ФОНДАЦИЈА
ФОНДАЦИЈА
BITPAZAR
TOLERANS
Домување за
студенти од
прва година...
TOLERANS
BITPAZAR
АПЛИКАЦИЈА:
Заинтересираните студенти треба да се пријават во
објектите на Фондацијата ТОЛЕРАНС.
Адреса: Ул. Прхор Пчински бр. 20А Скопје Тел: 071 849 255
Адреса: Битпазар Ул. Чаирска бр. 40 Скопје Тел: 071 524 660
[email protected]
Образование
и Култура
ПОСЕБЕН
АМБИЕНТ ЗА
УЧЕЊЕ
ОДЛИЧНИ
УСЛОВИ ЗА
СМЕСТУВАЊЕ
СПОРТСКИ
АКТИВНОСТИ
ЈАДЕЊЕ ВО
ХИГИЕНСКИ
УСЛОВИ
Download

Домување за студенти од прва година