Nastal vánoční čas a jako každý rok
k Vám putuje Vánoční zpravodaj, aby Vás
prostřednictvím několika skromných odstavců
seznámil s děním v naší obci.
Letošní předvánoční čas nám dává najevo,
jako by snad paní zima někde zabloudila a svou
sílu teprve připravovala. To, že je zatím mírná,
je dobré pro naše příbytky, jelikož nemusíme
tolik topit. Doufáme, že až se ukáže v plné síle,
nás starší moc nepotrápí a děti z ní budou mít
radost.
Rok 2014 byl naplněn mnoha událostmi - jak
pracovními, tak kulturními a společenskými.
V krátkosti si některé připomeňme. Jejich
hodnocení ponecháme na Vás, nicméně je
dobré mít na paměti lidové přísloví, že po bitvě
je každý generál a uvědomit si, že bohužel nelze
vždy vyhovět všem, proto si také vážíme Vaší
tolerance. Sami posuďme, jak kdo z nás přiložil
ruku k dílu a čím jsme přispěli k tomu, že se
v naší obci cítíme spokojeně.
Důležitou událostí roku bylo setkání rodáků,
občanů a známých u příležitosti výročí 720 let
od první písemné zmínky o naší obci. Setkání
jsme uspořádali v prostoru zrekonstruovaného
zámku, kde se každý mohl přesvědčit o tom,
jak může vypadat nezištný přístup jednotlivce
k prostoru, který byl ještě před pěti lety ruinou
a dnes slouží široké veřejnosti a je s ním
obdivována i celá obec.
Dalším důležitou událostí byly volby
do vedení obce. Je třeba poděkovat minulému
zastupitelstvu za zodpovědný přístup k vedení
obce a za podporu všech akcí, které se během
tohoto období uskutečnily. Možná nebyla
naplněna přání všech, ale od našich dědů jsem
slýchával, že pomalu postavili i Prahu. Novému
zastupitelstvu přeji do jeho konání spokojenost
občanů a občanům přeji, aby měli v sobě hodně
úcty a tolerance jeden k druhému, hlavně
k dětem a starším lidem. Současně si poděkování
a pochvalu zaslouží občané, kteří udržují
a zvelebují prostory okolo svých nemovitostí.
Naštěstí je jen málo těch, kteří, místo aby si
zametli před vlastním prahem, čekají, že to
za ně udělá někdo jiný, přestože stačí jen trochu
„pohnout kostrou“.
Další pochvala směřuje do valečských
spolků - ani nevím, kterým začít, abych se snad
nedopustil neúmyslné urážky. Uznání rozhodně
patří Sboru dobrovolných hasičů obce, za jeho
Oslavy 720 let
zájem o požární prevenci v obci, starost o hasičskou techniku, o naši
mládež, kterou zasvěcuje do dobrovolné hasičské připravenosti a sportu.
Valečské TJ – Sokol, která uspořádala pěkný „Den dětí“ a účastnila se
mnoha sportovních klání, kde dobře reprezentovala naši obec a zároveň
se snaží udržovat sokolskou budovu. Fotbalový klub SK Valeč a Sport pro
všechny dovedou zaujmout svou sportovní i společenskou činností a velmi
dobrými výsledky s mladými fotbalisty. Poděkovat za aktivity si zaslouží
také valečská farnost, která připravuje již tradiční kulturní, společenské
a tvořivé akce nejen pro děti a mládež. Myslím, že i valečská škola svým
přístupem ke vzdělávání – a to nejen školským, ale i prostřednictvím
zájmových kroužků - reprezentuje naši obec nejen v okolí, ale i za hranicemi
našeho kraje. Přeji všem hodně úspěchů v jejich činnosti.
Závěrem bych rád všem občanům popřál pokojné Vánoce a krásný nový
rok 2015.
starosta obce Josef Zahrádka
Několik připomenutí
Věřím, že se již stalo samozřejmostí, že na procházky se
psem si každý bere sáček, do něhož sebere, co pejsek utrousí
a vyhodí do popelnice.
Právě teď před zimou opět jako každý rok připomínám
nepsanou dohodu obce a vlastníků nemovitostí o tom, že obec
nebude navyšovat daň z nemovitosti a za to očekává zajištění
úklidu chodníků a okolí domů.
Již tradičně upozorňuji řidiče, aby v zimním období
parkovali auta mimo komunikace z důvodu prohrnování
sněhu. Tam, kde stojí auta na silnici, se nedá projet s radlicí,
a tak zůstane neprohrnuta část ulice.
Bio-odpad, který doma nezkompostujete a vyvezete Probíhající práce v květnu 2014
na kompost k Lipám, ušetřete od příměsí, jako jsou prkna,
kmeny, kameny, igelity apod. Z těchto se opravdu kompost
neutvoří. Také větve, které do toho prostoru vyvezete, nedávejte
na kompost, ale zvlášť na hromadu větví – do průměru větví
asi 6 cm.
Po provedené digitalizaci pozemků v naší obci, kterou
provedl Katastrální úřad, nastaly u některých pozemků změny
ve velikosti jednotlivých parcel. Je na každém vlastníkovi, aby
si tyto změny zjistil a upravil u finančního úřadu v přiznání
daně z nemovitostí. Úpravy na FÚ je potřebné provést
do konce ledna 2015.
Také bude změna v placení daně u pronajatých pozemků
a to tak, že daň z pozemku, který pronajímáte, uhradíte
do konce května již sami. Nájemce nebude platit daň,
můžete se s ním dohodnout, ale za zaplacenou daň zodpovídá Vyhnilá vazba na budově OÚ
vlastník.
Provedené investiční a neinvestiční
akce v r. 2014:
l Rekonstrukce budovy Obecního úřadu č.p. 109
Rekonstrukce budovy č.p. 10 na dům služeb (krejčovství,
lékař, kadeřnice, prodejna, klubovna pro hasiče)
l Rekonstrukce el. vedení NN od Trafa Zemanka přes Bélov
do horního Močínka.
l Rekonstrukce Veřejného osvětlení ul. Zemanka, Bélov až
do horního Močínka.
