браћ ају;
5. о дбије дас е по двргне утврђивањ у прис ус твау о рганизм у алк о хо ла, о по јних дро га
и забрањ е них ле к о ва по м о ћ у о дго варајућ их с ре дс тава (алк о м е тар, дро га те с т и
др.), о дно с но с тручно м пре гле ду изчлана280. с тав 4, к ао и инс трук то р во жњ е ,
лице к о је надзире во зача с а про бно м во зачк о м до зво ло м и ис питивач на
прак тично м де лу во зачк о г ис питак адауче с твује у с ао браћ ају;
6. је ис к љ уче н изс ао браћ ајаазате че н је у управљ ањ у во зило м завре м е трајањ ато г
ис к љ уче њ а;
7. управљ аво зило м у вре м е трајањ аис к љ уче њ ато г во зилаизс ао браћ аја;
8. управљ а м о то рним во зило м за вре м е трајањ а заш титне м е ре о дно с но м е ре
бе збе дно с ти забране управљ ањ ам о то рним во зило м ;
9. с е напуту у нас е љ у к ре ћ е брзино м к о јаје пре к о 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ;
114
10. с е напуту ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о јаје пре к о 80 km/h ве ћ ао д до зво љ е не , к ао
и во зач изчлана45. с тав 1. тачк а4, к о ји с е напуту ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о ја
је пре к о 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ;
11. с е у зо ни "ус по ре но г с ао браћ аја" к ре ћ е брзино м к о ја је пре к о 50 km/h ве ћ а о д
до зво љ е не ;
12. с е у зо ни "30" и зо ни "ш к о ле " к ре ћ е брзино м к о ја је пре к о 60 km/h ве ћ а о д
до зво љ е не ;
13. но ћ у управљ аво зило м напуту, ане м аук љ уче но није дно с ве тло зао с ве тљ авањ е
путанити пре дњ е по зицио но с ве тло ;
14. не заус тави во зило ис пре д пе ш ачк о г пре лаза на к о м е с е налази најм ањ е је дан
пе ш ак , к ада м у је с ве тло с ним с ао браћ ајним знак о м или знак о м о влаш ћ е но г
с лужбе но г лицапро лаззабрањ е н;
15. с е не заус тави пре д пре лазо м путапре к о же ле зничк е пруге ук о лик о је уре ђај за
затварањ е с ао браћ аја с пуш те н или је по че о да с е с пуш та, или ак о с е дају
с ве тло с ни или звучни знаци к о ји упо зо равају да ћ е тај уре ђај по че ти да с е
с пуш та, о дно с но да с е пре лазу пута пре к о же ле зничк е пруге приближававо з, у
с лучаје вим а к ада с е у во зилу пре во зи де те м лађе о д 12 го дина, или управљ а
ауто бус о м к о јим с е пре во зе путници о дно с но другим во зило м к о јим с е врш и
јавни пре во зпутник а;
16. к ао уче с ник с ао браћ ајне не зго де у к о јо ј је не к о лице задо било те ле с не по вре де ,
о дно с но по гинуло , или је нас тала ве лик а м ате ријална ш те та, није заус тавио
во зило , о дно с но није о баве с тио по лицију и о с тао на м е с ту не зго де до до лас к а
по лиције и заврш е тк аувиђаја;
17. инс трук то р во жњ е к о ји о бављ а прак тичну о бук у к андидата за во заче за вре м е
трајањ азаш титне м е ре о дно с но м е ре бе збе дно с ти забране управљ ањ ам о то рним
во зило м , о дно с но к о ји је изгубио право управљ ањ ам о то рним во зило м о дре ђе не
к ате го рије , о дно с но к о м е је во зачк адо зво лао дузета.
У к о лик о је во зач прилик о м изврш е њ апре к рш ајаизс тав 1. о во г чланапро узро к о вао
с ао браћ ајну не зго ду, к азнић е с е к азно м затво рао д најм ањ е 45 дана, и 16 к азне нихпо е на.
Во зачу из с тава 1. о во г члана ћ е с е изре ћ и и заш титна м е ра забране управљ ањ а
м о то рним во зило м о д најм ањ е 8 м е с е ци, а у с лучају изс тава 2. у трајањ у о д најм ањ е 10
м е с е ци.
Ч лан 331.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 15.000 до 30.000 динараили к азно м затво рау трајањ у
до 30 данак азнић е с е запре к рш ајлице к о је по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана29. с тав 1, ак о с е уре ђај к о рис ти,
2) члана29. с тав 2, залице к о је није пре дузетник ,
3) члана31. к азнић е с е во зач или лице к о је с е ди нас е диш ту у пре дњ е м ре ду и држи у
к рилу де те м лађе о д 12 го дина,
4) члана35. с тав 1,
5) члана36. с тав 1, 2. и 3,
6) члана43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3, к о ји с е у нас е љ у к ре ћ е брзино м к о је је
о д 51 km/h до 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
7) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3, во зач к о ји с е ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о је је
о д 61 km/h до 80 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
8) члана45. с тав 1. тачк а4, во зач к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м к о је је
о д 51 km/h до 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
9) члана53. с тав 1, 2. и 3,
10) члана55. с тав 1. и с тав 3. тачк а4, 5, 7, 8, 10, 14. и 15,
115
11) члана72. с тав 4,
12) члана74,
13) члана77. с тав 2, во зач к о ји не к о рис ти ни дугани о бо ре нас ве тлаак о рис ти с ам о
по зицио нас ве тла,
14) члана78. с тав 2,
15) члана89. с тав 2,
16) члана95. с тав 1. и 2, к азнић е с е во дич ук о лик о к о ло ну чине пре те жно де цам лађа
о д 12 го дина,
17) члана97. с тав 1. и 2, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
18) члана98, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
19) члана99. с тав 1, 5,. и 6,
20) члана 100. с тав 1, ук о лик о с е у во зилу налази де те м лађе о д 12 го дина или
ук о лик о управљ аауто бус о м к о јим с е пре во зе путници или другим во зило м к о јим
с е врш и јавни пре во зпутник а,
21) члана101, к азнић е с е во зач,
22) члана101, к азнић е с е пе ш ак к о ји с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
23) члана102, ук о лик о с е во зило к ре ћ е ауто путе м ,
24) члана103. с тав 1,
25) члана105. с тав 1, ук о лик о је во зило заус тављ е но у с ао браћ ајно ј траци,
26) члана105. с тав 2, ук о лик о во зач врш и по лук ружно о к ре тањ е ,
27) члана106. с тав 5, к азнић е с е влас ник о дно с но во зач,
28) члана107. с тав 1,
29) члана108. с тав 5, к азнић е с е влас ник о дно с но во зач,
30) члана109. с тав 1. и 2,
31) члана110,
32) члана112. с тав 1. тачк а3,
33) члана118. с тав 2,
34) члана120. с тав 2, у с лучају к адас у путници де цам лађао д 12 го дина,
35) члана 121. с тав 2, к азнић е с е во зач чијо ј је во зачк о ј до зво ли о дно с но по с е бно ј
до зво ли ис те к ао ро к важе њ авиш е о д 6 м е с е ци,
36) члана134. с тав 1. и 2,
37) члана142. с тав 2,
38) члана145. с тав 4,
39) члана146. с тав 6, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
40) члана147. с тав 5,
41) члана161. с тав 2, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 31 km/h до 50
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
42) члана162. с тав 1, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о је је о д 51 km/h до 60
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
43) члана163. с тав 2, во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 51 km/h до 60 km/h ве ћ а
о д до зво љ е не ,
44) члана166. с тав 1,
45) члана171. с тав 2,
46) члана174. с тав 1,
47) члан 178. с тав 1, к азнић е с е во зач чијо ј је во зачк о ј до зво ли ис те к ао ро к важе њ а
виш е о д 6 м е с е ци,
48) члана182. с тав 3,
49) члана183. с тав 2. и 3,
50) члана187. с тав 1,
51) члана187. с тав 2. и 4, к азнић е с е лице по д де јс тво м пс ихо ак тивнихс упс танци,
116
52) члана 187. с тав 2. и 4, к азнић е с е лица у с тањ у те ш к е и ве о м а те ш к е
алк о хо лис ано с ти,
53) члана203. с тав 1,
54) члана205. с тав 1, к адаје во зачк о ј до зво ли, о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к
важе њ авиш е о д 6 м е с е ци,
55) члана207. с тав 1,
56) члана211. с тав 1, к азнић е с е инс трук то р во жњ е к о ји е виде нције не во ди тачно и
ве ро до с то јно ,
57) члана212. с тав 1, к азнић е с е инс трук то р во жњ е ,
58) члан 212. с тав 2, к азнић е с е к андидат заво зача,
59) члана215. с тав 3, к азнић е с е инс трук то р во жњ е ,
60) члана216. с тав 1. и 2,
61) члана217. с тав 1,
62) члана221. с тав 1,
63) члана224. с тав 1,
64) члана224. с тав 6, о с им к адаје во зачк о јдо зво ли ис те к ао ро к важе њ а,
65) члана226. с тав 1,
66) члана227. с тав 1, 2. и 4,
67) члана238. с тав 3. и 7, к азнић е с е ис питивач,
68) члана242. с тав 1,
69) члана245. с тав 3,
70) члана246. с тав 4. и 5, ук о лик о им ауграђе не уре ђаје и к о рис ти их,
71) члана247,
72) члана248. с тав 3,
73) члана250. с тав 6,
74) члана262. с тав 1. и 4,
75) члана263. с тав 1,
76) члана268. с тав 1, ук о лик о је во зило није упис ано у је динс тве ни ре гис тар во зила,
77) члана268. с тав 5. ук о лик о не м апро пис ане ре гис тарс к е таблице ,
78) члана273. с тав 1,
79) члана274. с тав 3,
80) члана277. с тав 5,
81) члана280. с тав 3. и 4, к азнић е с е пе ш ак ,
82) члана287. с тав 3,
83) члана288. с тав 3,
84) члана290. с тав 2,
85) члана293. с тав 2,
86) члана306. с тав 4.
