KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU
List za Obaveštavanje o Zahtevima Br.10
Decembar 2010
Strana 1 - 18
Obaveštavanje i Objavljivanje
List za Objavljivanje Zahteva Br.19
Strana 19 - 24
Obaveštenje o Zahtevu
Ovim vas zakonski obaveštavamo da je
imovinski zahtev podnet Kosovoskoj
Agenciji za Imovinu (KPA) shodno članu
9.1 UNMIK Uredbe 2006/50 koja je dopunjena zakonom Skupštine Kosova broj
03/L-079 za imovinu koja je navedena u
ovom informativnom Listu.
Imate pravo da osporite zahtev i da
učestvujete u postupku koji se odnosi na
taj zahtev.
Ukoliko to želite, u obavezi ste, pod
članom 10.2 UNMIK Uredbe 2006/50
koja je dopunjena zakonom Skupštine
Kosova broj 03/L-079, da dostavite formular Obaveštenja o učešću bilo kojoj
kancelariji KPA u roku od 30 (trideset)
dana od dana objavljivanja ovog Lista.
Ako ne stupite u kontakt sa našom kancelarijom u datom roku, KPA ili Komisija
za Imovinske zahteve može da izda nalog
koji bi mogao da utiče na Vaše imovinsko
pravo nad predmetnom imovinom a da
o tome ne budete predhodno obavešteni.
VAŽNO!
Na osnovu potpisanog memoranduma o razumevanju sa Kosovskom agencijom za katastar (KCA), KPA
od septembra 2009. godine ima pristup katastarskim informacijama kod KCA. Na osnovu pregleda ovih
podataka ustanovljeno je da su neki od imovinskih zahteva bili pogrešno locirani i obeleženi na terenu.
Ako mislite da imate pravo na imovinu za koju je podnešen zahtev za povrat, a koja se nalazi na dole
pomenutoj listi , morate se obratiti što pre KPA u roku od 30 dana od datuma objave ovog Glasnika. U
skladu sa članom 10.1 i 10.2 UNMIK Uredbe 2006/50 imate pravo da učestvujete u zahtevu ako za to
imate zakoniti ili pravni interes. Ako ne odgovorite u roku od 30 dana, KPA ili Komisija za Imovinske
zahteve može da izda nalog koji bi mogao da utiče na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom imovinom
a da o tome ne budete predhodno obavešteni.
Ako ste već primili pismeno obaveštenje od KPA za imovinu koju trenutno koristite a ista je navedena u
nastavku, ljubazno Vas molimo da se obratite najbližoj kancelariji KPA u roku od 30 dana kako biste
zakazali sastanak i odgovorili na zahtev, ili, ako to nije slučaj, ako želite da povučete svoj odgovor na
zahtev ili ponudite odgovor na druge zahteve koje ste podneli kod KPA.
Nakon dostavljanja Obaveštenja o učešću,
morate zakazati razgovor sa zvaničnikom
KPA kako bi ste pripremili vaš odgovor na
zahtev i da se postarate da su ispunjeni svi
relevantni delovi u Obaveštenju o učešću;
alternativno možete lično podneti odgovor u roku od 30(trideset) dana od dana savetovanja sa KPA da želite učestvovati u
zahtevu.
Ukoliko ste zakupili neku od navedenih
imovina, morate odmah da obavestite
vašeg zakupodavca o ovom zahtevu. Ovo
se obaveštenje primenjuje na Vas kao trenutnog posednika; na sva ostala lice koja
žive unutar imovine ili na imovini; kao i
bilo koje drugo lice koje ima pravni interes za imovinu.
UPOZORENJE
Ovo obaveštenje je veoma važno i njegovo zanemarivanje može uticati na vaša prava. Ukoliko
vam je potreban savet oko toga šta da uradite, možete kontaktirati bilo koju dole navedenu kancelariju KPA. Možete takođe ovlastiti nekog da vas zastupa izdavanjem ovlašćenja.
www.kpaonline.org
2
Opština
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/D ečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Kadastarska zona
Baballoq/Babaloc
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Lumbardh/Lumbarda
Rastavice/Rastavica
Rastavice/Rastavica
Rastavice/Rastavica
Ratish i Eperm/Gornji
Ratish i Eperm/Gornji
Ratish i Ulet/Donji Ratis
Shaptej/Saptej
Shaptej/Saptej
Strellc i Eperm/Gornji
Bablak/Babljak
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Balaj/Balic
Balaj/Balic
Cernille/Crnilo
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gerlica e Ulte/Donja
Gerlica e Ulte/Donja
Gerlica e Ulte/Donja
Gerlica e Ulte/Donja
Komogllave/Kamena
Komogllave/Kamena
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Nekodim/Nekodim
Grad/Selo
Baballoq/Babaloc
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Lumbardh/Lumbarda
Rastavice/Rastavica
Rastavice/Rastavica
Rastavice/Rastavica
Ratish i Eperm/Gornji
Ratish i Eperm/Gornji
Ratish i Ulet/Donji Ratis
Shaptej/Saptej
Shaptej/Saptej
Strellc i Eperm/Gornji
Bablak/Babljak
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Babush i Serbeve/Srpski
Balaj/Balic
Balaj/Balic
Cernille/Crnilo
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Fshat i Vjeter/Staro Selo
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gacke/Gatnje
Gerlica e Ulte/Donja
Gerlica e Ulte/Donja
Gerlica e Ulte/Donja
Gerlica e Ulte/Donja
Komogllave/Kamena
Komogllave/Kamena
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Kosine/Kosin
Nekodim/Nekodim
Ulica
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Erecke Sume
N/A
Erecke sume
N/A
Erecke sume
N/A
N/A
N/A
Erecke Sume
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Pasnjak, Ravna, Starevina N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Okucnica, Lugi Locit
N/A
N/A
N/A
Seliste
N/A
Pojate Koljine Liv
N/A
Fangovi
N/A
Pojate Livade
N/A
Livada
N/A
Pojate Livada
N/A
Seliste Kod Sela
N/A
Livade kod sela
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cestaja
N/A
Epopeja e Jezercit
N/A
Ugao Cara Urosa, Milana N/A
Ciglanske Njive
N/A
Trajko Grkovica
23
Vuka Karadzica,
br.32
Nemanjina
20
Njive Kod Kruske
N/A
N/A
N/A
Enver Topali ( Cvetka
19
Duge livade, Savska
10
Guvno
N/A
Trajka Grkovica
1(25)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ciglanske Njive
N/A
Guvna
N/A
Slobodana Popovica
N/A
Milosev Breg
N/A
Milosev Breg
N/A
Milosev Breg
N/A
Milosev Breg
N/A
N/A
N/A
Donje Gatnje kod k
N/A
Egrcine
N/A
Trapovi Trap
N/A
Bregovi Breg
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Utrina
N/A
Gotusani vise kuce
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Kurtin Bunar
N/A
N/A
N/A
Kurtin Bunar
N/A
Kurtin Bunar
N/A
N/A
N/A
Kod Kuce Basta
N/A
Br. Parcele
760,761
931,932,1023
934,934,936
2417
2418
2419
2420/1
2420/3
2394/2
2395/3
2394/2
2394/3
2394/4
2395/1
2396
2397
2394/1
2395/2
763,764,765,766
541
912
917/1,917/2
199,200,201
113
183,184,185,186
299/5
299/6,300,301
187,188,189,190
00347-2
575/1
243/1,243/2, 244
886/2
229/2
558/2
229/1
573/1
553/1
478
497
692
734/2
1395/1
987/11
1844/3
939/18
1775/1
309/13,309/29
183/1
1034/1,1034/3
1075/5
389/4
1845/5
1254/2,1254/3
1246
1253
987/12
455/2
2328/2
604/1
605
604/2
606
2466
1359/1,1359/2,1359/3
278
1440/2
1603
10/1
354
24/1
231/2
3694
3705
1030
515/1
1033
1035
366/7
662/1
Br. Zahteva
KPA91436
KPA91466
KPA91487
KPA53205
KPA53206
KPA53207
KPA53208
KPA53209
KPA53252
KPA53253
KPA53254
KPA53255
KPA53256
KPA53257
KPA53258
KPA53259
KPA53260
KPA53261
KPA91410
KPA28798
KPA91634
KPA91635
KPA17913
KPA91357
KPA29010
KPA17722
KPA91585
KPA17838
KPA06596
KPA11052
KPA16342
KPA24301
KPA26113
KPA26116
KPA26121
KPA37654
KPA44917
KPA36171
KPA36173
KPA91528
KPA00308
KPA13274
KPA15861
KPA16002
KPA21718
KPA25024
KPA26474
KPA40403
KPA45456
KPA47648
KPA52554
KPA56508
KPA91336
KPA91337
KPA91338
KPA91605
KPA91668
KPA91531
KPA27516
KPA27519
KPA91340
KPA91341
KPA16139
KPA44460
KPA29512
KPA29519
KPA29522
KPA10238
KPA18321
KPA25087
KPA50318
KPA06712
KPA06713
KPA08527
KPA24873
KPA91599
KPA91600
KPA01024
KPA07717
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
3
Opština
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Kadastarska zona
Nekodim/Nekodim
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Pleshine/Plesina
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Prelez i Jerlive/Jerli
Prelez i Jerlive/Jerli
Rahovice/Rahovica
Softaj/Softovic
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Terrn/Trn
Varosh/Varos Selo
Varosh/Varos Selo
Grad/Selo
Nekodim/Nekodim
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Eperme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Nerodime e Poshtme/
Pleshine/Plesina
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Pojate/Pojatiste
Prelez i Jerlive/Jerli
Prelez i Jerlive/Jerli
Rahovice/Rahovica
Softaj/Softovic
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Talinoc i Muhaxhereve/
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Terrn/Trn
Varosh/Varos Selo
Varosh/Varos Selo
Ulica
N/A
N/A
Donje Polje Krtinc
Gornje Polje Brest
Pojate Kod Krecane
N/A
Popovic Pojate
Reka
Reka
Reka
Reka
Reka
Reka
Reka
Reka
N/A
N/A
N/A
Seliste
N/A
N/A
N/A
N/A
Seliste
N/A
N/A
N/A
Seliste Slivovna
Dubrava kodra
Brenes
Brenes
Brenes
Utrina
Svinjski Potok Vis
N/A
N/A
Grbola
Drenovac
N/A
N/A
N/A
N/A
Utrine
Utrine
Lugine
Lugine
Ledine
Ledine
Kamen
Kamen
Vakaf Blato
Vakaf Blato
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Desetine
Veliki Drum Kodra
N/A
Br. Ulice
Br. Parcele
KPA11305
KPA01063
KPA21191
KPA21192
KPA21193
KPA25569
KPA29505
KPA38920
KPA38921
KPA38922
KPA38923
KPA38924
KPA38925
KPA38926
KPA91437
KPA36148
KPA10144
KPA11102
KPA11242
KPA21174
KPA23976
KPA23982
KPA23984
KPA36151
KPA91374
KPA91446
KPA91576
KPA91587
KPA25917
KPA06490
KPA50007
KPA50008
KPA50010
KPA06262
KPA10247
KPA13661
KPA91387
KPA08253
KPA41195
KPA41193
KPA41194
KPA91365
KPA91371
KPA91372
KPA91389
KPA91390
KPA91391
KPA91392
KPA91393
KPA91394
KPA91400
KPA91401
KPA06142
KPA06167
KPA30848
KPA37590
KPA91543
KPA91544
KPA91545
KPA91546
KPA91547
KPA91548
KPA91549
KPA91550
KPA91553
KPA91554
KPA91555
KPA91556
KPA91557
KPA91558
KPA91551
KPA91552
KPA91559
KPA91560
KPA91561
KPA91562
KPA26368
KPA06341
217/4,219/3,220/3,220/4,221/2,222/2 KPA11074
N/A
620/1,620/2,625/1,625/2,626/0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1130/40,1130/45
906/1
951/2,952/1
991/1,991/2
1573/1
206/1
1349/4
1349/3
1349/2
1349/1
1348/4
1348/3
1348/1
1331,1332,1333
811
234
1404/1
1142
1405/2
696/1
829/2
977/1
986/1
1398,1399,1400,1402
182
235
1143
552/1,552/2
762/1
744/1
744/2
746/1
435
1141/2
1151/1
1520; 1522
264/1,264/1
842/1
204/1
841/1
322
247/2
247/2
141
141
195
195
906
906
27,28
27,28
936/1
898/1
2026
66,67,68/1
71/2
71/2
173/2
173/2
1261
1261
1362/2
1362/2
1545,1546
1545,1546
1715,1716/2
1715,1716/2
1777
1777
1514/2,1515/2
1514/2,1515/2
1395/2,1395/3
1395/2,1395/3
1787/2,1788/2
1787/2,1788/2
1098/2
286/1,286/2
N/A
Br. Zahteva
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
4
Opština
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Kadastarska zona
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Bardh I Vogel/Mali
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Kuzmin/Kuzmin
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Sllatine e Madhe/Velika
Uglar/Ugljare
Vragoli/Vragolija
Vragoli/Vragolija
Bec/Bec
Dobrixhe/Dobric
Dobrixhe/Dobric
Gjakovë/Đakovica
Jahoc/Jahoc
Jahoc/Jahoc
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Orize/Orize
Racaj/Racaj
Racaj/Racaj
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Livoç i Ultë\Donji Livoc
Parallove/Paralovo
Verbice e Kmetovcit/
Verbice e Zhegocit/ZegoDobroshec/Dobrosevac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Korrotice e Eperme/
Korrotice e Eperme/
Grad/Selo
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Zaskok/Zaskok
Bardh I Vogel/Mali
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Fushë Kosovë/Kosovo
Kuzmin/Kuzmin
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Miradi e Eperme/Gornje
Sllatine e Madhe/Velika
Uglar/Ugljare
Vragoli/Vragolija
Vragoli/Vragolija
Bec/Bec
Dobrixhe/Dobric
Dobrixhe/Dobric
Gjakovë/Đakovica
Jahoc/Jahoc
Jahoc/Jahoc
