I
A D V O K A T S KKAA N C E L A RJ IA
" M U H I Ei D R Rr_i
4rS
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 04495313 P
Bijeljina,24.10.201
4. godine
z*'"fu
Osnovnisudu Bijeljini, po sudiji Destanovi6Senadu,u pravnoj stvarituZioca,Fond za
penzijskoi invalidskoosiguranjeRS, sa sjedi5temu Bijeljini, ul. Njego5evabr.2Sa,zastupano
po zakonskom zastupniku Milii Mladenu, a oba zastupanapo punomodniku Stevanovid
Vesni, advokatuiz Bijeljine, protiv tuZenog,Mastilo Zorana,sina Zivorada,iz Bijeljine, ul.
Neznanihjunaka br. 9lll,zastupan po punomo6nikuMuhi6 Faiku, advokatu,iz Tuzle, ul.
MehmedalijeMaka Dizdarabb., radi utvrdenjai predajeu posjedstana,vsp.100.000,00
KM,
nakon odrLaneusmene,glavne i javne rasprave,dana 16.09.2014.godine, u prisutnosti
punomo6nikaparnidnih stranaka i tuZenogalidno, donio je, dana 24.10.2014.godine,
sljede6u:
PRESUDU
Odbija se tuZbeni zahtjev tulioca, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranjeRS, sa
sjedi5tern
u Bijeljini, kao neosnovan,a koji glasi:
" I.- Utvrduju se ni5tavim:
-Odluka upravnog odbora Fonda PIO Rs-Bijeljina, br.733-10/08od 25.02.2008.
godine,i to u stavu I i II, koji se odnosena stan br.6lY, Bijeljina, ul. Njego5evabr.28b.,
dodjeljentuZenom,
-Ugovor o zakupu stanana neodredenovrijeme, br. 4976108od 30.12.2008.godine,
zakljudenizmedu ovoparnidnihstranaka,
-Odluka komisije za vr5enje nadovjereugovora o kori5tenju ili zakupu stananosioca
pravaraspolaganja
stanaFondaPIO RS, br. 160-l/09 od 13.01.2009.
godine,
-Odluka Upravnog odbora, br.289109od 19.01.2009.godine, u dijelu kojom je
odobren otkup stana, u Bijeljini, ul. NjegoSevabr. 28b, broj stana 6/V, dodjeljen u zakup
tuZenome,
-Ugovor o otkupu stanaod 06.04.2009.godine,ovjerenu Osnovnomsudu Bijeljina,
pod br. 080-0-Ov.-09-000018 od 08.04.2009.godine i poni5tavajuse sve pravneposljedice
proizaSleiz odredbiovih odlukai ugovorau kojem setraZiponi5tenje.
II.- Obavezujese tuZeni,Mastilo Zoran,sin Zivorada,iz Bijeljine, da stanbr. 6/V od
83 m2, u stambenomdijelu objekta,Bijeljina, ul. Njego5evabr. 28b, naparcelioznakek.d. br.
3377,upisanou listu nepokretnostibr. 5076110k.o. Bijeljina II, poduloLak ll, oslobodiod
lica i stvari, te preda u posjed i slobodnoraspolaganjetuZiocu, Fondu PIO RS, sve u roku od
30 danaod danapravosnaZnostipresudei
III.- Obavezujese tuZeni, Mastilo Zoran,sin Zivorada, iz Bijeljine, da snosi tro5kove
ovog postupka u iznosu od 3.767,40 KM, u roku od 30 dana od dana pravosnaZnostiove
presude."
Obavezuje se tuZeni Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS da tuZenome
Mastilo Zoranu,sinu Zivorada, iz Bijeljine, naknaditro5koveparnidnogpostupkau iznosuod
ove presude.
4.095,00KMo u roku 30 danaod danadono5enja
Obrazlo?enje
TuZiocje, dana28.01.2013.godine,podniotuZbuprotiv tuZenog,navedenogu uvodui
izreci ove presude,radi utvrdenjaprava vlasni5tvai predajeu posjedstana.
U tuZbi, kao i tokom postupka, tuZioc navodi: da je on investitor stana, koji je
objektu,u Bijeljini, ul. Njego5evabr.
predmetomovog spora,lociran u stambeno-poslovnom
28b, stanbr. 6, V sprat,pov. 82,91m2,u dijem seposjedunalazituZeni.
Izgradnju predmetnogstanaugovorio je tuZioc sa izvodademradova GIK "Rad" a.d.
Bijeljina, kome je isplaiena cijena izgradnjeovog stan4 po ugovoru o izgradnji, u cjelosti
navedenistanje uknjiZen u katastru nekretnina,dok je upis prava vlasni5tva u zemlji5nim
knjigamau toku.
TuZioc tvrdi da je on pretpostavljenivlasnik ovog stanai da ima jadi pravni osnov u
odnosuna tuZenog,koji stan drZi u posjedui na nadin na koji je isti pribavio, u periodu
obavljanjafunkcije direktora Fonda PIO RS, a prethodnoimenovanu svojstvu v.d. direktora,
dana01.02.2007.godine,a od 10.05.2007.godine,na funkciju direktorakoju je obavljaodo
godine,kadaje imenovanna funkciju v.d. direktoraFondaPIO RS, obavljajuiije
11.05.2011.
te duZnosti.
do 21.07,201l. godine,kadaje razrjeSen
Prije dolaska na navedenu funkciju, tuLeni je imao rije5eno stambeno pitanje u
Bijeljini, kao vlasnik stana,u ul. Neznanihjunaka br. 9, pov. 73 m2, u kojem je stanovaosa
svojom porodicom i na kojoj adresije bio prijavljen od 05.05.2005.godine, pa i poslije
otkupastanau Bijeljini, ul. NjegoSevabr. 28b.,u januaru2009.godine.
TuZenije, u namjeri da pribavi kadrovski stan Fonda PIO RS, donio Pravilnik o
izmjenama i dopunamaPravilnika o rje5avanjustambenihpotreba radnika Fonda PIO RS,
godine,kojim su izmjenjeneodredbedl. 2., 3.,7.,24.,26.,
predi5ientekst,dana-z7.02.2008.
28. i 38. Pravilnika o rje5avanjustambenihpotrebaradnika Fonda PIO RS-predi56enitekst,
br.2368-1107i22007. godine.