Výstavba kanalizace nad Močínkem
l Výměna vodovodního řádu ulice: Zemanka, Bélov,
přivaděč od vodojemu, ke hřišti, Brandíra a Zámecká.
l Výměna vodovodních přípojek ul. Brandíra a Zámecká.
l Výstavba inž. sítí stav místa (12 ks) Močínek (komunikace,
chodníky, vodovod, kanalizace, plyn, veř. osvětlení)
l Zbudovány 2 ks. vrtů pro posílení vydatnosti stávajícího,
vrty jsou v dobré kvalitě.
l Oslavy výročí 720 let a setkání rodáků
Oprava OÚ
Plán investičních a neinvestičních akcí na r. 2015
1 Prodej stavebních pozemků nad Močínkem
10Oprava kanalizace před p. Lesingerovou 30 m
2 Oprava komunikace ulice Fňukal – Hlaváč
11Zbudování lapače písku na kanalizačním řádu před ČOV
2 x 2 x 3 m
3 Oprava komunikace ulice Diviš – Sysel s opravou kanalizace
u Fr. Veselého
12 Zbudování haly pro tech. zázemí údržby obce 15x10x3 m
4 Úpravy na hřbitově: chodníky, obvodová zeď, prostor
u Márnice
13 Demolice staré čekárny a rozšíření prosklené stávající
o 1ks
5Napojení Vrtu 2 na stávající vodovod
14 Nákup pozemků pro stav. místa 20 000 m2
6Propojení hlavního vodovodního řádu od vodojemu za Faru
300 m
15Obnova zeleně v obci
7Propojení Vrt 1 za kabiny pro závlahu hřiště
16Dokončení Územního plánu
17 Zbudování panelové cesty k vodojemu
8 Oprava chodníku od Runkase po kostel 300 m
9 Výměna vodovod řádu od Runkase po Zadražila Marka
150 m
Pozvánka
Vstup do Nového roku již několik let zahajujeme novoročním setkání navečer u fotbalového hřiště, kam jste
všichni zváni, a kde bude připraven na 18 hodinu k odpálení již tradiční ohňostroj. Setkání občanů a všech, kteří si
přijdou popřát si do Nového roku, bude okořeněno svařákem, který bude podáván u kabin a u čekárny.
Z evidence obyvatel
Počet obyvatel k 10. 12.2014
: 760
Přistěhovali se :
Hadraba Luděk
Nešpor Jan
Nešporová Marie
Nešpor Jan
Nešpor Jiří
Nešporová Terezie
Čapková Barbora
Švestková Jaromíra
Švestková Lucie
Frank Jiří
Langer Vladimír
Langerová Olga
Neumann Jiří
Touška Roman
Lakatošová Ilona
Lakatoš Juliano
Lakatošová Jasmína
Nováčková Marcela
Kučera Michal
Kučerová Kateřina
Narození :
Škárková Eva
č.p. 76
250
250
250
250
250
19
227
227
179
32
32
281
275
224
224
224
283
286
286
Odstěhovali se :
Štefaniková Kateřina
Štefanik Jiří
Votava Pavel
Bennaceur Lenka
Jeřábková Ilona
Jeřábková Anna
Jeřábek Vojtěch
Černická Marcela
Černický Mathias
Bobek Marek
Jeřáběk Libor
Novotná Miroslava
Zejda Pavel
Novák Martin
č.p.
83
83
224
224
224
224
224
232
232
205
224
7
69
265
č.p.
137
106
103
Úmrtí :
Jonášová Zdeňka
Zvěřinová Marie
Otoupal Josef
Mateřská škola
Rok 2014 přinesl dětem i rodičům mnoho nových zážitků
a vzdělávacích příležitostí. Navštívili jsme divadelní představení
v Třebíči, některá divadýlka přijela za námi do školky, jeli jsme
na výlet do Náměště nad Oslavou.
V rámci další spolupráce k nám přijeli lektoři se zajímavým
programem pro děti. Naučili jsme se nové poznatky o životě
včel, o výrobě čokolády, experimentovali jsme s barvami.
Některé děti přivítaly miminka do života naší obce.
Nezapomínáme na naše zdraví, každý týden chodíme cvičit
do tělocvičny základní školy, využíváme také sportovní hřiště
na zahradě. Červen patří tradičně rozloučení s předškoláky,
kterým pořádáme Zahradní slavnost. S těmi nejodvážnějšími
jsme přespali celou noc ve školce. Od září jsme se učili plavat,
navštívili jsme Aquapark Laguna v Třebíči. K novinkám
mateřské školy patřilo organizování přednášky pro rodiče
a konzultační hodiny, kde jsme vzájemně s rodiči konzultovali
pokroky našich dětí.
Podzim patřil projektu Přírodní zahrada. Společně jsme
připravili půdu pro jarní výsadbu, vytvořili jsme vrbovou chýši
a zasadili jsme mnoho jarních cibulovin. Nyní se těšíme, jak
nám krásně vykvetou. Závěr roku patřil adventnímu vystoupení
na zámku, podílení se na vánoční výstavě a slavnostnímu
odpoledni s rodiči. Zazpívali jsme si koledy, přednesli básničky,
nazdobili jsme perníky a těšili jsme se na další rok v mateřské
škole. Již teď víme, že nás čeká mnoho zajímavých aktivit
a práce s budováním Přírodní zahrady.
Děkujeme všem za spolupráci a pomoc a těšíme se
na společně strávené chvíle v mateřské škole.
MŠ v přírodě
Šest malých labutí
Mgr. Simona Kohoutová
Základní škola Valeč
Na konci školního roku 2013/14 navštěvovalo ZŠ Valeč 133
žáků. Díky nové výstavbě ve Valči a svozu dětí z okolních obcí
počet dětí na naší škole za poslední roky roste.
Od září chodí do naší základní školy 143 školáků,
do mateřské školy 36 dětí předškolního věku. Do školy
dojíždějí žáci z okolních obcí (Třebenice, Plešice, Chroustov,
Stropešín, Odunec, Dolní Vilémovice, Šebkovice, Dalešice
a město Hrotovice).
Děti v MŠ se loučí s paní učitelkou
V loňském školním roce byly spojeny na I. stupni ZŠ
některé ročníky v jedné „třídě“. Ve skutečnosti měl každý
ročník svého učitele a učebnu, výuka dětí byla spojena pouze
v předmětech výchovného charakteru. Pouze devátý ročník měl
kmenovou třídu v učebně sloužící pro výuku fyziky a chemie,
takže docházelo ke stěhování deváťáků do jiných tříd v případě
výuky v této učebně.
Nyní máme pro každý ročník samostatnou učebnu,
nová třída vznikla přestěhováním školní družiny do bývalé
multimediální učebny. Stěhování dětí mezi učebnami se tak
omezilo na minimum.
Nejlepší žáci na radnici
Díky investici obce vzniká v bývalé učebně fyziky moderní
přírodovědná učebna pro výuku chemie, fyziky přírodopisu
a zeměpisu. Bude zprovozněna v průběhu měsíce ledna.