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Junik/Junik
Orize/Orize
Racaj/Racaj
Racaj/Racaj
Cernice/Cernica
Cernice/Cernica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Livoç i Ultë\Donji Livoc
Parallove/Paralovo
Verbice e Kmetovcit/
Verbice e Zhegocit/ZegoDobroshec/Dobrosevac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Gllogoc/Glogovac
Korrotice e Eperme/
Korrotice e Eperme/
Ulica
Kanik
Kamena Do Kuca
Kodra Zabelj
Selo Basca
N/A
N/A
Ispod kuce
Basta
Velika varvara
Ispod Kuce
Basta
Basta
Ljug Varvara
Velika Varvara
Pojatiste
Kamena avlija
Bezimeni
Brod Drzovka
N/A
N/A
N/A
Jaruga-Pod Veterni
Svrazi Rep-Tusina
Svrazi Rep-Svr.Rep
Kucni plac
N/A
Jaruga Slaniste
A.Cesma A.Cesma
N/A
N/A
Seliste Crvenice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Siroko Polje
N/A
N/A
N/A
N/A
Siroko Polje
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Jahoc
Piskote
N/A
N/A
N/A
N/A
Meje
Zepc
Zepc
Goles
Goles
N/A
N/A
N/A
Gavran II
Gavran II
N/A
Borisa Kidrica
Saitova-Saitova
Gasenci-Gasenci
N/A
Stara-Vrbica, Ras-StaraSisani-Konjsko Brd
Glavna Ulica,
Asanajka, Glavna
Glavna ulica
N/A
N/A
N/A
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
ulica br. 1, lokacija br. 1
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
Br. Zahteva
1011
318/3,318/4
658/1,659/1
784/4
784/5,784/6
461/2
562/2
793/2,794/2
1171/2
562/2
793/2
794/2
1157/2
1171/2
449/2
319/1,319/4
1012
217
398
1081/51,1081/107
1796
2082,2083
2132,2133
2180
1830/2
1649/19
1649/20
55/2
864/1,864/2
124/2
232/1,232/2
421/2
332/1,332/3
134/9
134/7
134/10
461/3,461/4
461/3,461/4,461/8
P-72514014-00004-1
P-72514014-00004-2
P-72514014-00004-3
461/8
461
927/8
46/11,46/12
211/1
211/1
1102,1103,1104
293,294
296
1168
137,138,140
6/1
2420/3
2171/5
2171/4
2171/3
222/1
204/1
206/3
4228/1
4228/2
1377/1,1378,1379,1377/6
1667
1371,1372,1373
454/23
454/24
4602
2722 /G
1687
4663
114
107/3/1, 107/3/2/2
1225/3
768/3
768/3
768/3
738/3
4/237/12
4/237/8
KPA16192
KPA16227
KPA21751
KPA21754
KPA25256
KPA25841
KPA26243
KPA26244
KPA26246
KPA27165
KPA27166
KPA27167
KPA27169
KPA27170
KPA27172
KPA28023
KPA91613
KPA16427
KPA10272
KPA10273
KPA10276
KPA16442
KPA16444
KPA16445
KPA34571
KPA40276
KPA50857
KPA53643
KPA90370
KPA54580
KPA28346
KPA08857
KPA08917
KPA13501
KPA13582
KPA15089
KPA33607
KPA34181
KPA49642
KPA49643
KPA49644
KPA90369
KPA91588
KPA16036
KPA06951
KPA54393
KPA54395
KPA91407
KPA91652
KPA91653
KPA17867
KPA17908
KPA28680
KPA53210
KPA53213
KPA53214
KPA53215
KPA08287
KPA91601
KPA91603
KPA31243
KPA91606
KPA01333
KPA01334
KPA01336
KPA01083
KPA01085
KPA21452
KPA36888
KPA36432
KPA45368
KPA91567
KPA33575
KPA28366
KPA00541
KPA00547
KPA00604
KPA00605
KPA06247
KPA34322
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
5
Opština
Gllogoc/Glogovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kaçanik/Kacanik
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Kadastarska zona
Krivove/Krivovo
Belice/Belica
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dragolec/Dragoljevac
Dubrave/Dubrava
Gjurakoc/Djurakovac
Gjurakoc/Djurakovac
Gjurakoc/Djurakovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kovrage/Kovrage
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Shalinovice/Saljinovica
Shalinovice/Saljinovica
Suhogerlle/Suvo Grlo
Veriq/Veric
Veriq/Veric
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Bratilloc/Bratilovce
Domoroc/Domorovce
Domoroc/Domorovce
Domoroc/Domorovce
Domoroc/Domorovce
Kolloleq/Kololec
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Tirince/Tirince
Vaganesh/Vaganes
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Dresnik/Drsnik
Jagode/Jagoda
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Kpuz/Kpuz
Pjeterq i Poshtem/Donji
Grad/Selo
Krivove/Krivovo
Belice/Belica
Cerkolez/Crkolez
Cerkolez/Crkolez
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Dragolec/Dragoljevac
Dubrave/Dubrava
Gjurakoc/Djurakovac
Gjurakoc/Djurakovac
Gjurakoc/Djurakovac
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kovrage/Kovrage
Lubove/Ljubovo
Lubove/Ljubovo
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Orrobërdë/Orno Brdo
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Shalinovice/Saljinovica
Shalinovice/Saljinovica
Suhogerlle/Suvo Grlo
Veriq/Veric
Veriq/Veric
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Kaçanik i Vjeter/Stari
Bratilloc/Bratilovce
Domoroc/Domorovce
Domoroc/Domorovce
Domoroc/Domorovce
Domoroc/Domorovce
Kolloleq/Kololec
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Qarakoc/Carakovce
Tirince/Tirince
Vaganesh/Vaganes
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Dresnik/Drsnik
Jagode/Jagoda
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Kline/Klina
Klinë/Klina
Kpuz/Kpuz
Pjeterq i Poshtem/Donji
Ulica
Krivovo
Dragalj
Stublin
Stublin
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
Duskaje
Dubrava
Terazije
N/A
N/A
Strane
N/A
N/A
N/A
Breg Njive, Trul
Njive Ademovica
N/A
N/A
N/A
N/A
Goramelj-Goramelj
Goramelj-Goramelj
Goramelj-Goramelj
Goramelj-Goramelj
Goramelj-Goramelj
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rankovaca
Rankovaca
N/A
Kamenica
N/A
Trnja
Trnja
N/A
N/A
N/A
N/A
Razori Razor
Carevac Grlica
N/A
Carevac Grlica
Carevac Grlica
Belogradske Livade
Carevac Grlica
Belogradske Livade
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ogradje/Bostaniste
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Drenja
Drenja
Drenja
Drenja
Buke
Fongista
N/A
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
Br. Zahteva
1/344,4/344,5/344,6/344
337
1229,1230
1233
50/2
48/8
846/1
123/2
39/2
253/17
606/2
KPA28179
KPA22596
KPA19412
KPA91534
KPA18104
KPA19020
KPA91468
KPA91633
KPA91417
KPA07209
KPA08836
408,409,410,435,436/1,436/2,436/3,442,443 KPA13061
74/15
KPA91667
30/12,30/13
KPA17972
263,264/4
KPA18395
264/2
KPA91524
292/3
KPA91364
437/4,438/4,440,507/1
KPA17687
745/1,745/2,745/3
KPA91465
331/2
KPA91648
117/3,117/4
KPA91649
117/9
KPA91650
254
KPA91666
428, 429
KPA44046
430, 431
KPA44049
432,433/1,433/2
KPA44050
434
KPA44052
676/31,676/32,676/33
KPA44053
649
KPA91386
108/1
KPA91641
122/3
KPA91642
122/9
KPA91643
124/1
KPA91644
102/1
KPA91645
136/1
KPA91655
137/3
KPA91656
3/1
KPA07686
126/6,126/7
KPA91525
395
KPA91406
165
KPA23412
203/6
KPA23414
KPA00841
3/10
KPA91617
4
KPA91618
64/1
KPA23036
734
KPA16472
64/4
KPA17043
64/7
KPA23037
64/3
KPA31503
64/10
KPA31504
133/6
KPA31513
64/8
KPA37280
134/4
KPA91604
251
KPA28388
1323
KPA26377
432
KPA31218
525
KPA31220
1062
KPA31223
2157
KPA91474
1206/1
KPA33014
1185/1,1186/1
KPA33018
1102/1
KPA33023
1086/1
KPA33025
974/1,973/1
KPA33028
964/2
KPA33030
1192/0,1193/1
KPA20027
1202/1,1202/2
KPA20029
1091
KPA56479
217
KPA91413
440/3
KPA91500
495/2
KPA91501
2073
KPA91647
216/1,226,227
KPA91355
474/17
KPA26267
474/18
KPA91252
99/35
KPA91388
474/19
KPA91640
604/2
KPA39732
303/23
KPA91632
10/6
KPA91435
3/3,3/5,3/13/3/17,119/4,200,204/3,204/4,205/2,326/6,327/4,366/1,366/2,3
67/5,384/1,387/10,390/3,421/1,422/5,453/3,493/5,603/5
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
6
Opština
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Leposaviq/Leposavic
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Kadastarska zona
Grad/Selo
Ulica
Pjeterq i Poshtem/Donji Pjeterq i Poshtem/Donji Donji Petric
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Rudice/Rudice
Rudice/Rudice
N/A
Videje/Vidanje
Videje/Vidanje
Jelenjak;
Zajm/Zajmovo
Zajm/Zajmovo
N/A
Zllakuqan/Zlokucane
Zllakuqan/Zlokucane
Paralovo
Borcan/Borcane
Borcan/Borcane
N/A
Babush i Muhaxhereve/ Babush i Muhaxhereve/ N/A
Babush i Muhaxhereve/ Babush i Muhaxhereve/ Muh.Babus
Babush i Muhaxhereve/ Babush i Muhaxhereve/ Jezdro Madrevce
Babush i Muhaxhereve/ Babush i Muhaxhereve/ Grbovica
Dobratin/Dobrotin
Dobratin/Dobrotin
Vise Vodenice Seli
Gracke e Vjeter/Staro
Gracke e Vjeter/Staro
N/A
Gushterice e Eperme/
Gushterice e Eperme/
N/A
Gushterice e Ulet/Donja Gushterice e Ulet/Donja Iza Brega
Hallac i Madh/Veliki Alas Hallac i Madh/Veliki Alas N/A
Hallac i Madh/Veliki Alas Hallac i Madh/Veliki Alas N/A
Hallac i Madh/Veliki Alas Hallac i Madh/Veliki Alas N/A
Hallac i Madh/Veliki Alas Hallac i Madh/Veliki Alas Rujicki breg
Konjuh/Konjuh
Konjuh/Konjuh
Branjes Drum
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
Vodovadja
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
N/A
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
N/A
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
N/A
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
Vodovodja
Kraishte/Krajiste
Kraishte/Krajiste
N/A
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Sredarke
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
N/A
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Pojate Kula
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
N/A
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
N/A
Lluge/Lug
Lluge/Lug
Polje
Magure/Magura
Magure/Magura
Magurska Glava
Poturoc/Poturovce
Poturoc/Poturovce
Mlaka
Qylage/Cuculjaga
Qylage/Cuculjaga
N/A
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
N/A
165
165
165
142/1
142/1
142/1
203/5
203/5
203/5
205
205
205
164
164
164
203/1
203/1
203/1
204
204
204
143/3
143/3
143/3
142/2
142/2
142/2
140/2
140/2
140/2
143/2
143/2
143/2
203/4
203/4
203/4
203/3
203/3
203/3
206
206
206
1/646
355/1
166/4
1/559
373/1
373/2
373/3
373/4
599/1
335,336/1
791/1
1831
329/1
329/2
541/1,541/2
482/1
145/6
362/4
175/1,176/1
888/1
1698/1
362/3
519/2
1025/2
846/4
925/1
479/1,629
443/1, 443/2
125/2
140/1
366/2
355/1
1391
1432
1438
1439
Br. Zahteva
KPA51015
KPA91676
KPA91677
KPA91678
KPA91429
KPA91430
KPA91431
KPA91432
KPA91433
KPA91434
KPA91452
KPA91453
KPA91454
KPA91455
KPA91456
KPA91457
KPA91458
KPA91459
KPA91460
KPA91670
KPA91671
KPA91672
KPA91673
KPA91674
KPA91675
KPA91679
KPA91680
KPA91681
KPA91682
KPA91683
KPA91684
KPA91685
KPA91686
KPA91687
KPA91688
KPA91689
KPA91690
KPA91691
KPA91692
KPA91693
KPA91694
KPA91695
KPA91696
KPA23575
KPA91449
KPA50831
KPA21872
KPA22786
KPA22787
KPA22788
KPA22789
KPA40917
KPA11206
KPA37488
KPA25078
KPA31840
KPA31843
KPA10313
KPA44068
KPA06051
KPA07374
KPA10071
KPA10074
KPA10078
KPA10328
KPA47076
KPA06465
KPA10291
KPA11421
KPA11440
KPA33699
KPA11306
KPA22366
KPA20188
KPA27305
KPA11207
KPA11208
KPA11209
KPA91581
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
7
Opština
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Kadastarska zona
Grad/Selo
Ulica
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madh/Veliko
N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce N/A
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce Hija Lipovica
Rufc i Vjeter/Staro Rujce Rufc i Vjeter/Staro Rujce Sitnica Lojze
Skullan/Skulanevo
Skullan/Skulanevo
N/A
Skullan/Skulanevo
Skullan/Skulanevo
Kuka
Skullan/Skulanevo
Skullan/Skulanevo
Kuka
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Orase
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
N/A
Smallushe/Smolusa
Smallushe/Smolusa
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
Livade
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
Livade
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
Livade
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Suhadoll/Suvi Do
Suhadoll/Suvi Do
N/A
Vrelle e Goleshit/Golesko Vrelle e Goleshit/Golesko N/A
Astrazup/Ostrozub
Astrazup/Ostrozub
N/A
Banje/Banja
Banje/Banja
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Vrtaca-Luke
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Vrtaca-Luke
