KARTON NAUČNOG RADNIKA
I OSNOVNI PODACI
Ime
Prezime
Godina rođenja
Mjesto rođenja
Država
Zvanje
Titula
e-mail
Organizaciona jedinica
Oblast i uža specijalnost
(ključne riječi)
Mevludin
Mekić
1970.
Bijelo Polje
Crna Gora
Doktor medicine
Doktor medicinskih nauka
[email protected]
Klinika za bolesti srca i reumatizma
Interna medicina, reumatologija
II STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna
ŠKOLOVANJE
biografija (kratak
- 1989. godine završio Gimnaziju u Peći
pregled
- 28.12.1995. godine završio Medicinski fakultet u Prištini;
školovanja,
27.03.1997. položio stručni ispit;
stručnog
- 18.02.2000. odbranio Magistarski rad " SPECIFIČNA
usavršavanja i
rada u struci)
IMUNOTERAPIJA U ALERGIJSKIM BOLESTIMA " Medicinski
fakultet Priština;
- 11.07.2002. godine završio specijalizaciju iz Interne medicine na
Medicinskom fakultetu u Nišu;
- 17.04.2003. godine odbranio Doktorsku disertaciju iz oblasti
Interne medicine-Reumatologije pod naslovom: "KLINIČKA
SLIKA I PROGNOZA REUMATOIDNOG ARTRITISA U
ZAVISNOSTI OD USLOVA ŽIVOTA I NIVOA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" na Medicinskom fakultetu u Nišu.
- 05.12.2008. god. subspecijalizirao iz oblasti reumatologie u KCUS
STRUČNO USAVRŠAVANJE I RAD U STRUCI
- Od 10. 06. 2009. god. - danas, imenovan za šefa Klinike za
bolesti srca i reumatizma KCUS
- Od 05.03.2007. god. – danas, radno angažovan na Klinici za
bolesti srca i reumatizama - odjel za reumatizam KCU u Sarajevu.
- Od 27.08.2002 godine do 05.03.2007 godine radio kao
specijalista interne medicine u Centru urgentne medicine KCUS
gdje sam učestvovao kao mentor u edukaciji specijalizanata
interne medicine ( po 6 mjeseci specijalizantskog staža ) i ostalih
oblasti medicine;
- 1999- 2002. Bio na usavršavanju na: Institutu za Reumatologiju u
Niškoj Banji; Institutu za Reumatologiju u Begradu;
- 1996 - 1999. u radnom odnosu na Internoj klinici KBCPriština, (u istom periodu učestvovao u naučno-nastavnom radu
na katedri Interne medicine kod Prof dr M.Ristića);
1
III STRUČNA BIOGRAFIJA - ZVANJA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Godina
izbora
(reizbora)
---------------------------------------------------
ZVANJE:
Asistent, Viši asistent, Docent, Vanredni professor, Redovni
profesor, Profesor emeritus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV BIOGRAFIJA - DIPLOME
DIPLOMA
Institucija
1995.
Priština
Univerzitet u Prištini Medicinski fakultet
Naslov diplomskog rada
-
Godina
Mjesto
MAGISTERSKA TEZA
Godina
2000.
Mjesto
Priština
Institucija
Univerzitet u Prištini Medicinski fakultet
Naslov teze
Specifična imunoterapija u alergijskim bolestima
Oblast
Interna medicina, imunologija i alergologija
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina
2003.
Mjesto
Niš, Srbija
Institucija
Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet
Klinička slika i prognoza reumatoidnog artritisa u zavisnosti od uslova
Naslov disertacije
života i nivoa zdravstvene zaštite
Oblast
Interna medicina, reumatologija
Oblast
V PRODUKCIJA DJELA - REZULTATI
Recenzirana knjiga citirana u naučnoj literaturi – naučna djela
recenzirana od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih radnika,
objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na
jednom od svjetskih jezika
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Broj
Broj
Broj
2
Recenzirana knjiga – djelo recenzirano od strane inostranih i/ili
domaćih stručnjaka, štampano na jednom od svjetskih jezika i izdato od
strane renomiranog izdavača.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Broj
1
1
1. Miomir Ristić, Isidor Jevtović, Mevludin Mekić, ..., Neki problemi iz
reumatološke i fizijatrijske prakse o kojima se manje zna, Beograd,
2007 (izdavač: Kladovo: Mig komerc).
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirana knjiga od nacionalnog značaja – znanstveno ili stručno
djelo recenzirano od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih
radnika/stručnjaka.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirana monografija – znanstveno, stručno ili esejističko djelo u
kojem se iscrpno obrađuje ili prikazuje jedan problem ili pojava,
recenzirana od strane inostranih i/ili domaćih naučnih radnika.
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
2
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
1. Mevludin Mekić, Faktori rizika u reumatoidnom artritisu, Sarajevo,
2004, (izdavač: Gračanica: Grin d.o.o.)
