Univerzitet „Mediteran“ Podgorica | Vaka Đurovića b.b, 81 000 Podgorica | Tel: 020 409 200; 409 204 | Faks: 020 409 232 | www.unimediteran.net | [email protected]
Na osnovu člana 87 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. List RCG“br. 60/03, 45/10) i Odluke Senata Univerziteta, broj: R-634/2-11 od 02. 06. 2011. godine,
UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA
RASPISUJE KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK STUDENATA U 2011/2012. STUDIJSKU GODINU
Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem (kvalifikacija IV nivoa obrazovanja). Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija
kandidati podnose originalna svjedočanstva o svim završenim razredima srednjeg obrazovanja, originalnu diplomu o položenom maturskom/završnom ispitu, izvod iz matične knjige
rođenih, uvjerenje o državljanstvu ili kopiju lične karte, pisani dokaz o osvojenoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca ili takmičenju višeg ranga, kao i ovjerenu kopiju diplome
„LUČA” ili njoj ekvivalentnu diplomu. Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i državljanin Crne Gore, uz provjeru znanja jezika na kojem se izvodi nastava i dokaz
o zdravstvenom stanju. Kandidati za upis koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, mogu polagati dva predmeta od posebnog značaja za savladavanje izabranog
studijskog programa, i na taj način steći mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao i kandidati koji su maturski odnosno stručni ispit polagali eksterno.
• Prijave kandidata za upis podnose se od 04. jula do 07. jula 2011. godine • Rangiranja kandidata na svim fakultetima obaviće se do 08. jula 2011. g. i tog dana biće objavljene
rang liste na oglasnim tablama fakulteta • Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se 11. jula 2011. godine.
OLAKŠICE ZA UPLATU ŠKOLARINE:
1. Pravo besplatanog upisa na bilo koji od fakulteta Univerziteta „Mediteran“ imaju:
dobitnici Luče „A“, dobitnici Luče „B“, dobitnici nagrada na državnom takmičenju srednjoškolaca ili takmičenju višeg ranga, lica sa posebnim potrebama
po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom - po 1 student na svih 6 fakulteta Univerziteta „Mediteran“;
2. Studentima koji se odluče da prilikom upisa uplate školarinu u cjelokupnom iznosu, školarina se umanjuje za 20%;
3. Studentima koji se odluče da školarinu uplate u dvije rate, na početku prvog i na početku drugog semestra, školarina se umanjuje za 10%;
4. Školarina se može uplatiti u 10 mjesečnih rata, s tim što se prilikom upisa obavezno uplaćuje 20%;
5. Studentu čiji član porodice već studira na osnovnim, specijalističkim ili magistarskim studijama Univerziteta „Mediteran“, školarina se umanjuje za 30%,
što znaci da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od njihovog međusobnog dogovora;
6. Studenti mogu obezbijediti sredstva za školarinu kreditnim zaduženjem kod Atlasmont banke;
7. Organizacione jedinice Univerziteta oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata po studijskoj (II i III) godini od kvote koja je stekla uslov za upis u drugu, odnosno
treću godinu studija. Olakšice pod tackom 2, 3 i 5 ne mogu se tretirati kumulativno, već se student može opredijeliti samo za jednu od njih koju smatra najpovoljnijom. Pravo popusta za
uplatu školarine imaju studenti koji redovno upisuju godinu. Studenti koji se besplatno upisuju na Univerzitet po osnovu naznačenih olakšica obavezno dostavljaju dokumentaciju kojom
se dokazuje pravo na određenu povlasticu. Dokumentacija se podnosi organizacionim jedinicama – fakultetima Univerziteta na datim adresama.
