ZAKLJUČAK
Ishod Prvog svetskog rata doveo je do radikalnih promena u državnopravnom položaju vojvodanskih Mađara. Oni su izgubili status hegemone nacije i podvrgnuti su procesima jugoslovenske državnopravne integracije. Ti procesi razvijaju se protivurečno i pod
uticajem su spoljnih i unutrašnjih faktora.
Spoljni uticaji posledica su nezadovoljstva Mađarske versajskim mirovnim poretkom,
koji se direktno reflektuju na politička raspoloženja mađarske manjine u Jugoslaviji i njihov
karakter. U osnovi, ona su okrenuta politici restauracije Ugarske u granicama pred Prvi
svetski rat, a u krajnjem smislu i ka sentištvanskim državnim težnjama kojima je indoktrinirana mađarska nacija na celom Podunavskom prostoru. Vodeći uveliko politiku nepoverenja prema nacionalnim manjinama jugoslovenske vlasti objektivno doprinose snaženju
takvih težnji. U tom smislu, ostaju indikativne njene odluke o isključenju nacionalnih
manjina iz agrame reforme i nekih oblika političkog života. Pomenuti uticaji doveli su do
trajnih političkih posledica. Izrazili su se u svojevrsnom političkom dualizmu unutar
mađarske manjine - veri u mogućnost ponovnog povratka u granice Ugarske kao jedine
političke altemative, ali i u neminovnost prihvatanja jugoslovenske državne stvarnosti.
Odnosi između Jugoslavije i Mađarske uveliko su počivali na snazi tih opcija u političkom
životu mađarske manjine, a njima će biti opterećeni i posle potpisivanja Ugovora o večnom
prijateljstvu što će se istorijski potvrditi i agresijom Mađarske na Jugoslaviju 1 l.aprila
1941.godine.
Da bi ostvarila svoje nacionalne i državne težnje Mađarska je ušla u savez sa
nacističkom Nemačkom i dobila njenu podršku za osvajanje jugoslovenskih teritorija.
Suština mađarske politike u tom trenutku najdublje se izrazila u karakteru okupacionaog
sistema koji je uspostavljen u Bačkoj i Baranji. Mada se radilo o klasičnoj okupaciji tuđih
teritorija Mađarska je svoju politiku pravdala "ispravljanjem trijanonske nepravde" i
restitucijom svojih teritorija. Ta politička platforma biće osnovna politička orijentacija i
najvećeg dela vojvođanskih Mađara.
Okupacioni sistem Mađarske imao je svoje političke, nacionalne, ekonomske i druge
motive. U političkom smislu, Bačka i Baranja podvrgnute su potpunoj integraciji sa
Mađarskom i restauraciji njenog ustavno-pravnog sistema. Osnovu te politike činili su
procesi etničkog čišćenja Bačke od srpskih kolonista naseljenih posle Prvog svetskog rata,
poroterivanja srpske nacionalističke inteligencije, protagonista jugoslovenske državne ideje, denacionalizacija u najširem smislu, kolonizacija mađarskog življa, potpuna pacifikacija
i sprečavanje svakog oružanog otpora.
Istovremeno, otvoren je i proces potpune inkorporacije privrednog života okupiranih
prostora, koji su podvrgnuti maksimalnoj ekonomskoj eksploataciji, ali i pljački imovine
Srba i Jevreja. Inkorporacija se smatrala legitimnim činom i nastavkom nepravedno
prekinutog istorijskog kontinuiteta ovih prostora.
Okupacioni sistem intenzivnije su obeležile mere terora protiv srpskog stanovništva,
Jevreja i posebno pripadnika antifašističkog pokreta koji je bio predvođen komunistima. U
početku su antifašistički pokret podržali i komunisti Mađari prema kojima su takođe,
primenjivane najoštrije mere. Komunisti su nastojali da razviju zajednički otpor protiv
okupatora koji bi imao nacionalno oslobodilački karakter. Oni su bili najuporniji u razbijanju iluzija Mađara da su okupacijom i pripajanjem Bačke Mađarskoj ostvarili svoje
nacionalno oslobođenje.
Politički život na okupiranim prostorima počivao je na svojevrsnoj nacionalističkoj
euforiji koja je inspirisana mitovima mađarske prošlosti, sentištvanskog velikodržavlja,
idolatrije mađarstva i njegove suprematije nad srpstvom itd.
Sa krizom antifašističkog pokreta do koje je došlo u jesen 1941.godine pojačane su
represivne mere mađarskog okupatora, a pretpostavke o mogućoj obnovi antifašističkog
otpora početkom sledeće godine bile su samo povod za još rigidnije i represivnije mere koje
su već ranije isplanirane. Represivniji udar na srpsko i jevrejsko stanovništvo južne Bačke
u tzv raciji, januara 1942.godine, pravdao se teškom simacijom u Bačkoj i potrebom vojnog
angažovanja u slamanju otpora kako bi se na taj način umanjile mađarske vojne obaveze na
Istočnom frontu. Iz tih razloga, okupacione vlasti namerno su uvećavale opasnost od "srpske
i jevrejske pobune".
Dramatizovanje političkih i vojnih prilika krajem 1941.godine, iako one ni izbliza
nisu bile takve, iskorišćeno je zaraciju i krvoproliće nad srpskimi jevrejskim stanovništvom
naj većim od početka okupacije Bačke. Represije koje su tada izvršene u južnoj Bačkoj gde
su Srbi činili izrazitu etničku većinu, imale su karakter genocida i masovnog krvoprolića
za koje je direktno bila odgovorna mađarska država, budući da ih je unapred planirala. One
su značile i početak radikalnije antisemitske politike i likvidacije Jevreja od strane mađarske
države.
Krvoproliće u Bačkoj do krajnosti je zaoštrilo odnose srpskog i mađarskog stanovništva, ali i njihovu trajniju perspektivu. Surovo ubistvo preko četiri hiljade Srba i Jevreja
nije promaklo delu demokratske javnosti Mađarske koja ga je osudila i zatražila istragu i
kažnjavanje najodgovornijih aktera i izvršilaca.
U shvatanjima mađarskih vlasti, međutim, smatralo se da je racija opravdala svoje
ciljeve i da su njome ostvarene važne perspektive za potpunu pacifikaciju Srpstva i njegovo
integrisanje u novu državnu stvarnost. Takvim shvatanjima određenu težinu trebale su da
daju i najavljene promene mađarske politike prema srpskom stanovništvu koje je i do tada
iskazivalo svoju lojalnost okupacionoj vlasti. U tome su im političku podršku dali i neki
srpski političari iz Bačke koji su od početka izražavali svoju privrženost mađarskoj državi
i njenoj vlasti. U osnovi, radilo se o pokušajima licemernog spašavanja srpstva i opravdavanja mađarske politike, s obzirom da je ona bila motivisana borbom protiv komunista u
srpskim redovima koji su smatrani i najvećim krivcem za januarsko krvoprolilće 1942.godine.
Nespomo da su se posle racije mogle uočiti određene promene u Mađarskoj. One su
prevashodno proširile delatnost organizacija nacionalističkog karaktera u Bačkoj, koje su
obilato podržavane od mađarske države, jer su jačale Mađarstvo i mađarski duh u Bačkoj,
protežirale njegovu nacionalnu superiornost i hiljadugodišnju kulturu, a sve u cilju stvaranja
realnih pretpostavki za asimilaciju nemađarskih naroda i ostvarivanje ideje političkog
naroda na tlu mađarske države.
U političkoj i nacionalnoj orijentaciji Mađarske uvek se mislilo i na sve Mađare
Voj vodine, nezavisno od toga što nisu bili formalnopravno pod njenom jurisdikcijom. U
tom smislu konstantno su podgrevane nade o realnosti mađarskih prava na Banat i njegovog
pripajanja, s obzirom na nemačka obećanja data uoči rata. U dalekosežnijim planovima ne
odustaje se ni od Srema "kao istorijske teritorije Mađarske". Na dm idejama razvijalo se
opštije političko raspoloženje Mađara i s namerom dramatizovao njihov položaj u Banatu
kako bi se opravdali i legalizovali pomenutu zahtevi. Potenciranje politike potpune ravnoteže u položaju nemačke manjine u Bačkoj i mađarske u Banatu, prožeta je tim dalekosežnijim interesima i ambicijama.
U odnosima sa Nezavisnom Državom Hrvatskom dominiraju opredeljenja u oportunosti čistih etničkih država koje obe strane nastoje da stvore.
Tokom 1943.godine već su primetni mnogi procesi koji upozoravaju na šire nezadovoljstvo i razočaranost Mađarske ostvarenim nacionalnim ciljevima i planovima. Ozbilj nije
se surnnja u osnove i rezultate savezništva sa Nemačkom, posebno u mogućnosti restauracije sentištvanske Ugarske. Javljaju se i težnje da se "iskoči" iz nemačkog ratnog savezništva i ostvare dodiri sa zemljama zapadne demokratije. Istovremeno Mađarska je bila
zahvaćena i kmpnim ekonomskim problemima - padom životnog standarda i opštijeg
nezadovoljstva stanovništva.
Na okupiranim podmčjima jača antifašistički pokret koji je najozbiljnije ugrožavao
stabilnost okupacione vlasti i sistema. Jačaju istovremeno i krajnje nacionalno šovinističke
koncepcije i orijentacije. U mađarskim vrhovima preovlađuju uticaji desnih, pronemačkih
grupacija, koje teže učvršćenju savezništva sa Nemačkom. Objektivno, mađarski politički
i nacionalni ideali doživljavaju sunovrat, koje Nemačka pokušava da oživi i spasi okupacijom Mađarske u martu 1944.godine. Faktički, već tada ne postoji mađarska okupaciona
vlast u Bačkoj i Baranji budući da je utopljena u nemački sistem. Razvojem ratne situacije
u korist antifašističke koalicije i jačanjem narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji i
Vojvodini, u koji se uključuju i pripadnici mađarske manjine, istorijsku potvrdu dobijaju
druge političke koncepcije o naciji i nacionalnom oslobođenju. Karakter tim promenama
daje narodnooslobodilački pokret i KPJ koji protežiraju politiku zajedničke i masovne borbe
svih naroda Vojvodine. Ta politika svoju potvrdu dobila je stvaranjem "Petefi brigade"
decembra 1944.godine, brzim oslobođenjem Vojvodine i preduzetim političkim i socijalno-ekonomskim merama nove vlasti. U oslobođenoj Vojvodini Mađari ponovo postaju
nacionalna manjina u jugoslovenskom državnopravnom okvira.
Legalizaciji novih političkih i dmštvenih procesa prethodila je vlast Vojne uprave
uvedene oktobra 1944.godine koja je dobila izvanredna pohtička i ekonomska ovlašćenja.
Reč je o vojnoj vlasti koja je kratko trajala (103 dana) i čije su neke mere imale negativnog
uticaja na položaj mađarske nacionalne manjine. One su se izrazile u merama likvidacije
ratnih zločinaca i saradnika okupatora koje nisu uvek imala valjano sudsko pokriće i
potvrdu, u kojima je bilo i ličnih odmazdi i revandikacija, potenciranja kolektivne odgovomosti mađarske manjine za počinjene zločine u ratu, stradanje nevinog stanovništva itd.
Te mere ostavile su negativne posledice, iako su se vlasti trudile da ne poistovete s ve Mađare
u Vojvodini sa ratnim zločincima i saradnicima okupatora. Prvih meseci posle oslobođenja
stradalo je preko pet hiljada vojvođanskih Mađara. Tom prilikom je komunistička vlast
primenjivala načelo "oko za oko - zub za zub" čime je želela ne samo da kazni najodgovornije, već i da da izvesno zadovoljenje srpskim porodicama čiji su članovi stradali posebno
u raciji 1942.godine. Dublja istraživanja ovih pitanja pokazuju da je postojao diferencirani
odnos prema Mađarima u Bačkoj i onima u Banatu. Odnos Vojne uprave prema Mađarima
Banata, posebno kaznena politika, bila je manje represivna i masovna. Ona se mogla uočiti
čak i u samoj Bačkoj, s obzirom da je represivnost bila izrazitija u sredinama gde je racija
izvedena i gde su masovnije i šire delovale mesne organizacije ekstremne fašističke Stranke
strelastih krstova.
Veoma brzo, već posle mesec dana, politika Vojne uprave prema mađarskoj manjini
se menja i ona počinje da se tretira kao subjekt novih političkih i društvenih odnosa, tj. kao
potpuno ravnopravna etnička grupa. Ove promene bile su uslovljene i stabilnijim međunarodnim odnosima, normalizacijom veza Jugoslavije i Mađarske, ali i konkretnim ekonomskim i političkim merama nove vlasti. Tu se, pre svega, misli na politiku agrarne reforme i
njenog odnosa prema nacionalnim manjinama, ravnopravnom učešću u prvim lokalnim,
saveznim i republičkim izborima, integrisanost u politički život koji je imao i svoje nužne
nacionalne osobenosti.
DIE UNGARN ESf DER VOJVODINA 1941-1946
Zusammenfassung
Der Ausgang des Ersten Welkriegs hatte eine radikale Anderung der staatsrechtlichen
Lage der Ungam in der Vojvodina zur Folge. Die Ungarn haben namlich den Status der
Hegemonienation eingebiiBt und unterlagen nun den Prozessen der jugoslavischen staatsrechtlichen Integration. Diese Prozesse verliefen jedoch auf eine vviderspruchliche Weise
und unter dem EinfluB von auBeren und inneren Faktoren.