Na osnovutih izmjena, Upravni odbor tuLioca,na sjednici odrZanoj dana25.02.2008.
godine,daoje prethodnusaglasnostna Pravilnik o izmjenamai dopunamapredi56enogteksta
Pravilnika o rje5avanju stambenih potreba radnika Fonda PIO RS i korisnika prava iz
penzijskogi invalidskog osiguranja,br. 899/08 od 27.02.2008.godine, te donio Odluku
kojom se stanu Bijeljini, ul. Njego5eva2Sb.,pov.82,91m2, stanbr. 6., spratV, odredujekao
kadrovski stan.
godine,kojom
S tim u vezi, Upravni odbor tuliocadonioje Odluku, dana30.12.2008.
ove Odluke
II
a
stavom
vrijeme
tuZenom,
na
neodredeno
zakup
se navedeni stan daje u
uslova
ispita
ispunjenost
ovlaStenje Rodi6 Zeljko, predsjednikUpravnog odbora tuZioca,da
za zakljulenje ugovora o zakupu stana,sa tuZenim,u skladu sa dl. 7. i 38. Pravilnika, te da
moZeu ime tuZenoga zakljuliti pomenuti ugovor, bez ogla5avanjai utvrdivanja rang liste, pa
je tako istogadanai zakljudenugovor o zakupunavedenogstanana neodredenovrijeme, koji
je u daljoj procedurituLeniotkupio za 9.682,71KM gotovinskognovca i 14.524,07KM za
starudeviznu Stenju.
Nakon toga, presjednik Upravnog odbora tuLioca,u naknadnojpismenoj informaciji
istakaoje kako kod dono5enja,prethodnonavedeneOdluke,nisu bile poznatesve okolnostiu
vezi stambenogpitanjatuZenog,jer nije bila priloZenakompletnadokumentacijaiz koje bi se
vidjelo da isti ima stan u vlasni5tvukoji je i otutlen,pa tako tuZioc ne bi donio odluku,niti
zakljudiougovoro zakupu.
TuZenije, u cilju dokazivanjasvog imovnog stanja, dostavio uvjerenje nadleZnih
institucija da on i suprugamu ne posjedujunepokretnosti,u vrijeme prije zakljudivanja
ugovorao poklonu i prenosupravavlasniStvana stanuu Bijeljini, ul. Neznanihjunaka br. 9.,
OPU-176/2008od 15.04.2008.godine.
na svogaoca,po ugovoruo poklonunepokretnosti
dana
15.04.2008.godine, tuZeni je, sa svojim
Nakon dono5enjanovog Pravilnika,
ocem,zakljudiopomenutiugovor o poklonu nekretnina,kojeg je po punomo6nikuzastupala
suprugatuZenoga,Nata5aMastilo, a kojim ugovoromje ocu u vlasni5tvotuZeniprenio svoj
cijeli vlasnidkidio od 1/1,trosobanstan,upisanu z.k. ul. br.14217k.o. Bijeljina,u Bijeljini,
ul. Neznanihjunaka, br. 9., da bi rje5enjemovog suda se dozvolio upis prava vlasni5tvana
ovom stanu,oznadenojkao etaLnadestica,br. 279510,u naravi trosoban stan, na V spratu,
zgrade.
stambeno-poslovne
U postupkuizvr5enevanrednerevizije upravljanjaimovinom tuLioca,konstatovanesu
nepravilnosti u postupku dodjele stana tuZenome,te je Upravni odbor tuLioca, svojom
Odlukornbr.4724-9112od 12.12.2012.godine,poni5tioOdluku Upravnogodboratuhenoga,
br. 488-6/08od 30.12.2008.godine,kojom je tuZenomdodjeljenu zakup kadrovski stan u
Bijeljini, ul. Njego5evabr. 28b.,stanbr.6/Y.
U decembru mjesecu 2012. godine, tuZioc je dostavio tuZenom opomenu sa
prijedlogom da stan oslobodi od lica i stvari, te preda tuZiocu u posjed i slobodno
sa upozorenjemda 6e protekomostavljenogroka podnijeti tuZbuza poni5tenje
raspolaganje,
odluke UpravnogodboratuZiocai dr.
godine,ovaj sudje, svojim rje5enjem,odludio
Na pripremnomrodi5tuod 14.02.2014.
da nederaspravljatipo preinadenojtuZbi tuZiocaod26.11.2013.godine,kojom je traZioda se
od 10.06.2009.
poni5ti rje5enjeRGU Banja Luka-PJ Bijeljina, br. 21.12-477-1439-112009
parcela
br.3377, na
kao
posjeda
na
nekretnini
oznadenoj
pravom
godineo upisu tuZenogasa
stambenomdijelu objekta, poduloZakbr. 11, stan br. 6/V, pov. 83 m2, upisanogu listu
nepokretnostibr. 5076110k.o. Bijeljina II, da se tuZeni bri3e iz zvanidnih registara
nepokretnostisa pravom posjedana predmetnojnekretnini, te da je tuZeni duZanto priznati i
trpjeti, iz razloga Sto se navedeno rje5enje,kao upravni akt, nemoZe ni5titi u parnidnom
postupku.
TuZioc je predloZio da sud usvoji njegov tuZbeni zahtjev, kao osnovan,potraZuju6i
tro5kovepamidnog postupka u iznosu od 3.767,40 KM, koji se sastojeod nagradaza
zastupanje,po advokatu, na odrZanim pripremnim rodi5tima od 26.11.2013.godine i
godine,u iznosimaod po 700,00KM, uvedanozaiznos I7%PDY-a, od nagrada
14.02.2014.
po advokatu,flaodrZanimrodi5timazaglavnuraspravuod23.04.2014.godinei
zazastupanje,
16.09.2014.godine,u iznosima od po 700,00KM uvecanozaiz;rrosl7%PDV-a i od nagrade
za vrijeme odsustvapunomo6nika iz kancelanje,za,sedam sati ili 420,00 KM, uveiano za
lTYoPDY-aTuZba sa prilozima, dostavljenaje tuZenomena obavezanpismeni odgovor, dana
godine.
17.05.2013.
U odgovoruna tuZbu od 06.06.2013.godine,kao i tokom postupka,tuZenije osporio
navodeiztvL& i postavljenituZbeni zahtjevtuZiocau cjelosti.
Po istome, nelogidno je da tuZioc svojom tuZbom traZi utvrdenje ni5tavim odluke
svogaupravnogodbora,Stopraktidno znadida tuZioctuZi samogsebe,za svoje pravneradnje
i postupkenastaleu ranijem periodu.
