Curriculum Vitae – Bozana Tomic
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
Prof. engleskog jezika i književnosti; Božana Tomić
Adresa
Cara Dušana 1L 7/1, Doboj
Telefon
065-521-543
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
[email protected]
Bosna i Hercegovina
15.04.1978
Osijek
matea.tomic5
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Septembar 2014 Slobomir P Univerzitet
Prof. engleskog jezika i književnosti
Izbor, priprema i upotreba nastavnih strategija za integrisanje nastave kulture i jezika
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Oktobar 2013 Srednja Medicinska Škola Doboj
Prof. engleskog jezika i književnosti
Izbor, priprema i upotreba nastavnih strategija za integrisanje nastave kulture i jezika
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
Avgust 1996. – Oktobar 2009
Međunarodne mirovne snage NATO
Prevodilac engleskog jezika
Pismeno i usmeno prevođenje sa Srpskog na Engleski i obrnuto
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
1/3
Curriculum Vitae – Bozana Tomic
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
Oktobar 2009 – Juli 2013
Slobomir P Univerzitet, Doboj, BH
Engleski jezik
Prof. engleskog jezika i književnosti
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
Septembar 1992 – Juni 1996
Medicinska škola, Doboj, BH
Zdravstvo
Medicinska sestra
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez formalnog
dokaza i posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
Srpski
STRANI JEZICI
Engleski (C2)
LIČNE KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA LJUDIMA
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
OSTALE VJEŠTINE
vještine prethodno nepomenute
Komunikativna, fleksibilna,stručna, kreativna i pedantna. Izražena sposobnost pismenog i
usmenog izražavanja i prenošenja znanja na učenike.
Izražene analitičke sposobnosti i interes za istraživanja. Visok stepen samoinicijative i timski
duh.
MS Office paket (Word, Excel, Power Point, Outlook)
Obimno iskustvo u radu sa stranim državljanima i organizacijama
2/3
Curriculum Vitae – Bozana Tomic
VOZAČKA DOZVOLA
B kategorija
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
IZDAVAČKI ODBORI
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
3/3
Download

Božana Tomić, asistent - Slobomir P Univerzitet