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Stupovi-Stupovi
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Laze-Laze
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine-Padina
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine-Padina
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Gornji Saradak
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Saradak
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Saradak
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine Kod Poj
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Luke-Luke
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Bablak-Bablak
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Stupovi-Stupovi
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
N/A
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Saradak-Lug
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Saradak-Slatine
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Selo-Basta
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Gradina-Gradina
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovilevine-Basta
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovileviste
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovileviste
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kovileviste
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
1392
1433
1418,1528,1561
224/1
396/1
241/2
176
204/1,206/1
220/1
174
257
221/1
181
244
177
203/1,207/1
1201,1204
196/1
1112/3
602/6
602/7
1886/1,1886/2
1572/4
156/2
1572/3
1834/4
2104/1
2105/5
1530
1136,1137
156/2
475/12
724/1
700,701,702
842/4
727/1
750
802
208/2
803/1
436,437
185/4
649/5
1354,1355
3/6,6/5,369,368/2
538/1
P-72310037-02160-0
2301
2282
667
2122
2062
2061
740
786
908
2016
2010
2006
1977
P-72310037-02139-3
2013/3,2012/6
2312/2
P-72310037-00414-1
356/1
475/3
477/3
476/3
672/1
745/3
784/1
791/3
1160/4
1242/3
1937/2
1941/3,1942/3
1961/4
1976/2
1995
Br. Zahteva
KPA91586
KPA91589
KPA10362
KPA11031
KPA11035
KPA11043
KPA11188
KPA11190
KPA11191
KPA91573
KPA91594
KPA91595
KPA91596
KPA91597
KPA91598
KPA91611
KPA13181
KPA29956
KPA31923
KPA35094
KPA35095
KPA11395
KPA13863
KPA27349
KPA54730
KPA54732
KPA54733
KPA54734
KPA91377
KPA91414
KPA91620
KPA48451
KPA11037
KPA11086
KPA11145
KPA11278
KPA11280
KPA13178
KPA14476
KPA21551
KPA22463
KPA22466
KPA52619
KPA91622
KPA48619
KPA48548
KPA07147
KPA07468
KPA07472
KPA07476
KPA07477
KPA07479
KPA07481
KPA07482
KPA07485
KPA07491
KPA07496
KPA07500
KPA07505
KPA07506
KPA21414
KPA22859
KPA26767
KPA29837
KPA35132
KPA35133
KPA35134
KPA35135
KPA35136
KPA35137
KPA35138
KPA35139
KPA35141
KPA35143
KPA35145
KPA35146
KPA35147
KPA35148
KPA35149
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
8
Opština
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Malishevë/Mališevo
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Novobërdë/Novo Brdo
Novobërdë/Novo Brdo
Novobërdë/Novo Brdo
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Kadastarska zona
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Malishevë/Mališevo
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Shipol/Šipolje
Shipol/Šipolje
Shipol/Šipolje
Vërbnicë/Vrbnica
Vërbnicë/Vrbnica
Vinarc i Poshtëm/Donje
Jasenovik/Jasenovik
Kllobukar/Klobukar
Zebince/Zebince
Babimoc/Babin Most
Caravodice/Crkvena
Caravodice/Crkvena
Caravodice/Crkvena
Kryshevc/Krusevac
Leshkoshiq/Leskovcic
Mazgit/Mazgit
Mazgit/Mazgit
Mazgit/Mazgit
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Babiq/Babice
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllogjan/Glodjane
Kerstoc/Krstovac
Kryshec/Krusevac
Llabjan/Labljane
Lubeniq/Ljubenic
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Grad/Selo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Kijeve/Kijevo
Malishevë/Mališevo
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Mirushe/Mirusa
Selac/Seljance
Selac/Seljance
Shipol/Šipolje
Shipol/Šipolje
Shipol/Šipolje
Vërbnicë/Vrbnica
Vërbnicë/Vrbnica
Vinarc i Poshtëm/Donje
Jasenovik/Jasenovik
Kllobukar/Klobukar
Zebince/Zebince
Babimoc/Babin Most
Caravodice/Crkvena
Caravodice/Crkvena
Caravodice/Crkvena
Kryshevc/Krusevac
Leshkoshiq/Leskovcic
Mazgit/Mazgit
Mazgit/Mazgit
Mazgit/Mazgit
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Obiliq/Obilić
Babiq/Babice
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brestovik/Brestovik
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllavicice/Glavicica
Gllogjan/Glodjane
Kerstoc/Krstovac
Kryshec/Krusevac
Llabjan/Labljane
Lubeniq/Ljubenic
Peje/Pec
Peje/Pec
Ulica
Kovileviste
Kovileviste
N/A
Kovilevik
Kovilevine-Kod Poj
N/A
Saradak-saradak,
Laze-Kod pojate
Vrtaca Laze
Buskacica
Zalina-Krsi Vogel
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Doljance
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dragodan
Skuta
N/A
Stari Obilic
Markovac
Dragodan
Donji Babici
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Brestovik-Brestovik
Brestovik-Brestovik
Brestovik-Brestovik
Brestovik-Brestovik
Brestovik-Brestovik
Brezanik
Brezanik
N/A
N/A
Suvaje
Suvaje-Sevarine
Suvaje-Sevarine
N/A
Suvaje
Suvaje
Suvaje-Sevarine
Suvaje-Sevarine
N/A
N/A
N/A
Bezimeni
N/A
N/A
N/A
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2002/4
2001/4
2003/4
2011/3
2012/4
23/11
716,717
1583
1628/1
1638/3
641/3
341
326
329
345
330
333
331
352
437
231
130,131
234
N/A
1080,1081,1082,1083,1084,1085
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
801/3,802/4
1039,1042,1075/1
713,714
87/1
2398
802/1
338
335/5
462/1
407/2,408
745/1, 745/3, 745/4
513/1
513/2
513/3
466/4
1645/1
859/2
1792/6,1792/7
222/3
26/1
1693/3,1693/6
83
50/1
687
680/6
680/10
680/2
680/11
680/13
680/3
680/4
680/7,680/8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
193
192/3
192/2
192/3
33,34
78
80
150,151/1
33,34
33,34
81
79/1
1/42
7
190/4,198
43
213/2
4339/7
4341/1
Br. Zahteva
KPA35150
KPA35151
KPA35152
KPA35153
KPA35154
KPA35360
KPA47444
KPA48137
KPA48924
KPA48925
KPA33488
KPA53712
KPA53713
KPA53717
KPA53718
KPA53719
KPA53720
KPA53722
KPA31704
KPA91503
KPA01343
KPA91514
KPA91612
KPA10608
KPA13464
KPA00988
KPA20116
KPA39539
KPA31729
KPA21763
KPA26555
KPA42302
KPA55144
KPA44475
KPA00709
KPA22378
KPA22379
KPA22380
KPA06858
KPA14869
KPA16291
KPA17650
KPA24141
KPA24143
KPA90368
KPA91497
KPA21381
KPA22996
KPA91256
KPA91257
KPA91261
KPA91636
KPA91637
KPA91638
KPA91639
KPA91646
KPA51121
KPA51122
KPA51123
KPA51124
KPA51125
KPA10549
KPA91614
KPA17544
KPA91615
KPA13751
KPA13753
KPA13755
KPA91366
KPA91476
KPA91477
KPA91582
KPA91607
KPA91445
KPA91382
KPA91370
KPA91440
KPA91375
KPA91538
KPA91539
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
9
Opština
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Kadastarska zona
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pishtan/Pistane
Ruhot/Ruhot
Sige/Siga
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Turjake/Turjak
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Bajcine/Bajcina
Bajcine/Bajcina
Ballovc/Balovac
Ballovc/Balovac
Ballovc/Balovac
Ballovc/Balovac
Bellopoje/Belo Polje
Doberdol/Dobri Do
Dobratin/Dobrotin
Dobratin/Dobrotin
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Grad/Selo
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Peje/Pec
Pishtan/Pistane
Ruhot/Ruhot
Sige/Siga
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Sverke/Svrke
Turjake/Turjak
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Bajcine/Bajcina
Bajcine/Bajcina
Ballovc/Balovac
Ballovc/Balovac
Ballovc/Balovac
Ballovc/Balovac
Bellopoje/Belo Polje
Doberdol/Dobri Do
Dobratin/Dobrotin
Dobratin/Dobrotin
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Ulica
Br. Ulice
N/A
N/A
Ramiz Sadiku
N/A
N/A
N/A
N/A
Krivoglavlje
N/A
N/A
Mlakovine
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vitomirica
Iva Strugara
Iva Strugara
Iva Strugara
Vitomirica
N/A
Prvi Reon,
N/A
N/A
Zarevci-Potok
Bredje-Kruskar
Jernin Grad
Bredje-Kruskar
Alijeva Mahala
N/A
Belasica - Ispod Kuc
Belasica
Biocanin - Dvoriste
Biocanin - Ispod kuce
Biocanin - Zabran kod
Biocanin - Pod kucom
Biocanin-Ispod Kuce
Biocanin - Njiva kod
Biocanin - Kod bunara
Biocanin - Kod bunara
Biocanin - Vise kuce
Marino Brdo-Ispod
N/A
Scekic Mala
Scekic Mala
Tairovic Mala-vise
Marino Brdo-Ispod
Marino Brdo Ispod
Marino Brdo-Ko Put
Biocanin - Vise kuce
Marino brdo
Marino Brdo
Marino brdo
Marino brdo
Suvi do
N/A
N/A
Knezevic Mahala
Zabrek
Kollaci
Kolaci-Kod Kuce
N/A
Djokici Njiva, Kod Kuce
Biocanin- Jasebina
Biocanin-Vishe Kuc
Bicanin- Livada
Bicanin- Bashta
Kolenica-Kraj Kuce,
Kolenica-Ispod puta
Knezevic Mahala
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
br.76
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
4334/3
4337
462/2
4361/8
4361/1
583
2774,2976,3007,3021
4361/5
80/3,80/4
7/2,7/3
254
65/44
252/5
252/6
66/3
65/38
203/1,165/3,167,168
384/4
2075/1
2177/3
4352,4353
4356
4357
2261,2262
385/5
2181/2,2181/3,2181/5
1007,1008,1009
1250,1251,1252
483/1
353/1
440/3
354/2
956,957
584/3
568
569
759
761
751
754
755/2
763
764
765
760
2594
1473,1474,1475
1211
1318
1244
2589
2591
2617
758
2600
2601
2601,2601
2602
2962
367
599,600/1,600/2
397
559,560
609,610
578/1,578/2
1401/1
1464,1465
750/1
767/2
784/1
792/2
583/1,583/2,584/1
420
96,97,98
161/1
164/1
177/1
1168
1169
1182
Br. Zahteva
KPA91540
KPA91563
KPA00410
KPA08510
KPA91583
KPA00472
KPA01308
KPA23701
KPA91376
KPA91575
KPA17939
KPA28668
KPA91428
KPA91463
KPA91651
KPA91654
KPA17761
KPA44727
KPA51023
KPA91342
KPA91367
KPA91368
KPA91369
KPA91379
KPA91577
KPA91669
KPA25818
KPA25821
KPA06085
KPA06087
KPA06092
KPA06633
KPA06730
KPA06016
KPA07243
KPA07244
KPA24103
KPA24111
KPA24114
KPA24116
KPA24119
KPA24121
KPA24123
KPA24126
KPA24131
KPA14664
KPA08183
KPA08876
KPA08878
KPA08930
KPA14659
KPA14661
KPA14669
KPA24130
KPA24602
KPA24607
KPA24611
KPA24613
KPA24681
KPA25104
KPA25107
KPA25112
KPA25113
KPA25117
KPA25208
KPA25988
KPA25989
KPA26097
KPA26098
KPA26100
KPA26101
KPA26273
KPA28106
KPA34191
KPA35300
KPA35301
KPA35302
KPA37096
KPA37097
KPA37101
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
10
Opština
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Kadastarska zona
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumosh/Dumos
Dumosh/Dumos
Dumosh/Dumos
Dumosh/Dumos
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Kërpimeh/Krpimej
Kërpimeh/Krpimej
Kërpimeh/Krpimej
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Lluzhan/Luzane
Lupc i Poshtem/Donje
Lupc i Poshtem/Donje
Merdar/Merdare
Merdar/Merdare
Merdar/Merdare
Metergoc/Medregovac
Metergoc/Medregovac
Miroc/Mirovac
Miroc/Mirovac
Miroc/Mirovac
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Grad/Selo
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumnice e Poshtme/
Dumosh/Dumos
Dumosh/Dumos
Dumosh/Dumos
Dumosh/Dumos
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Gllamnik/Glavnik
Kërpimeh/Krpimej
Kërpimeh/Krpimej
Kërpimeh/Krpimej
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Laushe/Lausa
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Livadice/Livadica
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Llapashtice e Eperme/
Lluzhan/Luzane
Lupc i Poshtem/Donje
Lupc i Poshtem/Donje
Merdar/Merdare
Merdar/Merdare
Merdar/Merdare
Metergoc/Medregovac
Metergoc/Medregovac
Miroc/Mirovac
Miroc/Mirovac
Miroc/Mirovac
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Ulica
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Gornji Licani
Gornji Licani
Gornji Licani
Gornji Licani
Gornji Licani
Suvi Do - Suvi Do
N/A
N/A
N/A
N/A
Polanica-Preko Jar
