Státní maturitní zkouška 2012 – průvodce maturantů SZeŠ Čáslav
Model maturitní zkoušky pro rok 2012
Maturitní zkouška má ve školním roce 2011/2012 dvě části:
• společnou část (státní)
o tvoří ji dvě povinné zkoušky (první: český jazyk a literatura, druhá: žák si může podat
přihlášku buď na cizí jazyk nebo na matematiku)
o kromě toho si žák může v přihlášce zvolit nepovinnou zkoušku, avšak maximálně tři
z následující nabídky: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ,
biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
• profilovou část (školní)
o tvoří ji dvě až tři povinné zkoušky z nabídky předmětů, které stanoví ředitel školy
o kromě toho si žák může v přihlášce zvolit pro profilovou část také nepovinnou zkoušku,
avšak maximálně dvě z nabídky, kterou stanovuje ředitel školy na základě RVP
(rámcového vzdělávacího programu)
Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí!
Společná část (státní) maturitní zkoušky
Úrovně obtížnosti povinných zkoušek
Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného
rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a
literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní
zkoušku, didaktický test i písemnou práci).
zkoušky základní úrovně obtížnosti:
• ověřují povinné minimum dovedností a znalostí každého maturanta bez ohledu na typ
střední školy, obor či formu vzdělávání;
• ověřují v daném předmětu pouze to, co podle platných učebních dokumentů má v rámci
svého studia probrat maturující na všech typech středních škol, v jakémkoli oboru a v
jakékoli formě studia;
• představuje v daném zkušebním předmětu průnik obsahu vzdělávání všech maturitních
oborů.
vyšší úroveň obtížnosti zkoušek:
• je úroveň výběrová a proto nelze očekávat, že na složení této zkoušky své žáky připraví
každá škola v každém oboru vzdělávání;
• ověřuje dovednosti a znalosti vlastní zejména těm oborům vzdělávání, z nich se podstatná
část žáků úspěšně hlásí ke studiu na vysoké školy;
• je odvozena od požadavků vysokých škol při přijímacích zkouškách.
zkoušky z předmětů, z nichž není možnost konat povinné zkoušky
(fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis a dějiny umění):
• nejsou nabízeny ve dvou úrovních obtížnosti;
• mají výběrový charakter a mají proto logicky blíže zkouškám vyšší úrovně obtížnosti;
• jsou po stránce obsahu odvozeny od požadavků vysokých škol při přijímacích zkouškách.
Volba úrovně obtížnosti zkoušek
Je svobodnou volbou žáka bez ohledu na typ či obor střední školy; v případě komplexních zkoušek z
českého jazyka literatury a z cizího jazyka je zároveň volbou obtížnosti všech dílčích zkoušek, tj. dílčí
ústní zkoušky, písemné práce i didaktického testu.
1
Průvodce maturantů SZeŠ Čáslav, 2012
Volbu úrovně obtížnosti provádí žák v rámci přihlášky k maturitní zkoušce. V případě opravné zkoušky
může žák zvolit jinou obtížnost, odlišně od té, kterou si zvolil v řádném termínu zkoušky.
Výběr cizího jazyka
Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský,
francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda
žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se
během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
Výběr nepovinných zkoušek
Kromě zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební
předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat
nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné
zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť
jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.
V roce 2012 nemůže žák konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu jako povinnou!
Případný neúspěch u komplexní zkoušky
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen
tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku!
Cvičné testy maturitních zkoušek
maturita – jaro 2011: http://www.novamaturita.cz/maturita-2011-jaro-1404035222.html
maturita – podzim 2011: http://www.novamaturita.cz/maturita-2011-u-podzim-1404035420.html
Přihlášky k maturitní zkoušce
Žáci obdrží jednotné formuláře, které po vyplnění předají vedení školy. Pověření pracovníci vedení
školy pak zapisují údaje z přihlášky do systému IS CERTIS.
Žák musí také podepsat svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů vysokým školám, o výsledcích své
maturitní zkoušky.
Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy!
skladba profilové zkoušky
•
•
profilová zkouška se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek,
kromě povinných zkoušek lze konat až dvě nepovinné zkoušky.
formy profilové zkoušky
•
•
•
•
písemná,
praktické zkoušky,
ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.
Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z
maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky).
Nabídka předmětů profilové zkoušky
Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy
podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí
2
Průvodce maturantů SZeŠ Čáslav, 2012
vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy
zveřejnit nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky.
Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP). Do
doby, než budou maturovat první žáci, kteří zahájili výuku dle školního vzdělávacího programu (ŠVP),
určí jejich počet ředitel školy.
