Primjedbe:
Ime i prezime
Datum
Tema
23.11. 2011.
2. Trendovi na
1. Darija Suša
europskom turističkom
2. Petra Šamec
trţištu (European Travel
3. Mateja Janečić
Commission, 2006)
23.11. 2011.
1. Obiljeţja putovanja u
Europi (stavovi
Europljana o turističkim
putovanjima,
Eurobarometar )
1. Marina Malić
9. Trendovi putovanja u
svijetu (ITB WORLD
TRAVEL TRENDS
REPORT December
2010, Messe Berlin)
1. Ana Špehar
Prezentacija je nedoraĎena u sadrţajnom smislu, pa je u cjelini
uloţeno premalo truda u njezinu izradu (kako u smislu, tako i u
formi).
4. Mateja Grgec
23.11. 2011.
2. Tajana Smoljan
Dobar sadrţaj i zaključak, ali je mogla biti veća s obzirom na
temu.
3. Goran Cikoš
4. Ivan Škarić
2. Tanja Turinski
Dobar sadrţaj i zaključak, no neki slidovi imaju predugačak tekst
pa su nepregledni.
3. Draţen Čorak
4. Marina Budić
30.11. 2011.
7. Promjene u obiljeţjima 1. Mara Ladavac
putovanja Nijemaca od
2. Marianda Vranković
2005. do 2010. godine
3. Ana Petrić
(RA)
30.11. 2011.
23. Utjecaj raznih oblika 1. Dino Arbanas
krize na turizam (SARS,
2. Monika Kralj
TSUNAMI,TERORIZAM
3. Doris Markulin
…)
30.11. 2011.
6. Obiljeţja putovanja
Nijemaca 2010. godine
(The 40th Reiseanalyse
RA 2010)
Dobar sadrţaj i zaključak prezentacije, literatura dobro citirana.
4. Ana Velić
Dobar sadrţaj prezentacije, no ne moţe se zaključiti s onom
Vašom izjavom (to je trebalo staviti u navodnike jer je izreka iz
ţargona". Premda je u uputama pisalo - tsunami u Aziji nije
spomenut.
4. Danijela Petroci Dekan
1. Tina Savić
2. Ivana Storić
Prezentacija bi bila mnogo bolja da nisu preuzeti grafovi na
njem. jeziku. Sadrţajno je dobra i ima dobar zaključak, ali je
premalo truda uloţeno u obradu prezentacije.
3. Tea Sertić
4. Saša Oroz
7.12. 2011.
7.12. 2011.
4. Kina kao emitivno
turističko trţište
(European Travel
Commission, Market
3. Rusija kao emitivno
turističko trţište
(European Travel
Commission, Market
Insights, 2010)
1. Iva Čujić
2. Ivana Harapin
Gršetić odustala. Neki slidovi pretrpani podacima - nepregledno,
predugačke rečenice, citiranje literature neispravno. Engl. billion
je milijarda u hrvatskom jeziku!
3. Marica Gršetić
1. Tamara Horvatić
2. Mario Kovčalija
Horvatić opravdano izostala. Pretamna pozadina prezentacije,
sadrţano dobra i dobar zaključak, ali je nedostatak što ima
grešaka u smislu naslova.
3. Marko Kovačević
4. Igor Martinčić
7.12. 2011.
5. Velika Britanija kao
1. Diana Vrbanac
emitivno turističko trţište
2. Tin Jelić
(IPS) – doći na
konzultacije radi literature 3. Marin Petrović
14.12. 2011.
13. Vodećih deset
receptivnih turističkih
trţišta u svijetu prema
prihodima od turizma i
dolascima (UNWTO)
4. Lidija Erceg
1. Paulina Novak
2. Ivana Komes
3. Marina Klindţić
Dobar početak, ali neujednačena kvaliteta, neki slidovi prazni
(najomiljenije destinacije, potrošnja), a dobri SWOT analiza i
grafovi na kraju. Loš zaključak i neispravno citiranje literature.
Po sadrţaju dobra prezentacija. Glavni nedostatak - originalne
slike na engl. - bilo bi mnogo bolje da su kolegice same izradile
neke grafove kao što su izradile tablice. Citiranje literature
neispravno.
4. Valentina Pejić
14.12. 2011.
12. Vodećih deset
1. Dejan Čokonaj
emitivnih zemalja svijeta
2. Ivana Čutura
prema izdacima za
3. Marijan Mamić
putovanja (UNWTO)
14.12. 2011.
10. Globalni trendovi
putovanja u svijetu
(ExCel London, Nov
2011)
26. Klimatske promjene i
turizam
Slaba prezentacija, bez uvoda, zaključka i literature, nedoraĎena
s greškama.
4. Tihana Virovec
21.12. 2011.
1. Radomir Đurić
2. Zoran Mirčevski
Dobar smisao prezentacije, istaknuto najvaţnije. Nedostatak
citiranje literature i jednostavnost prezentacije.
3. Alen Lovrić
1. Marija Kuzmić
2. Ivan Dvorski
Dobar smisao prezentacije, u izradu uloţeno mnogo truda,
sadrţajno dobro smišljena, pozitivno - osvrt na RH. Nedostatak
način citiranja literature i preopširan sadrţaj.
3. Simona Šestan
4. Lara Virius
21.12. 2011.
24. Svjetski dan turizma 1. Vana Kralj
(Svjetska turistička
2. Ivana Čurić
organizacija)
Dobar smisao prezentacije, ako je ona završna misoa nečiji citat
trebalo je navesti autora, a ako nije, izjava nije točna po smislu.
3. Mia Alabegović
4. Martina Ivanović
11.1. 2012.