Polanica-Kod Topal
Obrazda-Kod Xami
Obrazda
N/A
N/A
N/A
Zaqtovica
N/A
Via- Ner Shpija
Via- Ner Shpija
Via-Ara te Ulla
Livadicko Pole
Livadicko-Polje
N/A
Livadicko Polje
N/A
N/A
N/A
Livadic
Livadice-Dvori
Livadicko Polje
Trsevina - Trsevin
Luga Mala-Kod Buka,
Grcaci-Kod Plevnje,
Grcaci-Kod Sume
Jeremica Zabran-Ul
Jeremica Zabran-Ul
Jeremica Zabran.Ul
Jeremica Zabran-Ul
Abalovic Mala Kod Kuce
Trshevina-Trshevina
Brdo-Divljar
Luga Mala- Ispod Puta
Abalovic Mala-Kod
Trshevina-Trshevin
Trsevina-Trsevina
N/A
N/A
N/A
N/A
Velici-Livada
N/A
Abalovic Mala-K.Ku,
Kodra-Plepa
Jeremica zabran
Kod Kuce
Kuke-Kuke
Kolic Mala
N/A
N/A
Colica-Brda
N/A
Sjekiraca-Slivak
Ajetovic Mahala
Ajetovic Mahala PR
Poxhare-Poxhare
Crepana-Crepana
Crepana-Crepana
Malo Janjevo-Janje
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1194
1217/1
2133
1781/1
1782/1
1782/2
1788
1793
1794
1936
1786/1
1786/2
1789
1790
1795
1867
355/1
457/1,457/2,457/3,458
863/1
867/1,868,869
1118
1049
1418,1419
1442,1443
1083,1084,1085,1086
936
938,944,945
1315/1,1318,1320,1321
1014,1015,1016
1607
1624
1644
60,61
200/3
200/2
322,323
148/2
151/4
147
442/1
134/2
336,337
2473/1
2970,2971
3084,3085,3086
3463,3464,3465
618
619
620
622
678
2459
2887/1
N/A
2955/1,2955/2,2956/1,2956/2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
679,680
2457
2473/1
144
145
158
159
580/1,580/2
685,686,687
699,734
3344,3345,3346,3347
621
392,393/1
58,59
1445
21,22,23
24,25,26,27
430
1160
326
80,81
219
263/2
1225/3
1064/2
1434
Br. Zahteva
KPA37102
KPA38537
KPA38543
KPA48962
KPA48963
KPA48964
KPA48966
KPA48967
KPA48968
KPA48969
KPA53762
KPA53763
KPA53764
KPA53765
KPA53767
KPA53768
KPA25784
KPA25785
KPA25787
KPA90414
KPA16163
KPA16176
KPA16184
KPA16185
KPA16072
KPA16070
KPA91578
KPA13253
KPA14121
KPA90434
KPA90436
KPA90437
KPA08292
KPA13945
KPA13946
KPA25282
KPA32276
KPA32282
KPA32285
KPA36525
KPA37070
KPA25285
KPA13598
KPA16350
KPA16356
KPA16363
KPA18053
KPA18054
KPA18056
KPA18058
KPA18059
KPA18075
KPA19153
KPA19158
KPA30543
KPA30550
KPA30551
KPA37113
KPA37114
KPA37119
KPA37120
KPA50194
KPA91197
KPA91420
KPA91660
KPA18057
KPA91441
KPA44548
KPA44561
KPA44993
KPA44994
KPA13850
KPA42057
KPA50941
KPA06065
KPA06072
KPA34020
KPA06266
KPA06267
KPA06268
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
11
Opština
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Kadastarska zona
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Pakashtice e Eperme/
Pakashtice e Eperme/
Pakashtice e Eperme/
Pakashtice e Poshtme/
Pakashtice e Poshtme/
Pakashtice e Poshtme/
Penuhe/Penduha
Penuhe/Penduha
Penuhe/Penduha
Peran/Perane
Peran/Perane
Peran/Perane
Peran/Perane
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Revuq/Revuce
Revuq/Revuce
Revuq/Revuce
Revuq/Revuce
Sfeqel/Svetlje
Shakovice/Sakovica
Shakovice/Sakovica
Shakovice/Sakovica
Shtedim/Stedim
Shtedim/Stedim
Shtedim/Stedim
Shtedim/Stedim
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Poshtem/Donji
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Turucice/Turucica
Turucice/Turucica
Turucice/Turucica
Turucice/Turucica
Zakut/Zakut
Grad/Selo
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Obrançë/Obrandža
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Orllan/Orlane
Pakashtice e Eperme/
Pakashtice e Eperme/
Pakashtice e Eperme/
Pakashtice e Poshtme/
Pakashtice e Poshtme/
Pakashtice e Poshtme/
Penuhe/Penduha
Penuhe/Penduha
Penuhe/Penduha
Peran/Perane
Peran/Perane
Peran/Perane
Peran/Perane
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Revuq/Revuce
Revuq/Revuce
Revuq/Revuce
Revuq/Revuce
Sfeqel/Svetlje
Shakovice/Sakovica
Shakovice/Sakovica
Shakovice/Sakovica
Shtedim/Stedim
Shtedim/Stedim
Shtedim/Stedim
Shtedim/Stedim
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Eperm/Gornji
Siboc i Poshtem/Donji
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Surkish/Surkis
Turucice/Turucica
Turucice/Turucica
Turucice/Turucica
Turucice/Turucica
Zakut/Zakut
Ulica
Br. Ulice
Malo Janjevo-Janje
Crepana-Crepana
Malo Janjevo-Janje
Crepana-Crepana
N/A
N/A
Goles-Livad Pod Ku
Goles-Ispred Kuce
Pecanska Mala
Pecanska Mala
Pecanska Mala
Pecanska Mala
Lugu Malit
Pecanka mala-Ovlir
Pecanska mala
Pecanska Mala
Pakashtica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Topala-Kod Treshne,
Shishmanovac- Kod K
Sojiste-Kod Kuce
Sojiste-Kod Kuce
Labske Njive-Selo
Labske Njive-Kod K
Velike Polje- Plac
N/A
Crepana
Veliko Polje-Veliko Polje
Fusha-Gornji Rasadnik,
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Mecersko Brdo-Mece
Mecersko Brdo-Poto
Utrine-Prevara
Mecersko Brdo-Mece
N/A
Sismanovac Do Puta
Sismanovac
Sismanovac-Preko p
Sismanovac
Sismanovac-kod kuc
Sismanovac
Sismanovac
Sismanovac
Sismanovac-Kod Kuc
Sismanovac
N/A
Sismanovac-Kod Kuce
Sismanovac-Kod Kuc
N/A
N/A
Barica-Barica
Barica- Barica
Barica-Barica
Barica-Barica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ukina glavica-Djuko
Selo-ispod kuca
Selo- njiva kod
Selo- krsh
Kljuc-kod laba
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
1435
1066
1436
1068/2
87,89,90,91,92
1070
1609/12
1609/8
1558/3
1545/1,1545/4
1546/2
1554/2
1736/1
1515/3
1554/1
1713
551
1008,1009
1550
62/2, 63/2
146
147
Br. Zahteva
KPA06270
KPA06271
KPA06272
KPA06273
KPA16161
KPA27914
KPA06398
KPA06406
KPA25163
KPA34002
KPA34004
KPA34005
KPA38106
KPA39020
KPA39023
KPA52089
KPA91475
KPA13031
KPA13032
KPA27397
KPA33442
KPA91619
598,599/1,599/2,599/3,600,601
KPA01017
664/1,664/3,664/4,667/3 KPA01029
609/2,611/4
KPA01028
94/1
KPA08458
99/2
KPA08460
519/3
KPA26125
520/3
KPA26126
2549/1
KPA08350
2640/1
KPA08372
1070
KPA27127
2639/1, 2639/5, 2639/6 KPA08371
1057/2,1059/4,1059/8,1059/9
KPA34140
537
KPA49517
709
KPA49520
358
KPA34107
708
KPA34122
16,17,18,19
KPA33198
59/5
KPA01020
58/1,58/3
KPA27541
171
KPA31347
428
KPA31370
433
KPA31372
33,34
KPA36535
439
KPA36714
581
KPA35589
583
KPA35591
584
KPA35593
571
KPA35596
588
KPA35600
680
KPA35606
570
KPA35615
572
KPA35617
582
KPA35619
686/2
KPA35620
587
KPA35621
686/1
KPA35622
685
KPA35623
422
KPA35585
179
KPA06037
155
KPA06043
89/3,89/4
KPA06611
89/1,89/2
KPA25139
89/7
KPA27527
89/8
KPA27528
157/1
KPA28064
315/2
KPA40042
318
KPA40043
490/1
KPA43288
490/1
KPA43289
490/2
KPA43290
490/2
KPA43291
89/5
KPA43293
89/6
KPA43294
443
KPA35271
452
KPA35320
453
KPA35321
497
KPA35325
167/1
KPA30814
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
12
Opština
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Kadastarska zona
Zakut/Zakut
Zakut/Zakut
Zakut/Zakut
Barileve/Bariljevo
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Cagllavice/Caglavica
Cagllavice/Caglavica
Cagllavice/Caglavica
Dragoc/Dragovac
Dragoc/Dragovac
Dragoc/Dragovac
Gracanice/Gracanica
Hajvali/Ajvalija
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Llapllaselle/Laplje Selo
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Obiliq/Obilic
Orlloviq/Orlovic
Orlloviq/Orlovic
Preoc/Preoce
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Grad/Selo
Zakut/Zakut
Zakut/Zakut
Zakut/Zakut
Barileve/Bariljevo
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Eperme/Gornja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Bernice e Poshtme/Donja
Cagllavice/Caglavica
Cagllavice/Caglavica
Cagllavice/Caglavica
Dragoc/Dragovac
Dragoc/Dragovac
Dragoc/Dragovac
Gracanice/Gracanica
Hajvali/Ajvalija
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Kolovice/Kojlovica
Llapllaselle/Laplje Selo
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Matican/Maticane
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Nente Jugoviq/Devet
Obiliq/Obilic
Orlloviq/Orlovic
Orlloviq/Orlovic
Preoc/Preoce
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Ulica
Br. Ulice
Kljuc-kod laba
Belacica-Belacica
Belasica-Belasica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vrbovcic kod mosta
N/A
N/A
N/A
Golema Njiva, Kod Kuce
Gladnice
Qerkeshko Groblje
N/A
N/A
N/A
N/A
Celije
N/A
Prisije
Mesto Zv.Zlatarska
N/A
N/A
N/A
N/A
Fshat-Fshat
N/A
Bare-Bare
Bare-Bare
Bare-Stamenkovica
Bare-Stamenkovica
Bare-Stamenkovica
Bare-Stamenkovica
Bare-Stamenkovica
Lugovi-Lugovi
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dardanija Ulica VI
Kocagija
Kocagija
Staro Lojze
N/A
N/A
Ace Marovica
Moravska
N/A
Zanatska (Nikole Tesle)
Tanaska Rajica
Nazim Gafurri
Bolnica,Kninska
Bela Cesma
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
59
N/A
205
N/A
10 (30a)
23a
br.19
N/A
N/A
Br. Parcele
167/3
33/1
6/3, 7
1303,1304/2
1429/1
126/2
822
782
533
580
1149/1
527,528,529
1303
527,528,529
1311
526
576
469/4
470/3
482/3
1502/2
1341/1
1502/1
561/1,561/2
767/1
978/1
1513/1,1514/1,1515/1
1244/3
1624/1
1015,1016,1017,1018
360/1
90/1,92
1961/5
865/6
130/1
932/2
935/2
272,273,274
1134,1135
294/3
597/1,597/2
211/1,211/5
930/5
492/2
818
317/1
P-71914021-00163-0
543/1,543/2
171/1
171/2
194/2
194/3
194/4
194/6
194/7
373,375
401/2,402
179/1
178/2
1246
44/11
55/2
660/3
827/9
827/9
7563/2
7476/1
943/1,943/2,943/3
944/4,944/5
1244
2554/5
2569/1
2569/2
6611/6
677/2
5973/2
7070/2
4976/2
4406/5
N/A
Br. Zahteva
KPA30815
KPA30823
KPA33416
KPA21764
KPA37586
KPA39160
KPA47996
KPA47998
KPA49632
KPA49638
KPA00506
KPA07005
KPA32287
KPA39630
KPA39666
KPA49630
KPA49636
KPA38202
KPA38204
KPA38206
KPA06427
KPA06428
KPA06433
KPA10408
KPA34688
KPA34690
KPA00114
KPA13808
KPA23255
KPA21850
KPA45292
KPA53652
KPA48746
KPA11383
KPA34053
KPA38238
KPA38241
KPA16379
KPA10035
KPA32190
KPA11113
KPA14184
KPA14385
KPA16394
KPA44971
KPA06390
KPA10249
KPA13039
KPA21213
KPA21214
KPA21216
KPA21217
KPA21218
KPA21220
KPA21221
KPA25598
KPA25599
KPA34047
KPA49483
KPA06530
KPA06499
KPA51662
KPA25585
KPA91203
KPA91204
KPA01025
KPA00727
KPA08034
KPA08037
KPA08955
KPA10621
KPA13869
KPA13870
KPA14647
KPA27911
KPA33074
KPA34558
KPA37860
KPA91584
KPA13397
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
13
Opština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Kadastarska zona
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Sofali/Sofalija
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Trude/Trudna
Trude/Trudna
Trude/Trudna
Trude/Trudna
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Gornjaselle/Gornje Selo
Jabllanice/Jablanica
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lutogllave/Ljutoglav
Lutogllave/Ljutoglav
Lutogllave/Ljutoglav
Lutogllave/Ljutoglav
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Grad/Selo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Slivove/Slivovo
Sofali/Sofalija
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Sushice/Susica
Trude/Trudna
Trude/Trudna
Trude/Trudna
Trude/Trudna
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Vranidoll/Vrani Do
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Dojnice/Dojnice
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Drajciq/Drajcici
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Dushanove/Dusanovo
Gornjaselle/Gornje Selo
Jabllanice/Jablanica
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Korishe/Korisa
Llokvice/Lokvica
Llokvice/Lokvica
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lubizhde/Ljubizda
Lutogllave/Ljutoglav
Lutogllave/Ljutoglav
Lutogllave/Ljutoglav
Lutogllave/Ljutoglav
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Ulica
Naselje Bela Cesma
Naselje Bela Cesma
Naselje Bela Cesma
Vise Kuce,
N/A
Breg
Laz, Vise baste, Laz
Breg
N/A
Lekoviti potok
Prsen zabe
N/A
Stara Trudna
Ornica
N/A
N/A
Kulina Kod Krsa
Musovici
Musovici
Musovici
Musovici
Musovici
Musovici
Duge Njive- Duga Nj
Buka-Buka