У к о лик о је лице изврш е њ е м пре к рш аја изс тава1. о во г члана изазвало не по с ре дну
о пас но с т задруго г уче с ник а у с ао браћ ају, или про узро к о вало с ао браћ ајну не зго ду о дно с но
прибавило с е би или друго м про тивправну им о винс к у или другу к о рис т, к азнић е с е но вчано м
к азно м у изно с у о д 30.000 до 50.000 динараили к азно м затво радо 60 дана.
Ч лан 332.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 6.000 до 20.000 динара к азнић е с е за пре к рш ај лице
к о је по с тупи с упро тно о дре дбам а:
1) члана22. с тав 2. и 5,
2) члана25. с тав 3,
3) члана26. с тав 1,
4) члана29. с тав 1. ак о с е уре ђај налази у во зилу,
117
5) члана33. с тав 1,
6) члана36. с тав 4,
7) члана42. с тав 1,
8) члана43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3, к о ји с е у нас е љ у к ре ћ е брзино м к о јаје
о д 21 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
9) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3, во зач к о ји с е ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о јаје
о д 21 km/h до 40 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
10) члана45. с тав 1. тачк а4, во зач к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м к о ја
је о д 21 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
11) члана47,
12) члана50,
13) члана51. с тав 5,
14) члана54. с тав 2,
15) члана55. с тав 2,
16) члана55. с тав 3. тачк е 1, 2, 6. и 12,
17) члана55. с тав 4,
18) члана57. с тав 1,
19) члана58. с тав 1,
20) члана61. с тав 1. тачк а3,
21) члана66. с тав 1. тачк е 4. и 5,
22) члана67. с тав 1. тачк а3,
23) члана69. с тав 1,
24) члана71. с тав 1,
25) члана72. с тав 1, 2. и 3,
26) члана75. с тав 2,
27) члана79. с тав 1, во зач к о ји завре м е м агле не ук љ учи с ве тлазао с ве тљ авањ е пута,
28) члана80. с тав 1,
29) члана81. с тав 1. тачк а4, ук о лик о к о ло ну пе ш ак ачине пре те жно де цам лађао д 12
го дина,
30) члана81. с тав 1. тачк а5, ук о лик о с е бицик лис так ре ћ е путе м ван нас е љ а,
31) члана81. с тав 1. тачк а6,
32) члана85,
33) члана86. с тав 1,
34) члана88,
35) члана90. с тав 1. тачк а1, заво зачам о то рно г во зила,
36) члана91. с тав 2, заво зачам о то рно г во зила,
37) члана93. с тав 1, 2. и 4, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
38) члана94, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
39) члана95. с тав 2, к азнић е с е во дич к о ло не
40) члана96. с тав 1. и 3, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
41) члана97. с тав 3, ук о лик о с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
42) члана98,
43) члана99. с тав 2, 3. и 6,
44) члана99. с тав 4, ук о лик о с у пе ш аци де цам лађао д 12 го дина,
45) члана100. с тав 1,
46) члана102, ук о лик о с е во зило к ре ћ е м о то путе м ,
47) члана103. с тав 2. тачк а2,
48) члана105. с тав 1. ук о лик о је во зило заус тављ е но у заус тавно ј траци,
49) члана105. с тав 2, ук о лик о с е во зач к ре ћ е во зило м уназад,
50) члана111. с тав 1,
51) члана111. с тав 2. тачк е 1. и 2.
118
52) члана111. с тав 4. и 5,
53) члана112. с тав 1. тачк е 1, 2. и с тава3. тачк е 1. и 4,
54) члана113. с тав 2,
55) члана115. с тав 4,
56) члана116. с тав 1,
57) члана117. с тав 1,
58) члана120. с тав 2,
59) члана 121. с тав 2, к азнић е с е во зач чијо ј је во зачк о ј до зво ли о дно с но по с е бно ј
до зво ли ис те к ао ро к важе њ ане виш е о д 6 м е с е ци,
60) члана134, с тав 3. и 4,
61) члана143. с тав 2,
62) члана144. с тав 3,
63) члана160. с тав 1,
64) члан 161 с тав 2, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 11 km/h до 30
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
65) члана162. с тав 1, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 31 km/h до 50
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
66) члана163. с тав 2, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 31 km/h до 50
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
67) члана167,
68) члана168. с тав 1. тачк е 2, 3, 4, 5. и 6, с тав 2. и с тав 4,
69) члана172. с тав 1. и 2,
70) члана177. с тав 1,
71) члана178. с тав 1, к азнић е с е во зач к о м е је ис те к ао ро к важе њ аво зачк е до зво ле
највиш е 6 м е с е ци и во зач к о м е нак о н ис те к апро бне во зачк е до зво ле није издата
во зачк адо зво ла,
72) члана178. с тав 3,
73) члана182. с тав 4, к азнић е с е у с лучају во жњ е но ћ у,
74) члана182. с тав 5,
75) члана183. с тав 5,
76) члана187. с тав 2. и 4, к азнић е с е лице у с тањ у с ре дњ е алк о хо лис ано с ти,
77) члана190. с тав 4,
78) члана205. с тав 1, к азнић е с е во зач трам вајак о м е је ис те к ао ро к важе њ аво зачк е
до зво ле највиш е 6 м е с е ци о дно с но по с е бне до зво ле зауправљ ањ е трам ваје м ,
79) члана205. с тав 6,
80) члана 211. с тав 1, к азнић е с е инс трук то р во жњ е ак о е виде нције не во ди на
про пис ан начин и уре дно ,
81) члана214. с тав 3,
82) члана217. с тав 2,
83) члана224. с тав 6, у с лучају даје важно с т во зачк е до зво ле ис те к ла,
84) члана226. с тав 3,
85) члана227. с тав 3,
86) члана230. с тав 1,
87) члана242. с тав 3,
88) члана243. с тав 1, 2 , 4. и 5,
89) члана244,
90) члан 245. с тав 1. и 2,
91) члана 246. с тав 1, к азнић е с е во зач к о ји управљ а во зило м к о је је те хничк и
не ис правно у по гле ду уре ђаја за заус тављ ањ е , за управљ ањ е , пне ум атик а и
уре ђајазас пајањ е вучно г и прик љ учно г во зила,
119
92) члана 246. с тав 1, к азнић е с е влас ник во зила к о је је те хничк и не ис правно у
по гле ду уре ђајазазаус тављ ањ е , зауправљ ањ е , пне ум атик аи уре ђајазас пајањ е
вучно г и прик љ учно г во зила, о с им ак о је во зач то г во зилалице с ак о јим живи у
брачно ј или трајно ј ванбрачно ј заје дници, к рвни с ро дник по право ј линији, брат,
с е с тра, ус во јилацо дно с но ус во је ник ,
93) члана246. с тав 3,
94) члана246. с тав 4. и 5, ук о лик о им ауграђе не уре ђаје ане к о рис ти их,
95) члана249.с тав 2,
96) члана252. с тав 5,
97) члана259. с тав 2,
98) члана263. с тав 8,
99) члана264. с тав 6,
100) члана268. с тав 1, ук о лик о је ис те к ао ро к важе њ аре гис трацио не нале пнице ,
101) члана269. с тав 5,
102) члана274. с тав 1. и 2,
103) члана276,
104) члана277. с тав 2,
105) члана291. с тав 2,
106) члана320. с тав 1.
У к о лик о је лице изврш е њ е м пре к рш аја изс тава1. о во г члана изазвало не по с ре дну
о пас но с т задруго г уче с ник а у с ао браћ ају, или про узро к о вало с ао браћ ајну не зго ду о дно с но
прибавило с е би или друго м про тивправну им о винс к у или другу к о рис т, к азнић е с е но вчано м
к азно м у изно с у о д 10.000 до 40.000 динараили к азно м затво радо 45 дана.
Ч лан 333.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 5.000 к азнић е с е за пре к рш ај лице к о ји по с тупи
с упро тно о дре дбам а:
1) члана21,
2) члана22. с тав 4,
3) члана25. с тав 1. и 2,
4) члана26. с тав 2. и 3, к азнић е с е во зач,
5) члана27,
6) члана28. с тав 1. и 3,
7) члана30. с тав 1,
8) члана31,
9) члана32. с тав 1, 2. и 3,
10) члана33. с тав 2,
11) члана34,
12) члана37. с тав 2,
13) члана38,
14) члана42. с тав 2,
15) члана43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3 во зач к о ји с е у нас е љ у к ре ћ е брзино м
к о јаје о д 11 km/h до 20 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
16) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3 во зач к о ји с е ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о ја
је о д 21 km/h до 40 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
17) члана45. с тав 1. тачк а4, во зач к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м к о ја
је о д 11 km/h до 20 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
18) члана45. с тав 2. и 3. к азнић е с е во зач,
19) члана46,
20) члана48.