U donoSenjuodluka tuZioca udestvovaloje vi5e lica i organa tuZioca i nemogu6eje
bilo da su svi bili u zabludi, odnosno da svi nisu poznavali propise i unutraSnjapravila
tuZioca,te da su tako masovnokr5ili zakon.
Po tuZenome,ne stoji tvrdnja tuZiocadaje on pretpostavljenivlasnik spornogstana,da
ima jadi pravni osnov da stan drli u svom posjedr.r"kada je evidentno da tuZeni posjeduje
valjan pravni osnov za kori5tenje istog stana"jer su ga tuZenomedodjelili organi tuZiocapo
propisanojproceduri,koja je u to vrijeme bilavalidna, patako nemoZestojati ni konstatacija
tuZiocada je tuZeni sam sebi pribavio ovaj stani da je tuZeni sam donosio pravilnike tuZioca,
koji su mu pogodovalii dr.
TuZeninavodida su netadnetvrdnje tuZiocakakoje on u vrijeme, dok je bio zakonski
zastupniktuLioca, donosio podzakonskaakta koja su pogodovalaza zasnivanjesimulovanih
pravnih odnosa, Sto je imalo za posljedicu i mogudnoststicanje prava vlasni5tva,na
predmetnomkadrovskomstanu.
Osim toga, tuZenije istakao da ne postoji pasivna legitimacija na strani tuZenogada
budetuZeniradi utvrdenjani5tavostiakatatuZioca.
U vrijeme dok je tuZeni bio zakonski zastupniktuZioca, dodjeljena su tri kadrovska
stanai donijetje Pravilnik koji reguli5edodjelu kadrovskihstanova.
Na kraju, tuZeni je, putem svog punomocnik4 istakao kako je podnijeta tuLba
SikanoznaaktivnostprematuZiocu,te da ista nemaprawog utemeljenja.
TuZenije potraZivaotro5kove parnidnogpostupkau iznosu 4.095,00 KM, koji se
sastojeod nagradeza sastavpisanog odgovora na tuZbu, po advokatu, u iznosu od 700,00
KM, za pristup na svako odrZanorodi5te, u iznosima od po 700,00 KM, a sve prethodno
zajednouvedanood pau5alnenagradeod 25oh(prikupljanje dokumentacije,slanjepodnesaka
po5tom,predajadokumentacije,uvid u spisi dr.), sveuve6anoza lTYoPDV-a.
Na rodi5tuza glavnuraspravuprovedenisu sljededidokazi: uvid i ditanje ugovora,br:
825 od 08.06.2009.god., okondanasituacijaod 22.04.2003.god.,
rje5enjaRGU Banja LukaPJ Bijeljina,br:21.12-477-1439-112009,
od l0.06.2009.god.,rje5enja
Vlade RS: br:04/1-012l2ll07, od 01.02.2007.god.,br:0411-012-767107
od 10.05.2007.god.,br:0411-012-2884/11
od
11.05.201l.god.i br:04/1-012-2-l599lll od 2l.07.20l1.god.,uvjerenja
MUP-a RS CJB
Bijeljina, za Nata5uMastilo br PB4-7676-08od l9.l2.2008.god.,uvjerenja
MUP-a RS CJB
Bijeljina,zatuLenogbr:PB4-7691-08
od25.l2.2008.god.,uvjerenja
MUP-a RS CJB Istodno
Sarajevo,zatuLenogbr: ll-3/04-207.2-I04l0E od 25.l2.2008.god.,zahtjeva
MUP-a RS, za
prijavu od 08.01.2009.god.,
zafiLenog,zahtjevazaprijavuMUP-a RS od 08.01.2009.god.,
za
Nata5uMastilo, izjava tuZenogo broju dlanovaporodidnogdomadinstva-ku6na
lista, Pravilnik
o rje5avanjustambenihpotreba radnika Fonda PIO RS, predi5denitekst, br.2368-1/07od
14.06.2007.god.,Pravilnik o izmjenama i dopunama predi5denog teksta Pravilnika o
rje5avanjustambenihpotrebaradnikaFondaPIO i korisnikapravaiz penzijskogi invalidskog
osiguranjabr: 899i08od27.02.2008.god.,
zapisniksa sjedniceUpravnogodboraFondabr:02-
11P-1/08 od 25.02.2008.god.,OdlukaUpravnog odbora Fonda br:733-10/08 od
Fonda PIO za Angela Berdicu br:62-52/08od 15.12.2008.god.,
25.02.2008.god.,ovla5tenje
Zeljka
Odluka Upravnog odbora Fonda PIO br: 488G6/08, od 30.l2.2008.god.,punomo6
UpravnogodboraFondaPIO br.289/09
Rodiia za AngelaBerdicu od 16.01.2009.god.,Odluka
predsjednikaUpravnogodboraFonda PIO Zeljka Rodidao
od 19.0l.2009.god.,informacija
postupkudodjele kadrovskogstanabr.l08-38112od 08.10.2012.god.,
ugovor o zakupubr:
a.d. Bijeljina, br:13/09 od 08.01.2009.god.,
4976108od30.12.2008.god.,uvjerenje,,Grad"
Odluka Komisije
zapisniksa sjednicekomisije FondaPIO br:160/09od 13.01.2009.god.,
Fonda PIO br:160-1/09 od 13.01.2009.god.,zahtjev tuZenog za otkup stana od
0l.04.2009.god.,listaza obradunotkupnecijene stana,kontrola zakonitog utvrdivanja otkupne
od 0l.04.2009.god.,uplatnica
od 14.04.2009.god.,uplatnica
cijenestanabr:02/3-372-1829109
ugovor o otkupu
od l6.04.2009.god.,izjava
o saglasnostiza otkup stanaod 03.04.2009.god.,
018 od 08.04.2009.god.,uvjerenje
FondaPIO
stanaod 06.04.2009.god.,
br: 080-0-Ov-09-000
br:03-29108
od 17.12.2008.god.,
uvjerenjeo posjeduRGU Banja Luka-PJBijeljina br:21.21121952.1-2-1215512008
od 17.12.2008.god., izjavatuZenogod29.12.2008.god.,uvjerenjeo
prihoduRGU Banja Luka-PJBijeljina od 18.12.2008.god.,
katastarskom
uvjerenjaOpdinskog
suda u Sarajevu-Zemlji5noknjiZni
ured, br: 065-0-Nar-II-08-67072
od 24.12.2008.godine,
uvjerenjaOpiinskog suda u Sarajew-Zemlji5noknjiZniured br: 065-0-Nar-II-08-67074,
od
24.12.2008.god.,
ugovor o poklonu nekretnin4 br: OPU-17612008
od 15.04.2008.godine,
rje5enja Osnovnogsuda u Bijeljini, br: 080-0-Dn-08-001176 od 25.08.2008.godine,
z.k.izvatkaza z.k. ul. br. 3-l-4528/12od 13.09.20l2.god.,Izvje5taja
o izvr5enojvanrednoj
reviziji Fondabr:108-38/12od 18.I0.2012.god.,Odluke Upravnogodbora tuLiocabr:47249/12 od 12.12.2012.god.,
opomenepred tuZbu,akt tuZiocabr:3604-31l2od 2|.12.2012.god.,
l.n. br. 5076lll k.o. Bijeljina[I, od23.02.2012.god.,uvid
u Dn spisOsnovnogsudau Bijeljini
prijave
br: 080-0-Dn-08-001176, dopuna
Fonda PIO protiv tuZenog br:3604-1112od
26.10.2012.9od. OKT Bijeljina,Odluke tuZioca o dodjeli kadrovskog stana od
nalazo
30.12.2008.god.