O děti, naše největší bohatství, „pečuje“ ve škole
24 pracovníků, z toho 17 pedagogů a vychovatelů, 7 provozních
pracovníků. Školáci mají kromě výuky možnost realizace
i po výuce. Navštěvují školní družinu a přibližně tucet zájmových
kroužků, od výtvarného až po tělovýchovný. Ve školní
tělocvičně mají děti umožněny také aktivity zájmových útvarů,
klubů a spolků působících v naší obci.
Další rozvoj dětí umožňují různé vzdělávací akce, jako jsou
soutěže, kulturní a sportovní akce, výlety, exkurze…(Např.:
ekologické centrum Chaloupky, farma Zašovice, TTS Třebíč,
muzeum v Třebíči, hvězdárna a planetárium v Brně, exkurze
do Prahy, hvězdárna Třebíč, sběrové akce, pěvecká a recitační
soutěž, Recyklohraní, sportovní den, akademie, přijetí u starosty
obce, lyžařský výcvik, výlety všech tříd, školní karneval,
Vánoční souznění, matematická soutěž Taktik, vědomostní
olympiády…)
Škola se také účastní řady projektů z EU – šablony, pomoc
dětem ohroženým neúspěchem ve spolupráci s městem Třebíč,
projekt Studánky, projekt Přírodní zahrady, ve spolupráci
s Nadací ČEZ – projekt Oranžová učebna. Spolupracujeme
s obcí Valeč, okolními obcemi a školami, se zámkem Valeč.
O naší činnosti se můžete dozvědět více na stránkách (www.
zsvalec.cz).
Aby nebylo povídání o naší škole jenom popisným článkem ZŠ na výletě
o ZŠ Valeč, požádal jsem letos náhodně zaměstnance a žáky
naší školy o malý příspěvek na téma „čím žijeme na naší škole“.
Dostal jsem více příspěvků, vybral jsem tři z nich.
Letos jsem na ZŠ Valeč poslední rok. Mezi mé silné
stránky patří jazyky. Ráda sportuji, sleduji fotbal, jezdím
na koni a trávím čas s přáteli, jsem společenský typ. Jelikož
už na začátku nového roku podáváme přihlášky na střední
školy, většina mých spolužáků včetně mě už má vybráno,
kam půjde studovat po ukončení základní školy. Já se chystám
na Hotelovou školu v Třebíči, obor cestovní ruch, nicméně
mám ještě druhou přihlášku, kterou si dám na Průmyslovou
školu v Třebíči, obor technické lyceum. Přijímačky jsou letos
sjednocené od společnosti CERMAT, což je podle mne výhodné.
V budoucnu bych si chtěla udělat nástavbu, anebo vystudovat
vysokou školu. Mým cílem je uplatnit se jako kvalitní učitel
nebo lékárník.
Čarodky
Nikola Holoubková 9. ročník
Jsme žáci 6. třídy. Od září se u nás změnilo hodně věcí.
Podstatné bylo především to, že jsme přešli na druhý stupeň.
Změnilo se osazenstvo třídy a máme nové předměty např.:
rodinnou a občanskou výchovu, fyziku, zeměpis…. V tělocviku
jsme rozděleni na dívky a chlapce.
Na druhém stupni je to daleko těžší. Některým se zhoršil
prospěch, může to být i tím, že na sobě pozorujeme známky
puberty. Když např. nedávno vypadl proud, měli někteří potřebu
se k sobě tulit. Někomu to dělalo problémy, jinému ne.
Holky mají ve třídě převahu, a proto chlapci nemají šanci
prosadit své názory.
6. ročník
Výlet ZŠ - Prachovské skály
Studánka Třebenice
Na konci školního roku 2013/2014 se žáci 5. ročníku ZŠ
a MŠ Valeč zúčastnili projektu „Studánka Třebenice“. Žáci
dostali úkol změřit teplotu vody, její pH, posoudit čistotu
a vydatnost studánky a v okolí studánky uklidit.
Velmi nás překvapila čistota prostředí, avšak ve studánce
bylo velmi málo vody a některá měření nemohla být
uskutečněna. Zopakují se po celkové rekonstrukci studánky. Ta
byla naplánována na letošní letní prázdniny. Žáci by se měli
také o studánku pravidelně starat a kontrolovat ji.
Hlavním úkolem projektu je vytvářet u dětí pozitivní vztah
k přírodě a vážit si našeho „ přírodního bohatství“.
Projekt je hrazen z fondu Evropské unie a bližší informace
můžete nalézt na internetových stránkách www.estudanky.eu .
5. ročník a třídní Zuzana Pátková
Naše činnost je bohatá, někdy se nám práce daří k naší
spokojenosti, jindy se setkáváme s nezdarem či nepochopením.
Děti jsou dnes zahlceny informacemi, technikou, ovlivňují je
média, podbízivá reklama je láká na laciná pozlátka. Vyrůstají
v jiném prostředí, než jsme vyrůstali my, učitelé, rodiče,
prarodiče. Děti mají daleko více podnětů. V okolí a v médiích
nemají jen kladné vzory. Vyrůstají jinak. Nejsou nejvíce
ovlivněny výchovou v rodině.
Abychom naše děti zabezpečili, trávíme hodně času
v zaměstnání, cestujeme za prací, hledáme práci, řešíme osobní
problémy….
„Najdeme si při všedních starostech pro děti takový čas,
jaký by si zasloužily?“
Vánoce a svátky jsou dny, kdy má být rodina spolu. Dejme si
takový malý vánoční slib: „Najdeme si čas pro děti, pohrajeme
si s nimi, popovídáme si o tom, co je zajímá, přečteme jim
pohádku, vyjdeme si na vycházku…“
Třeba to pro ně bude větší dárek než nový mobil, videohra,
tablet nebo hračka či módní záležitost z reklamy.
Určitě se Vám tato chvíle vrátí v podobě krásné vzpomínky,
až vám děti dospějí a budou žít vlastní život. Čas utíká tak rychle,
jak s ním naložíme. Udělejme dětem radost, žijme s nimi, dokud
o to stojí. Pořád platí, že děti jsou budoucnost národa. Když je
vychováme k lásce, spravedlnosti, zodpovědnosti a pracovitosti,
vrátí nám to tím, že vytvoří lepší svět. Nebo snad ne?
