"lff
.\.*f
Sindikat srednjegi visokog obrazovanja,
odgoja, nauke i kulture BiFI
- Kantonalni odbor T16
,
B r o j : 0 2I-0 I 2 / 7 4
Tu z l a ,0 21. 2 ,2 01 4 .g o dine
Samostalnisindikat radnika
osnovnogobrazovanjai odgoja TK
B r o j :0 2 ,
^ ^ t
I u z t a ,u z ,
Dei{rtn
Pshh
'8
02
vtua" Tuzlansk
br,'rig
90/14
.2014.godine
X-laut
r;^,::^"{/
\
I
P R E D M E TZ
: ahtjev
I
Poitovani,
dlanom 6. Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog
o b r a z o v a n j au T u z l a n s k o mk a n t o n u( " S l . n o v i n eT K " , b r oj : r / L 4 ) i d l a n o m6 .
A n e k s aK o l e k t i v n o gu g o v o r az a d j e l a t n o s st r e d n j e go b r a z o v a n j au T u z l a n s k o m
k a n t o n u( " S l . n o v i n eT K " , b r o j : I / 7 { j e z a p o s l e n i c i mua u s t a n o v a m ao s n o v n o g
o b r a z o v a n j ai z a p o s l e n i c i m au u s t a n o v a m as r e d n j e g o b r a z o v a n j au t v r d e n o
p r a v on a n a k n a d uz a k o r i S t e n j g
e o d i 5 n j e go d m o r a( r e g r e s ) .I z n o s i d i n a m i k u
i s p l a t e n a v e d e n e n a k n a d e s t r a n e p o t p i s n i c eA n e k s a u t v r d u j u p o s e b n i m
S p o r a z u m o mz a s v a k u k a l e n d a r s k ug o d i n u ,a i s t i j e s a s t a v n id i o K o l e k t i v n o g
ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanjau Tuzlanskom kantonu i
K o l e k t i v n o gu g o v o r a z a d j e l a t n o s t s r e d n j e g o b r a z o v a n j au T u z l a n s k o m
kantonu .
U v e z i s a n a v e d e n i m , S S O O | OT K i S S V O O N KB i H T K , s j e d n e s t r a n e ,i
V l a d aT K s d r u g e s t r a n e ,s u z a k l j u d i lS
i p o r a z u mo u t v r d i v a n j ui z n o s ai n a d i n u
i s p l a t e n a k n a d e z a k o r i S t e n j eg o d i 5 n j e go d m o r a z a 2 0 1 4 . g o d i n u . p r e m a
n a v e d e n o mS p o r a z u m u k, o j i j e o b j a v l j e n i mu " s l u 2 b e n i mn o v i n a m aT K , , ,b r o j :
I / 7 4 u t v r d e n ai e n a k n a d a z a k o r i S t e n j eg o d i S n j e go d m o r a u p o s l e n i c i m au
u s t a n o v a m ao s n o v n o gi s r e d n j e go b r a z o v a n j aT K u p o j e d i n a d n o mi z n o s uo d
4 0 0 , 0 0 K M , s t i m d a s e p r v i a k o n t a t i v ndi i o u i z n o s uo d 2 0 0 , 0 0 K M i s p l a t i
n a j k a s n i j ed o 3 L I 2 . 2 0 1 4 . g o d i n e ,
Ovim putem Vas pozivamo da u utvrdenom roku realizujetepreuzete
o b a v e z eu, s k l a d us a g o r e n a v e d e n i mS p o r a z u m o m .
U j e d n oV a s n a p o m i n j e m od a j e K o l e g i jV l a d eT K , a k t o m b r o j : 0 2 / I - O S 2 0 3 7 7 / L 4o d 1 1 . 0 9 . 2 0 L 4g. o d i n es e o b a v e z a od a s e n e i s p l a i e n en a k n a d ei z
p r e t h o d n o gp e r i o d a( n a k n a d ez a
obrok i za prevoz za dva mjeseca)
i s p l a t ed o k r a j a2 0 1 4 .g o d i n e .
TK i SSVOONK
BiHTK istidu da u ovom momentuzaposlenicima
SSOOIO
TK nisu isplaiene
srednjegobrazovanja
u ustanovmaosnovnogi ustanovama
prevoz
za
za tri mjeseca,
kao
i
naknade
za
mjeseca,
naknadeza topliobrok tri
z a s e p t e m b a ro,k t o b a ri n o v e m b a2r 0 1 4 .g o d i n e .
odnosno
S poStovanjem,
l'ii! -t1-g 'i
Prilog:
1. AneksKolektivnogugovoraza djelatnostosnovnogobrazovanjau TK,
2. AneksKolektivnogugovoraza djelatnostsrednjegobrazovanjau TK,
3 . S p o r a z u mo u t v r d i v a n j ui z n o s ai n a d i n ui s p l a t en a k n a d ez a k o r i S t e n j e
godiSnjeo
g d m o r az a 2 0 1 4 .g o d i n u ,
V l a d eT K o d 1 1 . 0 9 . 2 0 1 4 . 9 o d i n e
4 . S t a vK o l e g i j a
Dostavljeno:
1 x V l a d aT K
1 x M i n i s t a r s t vfoi n a n s i j aT K
1 x a r h i v aS S O O | OT K
B i HT K
1 x a r h i v aS S V O O N K
NK BiH TK
ednik
SSOO|OTK
Predsjednik
-46-^otn'%
f4ilI0ffIti|/,
=---
7,
IMA -\-
kn. *,uD
Download

Zahtjev upucen Vladi TK i Ministarstvu f... 1306KB Dec 03 2014 02