120
21) члана49,
22) члана51. с тав 1, 2. 3, и 4,
23) члана55. с тав 3. тачк е 3, 9, 11. и 13. и с тав 6,
24) члана56,
25) члана59. с тав 1. тачк а2, с тав 2. и с тав 3,
26) члана62,
27) члана63,
28) члана64,
29) члана66. с тав 1. тачк е 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. и 17,
30) члана67. с тав 1. тачк е 1. и 2,
31) члана68. с тав 1. тачк а4,
32) члана69. с тав 3, 4. и 5,
33) члана70. с тав 1,
34) члана71. с тав 2,
35) члана73,
36) члана76,
37) члана77. с тав 2. во зач к о ји ум е с то дугих к о рис ти о бо ре нас ве тла,
38) члана77. с тав 3,
39) члана79. с тав 1, во зач к о ји завре м е м агле ум е с то о бо ре них или с ве талазам аглу
к о рис ти дугас ве тла,
40) члана80. с тав 2,
41) члана81. с тав 1. тачк а1, ук о лик о пе ш ак с ас о бо м во ди де те м лађе о д 12 го дина,
42) члана81. с тав 1. тачк а7,
43) члана82,
44) члана83. с тав 1,
45) члана86. с тав 2,
46) члана89. с таво ви 3. и 4,
47) члана90, с тав 1. тачк е 3, 4, 5. и 6. заво заче м о то рно г во зила,
48) члана91. с тав 1,
49) члана91. с тав 2, заво зачабицик ла,
50) члана92,
51) члана93. с таво ви 1. и 5,
52) члана94,
53) члана95. с тав 1. и 3, к азнић е с е во дич к о ло не ,
54) члана96. с тав 1. и 3,
55) члана97,
56) члана99.с тав 4,
57) члана100. с тав 2,
58) члана101, к азнић е с е пе ш ак ,
59) члана103. с тав 2. тачк а1 и с тав 3,
60) члана104. с тав 1, 2, 4, и 5,
61) члана105. с тав 2, ук о лик о с е во зач к ре ћ е во зило м уназад заус тавно м трак о м ,
62) члана105. с тав 3,
63) члана106. с тав 6.
64) члана107. с тав 2.
65) члана108. с тав 6,
66) члана109. с тав 3,
67) члана111. с тав 2. тачк е 3. и 4,
68) члана112. с тав 3. тачк е 2, 3, 5, 6. и с тав 4,
69) члана113. с таво ви 1. и 3,
70) члана114,
121
71) члана116. с тав 3, к азнић е с е во зач трак то ра,
72) члана118. с тав 1,
73) члана119. с тав 1.2. и 4,
74) члана120. с тав 1,
75) члана121. с тав 1,
76) члана122. с тав 1. и 5,
77) члана131. с тав 6, к азнић е с е во зач к о ји не к о рис ти зим с к у о пре м у напро пис ан
начин,
78) члана 132. с тав 3, о с им к ада је то о вим зак о но м на другачији начин про пис ано
(с ве тло с ни с ао браћ ајни знак о ви, с ао браћ ајни знак о ви о граниче њ а брзине
к ре тањ а, забране пре тицањ а, пре лаже њ апре к о не ис пре к идане уздужне линије у
трак у нам е њ е ну зас ао браћ ајво зилаизс упро тно г с м е рау с врху пре тицањ аи др.),
79) члана146. с тав 6,
80) члана155. с тав 2,
81) члана160. с тав 3, к азнић е с е во зач к о ји с е не придржавао дре дби издо зво ле ,
82) члан 161. с тав 2, к азнић е с е во зач к о ји о м е так ре тањ е пе ш ак аи бицик лис тау зо ни
ус по ре но г с ао браћ аја,
83) члана161 с тав 2. к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о је је до 10 km/h ве ћ а
о д до зво љ е не ,
84) члана162. с тав 1, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 11 km/h до 30
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
85) члана163. с тав 2, к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 11 km/h до 30
km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
86) члана164. с тав 1. и 4,
87) члана166. с тав 6,
88) члана182. с тав 4, к азнић е с е во зач к о ји к о рис ти те ле фо н,
89) члана184. с тав 2,
90) члана187. с тав 2. к азнић е с е во зач у с тањ у ум е ре не алк о хо лис ано с ти,
91) члана187. с тав 4, к азнић е лице у с тањ у благе и ум е ре не алк о хо лис ано с ти,
92) члана190. с тав 5,
93) члана228. с тав 1. и 3,
94) члан 228. с тав 2, к азнић е с е к андидат заво зача,
95) члана 246. с тав 1, о с им у по гле ду уре ђаја за заус тављ ањ е , за управљ ањ е ,
пне ум атик а, уре ђаја за с пајањ е вучно г и прик љ учно г во зила, тахо графа и
граничник абрзине ,
96) члана249. с тав 4,
97) члана252. с тав 6,
98) члана272. с тав 3,
99) члана306. с тав 3,
У к о лик о је лице изврш е њ е м пре к рш аја изс тава1. о во г члана изазвало не по с ре дну
о пас но с т задруго г уче с ник ау с ао браћ ају, или про узро к о вало с ао браћ ајну не зго ду к азнић е с е
но вчано м к азно м у изно с у о д 6.000 до 18.000 динара.
Ч лан 334.
Н о вчано м к азно м у изно с у о д 3.000 к азнић е с е за пре к рш ај лице к о ји по с тупи
с упро тно о дре дбам а:
1) члана22. с тав 3,
2) члана28. с тав 2.
3) члана30. с тав 2.
4) члана35. с таво ви 2, 3. и 4,
122
5) члана36. с тав 5,
6) члана37. с тав 1,
7) члана40,
8) члана43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3, во зач к о ји с е у нас е љ у к ре ћ е брзино м
до 10 km/h ве ћ о м о д до зво љ е не ,
9) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3, во зач к о ји с е ван нас е љ ак ре ћ е брзино м до 20
km/h ве ћ о м о д до зво љ е не ,
10) члана45. с тав 1. тачк а4, во зач к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м к о ја
је до 10 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
11) члана45. с тав 1. тачк е 5. и 6, во зач к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м
ве ћ о м о д до зво љ е не ,
12) члана52,
13) члана54. с тав 1,
14) члана59. с тав 1. тачк е 1. и 3,
15) члана61. с тав 1. тачк е 1, 2, 4, 5. и 6,
16) члана65. с тав 1,
17) члана65. с тав 2,
18) члана67. с тав 2, 3, 4. и 5,
19) члана68. с тав 1. тачк е 1, 2, 3. и 5,
20) члана75. с тав 1,
21) члана77. с тав 1,
22) члана78. с тав 3,
23) члана79. с тав 2,
24) члана81. с тав 1. тачк е 1, 2, 3. и 4,
25) члана81. с тав 1. тачк а5. к ада с е бицик лис так ре ћ е путе м у нас е љ у где по с то ји
уличнарас ве та,
26) члана86. с тав 3,
27) члана87,
28) члана89. с тав 1,
29) члана90. с тав 1. тачк а7. заво зачам о то рно г во зила,
30) члана90. заво зачабицик ла,
31) члана93. с таво ви 2, 3, 4. и 7,
32) члана96. с тав 2,
33) члана104. с тав 6,
34) члана116. с тав 3, к азнић е с е во зач м о то к ултивато ра,
35) члана116. с тав 4,
36) члана117. с тав 3,
37) члана122. с тав 7,
38) члана128. с тав 1,
39) члана129,
40) члана131. с тав 6, к азнић е с е во зач к о ји не по с е дује зим с к у о пре м у,
41) члана155. с тав 1,
42) члана158. с тав 4,
43) члана162 с тав 1. к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје до 10 km/h ве ћ а
о д до зво љ е не ,
44) члана163 с тав 2. к азнић е с е во зач к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје до 10 km/h ве ћ а
о д до зво љ е не ,
45) члана164. с тав 2. и 3,
46) члана182. с тав 6, к азнић е с е во зач и лице к о је ганадзире ,
47) члана184. с тав 1,
48) члана205. с тав 3,
123
49) члана226. с тав 2,
50) члана 268. с тав 5, ук о лик о таблице о дно с но ре гис трацио на нале пница нис у
по с тављ е не напро пис ананачин или с у не читљ иве ,
51) члана268. с тав 11.
У к о лик о је лице изврш е њ е м пре к рш аја изс тава 1. о во г члана.изазвало не по с ре дну
о пас но с т задруго г уче с ник ау с ао браћ ају, или про узро к о вало с ао браћ ајну не зго ду к азнић е с е
но вчано м к азно м у изно с у о д 5.000 до 15.000 динара.
Ч лан 335.
