На основу члана 31. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011) и члана 12.
Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и
основни проспект и оглашавања у вези са проспектом, и Одлуке о издавању I емисије
дугорочних муниципланих обвезница Града Шапца јавном понудом број 020-151/14-13 од
18.07.2014. године, као и Одлуке о измени одлуке о издавању I емисије дугорочних
муниципалних обвезница Града Шапца јавном понудом број 020-151-2/2014-13 од 26.08.2014.
године, а по Решењу Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања јединственог
Проспекта број 4/0-64-3240/6-14 од 20.11.2014. године, Град Шабац објављује следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПОНУДИ I ЕМИСИЈЕ
ДУГОРОЧНИХ МУНИЦИПАЛНИХ ОБВЕЗНИЦА
ГРАДА ШАПЦА
и начину на који је Проспект стављен на располагање јавности
1. Пословно име, седиште и матични број Издаваоца;
Пословно име:
Град Шабац
Седиште:
Господар Јевремова 6, 15000 Шабац, Република Србија
Матични број:
07170033
2. Врста, класа и количина хартија од вредности које се нуде;
Врста: Дугорочне динарске дужничке хартије од вредности,индексирана у еврима по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан регистрације власништва у
Централном регистру, депоа и клиринга хартија од вредности,
Класа: Муниципалне обвезнице
Количина: 40.000 комада обвезница
Номинална вредност: РСД 10.000,00
Каматна стопа: годишња фиксна стопа 6%
Рок доспећа: Седам (7 година) година, од чега две (2) године исплаћује само камате, а
од 3. године исплаћује се и главница и камата. Укупна вредност понуђених обвезница:
РСД 400.000.000,00
3. Временски план понуде, односно укључења хартија од вредности;
Понуда за упис и уплату муниципалних обвезница трајаће 15 дана у складу са Одлуком
о издавању I емисије дугорочних муниципалних обвезница Града Шапца јавном
понудом и Одлуком о измени одлуке о издавању I емисије дугорочних муниципалних
обвезница Града Шапца јавном понудом (Одлука број: 020-151/14-13 од 18.07.2014.
године и број 020-151-2/2014-13 од 26.08.2014. године) и Уговором о пружању услуга
покровитељства у вези са понудом и продајом финансијских инструмената уз обавезу
откупа (број: 422-4/2014-13 од 24.07.2014. године).
Почетак уписа и уплате за све инвеститоре почиње 04.12.2014. године и завршава се
18.12.2014. године у 18:00h.
Поступак уписа и уплате муниципалних обвезница спроводиће се сваким радним даном
у радно време експозитура (табела 1) Покровитеља - уплатом на рачун 160-47-32
отворен код Банке Интеса а.д. Београд.
Поступак уписа и уплате обављаће се потписивањем изјаве о упису обвезница –
Уписнице, лично или преко овлашћеног заступника у 93 експозитуре Банке Интеса а.д.
Београд.
У случају да буде уплаћено више средстава од емитованог износа, односно претплате
приликом уписа обвезница, обвезнице ће се пропорционално делити, а вишак
средстава ће се враћати на рачуне инвеститора, који ће инвеститор навести у Уписници.
Обвезнице ће се поделити на сразмерни део емисије – про рата принцип, који има
дефинисану унутрашњу структуру у циљу омогућавања веће расположивости обвезница
физичким лицима.
Про рата принцип примењиваће се на начин да се 50% од укупне емисије
муниципланих
обвезница резервише само за упис од стране резидентних и
нерезидентних физичких лица, док ће преостали део од 50% бити расположив за упис
резидентних и нерезидентних правних лица.
Након истека рока за упис и уплату, неуписан део процента емисије обвезница
резервисан за физичка лица, расподелиће се правним лицима и обрнуто уколико је у
наведеном року извршен упис и уплата муниципланих обвезница у већем проценту од
процента резервисаном за физичка лица, односно правна лица.
Покровитељ има обавезу да првог радног дана након истека рока за упис и уплату,
упише и уплати целокупан износ емисије који не буде уписан и уплаћен од стране
осталих инвеститора обвезница.
Издавалац ће најкасније у року од 3 дана од пријема обавештења од Централног
регистра поднети захтев за укључење у трговање обвезница на Open Market сегмент
регулисаног тржишта Београдске берзе а.д. Београд.
4. Изјава на који начин и ког датума је објављен Проспект;
Проспект је објављен у електронском облику на интернет страници Издаваоца Града
Шапца www.sabac.org и Покровитења емисије www.bancaintesa.rs дана 02.12.2014.
године.
