VAŽI OD 05.02.2011.
CENOVNIK
STOMATOLOŠKIH USLUGA
ŠIFRA
NAZIV USLUGE
CENA
2400018
2400026
2400034
2400042
2400059
2400067
Stomatološki pregled
Stomatološki pregled – kontrolni
Sistematski stomatološki pregled
Ciljani pregled
Preventivni pregled
322,60
215,00
403,20
322,60
403,20
Motivacija i obučav. korisnika u održav. pravilne higijene
403,20
2400075
2400083
2400091
2400109
2400117
2400125
2400133
2400141
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji
403,20
Lokalna aplikacija fluorida srednje koncentracije
268,80
2400158
2400166
2400174
2400182
2400190
2400208
2400216
2400224
2400232
2400240
2400257
2400265
2400273
Serijska aplikacija koncetrovanih fluorida
537,60
Rad u maloj grupi (6 do 9 osoba)
Rad u velikoj grupi (više od 30 osoba)
Životna demonstracija (6 do 9 osoba)
Predavanje
Uklanjanje naslaga
Zalivanje fisura (po zubu)
806,40
1.344,00
806,40
1.008,00
537,60
537,60
Preventivni ispun
Prva pomoć kod dentalgija
Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)
Amalgamski ispun na 1 površini
Amalgamski ispun na 1 površini kod dece
Amalgamski ispun na 2 površini
Amalgamski ispun na 2 površini kod dece
Amalgamski ispun na 3 površine
Amalgamski ispun na 3 površini kod dece
Nadogradnja frakturiranog zuba
Vitalna amputacija pulpe mlečnih zuba
806,40
403,20
537,60
537,60
645,10
672,00
806,40
940,80
1.129,00
1.176,00
1.323,00
Vitalna ekstirpacija pulpe mlečnih zuba
1.323,00
2400281 Vitalna amputacija
2400299 Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba
Interseansno medikamentozno kanalno punjenje
2400307 (po kanalu)
Interseansno medikamentozno kanalno punjenje kod zuba sa
2400315 nezavršenim rastom korena (po kanalu)
2400323 Prva pomoć kod multiplih povreda zuba u dece
2400331 Kompozitni ispun na prednjim zubima
2400349 Kompozitni ispun na prednjim zubima kod dece
2400356 Kompozitni ispun na bočnim zubima
2400364 Kompozitni ispun na bočnim zubima kod dece
2400372 Nadogradnja od estetskog materijala (kod povreda)
2400380 Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu
OSNOV
OSIGURANJA
urgentna
1.029,00
882,00
537,60
588,00
1.154,20
806,40
967,70
1.209,60
1.451,50
1.323,00
806,40
urgentna i svi
VAŽI OD 05.02.2011.
ŠIFRA
NAZIV USLUGE
CENA
2400398 Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu
1.209,60
2400406
2400414
2400422
2400430
2400448
2400455
2400463
2400471
2400489
2400497
2400505
2400513
2400521
2400539
2400547
2400554
2400562
2400588
2400596
2400604
2400612
2400620
2400638
2400646
2400653
2400661
2400679
2400687
2400695
2400703
2400711
2400729
2400737
2400745
2400752
2400760
Endondontska terapija abradiranih zuba po kanalu
1.478,40
Vađenje stranog tela iz kanala korena
Retretman kanala korena (po kanalu)
Glasjonomerni ispun
Glasjonomerni ispun kod dece
Parcijalna akrilatna proteza
Totalna proteza
Reparatura proteze – prelom ploče
Dodatak zuba u protezi
Dodatak kukice u protezi
Podlaganje proteze direktno –hladnovezujući akrilat
Podlaganje proteze indirektno
Selektivno brušenje zuba (po zubu)
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
Obrada paradontalnog džepa po zubu
Drenaža paradontalnog abscesa
Izrada i analiza studijskog modela
Analiza ortopantomografa
Aktivni pokretni ortodontski aparat
Funkcionalni ortodontski aparat
1.764,00
1.344,00
537,60
806,40
5.026,56
7.983,36
1.108,80
1.108,80
1.108,80
1.663,20
1.663,20
88,20
537,60
215,00
134,40
1.184,40
882,00
5.428,50
7.896,00
2400778
2400786
2400794
2400802
Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata
Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
Lečenje alveolita
Interoralna incizija apscesa
Zaustavljanje krvarenja
Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
Vađenje zuba
Komplikovano vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka
Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka
Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)
Primarna obrada rane - intraoralno
Replantacija stalnih zuba
Prva pomoć kod povreda
Fiksacija traum. luks. zuba splintom/šinom
Fiksacija traum. luks. zuba
kompozitnim splintom/šinom
Uklanjanje splinta/šine
Uklanjanje konaca
Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za
rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba
OSNOV
OSIGURANJA
urgentna i svi
592,20
1.263,36
403,20
403,20
268,80
588,00
322,80
588,00
882,00
1.848,00
2.772,00
588,00
403,20
2.772,00
294,00
1.612,80
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
2.150,40
urgentna i svi
537,60
268,80
urgentna i svi
urgentna i svi
403,20
svi
2400810 Rendgenografija zuba intraoralna
157,35
2400828 Ortopantomogram
2400943 Površinska lokalna anestezija
553,14
58,30
VAŽI OD 05.02.2011.
