Crna Gora
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
DRI broj: 40113-04-36/8
Podgorica, 04.05.2012. godine
IZVJEŠTAJ
O KONTROLNOJ REVIZIJI
FONDA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA
(konačan izvještaj)
Podgorica, maj 2012. godine
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
SADRŽAJ
I - OPŠTI DIO ................................................................................................................................................ 3
1. Pravni osnov za vršenje revizije ........................................................................................................ 3
2. Opšti podaci o subjektu revizije......................................................................................................... 3
3. Predmet revizije ................................................................................................................................... 4
4. Cilj revizije ........................................................................................................................................... 4
5. Metode revizije..................................................................................................................................... 5
II - UTVRðENO ČINJENIČNO STANJE I REZULTATI KONTROLNE REVIZIJE ...................................... 5
Preporuka br. 1 - Sistem internih kontrola ................................................................................................. 6
Preporuka br. 2 - Finansijsko - računovodstveni poslovi ........................................................................... 7
Preporuka br. 3 - Raspodjela budžetskih sredstava .................................................................................. 7
Preporuka br. 4 - Primjena Zakona o javnim nabavkama .......................................................................... 8
Preporuka br. 5 - Konkursi za finansiranje projekata i projektna dokumentacija ..................................... 10
Preporuka br. 6 - Izvještaji o realizaciji projekata .................................................................................... 11
Preporuka br. 7 - Utvrñivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava Fonda ............................................... 13
Preporuka br. 8 - Ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata ......................................................... 14
Preporuka br. 9 - Monitoring i evaluacija projekata ................................................................................. 15
III - OCJENA UTVRðENOG ČINJENIČNOG STANJA I ZAKLJUČNE KONSTATACIJE ........................ 16
Strana 2 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
I
OPŠTI DIO
1. Pravni osnov za vršenje revizije
Pravni osnov za vršenje revizije Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (u daljem tekstu – Fonda)
sadržan je u:
Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, član 4 („Sl. list RCG“ br. 28/04, 27/06, 78/06, 17/07);
Godišnjem planu revizije Državne revizorske institucije br. 4011-06-01 od 10.01.2012. godine;
Odluci o vršenju revizije nadležnog Kolegijuma broj 40113-04-34 od 17.01.2012. godine;
Kontrolna revizija Fonda izvršena je u skladu sa:
Poslovnikom o radu Državne revizorske institucije („Sl. list RCG“ br. 50/07);
Uputstvom o metodologiji rada Državne revizorske institucije;
Meñunarodnim računovodstvenim standardima revizije za javni sektor (INTOSAI).
2. Opšti podaci o subjektu revizije
Na osnovu člana 36 Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list RCG", br. 31/06 i
38/07 i Sl. list CG br 2/11 i 8/11), Skupština Crne Gore, donijela je Odluku o osnivanju Fonda za manjine
("Sl. list Crne Gore", br. 13/08 od 26.02.2008. godine). Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Fonda za manjine Skupštine Crne Gore od 29.12.2011. godine ("Službeni list Crne Gore" br.
64/11) mijenja se naziv Fonda za manjine i glasi Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.
Fond je osnovan radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno
etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica (u daljem tekstu: manjina) i
njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.
Sredstva Fonda obezbjeñuju se u Budžetu Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Budžetom se za ove namjene opredjeljuje najmanje 0,15% od ukupnih budžetskih sredstava umanjenih za
budžet državnih fondova i kapitalni budžet.
Obaveza Fonda je da podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o radu i načinu raspodjele
sredstava Fonda. Godišnji izvještaj o radu Upravni odbor Fonda utvrñuje najkasnije do 15. februara tekuće
godine za predhodnu kalendarsku godinu. Godišnji izvještaj o radu Fonda za 2011. godinu nije u
propisanom roku usvojen i dostavljen Skupštini.
Na prijedlog direktora Fonda, Upravni odbor utvrñuje Finansijski plan Fonda za slijedeću fiskalnu
godinu najkasnije do kraja novembra tekuće godine.
Sredstva Fonda rasporeñuju se, finansijskim planom, na:
sredstva za funkcionisanje Fonda i
sredstva za finansiranje projekata.
Raspodjela sredstava za finansiranje projekata vrši se putem javnog konkursa.
Strana 3 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata imaju
nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na
očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih
nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog
identiteta.