Hodně optimizmu, zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v novém roce“ Vám za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Valeč
přeje Jan Nešpor, ředitel školy
TJ Sokol Valeč
Ještě pár okamžiků, ještě pár volných dnů a po cinkotu
skleniček při Novoročním přípitku nastává čas výměny starého,
v mnohých rodinách i hustě popsaného, kalendáře za kalendář
nový, který na svoje chvíle teprve čeká. Ale ještě než tento starý
a popsaný kalendář nadobro a navěky skončí v propadlišti dějin,
s oblibou si v něm ještě nostalgicky zalistujeme a připomeneme
si některé události, právě končícího roku.
I tělocvičná jednota je tak trochu rodina a také má každoročně
svůj kalendář, který na svých stánkách nese zápisy o životě této
sokolské rodiny. Pojďme si v něm ještě naposledy zalistovat
a připomenout okamžiky odcházejícího roku.
Z let minulých jistě víte, že tělocvičná jednota Sokol Valeč
se věnuje sportům, které nejsou až tak divácky atraktivní, ale
hráče baví a snaží se v nich dosáhnout svých úspěchů.
Mezi takovéto sporty patří florbal. V naší TJ se mu věnuje
52 hráčů v pěti kategoriích: Mini žáci, Mladší žáci, Starší žáci,
Starší žáci a dorost a Junioři.
V Župní florbalové lize lize, která se hraje na Třebíčsku, byli
v uplynulé sezóně ve své kategorii: Mini žáci – druzí, Mladší
žáci – třetí, Starší žáci – první, Starší žáci a dorost – druzí,
Junioři – třetí.
Zápasy v nové sezóně jsou již rozehrané. Hraje se formou
turnajů v jednom pořadatelském místě. V sobotu 10. ledna
2015 proběhne jeden z ligových turnajů ve Valči. Přijďte také
povzbudit naše mladé sportovce a poznat hru s názvem florbal.
V souvislosti s florbalem musím připomenout i jednu
smutnou událost. Je jí úmrtí několikaletého člena naší tělocvičné
jednoty a současně i brankáře florbalového družstva, Vojty
Jeřábka. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Z dalších sportů, kterým se naše jednota věnuje, je stolní
tenis. Každoročně pořádáme Vánoční a Velikonoční turnaje
v tomto sportu. Od loňského Vánočního turnaje, který se konal
v sobotu 28. prosince, se již nově hraje o putovní pohár a je
podle toho trefně nazýván „Valečské prkno“. Ti z vás, kdo jste
stolní tenis nebo ping pong někdy hráli, jistě tušíte proč.
Velikonoční turnaj se pak konal 19. dubna. Ten letošní
Vánoční proběhne hned v sobotu po vánočních svátcích,
27. prosince 2014 v tělocvičně ZŠ. Neváhejte a přijďte si
zasportovat nebo to alespoň vyzkoušet. Hraje se v několika
věkových a výkonnostních kategoriích. Pokud to na Vánoce
nestihnete, můžete to zkusit o Velikonocích.
Oddíl stolního tenisu se spojil s oddílem v Hrotovicích
a pod názvem „TJ Sokol Hrotovice-Valeč B“ . Po předloňském
postupu ze III. třídy okresního přeboru a loňském postupu ze II.
třídy hraje nyní Okresní přebor I. třídu. Pokud byste měli zájem
zapojit se do této aktivity, budete vítáni. Chcete-li povzbudit
stolní tenisty při jejich výkonech, můžete tak učinit každé dva
týdny v 9:30 v místní tělocvičně.
V souvislosti s naší jednotou nemohu vynechat ani volejbal.
Nejslavnější roky, kdy naše družstva obsazovala první místa
okresních, župních, oblastních nebo dokonce i všesokolských
turnajů jsou již minulostí. Stále se však věnujeme volejbalu
alespoň na rekreační úrovni.
Mimo to i nadále organizujeme tradiční Volejbalový turnaj
smíšených družstev. Letošní ročník konaný 3. května byl již
v pořadí 28. Ale jak dodávají pamětníci 28. - počítaný. Před nimi
bylo mnoho turnajů nepočítaných. Počátky tohoto pravidelného
volejbalového setkávání prý sahají až do sedmdesátých let
minulého století. V letošním roce se turnaje zúčastnilo 13
družstev. Kromě tradičních družstev z Třebíče, Náměště či
Budějovic se letos zúčastnila i družstva z Velkého Meziříčí,
Brna a Znojma. Počasí nám sice moc nepřálo, byla zima
a foukal studený vítr, ale přesto se všechny zápasy podařilo
dohrát až do konce.
Obnovený nápis na pomníku
Dalším sportem, provozovaným pouze na místní úrovni je
tenis. Již popáté pořádala naše TJ Valečskou tenisovou ligu.
Organizace této ligy je jednoduchá. Hrát ligu může každý
tenista s trvalým pobytem ve Valči, který se včas přihlásí. Hraje
se od jara do podzimu na místních kurtech. Vítězem Valečské
tenisové ligy pro rok 2014 je Tomáš Čachotský.
Na závěr sezóny pak byl dne 30. září odehrán Podzimní
turnaj, který vyhrál Petr Kohout.
Sportujeme podle možností
V této souvislosti nám dovolte poděkovat panu Valovi, panu
faráři i Obci Valeč za zapůjčení kurtů pro tyto turnaje.
Ještě jedna sportovní nebo spíše tělocvičná aktivita je
zastřešována naší jednotou. Je jí cvičení rodičů s dětmi, které
vede Věrka Čaňková. Formou pohybových her se malé děti učí
najít si svůj vztah k pohybu. Získávají i spoustu nových zážitků
a dovedností a co je důležité, všechny činnosti vykonávají
s rodiči, čímž utužují i rodinné vztahy.
Ale činnost Sokola není jen pohyb a sportování. Jsou
to i společenské akce. Pravidelně pořádáme dětský den.
V letošním roce se uskutečnil v sobotu 7.června a měl podtitul
„Náš venkov“. Chtěli jsme tak dětem přiblížit různé činnosti,
které se běžně dělají nebo dělaly na vesnici. Mohly si mimo jiné
vyzkoušet obracení sena, skákání v pytli, chození v holínkách,
hod polenem na cíl, jízdu na trakaři a podobné činnosti. Mohli
také zhlédnout ukázky traktorů zapůjčených od místních
zemědělců. Přistaveny byly traktory Zetor řady 30, Zetor řady
67, Valtra finsko-švédského výrobce a John Deere od výrobce
z USA. Připravena byla také ukázka starého zemědělského
a vesnického náčiní a nářadí. K vidění byla i ukázka výrobků ze
slámy od paní Valové ze Slavětic.
Znak k otevření sokolovny
Poděkování patří i Haně Karáskové za přípravu výstavky
drobného domácího zvířectva.