Die auBeren Einfliisse waren eine Folge der Unzufriedenheit Ungarns mit dem
Versailler Friedensvertrag, der sich unmittelbar auf die politische Stimmung der ungarischen Minderheit in Jugoslavien ausgewirkt hat. Diese Stimmung war im Grunde auf eine
Politik der Restauration Ungams in seinen Grenzen vor dem Ersten Welkrieg ausgerichtet
und war letztendlich durch den Szent-Istvaner Staatsgedanken gespeist, von dem die
ungarische Nation im ganzen Donauraum durchdrungen gewesen ist. Indem die jugoslavische Regierung zum groBen Teil eine Politik des MiBtrauens gegeniiber nationalen
Minderheiten betrieb, trug sie objektiv zur Starkung solcher Bestrebungen bei. In dieser
Hinsicht waren ihre Beschlusse iiber den AusschluB von nationalen Minderheiten aus der
Agrarreform und bestimmten Formen des politischen Lebens besonders indikativ. Diese
auBeren Einfliisse waren von schwerwiegender Bedeutung, indem sie zu einem eigenartigen
politischen Dualismus bei der ungarischen Minderheit fiihrten: zum einen glaubte man an
die Moglichkeit der Wiederruckfuhrang in die Grenzen Ungams als eine einzig akzeptable
politische Alternative, zum anderen war man sich der Unumganglichkeit der Akzeptanz der
jugoslavischen staatlichen Realitat bewuBt. Die Beziehungen zwischen Jugoslavien und
Ungarn beruhten zum groBen Teil auf der Wirksamkeit dieser beiden Optionen im politischen Leben der ungarischen Minderheit, so daB diese Beziehungen auch nach dem AbschluB
des Vetrags iiber ewige Freundschaft dadurch belastet waren, wie dies auch die Aggression
Ungarns auf Jugoslavien am 11. April 1941 bestatigt hat.
Um seine nationalen und staatlichen Bestrebungen verwirklichen zu konnen, ging
Ungarn mit dem nazistischen Deutschland einen Bund ein und sicherte sich damit Deutschlands Unterstiitzung fiir die Besetzung jugoslavischer Gebiete. Das Wesen der ungarischen Politikzu diesem Zeitpunkt kam im Charakter des in der Batschka und der Вагапуа
errichteten Besatzungssvstems zum Ausdruck. Obwohl es sich um eine klassische Besetzung fremder Gebiete handelte, suchte Ungarn seine Politik als "Korrektur des Unrechts
von Trianon" und Restitution seiner eigenen Gebiete zu rechtfertigen. Dieser politische
Standpunkt wird auch die hauptsachliche politische Orientierung des groBten Teils der
Ungarn in der Vojvodina bilden.
Das Besatzungssystem Ungarns hatte seine politischen, nationalen, vvirtschaftlichen
und andere Motive. In politischer Hinsicht wurden die Batschka und Вагапуа einer volligen
Integration mit Ungam und der Restaurierung seines verfassungsrechtlichen Systems
unterworfen. Die Grandlage dieser Politik bildeten die MaBnahmen einer ethnischen
Sauberung der Batschka von den nach dem Ersten VVeltkrieg angesiedelten Serben, die
Vertreibung der serbischen nationalistischen Intelligenz und der Protagonisten der jugoslavischen Staatsidee, die Denationalisiemng im breitesten Sinne des VVortes, die Ansiedlung
von ungarischer Bevolkerung, die vollstandige Pazifikation und Verhinderung jeglicher
Form von bewaffnetem Widerstand.
Zu gleicher Zeit wurde auch eine vollstandige Inkorporation des wirtschaftlichen
Lebens in den besetzten Gebieten vorgenommen, indem sie einer maximalen wirtschaftlichen Exploatation ausgesetzt, die Serben und Juden jedoch ihres Besitzes entledigt wurden.
Die Inkorporation wurde als eine legitime MaBnahme und Fortsetzung der ungerechterweise unterbrochenen historischen Kontinuitat in diesen Gebieten betrachtet.
Das Besatzungssystem zeichnete sich durch verstarkte TerrormaBnahmen gegen die
serbische Bevolkerung, die Juden und die der seitens der Kommunisten angefuhrten
antifaschistischen Bewegung aus. Im Anfang wurde die antifaschistische Bewegung auch
von Kommunisten-Ungarn unterstiitzt, gegen die ebenfalls die scharfsten MaBnahmen
angewandt wurden. Die Kommunisten waren bestrebt, einen gemeinsamen Widerstand
gegen die Besatzer zu entwickeln, der sowohl einen nationalen wie auch einen befreienden
Charakter haben wurde. Sie setzten sich mit allen Kraften ein, die Illusion der Ungam, sie
hatten mit der Besetzung und dem AnschluB der Batschka an Ungarn ihre nationale
Befreiung verwirklicht, zu zerstoren.
Das politische Leben in den besetzten Gebieten bemhte auf einer eigenartigen
nationalistischen Euphorie, die durch Mythen von der groBen ungarischen Vergangenheit,
vom Szent-Istvaner GroBungarn, von der Suprematie iiber das Serbentum usw. angeheizt
und genahrt wurde.
Mit der Krise der antifaschistischen Bewegung, zu der es im Herbst 1941 gekommen
ist, wurden auch die repressiven MaBnahmen der ungarischen Besatzungsmacht verscharft,
und die Annahme, es konnte im nachsten Jahr zu einer Emeuerung der antifaschistischen
Bewegung kommen, wurde als AnlaB genommen, die schon friiher geplantenrigidenund
repressiven MaBnahmnen zu verwirklichen. Der bmtale Uberfall auf die serbische und
jiidische Bevolkerung in der Siid-Batschka in der sogenannten Razzia im Januar 1942 wurde
mit der schweren Situation in der Batschka und der Notwendigkeit, die Widerstandbewegung mit militarischen Mitteln im Keim zu ersticken, gerechtfertigt, wobei man auch die
ungarischen militarischen Pflichten an der Ostfront als Argument anfiihrte. Aus dem
Grunde habe die Besatzungsabehorde bewuBt und absichtlich die Gefahr eines "serbischen
und jiidischen Aufstandes" vergoBert.
Die Dramatisiemng der politischen und militarischen Lage Ende 1941, obwohl sie
bei weitem nicht von solchen AusmaBen war, diente als Gmnd fiir die durchgefuhrte Razzia
und die morderische Strafaktion gegen die serbische und jiidische Bevolkerung, die groBte
seit der Besetzung der Batschka. Die in der Sud-Batschka, in der die Serben die eindeutige
ethnische Mehrheit bildeten, damals vorgenommenen Repressionen hatten den Charakter
eines Massenmordes und Genozids, fiir die direkt der ungarische Staat verantwortlich
gewesen ist, zumal diese MaBnahmen im voraus geplant waren. Sie bildeten zugleich den
Anfang einer radikalen antisemitischen Politik und der Vernichtung der Juden seitens des
ungarischen Staates.
Das BlutvergieBen in der Batschka hat bis zum AuBersten die Beziehungen zwischen
der serbischen und ungarischen Bevolkerung verscharft. Die brutale Ermordung von iiber
vier Tausend Serben und Juden vvurde seitens der demokratischen Offentlichkeit Ungarns
verarteilt, die auch eine entsprechende Bestrafung der verantwortlichen Akteure verlangte.
Die ungarischen Behorden vertraten jedoch die Ansicht, daB die Razzia und die ganze
Strafaktion gerechtfertigt gewesen sind und daB mit ihrer Durcrifuhrang wesentliche Ziele
zur volligen Pazifizierung des Serbentums und seiner Integration in die neue staatliche
Realitat erreicht wurden. Diese Ansicht sollte gewissermaBen auch durch die angekiindigte
neue ungarische Politik gegeniiber jener serbischen Bevolkerung, die auch bisher gegeniiber
den Besatzungsbehorden die Lovalitat bewahrte, bekraftigt werden. In dieser Hinsicht
wurde sie politisch auch von einigen serbischen Politikern aus der Batschka unterstutzt, die
von Anfang an ihre Lovalitat gegemiber dem ungarischen Staat bekundet hatten. Im Grunde
handelte es sich um Versuche einer scheinheiligen Rettung des Serbentums und eine
Rechtfertigung der ungarischen Politik, zumal diese Politiker einen Kampf gegen die
Kommunisten in serbischen Reihen fuhrten, die sie als die groBten Schuldigen fiir die
Januarmorde 1942 betrachteten.
Nach der Razzia kam es auf jeden Fall zu bestimmten Anderungen in Ungam. Diese
Anderungen bekundeteten sich vorwiegend in der Erweiterung der Tatigkeit von Organisationen nationalistischen Cahrakters in der Batschka, die vom ungarischen Staat tatkraftig
unterstutzt wurden, weil sie das Ungarntum und den ungarischen Geist in der Batschka zu
starken suchten, die nationale Uberlegenheit und die tausendjahrige Kultur der Ungam
befunvorteten, und zwar mit dem Ziel reale Voraussetzungen fur die Assimilation nichtungarischer Volker und die Verwirklichung der Idee von einem Volk auf dem Boden des
ungarischen Staates zu schaffen.
In der politischen und nationalen Orientierung Ungams hatte man immer auch alle
Ungarn der Vojvodina im Sinn, obwohl sie formalrechtlich nicht unter seine Jurisdiktion
gehorten. In dem Sinne vertrat man die Ansicht, der Anspruch Ungams auf das Banat und
seine Inkorporierung sei rechtens, wobei man von dem deutscherseits unmittelbar vor dem
Krieg gegeben Versprechen ausging. In weitreichenden Planen rechnet man auch mit
Svrmien "als geschichdichem Territorium Ungams". Auf Grund solcher Ideen entfaltete
sich eine allgemeine Stimmung der Ungarn und mit Absicht wurde ihre Lage im Banat
dramatisiert, um die envahnten Anspriiche zu rechtfertigen und legalisieren. Die Potenzierang der Politik des Gleichgewichts, nach der die Lage der deutschen Minderheit derjenigen
der ungarischen im Banat entsprechen soll, richtete sich nach solchen weitreichenden
Interessen und Zielen aus.
In den Beziehungen zu dem Unabhangigen Staat Kroatien ist man sich einig in bezug
auf die Opportunitat von reinen ethnischen Staaten, die beide Seiten zu schaffen bestrebt
sind.
Im Laufe des Jahres 1943 kann man schon viele Prozesse wahrnehmen, die auf eine
breitere Unzufriedenheit und Enttauschung Ungarns in bezug auf die venvirklichten nationalen Ziele und Plane hinweisen. Nun auBert man die ersten ernsten Zweifel betreffend die
Ergebnisse und Ziele des Biindnisses mit Deutschland, besonders jedoch die Moglichkeit
der Restauration des Szent-Istvan-Ungam. Es melden sich auch Bestrebungen, aus dem
deutschen Kriegsbiindnis "auszutreten" und Kontakte mit Landern der westeuropaischen
Demokratie herzustellen. Zu gleicher Zeit wurde Ungarn durch schwere wirtschaftliche
Probleme heimgesucht, die sich auf den Lebensstandard und die allgemeine Stimmung des
Volkes auswirkten.
In den besetzten Gebieten nahm die antifaschistische Bewegung an Intensitat immer
mehr zu, vrodurch die Stabilitat der Besatzungsmacht und des Besatzugnssvstems auf
empfindliche Weise bedroht wurde. Zu gleicher Zeit nahmen aber auch die extrem nationalistisch-chauvinistischen Konzepte und Orientierungen zu. In den oberen ungarischen
herrschenden Kreisen begannen die Einfliisse von rechten, prodeutschen Gmppierungen zu
uberwiegen, die sich fiir eine Festigung des Biindnisses mit Deutschland einsetzten.
Objektiv gesehen haben die ungarischen politischen und nationalen Ideale eine Niederlage
erlitten, die Deutschland mit der Besetzung Ungarns im Marz 1944 wiedergutzumachen
sucht. Faktisch besteht bereits die ungarische Besatzungsmacht in der Batschka und in
Вагапуа nicht mehr, da sie in das deutsche Besatzungssystem eingebaut wurde. Mit der
Entwichlung der Kriegslage und der Erstarkung der Volksbefreiungsbewegung in Jugoslavien und in der Voj vodina, der sich auch Angehorige der ungarischen nationalen Minderheit
angeschlossen haben, erhielten auch andere politische Konzeptionen iiber die Frage der
Nation und nationale Befreiung ihre historische Chance. Diese Anderungen wurden durch
die Volksbefreiungsbewegung und die Kommunistische Partei Jugoslaviens bestimmt, die
eine Politik des gemeinsamen Kampfes aller Vdlker der Voj vodina vertreten. Diese Politik
erhielt ihre Bestatigung mit der Grundung der "Petofi-Brigade" im Dezember 1944, mit der
raschen Befreiung der Vojvodina und durch die seitens der neuen Macht vorgenommenen
politischen und sozialwirtschafdichen MaBnahmen. In der befreiten Vojvodina wurden die
Ungarn wiederum eine nationale Minderheit im Rahmen des jugoslavischen Staates.