Табеларни преглед број 1 - Листа места одређених за упис и уплату - муниципалних
обвезница Града Шапца у пословним просторијама Покровитеља емисије – Банка
Интеса а.д. Београд
Назив експозитуре
Адреса
Радно
време
Радно времепонедељак
субота
-петак
Шабац
Шабац, Господар Јевремова 44
Шабац, Карађорђева 14
Богатић, Војводе Степе 35
Владимировци, Светог Саве 12
Лозница
Господар Јевремова 44
Карађорђева 14
Војводе Степе 35
Светог Саве 12
08-19h
09-17h
08-16h
08-15h
08-12h
09-12h
08-11h
08-11h
Лозница, Трг Вука Караџића бб
Ужице
Трг Вука Караџића бб
08-19h
08-12h
Ужице, Димитрије Туцовића 129
Димитрије Туцовића 129
08-19h
08-12h
Ужице, Димитрије Туцовића 93
Рума
Димитрије Туцовића 93
09-17h
09-12h
Рума, Главна 170
Рума, 15. маја 143
Сремска Митровица
Главна 170
15. мaja 143
09-16h
08-16h
08-13h
не ради
Сремска Митровица, Краља Петра I 6
Сремска Митровица, Светог Димитрија 2
Београд
Краља Петра I 6
Светог Димитрија 2
08-19h
08-16h
08-13h
08-13h
Земун, Главна 30
Нови Београд, Отона Жупанчића 1
Чукарица, Пожешка 128
Чукарица, Пожешка 45
Главна 30
Отона Жупанчића 1
Пожешка 128
Пожешка 45
08-20h
09-16:30h
08-20h
09-16:30h
09-14h
не ради
09-14h
09-14h
Нови Београд, Милутина Миланковића 134г
Нови Београд, Бул. Зорана Ђинђића 2а
Нови Београд, Недељка Гвозденовића 24a
Нови Београд, Јурија Гагарина 149
Звездара, Булевар Краља Александра 240
Палилула, Марјане Грегоран 60
Вождовац, Устаничка 69
Звездара, Мирјевски венац 23
Вождовац, Кумодрашка 174
Звездара, Булевар Краља Александра 156
Врачар, Ресавска 1-3
Стари Град, Кнез Михајлова 30
Стари Град, Коларчева 5
Стари Град, Студенски Трг 7
Милутина Миланковића 134г
Бул. Зорана Ђинђића 2а
Недељка Гвозденовића 24a
Јурија Гагарина 149
Булевар Краља Александра 240
Марјана Грегоран 60
Устаничка 69
Мирјевски венац 23
Кумодрашка 174
Булевар Краља Александра 156
Ресавска 1-3
Кнез Михајлова 30
Коларчева 5
Студенски Трг 7
08-17 h
08-20h
09-16:30h
09-16:30h
08-20h
08-20h
08-20h
09-16:30h
09-16:30h
08-16:30h
08-16:30h
08-20h
09-16:30h
09-16:30h
09-14 h
09-14h
не ради
не ради
09-14h
09-14h
09-14h
хе ради
не ради
09-14h
09-14h
09-16:30h
не ради
не ради
Стари Град, Карађорђева 67
Врачар, Булевар ослобођења 3
Вождовац, Војводе Степе 77
Врачар, Цара Николаја 82-84
Палилула, Рузвалтова 8
Раковица, Вукасовићева 50a
Карађорђева 67
Булевар ослобођења 3
Војводе Степе 77
Цара Николаја 82-84
Рузвалтова 8
Вукасовићева 50a
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
не ради
09-14h
не ради
не ради
не ради
не ради
Нови Београд, Бул.Арсенија Чарнојевића 54
Савски Венац, Сарајевска 31
Савски Венац, Васе Пелагића 48b
Раковица, Видиковачки венац 80b
Нови Београд, Гоце Делчева 34
Нови Београд, Партизанске авијације 14
Палилула, 27. марта 23
Земун, Батајница, Мајке Југовића 1
Бул.Арсенија Чарнојевића 54
Сарајевска 31
Васе Пелагића 48b
Видиковачки венац 80b
Гоце Делчева 34
Партизанске авијације 14
27. марта 23
Мајке Југовића 1
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
08-20h
08-20h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
не ради
не ради
не ради
09-14h
09-14h
не ради
09-14 h
не ради
Стари Град, Џорџа Вашингтона 8
Нови Београд, Јурија Гагарина 32
Вождовац, Браће Јерковића 137b
Чукарица, Трговачка 30
Савски Венац, Немањина 4
Палилула, Борча, Ивана Милутиновића 73
