Teritorija, Energija i Zapošljavanje
“For a greener future of rural area”
TERRE
Territory,
Energy
&
Employment
(Teritorija, Energija i Zapošljavanje) se
sufinansira iz Transnacionalnog programa
Jugoistočne Evrope.
Kod projekta:
SEE/D/0276/4.2/X
Web stranica projekta:
www.terre-project.eu
Budžet projekta:
2.185.630,00 €
Početak / kraj projekta:
2012-12 / 2014-12
Projektni partneri:
• Glavni partner / Province RI - Provincija Rimini, Rimini, Italija
• Province RO – Provincija Rovigo, Rovigo , Italija
• IUAV – Iuav - Sveučilište u Veneciji, Venecija, Italija
• LG Ujszilvas – Lokalna uprava Ujszilvas, Ujszilvas, Mađarska
• SZMJVO - Općina Szolnok, Szolnok, Mađarska
• TOB – Tehnološko Unaprjeđenje Burgenlanda d.o.o., Eisenstadt, Austrija
• EEE –Europski Centar za Obnovljive Izvore Energije, Gussing, Austrija
• ODSEC - Općina Odorheiu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Rumunjska
• CTRP Kranj – Centar za održivi Ruralni Razvoj Kranj, Naklo, Slovenija
• Dimitrovgrad – Općina Dimitrovgrad, Dimitrovgrad, Bugarska
• IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., Labin, Hrvatska
• LIR Evolucija, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
• CCIT – Privredna i Industrijska Komora Tirane, Tirana, Albanija
2
O projektu TERRE
Projekat TERRE (TERritory, eneRgy &
Employment), tj. Teritorija, Energija i
Zapošljavanje nastoji da pokaže da
razumna i integrisana eksploatacija
prirodnih resursa u cilju proizvodnje
obnovljive energije (iz različitih izvora
kao što su biomasa, sunce, voda,
vjetar), predstavlja efektivan pokretač
za autogenerisan i održiv lokalni razvoj
u ciljnim regijama, baziran na
partnerstvu između javnih institucija
(regiona,
provincija,
opština),
pojedinaca
(poljoprivrednih
proizvođača, uzgajivača stoke i
prerađivača drveta, te investitora u
izvore obnovljive energije) i lokalnih
zajednica, sve u cilju porasta prihoda i
mogućnosti za zapošljavanje u manje
razvijenim
i
marginalizovanim
područjima, čime se promoviše rast i
razvoj baziran na adekvatnoj upotrebi
lokalnih resursa.
Projekt
TERRE
će
uspostaviti
dugotrajne pozitivne efekte na lokalnu
energetsku politiku kojom se mogu
prevladati ideološke prepreke za
ulaganja u energetska postrojenja u
civilnom društvu i kojima će ubijediti
donosioce političkih odluka da
prihvataju modele i obrazce za ulaganje
u obnovljive izvore energije na temelju
multi-sektorskog pristupa, koji se
zalaže za zaštitu okoline i promociju
društvenih vrijednosti, poput pravedne
raspodjele resursa i podsticaja
zapošljavanju.
Kroz
eksploataciju
prirodnih resursa u cilju proizvodnju
energije, nastoji se uticati na porast
zaposlenosti
u
nedovoljno
produktivnim ili slabo nastanjenim
područjima.
3
4
Partnerstvo projekta TERRE uključuje uravnoteženu
kombinaciju lokalnih vlasti, energetskih i razvojnih agencija,
univerziteta i privredne komore, raspoređenih u 9 različitih
zemalja: Italija, Austrija, Mađarska, Bugarska, Slovenija,
Rumunija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, te Albanija.
S obzirom na dostupnost prirodnih
resursa, sva navedena područja imaju
visok potencijal za lokalni razvoj na
temelju ulaganja u obnovljive izvore
energije.
TERRE uključuje 13 regiona Jugoistočne Evrope koja imaju
slične karakteristike, a time i zajedničke izazove: urbanu
polarizaciju s posljedičnim rizikom od depopulacije
perifernih zona (obično ruralnog, brdovitog i planinskog
kraja) i rizik od smanjenja produktivnosti usijeva.
Projekt TERRE želi olakšati
donošenje održivih modela javnoprivatnog partnerstva u sektoru
obnovljivih
izvora
energije,
naravno uzimajući u obzir zaštitu
okoline i prirodno okruženje.
Interesne i ciljne
skupine
Zbog višestrukturnog i međusektorskog
obilježja projekta TERRE i činjenice da
nije striktno energetski projekat, ciljne i
interesne grupe pripadaju različitim
aktivnostima i disciplinama:
Ciljne skupine
Menadžeri nevladinih
organizacija
Menadžeri i zaposleni
lokalnim razvojnim
agencijama
Donosioci političhih
odluka
ostali: žene, djeca, mladi,
penzioneri, invalidi, itd.
Interesne skupine
Farmeri, uzgajivači,
prerađivači drva
Lokalne zajednice
uključene u lokalni razvoj
Menadžeri kompanija
koje se bave obnovljivim
izvorima energije
Menadžeri investicionih
tijela
5
Ciljevi projekta
TERRE
Analizirati posebne karakteristike
svakog područja (poput prirodnih i
ljudskih resursa, karakteristika
pejzaža, te kulturnih i ekonomskih);
njegov potencijal za dobijanje
biomase iz šuma, poljoprivrednih i
aktivnosti uzgoja; snage sunčevog
zračenja i dostupnosti površina za
uspostavljanje fotonaponskih
elektrana;potencijala hidroenergije i
snage vjetra; kao i dobijanje
podataka o lokalnoj potrebi za
energijom (uključujući i grijanje)
Izraditi, na temelju procijenjenog
potencijala za proizvodnju
obnovljive energije i kroz primjenu
transnacionalnog sistema za
podršku odlučivanju, tehničkoekonomsko-financijski plan za
svako područje projekta, kako bi se
promovisao ekonomski, socijalno i
ekološki održiv lokalni razvoj
6
Ojačati trajnost i održivost
lokalnog razvoja kroz
strukturisane procese izgradnje
kapaciteta i podsticanje većeg
učešća javnih i privatnih aktera u
lokalnom razvoju. Cilj je izraditi
Katalog sa mogućnostima
ulaganja u obnovljive izvore
energije (OIE) u projektnim
područjima, te ga podijeliti s
javnim institucijama,
zainteresovanim akterima
(privatni poduzetnici i investitori u
obnovljive izvore energije) i
lokalnim zajednicama.
Promovisati ciljanu izgradnju
kapaciteta, smatrajući znanje i
ljudske resurse kao najjaču i
trajnu "obnovljivu energiju",
obratiti se grupama političara i
funkcionera koji bi na temelju
dobijenih rezultata trebali razviti
sposobnosti u integrisanom
planiranju i upravljanju razvojem
lokalnih područja, utemeljenom
na javno-privatnom partnerstvu
(JPP) i umrežavanju različitih
institucionalnih nivoa (regija,
provincija, opština) na
regionalnom, nacionalnom i
transnacionalnom nivou.
TERRE će analizirati potencijale OIE u
svakom od navedenih 13 projektnih
područja kroz sedam različitih sektora:
Forestry sector
Wind energy
Hidro power
Solar energy
Residues
Geothermal energy
Agricultural sector
TERRE želi promovisati lokalni razvoj
kroz podsticanje proizvodnje energije iz
obnovljivih izvora kao što su: biomasa,
sunce, voda i vjetar.
7
Biomasa
Poljoprivredni sektor ima ključnu ulogu u razvoju korištenja
obnovljivih izvora energije. Poljoprivredni sektor obezbjeđuje
pristup velikim površinama gdje se mogu izgraditi postrojenja za
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i takođe posjeduje velike
količine biomase koja se može koristiti u OIE projektima. Biomasa u
ruralnom području se može pronaći u obliku: poljoprivrednih usjeva
i životinjskog otpada; ostataka od šumarskih djelatnosti i organskih
ostataka iz komunalnog otpada.
8
Razne vrste goriva mogu se proizvesti iz
biomase dobijene iz poljoprivrednog sektora,
poput tekućih goriva, etanola, metanola,
biodizela, Fischer-Tropsch dizela i plinovitih
goriva kao što su hidrogen i metan. Iz
poljoprivrednog sektora najviše se koristi
stajsko gnojivo i biljnih ostaci, prvenstveno iz
proizvodnje kukuruza i žitarica. Razne
regionalno značajne kulture, kao što su
pamuk, šećerna trska, riža i razne vrste voća
takođe mogu biti dobar izvor biljnih ostataka.
Potencijalnu biomasu iz životinjskog otpada
predstavlja prvenstveno otpad iz peradarskih
farmi, farmi svinja, farmi goveda i klaonica.
Biogoriva dobijena iz životinjskog otpada se
najčešće koriste za pogon vozila, zagrijavanje
domova i kuhanje. Osim korištenja kao
energenta, za biogoriva se uopšteno smatra
da nude i brojne druge koristi poput
smanjenja emisije stakleničkih gasova,
podrške poljoprivredi i regionalnom razvoju,
kao i sigurnost snabdijevanja energijom.
9
Biomasa dobijena iz šumarskog sektora može se koristiti za proizvodnju
nekoliko oblika energije, uključujući električnu, toplinsku energiju,
kombinaciju toplinske i električne energije, te dobijanje tekućih biogoriva.
Takva vrsta biomase najčešće se koristi za toplinsku energiju, grijanje
prostora pomoću posebnih peći i kotlova ili za stvaranje procesne topline
(grijanje u industrijskom procesu ili korištenje topline u sušionicama drva).
10
Električna
energija
može
biti
proizvedena pri paljenju šumarske
biomase, čime se zagrijava voda i
stvara para. Para onda vrti turbinu koja
proizvodi električnu energiju. Iz
biomase prikupljene u šumarskom
sektoru izrađuju se razni proizvodi
poput peleta, briketa i trupaca, koji se
potom pale u industrijskim kotlovima ili
posebno
dizajniranih
stambenim
pećima. Tekuća biogoriva, uključujući
celulozni etanol, bio-ulja, ili biodizel se
takođe mogu proizvesti iz drvene
biomase. Drvena biomasa se kroz
biohemijski ili termohemijski proces
pretvara u šećer, koji se zatim
fermentiše za proizvodnju etanola.
Celulozni etanol se može koristiti kao
zamjena ili u kombinaciji sa
tradicionalnim
benzinom.
Zbog
aktuelnog tržišta električne energije i
nedostataka tehnologija koje postoje
za izradu tekućih biogoriva iz drveta,
ekonomski i energetski najefikasnije je
korištenje biomase dobijene iz
šumarskog sektora za generaciju
toplinske energije. Ta vrsta biomase
može zamijeniti korištenje lož ulja
i plina u manjim javnim ustanovama i
privatnim prostorima u ruralnim
područjima.
Stambeni, poslovni i institucionalni
otpad sadrži značajan udio organskog
materijala koji se može smatrati
biomasom, odnosno koristiti kao
obnovljivi izvor energije. Organski
otpad, iskorišteno ulje za kuhanje,
životinjske masti, otpad iz proizvodnje
skroba, otpad iz industrije za preradu
drva, sve su primjeri ostataka koji se
mogu naći u ruralnom području i
iskoristiti kao obnovljivi izvori energije.
11
Sunce
Sunčeva energija, zračenje svjetlosti i
topline sa Sunca, prikuplja se koristeći
se nizom tehnologija u stalnom
razvoju, poput solarnih sistema za
grijanja vode, raznih fotonaponskih
sistema, solarne arhitekture i vještačka
fotosinteze.
Sunčeve tehnologije se karakterišu kao
pasivne ili aktivne, zavisno od načina
prikupljanja, preobražaja i raspodjele
sunčeve svjetlosti. Aktivne sunčeve
tehnike
uključuju
primjenu
fotonaponskih
ploča,
pumpi
i
ventilatora kako bi se sunčevo svjetlo
pretvorilo u upotrebljive oblike.
Pasivne sunčeve tehnike uključuju
odabir
materijala
s
povoljnim
termičkim osobinama, dizajn prostora
u kome zrak prirodno kruži i
orijentaciju zgrada prema suncu.
Aktivne
sunčeve
tehnologije
povećavaju dotok energije i smatraju
se tehnologijama proizvodnje, dok
pasivne tehnologije smanjuju potrebu
za drugim izvorima i uglavnom se
smatraju tehnologijama potrošnje.
Velika
dostupnost
neiskorištenog
zemljišta u ruralnim oblastima, čini
solarne energetske sisteme, posebno
fotonaponske, atraktivnim opcijama za
stanovništvo
ruralnih
područja.
Fotonaponski sistemi se mogu koristiti
za kućnu i komercijalnu proizvodnju
energije. Osim toga, tu je i pregršt
aplikacija u poljoprivrednom sektoru,
kao što su pokretanje vodenih pumpi i
navodnjavanje. Fotonaponski sistemi
osiguravaju pouzdanu i potpuno
samostalno snabdijevanje vodom po
niskoj cijeni - bez generatora na fosilna
goriva, baterijskih sistema ili dugih
vodova.
Fotonaponski
projekti
zahtijevaju relativno niske kapitalne
investicije, te se mogu razviti u malom i
srednjim rasponu.