Der Legalisierung der neuen politischen und gesellschaftlichen Prozesse ging die im
Oktober 1944 eingefuhrte Militarverwaltung voraus, die mit auBerordentlichen politischen
und wirtschaftlichen Befugnissen ausgestattet war. Diese Militarverwaltung wurde zwar
nur eine kurze Zeit (103 Tage) aufrechterhalten, aber dafiir wirkte sie sich mit einigem
MaBnahmen negativ auf die Lage der ungarischen nationalen Minderheit aus. Bei diesen
MaBnahmen handelte es sich vor allem um die Liquidation von Kriegsverbrechern und
Kollaborateuren der Besatzungsmacht, die nicht durch ein rechtmaBiges Gerichtsverfahren
begriindet wurde, und somit als ein personlicher Racheakt und Revandikation anmutete,
indem die Kollektischuld der ungarischen Minderheit fiir die wahrend des Krieges begangenen Verbrechen potenziert wurde. Die MaBnahmen hatten negative Folgen hinterlassen,
obwohl sich die Behorden bemiihten, die Ungam in der Vojvodina nicht mit den Kriegsverbrechern und Kollaborateuren gleichzusetzen. In den ersten Monaten nach der Befreiung
kamen iiber 5000 Voj vodinaer Ungarn ums Leben, indem die kommunistischen Machthaber
das Prinzip "Auge um Auge - Zahn um Zahn" vertraten, womit man nicht nur die
Verantwortlichen zu bestrafen suchte, sondern auch den serbischen Familien, deren Angehorige wahrend der Razzia im Jahre 1942 ums Leben kamen, eine gewiBe Befriedigung
verschaffen wollte. Eingehende Untersuchungen dieser Fragen haben ergeben, daB es eine
unterschiedliche Haltung gegeniiber den Ungarn in der Batschka und denjenigen im Banat
gegeben hat. Die Haltung der Militarvenvaltung gegeniiber den Ungam im Banat, vor allem
im Bereich des Strafwesens, war weniger repressiv und massenhaft. Selbst in der Batschka
konnte man bestimmte Unterschiede bemerken, indem die Repression starker in jeden
Gegenden zum Ausdruck kam, in denen die Razzia stattgefunden hatte und in denen die
extrem faschistische Pfeilkreuzlerpartei aktiv gewesen ist.
Sehr rasch, bereits nach einem Monat, andert sich die Politik der Militarverwaltung
gegemiber der ungarischen Minderheit, indem man sie nun als Subjekt der neuen politischen
und gesellschafdichen Wirklichkeit akzeptierte bzw. als eine gleichberechtigte ethnische
Gmppe Diese Anderungen waren durch die inzwischen stabilisierten intemationalen Bezi-
ehungen, die Normalisierung der B eziehungen zwischen Jugoslavien und Ungarn, aber auch
durch die konkreten wirtschaftlichen und politischen MaBnahmen der neuen Macht bedingt.
Dabei handelt es sich vor allem um die Politik der Agrarreform und die Haltung gegeniiber
den nationalen Minderheiten, denen nun die gleich-berechtigte Teilnahme an den ersten
Lokal-, Bundes-, und Republik- wahlen sowie auch am politischen Leben, das sich durch
seine unumganglichen nationalen Eigenschaften auszeichnete, gestattet wurde.
Preveo na nemački
Prof. dr Tomislav Bekić
SKRAĆENICE U TEKSTU
AFŽ
AJ
A.K.
ASNOS
AV
AVNOJ
AVJ
BMKSZ
DFJ
DMKSZ
F
GNOOV
GŠ
HIL
нмтл
HSS
IASASB
ЛС
JNOF
K
KPJ
MANSZ
M.E.
MEP
MKK
MKP
MNOO
MTI
MV.AZ
NDH
NKOJ
N00
NOR
NOVJ
OFHI
OK
OL
OZNA
PK
PKSKV
POV
ROMS
SKOJ
USAOV
ZDNR
Antifašistički front žena
Arhiv Jugoslavije
Aleksandar Kasaš
Antifašističko veće narodnog oslobođenja Srbije
Arhiv Vojvodine
Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije
Arhiv Vojske Jugoslavije
Banati Magyar Kozmuvelodesi Szovetseg
Demokratska Federativna Jugoslavija
Deividćki Magyar K6zmuvel6desi Szovetseg
Fond
Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine
Glavni štab
Hadtorteneti intezet leveltara
Horthy Miklos titkos iratai
Hrvatska seljačka stranka
Istorijski arhiv Senta-Arhivsko spremište Bečej
Jugoslovenski istorijski časopis
Jedinstveni narodnooslobodilački front Jugoslavije
Kutija
Komunistička partija Jugoslavije
Magyar апуак es пбк szovetsege
Miniszterium elnokseg
Magyar Elet Partja
Magyar Kozmuvel6dćsi Szovetseg
Mađarska komunistička partija
Mesni narodnooslobodilački odbor
Magyarorszagi tavirati iroda
Muzej Vojvodine-arhivska zbirka
Nezavisna Država Hrvatska
Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije
Narodnooslobodilački odbor
Narodnooslobodilački rat
Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije
Orszagos Foldhitel intćzet
Okružni komitet
Orszagos Leveltar
Odeljenje za zaštitu naroda
Pokrajinski komitet
Pokrajinski komitet Saveza komunista Vojvodine
Partizanski odredi Vojvodine
Rukopisno odeljenje Matice srpske
Savez komunističke omladine Jugoslavije
Ujedinjeni savez antifašističke omladine Vojvodine
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije
REGISTAR
ABONJ 134
ABRAHAM Deže 94,142
Geza 166
Janoš35,58,88,105
AČ Marton 128
AĆIMOVIĆ Milan 115, 132
ADA 11,72,77,84,108-111,151,164, 165,
182
ADAM Jožef 176
ADAMOVIĆ Fedor 206
ADEMKO Urban 163
ADORJAN11,167
AFETNONE Šandor 177
AGARDI Đula 172
AGOŠTON Šandor 23,75
AJHART Jožef 77
AJNCPeter 168
AJVAZMilanl39
ALBANUA 134
ALAS Andraš 170
ALBERTGabor 172
ALEKSA ŠANTIĆ 40
ALEKSIĆVlajko96
ALIBUNAR 114
ALMAŠIJanošl66
Viktorija 170
ALMER Vilmoš 166
AMBROZI Karolj 122
AMBRUŠ Antall72
ANDRAŠ Gedli 163
ANDRAŠFALVA 39
ANDRIN Milan 142
ANDROCKI Aladar 170
ANKARA 29
ANTALIštvan 144
ANTON Laslo 177
ANTUNOVIĆNikola206
ANUSJanoš 172
ЛДШЛП1,37,51,55, 57
APČILukač 166,167
APONJIĐerđ97
APROĐerđl63
Janoš 163
Mihalj 168
ARAD2A
ARADI Jožef 122
ARANKOV Menhert 161
ARANICKI Petar 202
AREM Imre 163
ARPADJanoš75
ARSINMiloje206
ARVA ANDRE Deže 101
ATANACKOVIĆ Spasoje 134
AUBER Teodor 137
AUSTRUA 20
BABOŠ Jožef 96
ВЛС34.64
BAČ Markuš 172
BAČIAndraš 172
BAČKA 7-11, 13, 14, 16, 17,24, 27, 28, 30-33,
36-40,42-45,47-50, 52, 54, 55, 57-64, 66-75,
80,85-95,98-101, 103-109, 111-113,115-119,
121, 124-127, 130-144, 147-161, 171,175179,181,185,193,196,197,200-205,208,
210-212
BAČKA PALANKA 86, 135, 155, 176
BAČKA TOPOLA 18, 30, 31, 38,49, 58, 64,
66,72,172,185,186,198
BAČK1BREG27
BAČKIBRESTOVAC 49, 59
BAČKI JARAK 181, 182
BAČKIMONOŠTOR 102
BAČKl PETROVAC 48, 55, 86
BAČKIVINOGRADI178
BAČKO GRADIŠTE 11, 77, 111, 155,162, 196
BAČKO PETROVO SELO 84,99, 106,108,
111, 162,163
BAĐELaslo 177
BAGI Antal 166
BAJA 32,77, 142,193
BAJA SOBONJA Laslo 63
BAJAI Antal 172
BAJČIŽILINSKI Endre 5,29,45,72, 79,92,
96,97,137,146
BAJIĆMišaI39
BAJMOK 34, 65, 175
BAJOMJožef 169
BAJOR Ferenc 31,32,40,46,50,53,54,60,
61,69,208
Jožef 168
BAJŠAI Erne 77-79, 83,112, 147,207-210
BAKAČTerez 163
BAKAČ BEŠENJEI Đerđ 24
BAKIFranjal84,186,187
Laslo 148
BAKOŠ Akoš 107
Andraš 109, 110
Ferenc 163,168,169
Ištvan 169
Marija 109
Mihalj 172
Kalman 72
BAKOTA Antal 166,167
Ferenc 166
BAKULA Mihajlo 175
BAKUT Ferenc 168
BALA Pal 24,37,141
BALAŠA Ištvan 163,167
BALAŽ Bogdan 166
Đerđ 169
Ferenc 169
Geza 167
I.štvan 166
Janoš 172
Janko 169
Juliana 169
Koloman 172
Peter 169
BALINT Andraš 168
David 163
I.štvan 168
Jožef168
BALKAN 29, 39,76, 85, 86,131, 132
BALOG Ištvan 89
Lajoš 107
Janoš 166
BALOImre 108
BALOGBernad 172
Franja 170,172
Jožef169
Karolj 165
Margit 177
Mihalj 177
Pal 181
Šandor 169,172
Vojislav 172
BALOKI Ištvan 165
BAMBAH JanoS 172
BANATSKI Vilmoš 168
BANARI Ferenc 163
BANAT9, 10, 13,29,44,49,66, 69,72, 80, 81,
85,86,92,99-101,103,114-119,123-161,
178,179, 181,185,191, 197,200,201,212,
213
BANATSKIDVOR 128
BANATSKl KARLOVAC 114
BANATSKO ARANĐELOVO 27
BANREVI Đerđ 77
BANSKI Mikloš 166, 167
BANJSKI Ištvan 168
BARAKOŠ Franja 174
BARANJ Ferenc 167
BARANJA 7-11, 13, 14, 16, 28, 30-34, 36-39,
54,57,59-62,64,66, 68,69,72,73,75,100,
101,105-108,111,112, 124,125, 134,152155, 157, 158, 171,178, 179,181, 187, 193,
200,201,203,210,212
BARANJI Josip 172
Jožef172
BARANJSKO PETROVO SELO 30,187
B ARAT Janoš 168
Mihalj 172
BARATI Ištvan 165
BARBULJA Pal 167
BARČAI Ivan 77
BARDIPeterl72
Šandor 172
BARDOŠI Laslo 27, 29,51,53,71,92,93,
106, 115,202,207
BARIFerenc 163
BARLAI Janoš 112
BARNA Franja 161
Ištvan 161
BARTA Ferenc 172
Karolj 86
Maćaš 172
Mihalj 170
BARTALOŠ Josip 172
BARTOK Laslo 124
BARTOL Ištvan 34, 74, 107
Ivan 63
BARTU Gelert 176
BARTUŠ Janoš 175
BAS Ljudevit 165
BATA Antal 166
Jožef166
BATINA 30
BATOCKI Janoš 175
BATORI Geza 83,203-206
Karolj 172
BAUER Kornel 101
BAUHJožef 168
BAZA Magda 163
BEČ 157,159,176, 188
BEČEJ10, 11,31,44,46,49,51,56, 57, 64,