vrijeme od 30.12.2008.god.,
,ugovorao zakupustanana neodredeno
kontroli zakonitogutvrdivanjaotkupnecijeneod 01.04.2008.god.,
zahtjevatuZenogaza otkup
stanaod 01.04.2009.god., Pravilnikao rje5avanjustambenihpotrebaradnikatuZiteljaiz juna
2007.god.,kao i Pravilnika o izmjenama i dopunamaPravilnika od 25.02.2008.god.,
zapisnika sa sjednice Komisije za vr5enje nadovjere ugovora o zakupu stana od
13.01.2009.god.,Odluke Komisije za vr5enje nadovjere ugovora o zakupu stana od
god.,
13.01.2009.god.,
Odlukeo odobravanjuotkupakadrovskogstanaod dana 19.01.2009.
i 31.12.2008.
Izvje5tajao reviziji finasijskihizvje5tajaFondaPIO RS za period01.01.2008.
god., isti izvje5taj za2009.godinui isti izvje5taj za20l0.god., punomo(,Leljka Rodi6adata
ovla5tenikuAngelu Berdici iz Bijeljine od 16.01.2009.god,
ovla5tenjeza AngelaBerdiceod
uredaSarajevood24.12.2008.god., uvjerenje
15.12.2008.god.,
uvjerenjaZemlji5noknjiZnog
istoguredaod istogdatumada setuZenikne vodi kao vlasnik nekretninau KantonuSarajevo,
izjavatuZenikaod29.12.2008.god., ugovor o otkupu stanaod 06.04.2009.god., uplatniceo
izvr5enomgotovinskompladanjuu iznosuod 14.524,07KM, kao i iznosaod 9.682,71KM,
ugovora o udruZivanju sredstavazakljuden izmedu Zivorada Mastila i ZoranaMastila dana
02.08.2000.god.,
ukaz o dodjeli odlikovanjadr. Mastila Zorana,CV dr. Zorana Mastila ,
uvjerenjatuZioca od 17.12.2008.god., da nema rijeSenostambenopitanje, akt OkruZnog
tuZila5tvau Bijeljini od29.03.2012.god.,ugovoro zakupustanaod 30.12.2008.god.,Odluku
o odredivanjukadrovskih stanovatulitelja od 25.02.2008.god., ugovor o poklonu nekretnina
zakljudenizmedu Mastilo Zoranai Mastilo Zivoradaod 15.04.2008.god., zapisniksa desete
sjedniceUpravnog odbora tuZitelja od 25.02.2008.god. i zapisnik o izvr5enomuvidu u
dokumentaciju potrebnu za zakljudenje ugovora o zakupu stana, Izvje5taja o reviziji
finansijskiizvje5tajaFondaPIO RS zaperiodod 01.01.2009.31.12.2009.
broj PB-048-10,te
2a2009. godinu i izvje5tajaza2010. godinu,pa je sud, na osnovutako provedenihdokaza,
ove presude,iz sljededih
cijene6i ih pojedinadnoi u medusobnojvezi, odluib kao u izreci
ruzloga:.
je ttaaio utvrdenje nistavim
Predmet ovog spora je tuZbeni zahtjevurziaa kojim
(stav' I'. i U'), Odluke
godine
Odluke Upravnog frUo* br:733-10/0g oi ZS-022W&
o zakupu stana na
Upravnog'odbo; br:488G6/08 od 30.10.2008-godine, ugovora
Komisije za vrsenje
neodredeno wijeme br: 4976108od 30.12.2tns- godine, odluke
stanatuZiocabr:
nadovjereugovora o koriStenju,ili zakupu stananmioca Plava raspolaganja
'2009'godine'
19'01
od
160-1/09od 30.01.2001.godine,OdlukeUpravnogodborabc289/09
wih pravnih posljedica
u dijelu kojim je odobreir otkup predmetnogttuot i g9nlstavanje
traZi poni3tenje i
proizaSlih iz odredbi navedenih odluka i ulovora u Oi;"t,, u kojem se
raspolaganje
i
slobodno
posjed
obavezivanj"tuZ"nogrJa osloUodiod lica iiffari i preda u
predmetni rtutt tozio"u, uz naknadutroskova parnidnogposnrpka.
odborabr:
Iz stanjaspisaslijedi: da tuZioc, tek nakonpet godin4 po Odluci Upravnog
ovjerenogkod osnovnog
28gl0god 19.01.200g.goai.t" i ugovora o otkupu predmetnogstana"
godine,podnosituZbu protiv
sudau Bijeljini pod brl 0S0-0-Ov-09-00001ti od 08.04.2009tuZenoga,satuZbenimzahtjevomkoji je prethodnonu"P?l:
tuZbe,lociran u
Naime, tuZiocje bii investitor-izgadnje stan4 kojf ie predmetomove
dijem posjeduse nalazi
Bijeljini, ul. Njegoseuuur. 28b, stanbr.2., v spra! pov'82,91 m2, u
godine' okondane
tuZenia Sto,izmedu ottutogu,slijedi iz ugovorabr: 825 od 08'06'2009'
br:21'12-477'1439situacijeod 22.04.2X0i.goiin", rjesenjanCu nartiu Luka-PJBijeljina,
dokaza.