Strana-Durine Liva
Bulanjica-Balanica
Blato-Buraljevac
N/A
N/A
N/A
Drajcici-Kod Stale
Drajicici
Drajicici-Kucni Pla
N/A
Sello-Okucnica
N/A
N/A
N/A
Sello-do puta
Sello
Gornje Selo-Potok
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Korita Reka
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bezimeni
N/A
N/A
N/A
N/A
Recica
Selo-pored reke
N/A
Ograda Kika-Gornja
N/A
N/A
N/A
N/A
Musnikovo-Basta
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Osoje Musnikovo-Ko
Osoje Musnikovo-Ba
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
1360,1363,1364
1228,1229
1165
1086,1097,1102
1156
485/2
1200,1243
1487
774
202
203
166/1
169/1
59
548/2
548/3
548/4
548/5
548/6
548/8
691
1348
1395
350
1639
1648
1101
1105
906
1101
1105
131
518/4
303,304
112
142/2
508/7
508/9
1135/1
1288
1656
2477/2
1644
3317/11
244/2
2913
1211
2905,2906
1824/2
1144/1,1144/2
296
1059/1
1162/1
1813/1
1826/3
1378/1
1476
1829/7
1346/2
1758/2
1616/1
50
147/2
458/5
15/6
1240
1516
1780
1477
1481
1606
1556
1603
1520
1467
1490
Br. Zahteva
KPA13399
KPA13400
KPA13401
KPA10069
KPA21684
KPA21942
KPA37787
KPA52512
KPA91425
KPA06729
KPA06731
KPA91415
KPA21510
KPA21511
KPA26334
KPA26336
KPA36750
KPA36756
KPA36757
KPA36758
KPA36759
KPA36760
KPA36762
KPA24684
KPA24695
KPA28457
KPA31808
KPA48201
KPA49706
KPA39860
KPA39862
KPA47271
KPA31154
KPA31155
KPA13157
KPA19201
KPA20063
KPA33604
KPA33606
KPA54400
KPA54401
KPA91439
KPA43355
KPA14492
KPA14170
KPA14491
KPA14613
KPA14614
KPA28044
KPA56565
KPA33693
KPA13126
KPA13801
KPA14112
KPA33860
KPA42186
KPA44497
KPA44499
KPA44656
KPA44752
KPA56415
KPA56695
KPA44494
KPA91658
KPA22931
KPA22934
KPA22937
KPA08006
KPA14562
KPA35207
KPA35209
KPA35980
KPA35985
KPA35992
KPA35994
KPA35998
KPA36377
KPA47335
KPA47336
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
14
Opština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Kadastarska zona
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Pllanjan/Planjane
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smaq/Smac
Smaq/Smac
Smaq/Smac
Smaq/Smac
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Grad/Selo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Mushnikove/Musnikovo
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Novak/Novake
Pllanjan/Planjane
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Serbice e Poshtme/Donja
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smac/Smac
Smaq/Smac
Smaq/Smac
Smaq/Smac
Smaq/Smac
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Sredske/Sredska
Ulica
Osoje Musnikovo-Ko
Musnikovo-Basta
N/A
N/A
N/A
Maushin Breg
Maushin Breg
Pod Pashin Zabea
D.Potok-Potok
Slaniste Ispod Puta
Branet-Branet
Nistre
Kamenica-Branet
Vise Jaza-Do Jaza
Goleme Njive
Branet-Branet
N/A
N/A
N/A
D.Potok-Potok
Pod Jaz-Pod Jaz
D.Potok-Potok
Branes-Branes
Kopac-Kopac
Ortakol
Knjaza Milosa
Ortokol
N/A
Atmejdan
N/A
N/A
N/A
Keqishte
N/A
N/A
Balzaku
N/A
N/A
N/A
Luzagilak
N/A
N/A
N/A
Belo Drvo-Belo Drvo
Leska-Leska
Leska-Leska
Belo-Drvo-Belo Drv
Belo-Drvo
Leska-Leska
Leska-Leska
N/A
Ograde-Ograde
Ograde - ograde
Likinciki-Likince
Ograda-Ograda
N/A
Ograda-Ograda
Kerlishke-Berliske
N/A
N/A
N/A
N/A
Stara Reka Greb
N/A
Stara sela-Greb
Stara Sela-Greb
N/A
Zavrtlak
Ravenj-Brdo
Pudarnica-Planjans
Palicici-Lazarevo
Palicici-Bascica
Palicici-Bascice
Palicici-Ogarov Tr
Ravenj Tranj-Sanic
Sevske Njive-Konop
N/A
N/A
Palicici-Kosara
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1525
1852
1518
1531
429/3
19/1
30/1
64/1
83,84/1,85/1
277
391
424/1
590/1
749/2
763/1
779/1
84/2
409/2
410/2
88/1
626/1
98/1,98/1
565/1
2568,2569
7006/1,7009/1
34
1913/13,1913/35,1913/90,1913/84
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6997/1
10164
6973/2
7278/2
5274
7278/1
5275
5285
7062/1
7220/1
7941/2
7934/4
7123/2
5380/10
5712/2
7880
604/2,605/2
353/1
380/1
603/2,604/1
603/1
353/2
380/3
605/1
220/1,221/1
214/1
528/2
213/2
163/2
222/2,224/1
460/3
33/5
723/1
45/2
211/1,211/2
394/1,395/1;
393
394/3
395/3
394/2,395/2
311,312,313
5191
3081
1362
3667
2498
2513
3593
1131
5378
3665
1345
Br. Zahteva
KPA47337
KPA50601
KPA90739
KPA90740
KPA24633
KPA33373
KPA33374
KPA33377
KPA33378
KPA33381
KPA33391
KPA33392
KPA33393
KPA33394
KPA33396
KPA33398
KPA48586
KPA48600
KPA48602
KPA48841
KPA48849
KPA08703
KPA08724
KPA21344
KPA08113
KPA08750
KPA10248
KPA11579
KPA11598
KPA11603
KPA11604
KPA11605
KPA11606
KPA11607
KPA11677
KPA11740
KPA21028
KPA21031
KPA22116
KPA28090
KPA36938
KPA53754
KPA54995
KPA13136
KPA13278
KPA13279
KPA13280
KPA13282
KPA13284
KPA13285
KPA15142
KPA27296
KPA34630
KPA36079
KPA37204
KPA28464
KPA27285
KPA07046
KPA08356
KPA08366
KPA08606
KPA22692
KPA44528
KPA44529
KPA07033
KPA07036
KPA08608
KPA20108
KPA27092
KPA27265
KPA27859
KPA27868
KPA27870
KPA44006
KPA44016
KPA44028
KPA52400
KPA90024
KPA91411
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
15
Opština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtërpce/Šterpc
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Kadastarska zona
Verbiqan/Vrbicane
Zojz/Zojic
Zojz/Zojic
Bellacerke/Bela Crkva
Bratotin/Bratotin
Bratotin/Bratotin
Bratotin/Bratotin
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Krushe e Madhe/Velika
Opterushe/Opterusa
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Ratkoc/Ratkovac
Retije/Retimlje
Retije/Retimlje
Retije/Retimlje
Zocishte/Zociste
Zocishte/Zociste
Zocishte/Zociste
Drekoc/Drajkovce
Jazhine/Jazince
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Godanc i Poshtem/Donje
Godanc i Poshtem/Donje
Godanc i Poshtem/Donje
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Petroviq/Petrovic
Petroviq/Petrovic
Petroviq/Petrovic
Grad/Selo
Verbiqan/Vrbicane
Zojz/Zojic
Zojz/Zojic
Bellacerke/Bela Crkva
Bratotin/Bratotin
Bratotin/Bratotin
Bratotin/Bratotin
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Hoçë e Madhe/Velika
Krushe e Madhe/Velika
Opterushe/Opterusa
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Ratkoc/Ratkovac
Retije/Retimlje
Retije/Retimlje
Retije/Retimlje
Zocishte/Zociste
Zocishte/Zociste
Zocishte/Zociste
Drekoc/Drajkovce
Jazhine/Jazince
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Sushicë/Sušice
Godanc i Poshtem/Donje
Godanc i Poshtem/Donje
Godanc i Poshtem/Donje
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Muzeqine/Muzicane
Petroviq/Petrovic
Petroviq/Petrovic
Petroviq/Petrovic
Ulica
Br. Ulice
Smrekavo-Smrekavo
Gradje-Slon
Selo-Gropa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Baksina Strana
Petko Polje-Pet.Po
Baskina Strana-Mij
N/A
Kamenik-Kamenik
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Svetosavska (Ustanicka),
Paski Dol
Paski Dol
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Poski Dal
N/A
N/A
N/A
N/A
Kraiste-Kraiste
B.Vukmirovica
B.Vukmirica
Przina-Przina
Przina-Przina
N/A
N/A
N/A
N/A
Osmanica/Padina
Osmanica/Padina
Osmanica/Padina
Balaseva
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Staro Selo
Lug
Lug Gojov Put,Matice
Smajlagine njive lug
Smajlagine njive lug
Smajlagine Njive Lug
Smajlagine Njive Lug
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Selo Muzicane
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
Br. Zahteva
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1384
239/1,239/2
577/2
872
46/2
202/2 ,202/4
254/2, 254/5
1903
873/3,874/3
3028,3029
2923
3010,3011
III/2
2383
2571
355
N/A
400,401,402,403,407,408,409,410
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
657,658,659
2238
2385
2503
1360/deo
1524/1
1688/2
135/3
50/5
5369
5368
5367
5229
5228
5227
8690/2
135
4126,4127,4128
5438/1,5438/2
5385,5386
4899/2
1563/5
1563/7
5180
5181
1/9
252/2
414/2
108/1
708
710/3
712/4
732
274/1
1067/2,1068
1069
1100/2,1100/4
1174/2
1337
1375/2
224
225
291,292,293,294
872/2
216/2
1011/3
872/2,887
970/1
970/2
970/3
970/4
260
376
489
1118
1191,1192
1195
747/1
1011/2
28
64/21
195/1
KPA54271
KPA27400
KPA90659
KPA91409
KPA11658
KPA11669
KPA11670
KPA11627
KPA25081
KPA25085
KPA25245
KPA27198
KPA36460
KPA39117
KPA91623
KPA91624
KPA91625
KPA91626
KPA91627
KPA91628
KPA91629
KPA33516
KPA23492
KPA21304
KPA25445
KPA25446
KPA39243
KPA39244
KPA39245
KPA39246
KPA39247
KPA39248
KPA44459
KPA44501
KPA44815
KPA44817
KPA44954
KPA48951
KPA49261
KPA49262
KPA49264
KPA49265
KPA13829
KPA13609
KPA13612
KPA21396
KPA11453
KPA11454
KPA11456
KPA91464
KPA17079
KPA20048
KPA20049
KPA20050
KPA20051
KPA20054
KPA20055
KPA10048
KPA91363
KPA91395
KPA15211
KPA18389
KPA18390
KPA19397
KPA24170
KPA24171
KPA24173
KPA24174
KPA34217
KPA34219
KPA34221
KPA34223
KPA34224
KPA34225
KPA39682
KPA52439
KPA00199
KPA90460
KPA90465
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
16
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Racak/Racak
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Kuçicë/Kucica
Kuçicë/Kucica
Kuçicë/Kucica
Leçinë/Leocina
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Skenderaj/Srbica
Syriganë/Suvo Grlo
Syriganë/Suvo Grlo
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Dvoran/Dvorane
Dvoran/Dvorane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Reqan/Recane
Reqan/Recane
Reqan/Recane
Racak/Racak
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Baje/Banja
Kuçicë/Kucica
Kuçicë/Kucica
Kuçicë/Kucica
Leçinë/Leocina
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Skenderaj/Srbica
Syriganë/Suvo Grlo
Syriganë/Suvo Grlo
Delloc/Delovce
Delloc/Delovce
Dvoran/Dvorane
Dvoran/Dvorane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Leshan/Lesane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mohlan/Movljane
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Mushtisht/Musutiste
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Popolan/Popovljane
Reqan/Recane
Reqan/Recane
Reqan/Recane
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Orace
N/A
Selo-Rovs
Striesnica/Milosev
Krvava Stene/Bara
Selo/Ograde
Goleme Njive/Drang
N/A
N/A
Nerezine
Slogovo
Branjes/Krsevina
Slogovo
Kamenica
Kamenica
Slogovo
Mahala
Mahala
Kamenica
Kamenica
Nerezine
Nerezine
N/A
Nerezine
Nerezine
Nerezine
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Raiste
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dragica Mahala/Ogr
Dragica Mahala/Ogr
N/A
Bela rudina/Bigar
Bela Rudina/Bigar
Krzenica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bunariste/Luga
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
882
231,232,233,234
2128
5062/4
1288/3
279/3,280/3
451/4,452/2
1299/4,1300/4
1062/2
1881/1,1881/1,1881/2
336,337,339
394,398
50,51,52,85
737
395/1
1107
792,793
797,798
94/1
858/3,858/6
491/2
1453/2,1454/1,1454/3
1820
1094/1,1094/2,1094/3
1373/2
561/1
886/4,886/5
1216/1
211/1
73/1
211/3
523/1
523/2
211/4
326/1
326/3
523/3
523/4
1595/3
1595/2
193/1
1594/3
1594/2
1594/1
677/2
678/2
921/6
226/3
1126/3
369/3
1296/2
1297/2
629/1
677/2
884
357
664
661
1647/3
1647/2
1336/2
1012/2
1012/3
1650/3
1563/2
3592/3
3592/2
1155/2
3352/2,3353/2,3354/2
3552/1,3553/1,3554/1
467
59
33,34
730
61
207/3
818/1,819/1;819/4
460/2,461/2,462/2
KPA28172
KPA28267
KPA34218
KPA91467
KPA91469
KPA91471
KPA91472
KPA91473
KPA18419
KPA19360
KPA91361
KPA91362
KPA91412
KPA91408
KPA24655
KPA91373
KPA91443
KPA91444
KPA15806
KPA91470
KPA33907
KPA21620
KPA91448
KPA08002
KPA13056
KPA13903
KPA29992
KPA39893
KPA49319
KPA49320
KPA49324
KPA49325
KPA49326
KPA49328
KPA49329
KPA49332
KPA49333
KPA49335
KPA49341
KPA49342
KPA49346
KPA49355
KPA49356
KPA49357
KPA54104
KPA54105
KPA54113
KPA54114
KPA54117
KPA54118
KPA54125
KPA54131
KPA54137
KPA54140
KPA24824
KPA14228
KPA41054
KPA41055
KPA41057
KPA41058
KPA41066
KPA41603
