PROGRAMA
39-ti OKTOMVRISKI SREDBI
so me|unarodno u~estvo
HOTEL SLAVIJA - OHRID
29.09. - 02.10. 2011
SOJUZ NA [email protected]
NA MEDICINSKI LABORANTI I
SANITARNI TEHNI^ARI NA
REPUBLIKA MAKEDONIJA
PROGRAMA
39-ti OKTOMVRISKI SREDBI
so me|unarodno u~estvo
29.09. - 02.10. 2011
HOTEL SLAVIJA - OHRID
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
1
2
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
DOBREDOJDOVTE
Po~ituvani kolegi i prijateli,
Posebna ~est i zadovolstvo ]e ni pretstavuva
Va[eto prisustvo na 39-ti Oktomvriski sredbi na
medicinski laboranti i sanitarni tehni~ari na
Republika Makedonija.
Va[eto u~estvo ]e bide od golem pridones
sredbite da bidat nau~no pobogati i nezaboravni.
Sredbite ]e ni pru`at golema mo`nost za iznesuvawe
na dostignuvawata i novinite od oblasta na
medicinsko laboratoriskata dijagnostika, sanitarno
zdravstvenata za[tita i ekologija.
}e ovozmo`at u~esnicite od zemjava i stranstvo
da se sretnat, diskutiraat i razmenat svoi iskustva.
Obezbedivme kvalitetna nau~na programa so golem
broj na tematski pokaneti predava~i, a posterite ]e
bidat pridru`en na~in na prezentirawe i razmena na
informacii.
Ve o~ekuvame da dojdete i da se dru`ime. Se
nadevame deka Vie i Va[ite kolegi ]e ja prifatite
pokanata i ]e u~estvuvate na 39-ti Oktomvriski
sredbi koi i ovaa godina tradicionalno se odr`uvaat
vo prekrasniot Ohrid na Ohridskoto ezero.
So po~it.
Pretsedatel
Mihajlo Kostovski
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
3
PO^ESEN ODBOR
Prof.Dr. Nikola Jankulovski
Dekan na Medicinski Fakultet, UKIM, Skopje
Prof.Dr. Milena Petrovska
Direktor na Institut za Mikrobiologija so parazitologija,
UKIM, Skopje
Prof.Dr. Nikola Panovski
Institut za mikrobiologija so parazitologija, UKIM,
Skopje
Dr. Risto Dukovski
Direktor na Institut za transfuziona medicina, Skopje
Vi[ nau~.sor. Dr.sci. Angel Mitrev
Direktor na JZU UKKB, Skopje
Prof.Dr. Stojmir Petrov
Institut za farmakologija UKIM, Skopje
Prim.Dr. @arko Karaxovski
JZU Institut za javno zdravje, Skopje
Prof.Dr. Sne`ana Stoilova
Visoka Medicinska [kola-Bitola
Dr.Zlatko Panovski
Dr.Panovski
Stojan~o Spasov
Dr.Panovski
Dr.|or\i Nacka
Avicena
Mr.Ana Sinadinova Bazerko
Biotek
Ass.Dr.{aban Memeti
Direktor na JZU Institut za javno zdravje Skopje
Dr.sci. Gligor Manov
Direktor na JZU Centar za javno zdravje, Kumanovo
Dr.sci. Vlado Trajkovski
Direktor na JZU Centar za javno zdravje, Bitola
Dr.sci Atanasko Mihailov
Direktor na JZU Centar za javno zdravje, Ohrid
Dr.sci {emsi Musa
Direktor na JZU Centar za javno zdravje Skopje
Dipl.ecc. Sa[o Trajkovski
JZU UKKB Klini~ki Centar, Skopje
4
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
ORGANIZACIONEN ODBOR
na STRU^NIOT DEL
PRETSEDATEL
Mihajlo Kostovski
POTPRETSEDATEL
Stojan Jankulov
SEKRETAR
Aleksandar Karajanov
^LENOVI
Ivica Apostolov
Tatjana Dimkovska
Liljana Nikolovska
Qup~o Zdravevski
Zlatko Smiqanovski
STRU^EN ODBOR
Dr.sci Golubinka Bo[evska
Dr.sci Mirjana Bogdanova
Dr. Sawa Man~evska
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
5
29.09.2011 - ^ETVRTOK
17:00
SVE^ENO OTVARAWE
18:00
KOKTEL
Rabotno pretsedatelstvo
Judit Stoki} - Slovenija
Nerima Grci} - BiH
Stela Kalabakova - Makedonija
19:00
VE^ER NA GENERALNIOT
POKROVITEL
BIOTEK - Skopje
- Pretstavuvawe na pokrovitelot
- VACUETTE SAFETY PRODUCTS
EZIO PASTORI
GREINER BIO ONE, Austria
6
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
30.09.2011 - PETOK
09:00
VOVEDNI PREDAVAWA
Rabotno pretsedatelstvo
Mirjana An|eli} - Hrvatska
Olgica Doj~inovska - Makedonija
Vesna [pendal - Slovenija
1. DETEKCIJA NA URINARNI PROTEINI SO SDSPAGE VO PREVENTIVNO RANO OTKRIVAWE NA
RENALNI LEZII
Prof.Dr. Petar Korneti
UKIM Medicinski Fakultet
Institut za ME Biohemija, Skopje
2.