provedenih
i
dr.
ll200g.od 10.06.2009.g6dine,ilwetuZenoga
stana'
Svrha orrog porl-ounogpoduhvatabila je da se po izgradnji istoga.predmetnog
u
funkcija
duZnosti i
ali i drugih ,tunoul,- ouezulla'e pogodni stambeni uslovi za vrsioce
je u pitanju i tuZeni
rukovodnim strukturamatuZioca, pa tako, u konkretnom sludaju, kada
to vrijeme' a Sto
u
t<o3i;e obavljao funkciju direktora EtLioca' odnosno v'd' direktora
sistema i ustavnopreAsiavSarudimentarni ostatke jednog proslog druStveno-politidkog
stav' 1' zakona o
245'
dl'
smislu
u
prunnog"uredenjai orgunirouanjadruwa-i drLave,
(,,S1.glasnikRS" br. lO6/05).
p.nrilsfom i invalidskomosiguranju
-stan-priUavio
u vrijeme kada je obavljao_funkcije direktora
TuZeni je predmetni
a od 10'05'2007'godine'
tuZioca,odnosnov.d. direktoratuiioca, dana 01.02.2007.godine
je imenovanna funkciju
funkciju direktoratuzeni je obavljao do 10.05.2011.godine,kada
ao 2l.r;7.2011.godine,kadaje razrjesente-duZnosti,sto proizilazi
v.d. direktora:r|iLio,ca,rro.
godinebr: 04/1-012'767107
iz sadrZinerjesenjaViade RS br: 04ll-ci.2:U /07 od O{.Ol.ZOOI.
od I1.05.201l.godinei br: 04/l-012-2-1599lll
godine,br: 04/l-012-2884/11
od 10.05.2907.
godine.
od21.07.2011.
odnosnov'd'
Prije navedenoga,tj. prije imenovanjatuzenogana funkciju direktora,
junaka
.Irtasnitstanau Bijeljini,-ul. Neznanih
bt' 9lll, pov' 72
direktoratuZioca,isti ie Uio
adresije bio prijavljen
m2, ukojem je Zivio sa svojom detverodlanomiorodicom'a na kojoj
u! \t:g-?:tva br' 28b' s
od 05.05.2005.godine,pa inakon otkupa spornogstary I Bijeljini'
Bijeljina, za suprugu
pof.*u 2009.g6din., uito rtiltdi iz sadr2inb:uvjerenjaMUP-a RS-CJB
MUP-a RS, CJB
uvjerenja
godine,
tuZenogMastilo Nata5u Vr:pg-lele-08 od 19.D.20bS.
a bt: PB4-7691-08od 25.12.2008.godine,uvjerenjaMUP-a
Bijeljina o prebivalistutuZenog
od 25'12'2008'godine'
RS CJB Istodno Sarajevo,tu tuz"noga,br: 1l-3104-207,2-104108
stana od 08'01'2009'
adrese
zahdev ,u priluuu-oi:*u prebivalistltoravi5ta i promjenu
i promjenu adresestana,
godine zatuzenoga,-itti"niza prijavu-odjavuprebivali5ta-boravi5ta
broju dlanova njegovog
za suprugu tuZenog oO OS.OIZtiOg. godin., izjave tuZenoga o
porodidnogdomaiinstva.
6
od
S tim u vezi, tuZeni je ugovorom o poklonu nekretnina,br:OPU-017612008
15.04.2008.godine, dobrodino raspolagaostanom,pov. 72 m2, lociranog u Bijeljini, ul.
popisnomlistu,
Neznanihjunakabr.9/ll, upisanou z.k.ul.br. 14217k.o. Bijeljina I, u ,,Aoo
upisanok.d. br. 2795/0 F,62 ,,Weltingo'd.o.o. Bijeljina, stan br. 504, na V spratu,u ,,B"
vlasnidkomlistu upisanona ime Mastilo Zoran,sa pravomvlasni5tvaIll,bez tercta,u korist
svogaoca, Mastilo Zivorada,sina Save,iz IstodneIlidZe.
Ovaj stanje tuZeni stekaona osnovuugovorao udruZivanjusredstavazaizgradnju,br;
lll/2000 ovjerenokod Osnovnogsuda u Bijeljini, pod Ov. br. 1928102,dana 25.02.2008.
godine,zakljudenogsa svojim ocem, kako to slijedi iz navoda ovoparnidnihstranaka,te
sadrZineugovora o poklonu nekretnina,sastavljenogi obradenogod stranenotaraDobrosava
godine.
od 15.04.2008.
Jevti6a,iz Bijeljine, br: OPU-O17612008
pravnom
poslu
nastalom
odnosu izmetlu
i
obligaciono-pravnom
TuZioc u ovakvom
tuZenogai njegovog oca, uodavanamjeru tuZenogada pribavi kadrovski stan tuZioca,pa kao
direktor, odnosno v.d. direktora tuZioca donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama
predi5ienogteksta Pravilnika o rje5avanjustambenihpotreba radnika Fonda PIO RS i
korisnikapravaiz penzijskogi invalidskogosiguranjabr: 899/08od27.02.2008.godine.
Navedeni Pravilnik, direktor tuLiocamogaoje donijeti samo uz prethodnu saglasnost
UpravnogodboratuLioca,a na osnovudl. 17. stav. 1. talka4. StatutaFonda PIO RS, a Sto
op5taakta (Pravilnik o rje5avanju
tuZiocto u svojoj tuZbi ne navodi,kao i drugapodzakonska
stambenihpotreba radnika Fonda PIO RS i korisnika prava iz PIO, br: 2368-1107od
godine-predi5deni
14.06.2007.
tekst-i dr.).
Na osnovutih izmjenaPravilnikatuZiooa,br: 899/08od 27.02.2008.godine,Upravni
odbor tuLioca,na X redovnoj sjedniciod25.02.2008.godine,donioje Odluku br: 733-10/08
godine,kojom se stan,u Bijeljini, ul. Njego5evabr.28b,stanbr.6, V sprat,
od25.02.2008.
odreduje,izmedu ostalih, kadrovskim stanom. Ovu Odluku potpisaoje predsjednikOU
tuZioca,Zeljko Rodi6.