Запо вре де о дре дби изс ле де ћ ихчлано ваизре ћ ић е с е к ум улативно и к азне ни по е ни:
1) члана25. с тав 3.- 2 к азне напо е на,
2) члана26. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
3) члана29. с тав 1. - 3 к азне напо е наак о с е уре ђај налази у во зилу,
4) члана29. с тав 1. - 6 к азне них по е наак о с е уре ђај к о рис ти,
5) члана31. - 6 к азне них по е наво зачу или лицу к о је с е ди нас е диш ту у пре дњ е м ре ду
и држи у к рилу де те м лађе о д 12 го дина,
6) члана35. с тав 1. - 6 к азне них по е на,
7) члана36. с тав 1, 2. и 3. - 6 к азне нихпо е на,
8) члана36. с тав 4. - 2 к азне напо е на,
9) члана43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3 - 4 к азне напо е наво зачу к о ји с е к ре ћ е у
нас е љ у брзино м к о јаје о д 21 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
10) члана43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3 - 7 к азне них по е на, во зачу к о ји с е
к ре ћ е у нас е љ у брзино м к о јаје о д 51 km/h до 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
11) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3 - 3 к азне напо е наво зачу к о ји с е к ре ћ е ван
нас е љ абрзино м к о јаје о д 41 km/h до 60 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
12) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3 - 6 к азне них по е наво зачу к о ји с е к ре ћ е ван
нас е љ абрзино м к о јаје о д 61 km/h до 80 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
13) члана45. с тав 1. тачк а4. - 7 к азне нихпо е наво зачу к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а,
к ре ћ е брзино м к о јаје о д 51 km/h до 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
14) члана45. с тав 1. тачк а4, - 4 к азне напо е наво зачу к о ји с е у, о дно с но ван нас е љ а,
к ре ћ е брзино м к о јаје о д 21 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
15) члана47. - 3 к азне напо е на,
16) члана50. - 2 к азне напо е на,
17) члана53. с тав 1. - 6 к азне нихпо е на,
18) члана53. с тав 2. и 3. - 5 к азне них по е на,
19) члана54. с тав 2. - 4 к азне напо е на,
20) члана55. с тав 1, с тав 3. тачк е 4, 5, 7, 8, 10, 14. и 15. - 6 к азне них по е на,
21) члана55. с тав 2, с тав 3. тачк е 1, 2, 6. и 12. и с тав 4. - 2 к азне напо е на,
22) члана57. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
23) члана58. с тав 1. - 3 к азне напо е на,
24) члана61. с тав 1. тачк а3. - 2 к азне напо е на,
25) члана66. с тав 1. тачк е 4. и 5. - 2 к азне напо е на,
26) члана67. с тав 1. тачк а3. - 2 к азне напо е на,
27) члана71. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
28) члана72. с тав 4. - 4 к азне напо е на,
29) члана74. - 6 к азне нихпо е на,
30) члана77. с тав 2, - 6 к азне них по е наво зачу к о ји не к о рис ти ни дугани о бо ре на
с ве тлаак о рис ти с ам о по зицио нас ве тла,
31) члана78. с тав 2. - 6 к азне нихпо е на,
32) члана79. с тав 1. - 4 к азне напо е на,
124
33) члана80. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
34) члана85. - 2 к азне напо е на,
35) члана89. с тав 2. - 6 к азне нихпо е на, о с им во зачу бицик ла,
36) члана91. с тав 2. - 2 к азне напо е назаво зачам о то рно г во зила,
37) члана99. с тав 1. - 6 к азне нихпо е на,
38) члана99. с тав 2. - 3 к азне напо е на,
39) члана99. с тав 3. - 3 к азне напо е на,
40) члана99. с тав 5. - 4 к азне напо е на,
41) члана99. с тав 6. - 4 к азне напо е на,
42) члана100. с тав 1. - 4 к азне напо е на,
43) члана100. с тав 1. - 6 к азне нихпо е наук о лик о с е у во зилу налазе де цам лађао д 12
го дина или управљ а ауто бус о м к о јим с е пре во зе путници, о дно с но другим
во зило м к о јим с е врш и јавни пре во зпутник а,
44) члана101. - 6 к азне нихпо е назаво зача,
45) члана102. 3 к азне напо е наук о лик о с е во зило к ре ћ е ауто путе м а2 к азне напо е на
ук о лик о с е во зило к ре ћ е м о то путе м ,
46) члана103. с тав 1. - 6 к азне нихпо е на
47) члана103. с тав 2. тачк а2. - 3 к азне напо е на,
48) члана 105. с тав 2. - 6 к азне них по е на ук о лик о с е во зач по лук ружно о к ре ћ е
во зило м ,
49) члана105. с тав 2. - 3 к азне напо е наук о лик о с е во зач к ре ћ е уназад с ао браћ ајно м
трак о м ,
50) члана107. с тав 1. - 6 к азне нихпо е на,
51) члана109. с тав 1. и 2. - 6 к азне нихпо е на,
52) члана110. - 8 к азне нихпо е на,
53) члана112. с тав 1. тачк а1. -2 к азне напо е на,
54) члана112. с тав 1. тачк а2. - 3 к азне напо е на,
55) члана112. с тав 1. тачк а3. - 4 к азне напо е на,
56) члана112. с тав 3. тачк е 1. и 4. - 2 к азне напо е на,
57) члана116. с тав 1. - 3 к азне напо е на,
58) члана117. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
59) члана118. с тав 2. - 6 к азне нихпо е на,
60) члана120. с тав 2. - 4 к азне напо е нау с лучају к адас у путници де цам лађао д 12
го дина,
61) члана120. с тав 2. - 2 к азне напо е на,
62) члана 121. с тав 2, - 2 к азне на по е на во зачу чијо ј је во зачк о ј до зво ли о дно с но
по с е бно јдо зво ли ис те к ао ро к важе њ ане виш е о д 6 м е с е ци,
63) члана 121. с тав 2. - 5 к азне них по е на во зачу чијо ј је во зачк о ј до зво ли о дно с но
по с е бно јдо зво ли ис те к ао ро к важе њ авиш е о д 6 м е с е ци,
64) члан 142. с тав 2. - 6 к азне нихпо е на,
65) члана143. с тав 2. - 2 к азне напо е на,
66) члана144. с тав 3. - 2 к азне напо е на,
67) члана145. с тав 4. - 7 к азне нихпо е на,
68) члана147. с тав 5. - 6 к азне нихпо е на,
69) члана160. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
70) члана 161. с тав 2. - 4 к азне на по е на во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м к о ја је о д 31
km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
71) члана 161. с тав 2. - 2 к азне на по е на во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м к о ја је о д 11
km/h до 30 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
72) члана 162. с тав 1. - 4 к азне на по е на во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м к о ја је о д 31
km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
125
73) члана162. с тав 1. - 6 к азне них по е наво зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 51
km/h до 60 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
74) члана 163. с тав 2. - 4 к азне на по е на во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м к о ја је о д 31
km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
75) члана163. с тав 2. - 6 к азне них по е наво зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м к о јаје о д 51
km/h до 60 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
76) члан 166. с тав 1. - 6 к азне нихпо е на,
77) члан 171. с тав 2. - 5 к азне нихпо е на,
78) члана172.. с тав 1. и 2. - 2 к азне напо е на,
79) члана174. с тав 1. - 10 к азне них по е на,
80) члан 178. с тав 1. - 2 к азне на по е на во зачу к о м е је ис те к ла важно с т во зачк е
до зво ле до 6 м е с е ци,
81) члан 178. с тав 1. - 5 к азне них по е на во зачу к о м е је ис те к ла важно с т во зачк е
до зво ле виш е о д 6 м е с е ци и во зачу к о м е нак о н ис те к а про бне во зачк е до зво ле
није издатаво зачк адо зво ла,
82) члана182. с тав 3. - 5 к азне нихпо е на,
83) члан 182. с тав 4. - 2 к азне напо е нау с лучају но ћ не во жњ е ,
84) члана183. с тав 3. - 3 к азне напо е на,
85) члана187. с тав 1. - 2 к азне напо е на,
86) члана187. с тав 2. - 8 к азне них по е наво зачу к о ји је по д де јс тво м пс ихо ак тивних
с упс танци,
87) члана187. с тав 2. и 4. - 6 к азне нихпо е налицу у с тањ у с ре дњ е алк о хо лис ано с ти,
88) члана187. с тав 2. и 4. - 10 к азне нихпо е налицу у с тањ у те ш к е алк о хо лис ано с ти,
89) члана 187. с тав 2. и 4. - 12 к азне них по е на лицу у с тањ у ве о м а те ш к е
алк о хо лис ано с ти,
90) члана190. с тав 4. - 2 к азне напо е на,
91) члана205. с тав 1. - 2 к азне напо е наво зачу трам вајак о м е је ис те к ао ро к важе њ а
во зачк е до зво ле о дно с но по с е бне до зво ле за управљ ањ е трам ваје м највиш е 6
м е с е ци;
92) члана205. с тав 1. - 5 к азне них по е наво зачу трам вајак о м е је ис те к ао ро к важе њ а
во зачк е до зво ле о дно с но по с е бне до зво ле за управљ ањ е трам ваје м виш е о д 6
м е с е ци,
93) члана243. с тав 1, 2. и 5. - 2 к азне напо е на,
94) члана245. с тав 3. - 2 к азне напо е на,
95) члана264. с тав 6. - 2 к азне напо е на,
96) члана 268. с тав 1. - 6 к азне них по е на, ук о лик о је во зило није упис ано у
је динс тве ни ре гис тар во зила
97) члана 268. с тав 1. - 2 к азне на по е на, ук о лик о је ис те к ао ро к важе њ а
ре гис трацио не нале пнице ,
98) члана 268. с тав 5. - 2 к азне на по е на, во зачу к о ји не м а про пис ане ре гис тарс к е
таблице ,
99) члана269. с тав 5. - 2 к азне напо е на,
100) члана276. с тав 1. и 2. - 2 к азне напо е на,
101) члана287. с тав 3. - 6 к азне нихпо е на,
102) члана288. с тав 3. - 6 к азне нихпо е на,
103) члана290. с тав 2. - 6 к азне нихпо е на,
104) члана291. с тав 2. - 2 к азне напо е на,
105) члана293. с тав 2. - 6 к азне нихпо е на,
106) члана306. с тав 4. - 5 к азне нихпо е на,
126
Ч лан 336.