HEMOLITI^NI, LIPEMI^NI I IKTERI^NI
PRIMEROCI - NIVNO PREPOZNAVAWE I
PREVENCIJA NA KLINI^KI RELEVANTNI
INTERFERENCII
Dr.sci. Mirjana Bogdanova
JZU UK za Klini~ka Biohemija,
Klini~ki Centar, Skopje
3. OSOBENOSTI NA ELEKTRI^NATA AKTIVNOST
NA GRAVIDNATA MATKA KAJ PACIENTKI SO
RIZIK OD PREDVREMEN PREKIN
NABREMENOSTA
Dr.Sawa Man~evska
J. Pluncevi} - Gligoroska, E. Sivevska - Smilevska, V.
Antevska, L. Bo`inovska*
Institut za ME fiziologija so antropologija,
Medicinski fakultet, Skopje
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
7
4.
TRANSPORT NA INFEKTIVEN MATERIJAL
Dr.sci. Golubinka Bo[evska
JZU Institut za javno zdravje, Skopje
10:30
PLENARNI PREDAVAWA
1. DISKREPANCA U DETEKCIJI anti-ds-DNA
AUTOANTITJELA
KORIŠTENJEM IFA I ELISA METODA
Prof.Dr. Ĉemo Subašiü
Amera Šabiü, Nerima Grciü, Merima Šehiü i Edo Efendiü
Institut za kliniþku imunologiju
Kliniþki Centar Univerziteta ,Sarajevo
2. ȾɂȳȺȽɇɈɋɌɂɑɄɈ ɁɇȺɑȿȵȿ ɇȺ
ɄȺɌȿɏɈɅȺɆɂɇɋɄɂ ɉɊɈȾɍɄɌɂ ɄȺȳ ɏȿɊɈɂɇɋɄɂ
ɁȺȼɂɋɇɂɐɂ
Ⱦɪ.ɫɰɢ. Ⱦɚɧɢʁɟɥɚ ȳɚɧɢʅɟɜɢʅ-ɂɜɚɧɨɜɫɤɚ
ȳɁɍ ɍɄɄȻ –ɋɤɨɩʁɟ
11:00 - 11:15
11:15
KAFE PAUZA
USNI PREZENTACII
1. LOW PLATELET COUNT: THROMBOCYTOPENIA OR
PSEUDOTHROMBOCYTOPENIA? - A CASE REPORT
Mirjana Stupnisek, S. Bozic
University Hospital for Infectious Diseases “Dr. Fran Mihaljevic”,
Zagreb, Croatia
8
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
2. DILEMI I KONTROVERZI VO TOLKUVAWE NA
BIOHEMISKO-LABORATORISKITE REZULTATI
Ivica Apostolov
JZU UKKB Skopje
3. SPROVODJENJE MERA DEZINSEKCIJE U
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Stojanoviü Aleksandar
Institut za javno zdravlje Nis
Republika Srbija
4. LEISMANIOSSIS (Kala Azar)
Z. ^anevski, Biljana Danilovska
JZU Centar za javno zdravje Skopje
5. TESTIRAWE NA DARITELSKATA KRV NA
TRANSFUZISKI TRANSMISIVNI INFEKCII
R.Sevriev.,
Institut za transfuziona medicina, Skopje
6. RACIONALNA UPOTREBA NA KRV VO
GASTROENTEROHEPATOLOGIJA
B.Ananiev, I.Nikolovska
Institut za transfuziona medicina, Skopje
7. BIOHEMISKI MARKERI VO DIJAGNOZATA NA
KORONAREN SINDROM
V.Kraqevska, J.Stefanovska, E. Mi{kovska
JZU Op{ta Bolnica, Kumanovo
8. LEGIONELLOSIS (Legionerska bolest)
Aleksandar Stojanov, Zoran ^anevski
JZU Centar za javno zdravje Skopje
9. ZNACAJ CORE BIOPSIJE I TUMORSKIH BILJEGA U
DIJAGNOSTICIRANJU KARCINOMA PROSTATE
Branka Tijardoviü, Mirna Glavota, Patricia Baliü, M.Mrcela,
N.Krajina, Kliniþki zavod za patologiju i sudsku medicinu
Kliniþki bolniþki centar, Osijek Hrvatska
10. PROCEDURA ZA NORMALIZIRAWE NA
VODOSNABDUVAWETO PRI ZATVORAWE NA
VENTILITE NA LIPKOVSKA BRANA VO 2001 VO
KUMANOVO
J.Simonovska, T.Tomi}
JP Vodovod - Kumanovo
11. ANALIZA SANITARNO HIGIJENSKIH KARAKTERISTIKA
PREDŠKOLSKE USTANOVE U DIMITROVGRADU
Sonja Petrov
Zavod za javno zdravlje Pirot Srbija
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
9
12. PRETRANSFUZISKO TESTIRAWE I IZBOR NA
KOMPATIBILNA KRV KAJ ALOIMUNIZIRANI
PACIENTI