KPA41604
KPA42036
KPA49491
KPA28119
KPA28122
KPA33826
KPA37698
KPA44079
KPA14846
kpa33556
KPA91378
KPA91396
KPA91659
KPA28459
KPA28472
KPA33448
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
17
Opština
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Kadastarska zona
Reqan/Recane
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Suharekë/Suvareka
Drobesh/Drobes
Drobesh/Drobes
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Gushice/Gusica
Gushice/Gusica
Gushice/Gusica
Gushice/Gusica
Kabash/Kabas
Kabash/Kabas
Kabash/Kabas
Mogille/Mogila
Novosellë/Novo selo
Pozharan/Pozaranje
Pozharan/Pozaranje
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Terstenik/Trstenik
Verboc/Vrbovac
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Druvar/Drvare
Druvar/Drvare
Hercegove/Hercegovo
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Grad/Selo
Reqan/Recane
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Sopije/Sopina
Suhareke/Suvareka
Drobesh/Drobes
Drobesh/Drobes
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Germove/Grmovo
Gushice/Gusica
Gushice/Gusica
Gushice/Gusica
Gushice/Gusica
Kabash/Kabas
Kabash/Kabas
Kabash/Kabas
Mogille/Mogila
Novosellë/Novo selo
Pozharan/Pozaranje
Pozharan/Pozaranje
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Sadovine e Cerkezve/
Terstenik/Trstenik
Verboc/Vrbovac
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Druvar/Drvare
Druvar/Drvare
Hercegove/Hercegovo
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Lumadh/Velika Reka
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Maxhunaj/Novo Selo
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Ulica
Br. Ulice
N/A
Sirako/Zelena
Rupe/Cuka
N/A
Siroko/Kod Reke
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bregovo Jaruga
N/A
Vakufski Zabran
Rakita
N/A
Dugomedja
Prekace dugomedja
N/A
Breska Kod Grozdja,
Golija
Breska Njiva Njiva
N/A
Selo u selu
Selo u selu
Seperin Siroka Rup
N/A
N/A
Slaniste
N/A
Zar
Zar
Svinjski Potok
Svinjski Potok
Svinjski Potok Kuc
N/A
N/A
N/A
Svinjski potok
N/A
Zar
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rajac
Rajac
N/A
Licanski Breg Oko
Licanski Breg Oko
Licanski Breg Oko
Licanski Breg Oko
Licanski Breg
Bukoska Dolina Pod
Bukoska dolina/Breg
N/A
N/A
Bara-Donje Njive
N/A
Veliko Polje
Veliko Polje
Veliko Polje
Veliko Polje
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Smonica Njiva, Selo kod
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1180/2
354/1,355/3,355/4,355/6
1223/5
30/2
340/7
354/3
355/1,355/2,355/7
1223/3,1223/4
883/1
441/5
137/2
913/2
740
102
687/2
934/3
515
72/3
862/5,864/4
1328/5
862/1
1328/1
325/1
325/3
1054/2
496/3
403
635/5
1277/6
1732/1
1720/3
346/1
347/1
348/1
1754,1755
1768
1722/2
250/1
1189/1
1730/1,1730/2
361/2
923/2
1990
916/1
1742
1991
916/2
2072
2073/2
N/A
571/1,571/2,572,566,567,568
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
578/6
578/4
578/1
578/2
232
341,342
654/1
32,33,504,505
152/3
121/2
85,86
127
127
127
127
187
1856
2149
1891
2099
2183
1918,1919
2350
1824
2314
762/3
765/3
179
Br. Zahteva
KPA33450
KPA14717
KPA14718
KPA26658
KPA91397
KPA28488
KPA28492
KPA28495
KPA07002
KPA25053
KPA06872
KPA31281
KPA36807
KPA36821
KPA37125
KPA38806
KPA39079
KPA47621
KPA15132
KPA15136
KPA15339
KPA54920
KPA37333
KPA37335
KPA46037
KPA34676
KPA37277
KPA50073
KPA50074
KPA07880
KPA23772
KPA24654
KPA24666
KPA24671
KPA37606
KPA37610
KPA46098
KPA23967
KPA23954
KPA07875
KPA36873
KPA36330
KPA06990
KPA25950
KPA25957
KPA91616
KPA91621
KPA91699
KPA01021
KPA00833
KPA31610
KPA31614
KPA31616
KPA31617
KPA91339
KPA91399
KPA91574
KPA91664
KPA27052
KPA07487
KPA91447
KPA91569
KPA91570
KPA91571
KPA91572
KPA01366
KPA11228
KPA24615
KPA00803
KPA10706
KPA10707
KPA11229
KPA11231
KPA11227
KPA11230
KPA06254
KPA06257
KPA10768
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
18
Opština
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Novobërdë/Novo Brdo
Kadastarska zona
Grad/Selo
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Nedakoc/Nedakovac
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Pantine/Pantina
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Prelluzhe/Priluzje
Reznik/Resnik
Reznik/Resnik
Ropice/Ropica
Ropice/Ropica
Sfaracak i Eperm/Gornji
Sfaracak I Poshtem/Donji
Sfaracak i Poshtem/Donji
Sllatine/Slatina
Sllatine/Slatina
Vërnicë/Vrnica
Vërnicë/Vrnica
Vërnicë/Vrnica
Vilanc/Viljance
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Dren/Dren
Dren/Dren
Dren/Dren
Kerligate/Krligate
Kerligate/Krligate
Sternac i Eperm/Gornji
Cifllak/Ciflak
Ramjan/Donje Ramnjane
Novobërdë/Novo Brdo
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Mihaliq/Mijalic
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Miraçë/Miroce
Nedakoc/Nedakovac
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Novolan/Nevoljane
Pantine/Pantina
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Prelluzhe/Priluzje
Reznik/Resnik
Reznik/Resnik
Ropice/Ropica
Ropice/Ropica
Sfaracak i Eperm/Gornji
Sfaracak I Poshtem/Donji
Sfaracak I Poshtem/Donji
Sllatine/Slatina
Sllatine/Slatina
Vërnicë/Vrnica
Vërnicë/Vrnica
Vërnicë/Vrnica
Vilanc/Viljance
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Dren/Dren
Dren/Dren
Dren/Dren
Kerligate/Krligate
Kerligate/Krligate
Sternac i Eperm/Gornji
Cifllak/Ciflak
Ramjan/Donje Ramnjane
Kllobukar/Klobukar
Ulica
Br. Ulice
Smonica Njiva, Selo kod
Smonica Njiva, Selo kod
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vise Sela Dvoriste, Vise
Zlakucane-livada
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Kuke Kula/Matica
N/A
Pestovo Kod K
N/A
N/A
N/A
Kuke
Kuke
N/A
Razala
N/A
N/A
Selo Kod Reke
N/A
Osoje Plac, Osoje Do
N/A
Balic/Dvoriste, Guvno
Lojze Agina Basta, Lojze
Vrnica Seliste
N/A
Adzin Potok Ispod, Kod
N/A
Seliste
Svracak kod Kuce
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Vorri Agjin/Adzin Grob
Bagdat
Nder uje/Pod vadu
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
225
692,693,694
567,569
380; 381;
492
541,542
555
493
95,96,97,104,105
560/1
509
292/1,292/2
565/1
565/2
693/3
409,410,411,434,435
251
499,502,522
253
259,260,261,262,263
353
419
447
II/62/4
209/1,209/2
173/1,173/2
1
221/2,222/1,223/1
1784,1785,1884,1933,1934
226,226,226,227,228,229,230,231
235,236,237
503
363
173/3
169,170/2
692,699,701
5
2089/16,2089/18
1869
583,638,651,705/7
583,638,651,705/7
583,638,651,705/7
405,378
409
739
17/1
254
1916
Br. Zahteva
KPA91359
KPA91360
KPA91661
KPA34108
KPA34135
KPA34138
KPA34139
KPA91579
KPA91662
KPA07733
KPA00368
KPA01364
KPA08373
KPA91608
KPA35052
KPA00373
KPA00722
KPA91438
KPA91564
KPA91565
KPA91566
KPA91609
KPA91610
KPA11442
KPA10766
KPA91419
KPA00244
KPA13165
KPA00728
KPA11312
KPA91404
KPA91462
KPA91405
KPA21810
KPA91343
KPA91513
KPA00969
KPA47780
KPA46171
KPA18396
KPA91423
KPA91424
KPA91312
KPA91519
KPA91426
KPA34566
KPA35910
KPA36396
Datum Obaveštenja
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
19
KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU
Decembar 2010
Br. 19
Objavljivanje
Šta treba da uradite u slučaju da verujete da imate pravni
interes za imovinu za koju je podnešen zahtev kod KPA?
Šta trebate da uradite ako smatrate da imate zakonsko pravo na
imovinu za koju je podnešen zahtev a koja se nalazi na dole pomenutoj listi ili našoj veb stranici?
1.
Ako ste primili pismeno obaveštenje od KPA o tome da je
podnešen zahtev za povrat imovine u kojoj se nalazite a smatrate da imate zakonsko pravo na tu imovinu; i već ste stupili u
kontakt sa kancelarijom KPA da biste učestvovali u postupku
vraćanja imovine, nema potrebe da u ovom momentu preduzimate bilo šta drugo.
2.
Ako mislite da imate zakonsko pravo na imovinu koja je navedena u prilogu, i niste primili pismeno obaveštenje od KPA,
morate se obratiti jednoj od kancelarija KPA u roku od 30
dana nakon objavljivanja da je zahtev primljen. U tom slučaju,
imate pravo na to da postanete strana u zahtevu.
3.
Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da iako je neko
drugi podneo zahtev za vraćanje imovine a Vi smatrate da
imate zakonsko pravo na tu imovinu, to ne mora da znači da
je njihov zahtev za vraćanje imovine pravovaljan. Ako smatrate
da imate bilo kakvo zakonsko pravo nad predmetnom imovinom, obratite se KPA i obavestite ih da želite da postanete
strana u zahtevu i da ga osporite u roku od 30 dana nakon što
ste obavešteni o podnošenju zahteva za povrat imovine.
4.
Postavši strana u zahtevu, bićete obaveštavani o stanju
postupka i imaćete pravo da pružate i dobijate informacije o
dokumentaciji koja se odnosi na zahtev podnešen KPA. Kada
postanete strana u zahtevu, bićete uvedeni kao “tuženi” po
zahtevu za vraćanje imovine.
5.
Da biste osporili zahtev i postali strana u zahtevu, morate ispuniti formular o učešću u zahtevu kod KPA najdalje u roku
od 30 dana nakon što je objavljeno da je zahtev primljen. Sve
kancelarije KPA imaju stručno osoblje koje će Vam pomoći da
ispunite ovaj formular.
6.
Ako želite da osporite zahtev, morate kancelariji KPA dostaviti
svu relevantnu dokumentaciju koja dokazuje imovinsko pravo
nad imovinom. To mogu biti:
Kupoprodajni ugovor
Posedovni list
Sudska odluka o pravu nad nepokretnosti
Potpisanu izjavu prodavca ili svedoka
Kopija katastarskog plana
Bilo koji dokument iz katastra
Odluka o dodeli imovine
Ugovor o korišćenju
Ugovor o zakupu
Ugovor o nasleđivanju ako je nosioc imovinskog
prava pokojnik
Računi o plaćanju komunalija
Računi o porezu
Privremena dozvola izdata od strane vlasti ili nosioca
imovinskog prava
VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO!
Ako mislite da imate pravo na imovinu za koju je podnešen zahtev za povrat, a koja se nalazi na dole pomenutoj listi ili
našoj veb stranici, obratite se što pre Kosovskoj agenciji za imovinu a u roku od 30 dana od datuma kada je zahtev podnešen.
U skladu sa članom 10.1 i 10.2 UNMIK Uredba 2006/50, koja je preinačena zakonom Skupštine Kosova Br. 03/L-079,
imate pravo da učestvujete u zahtevu ako za to imate pravnog osnova. Ako se ne prijavite u roku od 30 dana, KPA ili KPCC
može izdati nalog koji će uticati na Vaše imovinsko pravo nad predmetnom imovinom bez dodatnog upozorenja.
Ako ste već primili pismeno obaveštenje od KPA o tome da je zahtev za vraćanje imovine podnešen za imovinu koju trenutno
koristite, rok od 30 dana počinje sa danom kada ste primili pismenu obavest.
7.
KPA će proveriti sve informacije koje ste Vi kao “tuženi”
priložili kao i informacije koje su priložile osobe koje su podnele zahtev za vraćanje imovine (“podnosioc zahteva”). Ovo
uključuje proveru dokumentacije koju su priložile sve strane.
Osim toga, KPA može proveriti sve relevantne imovinske spise.
8.
Nakon što se zahtev za povrat imovine u potpunosti ispita
on će se izneti pred nezavisnu Komisiju za imovinske zahteve
Kosova (KPCC) radi donošenja odluke.
9.
U skladu sa zakonom Skupštine Kosova Br.03/L-079, kojim je
preinačena UNMIK Uredba 2006/50, KPCC ima nadležnost
da odluči o tome ko ima zakonsko pravo nad imovinom i ima
pravo da prihvati ili odbije zahtev za vraćanje imovine koji je
podneo “podnosioc zahteva”. Ako se ne slažete sa odlukom
Komisije, imate pravo žalbe Vrhovnom sudu Kosova.
10.
Konačna odluka Komisije za imovinske zahteve, ili u
slučaju žalbe odluka Vrhovnog suda Kosova je obavezujuća i
pravosnažna i neće biti ponovo razmatrana od strane bilo koje
pravne ili administrativne institucije Kosova.
11.
KPA će sprovesti odluku koju je doneo KPCC ili u slučaju
žalbe Vrhovni sud Kosova.