У к о лик о је за пре к рш ај изчлана 331 о во г зак о на пре двиђе но изрицањ е к азне них
по е на, у с лучају к ада је изврш е њ е м то г пре к рш аја про узро к о вана с ао браћ ајна не зго да,
о баве зно ћ е с е про пис ани бро јк азне них по е назатај пре к рш ај по ве ћ ати за3.
У к о лик о је за пре к рш ај изчлана 332 о во г зак о на пре двиђе но изрицањ е к азне них
по е на, у с лучају к ада је изврш е њ е м то г пре к рш аја про узро к о вана с ао браћ ајна не зго да,
о баве зно ћ е с е про пис ани бро јк азне них по е назатај пре к рш ај по ве ћ ати за1.
У к о лик о је изврш е њ е м пре к рш аја изазвана с ао браћ ајна не зго да а о дре дбам а о во г
зак о назао с но вни о блик то г пре к рш ајаније пре двиђе но изрицањ е к азне них по е на, прилик о м
о длучивањ ао о дго во рно с ти о баве зно ћ е с е изре ћ и најм ањ е 2 к азне напо е на.
У к о лик о с е у вре м е изврш е њ а пре к рш аја у во зилу учинио ца пре к рш аја за к о је је
пре двиђе но о баве зно изрицањ е к азне них по е на, налази де те м лађе о д 12 го дина, о с им у
ауто бус у к ада с е не врш е о рганизо ван пре во зде це , к ао и у с лучају чињ е њ а пре к рш аја из
по глављ а "О баве зе во зача пре м а пе ш ацим а", учинио цу пре к рш аја ћ е с е пре двиђе ни бро ј
к азне нихпо е назатајпре к рш ај уве ћ ати за2.
У к о лик о во зач прилик о м изврш е њ а пре к рш аја управљ ањ а по д де јс тво м алк о хо ла у
с тањ у с ре дњ е те ш к е , ве о м а те ш к е о дно с но по тпуне алк о хо лис ано с ти управљ а ауто бус о м
к адас е њ им пре во зе путници, во зило м к о јим с е врш и јавни пре во зпутник ао дно с но пре во з
о пас них м ате рија, о дно с но ванре дни пре во з, о дно с но во зило м с аправо м прве нс твапро лаза
или по д пратњ о м , во зачу ћ е с е по ре д про пис аних к азне них по е назатај пре к рш ај о баве зно
изре ћ и и до датна2 к азне напо е на.
Ч лан 337.
У к о лик о је о дре дбам а о во г зак о на за изврш е њ е по је диних пре к рш аја пре двиђе но
о баве зно изрицањ е к азне них по е на, а по с тупајућ и с удија изре к не о по м е ну, пре двиђе ни
к азне ни по е ни с е м о рају изре ћ и.
Про пис анак азнау по гле ду к азне них по е нас е не м о же ублажити.
Ч лан 338.
Заш титна м е ра забране управљ ањ а м о то рним во зило м изре ћ ић е с е к ум улативно
во зачу запо вре де с ле де ћ ихо дре дби:
1) члана29. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е цаак о с е уре ђај к о рис ти,
2) члана31. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е цаво зачу к о ји држи у к рилу де те м лађе о д
12 го дина,
3) члана35. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
4) члана36. с тав 1, 2. и 3. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
5) члана 43. с тав 1. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана
ук о лик о с е у нас е љ у к ре ћ е брзино м к о ја је о д 21 km/h до 50 km/h ве ћ а о д
до зво љ е не ,
6) члана 43. с тав 1.и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3. - у трајањ у о д најм ањ е 4 м е с е ца,
ук о лик о с е у нас е љ у к ре ћ е брзино м к о ја је о д 51 km/h до 70 km/h ве ћ а о д
до зво љ е не ,
7) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана, во зачу к о ји
с е ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о јаје о д 41 km/h до 60 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
8) члана44. и 45. с тав 1. тачк е 1, 2. и 3. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца, ук о лик о с е
ван нас е љ ак ре ћ е брзино м к о јаје о д 61 km/h до 80 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
127
9) члана45. с тав 1. тачк а4. - у трајањ у о д најм ањ е 4 м е с е цаук о лик о с е у, о дно с но
ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м к о јаје о д 51 km/h до 70 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
10) члана45. с тав 1. тачк а4. - у трајањ у о д најм ањ е 30 данаво зачу к о ји с е у, о дно с но
ван нас е љ а, к ре ћ е брзино м к о јаје о д 21 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
11) члана53. с тав 1, 2. и 3, - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
12) члана54. с тав 2, - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
13) члана 55. с тав 1, с тав 3. тачк е 4, 5, 7, 8, 10, 14. и 15, - у трајањ у о д најм ањ е 3
м е с е ца,
14) члана55. с тав 2. и с тав 3. тачк е 1. и 2, - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
15) члана57. с тав 1, - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
16) члана58. с тав 1.- у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
17) члана74. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
18) члана77. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е цаво зачу к о ји не к о рис ти ни дуга
ни о бо ре нас ве тлаак о рис ти с ам о по зицио нас ве тла,
19) члана78. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
20) члана79.- у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
21) члана89. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
22) члана99. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
23) члана99. с тав 5. и 6. - у трајањ у о д најм ањ е 2 м е с е ца,
24) члана 100. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца ук о лик о с е у во зилу налазе
де ца м лађа о д 12 го дина или управљ а ауто бус о м к о јим с е пре во зе путници,
о дно с но другим во зило м к о јим с е врш и јавни пре во зпутник а,
25) члана101. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
26) члана102. - у трајањ у о д најм ањ е 30 данаук о лик о с е во зило к ре ћ е ауто путе м ,
27) члана103. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
28) члана105. с тав 2. - у трајањ у о д 3 најм ањ е м е с е цаук о лик о с е во зач по лук ружно
о к ре ћ е во зило м ,
29) члана 105. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана ук о лик о с е к ре ћ е уназад
с ао браћ ајно м трак о м ,
30) члана107. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
31) члана109. с тав 1. и 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
32) члана110. - у трајањ у о д најм ањ е 6 м е с е ци,
33) члана112. с тав 1. тачк а3. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
34) члана118. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
35) члана120. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,ук о лик о с у путници де цам лађа
о д 12 го дина,
36) члана 121. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца к азнић е с е во зач чијо ј је
во зачк о ј до зво ли о дно с но по с е бно ј до зво ли ис те к ао ро к важе њ а виш е о д 6
м е с е ци,
37) члана142. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
38) члана143. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
39) члана144. с тав 3. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
40) члана145. с тав 4. - у трајањ у о д најм ањ е 4 м е с е ца,
41) члана147. с тав 5. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
42) члана161. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца, во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м
к о јаје за31 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
43) члана162. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 2 м е с е ца, во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м
к о јаје за31 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
44) члана162. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 5 м е с е ци во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м
к о јаје за51 km/h до 60 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
128
45) члана163. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 2 м е с е цаво зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м
к о јаје за31 km/h до 50 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
46) члана163. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 5 м е с е ци во зачу к о ји с е к ре ћ е брзино м
к о јаје за51 km/h до 60 km/h ве ћ ао д до зво љ е не ,
47) члана166. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
48) члана171. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
49) члана174. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 6 м е с е ци,
50) члана 178. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца во зачу к о м е је ис те к ао ро к
важе њ а во зачк е до зво ле виш е о д 6 м е с е ци, во зачу к о м е нак о н ис те к а про бне
во зачк е до зво ле није издатаво зачк адо зво ла,
51) члана182. с тав 3. - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
52) члана182. с тав 4. - у трајањ у о д најм ањ е 30 данау с лучају но ћ не во жњ е ,
53) члана183. с тав 3 - у трајањ у о д најм ањ е 30 дана,
54) члана 187. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 6 м е с е ци за во зача по д де јс тво м
пс ихо ак тивних с упс танци,
55) члана187. с тав 2. и 4. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е цак азнић е с е лице у с тањ у
с ре дњ е алк о хо лис ано с ти,
56) члана 187. с тав 2. и 4. - у трајањ у о д најм ањ е 6 м е с е ци за лица у с тањ у те ш к е
алк о хо лис ано с ти,
57) члана 187. с тав 2. и 4. - у трајањ у о д најм ањ е 8 м е с е ци за лице у с тањ у ве о м а
те ш к е алк о хо лис ано с ти,
58) члана 205. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца, во зачу трам ваја к о м е је
ис те к ла важно с т во зачк е до зво ле о дно с но по с е бне до зво ле за управљ ањ е
трам ваје м завиш е о д 6 м е с е ци,
59) члана 268. с тав 1. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца, ук о лик о је во зило није
упис ано у је динс тве ни ре гис тар во зила,
60) члана287. с тав 3. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
61) члана288. с тав 3. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
62) члана290. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца,
63) члана293. с тав 2. - у трајањ у о д најм ањ е 3 м е с е ца.
Заш титна м е ра забране управљ ањ а м о то рним во зило м м о же с е изре ћ и и за друге
пре к рш аје зак о је с е по с тупак во ди пре д о ргано м запре к рш аје .
У к о лик о је изврш е њ е м пре к рш аја изазвана с ао браћ ајна не зго да а о дре дбам а о во г
зак о на је за о с но вни о блик то г пре к рш аја пре двиђе но изрицањ е заш титне м е ре забране
управљ ањ а м о то рним во зило м , трајањ е те заш титне м е ре ћ е с е про дужити за 2 м е с е ца а
највиш е до 12 м е с е ци.