Nabídka předmětů profilové zkoušky pro šk.r. 2011/2012
třída 4.B
• pěstování rostlin
• ekonomika a podnikání
• stravovací a ubytovací služby
• chov zvířat
• praxe
nepovinné zkoušky:
• práce s počítačem
• ekonomika a podnikání
• stravovací a ubytovací služby
třída 4.C
• ekologie regionu
• ochrana přírody
• praxe
nepovinné zkoušky:
• výpočetní technika a informatika
• biologie
Předsedy maturitních komisí jmenuje do konce února 2012 Krajský úřad Středočeského kraje.
Místopředsedy a další členy maturitních komisí jmenuje do 31. března 2012 ředitel školy.
Úspěšnost u profilové části maturitní zkoušky
Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě
neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou
zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl!
Elektronické posudky žáků s PUP
Pracovníci školského poradenského zařízení vystaví žákovi elektronický posudek, který zadávají přímo
do systému IS CERTIS (informační systém „nových“ maturit). Po zápisu údajů žáka s přiznaným
uzpůsobením podmínek tento elektronický posudek vytisknou a pak předají žákovi. Žák jej následně
předá řediteli školy, který do systému IS CERTIS zapisuje kód pro identifikaci žáka. Neelektronické
posudky („dosud používaná“ textová forma) budou využívány pouze v tomto přechodném období. Žák
však musí předat tento posudek řediteli školy. Ředitel potom zapisuje do centrálního registru údaje o
přiznaném uzpůsobení podmínek (souvisí s hodnocením písemných prací) konkrétního žáka.
3
Průvodce maturantů SZeŠ Čáslav, 2012
Formy zkoušek státní maturity
Zkoušky ze všech zkušebních předmětů mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou pouze zkoušky
z jazyků – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez
ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.
Didaktický test
http://www.novamaturita.cz/didakticke-testy-1404033135.html
Komplexní zkouška
http://www.novamaturita.cz/zkousky-a-predmety-1404033294.html
Předměty společné části maturitní zkoušky
povinné zkoušky
český jazyk a literatura: http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
cizí jazyk: http://www.novamaturita.cz/cizi-jazyk-1404033644.html
matematika: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404033114.html
nepovinné zkoušky
občanský a společenskovědní základ: http://www.novamaturita.cz/obcansky-a-spolecenskovedni-zaklad1404033117.html
biologie: http://www.novamaturita.cz/biologie-1404033121.html
fyzika: http://www.novamaturita.cz/fyzika-1404033119.html
chemie: http://www.novamaturita.cz/chemie-1404033120.html
dějepis: http://www.novamaturita.cz/dejepis-1404033319.html
zeměpis: http://www.novamaturita.cz/zemepis-1404033122.html
dějiny umění: http://www.novamaturita.cz/dejiny-umeni-1404033123.html
Nepovinné = dobrovolné
Zda a kolik nepovinných zkoušek bude žák konat, je výlučně na jeho svobodném rozhodnutí.
Protože se jedná o nepovinnou zkoušku, může se rozhodnout, že žádnou nepovinnou zkoušku
konat nebude. Nejvýše si může zvolit 3 nepovinné zkoušky.
Vliv na maturitní zkoušku
Neúspěch u nepovinné zkoušky nemá vliv na úspěšné složení maturitní zkoušky. Jinak řečeno,
pokud žák neuspěje u nepovinné zkoušky, neohrožuje to úspěšné složení jeho maturity.
Opravná zkouška
Žák nemůže konat opravnou zkoušku z nepovinné zkoušky. Opravné zkoušky se konají pouze z
povinných zkoušek. Pokud si chce žák zopakovat nepovinnou zkoušku, musí postupovat cestou
tzv. jednotlivé zkoušky.
jednotlivá zkouška:
http://www.novamaturita.cz/jednotliva-zkouska-1404033136.html
4
Průvodce maturantů SZeŠ Čáslav, 2012
Katalogy požadavků
http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html
Maturitní kalendář
15.12. 2011 – poslední termín uzávěrky podání přihlášky žákem řediteli.
od 2. 4. 2012 do 30.4. 2012
v tomto období se mohou konat písemné a praktické zkoušky profilové části MZ
(termíny upřesní ředitel)
od 2. 5. 2012 do 14.5. 2012
v tomto období se mohou konat didaktické testy a písemné práce společné části
(jednotné zkušební schéma)
15.5. 2012
uvolnění výsledků didaktických testů (všem školám současně)
od 15.5. 2012 do 8.6. 2012
v tomto období se mohou konat zkoušky profilové části MZ (termíny upřesní ředitel)
od 16.5. 2012 do 8.6. 2012
v tomto období se mohou konat zkoušky profilové části MZ (termíny upřesní ředitel)
15.6. 2012
nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ
5
Průvodce maturantů SZeŠ Čáslav, 2012
Download

pruvodce_maturantu_2012