MРЕЖА СРЕДЊИХ ШКОЛА
БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
lПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
lЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
lМЕДИЦИНСКА ШКОЛА
lПОЉОПРИВРЕДНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
lПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
lТЕХНИЧКА ШКОЛА
lСРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
lПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР
lДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР
1
12000 :012/222-570
www.pozarevackagimnazija.edu.rs
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
l ЕКОНОМИЈА
¡ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
¡ ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
¡ КОМЕРЦИЈАЛИСТА
l ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО
¡ ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР
¡ ТРГОВАЦ
¡ КОНОБАР
¡ КУВАР
¡ ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
l ОБРАДА ДРВЕТА
◦
ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
+, -., 6
12000 :012/223-389
www.ekonomskapo.edu.rs
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
lЗДРАВСТВО
¡МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР ОГЛЕД
¡МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР
¡ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
¡МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ
¡ЗУБНИ ТЕХНИЧАР
lДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА
¡ЖЕНСКИ ФРИЗЕР
3 4. 6-8
12000 :012/223-397
www.medicinska-pozarevac.edu.rs
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”
lПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
lВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
lПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
lТЕХНИЧАР
ТЕХНИЧАР ХОРТИ КУЛТУРЕ
lПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ
ПРОИЗВОДА
lПЕКАР
Илије Бирчанина 70
12000 Пожаревац
Тел: 012/223-388
www.poljsk.edu.rs
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
lСАОБРАЋАЈ
¡ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
¡ВОЗАЧ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
lЕЛЕКТРОТЕХНИКА
¡АУТОЕЛЕКТРИЧАР
¡ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖЕ
Јована Шербановића 5
12000 Пожаревац
Тел: 012/513-953
TЕХНИЧКА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
l ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
¡
¡
¡
¡
¡
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИХЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
l РУДАРСТВО
¡ РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР
l МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
¡
¡
¡
¡
¡
¡
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ГАСО И ПНЕУМОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
БРАВАР
ЗАВАРИВАЧ
Боже Димитријевића Костолац
12208 Пожаревац
Тел: 012/241-841
www.tskostolac.edu.rs
СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН
МОКРАЊАЦ”
lМУЗИЧКИ САРАДНИК
lМУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ
lДИЗАЈНЕР ЗВУКА
Кнеза Лазара 1
12000 Пожаревац
Тел: 012/223-396
www.mokranjac.rs
Download

Мрежа средњих школа (PDF)