Odluku o korišćenju sredstava Fonda donosi Upravni odbor Fonda, a u donošenju Odluke o
raspodjeli sredstava učestvuju i predstavnici manjina u skladu sa odlukom Savjeta manjina.
Sredstva za finansiranje projekata se raspodjeljuju po sledećim kriterijumima:
doprinosa koji projekat daje očuvanju i razvoju nacionalnog, kulturnog, vjerskog, jezičkog i
etničkog identiteteta;
kompatibilnosti projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
transparentnosti i mogućnosti kontrole realizacije projekta;
kredibiliteta podnosioca projekta.
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ima svojstvo pravnog lica.
Sjedište Fonda je u Podgorici.
Organi Fonda su Upravni odbor i direktor.
3. Cilj i predmet revizije
Cilj kontrolne revizije je dobijanje izvještaja o realizaciji preporuka datih od strane Državne
revizorske institucije u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za 2010. godinu.
Predmet revizije je:
kontrola realizacije preporuka sadržanih u konačnom Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog
izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za 2010. godinu DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011.
godine;
provjera istinitosti navoda datih u dopisu Fonda br. 1019/11 od 30.12.2011. godine, o
aktivnostima na realizaciji datih preporuka i otklanjanju utvrñenih nepravilnosti;
kontrola finansijskih izvještaja Fonda za 2011. godinu, u cilju sagledavanja poslovanja subjekta
revizije u dijelu konstatovanih nepravilnosti utvrñenih prethodnom revizijom.
Strana 4 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
5. Metode revizije
U predmetnoj reviziji vršena je kontrola kombinovanjem metode dokumentarne i terenske revizije.
Nakon analitičkih postupaka, procjene i analize prikupljene dokumentacije, utvrñene su detaljne revizorske
tehnike i metode i vršena je njihova primjena (npr: kreiranje upitnika i testova internih kontrola, obavljanje
razgovora i intervjua, pregled dosijea i sl.). Revizijom su ispitivani dokazi na bazi provjere uzoraka, kojima
su potkrijepljeni iznosi i informacije objelodanjeni u finansijskim izvještajima.
Izdaci koji su izvršeni za obavljanje redovne djelatnosti Fonda (zarade, naknade, troškovi službenih
putovanja, troškovi reprezentacije, kancelarijskog materijala, goriva, telefona, poštanskih usluga i usluga
zakupa) kao i javne nabavke državni revizori su revidirali u cjelosti dok su izdaci za finansiranje projekata
revidirani shodno dobijenom uzorku primjenom programa IDEA. Iznos testiranih pozicija iznosi 80% od
ukupne populacije.
II
UTVRðENO ČINJENIČNO STANJE I REZULTATI KONTROLNE REVIZIJE
Državna revizorska institucija izvršila je reviziju finansijskih izvještaja i reviziju efektivnosti Fonda
za manjine za 2010. godinu i sačinila Izvještaj sa predlogom preporuka i mjera. Institucija je u Izvještaju o
reviziji Fonda za 2010. godinu (DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) ukazala je na postojenje
većeg broja nepravilnosti i nedostataka u poslovanju Fonda i to u dijelu: funkcionisanja sistema internih
kontrola, računovodstvenih evidencija, pravne regulative, raspisivanja konkursa za raspodjelu sredstava za
finansiranje projekata, izvještaja o realizaciji projekata i zaključivanja ugovora za finansiranje projekata.
Državna revizorska institucija je u Izvještaju o reviziji Fonda za 2010. godinu dala 9 (devet)
preporuka i to: četiri preporuke za otklanjanje utvrñenih nepravilnosti u dijelu koji se odnosi na reviziju
finansijskih izvještaja i pet preporuka koje se odnose na reviziju efektivnosti poslovanja Fonda.
U navedenom Izvještaju predviñen je rok od 6 mjeseci (tj.15.12.2011. godine) u kojem je subjekat
revizije bio dužan da obavijesti Državnu revizorsku instituciju o preduzetim mjerama po datim
preporukama.
Fond je dopisom br. 1019/11 od 30.12.2011. godine, obavijestio Državnu revizorsku instituciju o
preduzetim aktivnostima na otklanjanju utvrñenih nepravilnisti, datih u Izvještaju o reviziji za 2010. godinu.
U navedenom aktu, Fond je prezentirao aktivnosti koje je preduzeo postupajući po preporukama Državne
revizorske institucije.