Po dohodě se sborem dobrovolných hasičů jsme 22.února
uspořádali společný masopustní průvod. Tento byl zakončen
společným večerním posezením při muzice.
V rámci oslav 720 let od první písemné zmínky o Valči
jsme v rámci dne otevřených dveří sokolovny uspořádali
Volební komise
posezení s trampskou skupinou Roveři ze Zbýšova. Jsou to
pánové již vyššího věku, ale jejich muzikantské nasazení bylo
obdivuhodné.
V letošním roce na nás vyšlo pořádání tradiční valečské
poutě. Program poutě byl opět třídenní. Připadl tentokrát
na víkend od 12. do 14. září. Počasí bylo bohužel zpočátku
dosti deštivé, což se zřejmě projevilo i na účasti občanů
na večerních zábavách. Velký dík patří stárkům při nedělním
zavádění, kteří vše zvládli i přes vytrvalý odpolední déšť. A jen
pro připomenutí, v pátek hrál Bagr, v sobotu Orfeus a v neděli
Rouchovanka. Poděkování patří i obecnímu úřadu za tradiční
finanční podporu této oslavy.
V neděli 20. září jsme uspořádali dětskou diskotéku, kde
oblíbený diskžokej pan učitel Jordán pouštěl dětem hudbu, při
které děti tančily a plnily různé soutěže.
Volejbalový turnaj
V sobotu před tím se v sokolovně konala Burza dětského
oblečení.
Kromě sportovních a kulturních věcí je v náplni naší
činnosti také údržba a zvelebování sokolovny. V letošním
roce jsme zvládli provést opravu nebo spíše jen vyspravení
střešní krytiny, výměnu zařízení toalet, opravu poškozeného
vodovodního rozvodu pánských toalet. Dále jsme s přispěním
Obce Valeč vyměnili oponu a závěsy jeviště. Ještě nás čeká
oprava mechanismu zatahování opony, jejíž komponenty jsme
museli z části nechat nově vyrobit.
A než ten náš kalendář nadobro odložíme, dovolte nám
poděkovat všem, kteří naše aktivity podpořili a podporují.
Výše uvedené letošní turnaje a dětský den byly zrealizovány Dětský den na sokolovně
poprvé za novodobého trvání Tělocvičné jednoty Sokol Valeč
bez příspěvku od Obce Valeč. Pouze za přispění soukromých
sponzorů, za což jim velice děkujeme a doufáme, že nám
svoji přízeň zachovají i do budoucna při těchto tradičních
a dlouholetých akcích.
Naší snahou je i dále udržovat sokolskou tradici, sokolské
myšlenky a sokolské hodnoty, které ovlivňují naše životy již
více než 150 let. V naší obci už více než 90 let.
Chcete-li se o našich aktivitách dozvědět více, můžete
navštívit naše internetové stránky www.sokolvalec.estranky.cz
A úplně na samý závěr nám dovolte podělit se s námi o jednu
připomínku dávné historie. Zasloužil se o ni pan Zdeněk
Prukner z Třebíče. Při svém bádání po ztracených letadlech
z druhé světové války našel svým detektorem kovu nedaleko
Vladislavi odznak, který byl vyroben ke slavnostnímu otevření
Sokolovny ve Valči dne 3.6.1928. Pan Prukner si na nás sehnal
kontakt a odznak věnoval naší Tělocvičné jednotě. Velice mu
za jeho nález a za jeho ochotu děkujeme a jsme mu velice
vděčni, neboť nikdo z pamětníků o něčem takovém nikdy
nemluvil.
Děti závodí
Ale nechme už minulost minulostí, kalendář pomalu odložme
a uchovejme si vzpomínky na krásné chvíle odcházejícího roku
a těšme se na to, co si pro nás připravil rok nastávající.
Přejeme vám klidné a spokojené Vánoce a mnoho zdraví
a osobních úspěchů v novém roce 2015.
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Valeč
Děti poznávají zemědělské produkty
SK Valeč
Vážení přátelé,
po roce nastává čas, kdy se pomalu blíží vánoční svátky
a konec roku. A jak už bývá zvykem je to také možnost
ohlédnout se zpět a podívat se, jaký byl uplynulý rok. V našem
Sportovním klubu můžeme říci, že nebyl nejúspěšnější.
Fotbalový oddíl se rozrost o tým mladší přípravky a tedy
zahrnuje tým mužů, starších žáků, starší přípravky a mladší
přípravky. Ve fotbalové soutěži mužů jsme po podzimní části
soutěže na 14. místě s celkovým počtem 7 bodů. Tato situace
je způsobena především odchodem starších zkušených hráčů,
avšak kádr je rozšířen o spoustu mladých hráčů, kteří se se
soutěží mužů teprve seznamují. Poctivou prací při tréninku
a přípravě jistě svou pozici zlepší a tým nastoupí do jarní části
soutěže sehranější a zkušenější. Starší žáci jsou výsledkově
na lepším umístění (12. místo), avšak také pouze s 8 body.
Družstvo přípravky starší je celkově na 3. místě s celkovým
počtem bodů 22 a skóre 61:12. V soutěži přípravek mladší
není sestavována tabulka pořadí, avšak naši nejmenší dosahují
dobrých výsledků, především díky posilám z týmu přípravek
starší. Družstva mladých fotbalistů hrají pod vedením Pavla
Zikána a Zdeňka Macka, vzhledem k velké vytíženosti zápasů,
turnajů a tréninků hledáme fotbalové nadšence z řad příznivců
fotbalu nebo rodičů dětí, kteří by s vedením rádi pomohli.
Současně stále probíhá nábor fotbalistů. Případní zájemci se
mohou hlásit u trenérů mužstev.
Oddíl sportu pro všechny (SPV) se mimo zúčastňování
sportovních akcí pořádaných RCSPV věnuje také pořádání
kulturních, společenských a sportovních akcí. Každoročně
začínáme Novoročním výšlapem a tento rok jsme zamířili
do Dolních Vilémovic. Počasí nám přálo, bylo spíše podzimní.
Trasa vedla směrem na Odunec a dál jsme pokračovali
po lipenské cestě a poté po lesní cestě k cíli. Během výletu
jsme opekli buřty a pokračovali do Dolních Vilémovic, kde
jsme si odpočali v Sedlácké krčmě. Další tradiční akcí byl
již X. Sportovní ples, který jako každý rok proběhl s velkým
úspěchem a nově s kulturní vložkou - Retropřehlídkou.