67-69,72,79,86,91,102,106,109,111,135,
140,142,159,161, 162,164,179,183,192,
197,198,202,208
BEČI Ištvan 126
BEČKI Đerđ 169
BEHECKI Pal 168
BEK Franja 172
BEKEČ PUSTA 39
BEKEŠJanošl65
BEKIĆ Tomislav 218
BEIACRKVA157
BELECKI Mihalj 172
BELIMANASTIR 27,38,72
BELJANSKI Jovan 159
Milenko48,70,186
BEN Tamaš 163
BENCPeterl62
BENCIK Lajoš 165
BENKE Ištvan 168
BEOČINllA, 140
BEOGRAD 10,13,19-22,25,27,29,30, 36,
43-45, 59, 67,69, 74, 82,99, 102,114, 115,
118,135-137,141,143,155-157,159,175,
178,182,191
BER Ištvan 163
BERČEK Janoš 168
Jožef161
Šandor168
Vidal68
BERECĐula91,202
Ištvan 166
Jožef163
Mihalj 163
Peter 163
BEREG Jožef 163
BEREI Viktorija 170
BERENJAI Balint 77
BERENJI Jožef 172
Marta 172
Matija 166
BEREŠ Pal 165
BERETKA Agošton 163
BERGEL Jožef 170
BERGER Mikloš 180
BERKEŠ Ištvan 175
BERKO Karlo 172 25, 26,43,146
BERUN 25,26,43, 146
BERMEL Ferenc 172
BERN 29
BERNER Franja 172
BERSTHenrih 186
BERTA Ištvan 128
Jožef 77,163
BERTOK Janoš 168
Rozalija 170
BERTOLAN Kun 206
BESERMENJI Mihajlo 81
BEŠLIĆ Nikola 21
BEŠLIN Dejan 46
BETLEN Ištvan 15
BENCLER Feliks 43
BEREŠ Geza 165
BEZDAN 75,112,176
BEZEKPal 161
BIČKEI Imre 168
Ištvan 166-168
Janoš 167
Jožef 166-167
Mihalj 166
BIESIČ Jene 172
Jožef172
BILANDŽIĆ Dušan 194
BILMAJER Ferenc 128
BIN Bela 168
Đero 168
Ferenc
Imre 168
Jožef 165
BIRO Andraš 175
Lajoš 172
BISINGER Erne 23
BITODeže31,50
BLAŠKOVIĆ Pal 112
BLAŽEK Ferenc 35, 76, 101, 141
Jožef 88, 105
BUSKIISTOK 131
BOBERIĆ Bogdan 67
BOGARAŠI Đero 163
BOGDAN MaćaS 177
BOGEŠIĆ Ernest 172
BOGNAR Imre 168
Jožef108
Juliš 168
Šandor 167,168
BOGNER Jožef 74,172
Šandor166
BOGNIČAR Mihalj 177
BOGOJEVO 34,176
BLUMJanoš70
BOGNAR Jožef 82
BOHOTSKI Vilmoš 168
BOJANandorl72
BOKAPal 165
BOKŠAN Dimitrije 35, 89
BOKUŠ Mikša 170
BOLAĐula44
Lajoš74,117,118
BOLEZNAIUNGER Ištvan 56
BOLCER Laslo 109
BOLMAN 183,187, 188
BOUAIFarkaš44
BOUEVCI128
BONCOŠ Mikloš 40-42,104
BORIštvan 163
BORAT Ištvan 165
BORINAŠ Janoš 166
BOROŠ Andrija 165
Ištvan 166,167
Јапоб 165
BORBELJ Andraš 165
BORBELJ KLARA Piroška 110
BORKOVIĆ Milan 191
BORŠODI Ištvan 161
BORŠOŠ Ištvan 167
Janoš 172
Jožef 167
Lajoš 172
Mihalj 172
BOSNA 44, 122, 127, 132
BOŠKOVMilena55
BOŠKOVIĆ Dušan Duda 19
BOŠNJAK IStvan 172
Jošef 175
BOTKA Bela 122
BOZECKI Ferenc 172
BOŽO Franja 169
Magdalena 163
BRANKOVIĆBelal61
BRANJIN VRH 31
BRAŠNJA Bži 170
BRČKOITJ
BREČKO Karolj 161
BRIJAK Đula 170
BRINDAS Đura 48
BRINDZA Karolj 11,185, 186,189
BRKIĆ Stevan 35
BROZJosipTito 140, 156-159,182,184,193
BRZIĆ BoSko 85
BUBORI Laslo 109
BUCA Filip 170
BUDAI Ištvan 172
BUDANOVIĆLajčo48,134
BUDIMPEŠTA 10, 22, 25, 26,28, 30, 31, 37,
39,41-43,45,51,54,55,58,59,68,74,75-77,
85-88,91-93,102,103,107,109,115, 117,
121-124,130,134,140, 146,147,157,159,
176,193,201-203
BUDISAVA 84,85,170
BUDIŠIN Sava 59
Zoran 162
BUGARSKA 134
викшт
BUKOJožef 172
BUKOVINA 8, 39, 40, 42, 54, 65, 175
BURAD Terez 162
BURAI Antal 170
BURNAČ DeneS 177
BUŠĐerdl66
BUZA Andraš 165
Janoš 169
Jožef163
BUZAŠI JanoS 86
BUZOGANJI Mihalj 111
CABI Janoš 163
CECIK Mihalj 166
CEGLED 54
CEKE Hugo 170
CELER Tamaš 170
CELUŠKA Mihalj 170
CERNA Andraš 166
CIBRI Beni 170
CICMILObrad 193,207
CINCAR MARKOVIĆ Aleksandar 22
CINDEL Elek 175
Ferenc 175
Ištvan 175
JanoS 175
Jožef172
Karolj 172,175
Lajčo 175
CINI Ana 162
CINK Đura 161
CINKOTAI Cindel 172
Stevan 175
CINKOVIĆ Ištvan 168
CINT Franja 168
Mihalj 168
CIPAKPal 161
CIPOMarton 181
CIRIH 124
CIROKĐerđ 163
CRVENKA 148
CVEJANOV Đorđe
CVEJIĆ Ruža 159
CVETKOVIĆ Dragiša 20-22, 24, 66, 124
ČABI Janoš 163
ČAJKAŠPeterl72
Margit 172
ČAKANJ Antal 172
ČAKI Ferenc 108
Ištvan21,22
ČALAImre 170
ČANADI Imre 166,167
Vilmoš 166
ČANKI Deneš 51
ČANTAVIR 11,70
ČANJI Jožef 172
ČASTVEN Pavel 48
ČATAI Lajoš 147
ČEH Šandor 170
Vince 170
ČEKEJanoš 175
ČENDIČ Jožef 177
ČEPELJožef 150
ČEREPEŠPeterlćl
ČEREŠ Tibor 11, 162-167, 174-178
ČERNEI Marton 172
ČERNEŠ Balint 172
ČERNJEI Eugen 49
ČERTA Peter 77, 112
ČERVENAK Imre 185,188
Pal 185
ČESAK Geza 161
LajoS 166
ČESKEIštvan 166
ČEŠKA 121
ČETE Antal 166
ČIKFerenc 185
ČIKOŠFerenc 166
ČIPLI Bogdan 55
ČIPOK Andraš 168
ČINČAKElemer 172
ČIPAK Antal 172
ČIRAU Đerđ 163
ČISARI Janoš 166
Jožef 166
ČOBIĆMladen 116
ČOKA 116, 118
ČOKAŠ IStvan 118
ČONKA Karolj 170
Mihali 162
ČONKICRajko 83
ČONOPUA 37
ČONTOŠ Antal 163
ČORDAŠ Mikloš 161
ČOVIĆ Mita 196
ČISAR NAĐ Šandor 172
ČITARI Šandor 172
ČULAIIštvan 172
ČURUG 33,64, 82-84,94,96, 155, 162-164,
167, 181,203
ČUZĐerđ 163
Ferenc 164
ĆANOGaleaco21
ĆIRIĆ Irinej 45,46, 75, 79, 87, 92,93,96,98,
131, 137, 138, 143, 147
ĆIRPANOV Radivoj 69
ĆOROVIĆMiloš 141, 142
ĆULUM Jovan 46, 79, 139
ĆURČIN Milorad81,83, 84
Nova 83
DAKA Imre 163
DALINGER Ištvan 161
DALNOKIVEREŠ Lajoš 28
DALTER Stevan 172
DAMJANOV Petar 169
Sava 77
DANIJEL Pal 122
DARIH Mihalj 161
DAVIDOVIĆ Ljuba 15
Radivoj 157
DEAK Eržebet 164
Ferenc 79
Imre 37, 74, 95
Janoš 164
Jožef168
Laslo 83,96,143
Leo 15, 17, 18, 36,42,48, 55, 58, 76-79, 83,
84, 87, 90,91,94,99, 103, 106, 109, 110, 117
131, 138, 139, 142-144, 147, 152, 203-206
Viktorija 163
DEBEUAČA 117, 120, 122
DEBRECEN 54, 58
DEČIVANJ Jožef 172
DEKAI Nikola 172
DELEJožef 168
DELVIDEK 8, 11, 28,29,31,33,38, 39,41,
45,52-54, 58,62,63,68, 71,73,74,76,7 , 80,
82, 83,91-94,97,98,100-102,105,106, 10112,139, 143,149
DEME Albert 165
Tamaš 165
DEMETER Ferenc 172
Maćaš 164
Šandor163
DEMEŠI Ištvan 119
DEMKO Ištvan 122
DENCIK Ferenc 168
DEPALOV Žarko 191
DERPeterl75
DERNER Rihard 88
DERNOIKOČIŠ Laslo 92
DETRE Karolj 32
DEVAI LajoS 55
DEVAI Ištvan 162
DEVEČER JuliS 164
DEVERENJI Antal 164
DEVIĆ Nandor 172
DEŽEKNAI DRAKSLER Marton 35
DIMITRIJEVIĆTima47
DIMITROV Georgi 184
DIOSEGI Mikloš 107
DITRIH Danilo 169
Karlo 67
DIVNIN Stevan 80
DOBANOVAČKI Paja 36
DOBO Stevan 172,173
DOBOŠ Janoš 11,70
Lajoš 164
DOBRIJanoš 164
DOLOVAC Zdravko 83
DOMANJIJanoš 68,177
DOMONKOŠ Đula 166
DON 130
DORAJanoš 170
DOROSLOVO 34,59,74,75,98, 140
DOROŽMAI Jožef 173
DOŽA Ištvan 173
Mihalj 162
DRAGOJLOV Milorad 55
DRAGOVIĆ Vuk 206
DRAPŠINPetar 195
DRAVA 187
DRČA Mirjana 247
DRUHAI Ištvan 163
Peter 163
DUBAJIĆ Anka 136
Milan72
DUDAŠ Janoš 164
Joška 161
Peterl65
Tibor 101
Verona 170
Viktorija 161
DUJMOVIĆ Antal 169
DUKAI Ištvan 170
Lajoš 167
Lukač 167
DUKOI Lukač 165
DUNAFALVI Lajoš 85
DUNAV29, 30, 61,78, 86, 89, 103, 105,115,
152, 156, 176, 182
DUNDERSKI Bogdan 45,74,77,79,92-94,
131, 143
Đoka 45, 53, 57, 65, 77,92,95, 143
DUP Balint 82
ĐENEŠ Josip 168
ĐERĐ Antal 176
Stevan 173
ĐERMAN IStvan 168
ĐETVAI Jožef 173
Karolj 207,208
ĐEVIKI Ferenc 169
Peter 169
ĐEZEGAUS Viktor88
ĐILAS Milovan 11, 182, 194
ĐIREKarolj91
ĐIRIŠI Andrija 169
Ištvan 169
ĐOLIFerenc 170
ĐULAILajoS 166
ĐULAT Lajoš 170
ĐOLI Ferenc 170
ĐURAŠEVIĆ Ištvan 109
ĐURĐEVO 34,73, 80, 84, 96
ĐURIĆ Vojislav 74
DŽELEBDŽIĆ Milovan 156
DŽIDA Antal 177
Ferenc 177
DŽORDŽLojd52
EGERT Jakob 75
EHARTTibor 124
EKRES Andraš 179
ELEK Lajo.š 173
Mihajlo 173
ELIZAK Bela 173
ENDI Peter 173
EPER Ilona 161
EPERT Franja 84
ERDEG Bela 54
ERDEU 21,22, 37, 39
ERDELJI Lajoš 164
ERMANSDORF Oto 26, 115
ESTERHAZI Janoš 97
ERTEI Pal 84
ERTLJanoš 77
EVROPA 20, 21, 52, 67, 73, 107, 115, 125,
136,137,142,144,152,153,154
FABIJAN Ištvan 173
FAĆOLFerenc 173
FAJFER Laslo 177
FALCIONE Arpad 63,74,107,151
Elza 177
Šandor177
FALUHELJI Ferenc 139
FARAGO Andraš 195
IStvan 173
Juliš 170
FARKAŠ Ana 170
Ferenc 173
Geza 166
Imre 181
Ištvan 169
Jožef173
Mihalj 170
Terez 170
FAZEKAŠ Ištvan 173
Jožef 173
Lajoš 164
Janoš 166
Maćaš 84
FEHER Đerđ 88
Ferenc 173
Ištvan 166,170
Jakob 173
Janoš 161
Juliš 170
Mihalj 34
Vilmoš 35
FEJEŠ Ferenc 167
Klara69, 118
Lukač 169
Peter 164
FEKETE Šandor 168
FEKETEHALMI CAJDNER Ferenc 83, 8688, 96, 143, 207-210
FEKETIĆ 30
FELŠEHEĐI Andraš 165
FENJEL Gizela 163
FENJVEŠI Ferenc 103, 170
FIREDI Andrijal73
FERENC Laslo 170
FERENCI Antal 165
Jožef 168
FERKUC Jozo 161
FERNBAH Peter 65,77,79, 87, 89,101, 105,
131, 138, 148
FERO Lajoš 167
FRUŠKA GORA 126
FILAG Ištvan 173
FILEP JAKOB 173
FILIPAndraš 164
FIN Maćaš 165
FIREDI Andrijal73
FISTER Geza 173
Gustav 173
FIŠERJakob 177
FIŠTOMJanoš 163
FLAMAN Đula 177
FLEGEL Antal 82
FLEISFerenc 173
FILISTER Kalman 166,167
FODOR Šandor 74
FOGAĐIŠTEN 39,40
FORGAČ Janoš 170
Karolj 170
Mihalj 170