U postupku kontrolne revizije Fonda, a u skladu sa datim preporukama u Izvještaju za 2010.
godinu i preduzetim aktivnostima od strane Fonda na realizaciji istih utvrñeno je sledeće:
Strana 5 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 1 - Sistem internih kontrola
U postupku revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja i revizije efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br.1
konstatovano je sledeće :
Sistem internih kontrola nije u potpunosti razrañen i definisan na jasan i precizan način;
Fond nije donio sva predviñena opšta akta shodno članu 35 Statuta (Pravilnik o radnim odnosima,
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti i Pravilnik o arhivskom poslovanju Fonda za
manjine);
Fond nije izvršio popunjavanje radnih mjesta shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji (60% sistematizovanih radnih mjesta nije popunjeno iz razloga što Fond nije dobio
saglasnost Ministarstva finansija za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta.)
U cilju otklanjanja utvrñenih nedostataka i unapreñenja rada subjekta revizije Državna revizorska
institucija preporučila je Fondu da uspostavi efikasniji sistem internih kontrola posebno u dijelu izvršenja
budžeta i donese opšta akta shodno Statutu Fonda.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 1
U postupku vršenja kontrolne revizije utvrñeno je da je Fond u 2011. godini preduzeo odreñene
aktivnosti u cilju unaprijeñenja funkcionisanja sistema internih kontrola i to:
Fond je donio opšta akta shodno članu 35 Statuta;
Direktor Fonda potpisuje i kontroliše dokumentaciju na osnovu koje se vrši plaćanje izdataka po
raznim osnovima u cilju obezbjeñivanja zakonitosti i pravilnosti raspolaganja sredstvima Fonda;
Fond je obezbijedio računovodstvene evidencije shodno važećoj zakonskoj regulativi;
Fond je Odlukom utvrdio limit za potrošnju goriva, telefona i reprezentacije.
Takoñe, utvrñeno je da Fond u dijelu sistema internih kontrola:
nije obezbijedio praćenje aktivnosti na realizaciji podržanih projekata i mjerenje
rezultata istih i
nije izvršio popunu radnih mjesta, posebno onih predviñenih za praćenje realizacije
projekata, shodno važećem Pravilniku Fonda.
Direktor Fonda je preduzimao aktivnosti vezano za popunjavanje radnih mjesta na način što se u
2011. godini obraćao Ministarstvu finansija zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos 4
izvršioca. Ministarstvo finansija je početkom 2012. godine dalo saglasnost Fondu za prijem u radni odnos
dva izvršioca.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 1
Kontrolnom revizijom utvrñeno je da je Fond sproveo veći broj aktivnosti u cilju poboljšanja i
unapreñenja sistema internih kontrola, osim u dijelu obezbjeñivanja monitoringa i evaluacije realizovanih
projekata, pa se shodno navedenom konstatuje se da je Fond preporuku br. 1 koja se odnosi na
unapreñenje sistema internih kontrola realizovao djelimično.
Strana 6 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 2 - Finansijsko - računovodstveni poslovi
U postupku revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja i revizije efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br. 2
konstatovano je sledeće:
Fond nije vršio evidentiranje finansijskih transakcija u poslovnim knjigama na način kako je to
propisano računovodstvenim standardima i načelima i analitičkim kontnim planom za
budžetske korisnike.
Shodno utvrñenim nepravilnostima Državna revizorska institucija dala je preporuku da rukovodstvo
Fonda preduzme aktivnosti kojim će otkloniti nepravilnosti u dijelu finansijsko - računovodstvenih poslova tj.
da obezbijedi da se evidentiranje poslovnih promjena u Glavnoj knjizi, vrši na način kako je to propisano
računovodstvenim načelima i standardima i analitičkim kontnim planom za budžetske korisnike.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 2
U postupku vršenja kontrolne revizije utvrñeno je da je rukovodstvo Fonda u 2011. godini
preduzelo odreñene aktivnosti u cilju unapreñenja rada finansijsko - računovodstvene službe, i to:
rasporeñeno je lice za obavljanje finansijsko - računovodstvenih poslova u 2011. godini;
instaliran je računovodstveni program za evidentiranje finansijskih transakcija u poslovnim
knjigama;
obezbijeñena je računovodstvena evidencija u Glavnoj i pomoćnim knjigama;
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 2
Revizijom je utvrñeno da je Fond obezbijedio računovodstvene evidencije na način kako je to
propisano računovodstvenim standardima i načelima i analitičkim kontnim planom za budžetske korisnike,
pa se shodno navedenom konstatuje se da je Fond preporuku br. 2 realizovao u potpunosti.