Slavica \urovska
Institut za transfuziona medicina Skopje
13. ɉRISUSTVO NA ANEMIJA KAJ RABOTNI^KI VO
REPRODUKTIVNA VOZRAST VO TEKSTILNA
INDUSTRIJA
ɂ.ɋɩɢɪɨɫɤɢ, Ɇ. Ʉɚɥɚɱɨɫɤɚ
ȳɁɍ.ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʁɟ, Skopje
14. GANGLIOSIDE ANTIBODIES IN PERIPHERAL
NEUROPATHIES
E. Stankoviü
Clinical Institute of Laboratory diagnosis Zagreb University School of
Medicine and Clinical Hospital Center, Zagreb, Croatia
15. HEMATOLO{KI PARAMETRI KAJ
FERODEFICITNA ANEMIJA
V.Babanovska, E.Mi{kovska, V.\or|evi}
JZU Op{ta Bolnica, Kumanovo
16. ADJUVANTEN TRASTUZUMAB VO TERAPIJA NA
RAN OPERABILEN RAK NA
DOJKA
Ⱦɪ.Ɇeri ɉɟɲɟɜɫɤɚ,
Ʌ.Ɇɚɧɟɜɚ,ɇ.ȼɚɫɟɜ,ɂ.ɂɫɦɚɢɥɢ,ɇ.Ƚɟɪɱɚɤɨɜɫɤɚ,A.Dimitrovska.ȳɁɍ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚ ɤɥɢɧɢɤɚ ɡɚ ɪɚɞɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ ɨɧɤɨɥɨɝɢʁɚ,ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɚ ɩɚɬɨɯɢɫɬɨɥɨɝɢʁɚ ɩɪɢ ɍɄɊɈ-ɋɤɨɩʁɟ
13:00 - 15:00
10
RU^EK
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
16:00
PLENARNI PREDAVAWA
Rabotno pretsedatelstvo
Sawa Salamunovi} - Hrvatska
Bo{ko Ananiev - Makedonija
Robert Kro{eq - Slovenija
1. ɄɈɆɉȺɊȺɌɂȼɇȺ ɋɌɍȾɂȳȺ ɇȺ ȻɂɈɏȿɆɂɋɄɂɌȿ
ɆȺɊɄȿɊɂ ɇȺ ɄɈɋɄȿɇ ɆȿɌȺȻɈɅɂɁȺɆ ɄȺȳ
ɉɈɋɅȿɆȿɇɈɉȺɍɁɇɂ ɀȿɇɂ ɋɈ ɉɊɂɆȺɊɇȺ
ɈɋɌȿɈɉɈɊɈɁȺ: ȿɎȿɄɌɂ ɈȾ ȻɂɋɎɈɋɎɈɇȺɌɇȺɌȺ
ɌȿɊȺɉɂȳȺ
2.
Ⱦɪ.ɫɰɢ. ȳɚɫɦɢɧɚ Ɇɟɱɟɜɫɤɚ-ȳɨɜɱɟɜɫɤɚ
ȳɁɍ ɍɄɄȻ -ɋɤɨɩʁɟ
PROGRAF-IMUNOSUPRESOR PRI
TRANSPLANTACIJA NA CRN DROB
D-r sci. Mirjana Grozdovska-Naumoska
JZU UKKB-Skopje
3. ɉɊɈɆȿɇɂ ȼɈ ȿɅȺɋɌɈɅɂɌɂɑɄȺɌȺ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌ
ɄȺȳ ɉȺɐɂȿɇɌɂ ɋɈ DIABETES MELLITUS
Mɪ.ɫɰɢ. ɋɚɲɤɚ Ⱦɨɦɚɡɟɬɨɜɫɤɚ
ȳɁɍ ɍɄɄȻ –ɋɤɨɩʁɟ
4. COBAS TAQ-MAN
ȺȼɌɈɆȺɌɂɁɂɊȺɇȺ ȾȿɌȿɄɐɂȳȺ ɂ
ɄȼȺɇɌɂɎɂɄȺɐɂȳȺ ɇȺ ɏɐȼ (ɏȿɉɌɂɌɂɋ ɐ )
ȼɂɊɍɋɇȺɌȺ ɂɇɎȿɄɐɂȳȺ
Ɇ-ɪ ɋɨɬɢɪɢʁɚ Ⱦɭɜɥɢɫ,
Ʌɢɥɟ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ, Ⱥɧɟɬɚ ɉɟɲɧɚɱɤɚ, Ʌɢɪɢʁɟ ɏɚɦɢɬɢ, Ɇɢɥɢɰɚ
ɋɢɦɨɜɚ
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ȼɢɪɭɫɨɥɨɝɢʁɚ ɢ Ɇɨɥɟɤɭɥɚɪɧɚ Ⱦɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ȳɁɍ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ȳɚɜɧɨ Ɂɞɪɚɜʁɟ- ɋɤɨɩʁɟ
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
11
5. ZNA^EWE NA PARAZITOLO{KIOT
PREGLED NA VODATA VO REPUBLIKA
MAKEDONIJA
Biol.sci.Sne`ana Cvetkovi]
JZU Institut za javno zdravje - Skopje
6. ɈɋȼɊɌ ɄɈɇ ɂɋɌɈɊɂɋɄɂɈɌ ɊȺɁȼɈȳ ɇȺ
ɆȿɊȿȵȿɌɈ ɇȺ ɄɊȼɇɂ ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɂ
ɉȺɊȺɆȿɌɊɂ ɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇȺ ɉɊɂɆȿɇȺ ȼɈ
ɋɈȼɊȿɆȿɇȺɌȺ ɏȿɆȺɌɈɅɈɒɄȺ
ȾɂȳȺȽɇɈɋɌɂɄȺ
ɇ. ɑɨɤɪɟɜɫɤɚ Ɂɨɝɪɚɮɫɤɚ,
Ɉ. ȹɚʁɤɨɫɤɚ-Ʌɟɜɚʁɤɨɜɢʅ, D. Lazarova
Ⱦɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɢ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɄȻ ɋɂɋɌɂɇȺ
Skopje
17:00 - 17:15
17:15
12
KAFE PAUZA
USMENI PREDAVAWA
1. ELISA – ENA – 6 SUBTIPIZACIJA U DIJAGNOSTICI
AUTOIMUNIH OBOLJENJA
Ĉemo Subašiü, Nermina Hasanagiü, Nerima Grciü, Merima Šehiü
Amera Šabiü, Institut za Kliniþku Imunologiju