Peter 170
FOTI Ferenc 83, 86
FOTIĆ Konstantin 74
FONTANJI Imre 172
FRANCIA Peter 172
FRANCIŠKOVIĆ Bela 173
FRANK Bela 49
FRANJA Ištvan 162
FREMOND Đerđ 175
FREMUND Đura 173
FROL Franja 173
Joso 173
FUĆERIštvan 168
Nandor 169
FUNKOskar 173
FUTOGeza 173
Janoš 173
GABORPeterl68
Vince 110
GAĆEŠA Nikola4, 11,14
GAFENKU Grigorije 137
GAJDA Jožef 166
GAJDOBRA 86, 181
GAJDOŠ Ištvan 169
Kalman 164
Maćaš 164
GAL Andraš 169
Đula 82
Imre 167
Janoš 175
Jožef173
Lajoš 207-210
Peter 164
GALAC Đerđ 162
Ferenc 162
Janoš 162
GALIK Jožef 168, 170
GANDOŠ Rozalija 161
GARDINOVCI170
GAŠPAR Jožef 161
Lajoš 164
Zoltan 164
GAVRANOV Milan 201
GAZDAG Albert 167
GECEJožef 161
GEDEI Tibor 177
GEDELI Mihalj 163
GEMBEŠ Đula 18,51, 107,111
GENCEL Ištvan 173
Jožef173
GENČI Ferenc 32
GEORGIJEVIĆ Svetozar 193
GERE Ištvan 72
Karolj 184
GEREFI Đula75
GEREG Lajoš 173
GERING Herman 21,74
GERTNER Šimon 177
GEZA Šandor 162
GILICE Vince 173
GIRIC Ištvan 168
GJANČETI Fosko 153
GLIŠIĆ Venceslav 191
GODOR Jovan 168
GOLUBOVIĆ Zvonimir 11,38,67, 81,83, 84,
87-89, 171
GOMBAR Lajoš 162
GOMBOŠJosip 173
GORONDI NOVAK Elemer 31, 38
GOSPOĐINCI64, 84
GRAC Gustav 98
GRACIK Ferenc 169
Pišta 169
Šandor169
GRAŠI Jožef 26, 82, 87-90,96, 143, 207-210
GRBIĆ Anđelko 83
Olga 83
GRČKA 26, 134,159, 188
GREFTNER Deneš 119
GROL Milan 18, 137
GROS Viktor 49
GRUBIŠKO POLIE 184
GRULIK Janoš 167
GRULOVIĆ Aćim 157
Nikola 157
GUGLIĆErebetl70
GUNDEGeza43,44
GUNJA 127
GUSTIN Đerđ 168
Mihalj 168
Peter 168
GUTIMihalj 161
Šandor161
GVELMINO Šandor 165
HABENJAK Rozalija 170
HABINA Ferenc 162
HADIKFALVA 39, 40
HADIKLIGET41
HADIKSALAŠ A\
HADIKVAR 41
HADIK Ištvan 54
HAĐM AŠ Gabor 165
Ištvan 168
Jožef168
Mihalj 168
Terez 168
HAĐMOZI Jožef 161
HADŽI Kosta 45,46, 92
HAITA Ištvan 88
HAJBERT Ladislav 173
HAJDU Đerđ 161
Jožef163
HAJNAL Antal 173
Lajoš 77
Karolj 173
Margita 177
Pal 177
Peter 177
Stevan 173
Šandor177
HAJNCPeterl68
HAJOŠ Mihalj 177
Peter 177
HAJZLER Đerđ 70
HALAFUS Đerđ 161
H ALAS Jožef 175
Karolj 175
HALAŠ JanošS 165
Šandor165
Mihalj 165
HALMER PALATIN Ana 161
HALJIŠKA Janoš 164
HAM Ferenc 74
Jožef164
H AMB ALKO Terez 164
HAMPELIĆ Stipan 35
HANAK Ferenc 163
Geza 173
Ignac 155
HANĐA Kalman 165
HANJIČKA Janoš 164
HARDIDemeterl73
Viktorija 173
HARKANJ Andraš 173
HARMAT Peter 166
Tamaš 166
HARTNER Nandor 74
HARTON Ištvan 173,175
HASKA Marija 170
HAŠKA Karolj 173
HATVAN LajoS 172
Mate 172
HAUKErnestl66
Janoš 163
HAVAILajčo 173
HAZI Jolan 173
Rozalija 173
HEDA Lujza 173
HEĐIFerenc 161
Lajoš 175
HEGEDIŠ Borbala 173
Ferenc 70
Franja 162
Ileš 164
Mihalj 173
Josip 166,167
Laslo 101
HEMETE Jožef 167
HENJEL Gizela 165
Mihalj 163
HENJVEŠ Terez 164
HERĐulal72
HERCEG Ilona 175
Janoš 173, 175,186,191,204
Mihalj 166
HERCENBERG Karolj 163
HERED Valerija 166
HEREFEZI Đerđ 164
HERMEC Jožef 164
HERNJAK Ferenc 161
Ištvan 162
HES Jožef 165
HETEŠHAJMER Janoš 112
HEVERŠandorl69
HICKO Gabor 84
HITLER Adolf 8, 19, 20, 25-27, 37, 52, 56,93,
114,118,125,133,136,146,152
HODI Ištvan 91
HODIK David 91
HODOPal 164
HOFMAN Jožef 18
HOLO Ferenc 167
Marton 170
HOLPERTĐulal03
HOMOLJA Ferenc 172
Nandor 164
HORAK Đerđ 164
HORGOŠ 54, 75, 77, 107, 166
HORKAI Jožef 206
HORKATMAN Tamaš 166
HORTI Ilona 53
IštvanKM, 137, 153
Mikloš 8,25,27, 28, 37,41,45,46,48,49,
52-54,56,71,75,77,81, 83, 85-87,92,93,9t
103,104,114,117,121, 125,131,133, 136,
146,151,154,202
Pal 164
HORVAT Adam 173
Antal 173
Deže 165
Đerđ 167
Dula 166, 167
Endre 85
Etelka 170
Ferenc74,101,162
Imre 163,170,173
Ištvan 166,169,170
Janoš 128,161
Jožef 40,170
Karolj 164
Lajoš 35,74,88,101,107,173,175
Laslo 32
Marija 170
Mariš 164
Mikloš 167
Mirko 173
Pal 177
Rozalija 161
Stevan 167, 173
Šandor 163
Šime 161
Viktorija 161
Vince 173
Zoltan 98
HORVAT LUKAČ Janoš 173
HRTKOVCl 124
HRVATSKA 20,21,27,38,44,46,48,50,124129,212
HULALA Janoš 167
HUNAŠ Franja 166
HUNJADIBUZAŠ Janoš 77
HUNAŠ Franjo 167
HUSARBalint 165
Ištvan 163
IHAS Andraš 168
IJAŠIKONIĆ Jožef48
ILGEN Stevan 173
ILIĆBrankol39
Vlada 74
ILIJĆ Radoslav 139
Raduško 193,206
ILKIĆ Nikola 35
ILOVSKI Erne 165
IMREFerenc 165
IMREDI Bela 108, 146,147,153
Kalman 42
INĐIJA 124-126
INILJANSKI Mihalj 166
INSTITORIS Šandor 173
IŠTENŠEGIČ 39
IŠTVANIlona 164
Janoš 164
IRIG 124
IRMEŠStevan 173
ITAUJA 146
IVANImre 161
Mihalj 170
IVEGEŠMijo 175
IVEŠ Bela 174
IVKOVIĆ Arsa 89
Božidar 114
IVKOVIĆIVANDEKIĆ Gabor 173
JAGER Ištvan 173
Mihajlo 173
JAGIĆPavle55
JAGOV Ditrih 146
JAKOB Đerđ 173
Đula 177
Mate 173
JAKOBEC Ištvan 169
JAKOCKIŠandorl70
JAKŠIĆŽarko 19
JAMBOR Kalman 173
JANČUŠKO Gabor 108-110
JANDEK Deže 173
JANEK Aladar 161,165
JANKA Đerđ 169
JANKULOV Vladislav 46
JANOŠIštvan 170
JANOVIĆ Janoš 77
JANUČIMatija 167
JARACKIŠandorl70
JAROŠ Andor 107,147, 149,150, 153,154
JAVORPal56,104
JEDER Ištvan 164
JEFTIĆ Bogoljub 18
JENČI Đerđl73
JENEI Ferenc 164
JESENSKI Erne 175
Ferenc 122,123
JIMBOR Šandor 175
JO Lajoš 154
JOHANIS Kalman 165
JONAŠ Ferenc 173
JONTOVIĆ Rudolf 186-188
JOŠ Ferenc 77
JOŽAKarolj 167
JOŽEFFALVA 40
JOVANČI Marija 161
JOVANDIĆ Jelena 89
JOVANOVIĆ Isa 182
JovanZmaj 51
Toma 143
JOŽA Balint 170
Karolj 170
Lajoš 77
JUGOSLAVIJA 8, 10,14,17-20,26,28-30, 33,
35,38,43,50,52,59,62,65-68,77,78, 86,
89,101,116,124, 133,134,138, 140,142,
144,153,156,158,160,175,182,189,190,
193,195,200,205-207,210,213
JUGOVIĆEVO 38
JUHAS Andraš 169
Imre 169
Joška 169
Jožef 181
Kalman 169
Šandor175
JULOVJene 132
JURČEKBelal51
JURIĆNikola48
JURIŠIĆ Momčilo 137
JUŽNI KRAJEVl (vidi DELVIDEK)
KABOJanoš 166
KAĆ 84
KAĆANSKI Radivoj 170
KAČIČKAJuliS 170
KADAR Laslo 101, 131
KADEPal 164
KADVANJ Karolj 165
KAFČAK Josip 173
KAJTEL Vilhelm 86
KAKAŠErne 173
KALAI Kazmer 33
Mikloš 33,93,97, 106, 122, 129,132, 136,
137,141, 142,146,147
KALAPATI Ištvan 103
KALAPIŠ Đerđ 163
Zoltan 199
KALMAN Antal 170
Magda 170
Peter 164
KALMAR Ištvan 165
Mihajlo 173
Tihomer 74
KANASI Jožef 161
KANIVLajoš 173
ЛГДЛ/У/24 33,61,75, 106, 107, 111, 116, 118,
121,131, 140, 150, 166, 167, 194
KANJO Ivan 175
KAPEREC Janoš 162
KAPISTA Ištvan 173
KARA Janoš 170
KARABA Bela 168
Mihalj 38
KARAČONJI Imre91,202
KARADI Katalin 56, 104, 148
KARAĐORĐEVIĆ Aleksandar8, 15, 17, 18,
35,50
Petar 29,52
KARAĐORĐEVO 40
KARAGIĆ Anton 193
KARDALPal 175
KARDOŠ Ferenc 161
KARLOVAC 124
KAROLJJožef 167
KAROLJI Ferenc 161
Janoš 161
Mihalj 20
Viktor 49
KARPATI4&
KARŠAI Elek 151
KASAŠ Aleksandar 12,21,22, 27, 30,45,72,
79,93, 159
Andraš 163
Jovana 12
Marija 12,247
KATIĆ Miloš 77, 83
KATONA Adam 166
Andrija 177
Deže 168
KAZANJ Janoš 173
KECELI Fabijan 164
KECIĆ Danilo 10, 23, 67, 132
KEČKEMET 56, 109
KEKŽigmond 195
KEKEUrban 173
KEKS Ljudevit 88
KELČ Laslo 68
KELČEI Ištvan 106
KELEMEN Antal 168
Đerđ 163, 168
Ferenc 82, 163
Gabor 168
JanoS 101
Jožef168
Kornel 142
Maćaš 162
Mihalj 161
Pal 164,168
Šandor168
Terez 168
Vince 170
KELER Franja 173
Risar 177
Tibor 173
KENDI Karolj 173
KENJEKI Jožef 88, 89, 203-206
KENJEREŠ JanoS 87
Jožef163
KENJVEŠPeter 164
KERC Geza 170
Giza 170
Vilma 168
KEREPEŠI Vince 16, 18
KERESTEŠ Ištvan 164
KERESTEŠ FIŠER Ferenc 75-77, 79, 86, 94,
133, 134,142, 146, 205
LajoS 27, 53
KEREŠNEDE Julia 173
Stevan 173
KERI Janoš 167
KERMECI Đula 167
Peter 175
Šimon 166, 167
KERMENDI Fabijan 173
Janoš 173
KESEGI Lajoš 170
KERŠEŠ Jožef 168
KEŠENJI Ferenc 166
Đerđ 166
Imre 166
KEVEHAZI Ferenc 134
KEVER Gustav 137
KEVEŠ Ištvan 169
KIKINDA 115, 119-121,157,159,160
KING Lajoš 165
KINČEŠ Đerđ 112
KIRALJ Mihalj 161
Šandorl31,173
KIREŠ Imre 163
KIRŠENMAJER Ištvan 175
Nandor 175
KIŠ Antal 163
Albert 173
Bela 173
Đerđ 173
Erne 69,70,72
Ferenc 170, 173, 184, 187,188
Ištvan 143,163, 164, 177
Ivan 187
Janoš 163
Jene 173
Jožef 170,173,175,185
Julius 187
Kalman 56
Lajoš 56, 103, 172, 173
Laslo 173
Maćaš 164
Mikloš 166
Orban 167
Pal58
Pavle 173
Peter 163, 168
Šandor 161
Tamaš 168
KIŠ EPER Andraš 170
KIŠEROŠ Iren 173
KIŠACAI Antal 161
KIŠKUNHALAŠ 87
KLADET Laslo 173
KLAJN Filip 77
Lajčo 49, 83, 88
KLEMANSO Žorž 52
KLIMA Janoš 168
KNAPEC Lojzia 173
KNEZI Peter 58,105, 204-206
KNOLGeza 101,119
KOBLEHEL Ištvan 173
Mihalj 173
KOČMAR Emil 173
KOČIŠ Imre 34
IStvan 168
Ivan 175
Jakob 164
JanoS 166,167,173,175
Mikloš 166
Zoltan 166, 167
KODE Laslo 168
KOHMolnarl70
KOHAJDA Ferenc 173
KOKAI Jožef 175
Karolj 175