Na navedenojsjednici tuliocaod25.02.2008. godine udestvovalisu predsjednikUO
tuZioca,podpredsjedniki dlanovi istoga,pomoinik Ministra radai boradkoinvalidskezaltite,
predsjednikNO, podpredsjednikNO i dlanNO, zatim predsjednikUdruZenjapenzioneraRS,
zamjenikdirektoratuLioca,punomodnicii dr., na kojoj jebez diskusije,jednoglasnodonijeta
prethodnonavedenaodluka.
Dakle, ne stoje navodi tuhioca,kao niti dio izjave saslu5anogsvjedoka,Rodii Zeljka,
sina Mirka, izBanja Luke, po zanimanjuljekara,sadau penziji, a ranije vr5ioca funkcije
predsjednikaUO tuLioca, kako nije imao saznanjatadno na kojoj adresi je, ovdje tuLeni,
stanovao
u Bijeljini i ko je bio vlasnikomstanau Bijeljini, ul. Neznanihjunakabr.9lll, te da
je
ga
navodno iznenadilo da tuZeni nema bilo kakve imovine na svome imenu, unatod
njegovoj duZnostida ispita sve okolnosti za dodjelu spornogkadrovskogstanatuZenome,Sto
ide u prilog zakljudku ovog suda da Upravni odbor tuLioca, njegov Nadzorni odbor, kao i
Komisija za vr5enje nadovjereugovora o kori5denjuili zakupu stanova,br:160-1/09od
godinei dr. organi i tjela unutartuLioca,su bili jednoglasniu odludivanju,svaki
13.01.2009.
iz svojenadleZnosti,
da se spornistanproglasikadrovskimi dodjeli, ovdje tuZenome,u zakup
na kori5tenje,a kasnijei da isti budeotkupljenod stranetuZenog.
Odito da predsjednikUO nije provjeravaobilo kakve dinjenicei okolnostiu postupku
donoienjaOdluke kojom se sporni stan odredujekadrovskimi Odluke kojom se dodjeljuje
isti taj stan u zakup tuZenomei dr. ili da je sve to znao ali uz saglasnostsvih ostalih organa
tuZioca,pa i predstavnikaVlade RS, da se donesui provedu svepojedine odluke tuLioca.
TuZenise nalazi u posjedu spornogstana,s tim da ne stanujeu ovom stanu sa svojom
porodicom,ved da dolazijednom do dva puta mjesednou ovaj stan, kako to slijedi iz izjave
tuZenogai svjedokaKrajinovi6 Jovana,sinaIlije, iz Bijeljine, ul. Njego5evabr. 28b, koji vr5i
duZnostpredsjednikaUOZajedniceetaZnihvlasnikana ovoj adresi.
Nakon dono5enjaOdluke br:733-10108od 25.02.2008.godine, UO tuZioca,na svojoj
XVII redovnoj sjednici od 30.12.2008.godine,donio je Odluku da se kadrovski stan br: 6N,
u Bijeljini, ul. Njego5evabr. 28b., pov. 82,91 m2, dodjeli u zakup Mastilu Zoranu,direktoru
Fondu PIO RS i da se Rodi6 Leljko, predsjednik UO tuZioca, ovla5duje da uvidom u
dokumentacijuispita ispunjenostuslova za zaKiutnnja ugovora o zakupu stanasa Mastilom
Zoranom,u skladu sa dl. 7. i 38. Pravilnika o rjeSavanjustambenihpotreba radnika Fonda
PIO RS i korisnika prava iz PIO i da moZeu ime Fonda PIO RS zakljuditi ugovor o zakupu
stana,sa istim, bez oglaSavanjai utwdivanja rang liste, dije sadrZineidu u prilog prethodnom
zakljudkuovog suda.
Nadalje, u prilog tome ide i sadrZinapunomo6iOPU br:40/09 od 21.01.2009.godine,
obradenai ovjerena od strane notara, Rodi6 Mare, iz Banja Luke, kojom predsjednik UO
tufuioca,ovla56ujeAngelo Berdicu, radnika tuZioca, da zastupatuZioca i predsjednikaUO
tuZioca u postupku zakljudenja ugovora o otkupu spornog stan4 sa zakupcem istog stana
Mastilo Zoranom.
TuZiocje, kao zakupodavac,zastupanpo Rodi6 Leljku, predsjednikuUO, na osnovu
prethodnonavedenihOdluka svojih organa,zakljudio ugovor o zakupu stanana neodredeno
vrijeme br: 4976108od 30.12.2008.godine, sa ovdje tuZenim, kao zakupoprimcem,iz Eije
sadrZineslijedi: da je zasnovanzakup na stanu,,u drZavnojsvojini", br.6lY, Bijeljina, ul.
Njego5evabr. 28.b.,pov. 82,91m2, za zakupninuod 47,81 KM mjesedno,Stoje u skladusa
Odlukombr.2364/08 od 09.06.2008.godine,uz obavezuzakupcada, poredzakupnine,pla6a
naknade i tro5kove vezane za koriStenje stan4 zajednidkih dijelova uredaja zgrade i
pripadaju6eg
zemlji5ta(voda,struja,grijanje,odvozsme6ai dr.) u vrijeme njihovog dospje6a
i dr. prava i obavezeugovornih strana,s tim da zakupacmoZeotkupiti ovaj stanpod uslovima
i na nadinkoji su propisani Zakonom o privatizaciji drZavnihstanova.
Da bi mogao zakljuditi ovaj ugovor, tuZenije, izmedu ostaloga,u svrhu dokazivanja
svog imovinskog stanja, dostaviojavne isprave nadleZnihorganavlasiti da on, niti njegova
supruga,ne posjedujunekretnine,u vrijeme zakljudivanjaugovora o poklonu i prenosuprava
vlasni5tva u Bijeljini, ul. Neznanihjunaka br.9-l l, kako to slijedi iz sadrZine:uvjerenja
FondaPIO RS br.03-29/08od 17.12.2008.godine,uvjerenjao posjeduRGU Banja Luka-PJ
od 17.12.2008.godine, izjave tuZenog od
Bijeljina, br: 21.21-121952.1-2-1215512008.
prihodu
RGU Banja Luka-PJBijeljina, bt.2l29.12.2008.godine,uvjerenjao katastarskom
od 18.12.2008.godine, uvjerenja Opdinskog suda u Sarajevu121952.1-4-440912008
od24.12.2008.godinei br. 065-0-Nar-II-08zemlji5noknjiZniured br:065-0-Nar-II-08-67072
67074 od 24.12.2008.godine.