Kliniþki Centar Univerziteta u Sarajevu
2. ANEMIJA KAJ DECA DO 5 god. VOZRAST
V.Babanovska, E.Mi{kovska, L.Jovanovska, L.Jovanovska
JZU Op{ta Bolnica, Kumanovo
3. [email protected] NA PSEUDORABIES VIRUS
(Morbus Aujeszky) SO ELISA METODA
Q.Dejanovska
Fakultet za Veterinarna medicina, Skopje
4. PSIHOLO{KIOT PRISTAP PRI SOOP{TUVAWE NA
KANCEROGENA DIJAGNOZA VO ODNOSOT DOKTORPACIENT
I.Stojkova
Mentor: d-r Meri Pe{evska
Institut za radioterapija i onkologija -Klini~ki centar
Skopje,
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
5. ɉɊɂɆȿɇȺ ɇȺ ȼȿȽȿɌȺɊɂȳȺɇɋɄɂ ɇȺɑɂɇ ɇȺ ɂɋɏɊȺɇȺ
ȼɈ ȻɈɅɇɂɑɄɂ ɍɋɌȺɇɈȼɂ
ȳɚɞɪɚɧɤɚ Ȼɢɛɚɧ - 8-ɤɚ ȿɞɭɤɚɬɢɜɟɧ ɰɟɧɬɚɪ
Ɇɟɪɢ ɉɟɲɟɜɫɤɚ - ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɨɧɤɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɪɚɞɢɨɥɨɝɢʁɚ ɋɤɨɩʁɟ
ɇɚɞɢɰɚ Ƚɟɪɱɚɤɨɜɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɤɥɢɧɢɱɤɚ ɛɢɨɯɟɦɢʁɚ ɩɪɢ
ȳ.Ɂ.ɍ.Ʉɥɢɧɢɱɤɢ ɐɟɧɬɚɪ ɋɤɨɩʁɟ
6. NOVIJI CIMBENICI PROGNOZE U RAKU DOJKE
Her-2/neu TESTIRANJE – PREDNOSTI I NEDOSTACI
Branka Tijardoviü, Valerija Blažiþeviü, Mirna Glavota, Patricia Baliü,
Kliniþki zavod za patologiju i sudsku medicinu
Kliniþki bolniþki centar, Osijek Hrvatska
7. RASPODJELA ALELA SUSTAVA HLA (HLA-A, -B, -DRB1)
KOD KADAVERIýNIH DAVATELJA ORGANA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
S. Salamunoviü
Zavod za tipizaciju tkiva, Kliniþki bolniþki centar – Zagreb,
Zagreb, Republika Hrvatska
8. ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɆɈɀɇɈɋɌɂ ɁȺ ɆȿɊȿȵȿ ɇȺ ɄɊȼɇɂɌȿ
ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɇȺ SYSMEX XE-2100
Ɍɚʃɚ ɋɬɨʁɱɨɜɚ , Ȼɢɥʁɚɧɚ Ɍɪɚʁɤɨɜɫɤɚ
Ⱦɢʁɚɝɧɨɫɬɢɱɤɢ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɄȻ ɋɂɋɌɂɇȺ,
9. KVANTIFIKACIJA INTERFERONA GAMA (IFN-Ȗ) U
DIJAGNOSTICI LATENTNE TUBERKULOZE
Nerima Grciü, Merima Šehiü, Amera Šabiü, Ĉemo Subašiü
Institut za kliniþku imunologiju
Kliniþki Centar Univerziteta u Sarajevu
10. BRZA KVALITATIVNA DETEKCIJA NA CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Mare Nedelkova, - JZU IJZ - Skopje
11. DIJAGNOSTI^KO DOKA^UVAWE NA TUBERKULOZATA PO METODATA ZIENL-NEELSEN
P.Trajkovski, S.Mindu{evska
JZU Zdravstven Dom, ATD, Skopje
12. SANITARNO HIGIJENSKO STANJE VODE ZA PICE U
OPSTINI BAR
Zoran Markovic, - Dom Zdravlja, Bar, Crna Gora
13. ɉɊȿɇȺɌȺɅȿɇ ɋɄɊɂɇɂɇȽ ȼɈ ȼɌɈɊɂɈɌ ɂ ɌɊȿɌɂɈɌ
ɌɊɂɆȿɋɌȺɊ-ɇȺɒɂ ɂɋɄɍɋɌȼȺ
ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɫɤɚ Ⱦ, Ɇɢɯɚɥʁɨɜɚ.ɋ, Ɇɢɰɟɜɫɤɚ Ɇ ,
ȳɁɍ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚ ɤɥɢɧɢɤɚ ɡɚ Ⱥɤɭɲɟɪɫɬɜɨ ɢ Ƚɢɧɟɤɨɥɨɝɢʁɚ ,
ȿɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɲɤɨ –Ȼɢɨɯɟɦɢɫɤɚ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚ, Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɋɤɨɩʁɟ , Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
21:00
-
VE^ERA
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
13
01.10.2011 - SABOTA
10:00 - 11:00
POSTAVUVAWE POSTERI