У к о лик о с е у вре м е изврш е њ а пре к рш аја у во зилу учинио ца пре к рш аја за к о је је
пре двиђе но о баве зно изрицањ е заш титне м е ре забране управљ ањ а м о то рним во зило м ,
налази де те с таро с ти до 12 го дина, о с им у ауто бус у к адас е не врш е о рганизо ван пре во зде це ,
к ао и у с лучају чињ е њ апре к рш ајаизпо глављ а"О баве зе во зачапре м апе ш ацим а" учинио цу
пре к рш ајаћ е с е пре двиђе назаш титнам е рауве ћ ати за2 м е с е ца.
У к о лик о во зач прилик о м изврш е њ а пре к рш аја управљ ањ а по д де јс тво м алк о хо ла у
с тањ у с ре дњ е те ш к е , ве о м а те ш к е о дно с но по тпуне алк о хо лис ано с ти управљ а ауто бус о м
к адас е њ им пре во зе путници, во зило м к о јим с е врш и јавни пре во зпутник а, о дно с но пре во з
о пас них м ате рија, о дно с но ванре дни пре во з, о дно с но во зило м с аправо м прве нс твапро лаза
или по д пратњ о м , во зачу ћ е с е про пис ано трајањ е заш титне м е ре забране управљ ањ а
м о то рним во зило м затајпре к рш ајуве ћ ати за2 м е с е ца.
129
XXII П РЕ ЛА З Н Е И З А В РШ Н Е О Д РЕ Д Б Е
Ч лан 339.
Влада ћ е о бразо вати Те ло за к о о рдинацију по с ло ва бе збе дно с ти с ао браћ аја на
путе вим а и им е но вати члано ве Те ла у ро к у о д три м е с е цао д данас тупањ анас нагу
о во г зак о на.
Је динице те рито ријалне ауто но м ије , о дно с но ло к алне с ам о управе , о с но ваћ е те ла за
к о о рдинацију (к о м ис ија, с аве т и с л) и им е но вати члано ве у ро к у о д ш е с т м е с е ци о д дана
с тупањ анас нагу о во г зак о на.
Ч лан 340.
Влада ћ е о бразо вати Аге нцију за бе збе дно с т с ао браћ аја најк ас није у ро к у о д три
м е с е ци о д данас тупањ анас нагу о во г зак о на.
Аге нција ћ е у ро к у о д 2 м е с е ца пре дло жити надле жно м м инис тарс тву с ле де ћ е
по дзак о нс к е ак те :
1) на о с но ву члана 121 о о буци, начину с про во ђе њ а ис пита и начину во ђе њ а
е виде нцијазаво зачатурис тичк о г во за;
2) на о с но ву члана 204. о ус ло вим а к о је м о ра да ис пуњ ава правно лице к о је врш и
о бук у и про ве ру знањ а и ве ш тина за с тицањ е до зво ле за о бављ ањ е по с ло ва
про фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ), к ао и о о буци, начину с про во ђе њ аис питаи начину
во ђе њ ае виде нција;
3) на о с но ву члана 205. о о буци, начину с про во ђе њ а ис пита и начину во ђе њ а
е виде нцијазаво зачатрам ваја;
4) на о с но ву члана 222. про грам за по лагањ е с тручно г ис пита за пре давача те о ријс к е
нас таве , про грам ао баве зних с е м инараунапре ђе њ азнањ а, начин по лагањ ас тручно г
ис пита и начин по лагањ а про ве ре знањ а, ро к о вим а за о државањ е с е м инара и
изгле ду и с адржају о брас ца до зво ле (лице нце ) и начину во ђе њ а е виде нција о
издатим до зво лам аи лице нцам а;
5) на о с но ву члана 225. о с е м инарим а унапре ђе њ а знањ а, о бављ ањ а про ве ре знањ а,
начин по лагањ а про ве ре знањ а, ро к о вим а за о државањ е с е м инара и изгле ду и
с адржају о брас ца до зво ле (лице нце ) и начину во ђе њ а е виде нција о издатим
до зво лам аи лице нцам а;
6) на о с но ву члана 239. о про грам у за по лагањ е с тручно г ис пита за ис питивача,
про грам у о баве зних с е м инараунапре ђе њ азнањ а, начину по лагањ ас тручно г ис пита
и по лагањ у про ве ре знањ а, ро к о вим азао државањ е с е м инараи изгле ду и с адржају
о брас цадо зво ле (лице нце );
7) на о с но ву члана 240. о ус ло вим а к о је м о ра да ис пуњ ава нас е љ е но м е с то у к о м е с е
о бављ апо лагањ е прак тично г де лаво зачк о г ис пита;
8) на о с но ву члана 263. о нас тавно м про грам у о бук е к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да,
начину о рганизо вањ а и с про во ђе њ а с тручно г ис пита за к о нтро ло ра те хничк о г
пре гле да, про грам унапре ђе њ азнањ а и ве ш тина к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да и
начину о рганизо вањ аи с про во ђе њ апро ве ре знањ аи ве ш тинак о нтро ло рате хничк о г
пре гле да, с адржају и изгле ду до зво ле (лице нце ) зак о нтро ло рате хничк их пре гле да,
и начину во ђе њ ае виде нцијао издатим до зво лам а(лице нцам а);
130
Ч лан 341.
Ближе про пис е зас про во ђе њ е о во г зак о надо но с и м инис тар унутраш њ ихпо с ло вау
ро к у о д ш е с т м е с е ци:
1) нао с но ву члана2. о начину врш е њ ак о нтро ле и ре гулис ањ ас ао браћ ајанапуте вим а;
2) нао с но ву члана121 о о буци, начину с про во ђе њ аис питаи во ђе њ у е виде нција,
3) на о с но ву члан 166. о знак о вим а и наре дбам а к о је даје по лицијс к и с лужбе ник , о
њ ихо во м значе њ у и начину давањ а;
4) на о с но ву члана 183. о по с тупк у издавањ а, изгле ду, с адржини, к арак те рис тик ам а
о брас ца во зачк е до зво ле и про бне во зачк е до зво ле и начину во ђе њ а е виде нција о
во зачим ак о јим ас у издате те до зво ле ;
5) на о с но ву члана 186. о по с тупк у и начину издавањ а и во ђе њ у е виде нција издатих
м е ђунаро днихво зачк ихдо зво ла;
6) нао с но ву члана197. о начину во ђе њ ак азне них по е наи е виде нцијао к азне ним по е ним а
во зилаи о о дузетим во зачк им до зво лам а;
7) на о с но ву члана 202. о начину и по с тупк у изврш е њ а заш титних м е ра, о дно с но м е ра
бе збе дно с ти, во ђе њ у е виде нцијак ао и изгле ду о брас цак о јим с е во зач у пис ано ј фо рм и
о баве ш тавао вре м е ну трајањ аизре че не м е ре ;
8) на о с но ву члана 205. о о буци, начину с про во ђе њ а ис пита и во ђе њ у е виде нција на
пре дло г Аге нције ;
9) нао с но ву члана207. и 210. о во ђе њ у ре гис трапривре дних друш тава, о дно с но њ ихо вих
о гранак а, о дно с но с ре дњ ихс тручних ш к о ла;
10) на о с но ву члана 211. о с адржају начину во ђе њ а и ро к о вим а чувањ а е виде нција о
к андидатим ак о ји с е о с по с о бљ авају заво заче ;
11) на о с но ву члана 213, 214. и 215. о нас тавно м про грам у и плану те о ријс к е и прак тичне
о бук е заво заче , к ао и о начину с про во ђе њ а;
12) нао с но ву члана222. и члана225. о про грам у запо лагањ е с тручно г ис питазапре давача
те о ријс к е нас таве , про грам у о баве зних с е м инара унапре ђе њ а знањ а, начину по лагањ а
с тручно г ис питаи по лагањ у про ве ре знањ а, ро к о вим азао државањ е с е м инараи изгле ду
и с адржају о брас цадо зво ле (лице нце );
13) нао с но ву члана230. о о знак ам азам о то рно и прик љ учно во зило зао бук у к андидатаза
во заче ;
14) нао с но ву члана232. о о рганизо вањ у, с про во ђе њ у и начину по лагањ аво зачк о г ис питаи
во ђе њ у е виде нцијаи ро к о вим ањ ихо во г чувањ а;
15) нао с но ву члана239. о про грам у запо лагањ е с тручно г ис питазаис питивача, про грам у
о баве зних с е м инара унапре ђе њ а знањ а, начину по лагањ а с тручно г ис пита и по лагањ у
про ве ре знањ а, ро к о вим азао државањ е с е м инараи изгле ду и с адржају о брас цадо зво ле
(лице нце );
16) нао с но ву члана240. о ус ло вим ак о је м о раис пуњ авати нас е љ е но м е с то у к о је м с е о бављ а
по лагањ е прак тично г ис пита и е виде нцијам а о м е с тим а к о ја ис пуњ авају про пис ане
ус ло ве ;
17) на о с но ву члана 253. о ус ло вим а к о је м о рају ис пуњ авати о влаш ћ е на правна лица к о ја
утис к ују иде нтифик ацио не о знак е , начин и по с тупак утис к ивањ анаво зилу;
18) нао с но ву члана254. о те хничк о м пре гле ду во зила;
19) на о с но ву члана 255. о начину во ђе њ а ре гис тра привре дних друш тава о влаш ћ е них за
врш е њ е те хничк их пре гле да;
20) нао с но ву члана256. о ус ло вим ак о је м о рају ис пуњ авати привре днадруш твак о јаврш е
те хничк и пре гле д во зила;
131
21) на о с но ву члана 263. о нас тавно м про грам у о бук е к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да,
начину о рганизо вањ аи с про во ђе њ ас тручно г ис питазак о нтро ло рате хничк о г пре гле да,
про грам у унапре ђе њ а знањ а и ве ш тина к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да и начину
о рганизо вањ а и с про во ђе њ а про ве ре знањ а и ве ш тина к о нтро ло ра те хничк о г пре гле да,
с адржају и изгле ду до зво ле (лице нце ) за к о нтро ло ра те хничк их пре гле да, и начину
во ђе њ ае виде нцијао издатим до зво лам а(лице нцам а) напре дло г Аге нције ;
22) на о с но ву члана 268. о с адржини и начину во ђе њ а је динс тве но г ре гис тра во зила,
ус ло вим азаупис во зилау ре гис тар, начину и ус ло ву заиздавањ е с ао браћ ајне до зво ле и
ре гис тарс к их таблица и с адржају, изгле ду и те хничк им к арак те рис тик ам а с ао браћ ајне
до зво ле и ре гис тарс к ихтаблица, начину по с тављ ањ аре гис тарс к их таблица
23) на о с но ву члана 278. о начину, по с тупк у и с ре дс твим а с про во ђе њ а к ао и во ђе њ у
о баве знихе виде нцијао прим е ни по с е бнихм е раи о влаш ћ е њ а;
24) нао с но ву члана297. о начину о рганизо вањ апо с ло вас ао браћ ајау привре дно м друш тву
или друго м правно м лицу, о дно с но државно м о ргану и о ргану с ам о управе и
пре дузетник ак о ји врш и пре во зу друм с к о м с ао браћ ају, к ао и во ђе њ у е виде нцијао о вим
по с ло вим а.
Ч лан 342.
Ближе про пис е зас про во ђе њ е о во г зак о надо но с и м инис тар надле жан запо с ло ве
с ао браћ ајау ро к у о д ш е с т м е с е ци :
1) нао с но ву члана2. о начину врш е њ аре гулис ањ ас ао браћ ајанапуте вим анаде лу на
к о м е с е изво де радо ви;
2) нао с но ву члана7. о по де ли м о то рних и прик љ учнихво зила;
3) нао с но ву члана26. о о значавањ у во зилак о јим ас е врш и о рганизо ван пре во зде це ,
к ао и о изгле ду и начину по с тављ ањ апо с е бно г знак а;
4) нао с но ву члана121. о ус ло вим ау по гле ду к о риш ћ е њ аи те хничк ихк арак те рис тик а
турис тичк о г во за;
5) нао с но ву члана131. о начину, вре м е ну по с е до вањ аи к о риш ћ е њ азим с к е о пре м е на
во зилу у с ао браћ ају напуте вим а.
6) нао с но ву члана153. у по гле ду врс те , изгле да, те хничк ихк арак те рис тик аи начина
по с тављ ањ аи м е с тим анак о јим ас е м о рају по с тавити браници или по лубраници
уре ђајазадавањ е с ве тло с них, звучнихзнак о ваи начину њ ихо ве упо тре бе ;
7) нао с но ву члана154. о привре м е но ј с ао браћ ајно јс игнализацији, начину изво ђе њ а
радо ванапуту, изгле ду, те хничк им к арак те рис тик ам а, начину по с тављ ањ аи
упо тре бе браник аи другихс ре дс тавазао бе збе ђе њ е м е с танак о м е с е изво де радо ви;
8) нао с но ву члана156. у ус ло вим ак о је м о рају ис пуњ авати јавни путе ви ван нас е љ е но г
м е с та, к ао и у нас е љ е но м м е с ту, у по гле ду бе збе дно с ти с ао браћ аја;
9) нао с но ву члана158. о начину и по с тупк у до но ш е њ аре ш е њ ак ао и ус ло вим аза
до но ш е њ е ре ш е њ ак о јим с е по је диним к о рис ницим ао до бравадаприлик о м уче ш ћ ау
с ао браћ ају о дс тупе о д по је диначнихо дре дби ре жим ас ао браћ ајапри че м у с е не с м е
о м е тати и угро зити бе збе дно и не с м е тано о двијањ е с ао браћ ајанапуту;
10) нао с но ву члана166. о изгле ду, начину давањ азнак о вак о је дају о дре ђе налицак о је
изво де радо ве нам е с тим агде је нас талапре пре к ак о јас е не м о же о дм ахук ло нити;
11) нао с но ву члана182. о изгле ду, те хничк им к арак те рис тик ам аи начину по с тављ ањ а
по с е бне о знак е наво зилак о јим управљ алице с апро бно м во зачк о м до зво ло м ;
12) нао с но ву члана204. о про грам у о бук е и с е м инараунапре ђе њ азнањ аи ве ш тина,
начину по лагањ аис пита, изгле ду и с адржају о брас цадо зво ле зао бављ ањ е по с ло ва
про фе с ио нално г во зача(Ц ПЦ ), и уве ре њ у о ус пе ш но заврш е но ј про ве ри знањ аи
ве ш тиназао бављ ањ е по с ло ваво зача, напре дло г Аге нције ;
132
13) нао с но ву члана244. о трајањ у, управљ ањ у и о дм о рим аво зачаузс аглас но с т
М инис тарс тваунутраш њ их по с ло ва;
14) нао с но ву члана245. о начину упо тре бе и к о риш ћ е њ атахо графа;
15) нао с но ву члана246. о ус ло вим ак о је м о рају даис пуњ авају во зилау с ао браћ ају на
путу у по гле ду дим е нзија, те хничк их ус ло ваи уре ђаја, с к ло по вa и о пре м е и
те хничк ихно рм атива;
16) нао с но ву члана286. о начину упо тре бе с ре дс твазас ним ањ е и њ ихо вим те хничк им
к арак те рис тик ам а- узс аглас но с т М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ва;
17) нао с но ву члана296. о ус ло вим ак о је м о радаис пуњ аваправно лице к о је врш и
ук лањ ањ е во зилаизо во г члана, к ао и о начину ук лањ ањ аи чувањ аво зила,
про пис аним е виде нцијам ао ук ло њ е ним во зилим аи пре дузетим радњ ам ана
ук лањ ањ у - узс аглас но с т М инис тарс тва унутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 343.
Ближе про пис е за с про во ђе њ е о во г зак о на до но с и м инис тар надле жан за по с ло ве
здрављ ау ро к у о д ш е с т м е с е ци:
1) нао с но ву члана179. о здравс тве ним про пис им ак о је м о рају даис пуњ авају во зачи
о дре ђе нихк ате го ријам о то рнихво зила;
2) на о с но ву члана 188. о ус ло вим а к о је м о ра да ис пуњ ава правно лице
о влаш ћ е но за врш е њ е здравс тве но г пре гле да у по гле ду к адро ва, про с то ра и
о пре м е к ао и начину о бављ ањ а здравс тве но г пре гле да, начину и по с тупк у
издавањ а уве ре њ а и во ђе њ а е виде нција о о бављ е ним пре гле дим а и издатим
уве ре њ им а;
3) на о с но ву члана 194. о с ас таву, начину рада и по с тупк у пре д друго с те пе но м
к о м ис ијо м ;
4) нао с но ву члана199. о здравс тве ним ус ло вим ак о је м о радаис пуни во зач к о је м је
5)
6)
7)
8)
во зачк а до зво ла о дузета збо г не с аве с но с ти, начину и по с тупк у о бављ ањ а тих
здравс тве нихпре гле даи во ђе њ у е виде нције о тим здравс тве ним пре гле дим а;
нао с но ву члана241.о ус ло вим ак о је м о радаис пуњ аваправно лице к о је врш и о бук у
изпрве по м о ћ и у по гле ду про с то рија, о пре м е и с тручно г к адра, к ао и про грам у о бук е
и начин о рганизо вањ аи с про во ђе њ аис питаи издавањ апо тврде о по ло же но м ис питу,
с адржају, изгле ду, начину њ е но г издавањ аи во ђе њ у про пис анихе виде нција;
на о с но ву члана 242. о ус ло вим а к о је м о ра да ис пуњ ава пре давач - ис питивач из
о блас ти прве по м о ћ и, начину с тицањ адо зво ле (лице нце ), изгле ду и с адржају до зво ле
(лице нце ) пре давача- ис питивача;
на о с но ву члана 280. про пис ује ус ло ве к о је у по гле ду с тручних к адро ва, о пре м е и
других ус ло ва м о рају ис пуњ авати здравс тве не ус тано ве к о је врш е анализу к рви и
урина у циљ у утврђивањ а с адржаја алк о хо ла, о по јних дро га и ле к о ва к о ји с у
забрањ е ни за упо тре бу пре и завре м е во жњ е у о рганизм у и начин узим ањ ак рви и
утврђивањ а с адржине алк о хо ла у к рви о дно с но у урину о дно с но о по јних дро га и
ле к о вак о ји с у забрањ е ни заупо тре бу пре и завре м е во жњ е ;
на о с но ву члана 283. о ус ло вим а к о је м о ра ис пуњ авати про с то рија за задржавањ е
про пис ује - узс аглас но с т М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ва.
Ч лан 344.