ŠIFRA
NAZIV USLUGE
2400950 Infiltraciona anestezija
2400968 Antišok terapija
2400976 Specijalistički pregled
2400984 Specijalistički pregled -kontrolni
2400992 Konsultativni pregled u drugoj ustanovi
2401008 Lokalna aplikacija leka (toxavit)
Vitalna amputacija/ekstirpacija kod frakture zuba sa
CENA
OSNOV
OSIGURANJA
97,18
1.166,10
urgentna i svi
588,00
294,00
1.764,00
268,80
2401016 otvorenom pulpom
2401024 Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena
1.176,00
2401032 Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena
2401040 Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece
2401057 Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture
1.764,00
Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim
2401073 sistemima - po kanalu
2401081 Etiološka dijagnoza konsekutivnih oboljenja
2401099 Intralezijska i perilezijska aplikacija leka
2.352,00
1.612,80
4.158,00
735,00
2401115 Kiretaža oralne sluzokože
294,00
2401123 Kauterizacija tkiva
294,00
2401131
2401149
2401156
2401164
2401172
2401180
2401198
2401206
2401214
2401222
2401230
2401248
2401263
2401271
2401289
2401297
2401305
2401313
2401321
2401339
2401347
2401461
2401479
2401487
294,00
Hemisekcija i disekcija zuba
svi
294,00
441,00
Resekcija jednokorenih zuba
Resekcija gornjih dvokorenih zuba
Resekcija trokorenih zuba
urgentna i svi
urgentna i svi
1.764,00
2401107 Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga
Eliminacija iritacije oralne sluzokože
urgentna i svi
1.176,00
1.470,00
3.234,00
882,00
Primarna plastika OAK
Primarna plastika OAK sa vađenjem korena iz sinusa
Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)
Uklanjanje mukoznih cista
Uklanjanje manjih viličnh cista
Uklanjanje većih viličnih cista
Plastika plika i frenuluma
Repozicija luksirane donje vilice
Primarna obrada rane bez suture maksilof. regije
Primarna obrada rane sa suturom maksilof. regije
Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije
Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom
Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom
Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice
Ekstraoralna incizija apscesa
Davanje injekcije u terap./dijag. svrhe
Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama
Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama
1.848,00
2.772,00
1.848,00
588,00
1.848,00
2.772,00
588,00
294,00
441,00
735,00
2.772,00
5.544,00
5.544,00
1.848,00
588,00
317,40
Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena
1.764,00
urgentna i svi
urgentna i svi
svi
svi
svi
svi
svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
urgentna i svi
svi
urgentna i svi
urgentna i svi
vremenski normativ se
uvećava za 100 %
VAŽI OD 05.02.2011.
ŠIFRA
NAZIV USLUGE
2401495 Otkrivanje oralnih žarišta kod pacijenata na bolničkom lečenju
2401503 Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice
Izrada i analiza studijskog modela/mulaža kod deformiteta lica
2401511 i vilica
2401529 Kefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica
2401537 Fotokefalometrijska analiza kod deformiteta lica i vilica
2401545 Biopsija
Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom
2401552 suturom M.F. Regija
Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom
2401560 defekta M.F. Regija
2401578 Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje
2401586 Maligni tumori usne - V ekscizija
2401594 Maligni tumori usne - W ekscizija
2401602 Hirurško lečenje osteomijelitisa M. F. regije
2401610 Hirurško lečenje osteomijelitisa M. F. regije - lokalnog
2401628 Nekrektomija po seansi
2401636 Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal
2401644 Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde
2401651 Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu
2401669 Anestezija u maksifacijalnoj hirurgiji po započetom satu
CENA
OSNOV
OSIGURANJA
735,00
2.310,00
urgentna i svi
2.646,00
svi
1.323,00
1.323,00
735,00
svi
svi
svi
882,00
svi
1.332,00
svi
735,00
2.310,00
2.772,00
735,00
441,00
441,00
294,00
1.386,00
5.399,25
6.749,93
svi
svi
svi
svi
svi
svi
svi
svi
svi
Download

Cenovnik Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO-a)