www.kpaonline.org
20
Vrsta Imovine: Stambena
Opština
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Klinë/Klina
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Malishevë/Mališevo
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Rahovec/Orahovac
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Viti/Vitina
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Zubin Potok/Zubin
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Rastavice/Rastavica
Rastavice/Rastavica
Ratish i eperme/Gornji
Ferizaj/Uroševac
Fshat I vjeter/Staro Selo
Kosin
Nekodin
Nerodime e eperme/
Nerodime e poshtme/
Rahovice/Rahovica
Rahovice/Rahovica
Dobriq/Dobric
Varosh/Djakovica Varos
Dobrushe/Dobrusa
Gjurakoc/Djurakovac
Gjurakoc/Djurakovac
Lubove/Ljubovo
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Zllakuqan/Zlokucane
Rufc u vjeter/Staro
Sllovi/Slovinje
Vrelle e Goleshit/GolesAstrazup/Ostrozub
Shipol/Sipolje
Verbnice/Vrbnica
Brestovik
Doberdup/Dobri do
Gllaviqice/Glavicica
Gllaviqice/Glavicica
Gllaviqice/Glavicica
Lubeniq/Ljubenic
Pejë/Peć
Pishtane/Pistane
Turjake/Turjak
Vragoc/Vragovac
Llapashtice e eperme/
Dragovc/Dragovac
Dragovc/Dragovac
Prishtinë/Priština
Sllivove/Slivovo
Sllivove/Slivovo
Rahovec/Orahovac
Kotorr/Kotore
Lecine/Leocina
Radisheve/Radisevo
Runik/Rudnik
Runik/Rudnik
Leshane/Lesane
Popolane/Popovljane
Gushice/Gusica
Bukosh/Bukos
Bukosh/Bukos
Dervare/Drvare
Dervare/Drvare
Hercegove/Hercegovo
Pantine/Pantina
Pestove/Pestovo
Pestove/Pestovo
Samadraxhe/Samodrez
Sllatine/Slatina
Svaraqak I poshtem/
Vernice/Vrnica
Vushtrri/Vučitrn
Dren/Dren
N/A
Okucnica
Dvoriste
Slobodana Popovica
Milosev Breg
N/A
N/A
N/A
N/A
Grbola
Grbola
Dobrigje-Seishte
Bezimeni
Srednja Dobrusa
Breg
N/A
Breg Njive, Trul
Brdo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Strane
N/A
N/A
Suvaje-Sevarine
Suvaje-Sevarine
N/A
Velje Petrovica
N/A
N/A
N/A
Abalovic Mala-Vode
Golema Njiva, Dvoriste
Kod Kuce
Bolnica,Kninska
Kucni Plac
N/A
Bore Vukmirovica
Kodra pres plevina
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Maden Kod Vodenica
Bukoska dolina/Breg
N/A
N/A
Selani Vise Kuce
N/A
Brdo, Seliste
N/A
Vise kule kula
Jasarova Njiva
Balic/Dvoriste
Osoje Plac, Osoje Do
N/A
Svracak kod Kuce
N/A
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
46
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
917/1,917/2
737
198
2328/1
604/2
532
624
653
1297
1518
1521
300
3303/10
49/1
391/2
606/6
507/1
249/1
124/1
158/36
244
1530
297
1354,1355
129
1086
682/1
130/1
150,151/1
84,85
79/1
213/2
2668/1
80/3,80/4
203/1
30
741
90/2,91
93
4406/5
1362
1083
156
752
292
729
1107
796
189/1
61
1080
654/1
570
245
332
84
647,648
259,260,261,262,263
254
1510
502
N/A
226,226,226,227,228,229,230,231
54
N/A
N/A
815,815
1868
583
KPA91635 KPA91493 KPA91515 KPA91530 KPA91340 KPA91529 KPA91504 KPA91526 KPA91490 KPA91485 KPA91700
KPA91502 KPA91537 KPA91491 KPA91489 KPA91631 KPA91698
KPA91488 KPA91644 KPA91427 KPA91597 KPA91377 KPA91450 KPA91622 KPA91499 KPA91516 KPA91568 KPA91506 KPA91366 KPA91451 KPA91607 KPA91375 KPA91482 KPA91376 KPA91421 KPA91486 KPA91533 KPA91511 KPA91512 KPA91584 KPA91496 KPA91398 KPA91630 KPA91494 KPA91508 KPA91481 KPA91373 KPA91442 KPA91332 KPA91659 KPA91532 KPA91574 KPA91520 KPA91484 KPA91507 KPA90624 KPA91510 KPA91565 KPA91492 KPA91505 KPA90507 KPA91495 KPA91521 KPA91483 KPA91422 28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
Br. Parcele
Br. Zahteva
Datum Objave
3303/2,3303/7
4352,4353
4356
4357
KPA91535 KPA91367 KPA91368 KPA91369 28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
Vrsta Imovine: Komercijalna sa Objektima
Opština
Gjakovë/Đakovica
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Grad/Selo
Ulica
Varosh/Djakovica Varos
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Bezimeni
Iva Strugara
Iva Strugara
Iva Strugara
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
www.kpaonline.org
21
Vrsta Imovine: Komercijalna bez Objekata
Opština
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
Deçan/Dečane
F.Kosovë/K.Polje
F.Kosovë/K.Polje
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjakovë/Đakovica
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Gjilan/Gnjilane
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Istog/Istok
Kaçanik/Kačanik
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Kamenicë/Kamenica
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Grad/Selo
Ulica
Baballoq/Babaloc
Drenoc/Drenovac
Drenoc/Drenovac
Dubovike/Dubovik
Lumebardhe/Ljumbarda
Rastavice/Rastavica
Ratish i eperme/Gornji
Shaptej/Saptej
Streoc i eperm/Gornji
Harilaq/Ariljaca
Miradi e eperme/Gornje
Babush/Srpski Babus
Crnille/Crnilo
Crnille/Crnilo
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Ferizaj/Uroševac
Fshat I vjeter/Staro Selo
Kosin
Kosin
Nerodime e eperme/
Nerodime e poshtme/
Nerodime e poshtme/
Nerodime e poshtme/
Nerodime e poshtme/
Nerodime e poshtme/
Rahovice/Rahovica
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Talinoc/Muhadzer
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Tankosiq/Tankosic
Zaskok
Bec
Dobriq/Dobric
Dobriq/Dobric
Janosh/Janos
Racaj/Racaj
Racaj/Racaj
Racaj/Racaj
Varosh/Djakovica Varos
Vraniq/Vranic
Vraniq/Vranic
Cernice/Cernica
Kmetoc/Verbica e KmeParallov/Paralovo
Banje/Banja
Bellopoje/Belo Polje
Cerkolez/Crkolez
Dobrushe/Dobrusa
Dobrushe/Dobrusa
Gjurakoc/Djurakovac
Istog I poshtem/Donji
Istog I poshtem/Donji
Istog/Istok
Istog/Istok
Kovrage
Lubove/Ljubovo
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Muzhevine/Muzevine
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Prekalle/Prekale
Shalinovice/Saljinovica
Suhogerlle/Suvo Grlo
Zhakove/Zakovo
Zhakove/Zakovo
Kacanik I vjeter/Stari
Kololec
Vaganesh/Vaganes
Vaganesh/Vaganes
Berkove/Berkovo
Berkove/Berkovo
Dersnik/Drsnik
Drenovqiq/Drenovcic
Gremnik/Grebnik
Gremnik/Grebnik
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Okucnica, Lugi Locit
Tresnjevo Kusljina
N/A
Livade Kod Sena
Cestaja
Ispod sela
Ciglanske Njive
Guvna
N/A
N/A
N/A
Slobodana Popovica
Milosev Breg
Kurtin Bunar
Kurtin Bunar
Reka Selo
N/A
N/A
Seliste Slivovena
Seliste Slivovna
Selo
Grbola
Kamen
Kamen
Kod Groblja
Kod Groblja
Ledine
Ledine
Lugine
Lugine
N/A
Utrine
Utrine
Vakaf Blato
Vakaf Blato
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bezimeni
N/A
N/A
N/A
N/A
Zepc
Zepc
Zepc
Bezimeni
N/A
N/A
Goles
N/A
N/A
N/A
Selo
Stublin
Srednja Dobrusa
Srednja Dobrusa
N/A
Duskaje
Duskaje
N/A
N/A
N/A
Njive Ademovica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rankovaca
Rankovaca
Kamenica
N/A
N/A
N/A
Belogradske Livade
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Leskovac
N/A
N/A
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
760,761
931,932,1023
934,934,936
78,79,80
763,764,765,766
912
113
299/6,300,301
187,188,189,190
229,230
461
554
692
58
987/12
455/2
1254/2,1254/3
1246
1253
2328/2
606
1033
1035
1331,1332,1333
182
235
1076
1143
1398,1399,1400,1402
1520; 1522
906
906
709
709
195
195
141
141
322
247/2
247/2
27,28
27,28
69
69
71/2
71/2
173/2
173/2
1261
1261
1362/2
1362/2
1514/2,1515/2
1514/2,1515/2
1545,1546
1545,1546
1715,1716/2
1715,1716/2
1777
1777
1395/2,1395/3
1395/2,1395/3
1787/2,1788/2
1787/2,1788/2
1012
1102,1103,1104
293,294
296
178/2
204/1
204/2,206/2
206/3
3303/5,3303/6
254
256,257
4228/2
114
1287
649
181
1233
846/1
123/2
74/15
30/3
39/2
264/3
264/2
292/3
745/1,745/2,745/3
331/2
117/3,117/4
117/9
254
108/1
122/3
122/9
102/1
136/1
137/3
126/6,126/7
395
3/10
4
134/4
2157
217
699
440/3
495/2
2073
56/31
579
768
Br. Zahteva
Datum Objave
KPA91436 KPA91466 KPA91487 KPA91418 KPA91410 KPA91634 KPA91357 KPA91585 KPA91480 KPA91461 KPA91588 KPA91657 KPA91528 KPA91527 KPA91605 KPA91668 KPA91336 KPA91337 KPA91338 KPA91531 KPA91341 KPA91599 KPA91600 KPA91437 KPA91446 KPA91576 KPA91335 KPA91587 KPA91374 KPA91387 KPA91393 KPA91394 KPA91478 KPA91479 KPA91391 KPA91392 KPA91389 KPA91390 KPA91365 KPA91371 KPA91372 KPA91400 KPA91401 KPA91541 KPA91542 KPA91543 KPA91544 KPA91545 KPA91546 KPA91547 KPA91548 KPA91549 KPA91550 KPA91551 KPA91552 KPA91553 KPA91554 KPA91555 KPA91556 KPA91557 KPA91558 KPA91559 KPA91560 KPA91561 KPA91562 KPA91613 KPA91407 KPA91652 KPA91653 KPA91353 KPA91601 KPA91602 KPA91603 KPA91536 KPA91333 KPA91334 KPA91606 KPA91567 KPA91381 KPA91386 KPA91383 KPA91534 KPA91468 KPA91633 KPA91667 KPA91416 KPA91417 KPA91523 KPA91524 KPA91364 KPA91465 KPA91648 KPA91649 KPA91650 KPA91666 KPA91641 KPA91642 KPA91643 KPA91645 KPA91655 KPA91656 KPA91525 KPA91406 KPA91617 KPA91618 KPA91604 KPA91474 KPA91413 KPA91498 KPA91500 KPA91501 KPA91647 KPA91349 KPA91346 KPA91347 28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
22
Opština
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Lipjan/Lipljan
Malishevë/Mališevo
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Mitrovicë/Mitrovica
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Podujevë/Podujevo
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prishtinë/Priština
Prizren/Prizren
Grad/Selo
Ulica
Gremnik/Grebnik
Jagode/Jagoda
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinafc/Klinavac
Klinë/Klina
Klinë/Klina
Kpuz
Petriq I ulet/Donji Petric
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Rudice/Rudica
Ribar i Madh/Veliko
Ribar i Madhe/Veliko
Ribar i Madhe/Veliko
Rufc i Vjeter/Staro Rujce
Rufc i Vjeter/Staro Rujce
Rufc i Vjeter/Staro Rujce
Rufc i Vjeter/Staro Rujce
Rufc i Vjeter/Staro Rujce
Rufc i Vjeter/Staro Rujce
Sllovi/Slovinje
Sllovi/Slovinje
Topliqane/Toplicane
Kijeve/Kijevo
Selac/Seljance
Shipol/Sipolje
Shipol/Sipolje
Shipol/Sipolje
Vinarc i Poshtem/Donje
Babiq/Babic
Babiq/Babic
Babiq/Babic
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Bellopoje/Belo Polje
Brezhanik/Brezanik
Brezhanik/Brezanik
Cverk/Svrke
Cverk/Svrke
Cverk/Svrke
Cverk/Svrke
Gllaviqice/Glavicica
Gllaviqice/Glavicica
Gllaviqice/Glavicica
Gllaviqice/Glavicica
Gllogjane/Glodjane
Krivogllave/Krivoglava
Krivogllave/Krivoglava
Krivogllave/Krivoglava
Krivogllave/Krivoglava
Krstoc/Krstovac
Krushec/Krusevac
Llabjan/Labljane
Pejë/Peć
Pejë/Peć
Ruhot/Ruhot
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Vitomirice/Vitomirica
Kerpimeh/Krpimej
Llapashtice e eperme/
Llapashtice e eperme/
Llapashtice e eperme/
Lluzhane/Luzane
Pakashtice e Poshtme/
Penuh e Poshtme/Donja
Penuh e Poshtme/Donja
Penuh e Poshtme/Donja
Penuh e Poshtme/Donja
Hajvali/Ajvali
Hajvali/Ajvali
Matican/Maticane
Sofali/Sofalija
Sushice/Susica
Gornjaselle/Gornjke Selo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Drenja
Drenja
Fongista
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Seliste
Pragonica-Kod kuce
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Donji Babici
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Brezanik
Gorazdevacko Polje
N/A
N/A
N/A
N/A
Donje Polje
Suvaje
Suvaje
Suvaje-Sevarine
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bezimeni
N/A
N/A
N/A
N/A
Prvi Reon, br.76
Vitomirica
Vitomirica
N/A
Abalovic Mala-K.Ku,
Kodra-Plepa
Pakashtica - selo
Selo Kod Kuce
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Gornje Selo-Potok
Br. Ulice
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Br. Parcele
355/1
216/1,226,227
913/1
933
938
927/7,927/9,927/10
99/35
474/19
303/23
10/6
142/1
142/1
142/1
203/5
203/5
203/5
205
205
205
164
164
164
203/1
203/1
203/1
204
204
204
143/3
143/3
143/3
165
165
165
142/2
142/2
142/2
140/2
140/2
140/2
143/2
143/2
143/2
203/4
203/4
203/4
203/3
203/3
203/3
206
206
206
1433
1439
1392
174
257
221/1
181
177
203/1,207/1
1136,1137
156/2
620
1903/2,1903/3
437
130,131
150
234
1072,1074
83
17,18
32/1
680/11