Lajoš 166
Pal 175
KOLAR Đerđ 168
Josip 173, 204
Jožef175
Karolj 173
Nandor 177
Pal 168
Peter 175
Rudolf 175
Stevan 173
KOLČA Jožef 172
KOLIFerenc 164
Imre 164
KOLINASI Geza 84
KOLINC Ferenc 164
KOLOMAN Antal 170
KOMOROČILaslo 173
KOLONIČJenel64
KOLOVIĆLajoš 161
KOMAROMI Ištvan 176
Mihalj 161
KOMBAR Mihalj 161
KOMLOŠ Šandor 177
Ištvan 166,177
KOMORAI Ištvan 176
KONC IStvan 167
KONČAR Ranko 2,4, 11, 17, 19,20, 67, 158,
178
KONČIKJanoš 163
KONJATI Ferenc 164
KONJOVIĆ Fedor 95
Milan 99
KORANJI Elemer 23, 35, 74, 88, 101,102,
105,202
KORICA Milan 157
KORIN HASIMO Ištvan 164
KOROM Mihalj 134,151,152
KOSTIĆ Pavle 83
Svetozar 178
KOSO Ileš 170
KOSORUŠ Ilonal62
Ktvan 170
KOŠ Mikloš 53
KOŠČAN Antal 166
KOŠOŠ Andraš 163
KOVAČAntall27,185
AndraS 164,173
Andrija 35
Đerđ 173
Ferenc 167,168
Imre 166, 169
Ištvan 165
Janoš 162,169,176
Josip 175
Jožef 161,168,173,178
Lajoš 77, 173
Mihajlo 173
Mihalj 161
Mikloš 166
PeterllO, 162,165,168
Šandor202
KOV AČ KUPAK Lajoš 168
KOVAČ STRIKO Ištvan 173
KOVAČICA 119
KOVAN Mikloš 166
KOVIU (GORNJI i DONJI) 84, 85, 140,169
KOVRIG Erne 32
KOZMA Ištvan 164
Janoš 163
Lajoš 163
KRACER IStvan 173
KRAGUJEVAC 182
KRAUEVO 182
KRAMER Đula 23, 35, 36, 59, 75, 88, 100102, 105, 118, 119, 202,204-206
Mihalj 168
KRAMPOTIČ Daniel 173
Peter 173
KRANIC Ištvan 82
KREKS Jožef 163
KREKUŠKA Matija 166
KRIŠ Peter 163
KRIŠTOFIleš 163
Kalman 163
KRIŠTOFI Jožef29
KRIŽAK Paja 177
KRIŽAN Jožef 138
KRIZMAN Bogdan 124
KROL Andrija 173
KRNJAJIĆ Nenad 27,29, 30
KUBIK Ilona 162
Josip 203
KUCURA 48
KUČERA Ferenc 69
KUDEL Istvan 173
Marija 173
KUELI Janoš 170
KUGLIĆEržal70
Ilka 170
KUJUNDIĆ Franja 173
KUKLIŠ Ištvan 165
KULA 31, 33, 58,100,135
KURANDI Ladislav 173
KUSAR Balint 165
KUSLIJanoš 170
KUTI Deže 173
Jožef164
KUTRI Peter 162
KUZMANOVIĆ Slavko 178,200, 202,204
KVATERNIK Slavko 127
LACKI Antal 166
LACKO Antal 167
LADECKI Ištvan 166
LADOCKI Ištvan 167
LAJDEKER Jene 77
LAJTER Šandor 166
LAJTOŠ Arpad 130
LAKATOŠ Franja 173
Gezal51, 152
Gustav 165
Jožef164
Terez 164
Vince 107, 165
LALIĆImre 165
LAMPERT Jovan 173
LANTOŠ Đerđ 77, 78
LAP(SEP) Jozef 116
LASKA Jožef 164
LASLOBoriška 170
Đerđ 164
LATINČIĆ Maćaš 57
LATRTERAK Jovan 173
LAUTERE Jožef 108
LAZIĆ Đorđe 143
Nada 34,72
LEH Tibor 88
LEHOTKAI Ferenc 175
Franja 173
Janoš 175
LEHUČASavetal70
LEBL Arpadll,64,65
LENARD Ferenc 161
LENART Albert 168
LENDVAI Antal 167
Ivan 173
LENĐEL Ferenc 161,166
Ištvan 173
Janoš 175
Karolj 175
Lajoš 173
Pal 166, 167
LERIK Ištvan 164, 185, 195, 196,198
LERINCPeter 172, 173
Josip 172
LESKOVAC Mladen 193
LETOIštvan 161
LIELIPal77,131
LIHNER Jelena 173
LIHTJožef70
LIHTENIŠTVAN Ferenc 173
LINGM AJER Peter 164
LINDNER Jelena 173
LIPAIJožef 173
LIPOZENČIĆJanoš 173
Laslo 173
USABON 136
LISER Nađ 173
LOCFerenc 168
LOCAKOŠPal 122
LONDON 74, 86, 95, 122, 137
LONTI Gabor 166
LOPARITŠ Marija 103
LOŠONC39
LOŠONCIštvan 166
LOVAS Karolj 67,176
LOVASIErne 173
LUC Karolj 173
LUČIĆ Miloš 55
LUKAČ Bela 106
Ištvan 169
Laslo 167
Karolj 165
LUKAIPal 166
LUKIĆ Ljudevit 177
LULIĆ Sima 169
LUSTIGFerdinand49
LJOTIĆ Dimitrije 18, 132, 137, 157
MACNEK Elek 165
MAČEK Vlatko 19,20,24,66,77,125
MAČVA 74
MADOCKI Ištvan 168
MADRID29
MAĐAR Andraš 168
Ferenc 169
Janoš 165,177
Viktorija 164
MAĐARSKA 8-10,13,15-18,20-22, 24-33,36,
37,39,43,44,46,48-50,53,55,57-59,62,67,
68,74, 80, 83, 85-87, 92, 93, 96,98-101,105,
107, 108,111-113,115-118,120,121, 123,
124,127,128, 130,132, 134,137, 140-142,
144, 146, 148, 150-154, 158,184, 185,187,
193, 195,203,207,210-213
MAGAŠI Antal 101,103
MAGDA Peter 167
MAGI Antal 164
MAGO Antal 164
MAJER Đerđ 85
IStvan 177
Otmar69,72
MAJNHART Ištvan 163
MAJOR Adela 170
Ištvan 163
Jene 28,46
Josip 172, 173
Pal 168
MAJOROŠ Ištvan 161
MAK IStvan 164
MAKAI Ištvan 173,175
Pal 175
Pišta 173
MAKARIĆ Stevan 95
MAKICA Geza 173
MAKRA Ištvan 168
Jožef162
MAKRAI Lajoš 98
MALIIĐOŠ 30
MALIŠA Geza 173
MAMUZIĆ Ivan47
MANDIĆ Mihalj 162
Nikola 163
MANIĆJožef57
MANOJLA Ladislav 48
MARADIKSl, 124, 128
MAREŠ Ištvan 177
MARGITJožef 173, 175
MARIJAŠ Jožef 187
MARJANOVIĆ Mirko 116
MARKODeziderl77
MARKOVIĆMilica41
Sima 139
Svetozar Toza 10, 70,72,132, 203, 208
MARKOVITŠJožef36
MARKUŠ Ištvan 168
MAROŠ Janoš 176
Šime 177
MAROŠIFerenc 124,184
MARSEUIS
MARTIN Robert 88
MARTINEK Mihalj 169
MARTON Franja 165
MARTONOŠ 33,167
MARTONKA Đerđ 164
MASLARIĆ Božidar 177
MAŠA Mihailo 173
MATA Ferenc 169
MATEJožef 169
MATEFALOI Elek 63
MATKOVIĆJožef77
Laura 177
MATRAI Jožef 58
MATUŠKA Marton 11,162,163,175,176,
179,182
MAZAI Janoš 163
MEĐA 188
MEĐERI Išfvan 166
Jožef173
MEĐUMURJE 73,124
MEJTENJI Bela 118
MENCPeter 164
MENEŠI Lajoš 164
MENRAT Lajoš 176
MENJHART Ilona 163
Ištvan 163
MERCI Šimon 173
MERE Laslo 177
MEREI Šandor 161
MEREŠ Antal 167
MERTELJ Ferenc 167
MESAROŠ Andraš 164
Andrija 173
Antal 112
Đerđ 164
Đula 132
Ferenc 161
Ištvan 164
Janoš 168,173
Jožef168
Mihalj 168
Peter 169
Piroška 164
Šandor 4,10,11,13,15,17,18,57,89,90,
106,108,162,163, 171,172,174,175, 178,
182
MESAROŠ PETER Pal 173
MEŠTER Janoš 164
MEŠTROVIĆ Ivan 50
MEZEI AndraS 173
Boldižar 173
Jožef163
Laslo 173
MIHAILOVIĆ Dragoljub Draža 132, 140-143,
160, 205
Nikola 46
MIHALEC Đerđ 165
MIHALEK Lajoš 172
MIHALET Ištvan 177
MIHALJ Adam 204
MIHALJEC Jožef 164
MIHULJA Mihalj 163
MIJAČKI Karolj 173
MIKLOJelisavetal65
MIKLOŠ Ištvan 163
Pal 164
MIKLOŠ SABO Mihalj 57
MIKULA Mihalj 163
MIKUŠ Janoš 163
MIKUŠĆAK Nandor 170
MIKUŠKA Mihalj 172
MILER Johan91
MILETTĆ Svetozar 50
MILIĆTodor 139, 143
MILIMSKI Janoš 168
MILITAR Triva 171, 172,201
MILUTINOVIĆ Đula 166, 167
Obrad46, 87,139
MIREI Andraš 161
MIRNIĆ Josip 11,36,37,58,60, 64, 69,76,
88, 104, 107,135, 140,147
MIROSAVLJEVIĆ Kosta 139
MISER Ladislav 125
MITROVIĆ Andrej 13
MOČ Aleksandar 46, 79, 141, 200
MOHAČ 16, 142
MOHOUI Marija 163
MOJAČEVIĆ Petar 201
MOKRIN 199
MOL 77, 84, 100, 108, 110, 111, 151, 163,
164, 197
MOLNAR Agneš 162
Andor 169
Antal 166
Bela 165
Đula 80-82
Ferenc 166,168
Ištvan 161
Jožef163
Laslo 173
Mihalj 163
Pal 163
Peter72,170
Šandor 125, 168
Veral70
MOLNAR NOJGEBAUER Antal 175
MOMČILOVIĆ Ljuba 186
MORIC Antal 170
MOROAlajoš 112
Lajoš 177
MORVAI Antal 173
MOSKVA 29, 86,193
MOŠORIN 34, 64, 84, 167, 169, 181, 203
MOZIAntal 173
MUHIFerenc 166
MUNIDIN Vilmal70
MUSOLINI Benito 8,26,52
MUŠINGJakob82
MUŠTVAN Peter 127
MUŽLAIFerenc 164
MUŽUA 117
NAČAIlonal62
Jožef162
ЛШШЈ34,81,84,169,170
NADOŠ Gabor 173
Ištvan 173
NAĐAmališ 163
Antal 88, 102
Đerđ 166
Đeze 35,88,102,105
Ferenc 149,170
Gabor 167
Ileš 165
Ilona 170
Ištvan 161,170
Ivan 19-21, 24, 35, 36,42,46, 63,74, 75, ',
84, 101, 105, 124, 131,202
JanoS 165, 167,170
Josip 173
Jožef 163,166
Kosta 11,157, 185
Laslo 173
Matija 161
Matilda 170
Mikloš 31,79, 89, 149,208-210
Pal 175
Samuilo 173
Šandorll7,173
Valer40
Vince 181
NAĐ BARIČ Pal 163
NAĐ BARNA Pal 163
NAĐ FERENC Janoš 163
NAĐ KIŠ Erebet 174
NAĐ PERGE Ileš 165
NAĐABONJI Ištvan 161,165
Šandor161
NAĐHEĐEŠI Feliks 173
NAĐTELEKI Feliks 173
NAĐTORMA Matija 173
NANAI Čaba 173
NAVAI Lajoš 173
NEDIĆ Milan 99, 119, 137
NEDOLujzal73
NEMAČKA 9, 19,21, 24-26,37,43,44,48,56,
59,62,66-69,72,73, 80,85,92,93,134, 136,
137,144,146, 148,150,152,154,185,210,
212
NEMEDI Jožef 172
Karolj 174
NEMESTROVEKI Maćaš 172
NEMET Antal 103, 105
Franja 161
Janoš 161
Jožef164
Molnar 54
NEMEŠ Gašpar 176
Ištvan 176
Pal 176
Oskar 173
NEMET Antal 71
Ferenc 169
Kalman 39
Janoš 162,166, 167
NENAD Jovan 50
NEORČIĆ Šandor 170
NEŠIN Ilija 169
NEŠKOVIĆ Blagoje 191, 199
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
(vidi HRVATSKA)
NIKIĆ Fedor 17
NIKOLIĆ Branko 139
Dobra 169
Kornel 95
NINČIĆ Momilo 25
NINKOV Mikloš 106
NOJČE Geza 173
Etelka 173
NOJČEK Gizela 173
NOV AK Đena 177
NOVIBEČEJ 115,117,119-121, 157,160
NOVIKNEŽEVAC 115, 116, 119
NOVAK GORONDI Elemer 28
NOVAKOVIĆ Nika 139
NOVAKOVITŠ Bela 31,44,46,48, 61,69,
71,74, 112
NOVISAD9-U, 14, 17, 21-23, 28, 30-38,40,
41,43.47,49-56, 58-63,65,68-72,74-77,7982, 86-91,93,95, 97, 100-103,105,107-110,
115,118-120,127,128,130,131,135, 136,
138-140,142-144,147-149,151-155,156,
158,159, 162,164,167,171,172,176, 179,
181,182,185,191,199,203,205,206,208
NOVIČ Gabor 175
Ištvan 175
NJARADI Jovgen 174
OBRADOVIĆDositej51
OBROVAC 155
OČENAŠ Janoš 170