* detaljnije informacije o uslovima upisa i sadržaju studijskih programa mogu se dobiti na telefon i web site odgovarajućeg fakulteta
FAKULTET ZA TURIZAM – MTS
“MONTENEGRO TOURISM SCHOOL”
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE – MBS
“MONTENEGRO BUSINESS SCHOOL”
Adresa: Ulica Maršala Tita b.b, 85 000 Bar
Adresa: Jola Piletića bb (PC Palada), 81 000 Podgorica
Telefon: 030 303 200; 069 519 266
Telefon: 020 208 145; 208 161; 067-346-444
Faks: 030 312 144 Faks: 020 208 161
Website: http://ftht.unimediteran.net
Website: http://fps.unimediteran.net
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
1. Osnovne studije – studijski programi:
1. Osnovne studije –studijski programi:
• Turistički i hotelijerski menadžment
• Marketing • Finansijski menadžment
Godišnja školarina: 1.500 eura
Godišnja školarina: 1.500 eura
2. Specijalističke studije – studijski programi:
• Menadžment u turizmu • Menadžment u hotelijerstvu
Godišnja školarina: 2.000 eura
2. Specijalističke studije – studijski programi:
• Marketing menadžment • Finansijski menadžment
Godišnja školarina: 2.000 eura
3. Magistarske studije – studijski programi:
• Menadžment u turizmu • Menadžment u hotelijerstvu
Godišnja školarina: 2.500 eura
3. Magistarske studije – studijski programi:
• Marketing menadžment • Finansijski menadžment
Godišnja školarina: 2.500 eura
4. Doktorske studije /u trajanju od 3 godine/:
• Menadžment u turizmu
Godišnja školarina: 3.000 eura
FAKULTET ZA STRANE JEZIKE
Adresa: Ljubomira Rašovića br 1, 81 000 Podgorica
Telefon: 020 248 245; 241 245; 067-254-550;
067-204-980; (Bar) 069-573-882
Faks: 020 241 245
Website: http://fsj.unimediteran.net
E-mail: [email protected]
1. Osnovne studije u Podgorici – studijski programi:
• Poslovni engleski jezik
Godišnja školarina: 1.500 eura
2. Osnovne studije u Baru – studijski programi:
• Poslovni engleski jezik
Godišnja školarina: 1.500 eura
PRAVNI FAKULTET
Adresa: Serdara Jola Piletića PC “Palada”
Telefon: 020 248 245; 241 245; 067-673-346;
(Bar) 068-511-391; 030-312-144
Faks: 020 241 245
Website: http://pf.unimediteran.net
E-mail: [email protected]
1. Osnovne studije u Podgorici – studijski programi:
• Pravosudni • Privrednopravni
Godišnja školarina: 1.500 eura
2. Osnovne studije u Baru – studijski programi:
Pravosudni • Privrednopravni
Godišnja školarina: 1.500 eura
3. Specijalističke studije – studijski programi: • Pravosudni-krivicnopravni • Privrednopravni
Godišnja školarina: 1.500 eura
4. Magistarske postdiplomske studije /peta godina/:
• Pravnopoliticki • Privrednopravni
Godišnja školarina: 2.500 eura
FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Adresa: Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica
Telefon: 020 409 210; 067 251 661
Faks: 020 409 233
Website: http://fit.unimediteran.net
E-mail: [email protected]
FAKULTET VIZUELNIH UMJETNOSTI
Adresa: Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica
Telefon: 020 409 220; 409 231; 067-675-223
Faks: 020 409 233
Website: http://www.fvu.me;
E-mail: [email protected]
1. Osnovne studije – studijski program:
• Informacione tehnologije
Godišnja školarina: 2.000 eura
Kandidati za upis imaju obaveznu provjeru znanja i sklonosti
od posebnog značaja za savladavanje studijskog programa
koja obuhvata test opšte kulture i praktični rad. Praktični rad
obuhvata test kreativnog talenta i prezentovanje umjetničkih
2. Specijalističke studije – studijski program:
radova, crteža, slika, fotografija, vizuelnih zapisa, kompjuter• Informacione tehnologije
ske grafike i dizajna. Prijemni ispit održaće se 09. jula (precizan
Godišnja školarina 2.000 eura
termin saopštiće se kandidatu prilikom predaje dokumenata).
3. Magistarske studije – studijski program:
1. Osnovne studije – studijski programi:
• Informacione tehnologije
• Dizajn vizuelnih komunikacija • Audiovizuelna produkcija
Godišnja školarina 2.500 eura
Godišnja školarina: 2.500 eura
2. Specijalističke studije – studijski programi:
• Dizajn vizuelnih komunikacija • Audiovizuelna produkcija
Godišnja školarina: 2.500 eura
Na Fakultetu za turizam Bar-MTS-„Montenegro Tourism School“, Fakultetu za poslovne studije MBS „Montenegro Business School“ i Fakultetu za informacione tehnologije organizuju se studije na daljinu (Distance Learning System –
DLS), kao poseban metod izvođenja nastave, za sve studente koji nijesu u mogućnosti da dolaze na predavanja.
3. Magistarske studije - studijski programi:
• Dizajn vizuelnih komunikacija • Audiovizuelna produkcija
Godišnja školarina: 2.500 eura
Download

Za novine - drugi ro..