Igla za letvu
Needle for the scraper blade
Cijevna obujmica
Pipe clamp
Šifra artikla
Code of articles
03-21
Šifra artikla
Code of articles
03-14
25
Oznaka
Mark
Pakovanje (kom.)
osnovno/zbirno
Packaging (pcs.)
basic / collective
3/8” (fi 16-18)
50/3000
Namjena: Brzo učvršćivanje cjevovoda za sanitarnu vodu
03-15
½ “ (fi 20-22)
50/2500
u izvedbi sa PPR cijevima (Vargon, AQUA therm,
Peštan itd) kao i ALUPLAST cijevi u podnom
03-16
3/4” (fi 25-27)
50/1000
razvodu grijanja.
Osobine: Pozicije su urađene od visoko kvalitetnog PP
Purpose: Quick strengthening of pipelines for the sanitary water
copolymera uz dodatak aditiva i boje.
in the version with PPR pipes (Vargon, AQUA therm,
Omogućava brzu montažu i pričvršćivanje
Peštan etc) as well as ALUPLAST pipes in the underfloor
bez tiple uz ispunjenje estetskih zahtijeva.
separationof heating.
Dimenzije: Prema crtežu i tabeli
Characteristics: Positions have been made of high-grade PP
Boja: Zelena/bijela
copolymer including addittives and color.
Pakovanje: Prema priloženoj tabeli.
Enables the fast installation and the fastening without
Osnovno u PE vrećicu a zbirno u kartonsku
the wall plug with the fulfillment of the esthetic requires.
kutiju.
Dimensions: Towards the figure and tables
Colour: Green / white
Packaging: Towards the enclosed table.
Basic in PE bag and collective in cardboard
box.
Oznaka
Mark
Pakovanje (kom.)
osnovno/zbirno
Packaging (pcs.)
basic / collective
igla za letvu
100/7000
Needle for the scraper blade
Namjena: Za učvršćivanje - sidrenje LETVE
na stiroterm ploče ručno ili pomoću
našeg uređaja TACKER - klamerica
art. 03-22.
Osobine: Pozicija je urađena od visoko kvalitetnog
PP copolymera uz dodatak aditiva i boje.
Visoke čvrstoće i udarne žilavosti. Normativ utroška;
2
2 kom. po letvi ili 8-12 kom./m
Dimenzije: 25x37x8 mm I prema crtežu.
Boja: Žuta, zbog uočljivosti područja montaže.
Pakovanje: 25 kom. lijepljen šaržer na papirnoj krep traci.
Prema priloženoj tabeli.
Osnovno u PE vrećici (4x25 kom.) a zbirno u
kartonskoj kutiji.
Purpose: For the strengthening - anchoring the SCRAPER
BLADE on styrofoam plates manually or using
our system TACKER - staple art. 03-22.
Characteristics: Position has been made of high-grade
PP copolymer including addittives and color.
High-strength and the impact toughness.
Rate of yield ; 2 pieces per one scraper blade
or 8 - 12 pieces per 1 square meter.
Dimensions: 25x37x8 mm and towards the figure.
Colour: Yellow, because of the noticeability of areas of
installation.
Packaging: 25 pcs. the magazine is glued on the paper
crepe band. Towards the enclosed table.
Basic in PE bag (4x25 pcs.) and collective
in cardboard box.
TACKER - klamerica
TACKER – the staple
Šifra artikla
Code of articles
Cijevna obujmica sa vijkom
Pipe clamp with the screw
Šifra artikla
Code of articles
03-17
03-18
03-19
Namjena: Brzo učvršćivanje cjevovoda za sanitarnu vodu
u izvedbi sa PPR cijevima (Vargon, AQUA therm,
Peštan itd) kao i ALUPLAST cijevi u podnom
razvodu grijanja.
Osobine: Pozicije su urađene od visoko kvalitetnog
PP copolymera uz dodatak aditiva i boje.
Omogućava brzu montažu i pričvršćivanje
bez tiple uz ispunjenje estetskih zahtijeva.
Dimenzije: Prema crtežu i tabeli
Boja: Zelena/bijela
Pakovanje: Prema priloženoj tabeli.
Osnovno u PE vrećicu a zbirno u kartonsku
kutiju.
Oznaka
Mark
03-22
03-22
Pakovanje (kom.)
osnovno/zbirno
Packaging (pcs.)
basic / collective
3/8” (fi 16-18) sa vijkom 4x50
with the screw
½ “ (fi 20-22) sa vijkom 4x50
with the screw
3/4” (fi 25-27) sa vijkom 4,5x70
with the screw
50/3000
50/2500
50/1000
Purpose: Quick strengthening of pipelines for the sanitary water
in the version with PPR pipes (Vargon, AQUA therm,
Peštan etc) as well as ALUPLAST pipes in the
underfloor separation of heating.
Characteristics: Positions have been made of high-grade
PP copolymer including addittives and color.
Enables the fast installation and the fastening without
the wall plug with the fulfillment of the esthetic requires.
Dimensions: Towards the figure and tables
Colour: Green / white
Packaging: Towards the enclosed table.
Basic in PE bag and collective in cardboard
box.
Oznaka
Mark
TACKER čelični
TACKER steel
TACKER plastični
TACKER plastic
14
Pakovanje (kom.)
osnovno/zbirno
Packaging (pcs.)
basic / collective
1
1
Purpose: TACKER staple is the hand-piece for
quickly
typing the needles art. 03-21 in styrofoam
plates at the installation of SCRAPER
BLADE. It is also used for typing in the
collar Pe-X pipes art. 03-09 at the
Namjena: TACKER klamerica je ručni uređaj za brzo
installation of ALUPLAST and Pe-X
ukucavanje igala art. 03-21 u stiroterm ploče
pipes on styrofoam plates.
kod montaže LETVE.
Characteristics: TACKER staple has been made
Također se koristi za ukucavanje obujmica
in two versions
Pe-X cijevi art. 03-09 kod montaže ALUPLAST
a) the steel shell, total mass of 4100 GR.
b) the plastic shell, total mass of 2700 GR.
i Pe-X cijevi na stiroterm ploče.
- Universally structurally solved to accept
Osobine: TACKER klamerica je izrađena u dvije izvedbe
and types in both the needle and the collar
a) čelično kućište, ukupne mase 4100 gr.
from our production
b) plastično kućište, ukupne mase 2700 gr.
program with the minimum adjusting of
- Univerzalno konstruktivno riješen da prihvata
mechanism.
i ukucava iglu i obujmicu iz našeg proizvodnog
- Capacity of batching 100 pcs. needles or
programa uz minimalno podešavanje mehanizma.
collars.
- Kapacitet šaržiranja 100 kom. igli ili obujmica.
- Speed of work - capacity of types in is
30-40 pcs. a minute or 1800-2400 pcs.
- Brzina rada - kapacitet ukucavanja je 30-40 kom.
an hour.
u minuti ili 1800-2400 kom. na sat.
Enables the installation in the natural
Omogućava montažu u prirodnom radnom položaju
montera čime humanizuje rad a efekte daje na velikim work position of the worker with which
makes the work more human and the effect
radnim površinama instalacija čime povećava i
provides on large desktops installation which
produktivnost rada.
increases labour productivity.
Dimenzije: 1000x225x70 mm.
Dimensions: 1000x225x70 mm.
Boja: Sivometalik/crna
Colour: Metallic grey / black
Packaging: 1 pcs. in the cardbox.
Pakovanje: 1 kom. u kartonskoj kutiji.
Download

Cevna obujmica & Igla za letvu