Preporuka br. 3 - Raspodjela budžetskih sredstava
U postupku revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine ) u preporuci br. 3
konstatovano je sledeće:
Fond nije opštim aktom utvrdio procentualno učešće sredstava koje će koristiti za finansiranje
projekata i iznos sredstava za svoje potrebe u odnosu na odobrena bužetska sredstva.
Fondu je preporučeno da internim aktom utvrdi procentualno učešće sredstava za finansiranje
projekata i sredstava za potrebe Fonda u odnosu na ukupno odobrena budžetska sredstva.
Strana 7 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br . 3
U postupku vršenja kontrolne revizije utvrñeno je da je Upravni odbor Fonda Odlukom br. 328/11
od 27.09.2011. godine utvrdio procentulno učešće sredstava koja se opredeljuju za potrebe Fonda i
sredstava za finansiranje projekata u odnosu na ukupno odobrena sredstva budžetom CG. Odlukom je
utvrñeno da sredstva za potrebe Fonda u 2011. godini iznose 15,56% od ukupno odobrenih sredstava.
U prilogu je dat tabelarni prikaz ukupno izvršenih izdataka Fonda u 2011. godini
Budžetom CG za 2011. godinu Fondu su odobrena sredstva u iznosu od 946.412,70€. Od ukupno
odobrenih sredstava za finansiranje projekata opredijeljeno je 800.000,00€, odnosno 84,53% a za potrebe
Fonda 146,412,70€, tj.15,47% ukupnih sredstava, iz čega proizilazi da je Fond izvršio raspodjelu sredstava
u skladu sa Odlukom.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 3
Fond je Odlukom Upravnog odbora br. 328/11 od 27.09.2011. godine utvrdio procentulno učešće
sredstava koja se mogu opredijeliti za obavljanje djelatnosti Fonda u odnosu na ukupno odobrena
sredstva. Takoñe je utvrñeno da je Fond u 2011. godini izvršio raspodjelu sredstava shodno navedenoj
Odluci.
Na osnovu prezentiranog konstatuje se da je Fond preporuku br. 3 u potpunosti realizovao.
Preporuka br. 4 - Primjena Zakona o javnim nabavkama
U postupku revizije godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj: 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br.4
konstatovano je:
Fond u 2010. godni nije i menovao službenika za javne nabavke shodno članu 30 Zakona;
Prispjele ponude za javne nabavke putem šoping metode nisu zavedene u djelovodniku Fonda;
Datumi na dostavljenim ponudama ne odgovaraju rokovima koji su precizirani Zahtjevom za
dostavu ponuda;
Ugovori su zaključivani prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava iz člana 88
Zakona o javnim nabavkama;
Strana 8 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Procijenjena vrijednost za zakup poslovnog prostora nije pravilno iskazana shodno Zakonu;
Fond je u 2009. godini vršio plaćanje roba i usluga prije zaključivanja ugovora;
Nabavka roba i usluga primjenom neposrednog sporazuma nije vršena u skladu sa članom 78
Zakona o javnim nabavkama.
Fondu je preporučeno da nabavku roba i usluga vrši uz doslednu primjenu Zakona o javnim
nabavkama, i da pregovarački postupak, kao najmanje transparentan, koristi samo u izuzetnim slučajevima.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 4
U postupku vršenja kontrolne revizije utvrñeno je sledeće:
Fond je u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o javnim nabavkama donio Plan javnih nabavki
za 2011. godinu. Ukupno planirane nabavke iznose 98.350,00€, od čega se na robe odnosi
25.200,00€ i na usluge 73.150,00€;
Fond je shodno članu 30 Zakona o javnim nabavkama imenovao službenika za javne nabavke ;
Fond je nabavku roba i usluga u 2011. godini izvršio primjenom metode neposredne pogodbe u
ukupnom iznosu od 9.711,44€, od čega 3.717,25€ roba i 5.994,19€ usluga;
Izvršene nabavke se odnose na: kancelarski materijal, materijal za higijenu, stručnu literaturu,
galanteriju, usluge prevoñenja, usluge osiguranja vozila, usluge održavanja sajta i sl.