2. Vladimir Ristić, Ivan Zgradić, Božo Nešić, Miomir Ristić, ...
Mevludin Mekić, ..., Opštemetodološki i ostali problemi u
reumatologiji, fizijatrije u reumatologiji graničnim disciplinama i
neka praktična rješenja, Beograd, 2006. (izdavač: Grafika Kladovo)
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirani univerzitetski udžbenik – djelo koje je priznato kao
udžbenik od strane domaćeg ili stranog Univerziteta, te recenzirano od
strane inostranih i/ili domaćih priznatnih naučnih radnika.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
1. Miomir Ristić. Ivan Zgradić, Aleksandar Okić, ... Mevludin
Mekić, ..., Reumalogija za praksu sa frizijatrijom u
reumatologiji i nekim graničnim područjima, Beograd, 2004.
(izdavač: NUB „Ivo Andrić“ Prišina)
2. Miomir Ristić. Ivan Zgradić, Slavica Eremić, ... Mevludin
Mekić, ..., Urgentna medicina, Kosovska Mitrovica, 2003.
(izdavač: Univerzitet u Prištini Medicinski fakultet)
3. Miomir Ristić, ... , Mevludin Mekić, ... , Opšta reumatologija,
Priština, 1998. (izdavač: Univerzitet u Prištini Medicinski
fakultet)
2
Broj
Broj
Broj
3
3
Broj
3
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Poglavlje u recenziranoj knjizi
Popis
Broj
Broj
knjiga
Uklupno
Poglavlja
Broj poglavlja u
navedenoj knjizi
1.
2.
3.
Poglavlje u recenziranom univerzitetskom udžbeniku
Popis
Uklupno
Poglavlja
Broj
knjiga
Broj poglavlja u
navedenom
udžbeniku
1.
2.
3.
Poglavlje u recenziranoj monografiji
Popis
Broj
monog
fafija
Uklupno
Poglavlj
a
Broj poglavlja u
navedenoj
monografiji
1
2.
3.
Recenzirani vodič
- Jedan autor
Popis:
Broj
Recenzirani vodič
1
Broj
- Grupa autora
Popis:
1. Miomir Ristić, Ivan Zgradić, ... , Mevludin Mekić, Reumatologija za bolesnike i
zdrave, Priština, 1998. (izdavač: Priština: Pergament)
4
VI PRODUKCIJA PUBLIKACIJA U ČASOPISIMA - REZULTATI
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima međunarodnog
značaja koje prate relevatne baze podataka (Lista SCI po
kategorijama nauka/oblasti).
Popis - prvi autor:
Popis - drugi autor:
Popis - treći autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Broj
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje prate Ukupan
8
relevatne međunarodne baze podataka (prema odluci relevantnog
broj
regulatornog ili obrazovnog autoriteta).
radova
7
Popis - prvi autor:
1. COMPARISON OF MATERIAL, HYGIENIC CONDITIONS AND
LEVEL OF HEALTH PROTECTION OF PATIENTS SUFFERING FROM
RHEUMATOID ARTHRITIS
Mekić Mevludin 1, Ristić Miomir 2 , Materia Sociomedica – Public Health
Journal 2007; vol 19 (4: 193-196)
2. NEKI PROBLEMI AUTOIMUNIH PROMJENA U
REUMATOIDNOM ARTRITISU
Mevludin Mekić, Miomir Ristić,– Materia Sociomedica - Public Health
Journal 2008; 20(2):98-101.
3. EFEKAT IMUNOTERAPIJE U ALERGIJSKOM RINITISU
Mekić M., Smilić LJ. Medicinski arhiv 2008, 2-08, vol. 62, (5-6),
259-260
Broj
4. COMPARISON OF LABORATORY AND CLINICAL PARAMETERS OF
PATIENTS SUFFERING FROM RHEUMATOID ARTHRITIS
Mekić Mevludin 1,Ristić Miomir 2 , Acta Informatica Medica, 2008, vol. 16, no. 3
(127- 131)
5. COMPARISON OF ABILITY TO EVOLVE AND COMPLICATIONS OF
PATIENTS SUFFERING FROM RHEUMATOID ARTHRITIS
Mekić Mevludin1 , Ristić Miomir 2,Marković Zorica 3 , Materia Sociomedica –
Public Health Journal, 2008; 20(3), 43-145
6. METHODS OF VISUALIZATION AND OTHER SOPHISTICATED
METHODS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Mekić Mevludin 1, Ristić Miomir 2, Kojović Zoran 3., Niš. ¨ Acta informatica
medica¨2008 , Vol: 16 ( 1: 7-10 )
5
7. OUR EXPERIENCES IN TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING
FROM RHEUMATOID ARTHRITIS
Mekić Mevludin 1, Ristić Miomir 2 , “Medicinski Arhiv” 2008 , Vol 62 ( 2: 7780 )
Popis - drugi autor:
1. UPOREDNO ISTRAŽIVANJE KONCENTRACIJA
INTERLEUKINA 1ALFA I INTERLEUKINA 6 U SERUMU
PACIJENATA USTANOVLJENIH ELISA TESTOM
Jasenko Karamehić, Mevludin Mekić, Faris Gavrankapetanović, Marina
Delić- Šarac, Đemo Subašić, Halima Resić, Zahida Drače, Lamija Zečević.
“ Medicinski Arhiv” 2008; vol 62 ;(3: 136-139.)