11:00 - 13:00
POSTER
PREZENTACII
1. MULTIPLEX REAL-TIME PCR SYSTEM FOR THE
DETECTION OF RESPIRATORY VIRUSES
V. Špendal
University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases,
Laboratory
for Respiratory Microbiology, 4204 Golnik, SLOVENIA
2. BIOHEMISKI PARAMETRI KAJ PACIENTI SO
HRONI^NA HEMODIJALIZA
ȼ. Ɇɚʁɫɬɨɪɨɜɚ
ȳ.Ɂ.ɍ. Ɉɩ{ɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ȼɟɥɟɫ
3.EVALUATION OF THE ABBOTT REALTIME HIGH RISK
HPV TEST FOR THE DETECTION AND IDENTIFICATION OF
HUMAN PAPILLOMAVIRUSES IN ARCHIVAL CERVICAL
CANCER SPECIMENS
Robert Krošelj, Mateja Jelovšek, Nataša Krošelj, Kocjan B.J., Seme K.,
Poljak M.
Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine,
University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
4. ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA NA DEBELEM ýREVESU
IN DANKI Z UPORABO IMUNOKEMIJSKIH METOD
Admir Krupiü lab.teh.,Darja Iliü lab.teh.,Spomenka Lajtner
spec.med.biokem.
Nacional Institute of Public Health, Slovenia
5. ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽ ɂ ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
ɇɢɤɨɥɚɌɢɨɞɨɪɨɜɢʅ,Ɂ.Ɇɢɥɨɲɟɜɢʅ,Ⱦ.ɇɢɤɨɥɢʅ,ɋ.
Ɇɚɪɢʁɚɧɨɜɢʅ,ɋ.Ɋɢɫɬɢʅ,Ɋ.Ɇɚɪɤɨɜɢʅ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɇɢɲ, ɋɪɛɢʁɚ
6. MULTIPLEX PCR SYSTEM FOR THE DETECTION OF
BACTERIA CAUSING LOWER RESPIRATORY TRACT
INFECTIONS
Judit Stokiþ, Vesna Špendal , Viktorija Tomiþ , Dane Lužnik
University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik
Laboratory for Repiratory Microbiology
Golnik, Slovenia
14
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
7. ANTIBACTERIAL EFFICIENCY OF SLOVENIAN HONEYS
ON ANAEROBIC BACTERIAL ORAL
PLESEC, Antonija1, PRETNAR, Polona 1,PODRŽAJ, Sanja1, FURLAN,
Marja1, KOCJAN ANŽIý, Marta2, SEME, Katja1
1
Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine,
Zaloška 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
2
Specialistic Periodontal Clinic, Veršiþeva cesta 15, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia
8. VANCOMYCIN, TEICOPLANIN, MUPIROCIN AND O XACILLIN MIC
SUSCEPTIBILITY TESTING OF METHICILLIN - SUSCEPTIBLE AND
METHICILLIN - RESISTANT S. AUREUS ISOLATES: A COMPARISON
BETWEEN ETEST ® AND MIC TEST S TRIP
I.Sušnik, Institute of microbiology and immunology, Medical Faculty,
University of Ljubljana, Slovenia
9. KLONSKO ŠIRENJE OXA-40 POZITIVNIH IZOLATA
ACINETOBACTER BAUMANNII U KBC-ZAGREB
Mirjana Anÿeliü, M. Slivar-Reniü, B. Bedeniü, Z. Bošnjak, A. Budimir,
V. Pleþko
KBC Zagreb
Kliniþki zavod za kliniþku i molekularnu mikrobiologiju
10.BIOMARKERI KAKO KLINI^KI PREDIKTORI VO
SLEDEWE NA DIJABETSKATA NEFROPATIJA
Georgievska M.,Petkovska V., Spasovska M.,Sto{evska
D.,Janevska G. Tortevska B.,
PZU POLIKLINIKA KARPO[,
Specijalisti~ka biohemiska laboratorija, Kumanovo
11. ZASTAPENOST NA ABDOMENALEN I
PULMONALEN EHINOKOK VO OP{TINA BITOLA
ZA PERIOD 2007-2010g.