ODESKALKI Karolj 98
ODRI Andrija 177
David 164
Ištvan 164
Janoš 164
Mate 174,175
ODŽACI30, 31, 38, 77-135, 142,176
OKOLIŠAN Janoš 174
OLAH Lajoš 118,119
Kalman 29
Šandor196
OLAJMarija 170
Mihalj 170
OLMAN Ištvan 175
OROS Đerđ 174
Heš 82,174
Janoš 174,175
ORSAG Pal 74
OSIJEKm, 185
OSROGONACŠimel74
OVARIPeter 174,175
OZORAKKarolj 172
OŽVARIPeterl67
PAČIR 33
PADEJ 115
PAGANI Ištvan 174
PAJDLER Karolj 108
PAJKO Nandor 177
PAJURJanoš 161
PAKAI Imre 165
PAKSI Antal 161
PALFerenc 161
Imre 148
Jožef161
MaćaS 164
Plati 28
Šandor 161
PALLOC Akoš 115,119
PALAŠTI Ede 206
PALATINUŠ Franja 174
Stevan 174
PALĐILajoš 174
PALFI Đerđ 161
Fidel 107
PALKOPinč 174
PALATINUŠ Ignac 168
PALAVIČINI Alfons 97
PALAVIČINO Aleksandro 131
PALFI Geza 98
Ištvan 164
Jožef169
PALIĆ Milenko 58
PALIĆKO JEZERO 27, 30
PALINKAŠ Ana 89
Andraš 169
PALOŠĐerđ 172
Karolj 53,101
PALUSEKPal 172
PALUŠEKJanoš 172
PANČEVO 18, 114,115, 117, 120, 122,157,
160
PANIĆ Boško 163
PAOR Peter 175
PAPĐula 174
Laslo 174
Peter 174
PAPIŠTAPal 169
Peter 169,170
Pišta 169
PAPUČOŠ Mihalj 174
PAPUK 184
PARACKILajoš 170
Mihalj 170
PAREPETIĆ Pavle 208-210
PARUFI Ištvan 168
PASKA Jožef 164
PASTI Andraš 164
PASTOR Janoš 166,167
Jožef 166, 167
PASTORLajoš 163
Peter 163
PAŠAIleš 169
PAŠIĆNikola 15
PAŠIĆEVO 86
PAŠT Erne 88
PAŠTROVIĆ Mirko 177
PATAKI Antal 166
Jožef 161
Laslo 106
PATARICA Ištvanl69
Janoš 169
Karolj 169
PATIKPal 164
PAULUS Fridrih 25
PAUNIĆĐura 167
PAVELIĆ Ante 124
PAVIĆ IStvan 169
Lajoš 169
PAVIĆEVIĆ Milivoj 117
PAVLAS Ignjat 89
PECEBorbala 163
Mihalj 163
PEČUJ 26,75,102,103,142,186,193
PEĆANAC Kosta 132
PEĆAR Silvester 161
PEKLO Tibor 103
PELEKarolj207
PENC Kornel 170
PENZEŠJanoš 177
Ištvan 164
PENJČENJI Mihajlo 174
PENJOTFerenc 169
PERGE Jožef 104
PERIĆ Vladimir 142
PERZELTJožef 166, 167
PEŠTI Pal 168
PETE Mihalj 164
Pal 164
PETEFI Šandor9, 11, 128,183,184-189,194,
198
PETENJI Gabor 174
PETRANOVIĆ Branko 45,156,194, 196,197
PETRANJI Ferenc
PETRIK Antal 169
Ileš 109
Janoš 108
Vince 169
PETROV Vladal69
PETROVARADIN 38, 128
PETROVIĆ Emilija 55
Milivoj 77,95
Miloš49,79,131,139,143
Nikola 132, 136, 138, 154, 158
Rastislav 36, 82, 144
PFAJFER Gabor 175
PIJUKOVIĆ Ivan 47
PIJUKOVIĆ Jožef 108,147, 149, 151
PINCEL Andraš 170
PINCIIštvan 161
PINTER Andrija 174
Bela 161
Ferenc 169
Peter 169
PISAR Andraš 165
Ištvan 165
Peter 165
PISKI Maćaš 161
PISTRUI Stevan 84
PIŠPEKJanoš 167
PIŠTAMaćaš 170
PJETLOVAC 188
PLATIPal 135, 150
PLATIČEVO 124
PLAVŠIĆ Lazar
PLETL Antal 174
POBARAI Janoš 164
POCEREK Andraš 164
POČORNIK Oto 74
PODUNAVUE 8,45, 73, 100, 105, 108,111
POJAKOVIČ Pal 174
POKAL Antun 166
POLJAKFerenc 175
Janoš 175
Karolj 175
POLJAKOVIĆ Ivan 165
POPOV Čedomir 11, 26, 136
Jelena 135, 191-193,195, 199, 200, 201
POPOVIĆ Daka 46, 87, 139
Ivan 59
Jovan 157,196
Milan 45,46,74,79, 88-98,107,131, 136138, 141-143, 156, 203-206
Pavle Pecija 79, 87, 131
PORTELEKI Ištvan 161
PORTIG Janoš 164
POŠTI Andraš 164
РОТШЕП,
28, 57,66,109,115,116,151,
153, 161,165
POVECKI Ištvan 174
PRAG 141
PRODANOVIĆ Slavko 171
PROGAR 128
PROHASKA Ištvan 107
PROKETPal 163
PROKOPEC Jožef 137
PUGRIJanoš 164
PUHA Mikloš 174
PUHALEKEla 174
PUJJožef75
PUMER Šandor 207
PUTINCl 124
PUSTAI Endre 174
PUSTIFerenc 169
Lerinc 169
PUŠKAŠ Ištvan 170
Marija 165
RABA 27
RABŠTAJN Maaš 174
RAC Jene 146, 147
Šandor 109,168
Vince 196
RACIĆ Sima91,95,205
Л4С4 30
RADAK Mihalj 166,167
RADATOVIĆ Jožef 161
RADATOVIČ Lajoš 161
RADIN Georgije 82
RADNAIRADIČEVIĆ Šandor 88, 102
RADOJEVIĆNikola95
RADOMIROVIĆ Svetozar 99
RADOVANOVIĆ Živko 71
RADULOVIĆ Stanko 165
RAFAI Đerđ 164,165
RAIČ Miško 177
RAJČ Iš4vanl02
RAJČANJI Antal 174
RAJDAPeter 168,170
Šandor170
RAJELI Balaš 161
RAJIĆBlaško 134
Svetislav21
RAJNAI Karolj 164
RAJT Franc 86
RAKIĆDragiša 143
Lazar34,81,84
RAKOŠI Maćaš 182
RALETIĆ Miloš 53
RAŠIĆ Svetozar 28
RATGEBER Lajoš 109
REČO Antal 118
REDAI Đerđ 70
REFLE Jakob 177
REHAK Đula 108
Laslo 115
REK Andor 77,78, 131, 148, 174
REKECKI Janoš 166
REMENJIŠNELER Lajoš 151
REMETE Jožef 166
Šandor 166
RENČIK Antal 174
RENTE Jožef 166
RENJČENJI Mihalj 174
Šandor174
RESLER Komel 36,58
REŠ Peter 34
RETKEŠ Jožef 174
REVES Antal 118
RIBENTROP Joakim 85, 109
RIC Jožef 177
RICA Eržebet 170
RIDEG Janoš 169
RIDIG Rajmond 72
RIĐICA 37
RIJEKA 124
RING Šandor 164
RlSPavle 174
RISARIštvan 165
RISTIĆ Marko 144
RITOPER eze 108
RIŽANJBelal74
ROISIER Leopold 137
ROMACPaško 128
ROMEK Đorđe 170
ROMODA Andrija 168
Đerđ 168
Lajoš 175
ROT Reže 82
ROTA Angelo 55
ROTBART Vladislav 38,43,71
ROTERMIR Harold 16
ROŽAĐerđ 169
Ferenc 166, 167
Ištvan 161
RUDIČĐerđ 168
RUKAVINA Ivan 158, 179
RUMA 30, 124-126
RUMUNIJA 13, 39,114,118, 134, 137, 156
RUSKAIJene 146
RUSKIKRSTUR 48
RUSKI Milan 78
RUŠAK David 165
RUTJanoš 175
RUZVELT Franklin Dalano 29, 52
SABANOV HATVANI Ivan 174
SABADOŠ Ištvan 166
Pal 167
Šandor174
SABADI Ištvan 164
SABLIMarton 164
Janoš 164
SABO Antal 167
Bela 75
Deneš 166
Feliks 174
Ferenc 109,165-168,170
Gabor 174
Imre 165
Ištvan 163, 174
Janoš 170
Josip 174
Jožef 82
Kalman 174
Lajoš 161,174
Mihalj 161,163, 174
Mikloš 174
Pal 163
Rozina 174
Šandor 163
Tibor 174
SABO CIBOLJA Andraš 174
Rozalija 174
SABO ŠIPOŠ Imre 174
Jožef174
SABOCKI Ištvan 161
SAGMAJSTER Đula 174
SAJANUS
SAKAČ Ištvan 175
Jožef175
SAKAI Janoš 166
SALOlajoS 172
SALAIJanoš 174
SALAR Janoš 165
SALAŠI Ferenc 108-110, 151, 152, 202, 204
SALMA Janoš 172
SALONTAI Zoltan 35
SAMOŠVARI Jožef 174
SANTO Gabor 17-19
Maćaš 174
SAPARLajoš 164
SARAPKA Peter 167
SARNJAI Mihalj 166
SARVAŠ Vince 111
SATLER Matija 89
SATMARI Almin 163
Ištvan 174
SAUER Bela 175
SAVA 29
SAVIĆ Pera 46
Slavko 99
SDER Maćaš 170
SEBER Ferenc 170
SEBENJI Marton 174
Vilmoš 174
SEBEŠĆEN Menjhert 174
SEČANJ 114
SEČEIIštvan 166
Jakab 167
Lukač 166, 167
SEČENJI Đerđ 164
Ištvan 164
Šimon 164
SEČI Đerđ 109
Lajčo 174
SEGEDI Joahim 48
SEGEDI MATAFeri 169
SEGEDIN 26,48, 53, 55, 59,72,102, 103,
108, 115, 120, 124, 142, 193
SEGI Antal 164
Gergelj 202
Pal 170
SEIFIštvan 174
SEKE IStvan 69
Kalman 35, 88
Karolj 175
SEKELJ Ištvan 164
Jožef 186, 196
SEKRENJ Karolj 170
SEKSARD 87
SEKULIĆ Milan 139
Vujadin 70-72
SELKalman 175
Laslo 161
SELEKI Laslo 174
SELEI Jožef 68
SELEŠ Andraš 165
SELEŠI Jožef 18
Mihalj 128
SELI Šandor 52
SEMEŠI Karolj 174
SENČIPal 170
SENIČAK Luka 170
SENTĐERĐI Albert 141
Ištvan 186
SENTA 10, 14, 16, 18, 31, 33, 49, 58, 64, 66,
70, 72, 74, 75, 107, 108, 111, 118, 131, 135,
140, 151, 165, 166, 194, 198
SENTENDREI Agošton 31, 32, 47, 60, 77
SENTMIKLOŠI Andor 146
SEPJanko 121
SERENČE 39
SERENČEŠ Ištvan 161
SERENJIEva56
SERVEZIĐerđl68
SERVO Mihalj 118, 119
SETER Franja 174
SEVAL Franja 177
SEVIN Karlo 84
SIČ Janoš 32
Marton 178
Mihalj 169
SIČI Janoš 174
SIGETVAR 187
SILAĐI Janoš 166
SILAK Šandor 169
SILI Andraš 169
SILNERŠandorl74
SIMIN Milan 71
SINČAK Janoš 165
SINJEIMERŠE Jene 131
SIVELFerencl70
SIRIG 33, 34,38,40-42,77,127, 171
SITAŠ Jožef35
SIVAC 70
SIVERI Ferenc 166,167
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽA VE 29,74,
93,134,193,203
SKENDEROVIĆ Đura 47
SKOPJE2\
SKORENOVAC 122
SKORUČAK Karolj 170
SLAVONIJA 100,124, 128, 184, 186
SLAVONSKIBROD 34
SLAVONSKIDRENOVAC 184
SLEMENDER Katalin 170
SLUKS Janoš 174
SMEDEREVO 43
SMEŠKO Đerđ 168
SMOLENSKI Ištvan 175
Jožef47,118
Stevan 174
SOBOČAN Mihalj 187
SOBODIČ Ferenc 177
SOBONJA Zoltan 77
SOLNOK \34
SOKOLA Đerđ 168
SOKOLAC 40
SOKHAUZER Jene 174
SOMBATHELJI Ferenc 82, 86,91,96, 137,
143,207-210
SOMBATHEU 43
SOMBOR 16,17, 31-33,35, 38,40,42,46-48,
50, 52, 54-56, 58-60, 64, 67,68, 70, 72,75-
82, 87,91, 95,96,100, 101, 103-107,109,
112, 120, 130, 131, 135, 140, 142, 143, 147,
151, 156,159, 176, 177, 185, 186, 191,204
SOMER Dragutin 174
SOVJETSKISAVEZ43,44,66,67-69,72,73,
93, 115,132, 138, 152, 156, 184, 193,203
SRBIJA 11, 24, 29, 38,43, 50, 51, 71, 82, 87,
99,115,117,122, 132,134, 137, 140, 156,
191,195, 199
SRBOBRAN 30, 34, 36, 64, 75, 86, 87,91, 109,
170,171
SREM 8,49, 66, 73, 80, 81,99-101, 124-129,
132,135,152, 154,157,159,182, 184, 191,
202
SREMČEV Veljko 99
SRIKERImre 174
STAKIĆ Radivoj 91
STAUINGRAD 122
STANIŠIĆ 112
STANKO Đerđ 169
STANKOVIĆ Svetozar 87
STAPAR 34,49, 59,98
STARA MORAVICA 11, 185, 189
STARA PAZOVA 201
STARIBEČEJ (vidi BEČEJ)
STARILEC 122