Popis – ostalo autorstvo:
1
Broj
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje ne prati Ukupan
relevatna međunarodna baza podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima radova i Ukupan
kongresnih saopštenja koje prate relevantne baze podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima radova i Ukupan
kongresnih saopštenja koje prate relevantne baze podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
6
Publikacije, Revijalni članci, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Revijalni članci objavljeni u cjelosti u časopisima koje ne prati
relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije,“prikaz slučaja“, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije,“prikaz slučaja“, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje ne prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Plenarno predavanje po pozivu na Kongresu/Simpoziju
1
Broj
međunarodnog značaja štampano u cjelini
Popis:
1. Tema: Therapy of Rheumatoid Arthritis, simpozij: BIOLOGICAL THERAPY IN
RHEUMATOID ARTHRITIS, Sarajevo, 2009.
7
Plenarno predavanje po pozivu na Kongresu/Simpoziju domaćeg
2
Broj
značaja štampano u cjelini
Popis:
1. Tema: savremeni pristup u liječenju reumatoidnog artritisa, Simpozij reumatologa
BiH u Travniku, 2008,
2. Tema: izazovi RA: bolje razumijevanje -bolje liječenje, Simpozij MabThera, Sarajevo
2007,
Gostujući predavač po pozivu na Univerzitetu u inostranstvu
Popis:
Broj
Gostujući predavač po pozivu na Univerzitetu u zemlji
Popis:
Broj
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje prati
međunarodna baza podataka.
Ukupan
broj
radova
2
Broj
2
Popis - prvi autor:
1. UČESTALOST SMANJENE KOŠTANE GUSTINE KOD
PACIJENATA LIJEČENIH KORTIKOSTEROIDIMA ,
Mekić Mevludin 1, Kučukalić-Selimović Elma 2, Alimanović- Alagić
Rubina, Medicinski žurnal 2007 god. ; 13 (3-4) : 122-124.
2. UČESTALOST SMANJENE KOŠTANE GUSTINE KOD
PACIJENATA OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
Mekić Mevludin1, Gavrankapatanović Ismet2, Gavrankapetanović Faris2,
Kučukalić-Selimović Elma3, Alimanović- Alagić Rubina3. Medicinski
žurnal 2007 god; 13 (3-4): 117-121
Popis - drugi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Broj
8
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima koje ne prate
relevantne međunarodne baze podataka
Ukupan
broj
radova
2
Popis - prvi autor:
1. MIKROBIOLOŠKI NALAZ KOD SERONEGATIVNIH
SPONDILOARTROPATIJA
Mekić M.,Ristić M.,Smilić LJ.,"Praxis Medica",2004 god., Vol.32 No 3-4,
53-54.
Broj
2
2. KVANTIFIKOVAN PRILAZ FIBROMIJALGIJAMA
Mekić M., Ristić M., Ristić V., Nestorović V.
"Praxis Medica",2005god , Vol. 33 No 1-2, 63-65.
Popis - drugi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima koje ne prati
relevantne međunarodne baze podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Abstrakti radova objavljeni u časopisima koje prate relevantne
međunarodne baze podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
VII MENTORSTVA – REZULTATI
Mentor - odbranjena magistarska teza
Popis:
Broj
Mentor – odbranjena doktorska disertacija
Popis:
Broj
9
VIII PREVODI KNJIGA – REZULTATI
Prevod knjige
Popis:
Prevod jednog ili više poglavlja knjige
Broj
Broj
poglavlja
Popis:
IX PROJEKTI (STUDIJE) – REZULTATI
Voditelj internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Član internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Voditelj domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Član domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Recenzent internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Recenzent domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
X RECENZIJE I UREDNICI – REZULTATI
Recenzent radova u internacionalnim časopisima, na jednom od svjetskih jezika,
koje prate relevantne međunarodne baze podataka
Popis časopisa:
Član uređivačkog odbora međunarodne naučno-stručne publikacije na jednom
od svjetskih jezika, a koju prate relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
10
Recenzent radova u domaćim časopisima koje prate relevantne međunarodne
baze podataka
Popis časopisa:
Glavni i odgovorni urednik domaće naučno-stručne publikacije na jednom od
svjetskih jezika, a koju prate relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Glavni i odgovorni urednik domaće naučno-stručne publikacije koju ne prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Član uređivačkog odbora domaće naučno-stručne publikacije a koju prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Član uređivačkog odbora domaće naučno-stručne publikacije koju ne prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
XI UČEŠĆE U NAUČNIM KOMITETIMA – REZULTATI
Predsjednik Naučnog odbora Kongresa/Simpozija sa međunarodnim učešćem
Popis:
Član Naučnog odbora internacionalnog Kongresa/Simpozija
Popis:
Predsjednik Naučnog odbora domaćeg Kongresa/Simpozija
Popis:
Član Naučnog odbora domaćeg Kongresa/Simpozija
Popis:
NAPOMENA: Definirati koji su svjetski jezici
11
Download

KARTON NAUČNOG RADNIKA - Medicinski fakultet u Sarajevu