Ajrie Sulejmani, E.Adamovska, P.Atanasovska
JZU Centar za javno zdravje Bitola
12.RAZLIKI POME|U BIOHEMISKITE I HEMATOLO{KI PARAMETRI KAJ DIABETES MELLITUS
GeorgievskaM.,Petkovska V., Spasovska
M.,Sto{evskaD.,Janevska G. Tortevska B.
PZU POLIKLINIKA KARPO[
Specijalisti~ka biohemiska laboratorija, Kumanovo
13.ɉɊɂɆȿɇȺ ɇȺ ɌɊɂɏɊɈɆɇɂɌȿ ɆȿɌɈȾɂ ɇȺ ȻɈȿȵȿ,
ɄȺɄɈ ɆȿɌɈȾɂ ɇȺ ɂɁȻɈɊ ɉɊɂ ɋɌȿɊȿɈɅɈɒɄȺɌȺ
ȺɇȺɅɂɁȺ ɇȺ ɌɂɆɍɋɈɌ
Ⱦ. ɄɂɐȿȼɋɄȺ,ȼ.ȽȿɅȿɋɄȺ, Ʌ.ɆɂɌɊɈȼȺ, ȿ. ɆɂɌȿȼɋɄȺ.
Iɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ Ɇȿɉ ɯɢɫɬɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɟɦɛɪɢɨɥɨɝɢʁɚ, Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɋɤɨɩʁɟ,
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
15
14. IZOLATI NA Staphylococcus aureus REZISTENTEN
KON METICILIN (MRSA) OD PRIMEROCI NA PACIENTI HOSPITALIZIRANI VO Univerzitetskiot
klini~ki centar vo Skopje
Ristovska N, Ristovski J, Cekovska @,
Institut za mikrobiologija i parazitologija,
Medicinski fakultet, Skopje
15. MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST NAMIRNICA
ANALIZIRANIH U LABORATORIJI IZZZ REPUBLIKE
SRPSKE TOKOM 2010. GODINE
Jovanoviü Branka,
Institut za zaštitu zdravlja, Sanitarna mikrobiologija, Banja Luka,
Republika Srpska
16. IZOLACIJA NA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS)
VO PRIMEROCI OD @ENSKIOT GENITALEN TRAKT
Mladenovska S., Trifunovska L., Jankoska G., Jurhar-Pavlova
M., Petrovska M.
Institut za mikrobiologija i parazitologija, Medicinski
fakultet, UKIM, Skopje, R.
17. EMG NAOD NA GRAVIDEN UTERUS VO RANA
BREMENOST -PRIKAZ NA SLU^AJ
Violeta Sokolovska, S. Man~evska, J. Pluncevi} Gligoroska, E. Sivevska - Smilevska
Institut za ME fiziologija so antropologija, Medicinski
fakultet, Skopje
18. PROTOýNOCITOMETRIJSKA ANALIZA
RESPIRACIJSKOG PRASKA GRANULOCITA U
DIJAGNOSTICI KRONIýNE GRANULOMATOZNE BOLESTI
A. Ĉira, M. Rupþiü, K. Dubravþiü, D. Batiniü
Zavod za imunologiju, Kliniþki zavod za laboratorijsku dijagnostiku,
KBC Zagreb,
19. . DETEKCIJA KARAKTERISTIýNIH AUTOANTIGENA U
BOLESNIKA S AUTOIMUNIM BOLESTIMA JETRE
N. Radiü, N. Živkoviü; M. Joviü, A. Kozmar, B. Malenica
Zavod za imunologiju, Kliniþki zavod za laboratorijsku dijagnostiku,
KBC Zagreb,
20. LEISHMANIA INFANTUM U BRONHOALVEOLARNOM
LAVATU
AM.VITKO, D.VUJEVIû, Z.ýULIG, J.BEGOVAC
Klinika za infektivne bolesti «Dr.Fran Mihaljeviü», Zagreb, Hrvatska
16
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
21. ANIMALEN MODEL NA EKSPERIMENTALNO
PREDIZVIKANA EPILEPSIJA
Olgica Doj~inovska,E.Siveveska-Smilevska, L. Bo`inovska,
V.Antevska, S. Man~evska, J. Pluncevi}-Gligoroska
Institut za ME fiziologija so antropologija, Medicinski
fakultet
Univerzitet „ Sv. Kiril i Metodij " - Skopje
22. ȾȼȺ ȿȾɇɈɋɌȺȼɇɂ ɌȿɋɌȺ ɁȺ ȾȿɌȿɄɐɂȳȺ ɇȺ ɆȿɌȺɅɈȻȿɌȺ-ɅȺɄɌȺɆȺɁɂ: ɆɈȾɂɎɂɐɂɊȺɇ HODGE-ɌȿɋɌ ɂ
ɋɂɇȿɊȽɂɋɌɂɑɄɂ ɌȿɋɌ
B.Manevski
KB Sistina, Skopje
23. ɈDNOS NA UVEZENI ARTIKLI OD RASTITELNO
POTEKLO SPREMA ARTIKLI OD DOMA{NO
PROIZVODSTVO
Ɍɪɚʁɤɨɜɫɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ,Ɂɚɤɨɜɫɤɚ Ɇɚɪʁɚɧɚ,ɋɬɟɮɚɧɨɜɫɤɚ Ⱥɧɚ.
