Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0005-T
Adresi :
Mudanya Yolu Mavi Cad. 2.Sokak No:2
16140
BURSA / TÜRKİYE
: 0 224 242 57 17
Faks
: 0 224 242 57 18
E-Posta : [email protected]
Website : www.bcm.org.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı
hariç)/Atıksu
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH tayini
(Elektrometrik metot)
TS EN ISO 10523
Elektriksel İletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
Sıcaklık tayini (Laboratuvar metodu)
SM 2550-B
Askıda katı maddelerin (AKM) tayini
(Gravimetrik metot)
TS EN 872
Toplam çözünmüş katı madde tayini
(Gravimetrik metot)
SM 2540 C
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) tayini
(Açık reflaks metodu)
SM 5220 B
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) tayini
(Kapalı reflaks kolorimetrik metot)
SM 5220 D
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) tayini
(Respirometrik metot)
SM 5210 D
Yağ ve gres tayini
(Gravimetrik metot)
SM 5520 B
Yağ ve gres tayini
(Infrared spektrofotometerik metot)
SM 5520 C
Hidrokarbon Tayini
SM 5520 F
Amonyak azotu tayini
(Ön işlem+Titrimetrik ve fenat metodu)
SM 4500-NH₃ (B,C,F)
Nitrit tayini
(Kolorimetrik metot)
SM 4500-NO₂ B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
AB-0005-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı
hariç)/Atıksu
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nitrat tayini
(Spektrofotometrik metot)
TS 6231
Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
SM 4500 Norg B
SM 4500-NH₃-C
Toplam azot tayini
(Persülfat metodu)
SM 4500-P (J)
Toplam azot tayini
(Hesaplama metodu)
SM 4500 Norg B
TS 6231
SM 4500 NO₂ B
Toplam sülfür tayini
(Metilen mavisi metodu)
SM 4500-S⁻² D
Sülfür tayini
(İyodimetrik metot)
SM 4500-S⁻²F
Sülfit tayini
(İyodimetrik metot)
SM 4500-SO₃⁻² B
Sülfat tayini
(Gravimetrik metot)
SM 4500-SO₄⁻² D
Sülfat tayini
(Türbidimetrik metot)
TS 5095
Toplam fosfor tayini
(Ön işlem + Kalay klorür metodu)
SM 4500-P (B,D)
Toplam fosfor ve ortofosfat tayini
(Ön işlem + Askorbik asit metodu)
SM 4500-P (B,E)
Toplam fosfor tayini
(ICP-OES metodu)
ISO 11885
Florür tayini
(Ön işlem+SPADNS metodu)
SM 4500-F (B,D)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
AB-0005-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı
hariç)/Atıksu
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol tayini
(Ön işlem + Fotometrik metot)
SM 5530 (B,D)
Serbest ve toplam siyanür tayini
(Ön işlem + Kolorimetrik metot)
SM 4500-CN (C,E)
Klorür tayini
(Argentometrik metot)
SM 4500-Cl (B)
Serbest/Aktif klor tayini
(İyodimetrik metot)
SM 4500-Cl (C)
Serbest ve toplam klor tayini
TS 6229 EN ISO 7393
Anyonik yüzey aktif madde tayini
(MBAS metodu)
SM 5540 C
Renk tayini
(Spektrofotometrik metot)
SM 2120 C
TS EN ISO 7887 Metot B
Krom (VI) tayini
(Kolorimetrik metot)
SM 3500-Cr B
ICP-OES Metodu ile Metal Tayini
(Kurşun:Pb, Alüminyum:Al, Demir:Fe,
Bakır:Cu, Krom:Cr, Nikel:Ni,
Kadmiyum:Cd, Gümüş:Ag, Bor:B,
Çinko:Zn, Selenyum: Se, Antimon: Sb,
Molibden: Mo, Kalay: Sn, Arsenik: As,
Baryum: Ba)
(Kalsiyum:Ca, Magnezyum:Mg,
Sodyum:Na, Potasyum: K, Mangan:Mn)
ISO 11885
Civa tayini
(ICP hidrür metodu)
BÇM/A-03 (İşletme içi
metot)
Permanganat İndeksi Tayini
TS 6288 EN ISO 8467
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
AB-0005-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
kapsamı
hariç)/Atıksu
Devam)
Sertlik Tayini
ISO 11885
SM 2340 B
Bacagazı (Emisyon)
(TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Toz Yükünün Gravimetrik Olarak
Belirlenmesi-Tübüler Filtre Cihazları
(4m³/h, 12m³/h)
VDI 2066 Bölüm 2
(VDI 2066/1 ile bağlantılı
olarak)
O₂ tayini
(Elektrokimyasal hücre metodu)
TS ISO 12039
CO tayini
(Elektrokimyasal hücre metodu ile CO
tayini)
TS ISO 12039
SO₂ tayini
(Elektrokimyasal hücre metodu ile SO₂
tayini)
TS ISO 7935
NOx (NO+NO₂) tayini
(Elektrokimyasal hücre metodu)
EPA CTM-022
Bacagazında Duman Yoğunluğu (İslilik)
Tayini
TS 9503
Borulardaki Gaz Akışlarının Hız ve
Debisinin Ölçülmesi (Nokta Kaynak
Emisyonları)
TS ISO 10780
Gaz halindeki münferit organik bileşiklerin
kütle derişimlerinin tayini
(Aktif karbon ve çözücü metodu)
TS EN 13649
Nem tayini
(Gravimetrik metot)
EPA Metot 4
Dijital nem probu ile nem tayini (≤ 180°C
baca sıcaklığı için)
BÇM/E-01 (İşletme İçi Metot)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
AB-0005-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gürültü ve Akustik
Arıtma
Çamurları/Toprak/
Sediment
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel
düzeltmeler uygulanmış diğer
konumlardaki emisyon ses basınç
seviyelerinin tayini
TS EN ISO 11204
Gürültü kaynaklarının ses gücü
seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini
(Bir yansıtma düzlemi boyunca, esas
olarak serbest bir alan içinde uygulanan
mühendislik metodu)
TS EN ISO 3744
Çevre Gürültüsünün Belirlenmesi ve
Ölçümü
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi
tesislerinde çevredeki ses basınç
seviyelerinin tayini
TS ISO 8297
Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının
hesaplanması
TS ISO 9613-1
Kuru kütlenin kızdırma kaybının tayini
TS EN 12879
Kuru kalıntı ve su muhtevası tayini
TS 9546 EN 12880
Kuru madde ve suyun tayini
(Gravimetrik metot)
TS ISO 11465
Ön İşlemler ve ICP-OES metodu ile metal
tayini
(Kadmiyum:Cd, Krom:Cr, Bakır:Cu,
Demir:Fe, Nikel:Ni, Kurşun:Pb, Çinko:Zn,
Antimon:Sb, Arsenik:As, Baryum:Ba,
Molibden:Mo, Selenyum:Se, Antimon:Sb,
Kalay: Sn, Gümüş:Ag)
EPA 3051A
TS EN 12457-4
ISO 11885
Civa tayini
(ICP hidrür metodu)
EPA 3051A
TS EN 12457-4
BÇM/A-03 (İşletme içi
metot)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
AB-0005-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Yağ/Atık Yağ
Kişisel Maruziyet
ve Çalışma Ortam
Havası
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Belirli PCB Türevlerinin GC-ECD ile Tayini
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
Ön İşlemler ve ICP-OES metodu ile metal
tayini (Kadmiyum:Cd, Krom:Cr,
Kurşun:Pb, Arsenik:As)
EPA 3051A
ISO 11885
Aydınlık ölçümü
COHSR-928-1-IPG-039
Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan
Madde Miktarının Tayini
TS 2361 (TS EN 481 ile
bağlantılı olarak)
İşyerinde Maruz Kalınan Gürültünün
Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu
İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
Kişisel toz maruziyeti (Toplam ve
solunabilir toz)
MDHS 14/3
Kolorimetrik yöntemle uçucu organik
bileşiklerin ve gazların tayini
JIS K 0804 (TS EN 689 ile
bağlantılı)
Termal konfor ölçümü
TS EN 27243
TS EN ISO 7730
Uçucu organik maddelerin (VOC) GC/MS
ile tayini (Atmosferdeki organik
bileşiklerin örnekleme ve analizi için aktif
karbon tüp ile adsorpsiyon metodu)
TS ISO 16200-1
(TS EN 689 ile bağlantılı)
Partikül maddede (Filtrede toplanan) ICP
ile metal tayini
NIOSH NMAM 7300
NIOSH NMAM 7303
Çalışma ortamında maruz kalınan
gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 9612
Mekanik titreşim ve şok ile tüm vücudun
titreşime maruz kalmasının
değerlendirilmesi
TS ISO 2631-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
AB-0005-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Kişisel Maruziyet
ve Çalışma Ortam
Havası Devam)
Atık Analizleri
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Binalardaki sürekli ve darbeyle meydana
gelen titreşim (1 hz ila 8 hz) ile insanın
tüm vücut titreşimine maruz kalmasının
değerlendirilmesi
TS ISO 2631-2
Hareketli makinelerin mekanik titreşim
emisyon değerinin tayin edilmesi
TS EN 1032+A1
Kişilerin maruz kaldığı elden vücuda
iletilen mekanik titreşimin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
pH tayini
(Elektrometrik metot)
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10523
Ön işlemler ve ICP-OES metodu ile metal
tayini (Kurşun: Pb, Alüminyum: Al, Demir:
Fe, Bakır: Cu, Krom: Cr, Nikel: Ni,
Kadmiyum: Cd, Gümüş: Ag, Bor: B, Çinko:
Zn, Selenyum: Se, Antimon: Sb, Molibden:
Mo, Kalay: Sn, Arsenik: As, Baryum: Ba,
Kalsiyum: Ca, Magnezyum: Mg, Sodyum:
Na, Potasyum: K, Mangan: Mn)
TS EN 12457-4
ISO 11885
Civa tayini
(ICP hidrür metodu)
TS EN 12457-4
BÇM/A-03 (İşletme içi
metot)
Fenol tayini
(Ön işlem + Fotometrik metot)
TS EN 12457-4
SM 5530 (B,D)
Florür tayini
(Ön işlem+SPADNS metodu)
TS EN 12457-4
SM 4500-F- (B,D)
Klorür tayini
(Argentometrik metot)
TS EN 12457-4
SM 4500-Cl- B
Sülfat tayini
(Gravimetrik metot)
TS EN 12457-4
SM 4500-SO₄⁻² D
Sülfat tayini
(Türbidimetrik metot)
TS EN 12457-4
TS 5095
Toplam çözünmüş katı madde tayini
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/8)
Akreditasyon Kapsamı
BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-T
AB-0005-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık Analizleri
Devam)
Numune Alma
Revizyon No: 012 Tarih: 27 Ağustos 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kuru kalıntı ve su muhtevası tayini
TS 9546 EN 12880
Kuru kütlenin kızdırma kaybının tayini
TS EN 12879
Atık sulardan numune alma
TS ISO 5667-10
Nehirlerden ve akarsulardan numune
alma
TS ISO 5667-6
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı