Crnogorski kvalifikacioni okvir
CKO
Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?
Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) instrument koji
omogućava svrstavanje, upoređivanje, razvijanje i
razumijevanje kvalifikacija, njihovu povezanost i jasan
pregled različitih puteva sticanja kvalifikacija za potrebe
tržišta rada i društva.
Crnogorski kvalifikacioni okvir je namijenjen
svim starosnim grupama osoba koje uče,
poslodavcima i široj javnosti.
Crnogorski kvalifikacioni okvir - principi
• Ishodi učenja iskazuju se kroz znanje, vještine i
kompetencije,
• Svrstavanje kvalifikacija u nivoe, odnosno u podnivoe,
• Prenosivost kredita,
• Uporedivost sa Evropskim kvalifikacionim okvirom,
• Obezbjeđivanje kvaliteta u procesu sticanja i razvoja
kvalifikacija,
• Saradnja svih zainteresovanih strana i
• Transparentnost.
Crnogorski kvalifikacioni okvir – ciljevi
• Jasno definisanje ishoda učenja,
• Vrednovanje različitih kvalifikacija unutar cjelokupnog
sistema kvalifikacija,
• Podsticanje i razvijanje cjeloživotnog učenja,
• Da pokaže jasne veze između različitih djelova sistema,
• Da ukazuje na puteve prohodnosti i napredovanja kroz i u
okviru sistema obrazovanja i osposobljavanja,
• Međunarodnu uporedivost kvalifikacija,
• Promovisanje značaja ključnih stručnih kompetencija i
• Obezbjeđivanje kvaliteta u sistemu kvalifikacija.
Crnogorski kvalifikacioni okvir obuhvata
• Nivoe, odnosno podnivoe kvalifikacija,
• Opise nivoa i ishoda učenja za svaki nivo,
odnosno podnivo kvalifikacija,
• Obim kvalifikacije,
• Tipove kvalifikacija i isprave kojima se
dokazuju stečene kvalifikacije.
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira
1. Nivo
Crnogorski kvalifikacioni okvir ima osam (8) nivoa
složenosti kvalifikacija. Nivoi I, IV i VII imaju podnivoe
Nivoi predstavljaju niz uzastopnih stepena.
Definisani su u smislu nivoa složenosti znanja,
vještina i stepena samostalnosti i odgovornosti
koje kandidat može da demonstrira.
Kvalifikacije se svrstavaju na osnovu složenosti
postignutih ishoda učenja u osam nivoa CKO
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira
2. Opisi nivoa
Opisi nivoa su tvrdnje koje pokazuju dubinu i
opseg učenja na određenom nivou.
Stepen samostalnosti i odgovornosti: Samostalnost u
odlučivanju u novim i kritičnim situacijama unutar
djelokruga svog rada, uvođenje promjena i poboljšanja pri
planiranju i organizaciji radnih procesa...
Vještine: Izvođenje velikog broja raznovrsnih,
kompleksnih i složenih radnih zadataka u novim i
nepoznatim uslovima i situacijama, uz primjenu
različitih metoda, tehnika...
Znanja: Sveobuhvatna i sistematična teorijska i stručna
znanja, koja podržavaju poslove odgovarajućeg
stručnog/predmetnog područja i omogućavaju kritičko
razumijevanje...
Opšta teorijska i praktična znanja, vještine i
kompetencije određuju se kroz opšti opis nivoa, odnosno
podnivoa kvalifikacija.
Opisi nivoa:
• Preciziraju nivo složenosti znanja, vještina i stepen
odgovornosti i samostalnosti koje lice stiče učenjem,
• Služe kao vodič za vrstu zahtjeva kojima kandidat
mora udovoljiti na svakom nivou,
• Mogu se primijeniti na specifične discipline i načine
učenja.
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira
3. Kredit (kreditni poen/bod)
Svaka kvalifikacija ima numeričku vrijednost
izraženu brojem kredita (kreditnih poena/bodova)
Broj kredita ukazuje na vrijeme koje će osoba
prosječnih sposobnosti potrošiti u procesu
učenja kako bi ostvarila rezultate (ishode)
predviđene za određenu kvalifikaciju.