Následoval Masopustní průvod masek, který tentokrát probíhal
pod vedením Sokola Valeč a náš sportovní klub se podílel účastí
masek. Další tradiční námi pořádanou akcí je Velikonoční
výšlap. Tentokrát jsme jej pojali jako Putování za pokladem –
šipkovaná pro děti. Poslední dubnový den patří čarodějnicím,
pro které jsme připravili čarodějnou stezku. Po absolvování
všech dovednostních úkolů si mohly děti opéct buřty. V červenci
jsme pořádali výjezd na kolech, tentokrát se početná skupina
vydala na Sadek; na počátku srpna pak Turnaj v pétanque
a na konci prázdnin jsme připravili Rozloučení s prázdninami
pro děti s večerní zábavou. Oddíl SPV se také zúčastňuje
mnoha sportovních akcí jako například bowling, stolní tenis,
atletické soutěže a atletický čtyřboj, běžecké soutěže a další.
V srpnu letošního roku jsme spolupořádali okresní a krajské
kolo v netradičních sportech.
Konec roku je spojen se Silvestrovským fotbálkem
a rozloučením se starým rokem. Tímto Vás zveme
na silvestrovské protažení a fotbalové fanoušky na svařák a něco
teplého na zahřátí od 10:00 na fotbalové hřiště. K vykročení
do nového roku patří i Novoroční výšlap, na který Vás zveme
dne 3. 1. 2015, trasa bude upřesněna. Další pozvánka je na XI.
Sportovní ples, který se koná 7. 2. 2015 se skupinou Urgent
Hostěradice. Novinkou je místo pořádání, které jsme pro letošní
rok zvolili na zámku ve Valči, a tedy bude i možnost zakoupení
místenek.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim členům
za aktivní přístup, všem sponzorům za přízeň, kterou nám
v letošním roce věnovali a popřál všem hodně zdraví a osobní
pohody v roce 2015.
Za SK Valeč Jaroslav Palát
Zámek Valeč
Vážení spoluobčané, již čtvrtým rokem vás informuji
o probíhající rekonstrukci celého areálu zámek Valeč, se kterou
bylo započato v roce 2010 opravou střech hospodářských
budov, bývalých kravínů a sýpky. V roce 2011 byla opravována
budova zámku, včetně psaníčkové fasády, a v dalším roce 2012
byla budova otevřena k prohlídkám, akcím a otevřena pivnice.
Též byla započata obnova zámeckého parku, vydláždění
vnitřního nádvoří a prostoru před zámkem, pod kterým vznikl
podzemní objekt propojující ostatní budovy. Dále probíhala
rekonstrukce bývalých chlévů na hotelové pokoje a byla
započata stavba nového objektu – restaurace. V roce 2013
byla dokončena restaurace s velkým sálem a nová kuchyně se
zázemím v bývalém prostoru kovodílny. Také bylo zadlážděno
nádvoří a cesty kolem rybníků a obnova parku.
V letošním roce byl dostavěn vnitřní a venkovní bazén,
saunová vesnička a upraven vnitřní dvůr. Také bylo
vybudováno parkoviště. Od léta se opravuje stodola, ve které
budou sportovní sály a schodiště, které bude navazovat na další
objekt, který by se měl stavět v příštím roce na místě stávající
kůlny.
Přeji vám všem do dalšího roku hodně zdraví, štěstí, pohody
a božího požehnání.
Toto krátké shrnutí je nejen pro připomenutí toho, co už
Pavlíček Viktor
nám připadá skoro jako samozřejmé, že Valeč má opravenou
dominantu, ale především poděkování Valovým za vše, co pro
naši obec dělají.
Sbor dobrovolných hasičů
Dovolte nám se ohlédnout za rokem 2014 z pohledu valečského
hasičského sboru, který v naší obci působí již 116 let. Co se týče
připravenosti zásahové jednotky obce, tak mimo předepsaná školení
byly v letošním roce provedeny nutné opravy hasičského vozidla Avia
(brzdy, elektroinstalace, výměny kapalin) a byla provedena repase
a oprava zásahové mašiny PPS12. Mimo tuto zásahovou stříkačku
disponuje náš sbor dvěma mašinami upravenými pro sport, se kterými
trénujeme a zúčastňujeme se soutěží. Sportovní činnost SDH se letos
omezila pouze na domácí soutěž, ale začali jsme opět trénovat s dětmi
a jen doufáme, že jim zájem o hasičinu vydrží i do příštích let.
V souvislosti s oslavou 720 let byly provedeny drobné opravy
v hasičárně. Ke konci roku jsme od obce dostali do užívání opravenou
místnost v obecní budově za poštou, kterou jsme vybavili pro účely
zázemí pro činnost hasičů (schůze, školení jednotky, výchova mladých
hasičů a pořádání různých akcí pro valečské občany).
I v roce 2014 hasičský sbor uspořádal ve Valči několik zajímavých
kulturních akcí: v únoru jsme účastí masek podpořili masopust
pořádaný Sokolem. V březnu jsme uskutečnili druhý ročník domácí
zabijačky, tentokrát jsme pro tuto akci zvolili místo u sokolovny,
na rozdíl od loňského jednoho prasete jsme zabíjeli dvě, vyšlo
nám výborné počasí a o účasti a úspěchu svědčí i to, že se všechno
prodalo a snědlo. A my vás již nyní zveme na zabijačku 2015, která
se uskuteční pravděpodobně opět v březnu. V červnu 2014 jsme
ve Valči poprvé uspořádali GULÁŠFEST – soutěž ve vaření guláše
na kotlících. Na zahradě bývalé mateřské školky se utkalo 10 týmů,
které shodně dostali k dispozici kotlík, stejnou porci hovězího masa,
k dispozici dříví a zbytek byl už na jejich schopnostech. Porotu tvořili
návštěvníci akce, kteří svým hlasováním rozhodli o nejlepším guláši
a vítězném týmu Tomáše Růžičky. Druhý červencový víkend patří
ve Valči již 12 let hasičským závodům O pohár obce Valeč. Letos
se na fotbalovém hřišti utkalo v požárním útoku 6 družstev mladých
hasičů (vítěz Hrotovice, valečská družstva 4. a 5.), 9 týmů mužů
(vítěz Myslibořice, Valeč šestá), 9 týmů žen (vítěz Myslibořice,
Valeč 9.) a soutěžní klání zakončila kategorie veteránů (5 týmů, vítěz
Myslibořice, Valeč čtvrtá). Hasičská soutěž byla tradičně spojená
s večerní zábavou s volným vstupem a nepokazila ji ani odpolední
prudká bouřka. Na konci července jsme se zapojili do oslav výročí 720
let Valče, jednak dnem otevřených dveří ve zbrojnici a jednak aktivní
účasti v průvodu a slavnostním programu. A podzim patřil druhému
ročníku koštu pálenek, likérů a buchet, tentokrát jablečných. Akce
se konala již ve svépomocí zařízené nové hasičské klubovně u pošty
a v konkurenci dvanácti pálenek zvítězil Petr Veselý s meruňkovicí,
v soutěži 5 likérů si vítězství odnesla Blanka Zahrádková se
zázvorovým likérem a v soutěži 16 jablečných buchet zvítězil
Dominik Zahrádka s jablečným koláčem, jehož recept z Brumíkovy
kuchařky Vám přinášíme:
Jablečný koláč (dávka na menší formu):
2 balení jemných BEBE sušenek
4 lžíce másla
2-3 jablka
150 ml vanilkového pudinku
rozinky, ořechy, skořice a cukl podle chuti.