Сурчин, Војвођанска 85
Земун, Горњоградска 38
Стари Град, Цара Душана 50
Врачар, Краља Милана 18
Џорџа Вашингтона 8
Јурија Гагарина 32
Браће Јерковића 137b
Трговачка 30
Немањина 4
Ивана Милутиновића 73
Војвођанска 85
Горњоградска 38
Цара Душана 50
Краља Милана 18
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
09-16:30h
08-20h
09-14 h
не ради
не ради
не ради
не ради
не ради
не ради
09-14h
не ради
09-14h
Нови Београд, Омладинских бригада 90
Вождовац, Бањица, Црнотравска 7-9
Врачар, Јужни Булевар 84
Раковица, Мишка Крањца бр. 12
Нови Београд, Јурија Гагарина 14
Савски Венац, Незнаног Јунака 7
Нови Београд, Милентија Поповића 7v
Нови Сад
Омладинских бригада 90
Црнотравска 7-9
Јужни Булевар 84
Мишка Крањца бр. 12
Јурија Гагарина 14
Незнаног Јунака 7
Милентија Поповића 7в
09-17h
08-20h
09-16:30h
09-16:30h
08-16:30h
09-16:30h
09-17h
не ради
09-14h
не ради
не ради
не ради
не ради
не ради
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 4
Нови Сад, Булевар Ослобођења 32
Нови Сад, Булевар Јована Дучића 1
Нови Сад, Булевар Цара Лазара 79a
Нови Сад, Булевар Ослобођења 76a
Нови Сад, Фрушкогорска 10
Нови Сад, Браће Рибара 25a
Нови Сад, Руменичка 33
Нови Сад, Кисачка27
Нови Сад, Змај Јовина 15
Нови Сад, Народног Фронта 34
Нови Сад, Фрање Штефановића 1
Нови Сад, Bулевар Ослобођења 8
Вршац
Булевар Михајла Пупина 4
Булевар Ослобођења 32
Булевар Јована Дучића 1
Булевар Цара Лазара 79a
Булевар Ослобођења 76a
Фрушкогорска 10
Браће Рибара 25a
Руменичка 33
Кисачка 27
Змај Јовина 15
Народног Фронта 34
Фрање Штефановића 1
Bулевар Ослобођења 8
08-19h
08-19h
09-17h
09-17h
08-19h
09-17h
08-16h
09-16h
08-16h
08-19h
09-17h
09-16h
08-19h
08-13h
08-13h
не ради
не ради
08-13h
не ради
не ради
08-13h
не ради
08-13h
не ради
08-13h
08-13h
Вршац, Стеријина 19а
Вршац, Доситејева 1
Суботица
Стеријина 19а
Доситејева 1
08-19h
09-17h
08-13h
не ради
Суботица, Димитрија Туцовића 2
Суботица, Штросмајерова 6
Зрењанин
Димитрија Туцовића 2
Штросмајерова 6
08-19h
08-16h
08-13h
не ради
Зрењанин, Краља Александра I
Карађорђевића бб
Зрењанин, Буле. Вељка Влаховића бб
ТЦ"Бегљаш" лок.12
Ниш
Краља Александра Карађорђевића Iбб
08-19h
08-13h
Буел. Вељка Влаховића бб ТЦ"Бегљаш"
лок.12
09-16h
08-13h
Ниш, Наде Томић 8а
Ниш, Синђелићев трг 18
Ниш, Бизантиски булевар 78
Ниш, Обреновићева 82 (фонтана)
Ниш, Обреновићева 82 (обреновића)
Крагујевац
Наде Томић 8а
Синђелићев трг 18
Бизантиски булевар 78
Обреновићева 82 (фонтана)
Обреновићева 82 (обреновића)
09-17h
08-19h
08-19h
08-19h
08-19h
не ради
08-12h
09-13h
09-13h
09-13h
Крагујевац, Саве Ковачевића 12б
Крагујевац, Краља Петра I 19
Крагујевац, Краља Александра I
Карађорђевића 120
Чачак
Саве Ковачевића 12б
Краља Петра I 19
Краља Александра I Карађорђевића
120
08-16h
08-19h
09-16h
не ради
09-13h
09-12h
Чачак, Кужељева 1
Краљево
Кужељева 1
08-19h
08-12h
Краљево, Трг Јована Шарића 8
Трг Јована Шарића 8
08:3016:30h
09-13h
Зајечар, Николе Пашића 70
Лесковац
Николе Пашића 70
09-16h
09-12h
Лесковац, Трг Револуције 7
Трг Револуције 7
08-19h
08-12h
Зајечар
Врање
Врање, Лењинова бб
Смедерево
Лењинова бб
08-19h
08-12h
Смедерево, Цвијићева 3
Цвијићева 3
08-18h
08-12h
5.Датум обавештења
Шабац, 03.12.2014. године
Download

Obaveštenje o javnoj ponudi I emisije dugoročnih municipalnih