680/13
680/3
680/4
680/7,680/8
192/3
127/3
252/5
252/6
66/3
65/38
189/5
33,34
33,34
81
1/42
4339/7
4341/1
4334/3
4337
7
190/4,198
43
4361/1
192/3
7/2,7/3
385/5
2181/3,2181/5
2177/3
2261,2262
938,944,945
699,734
3344,3345,3346,3347
551
392,393/1
147
607/1,608/1,611/5,616/2,619,620/3,621/2,629/2,632/2,639,641/2,644,646,647/3,667/3,676/1,688,690/2
606/1,606/2,609/1,610,611/3,612,615/2,616/1,619/2,623,624,625,632/1,642,643/1,643/2,648/1,648/2,648/3,65
1,664/2,665/1,665/2,666,667/1,667/2,676/2
607/2,621/1,622,673,689,690/1
608/2,611/1,613/1,613/2,617,618/2,626,627,628,629/1,630,631,638,641/1,647/1,647/2,659/1,659/2,6
70,671,672,674,675,686,687
84
85
1176
485/2
774
1135/1
Br. Zahteva
Datum Objave
KPA91449 KPA91355 KPA91350 KPA91351 KPA91352 KPA91354 KPA91388 KPA91640 KPA91632 KPA91435 KPA91429 KPA91430 KPA91431 KPA91432 KPA91433 KPA91434 KPA91452 KPA91453 KPA91454 KPA91455 KPA91456 KPA91457 KPA91458 KPA91459 KPA91460 KPA91670 KPA91671 KPA91672 KPA91673 KPA91674 KPA91675 KPA91676 KPA91677 KPA91678 KPA91679 KPA91680 KPA91681 KPA91682 KPA91683 KPA91684 KPA91685 KPA91686 KPA91687 KPA91688 KPA91689 KPA91690 KPA91691 KPA91692 KPA91693 KPA91694 KPA91695 KPA91696 KPA91589 KPA91581 KPA91586 KPA91573 KPA91594 KPA91595 KPA91596 KPA91598 KPA91611 KPA91414 KPA91620 KPA91403 KPA91356 KPA91503 KPA91514 KPA91518 KPA91612 KPA91509 KPA91497 KPA91344 KPA91345 KPA91636 KPA91637 KPA91638 KPA91639 KPA91646 KPA91614 KPA91517 KPA91428 KPA91463 KPA91651 KPA91654 KPA91348 KPA91476 KPA91477 KPA91582 KPA91445 KPA91538 KPA91539 KPA91540 KPA91563 KPA91382 KPA91370 KPA91440 KPA91583 KPA91615 KPA91575 KPA91577 KPA91669 KPA91342 KPA91379 KPA91578 KPA91420 KPA91660 KPA91475 KPA91441 KPA91619 KPA91590 KPA91591 KPA91592 KPA91593 KPA91384 KPA91385 KPA91358 KPA91425 KPA91415 KPA91439 28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
23
Opština
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Prizren/Prizren
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Rahovec/Orahovac
Shtërpce/Šterpc
Shtime/Štimlje
Shtime/Štimlje
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Skenderaj/Srbica
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Suharekë/Suvareka
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Viti/Vitina
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Grad/Selo
Ulica
Lubizhde/Ljubizda
Ograda Kika-Gornja
Prizren/Prizren
N/A
Sredske/Sredska
Palicici-Kosara
Bellacerk
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Hoqe e Madhe/Velika
N/A
Drajkoc/Drajkovce
Balaseva
Godanc I poshtem/Donje N/A
Godanc/Godance
N/A
Banje/Banja
N/A
Banje/Banja
N/A
Banje/Banja
N/A
Banje/Banja
N/A
Banje/Banja
N/A
Banje/Banja
N/A
Kuqice/Kucice
N/A
Kuqice/Kucice
N/A
Kuqice/Kucice
N/A
Lecine/Leocina
N/A
Runik/Rudnik
N/A
Runik/Rudnik
N/A
Delloc/Delovce
Krvava Stene/Bara
Popolane/Popovljane
N/A
Popolane/Popovljane
N/A
Sopi/Sopina
Siroko/Kod Reke
Smire/Smira
N/A
Viti/Vitina
N/A
Viti/Vitina
N/A
Viti/Vitina
Rajac
Bukosh/Bukos
Bukoska Dolina Pod
Bukosh/Bukos
Licanski Breg
Bukosh/Bukos
Licanski Breg
Bukosh/Bukos
Licanski Breg
Bukosh/Bukos
Markove Livade
Bukosh/Bukos
Markove Livade
Bukosh/Bukos
Markove Livade
Bukosh/Bukos
N/A
Bukosh/Bukos
N/A
Bukosh/Bukos
N/A
Bukosh/Bukos
N/A
Bukosh/Bukos
N/A
Dervare/Drvare
N/A
Dervare/Drvare
N/A
Dervare/Drvare
N/A
Dervare/Drvare
N/A
Gojbule/Gojbulja
N/A
Grace
N/A
Grace
N/A
Grace
N/A
Grace
N/A
Grace
N/A
Grace
Seliste Basta
Hercegove/Hercegovo
N/A
Lumi i Madh/Velika Reka N/A
Lumi i Madh/Velika Reka N/A
Lumi i Madh/Velika Reka N/A
Lumi i Madh/Velika Reka Selo Kod Kuce
Lumi i Madh/Velika Reka Selo Kod Kuce
Lumi i Madh/Velika Reka Selo Kod Kuce
Lumi i Madh/Velika Reka Selo Kod Kuce
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje Vinog
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje Vinog
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje Vinog
Lumi i Madh/Velika Reka Veliko Polje Vinog
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Maxhunaj/Novo Selo
N/A
Mihaliq/Mijalic
Gurina
Mihaliq/Mijalic
N/A
Mihaliq/Mijalic
N/A
Mihaliq/Mijalic
N/A
Mihaliq/Mijalic
N/A
Mihaliq/Mijalic
N/A
Mihaliq/Mijalic
N/A
Mihaliq/Mijalic
Smonica Njiva, Selo kod
Mihaliq/Mijalic
Smonica Njiva, Selo kod
Miraqe/Miroce
N/A
Miraqe/Miroce
N/A
Miraqe/Miroce
N/A
Miraqe/Miroce
N/A
Miraqe/Miroce
Selo
Nadakoc/Nedakovac
Vise Sela
Nadakoc/Nedakovac
Vise Sela Kod Kuce
Novolan/Nevoljane
Gurine Kod Reke
Novolan/Nevoljane
Mocarnik
Novolan/Nevoljane
N/A
Novolan/Nevoljane
Obivik
Novolan/Nevoljane
Suvo Polje
Novoselle e begut/Novo N/A
Pestove/Pestovo
Kuke
Pestove/Pestovo
Kuke
Pestove/Pestovo
N/A
Pestove/Pestovo
N/A
Pestove/Pestovo
Selo Pestovo Kod K
Reznik/Resnik
N/A
Reznik/Resnik
Razala
Ropice/Ropica
N/A
Ropice/Ropica
N/A
Ropice/Ropica
Pole
Br. Ulice
Br. Parcele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1616/1
7879
1345
872
2571
355
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
657,658,659
2238
2385
2503
732
225
291,292,293,294
5062/4
1288/3
858/3,858/6
279/3,280/3
451/4,452/2
1299/4,1300/4
336,337,339
394,398
50,51,52,85
737
792,793
797,798
1820
33,34
730
340/7
1451/3
1991
916/2
2072
341,342
585
586/3
232
178
N/A
N/A
400,401,402,403,407,408,409,410
179,180,181/1,182/1,183,184,185,186,187/1,187/2
N/A
N/A
N/A
N/A
1048/1
N/A
639,640,641,728
511/1,512/1,513/1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
504,505
113
130/1,137
898
251
938
784
787/2,790
N/A
802
N/A
N/A
N/A
509/1,509/2,509/3,510/1,511/1,512/1,513/1
792,793,795,796,797,798,799
810,811,812,813,814,815,816,817,818,820,821
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
179
85,86
125,131
187
413,414,415,416,417
389
389
389
389
127
127
127
127
150
150
150
150
753
48
2350
116
469
481
720
867,868
1109
1224
1261
700
869,870
1222
803,804
1307
1321/1,1322/1
1325/1
759,760,761/1,762/2
803,804
569
225
692,693,694
116
277,278,279,280,281
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
493
499
104,105
107,108/1,108/2,109/2
951
131,132,162
565/2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
254,255,256,257,258,259,260
498,499,500,501,502/1,502/2,502/3,503
191
275
447
419
253
353
499,502,522
173/1,173/2
208/1
57
16
375
Br. Zahteva
Datum Objave
KPA91658 KPA91580 KPA91411 KPA91409 KPA91623 KPA91624 KPA91625 KPA91626 KPA91627 KPA91628 KPA91629 KPA91464 KPA91363 KPA91395 KPA91467 KPA91469 KPA91470 KPA91471 KPA91472 KPA91473 KPA91361 KPA91362 KPA91412 KPA91408 KPA91443 KPA91444 KPA91448 KPA91378 KPA91396 KPA91397 KPA91380 KPA91616 KPA91621 KPA91699
KPA91399 KPA90635 KPA90636 KPA91339 KPA00785
KPA90548 KPA90549 KPA00746 KPA10721 KPA90202 KPA90510 KPA91664 KPA90621 KPA90622 KPA90623 KPA91402 KPA52598 KPA01274
KPA90569 KPA90570 KPA90571 KPA90572 KPA91258 KPA91447 KPA01365 KPA01366 KPA01367 KPA91231 KPA91232 KPA91233 KPA91234 KPA91569 KPA91570 KPA91571 KPA91572 KPA91235 KPA91236 KPA91237 KPA91238 KPA10603 KPA10604 KPA11231 KPA90556 KPA90557 KPA90558 KPA90559 KPA90560 KPA90561 KPA90562 KPA90563 KPA90564 KPA90565 KPA90566 KPA90596 KPA90553 KPA90554 KPA90555 KPA90613 KPA90614 KPA91661 KPA91359 KPA91360 KPA10594 KPA10597 KPA90594 KPA91579 KPA91307 KPA91662 KPA90612 KPA90550 KPA91697 KPA91608 KPA00787 KPA01218
KPA91241 KPA91610 KPA91609 KPA91564 KPA91566 KPA91438 KPA91419 KPA10584 KPA90499 KPA91663 KPA90611 28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
www.kpaonline.org
24
Opština
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Vushtrri/Vučitrn
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Zubin Potok/Zubin Potok
Grad/Selo
Ulica
Br. Ulice
Ropice/Ropica
Pole Smonica
N/A
Sllatine/Slatina
Balic/Dvoriste, Guvno
N/A
Sllatine/Slatina
Lojze Agina Basta, Lojze N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Sllatine/Slatina
N/A
N/A
Stanoc I poshtem/Donje Selo Kod Kuce
N/A
Svaraqak I poshtem/Donji N/A
N/A
Vernice/Vrnica
Adzin Potok Ispod, Kod N/A
Vernice/Vrnica
Barnovac
N/A
Vernice/Vrnica
Barnovac
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
N/A
Vernice/Vrnica
N/A
54
Vilanc/Viljance
N/A
N/A
Vilanc/Viljance
Svracak
N/A
Vushtrri/Vučitrn
N/A
N/A
Vushtrri/Vučitrn
Svracak Ispod Sela
N/A
Vushtrri/Vučitrn
Svracak Kod Kuce
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
N/A
N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Jazbine N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Straza Iza N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Straza Iza N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Straza Iza N/A
Zagore/Zagorje
Straza Strazara, Straza Iza N/A
Crepule/Crepulja
N/A
N/A
Crepule/Crepulja
N/A
N/A
Crepule/Crepulja
N/A
N/A
Dren/Dren
N/A
N/A
Dren/Dren
N/A
N/A
Kerligate/Krligate
N/A
N/A
Kerligate/Krligate
N/A
N/A
Kerligate/Krligate
N/A
N/A
Kerligate/Krligate
N/A
N/A
Ruishte/Rujiste
N/A
N/A
Ruishte/Rujiste
N/A
N/A
Ruishte/Rujiste
N/A
N/A
Ruishte/Rujiste
N/A
N/A
Sternac i Eperm/Gornji N/A
N/A
Br. Parcele
330,331
503
363
119
513,514,515
130
162,163
200,201,202
213
352
371
657
211
461
101
675
235,236,237
692,699,701
85
98
135
140
465
468/1
699
701
741,742
813,814
169,170/2
816
19
606
3501/1
1923
1865,1866,1867
41
49,50,54
400,401/1
403,404/1,404/2,405,406
410,411/1,411/2,412,413,414,415
424
427,429,430,431
435,436
438
440,441,442
468/1,468/2
48
51
53
396,397,398
399
402
407,408
409/1,409/2
416,417,418,419
420,421,422
426,432,433,434
428
439
470,471
480,481
36,37,38,39
44,45,46,47
52
55,56,57,58,59,60,61,62,64,65
231
260
274
651
705/7
618
619
405,378
409
435,436,437
440
444
445,446
739
Br. Zahteva
Datum Objave
KPA90610 KPA91462 KPA91405 KPA01352 KPA90508 KPA90573 KPA90575 KPA90576 KPA90577 KPA90578 KPA90579 KPA90580 KPA90607 KPA90608 KPA90632 KPA91306 KPA91404 KPA91513 KPA90584 KPA90585 KPA10744 KPA90166 KPA90615 KPA90616 KPA90617 KPA90618 KPA90619 KPA90620 KPA91343 KPA91522 KPA91665 KPA90609 KPA90583 KPA91328 KPA90205 KPA90502 KPA91134 KPA91135 KPA91136 KPA91137 KPA91138 KPA91139 KPA91140 KPA91141 KPA91142 KPA91143 KPA90500 KPA91117 KPA91118 KPA91119 KPA91120 KPA91121 KPA91122 KPA91123 KPA91124 KPA91125 KPA91126 KPA91127 KPA91128 KPA91129 KPA91130 KPA90501 KPA91131 KPA91132 KPA91133 KPA29148 KPA90633 KPA90634 KPA91423 KPA91424 KPA34288 KPA91211 KPA91312 KPA91519 KPA47796 KPA91214 KPA91215 KPA91216 KPA91426 28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
28.12.2010
Molimo Vas da stupite u kontakt sa bilo kojom od dole navedenih kancelarija ako smatrate da imate zakonsko pravo na imovinu navedenu u prilogu:
Sedište Perandori Justinian 5, Gradić Pejton, Priština, tel.038/249-918, fax.038/249-919.
Priština Redžep Ljuci 2, tel.038/225-473, fax.038/244-854. Gračanica Vidovdanska bb.
Prizren Villiam Valker bb Prizren (EULEX baza), tel. 029/231-429 i 029/231-469.
Gnjilane Lidhja e Prizrenit 114, tel.0280/320-289, fax.0280/324-067.
Mitrovica Mbretereša Teuta (preko puta Jugobanke), tel.028/530-136, fax.028/530-139
Severni deo Mitrovice Filipa Višnjića bb. Zgrada TREPČE drugi sprat kancelarija br.18 tel: 063/197-6470
Peć Mbretereša Teuta 8, tel.039/431-668, fax.039/432-970
Podgorica Crnogorskih Serdara bb tel.020/624-216; 081/623-744
Skopje Vihnička ulica No.10 (CDRIM-zgrada), prvi sprat tel. +389 71 886 564
Pomoć u vezi zahteva koji ste podneli kod KAI možete dobiti tako sto ćete kontaktirati navedene kancelarije
UNHCR Kancelarije za Imovinska pitanja:
Beograd: Višegradska 23, Tel: 011/362-13-93; 362-13-94 Fax.011/361-27-48
Niš: Dušanov Bazar (Kupola) 2 Sprat, Kancelarija Br. 210, Tel: 018 203-777
Kragujevac: Lole Ribara 9, I sprat Tel: 034 330-234; Fax: 034 335-244
Molim Vas da imate u vidu da imena na ovoj listi pripadaju jeziku podnosioca zahteva.
Download

List Obavestenje Br. 11