25. Globalni etički kodeks 1. Valentina Nunić
za turizam (UNWTO)
2. Sandra Plečko
Smisao prezentacije je dobar, ali literatura nije dobro citirana i
prezentacija je prazna. Neki slidovi su pretrpani tekstom, a
naslovi nisu istaknuti.
3. Anita Potočki
18.1. 2012.
19. Turist. putovanja
1. Maja Čilaš
osoba s pos. potrebama
2. Marinela Davidović
u EU (Calypso study i sl.)
Nije korišten gl. Izvor: Calypso study! U sadrţaju nije potrebno
navoditi sve vrste prijevoza, previše teksta na slidovima, neki
slidovi se loše vide.
11.1. 2012.
21. Obiljeţja putovanja
starijih turista u EU
(Calypso study i sl.)
Sadrţajno i po smislu dobra prezentacija, uloţeno dosta truda,
no nedostatak je citirana literatura.
3. Sonja Jeričević
1. Maja Bilokapić
2. Kristina Matovina
3. Azra Ekić
UKUPNO
30
19
19
19
20
26,5
27,5
27,5
26,5
27
27
26
27
27
27
26
28
24
24
24
25
22
24
22
24
19
20
0
20
27
26
25
21,5
23,5
22,5
23,5
22
22
22
23
11,5
11,5
13,5
12,5
23
24
22
28
0
28
28
26,5
26,5
26,5
26,5
23,5
23,5
24,5
19
19
19
28
27
28
MT_kriteriji bodovanja prezentacija_OK.xls
sve prezentacije_MT 2011_ 1/2
23.1.2012
11.1. 2012.
21. Obiljeţja putovanja
starijih turista u EU
(Calypso study i sl.)
11.1. 2012.
20. Obiteljski turizam u
EU (Calypso study i sl.)
Sadrţajno i po smislu dobra prezentacija, uloţeno dosta truda,
no nedostatak je citirana literatura.
4. Siniša Dukić
1. Renata Mandić
2. Lucija Brlica
Predugi sadrţaj - trebalo je samo navesti naslov "Primjeri
zabavnih parkova" a ne sve.
3. Martina Sruk
4. Mateja Primorac
11.1. 2012.
22. Europska unija kao 1. Antonija Kraljičković
vodeće turističko trţište u
2. Antea Ivanović
svijetu
Nije dovoljno argumentirano po čemu je EU vodeće svjetsko
trţište - u emitivnom i receptivnom smislu. Naslovi slidova ne
odgovaraju sadrţaju.
11.1. 2012.
8. Obiljeţja krstarenja
(CLIA)
Previše pozornosti posvećeno vrstama brodova, a premalo
obiljeţjima tih putovanja i putnika.
3. Irena Milinović
1. Silvija Miškec
2. Ana Marija Perić
3. Matea Pavić
4. Josip Pozaić
18.1. 2012.
18. Omladinski turizam u 1. Lara Herceg
EU (Calypso study i sl.)
2. Matea Horčička
Sadrţajno dobra prezentacija, no nedostatak je da je previše
pojmova ostalo na engleskom jeziku, pa čak i grafički prikaz.
3. Sanja Đumić
4. Ivana Šabjan
5. Lovre Gačina
18.1. 2012.
18.1. 2012.
11. Usporedba trendova
putovanja u RH u odnosu
na trendove u Europi
(Tomas trendovi i ETC
16. Turistička politika EU
u 20. stoljeću
(Hitrec,Hendija)
1. Mila Copić
2. Sanja Rajter
Samo u zaključku je napravljena usporedba što je bila glavna
tema rada.
3. Matea Šindilj
1. Matija Mikac
2. Bojan Matić
Po smislu dobra prezentacija, ali nedovoljno doraĎena, što se
vidi i po literaturi.
3. Dina Šarić
4. Ana Šimunović
18.1. 2012.
15. Ovisnost turizma
1. Gorana Josipović
Hrvatske o
meĎunarodnim emitivnim 2. Vesna Jurić
trţištima 2010. godine
Nije dovoljno opisana ovisnost RH turizma o inozemnim
trţištima, a uopće nije spomenuto koja su to trţišta - pa zato i
zaključak nije dobar. Forma: decimalna mjesta odvajati zarezom,
malo pretrpani neki slidovi.
27. Analiza turističke
2010. godine za
1. Anita Kasipović
Republiku Hrvatsku (MT
2. Maja Kićin
RH)
Previše podataka, a premalo komentara; potpuno nepotrebna
meĎunar. suradnja - to nije bila tema, ako je 1 godine onda se
usporedbe rade samo s prethodnom, podatke o mj. trebalo je
prikazati samo za vrhunac, a ne sve, podatke o nac. samo za gl.
nacionalnosti.
3. Marija Fistrić
18.1. 2012.
17. Turistička politika EU 1. Ana Perica
u 21. stoljeću (EC 2006.)
2. Martina Ţućak
3. Maja Ledinski
4. Anita Martinović
0
0
22,5
3. Darko Rumenjak
11.1. 2012.
28
26,5
24,5
26,5
26,5
17,5
17,5
18,5
23
24
24
24
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
22,5
22,5
22,5
22
20
22
22
Nije korišten izvor koji je obvezna literatura za kolegij, tek na 8.
slidu se počinje govoriti o gl. temi (TO u EU). Vijeće Europe i 2.
org. nepotrebno - to nije bila tema. Marković je citiran a nije
naveden u literaturi.
17
18
18
22
20
22
0
MT_kriteriji bodovanja prezentacija_OK.xls
sve prezentacije_MT 2011_ 2/2
23.1.2012
Download

MT_bodovi i primjedbe na prezentaciju.pdf Size: 187.7kb Last