ȳɁɍ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʁɟ Skopje
24. SLEDEWE NA NUTRITIVEN STATUS KAJ
PREDU^ILI{NI
I
U^ILI{NI
DECA
VO
FUNKCIJA NA RANA DETEKCIJA NA [email protected]
ZDRAVSTVENI RIZICI ZA POJAVA NA HRONI^NI
NEZARAZNI ZABOLUVAWA
Ɇ.ɉenova, Ɇ.ɐuklevski, Ⱦ.Ɇarkov, ɇ.ɂlieva
ȳɁɍ Centar za javno zdravje- ȼeles
ɉ.ȿ.-Ƚevgelija,
25. PODGOTOVKA NA TVRDI BIOLO{KI
MATERIJALI ZA HISTOPATOLO{KA ANALIZA
Stela Kalabakova
Mentor: Prof.D-r Vesna Janevska
Institut za patologija, Medicinski Fakultet,
Univerzitet Sv.Kiril i Metodij, Skopje
26. ɄɈɇɌɊɈɅȺ ɇȺ ɌɊɈɆȻɈɐɂɌɇȺ ɎɍɇɄɐɂȳȺ
ȼɟɫɧɚ Ɉɪɞɟɜɫɤɚ
ɉɁɍ Ʉɥɢɧɢɱɤɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɋɂɋɌɂɇȺ, Skopje
21:00
SVE^ENA VE^ERA
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
17
ȼȺɀɇɂ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ ɁȺ ɍɑȿɋɇɂɐɂɌȿ
ɋɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɢ ɲɬɨ ʅɟ ɫɬɢɝɧɚɬ ɩɨɫɥɟ ɩɟɱɚɬɟʃɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɢɮɚɬɟɧɢ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢ ɜɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɬ ɡɚ
ɪɚɛɨɬɚ, ɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɧɚɜɪɟɦɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧɢ.
Ɉɮɢɰɢʁɚɥɧɢ ʁɚɡɢɰɢ ɧɚ Ʉɨɧɝɪɟɫɨɬ ɫɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɢ ɚɧɝɥɢɫɤɢ,
ɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɢ ɧɚ ʁɚɡɢɤɨɬ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɚɬɚ
ɡɟɦʁɚ ɧɚ ɢɡɥɚɝɚɱɨɬ.
Ɍɪɭɞɨɜɢɬɟ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜɨ Ʉɨɧɝɪɟɫɧɚ ɫɚɥɚ
na Hotel Slavija - ɭɫɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ i ɩɨɫɬɟɪ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ.
ɋɟɤɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤ ʅɟ ɞɨɛɢɟ ɛɟʇ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɨ ɧɨɫɢ
ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɍɋɇȺ ɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȺ
ȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ vovednite ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɞɨ 20 ɦɢɧ., na plenarnite do 15 min. ɢ ɡɚ
usnite i poster ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɞɨ 7 ɦɢɧ. ɍɱɟɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ʅɟ ɢɦɚɚɬ ɜɢɞɟɨ ɛɢɦ, LCD ɩɪɨɟɤɬɨɪɢ. USB ɢ CDɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɚɞɚɬ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɡɚɞɨɥɠɟɧɨ ɡɚ ɩɪɨɟɤɰɢʁɚɬɚ
ɟɞɟɧ ɱɚɫ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢɬɟ.
ɉɈɋɌȿɊ ɉɊȿɁȿɇɌȺɐɂȳȺ
ɉɨɫɬɟɪɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɨ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 100 ɯ 80 ɢ
ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢɬɟ ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɫɨ ɢɫɬɢɨɬ ɛɪɨʁ ɤɚɤɨ
ɪɟɞɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ.
Posterite koi ne se izraboteni spored dadenite
instrukcii nema da bidat izlo`eni vo salata za poster
prezentacii.
U~esnicite vo poster prezentacijata dol`ni se
posterot da go izlo`at vo 10:00 do 11:00 ~asot na
predvidenoto mesto, a istiot da go otstranat posle
18
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
izlagaweto (13:00 ~asot) istiot den. Najmalku eden od
avtorite treba da e prisuten pokraj svojot poster vo
periodot predviden so Programata. Site prifateni
apstrakti }e bidat otpe~ateni vo Zbornikot - CD koj }e
se izdade kako suplement na Makedonski medicinski
pregled.
OP{TI INFORMACII
Sredbite }e se odr`at vo Ohrid - Hotel Slavija
Spektar, Holidej M, Vila Svis, Vila Sveti Stefan, od
29.09. do 02.10 2011 godina. Vo ovoj period od godinata
dnevnite temperaturi se dvi`at od 20 stepeni, a
no}nite okolu 12.