TuZenije,naosnovu ugovora o otkupu stana, ovjerenog kod Osnovnog suda u
Bijeljini,bi.080-0-Ov-09-000018 od 08.04.2009.godine, zakljudenog sa tuZiocem, kao
prodavcem,otkupio sporni stanza cijenu od 24.206,78KM, s tim da ugovor o zakupu stana
br.4976108od30.12.2008.godine, sporazumnoda seraskidai dr.
Dakle, zakljudenjemugovora o otkupu stanaod 08.04.2009.godine, sporazumnoje
raskinutugovor o zakupu spomog stanana neodredenowijeme, te je tako isti i prestaopravno
egzistirati,pa tako tuZioc nije mogao traliti da se utwdi ni5tavim i ovaj ugovor i da se poni5te
svenj egovepravne'posljedice.
Ugovor o otkupu stanapotpisaoje, za prodavca,punomo6nik Angelo Berdica, dipl.
pravnik i radnik tulioca, kao i kupac, Mastilo Zoran, uz pribavljenu izjavu o saglasnostiza
otkup stanaod 03.04.2009.godine, liste za obradunotkupne cijene spornog stana,kontrole
zakonitogotvrdivanja otkupne cijene stana,prethodnogzahtjevaza otkup stanatuZenogaod
godinei dr.
godinei odluke tuZiocabr. 160-l/09od 13.01.2009.
01.04.2009.
Na osnovu ovog ugovora, a po zahtjevu tuZenoga, izvr5ena je promjena u
katastarskomoperatu zak.o. Bijeljina II, promjena2}71209,rje5enjemo provedenojpromjeni
RGU Banja Luka PJ Bijeljina od 10.06.2009.godine, a kako je to evidentiranoi u listu
br. 5076l | | od 23.02.2012.godine.
nepokretnosti
Dakle, tuZioc je izvr5io prometovanjespornog stana, na osnovu ugovora o otkupu
stanabr: 080-0-ov-0b-ooo018 od 08.04.2009.godine, na tuZenoga,kao kupca, da bi se
tuZioc po izvrSenojvanrednojreviziji upravljanjaimovinom, u Izvjestaju,br.108-38112od
18.10.2b12.godine,osvrnuo na postupakdodjelekadrovskogstanabr. 6/V, u Brjeljini, ul.
NjegoSevabi. Zgb., a na osnovu usvojenogPlana rada interne revizije za 2012. godinu i
nufogudirektoraFonda od 15.08.2012.godine,Stoznadi po proteku tri ipo godine od dana
predmetnogugovorao otkupu stana.
zakljudenja
podzakonst<eopSteakte direktor tuZioca nemoZedonositi bez prethodno pribavljene
saglasnostidrugih organa tuLioca,koji vr5eprovjeru inadzor opravdanostii valjanostirazloga
za dono5enjei izmlinu podzakonskih akata, pa tako ne stoji navod tuZioca da je Zoran
Mastilo, aot je obavljao duZnost direktora tuLioca,prethodno obezbjedio saglasnostza
dono5enjepravilnika o izmjenama i dopunamapredi5denogteksta Pravilnika o rje5avanju
stambenlhpotrebaradnikaFbndaPIO RS i korisnikapravaiz PIO br. 899/08od 27.02.2008.
godine,te da je onda,nakon toga, sa svojim ocem,Mastilo Zivoradom,zakljudio ugovor o
Neznanihjuna br. 9lll,
foklonu, kojim mu je prenio pravo svojine na stanuu Bijeljini, ul.
pov. 73 m4 stvoriv5i tako p.irria kod ostalih organatuZioca da nema rije5enostambeno
pitanje, Sto mu je omogudilo da sa tuZiocemzakljudi ugovor o zakupu spornog stanana
neodiedenovrijeme,jerle ba5tuZioctaj i njegovi organi,koji su svaki iz svoje nadleZnosti,
svojim aktivnostimuuurli regulisanjetzv. kadrovskihstanovai mogu6nostidodjeletakvih
stariovau zakup licima koja u vlasni5tvuimaju stan ili kudu koja ne odgovarapotrebama
njegovogporodidnogdomalinstva,zakoie su utvrdeninovi kriterijumi u Pravilniku,u dl.24.
i
riui t. taekag) kojom odredbomje propisanoda se odgovarajuiimstanomza deverodlano
veie porodifno domadinstvosmatratroiposobanstan ili ve6i, dok kriterijumi za porodidna
domaiinstvasa manjim brojem dlanovaporodiceu istom dl. ostajuneizmjenjeni.Osim toga,
novinaje i ta da UO tuZiocadonosi odluku o davanjusaglasnostio davanjustanaiz grupe
kadrovskih stanova,direktoru tuhioca,bez ogla5avanjai utvrdivanja rang liste, ukoliko isti
ispunjavausloveza dobijanjestanau zakup,u smisluodredbiPravilnika.
To Sto ,u o.guni iuZioca donosili podzakonskaop5ta akta iz domena rje5avanja
stambenihpotreba svojih radnika, kao i svoje unutra5njeodluke, nemogu biti predmetom
ovog spora.
Na pravilnik tuLioca,br. 899/08od 27.02.2008.godine,prethodnoje data saglasnost
porodicu,a
UO tuZiocapo kojemje trosobanstanprogla5enneodgovarajuiimza detverodlanu
pravo
dodjele
dinjenicadaje ne-ko,tj. ovdje tuZeni,otudio neodgovarajuiistannije uticalo na
je
Mastilo
imao
koji
je,
stan
jer
aktu,
op5tem
po
novom
ovom
stanau zakupod stranetuZioca,
porodicu,uzimaju6iu
za njegovudetverodlanu
Zoran,u svornvlasni5tvu,bio neodgovarajudi
obzir ito daje spornistan,istinapo strukturitrosoban,ali pov. 83 m2, dakle,ve6i po povr5ini
u korist svogaoca.
za l0 m2 od stanakojim je tuZenidobrodinoraspolagao
S tim u vezi, nabrnouu dl. 61. stav 1. Zakonao privatizaciji drZavnih stanova(,,S1.
glasnikRS" br:72l07 i 59/08) propisanoje da stanovikoji nisu dodjeljeni na koriStenjedo
stupanjana snaguovog zakonada se daju u zakupna osnovtrpostojeieg op5tegakta pravnog
nciizet.13. stav 1. ovog Zakonai dl. 38. Pravilnikao rjeSavanjustambenihpotrebaradnika
FondaPIO RS i korisnikaprava iz PIO br.2368-1107od 14.06.2007.godine i br. 899/08od
27.02.2008.godine, kao i Odluke Upravnog odbora tuLiocabr. 4880-6/08od 30.12.2008.
vrijeme, s tim daje odredbadl. XI
godine,zakljudenje ugovor o zakupustanana neodredeno
dala moguinost d-a,ikupu" moZe otkupiti stan pod uslovima i na nadin koji su propisani
Zakonomo privatizaciji drZavnihstanova.