1 kredit CKO = 25 sati učenja
Crnogorski sistem prenosa kredita (CSPK)
Proces koji omogućava da se ishodi učenja postignuti u
jednom kontekstu mogu uvažiti u drugom kontekstu.
Zasniva se na postupcima provjere, potvrđivanja i
priznavanja i usklađen je sa Evropskim transferom
kredita za visoko obrazovanje (ECTS) i za stručno
obrazovanje i osposobljavanje (ECVET).
• Krediti su prenosivi. Jednom stečeni kredit/i se
mogu koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom
nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,
• Obim kvalifikacije nivoa obrazovanja određuje se
najmanjim brojem od 60 kredita CSPK, što odgovara
jednoj školskoj, odnosno studijskoj godini,
•Najmanji broj kredita za koji je moguće dobiti
formalnu potvrdu (sertifikat, uvjerenje) je jedan (1).
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira
4. Sektori
Kvalifikacije su grupisane prema sektoru kojem pripadaju.
Sektor označava oblast učenja i/ili zapošljavanja. Sektori
kvalifikacija sadrže podsektore, oblasti i podoblasti.
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Humanistika i umjetnost
Građevinarstvo i uređenje prostora
Prirodne nauke
Obrazovanje i osposobljavanje
Zdravstvo i socijalna zaštita i td.
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira
5. Tipovi kvalifikacija
Kvalifikacija nivoa obrazovanja: Stiče se završetkom
javno važećeg obrazovnog programa i dostizanjem
potrebnog obima kvalifikacije, a nakon propisane
provjere.
Stručna kvalifikacija: Stiče se završetkom dijela javno
važećeg obrazovnog programa (modul/kurs),
završetkom posebnog programa obrazovanja, a nakon
sprovedene provjere.
Ostalo: Kvalifikacije koje ne pripadaju ni jednom od
gorenavedenih tipova kvalifikacija
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira
6. Vrste isprava
Diploma
Diploma je vrsta isprave i služi kao dokaz o
stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja.
Sertifikat (potvrda/uvjerenje)
Dokaz o stečenoj stručnoj kvalifikaciji, dijelu
kvalifikacije ili drugoj kvalifikaciji
Kvalifikacija nivoa
obrazovanja
Diploma
Stručna kvalifikacija
Sertifikat
(potvrda/uvjerenje)
Ostalo
Organi i tijela nadležni za razvijanje, provjeru,
usvajanje, priznavanje i svrstavanje kvalifikacija u CKO:
• Ministarstvo;
• Organ državne uprave nadležan za poslove rada;
• Centar za stručno obrazovanje;
• Zavod za školstvo;
• Ispitni centar;
• Obrazovne ustanove/organizatori obrazovanja;
• Organ uprave nadležan za poslove statistike;
• Savjet za kvalifikacije;
• Nacionalni savjet za obrazovanje;
• Savjet za visoko obrazovanje; i
• Sektorske komisije.
Proces razvijanja CKO kvalifikacije
Sektorske komisije za
kvalifikacije identifikuju
potrebe i predlažu
razvoj/reviziju kvalifikacija
Zavod za školstvo, Centar
za stručno obrazovanje i
visokoškolske ustanove
razvijaju kvalifikacije
Savjet za kvalifikacije
odobrava kvalifikacije
Proces odobravanja kvalifikacija
•
•
CKO kvalifikacije odobrava Savjet za kvalifikacije,
U CKO će biti uključene samo one kvalifikacije koje:
(a) formom zadovoljavaju standarde za razvoj
kvalifikacija i
(b) kvalifikacije koje, po sadržaju – znanja, vještine i
stepen odgovornosti i samostalnosti na određenom
nivou CKO, odgovaraju zahtjevima sektorskih
komisija za kvalifikacije.
Za više informacija posjetite web sajt
Crnogorski kvalifikacioni okvir
http://www.cko.edu.me
HVALA
Download

(u PDF formatu).