STARI VRBAS 38, 48
STEFANI Mihalj 174
STEFANOVIĆ Svetislav 139
STEPANOVIĆEVO 38, 40, 41, 127
STOJAI Deme25, 146
STOJADINOVIĆ Milan 18, 19
STOJKOV Aleksandar 165
STUPARIĆ Maćaš 174
SUBOTICA 9,17, 28, 30, 31, 33, 35, 38,44,
46,49-51,53, 54, 56-59, 68,71,72,75-79,
107, 109, 111, 112,131, 133,139, 142,148,
154, 155,159, 172-176, 186, 198, 204,207
SUBOTIN Milan 139
SUHAMEL Đerđ 109
SULIK Imre 168
SURDUČKIDimitrije81
SUROKJanoš 174
SURTEGHerneg 174
SUTER Mihalj 170
SVOBODA Karolj 175
ŠAFRANJ Karolj 167
Lajoš 119
Laslo 120
ŠAGI Ištvan 161
Janoš 169
Jožef109
ŠAFER Pal 70
ŠAJB Karolj 177
Rozalija 177
ŠAJKAŠ48, 170
ŠAJKAŠKA 80-87, 89,91-94,102
ŠAJTI Enike 11, 39,41,42, 71, 82,124,127,
143,178
ŠAJTOŠ Imrel61
ŠANDOR Geza 166
Ištvan 166, 170
ŠANTA Đerđ 14, 53,75
Ferenc 82
Ištvan 164
Katica 163
ŠAMU Mihalj 69,72
ŠANDOR Geza 167
Ištvan 167
Jene 165
Lukač 167
ŠANER Bela 175
ŠANTA Katica 163
ŠARANOVIĆ Momilo 69
ŠARANJIJanoš 165
ŠARENGRAD 100
ŠARNJAI Ištvan 167
ŠARVAR 43,95
ŠARVAR Stipan 174
ŠARVARIGezal74
Karolj 167
ŠATRINCI124
ŠEĆEROV Veljko 33
ŠEIFBoldiarl74
ŠEUEKIŠtvanl64
ŠELJMEŠI Mihalj 175
ŠEPRENJIĐula 32
ŠER Jaša 168
Jožef168
ŠERAVAC OVARI Peter 175
ŠERFEZI Imre 176
ŠERENJI Laslo 98
ŠEREŠ Ferenc 109
Janoš 167
Šandor167
ŠETAIJanoš 167
ŠETETPeter 168
ŠIFLIŠ Imre 174
Ištvan 174
ŠIGRAI Antal 98
ŠILIŠ Stanoje 46, 139
ŠIMON Andraš 177
Antun 177
Janoš 169
Jožef163
ŠIMONJI Eržebet 56
Janoš 169
ŠINDELEŠ Ištvan 166, 167
ŠINKE PETER 170
ŠINKOMaćaš 164
ŠINOVIĆ Gabor 174
Deže 207
Jožef161
ŠIPOŠ Albert 164
Arpad 111
Mihalj 164
ŠLAHTER Adam 75
ŠNAJDER Franja 174
Katica 170
Nandor 88
Pal 175
ŠNUR Ivo 27
ŠOFHAUZER Jožef 175
ŠOFHAZER Jene 175
ŠOMOĐI Jožef 131
ŠOPRON 55
ŠOŠO Ištvan 169
ŠOTI Đerđ 168
Ferenc 196
Nandor 174
Pal 191, 196, 199
ŠOVANJ Andraš 177
Ferenc 177
ŠOZBERGER Pavle 49, 148
ŠPANJOLJožef 177
ŠPRAJCERJožef75
ŠREDER Maćaš 170
ŠRIKER Imre 174
ŠTAJER Đerđ 98
ŠTAJNBAH Mihalj 175
ŠTARK Samuel 48
Tamaš 30,42,44, 130
ŠTERBIH Peter 165
Vince 165
ŠTERLIK Peter 174
ŠTIKS Jožef 187
ŠTRELICKI Deneš 16, 18
ŠTROS Andraš 168
ŠTRUHLIK Lajoš 74
ŠTUHLIH Lajoš 63
ŠUBAŠIĆ Ivan21,158
ŠUDAR Bela 175
ŠUGAR Mihalj 177
ŠUHAJADA Ištvan 169, 174
ŠULDI Đerđ 174
ŠULTAIvan 174
ŠULTEŠ Ferenc 88
ŠURIJAN Jožef 162
ŠURJAI Jožef 162
ŠURJAN Janoš 38
ŠUŠAKĐenal77
Katica 168
ŠVAJCARSKA 135
ŠVARCJene38
Jovan 49
ŠVRAKA Ferenc 35,88,131
TABAČKI Ljubomir 115,116
TABOROŠIJanoš 170
TAHI Ištvan 101,131
TAJZAI Mihalj 170
Veral70
TAKAČ Đerđ 166
Ferenc74,82,107, 163,170,177
Ištvan 164
Jožef174
Lajoš 174
Laslo 167
Maćaš 164,166,170
Mihalj 174
Pal 164,166,167
TAKAI Imre 165
TALIJAN Tibor 118,119,121,122,204-206
TALO Mihalj 168
TALOŠ Đerđ 109
TALZAI Jožef 169
TAMASKO Geza 164
TAMAŠ Eme 107
TAMAŠI Peterl74
TANDARI Ištvan 166,167
TANDI Laslo 77
TANKOSIĆEVO 40
TANURDŽIĆ Nikola 53
TAPAVICA Sima 95, 205
TAŠNADINAĐ Andraš 75
TATAR Imre 109
TAUBERT Gustav 174
TAUPERT Alfred 174
TAVANKUT 30
TEGLAŠ Bela 175
TEGLAŠI Ferenc 169
Lajoš 169
TEGLER Karolj 176
TEKE Janoš 174
TELEČKA 72
TELEKI Bela 162
Đula 174
Janoš 106
Pal 26, 39,174
TELIIštvan 177
TEMERI Jene 150
TEMERIN 34,75,77,111, 171
TEMIŠVAR 24
TENJI Maćaš 92
TERECKI Marton 163
TEREK Balint 174
Ištvan 167, 174
Janoš 167,174
Jožef174
JuliS 170
Laslo 90
Mate77,167
Mihalj 169
Urban 167
TERTEI Ferenc 166
TERZIĆ Velimir 30
TESTIG Janoš 32
TIKVICKI Geza 11,70, 132,154,155
TILDI Zoltan 98
TILKOVSKI Lorand 92
TILNER Ferenc 174
TIMAR Imre 176
TISA 30,78, 80, 82, 83, 86,91,115,116, 152,
157,160, 165,167, 194
TISTA Maćaš 170
TITEL3], 94,100,109,135, 138,168, 169
TODOR Antal 168
TODORAI Janoš 164
TOJZANFerenc 170
TOKOZIĐula 125
TOLDI Janoš 165
TOLNAI Andraš 170
Ištvan 166
Janoš 35
TOLMAČJosip 177
TOLMAŠI Šandor 34
TOMA Antun 177
TOMAN Šandor 8
TOMAŠ Ferenc 162
TOMKA Pal 54
TOMI Viktor 127
TOMIĆEVO 40, 42
TOMINKE Ferenc 166
TOPAR Đerđ 169
Stevan 169
TORDI Jakob 51
TORMA Andraš 164
Friđeš 174
Maćaš 164
Terez 174
TOTAndraš 165
Imre 168,174
Ištvan 164,166, 168, 170
Janoš 169,170,174
Jelisaveta 174
Jožef 162,164
Jovan 172
Karolj 174
Lajoš 162
Laslo 174
Maćaš 174
Marija 174
Matija 174
Mihalj 165,1.70
Mikloš 165
Nandor 162,164
Peter 109,168
Šandor166
Štefan 170
Vendel 82
TOTBAŠ Ilona 169
TOTKATONA Ileš 165
TOT SEGEDI Peter 165
TOTIŠASEGI Pal 172
TOTKOMLOŠ 54
TOVARIŠEVO 64, 86
TRAJER Jožef 34
TREIRAJH (vidi NEMAČKA)
TRENKA Peter 175
Tercz 170
TRIŠLERJožef75
TUBIK Pal 163
Viktorija 163
TUELMINO Gabor 165
TUKA Ferenc 77
TURIPal 166
Toni 168
TURIJA 195
TURIK Vica 163
TURKOImre 177
TURMEZIIštvan77
TURUC Magda 168
TUŠA Stevan 35
UGRILaslo 177
UJ Andraš 162
UJSASIIštvan 141, 142
UJVARI Antal 162
Laslo 162
Vilmoš 166
UJVIDEK (vidi NOVISAD)
URAM Imre 163
URBAN Ilona 163
Ištvan 163
URBANJIJanoš 131
ULAJN REVICKI Antal 53
ULARIN Đula 177
URI Antal 174
Peter 168
URLIHĐula 141
URMEŠEržebetl74
VACIPeterl74
VACIK Vincel62
VADAC Laslo 172
Pal 172
VAGNER Karlo 35
Karolj 88,105
VAJDA Andraš 166
Ištvan 166,167
Jakob 166,167
Karolj 166
Mikloš 166,167
VAJKS Maksimilijan 146
VAJNA Gabor 110
VAJNAK Janoš 164
VAJSKA 40
VAJTNERPall22
VAKANJAC Branko 83
VALI Alida 153
VAMOŠ Janoš 74
VARADI Imre 14, 16, 18,20-22,116, 117,
119, 122
Josip 162
Kalman 55
VAREI Ferenc 164
VARGA Andraš 174
Antal 174
Bela98
Đula 32, 82
Ileš 165
Imrc 163,165
Ištvan 164, 169,170, 185,196
Janoš 101,168
Kalman 174
Karolj 167,174
Lajoš77, 164
Željko 174
VARGAŠ Ištvanl76
VARGEŠ Šandor 174
VASIĆ Stevan 201
VASILIĆ Ljubica 10, 65, 72, 133,153, 154,
155, 157, 190,200,201
VAŠ Elek 63
Ištvan 109
Janoš 168
Lajčo 174
Nandor 165
Pal 165
Peterl72
VAŠINGTON 29
VAŠTAGPeterl63
VAŠVARI Jožef25
VARKULJA Janoš 167
Pal 167
VATIKAN130
VEBEL Laslo 184,187
VEČERILajoš 165
VEĐELEK Đura 168
VEGŠandorl 1,119
VELIKA KIKINDA (vidi KIKINDA)
VELIKA BRITANIJA 29, 93, 136, 144, 193,
203
VEUKIBEČKEREK (vidi ZRENJANIN)
VELKAI Imre 54
VELKER Kerestelj 75
VELKES Gustav 174
VELMAR JANKOVIĆ Vladimir 74
VELOĐI Janoš 50
VEREB Ištvan 172
Vilmoš 172
VEREŠ Andraš 166
Ferencl67,174
IšStvan 109,170
Lajoš 74
Marija 170
Matilda 162
Piroška 170
VEREŠI Jožef 172
VERMEŠ Janoš 163
VERNE Gusti 174
VERNER Mihalj 167
VERT Henrih 25,27, 31,39,40,42,60,61
VESELINOV Jovan 11,182,190,200
VETERNIK 38,40,41,127,175
VEZENMAJER Edmund 146
VIČT Alojz 174
VIČEK Vida 168
VIDA Ištvan 169
Janoš 168
VIDAKOVIČJožef 177
VIDIĆ Dobrivoj 197
VIKAR Antal 164
Đerđ 164
VIKARI Đerđ 163
VIKORJanoš 163
VIKTOR Đerđ 163
Janoš 163
Jožef 164
VILAGOŠ Đerđ 164
VILOVO 169
VIMER Mikloš 169
VINAVERVuk 13, 16, 19
VINCEAlbertl64
Mihalj 174
Peter 169
VIRAGGezal74
Ištvan84,166
Janoš 166
Josip 174
VIS 158
VISLAVSKI Jovan 83
VIŠINSKI Andrej 29
VIŠKOVIĆ Gavro 163
VIŠT Johan 36
VITEZ Ferenc 166
VITUŠKO Antal 164,170
vmć 38
VLAH Franjo 204
Ferenc 130
VLAJKOVAC 23
VLAŠKALIĆ Svetozar 83, 87
VODENIČAR Ivan 204
VOGANJ 124
VOJLOVICA 117, 122
VOJNAKJanoš 164
VOJNIĆĐula 75, 148
VOJNIK Jožef 166
VOJVODA MIŠIĆ 40,41
VOJVODINA 7-17, 19, 21-23, 26, 29, 33, 41,
43,45, 53, 66, 67, 69,72,73,76, 80-82, 114,
119,128,132, 133,135,136,138, 142,152,
153, 156-160, 162,176,178,182-185,190202, 209, 212
VOLFBela 165
VORONJEŽ 122, 130, 132, 136
VORNLE Janoš 29
VRANJEVO 119
VRDNIK 124
VRBAS55
VRŠAC 114, 120, 122, 156-159
VUČINIĆ Novica 143
VUČJAK 127
VUJIĆ Sava 89
Žarko 35
VUJKOVIĆPetar47
VUJOVIČ Antal 77
VUKOČIGeza 174
VUKOSAVUEVIĆ Sreten 194
VUKOV Matija 169
VUKOVAR 126
VUKOVARIBela81,110, 168
VUKOVIĆ Grga 47,48,75,78
Sava 140
VUKOVIČ Antal 174
ZAGREB 10,14, 19,20,21,46,66,102,124126,128, 129,182, 184,194
ZAHOTSKI Rozika 172
ZAJAC Mihalj 175
ZAKOPeterl70
ZALCER Janoš 168
ZAVARGO Ferenc 168
Maćaš 168
Mihalj 168
ZEKE BELA Laslo 162
ZELER Tamaš 170
ZELENAI Mikloš 202
ZELENJKA Mihalj 168
ZELDI Ferenc 166,167
Marton 143,207-210
Pal 174
ZEMUN 27
ZILIHĐerđl74
ZMAJEVO 155
ZOKI Ferenc 170
ZOMBORI Bela 164
Dula 170, 203-206
Geza 170
ZOMOUA Ištvan 164
Janoš 164
Piroška 164
ZONAI Janoš 168
ZORADI Šandor 169
ZRENJANIN 116-120, 122, 157, 159, 160
ZRENJANIN Žarko 10
ZUBKOVIĆGeorgije 98
ZUBOVIĆ Laslo 77
ŽABAU 31, 64, 81-84,94,96,99, 110,135,
138,163,167-180,203
ŽAKI Pal 169
Pišta 169
ŽIGA Matej 187
Pal 165
ŽIČI Ištvan 92
Janoš 98
ŽINDEU Ferenc 42
ŽIROŠLajoš 119
ŽIVANOV Georgije 83
ŽIŽA Janoš 17
Download

ZAKLJUČAK