12
Voda
Hidroenergija ili energija vode, je snaga dobijena iz
sile ili energije tekuće vodene mase, koja se može
pretvoriti u električnu energiju. Trenutno je u
upotrebi ili razvoju više oblika korištenja energije
vode. Neki oblici su isključivo mehanički, ali većina
je okrenuta pretvaranju energije vode u električnu
energiju. Najčešći način dobijanja energije iz vode
je izgradnja posebnih brana, gdje voda silazi kroz
područje koje uzrokuje rotiranje turbina koje
potom
pokreću generator. Ostali oblici su:
vodenice; energija vodenih tokova, koja se dobija
iz energije kretanja (kinetičke energije) rijeka,
potoka i okeana; vrtložna energija; energija plime i
oseke; energija valova; osmotska energija,
odnosno energija gradijenta saliniteta, pomoću
koje se energija dobija iz razlike u koncentraciji soli
između morske i riječne vode; energija morskih
struja; te energija dobijena iz razlike temperature
okeana na različitim dubinama.
Jedan od nedostataka korištenja
hidropotencijala je da oni ponekad
mogu promijeniti prirodni tok vode, što
može naškoditi biljkama i životinjama
u vodi. Također, izrada brane dovodi
do plavljenja zone, što dodatno
negativno utiče na okolinu. Međutim,
postoji i mnogo pozitivnih razloga za
upotrebu
hidroenergije, poput:
manjih troškova proizvodnje električne
energije nego kod ostalih metoda, ne
proizvode stakleničke gasove i imaju
veliku pouzdanost dobijanja energije.
Dakle, potrebno je dobro proanalizirati
pozitivne i negativne efekte prije nego
što
se
odluči
za
korištenje
hidropotencijala u cilju snabdijevanja
električnom energijom.
13
Vjetar
14
Energija vjetra je dobar alternativni
način proizvodnje električne energije,
iako je cijena još uvijek viša nego kod
tradicionalnog dobijanja električne
energije. Energija vjetra se najčešće
koristi
u udaljenim ruralnim
područjima, te se uglavnom može
vidjeti u obliku velikih vjetrenjača koje
prekrivaju prazna polja ili malih
vjetrenjača
koje se koriste za
napajanje privatnih seoskih posjeda.
Vjetrenjača ima mogućnost čuvanja
energije, pa se prikupljena energija
može koristiti kasnije. Problem sa
električnom energijom dobijenom iz
energije vjetra je što ona varira iz sata
u sat, dnevno i sezonski. S obzirom na
to, može se kratkoročno predvidjeti
količina energije koju možemo dobiti,
ali dugoročnije predviđanje iznosa
dobijene energije iz vjetra nije uvijek
pouzdano. Zbog velike cijene ugradnje
i smanjivanja prodajne cijene električne
energije dobijene iz vjetrenjača,
činjenica je da korištenjem vjetrenjača
neće doći do brze zarade, ali to ne
umanjuje značaj ovog
čistog
obnovljivog izvora energije, koji ne
zagađuje vazduh i čijom se većom
upotrebom može smanjiti potrošnja
neobnovljivih izvora energije .
Očekivani rezultati
projekta TERRE
Razvoj 12 scenarija o obnovljivim
izvorima energije i potencijalnim
socio-ekonomskim i ekološkim
uticajima na projektna područja,
na temelju primjene zajedničkog
sistema za podršku odlučivanju
Definisanje TERRE transnacionalnog
modela koji će se odnositi na
održivo i uravnoteženo
iskorištavanja obnovljivih izvora
energije kao podsticaja za lokalni
razvoj uz pomoć pripreme tehničkih
i financijskih lokalnih planova u
svrhu privlačenja investicija
Izdavanje jednog
transnacionalnog Kataloga
investicionih mogućnosti za
korištenje obnovljivih izvora
energije u svrhu podsticanja
lokalnog razvoja
Realizacija tri pilot projekta i niz aktivnosti
da se privuku investicije u OIE
Povećanje znanja javnih uprava i
lokalnih zajednica o obnovljivim
izvorima energije kroz
organizaciju seminara i stručno
osposobljavanje, kao i analiza
interesa, preferencija i vizija
ciljnih grupa, te prevladavanje
eventualnih sukoba u vezi
iskorištavanja OIE u projektnim
područjima
Uključenost, zahvaljujući
korištenju odgovarajućih
komunikacijskih kanala, više
od 260.000 ljudi iz 13
projektnih područja
Izdavanje jednog transnacionalnog
Kataloga investicijskih prilika
za korištenje obnovljivih izvora
energije u svrhu poticanja
lokalnog razvoja
15
Kontakt
www.terre-project.eu
Petra Kočića 3, 78000 Banjaluka
16
Download

Teritorija, Energija i Zapošljavanje