Kancelarijata na organizatorot }e bide smestena vo
Hotel Slavija i }e raboti vo site denovi na traewe na
sredbite od 08,00 do 20,00 ~asot.
KULTURNO ZABAVNI AKTIVNOSTI
Sve~ena ve~era se organizira na 01.10.2011 godina so
po~etok vo 21 ~asot. Ve~erata e besplatna za site
u~esnici {to imaat pansionsko smestuvawe, a za
ostanatite informacii vo H.Slavija.
KOTIZACIJA
Kotizacijata za u~estvo na sredbite iznesuva 1.500,00
denari za ~lenovi na Sojuzot koi redovno pla}aat
~lanarina, a za ostanatite u~esnici 6.000,00 denari i za
u~esnicite od stranstvo 100 evra.
Istata e zadol`itelna za site u~esnici, so platenata
kotizacija se zdobivaat so pravo na u~estvo vo
stru~niot del na sredbite .
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
19
Kotizacijata mo`e da se uplati isklu~ivo samo na:
`iro smetka: 200000014874360
EDB - 4030997345151,
Deponent - Stopanska Banka, Skopje
so naznaka Korisnik - SZMLSTRM - Sojuz na
zdru`enija na medicinski laboranti i sanitarni
tehni~ari na Republika Makedonija.
Originalna potvrda za prethodno uplatena kotizacija
na `iro smetka so nazna~eno ime i prezime za kogo e
uplateno, treba da se poka`e pri pristignuvawe na
liceto zadol`eno za kotizacijata.
HOTELSKO SMESTUVAWE
Hotel Slavija-Spektar, Holidej M, Vila Svis, Vila
Sveti Stefan Ohrid obezbeduvaat smestuvawe vo
trokrevetni, dvokrevetni i ednokrevetni sobi.
Smestuvawe
so
poln
pansion
za
lice
vo
trokrevetna/dvokrevetna soba iznesuva 1.950,00 den. (33
€). Cenata za ednokrevetna soba so poln pansion e
povisoka za 30%. Rezervacii na hotelskoto smestuvawe
najdocna do 20.09.2011 god. na recepcija na Hotel
Slavija;
tel.:+389 46 277 404
Faks.:+389 46 277 900
www.slavijaspektar.com.mk
20
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
MAIN INFORMATION
Meeting activities is to be held in Hotel Slavija Spektar – Ohrid,
on 29 September to 02 October, 2011.
The weather in early October in Ohrid is usually warm and
pleasant during day and cool during night. You can take
swimming dress, but warmer clothes are recommended.
Organising secretariat and registration desk will be located at the
entrance of Hotel Slavija Spektar and will be open at 08,00 am to
08,00 pm.
BASIC INFORMATION
The official language at the Meeting will be Macedonian and
English or spoken language of participants. Simultaneous
translation is not planned. Participants will be given a badge upon
registration when they check in registration desk.
Technical equipment provide LCD projector. Poster boards are
80 cm wide and 100cm high. Poster will stay on display 10,00
AM to 11,00 AM, of the scheduled day and must be removed by
the authors themselves. Discussing author(s) should be present at
their poster in period of poster presentation. The certificate of
participation will be issued to those who are properly registered,
only for the days they are actually present at the Meeting. The
certificate of participation will be available at the registration
desk and must be picked up before departure.FURTHER
INFORMATIONS ABOUT THE MEETING YOU CAN
CONTACT ORGANISING SECRETARIAT ON
e-mail: [email protected];
www.szmlst.mk
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
21
REGISTRATION
Registration fees are necessary and are obligates for all
participants.
For International participants 100 € - for international
participant’s registration fee must be paid only on our
account:
Account: 200000014874360
Deponent: Stopanska Banka A.D Skopje ul.11 Oktomvri br.7
Skopje
IBAN: MK07200000764916190
SWIFT CODE : STOB MK2X
ID: 1068811
Korisnik: SZMLSTRM
Thee full registration fee includes: participation in the plenary,
lectures, welcome reception, presentation of posters, meeting
information package, certificate of participation, opening and
welcome party, gala dinner.
HOTEL ACCOMODATION
Accommodation for the participants must be paid on Hotel
Slavija – Spektar Ohrid account and will be organized in the
Hotel Slavija, Holidej M, Vila Swis, Vila Sveti Stefan. with full
daily accommodation including breakfast, lunch and diner, in
double and triple rooms with price of 1.950,00 MKD or 33 € per
person (single room use, rise the price for 30%).
Hotel reservation and accommodation payment:
www.slavijaspektar.com.mk
e-mail:[email protected]
[email protected]
22
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
Hotel SLAVIJA SPEKTAR – Ohrid
Settlement Sveti Stefan 6000 Ohrid, Macedonia
Tel.:+389 46 277 404
Fax.:+389 46 277 900
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
23
24
39-ти ОКТОМВРИСКИ СРЕДБИ
Ul. Zagrebska 28v, 1000 Skopje, R. Macedonia
phone: +389 2 3110 106 fax: +389 2 3126 274
mail: [email protected]; www.biotek.com.mk
Download

PROGRAMA 39-ti OKTOMVRISKI SREDBI