Z uvařeného pudingu s máslem a vanilkovým cukrem ušleháme
krém. Na plátky nakrájená jablka podusíme na lžíci másla, přidáme
rozinky, cukr a skořici. Do této směsi přidáme jádra ořechů
a Do vymazané formy skládáme střídavě vrstvy: sušenky, krém,
sušenky, jablečná směs a nahoru sušenky. Dobře stlačíme a necháme
několik hodin v lednici. Před podáváním pocukrujeme a nakrájíme.
V prosinci proběhla výroční členská schůze s volbami výboru
a projednala mimo jiné plán akcí na příští rok. Již nyní se můžete
těšit, sbírat síly a připravovat se na masopust, třetí valečkou zabijačku,
druhý ročník Gulášfestu, červencovou hasičskou soutěž, valečkou
pouť v organizaci hasičů a třetí ročník koštu pálenek.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen všem členům SDH za aktivní
přístup při organizaci akcí a všem sponzorům a občanům obce
za pomoc a podporu naší činnosti. Sbor dobrovolných hasičů Vám
všem přeje krásné a klidné prožití vánočních svátků a
hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2015. Nepodceňujte rizika
požáru a dbejte opatrnosti při manipulaci s ohněm či pyrotechnikou
ať se spolu setkáváme vždy při příjemných příležitostech a v dobré
náladě.
Výbor SDH Valeč
Rybaření na Valečském jezeře
Letošní rok, při rybolovu na Valečském jezeře bylo znát, že
kvalita zarybnění a atraktivita vzrůstá. Každým rokem se chytají
větší a kapitálnější úlovky. Počet prodaných povolenek tím pádem
také vzrůstá, letošní rok jich bylo oproti minulým létům prodaných
zase o něco víc. Nárůst povolenek činil 79% oproti loňskému roku
a bylo jich prodáno 72 ks včetně jednodenních a dětských. Peněžních
prostředků pro nákup nových ryb na doplnění a další zarybnění jsme
získali více a mohli jsme nakoupit i dražší ryby jako je amur bílý,
který se oproti kapru obecnému v místních podmínkách bohužel
nereprodukuje.
Amura ve velikosti okolo 50 cm jsme nakoupili 2 q, 165 kusů
do Valečského jezera. Zároveň jsme nakoupili násadového kapra
v počtu 90ks,116 kg o velikosti asi 45 cm. Dále byl nasazen kapr
z výlovu Močínka, kde jsme odlovili více jak 800 ks kapra lyscevysoké formy o velikosti 30-35 cm, který nás vyšel na nákupní cenu
2.400,-Kč a byl zde odchováván a přikrmován dva roky. Jen letošní
rok jsme zkrmili přibližně 4,8t obilovin, které jsme získali zdarma.
Tímto jsme ušetřili více jak 20.000,- Kč. Dále bylo přisazeno 25 ks
štiky obecné velikosti okolo 50 cm, aby eliminovala bílou rybu, které
je zde stále dost díky kaskádě 22 rybníků nad Valečským jezerem.
Vysadili jsme zde i sumce albína žluté formy v délce 1 metru z důvodu
další zajímavosti rybníku. Tento sumec nás stál pouhých 500,- Kč.
Lidové přísloví ale tvrdí, že kdo chytí a zabije albína do roka zemře.
Dále jsme získali zdarma kapitální ryby, amura bílého v délce 90
cm-2 ks, jeden kus jsme vyhráli v rybářských závodech za druhé místo
a druhého za pomoc při podzimním výlovu tohoto rybníka, kde jsme
dostali i kapra o délce 89 cm a váze 10,5kg.
Do bývalého obecního koupaliště ,,Močínek“, jsme po výlovu
a opětovném napuštění vysadili amura bílého-ročka v počtu 700 kusů
o váze 50 kg a 1q kapra o 100 kusech. Dále jsme sem dali asi 50 ks
lína, kterého jsme taktéž získali zdarma za pomoc při výlovu.
Při výlovu Močínka jsme použili nádrž místních hasičů a vybavení
obce Valeč, zároveň jsme měli zdarma zapůjčeny kádě, kesery,
přepravní bednu a vaničky od Rodinné farmy Řezníček z Lipníka
od které také nakupujeme ryby. Tímto všem chceme poděkovat.
Využívání tohoto koupaliště, které do této doby leželo ladem,
nám šetří finanční prostředky a zvyšuje počet nasazovaných ryb
do Valečského jezera. Musíme se, ale intenzivně věnovat přikrmování
a ochraně těchto násadových ryb. Nalétává sem v brzkých ranních
hodinách chráněný čáp černý a volavka popelavá, kteří nám zřejmě
vyžrali nasazené jesetery, kterých jsme z 26 ks nevylovili ani jeden
kus. Byly zde i čtyři kusy sumce velkého o velikosti 15 cm, kteří se
taktéž beze stopy ztratili.
Letošního roku byl dosažen největší úlovek kapra obecného 86 cm
nejstarším držitelem povolenky Jiřím Kárníkem 75 let-gratulujeme,
druhý den toho samého kapra chytil Roman Procházka ml.viz
srovnávací fotografie na stránkách ,,Rybníka pod Hájkem neboli
Valečského
jezera“ana facebooku.
Byla i chycena štika o délce 80 cm
yužívání tohoto koupaliště, které do této doby leželo ladem, nám šetří finanční
prostředky
zvyšuje
Marcelem Andrášem-taktéž gratulujeme.
očet nasazovaných ryb do Valečského jezera. Musíme se, ale intenzivně věnovat přikrmování a
chraně těchto násadových ryb. Nalétává sem v brzkých ranních hodinách chráněný čáp černý a
olavka popelavá, kteří nám zřejmě vyžrali nasazené jesetery, kterých jsme z 26
ks nevylovili
ani tak bylo letos celkem vysazeno:
Když
toto shrneme
den kus. Byly zde i čtyři kusy sumce velkého o velikosti 15 cm, kteří se taktéž beze stopy ztratili.
-7 metráků kapra obecného
etošního roku byl dosažen největší úlovek kapra obecného 86 cm nejstarším -2,5
držitelem
povolenky
metráky
amura bílého
ím Kárníkem 75 let-gratulujeme, druhý den toho samého kapra chytil Roman-25
Procházka
ml.viz
kusů štiky obecné
ovnávací fotografie na stránkách ,,Rybníka pod Hájkem neboli Valečského jezera“ na facebooku.
-1 ks sumec albín
ylaDo
i Kapr
chycena
štika
o89délce
80váze
cm 10,5kg.
Marcelem
Andrášem-taktéž
gratulujeme.
bývalého
obecního
,,Močínek“,
jsme po výlovu
a opětovném napuštění vysadili amura
o délce
cm akoupaliště
-50 ks
línasem
obecného
bílého-ročka v počtu 700 kusů o váze 50 kg a 1q kapra o 100 kusech. Dále
jsme
dali asi 50 ks lína,
kterého jsme taktéž získali zdarma za pomoc při výlovu.
Výčet nasazených a ulovených ryb ve Valečském rybníku pod
Hájkem svědčí o zvyšující se velikosti a četnosti ryb, čímž je rybník
zajímavější
pro místní,
ale i přespolní
rybáře.
Při výlovu Močínka jsme použili nádrž místních hasičů a vybavení obce
Valeč, zároveň
jsme
měli
zdarma zapůjčeny kádě, kesery, přepravní bednu a vaničky od Rodinné farmy Řezníček z Lipníka od
které také nakupujeme ryby. Tímto všem chceme poděkovat.
Za rybáře,
Hlaváč Slavomír
Farnost Valeč v roce 2014
Štika o délce 80 cm
dyž toto shrneme tak bylo letos celkem vysazeno:
metráků kapra obecného
,5 metráky amura bílého
5 kusů štiky obecné
ks sumec albín
Právě teď prožíváme adventní dobu, která nás dovede až
k vánočním svátkům a tím i ke konci roku 2014. A tak mi dovolte
krátké ohlednutí na to, co jsme prožili a co se událo v naší farnosti.
Po Novém roce Vás navštívili koledníci při Tříkrálové sbírce,
se kterými jsme pak jeli na společné promítání pro všechny
koledníky do kina v Třebíči. Již tradičně se také uskutečnil dětský
farní karneval v kulturním domě v Koněšíně. O jarních prázdninách
jsme se vydali s mládeží a s rodinami na hory a lyžování na faru
v Branné v Jeseníkách. V květnu pravidelně vyrážíme na poutní
zájezdy po Evropě. Tentokrát, jsme zamířili na jih Evropy
– do Slovinska, Bosny, Chorvatska, Černé Hory, Albánie,
Makedonie a Srbska.
I letos jsme v červnu spoluorganizovali s dalešickým pivovarem
Dětský den na kterém, mimo jiné, vystoupila Petra Černocká
s pořadem Saxana dětem..
Vítání občánků na zámku
Na začátku letních prázdnin se na Vranovské přehradě
uskutečnil týdenní pobyt pro rodiny s dětmi. V polovině července
se uskutečnila malá pouť farnosti do Kostelního Vydří.
Tradičně proběhl čtrnáctidenní stanový Letní farní tábor
v Orlických horách a po něm týdenní tábor pro menší děti
ve Štířatech u Vranovské přehrady. S mládeží jsme v srpnu
vyrazili na týden na hory do Rakouska. Po návratu jsme jeli s dětmi
na tradiční pouť do Hlubokých Mašůvek.
S novým školním rokem začaly pravidelné aktivity, jako
je vyučování náboženství, dětské mše sv., sportovní kroužky
ve Valči, apod. V září se také už tradičně jelo na poutní Zlatou
sobotu do Žarošic. V polovině října proběhla ve Valči na louce
za farou Drakiáda s následným programem a posezením na farním
dvoře.
Karneval ZŠ
Protože tento článek píšu na začátku adventu, tak ještě to, co
nás čeká: Mikulášská nadílka v kostele, vánoční nadílka pro zvířata
v lese, Betlémské světlo a děti se připravují na představení Živého
Betléma ve Valči.
Přehled bohoslužeb
o vánočních svátcích
24. 12. - Štědrý den – mše sv. ve 20.00 hod.
25. 12. - Slavnost Narození Krista
- mše sv. v 8.00 hod.
26. 12. - sv. Štěpána - mše sv. v 8.00 hod.
31. 12. - sv. Silvestra - mše sv. v 17.00 hod.
1. 1.
- Nový rok - mše sv. v 8.00 hod.
Letní tábor pro mladší děti na Vranovské přehradě
Dovolte mi na závěr opět poděkovat za spolupráci i za Vaši
přízeň a podporu a již dopředu popřát Vám všem krásné a opravdové
prožití vánočních svátků a v novém roce vše dobré.
P. Petr Holý
duchovní správce farnosti
P.S.
Také si Vás dovoluji pozvat nejen na slavnostní bohoslužby
o vánočních svátcích v našem farním kostele, ale i na Živý Betlém,
který bude ve Valči před kostelem na Boží hod vánoční (25. 12.)
v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!
Mikuláš s doprovodem před OÚ
Srdečně Vás zveme na akce
Hotelu Zámek Valeč 2015
9. 1. PLES LOVU A HOJNOSTI
Krojovaná skupina STŘÍBRŇANKA
a skupina CARRIE, od 20.00 hodin
11. 1. ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ
v 17.30 hodin, vede Marija Cigánková
16. - 18. 1. ZVĚŘINOVÉ HODY
Speciální menu
24. 1. PLES PRVNÍ REPUBLIKY
Hraje Melody Gentleman Lednice,
od 20.00 hodin
30. 1. – 1. 2. VEPŘOVÉ HODY
Speciální menu
7. 2. SPORTOVNÍ PLES
od 20. Hodin
Pěkné svátky, do nového roku pevné
zdraví a hodně úspěchů přejí
Valovi a team Hotelu Zámek Valeč
13. - 15. 2. VALENTÝNSKÉ MENU
Speciální menu po celý víkend
27. 2. VOJENSKÝ PLES
od 20.00 hodin
Rezervace: Zámek Valeč, tel. 568 441 372, [email protected]
Download

Nastal vánoční čas a jako každý rok k Vám putuje Vánoční