Ближе про пис е за с про во ђе њ е о во г зак о на до но с и м инис тар надле жан за по с ло ве
о дбране у ро к у о д ш е с т м е с е ци:
133
1) нао с но ву члана2. о начину врш е њ ак о нтро ле и ре гулис ањ ас ао браћ ајаво јних во зила
напуте вим а;
2) на о с но ву члана 207. о вас питањ у и о бразо вањ у во јних лица за во заче м о то рних
во зила;
3) нао с но ву члана268. о ре гис трацији во зилаВо јс к е Србије .
Ч лан 345.
Ближе про пис е о про грам у, ус ло вим а и начину о бразо вањ а и по лагањ а ис пита за
инс трук то раво жњ е нао с но ву члана223. о во г зак о на, до но с и м инис тар надле жан запо с ло ве
о бразо вањ а, у ро к у о д ш е с т м е с е ци.
Ч лан 346.
Влада, у ро к у о д ш е с т м е с е ци о д данас тупањ анас нагу о во г зак о на, до но с и ак те
к о јим ао дре ђује :
1) уде о к о ји с е издваја Аге нцији из с ре дс тава наплаћ е них но вчаних к азни за
пре к рш аје у о блас ти бе збе дно с ти с ао браћ аја;
2) вис ину по с е бних нак надазао бављ ањ е по с ло вак о је врш и Аге нција, к ао и нак нада
за издавањ е до зво ла (лице нци) и других по с ло ва унапре ђе њ а бе збе дно с ти
с ао браћ ајау надле жно с ти Аге нције ;
3) најнижу це ну те о ријс к е и прак тичне о бук е на пре дло г м инис тарс тва
надле жно г затрго вину и ус луге ;
4) најнижу це ну запо лагањ е во зачк о г ис питанапре дло г м инис тарс тванадле жно г за
трго вину и ус луге и М инис тарс тваунутраш њ ихпо с ло ва;
5) најнижу це ну ре до вно г и ванре дно г те хничк о г пре гле даво зила, напре дло г
м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге ;
6) це ну к о нтро лно г те хничк о г пре гле даво зила;
7) вис ину нак надазаврш е њ е здравс тве них ус лугаизчлана280;
8) вис ину нак наде запре м е ш тањ е во зила;
9) вис ину нак наде за ук лањ ањ е не про пис но парк ирано г во зила на пре дло г
м инис тарс тванадле жно г затрго вину и ус луге .
Ч лан 347.
Про пис и до не ти на о с но ву Зак о на о о с но вам а бе збе дно с ти с ао браћ аја на путе вим а
("Службе ни лис т СФ Р Ј", бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91, "Службе ни лис т СР Ј", бр. 34/92,
13/93, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002) и Зак о на о бе збе дно с ти с ао браћ аја на путе вим а
("Службе ни глас ник СР С", бр. 58/82, 15/84, 5/86 и 21/90, "Службе ни глас ник Р С", бр. 28/91,
53/93, 67/93, 48/94 и 25/97) прим е њ ују с е до до но ш е њ а но вих по дзак о нс к их про пис а,
ук о лик о нис у у с упро тно с ти с ао дре дбам ао во г зак о на.
Ч лан 348.
Д ано м с тупањ анас нагу о во г зак о напре с таје даваже Зак о н о о с но вам абе збе дно с ти
с ао браћ аја на путе вим а (“Службе ни лис т СФ Р Ј” , бр 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 и 11/91,
"Службе ни лис т СР Ј", бр. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 и 3/02), о с им у по гле ду с ле де ћ их
члано ва(к о ји с е прим е њ ују до до но ш е њ апо дзак о нс к ихак атаизчлано ва341, 342, 343, 344. и
345. о во г зак о на):
134
195. до члана206;
207. и 208;
165. до 169,
171. до 182,
194,
к ао и к азне не о дре дбе к о је с е о дно с е напо вре де о дре дби изтачак а1. до 5. о во г с тава.
Д ано м с тупањ анас нагу о во г зак о напре с таје даваже Зак о н о бе збе дно с ти с ао браћ аја
на путе вим а (“Службе ни глас ни СР С” бро ј 53/82, 15/84, 5/86 и 21/90, "Службе ни глас ник
Р С'', бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 25/97), о с им у по гле ду с ле де ћ их члано ва (к о ји с е
прим е њ ују до до но ш е њ а по дзак о нс к их ак ата из члано ва 341, 342, 343, 344. и 345 о во г
зак о на):
1) 132. до 142;
2) 143 до 147,
3) 83. до 110,
4) 111. до 120,
5) 130. и 131,
к ао и к азне не о дре дбе к о је с е о дно с е напо вре де о дре дби изтачак а1. до 5. о во г с тава.
1)
2)
3)
4)
5)
Ч лан 349.
О дре дбе о во г зак о на к о је с е тичу к азне них по е на, прим е њ иваћ е с е дано м
по че тк априм е не про пис ао пре к рш ајим ак о јим с е уре ђује изрицањ е к азне них по е на.
Ч лан 350.
Р е ш е њ а к о јим а с е привре дна друш тва за врш е њ е те хничк о г пре гле да о влаш ћ ују
пре с тају даваже нак о н ис те к аје дне го дине о д с тупањ анас нагу по дзак о нс к о г ак так о јим ћ е
бити уре ђе но питањ е врш е њ ате хничк ихпре гле данао с но ву о во г зак о на.
Р е ш е њ а к о јим а с е утврђује ис пуњ е но с т ус ло ва за рад це нтара за о бук у во зача
пре с тају даваже нак о н ис те к аје дне го дине о д с тупањ анас нагу по дзак о нс к их ак так о јим ћ е
бити уре ђе но питањ е о с по с о бљ авањ анао с но ву о во г зак о на.
Р е ш е њ а о о влаш ћ е њ у за ис питивањ е во зила пре с тају да важе с тупањ е м на с нагу
по дзак о нс к ихак атак о јим ћ е бити уре ђе но питањ е ис питивањ е во зила.
По с то је ћ е во зачк е до зво ле важе до ис те к а ро к а важе њ а назначе но г у во зачк о ј
до зво ли, анајк ас није до пе т го динао д с тупањ анас нагу о во г зак о на.
По с то је ћ е по тврде о по знавањ у с ао браћ ајних про пис апре с тају даваже нак о н ис те к а
је дне го дине о д с тупањ анас нагу по дзак о нс к о г ак так о јим ћ е бити уре ђе но питањ е издавањ а
во зачк ихдо зво ла.
По с то је ћ е до зво ле заво заче трак то рапре с тају даваже нак о н ис те к аје дне го дине о д
с тупањ а на с нагу по дзак о нс к о г ак та к о јим ћ е бити уре ђе но питањ е издавањ а во зачк их
до зво ла.
По с то је ћ е с ао браћ ајне до зво ле , о дно с но по тврде о привре м е но ј ре гис трацији во зила,
о дно с но по тврде о ре гис трацији трак то ра нам е њ е но г за уче ш ћ е у јавно м с ао браћ ају и
прик љ учно г во зила к о је вуче о вај трак то р, важе до ис те к а ро к а важе њ а назначе но г у
с ао браћ ајно јдо зво ли о дно с но по тврди.
По тврде о ре гис трацији во зила на м о то рни по го н издате за радну м аш ину,
м о то к улитвато р, бицик л с а м о то ро м и по тврда о ре гис трацији трак то ра нам е њ е но г за
о бављ ањ е по љ о привре дних радо ваи прик љ учно во зило к о је вуче о вај трак то р, пре с тају да
важе нак о н ис те к а је дне го дине о д с тупањ а на с нагу по дзак о нс к о г ак та к о јим ћ е бити
135
уре ђе но питањ е врш е њ ате хничк их пре гле данао с но ву о во г зак о на.
Ч лан 351.
Пре к рш аји и привре дни пре с тупи учињ е ни пре с тупањ анас нагу о во г зак о на, во дић е
с е по о дре дбам а зак о на к о ји с у важили у вре м е изврш е њ а пре к рш аја о дно с но привре дно г
пре с тупа, ук о лик о с у по вре де тихо дре дби к ажњ иве и по о во м зак о ну.
Запо че ти пре к рш ајни по с тупци к о ји до с тупањ а на с нагу о во г зак о на не буду
правно с нажно ре ш е ни нас тавић е с е по о дре дбам азак о нак о ји с у важили у вре м е изврш е њ а
пре к рш аја о дно с но по дно ш е њ а захте в за по к ре тањ е пре к рш ајно г по с тупк а, ук о лик о с у
по вре де тихо дре дби к ажњ иве и по о во м зак о ну.
По с тупак запо вре де о дре дби Зак о нао о с но вам абе збе дно с ти с ао браћ ајанапуте вим а
("Службе ни лис т СФ Р Ј", бр. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91) к о је с у учињ е не до дана
с тупањ а на с нагу о во г зак о на а пре дс тављ ају привре дне пре с тупе , ук о лик о с у по вре де тих
о дре дби к ажњ иве и по о во м зак о ну, во дић е с е к ао пре к рш ајни по с тупци у с к ладу с а
надле жно с тим а про пис аним о вим зак о но м , во де ћ и рачуна о ро к о вим а зас таре ло с ти за
во ђе њ е пре к рш ајно г по с тупк а.
Ч лан 352.
О вај зак о н с тупа на с нагу о с м о г дана о д дана о бјављ ивањ а у "Службе но м
глас ник у Р е публик е Србије ".
Ваш е к о м е нтаре м о же те с лати [email protected]
136
Download

Nacrt Zakona o bezbednosti u saobraćaju - Predlog - Auto