Nadaljeodredbomdl. 61. *av.2.Zakonaopivatizaciji drZavnihstanova,propisanoje
da protiv konadneodluke o davanju stanau zahtp se moZepodnijeti tu1basudu u roku od 15
danaod danaprijema odluke, a StotuZioc, odnosnonjegovi organi ili PravobranilaSvoRS, to
nije udinilo.
OdredbamaEl. 42. pomenutog Zakonapropisanoje na koji nadin ugovor o zakupu
prestaje,a El. 43., tog Z,akon4 propisanoje kada zakupodavacmoZe dati otkaz ugovora o
zakupu stan4 odnosno kada zakupac daje otkaz ugovora o zakupu stana u smislu El. 45.
prethodnonavedenogZ,akona.
TuZiocje, u konkretnom sludaju,donio Odluku o dodjeli u zakup kadrovskih stanova,
br.733-10/08 od 25.02.2008.godine, koji su se nalazili na kadrovskim mjestima,te Odluku
da se, sporni stan, daje u zakup Mastilo Zoranu, kao i Odluku br. 289109od 19.01.2009.
godine, kojim je odobren otkup spomog stana" prethodno dodjeljenog u zakup Mastilo
Zoranu,direktoru Fonda, Stoje u skladu sa odredbama1l.T2. Takonao privatizaciji drZavnih
stanova.
Navedene Odluke tuZioca nemaju karakter upravnog akta" obzirom da se radi o
unutra5njim aktima organa tuZioca" koje isti donose u okviru svojih prava i ovla5tenja
utvrdenih zakonom i statutom tuZioca pri obavljanju svog redovnog poslovanja, pa sa
ugovoromo zakupustanana neodredenovrijeme i ugovoromo otkupu predmetnogstanadine
pravnojedinstvo.
Predmetniugovor o otkupu stanaje pravni osnov za sticanjeprava vlasni5tvana stanu
kao posebnomdijelu zgradei dr. a pravo vlasni5tvase stideupisom u zemlji5neknjige.
TuZeni,prema tome, ima valjan pravni osnov za sticanjeprava vlasniStvana spornom
stanu,a osim toga isti se nalazi u posjeduspornogstana, kao njegov savjestandrLalac,dija se
pretpostavlja,u smislu El.126.i 131.Takonao stvarnimpravima(,,S1.glasnikRS"
savjesnost
br. 124108,
58/09i 951Il).
TuZioc nije dokazaoda je tuZeni postupaosuprotnoodredbamadl. 12. i 13. Zakona o
45189i 57189,
te ,,S1.glasnikRS" br.
obligacionimodnosima(,,S1.list SFRI" br.29178,39/85,
pona5ao
suprotnonadelima
17193,3196,39103
i74104,u daljemtekstuZOO-a),odnosnoda se
savjesnostii po5tenja,kao i zabrani zloupotrebeprava, odnosnoda zakljudeni pravni poslovi
nemajudopuitenpravni osnov,u smislu dl. 51. i 52. ZOO-a, zatim da su ispunjeniuslovi za
poni5tenjenavedenihpravnih poslova shodnodl. 65. ZOO-a, a u vezi sa dl. 103. i 104.
pomenutog Zakona, iz prethodno navedenih rczloga jer su sva op5ta podzakonskaakta i
odluke donosili drugi organi tuZioca,a ne tada direktor tuZioca,a ovdje tuZeniMastilo Zoran,
bez obzfuana Odluku UO tuZioca br. 4724-9112od 12.12.2012.godine,jer su prethodne
odluke tuLioca ve6 proizvele pravno dejstvo, koje nemogu prestati navedenom Odlukom
tuZioca oQ 12.12.2012. godine. Osim toga, tuZioc samo usput i uop5teno navodi gore
pomenute zakonske odredbe bez navodenja razloga za njihovu primjenu u konkretnom
sludaju.
Sud je cijenio da ostali dokazi nisu prevalirajuii za rje5avanjeovog spora (CV dr.
ZorcnaMastila, ukaz o dodjeli odlikovanja dr. Mastilo Zoranu,Izvje5tajo reviziji finansijskih
izvje5tajatuZioca za pefiod 01.01.2009.godine do 31.12.2009.godine i dr.), te ih nije
posebnocijenio a koji samo na posredannadin upu6uju ovaj sud na postupkedono5enja
podzakonskihop5tih akatatulioca, navedenihodluka, zasnivanjaobligaciono-pravnihodnosa
izmeduovoparnidnihstranakaitd.
Svakakoistaknuti prigovor tuZenogda ne postoji njegovapasivnalegitimacija u ovom
je
sporu neosnovaniz razloga Sto je Mastilo Zoran jedna od ugovomih strana navedenih
ugovora.
Kako je tuZioc izgubio ovaj spor, to je sud obavezaoistoga da tuZenomenaknadi
troSkoveparnidnog postupka u iznosu 4.095,00 KM, koji se sastoje od nagradeza sastav
l0
pisanog odgovora na tuZbu, po advokatu, u iznosu od 700,00 KNI, za pristup na svako
odrZanorodi$e, u iznosima od po 700,00 KM (dana 16.11.201,3.
godine, I4.0Z.ZOL4.godine,
23.04.2014.godine i 16.09.2014.godine) a sveprethodnozajednouve6anoza iznospausalne
nagrade25Voili 700,00 KM (prikupljanje dokumentacije,slanje podnesakapo5tom, predaja
dokumentaciie,
uvid u spis i dr.), sveuve6anozalT%opDV-aili 595,00KM.
POI.JKAO PRAVNOM
hotiv ove presudemoZese izjaviti
TalbaOkruZnomsudu u Bijeljini,
koja sepodnosiputem ovog suda,
u roku od 30 danaod danadono5enja
iste,u dovoljnom broju primjerakaza
sud i protivnu stranu.
1l
Download

z*`"fu - Capital.ba