U izvještaju o reviziji za 2010. godinu konstatovano je da je Fond na osnovu dobijene saglasnosti
od Direkcije za javne nabavke primjenom pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za
javno nadmetanje zaključio ugovor o zakupu prostora koji nije registrovan kao poslovni prostor.
Fond je i u 2011. godini obavljao djelatnost u istom prostoru shodno zaključenom Ugovoru o
zakupu br. 1081/10 od 31.12.2010. godine, uz primjenu pregovaračkog postupka bez prethodnog
objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
Ugovor o zakupu je zaključen na period od 12 mjeseci i isti je istekao 31.12.2011. godine. Nakon
isteka ugovora Fond je nastavio sa korišćenjem istog prostora bez sprovoñenja postupka javne nabavke.
Odgovorno lice subjekta revizije upoznalo je revizore sa sprovedenim aktivnostima u 2011.godini
na pronalaženju adekvatnog prostora i kao dokaz tvrdnji stavilo na uvid korespodenciju sa Ministarstvom
finansija i Upravom za imovinu koja se odnosi na pokušaj rješavanja pitanja poslovnog prostora
Fonda..Fond je Državnoj revizorskoj instituciji uz izjašnjenje na preliminarni izvještaj o kontrolnoj reviziji
dostavio dokaz o pokretanju otvorenog postupka za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora ( Odluka
o pokretanju postupka javne nabavke br 115/12 od 16.03.2012. godine i Poziv za otvoreni postupak javnih
nabavki br.o1/12 od 16.03.2012.godinine.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 4
Kontrolnom revizijom je utvrñeno da je Fond u 2011.godini sproveo odreñene aktivnosti na
realizaciji preporuke koja se odnosi na primenu odredbi Zakona o javnim nabavkama, Fond je takoñe u
2012 .godini donio Odluku o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa poslovnog prostora i objaio poziv
za sprovoñenje otvorenog postupaka za navedenu nabavku pa se konstatuje da je Fond preporuku br.
4 realizovao.
Strana 9 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 5 - Konkursi za finansiranje projekata i projektna dokumentacija
U postupku revizije godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br. 5
konstatovano je sledeće:
Fond za manjine je u prethodne dvije godine krajem godine raspisivao Konkurs za korišćenje
sredstava i ako to nije bilo uslovljeno dinamikom otpuštanja budžetskih sredstava;
Konkursom za 2010. godinu Fond nije precizirao obavezu podnosioca projekata da dostavljaju
indikatore učinka;
Podaci o projektu koje sadrži konkursna prijava većinom ne obezbjeñuje licima koja donose
odluke dovoljno informacija koje bi opravdale prihvatanje ili odbacivanje predloženog projekta iz
razloga što su elementi prijave (ciljevi, sadržina i kriterijumi za utvrñivanje doprinosa projekta)
dati opisno i uopšteno i ne sadrže razrañene indikatore za mjerenje rezultata;
Projektna dokumentacija pripadnika jedne nacionalne zajednice u većini slučajeva dostavljena
je samo na jeziku te nacionalne zajednice bez prevoda, što dovodi u sumnju mogućnost
ostalih članova da se upoznaju sa sadržajem projekta.
Fondu je preporučeno da raspisivanje konkursa za raspodjelu sredstava vrši shodno dinamici
otpuštanja budžetskih sredstava, da konkursom utvrdi obavezu podnosioca da sastavni dio konkursne
prijave budu i indikatori učinka i da se projektna dokumentacija pored jezika nacionalnih manjina dostavlja i
na službenom jeziku Crne Gore.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 5
Kontrolnom revizijom je utvrñeno sledeće:
Fond za manjine je i u 2011. godini raspisivao konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje
projekata krajem godine (Konkurs je objavljen 29.09.2011. godine a Odluka br. 772/11 o
raspodjeli sredstava dana 31.10.2011. godine).
Konkursom za 2011. godinu Fond nije precizirao obavezu podnosioca projekata da dostavljaju
indikatore učinaka.
Fond je u 2011. godini utvrdio kriterijume za vrednovanje projekata i formirao komisije koje su
na osnovu utvrñenih kriterijuma vršile bodovanje i ocjenu prispjelih projekata.
Projektna dokumentacija pripadnika albanske nacionalne manjine se i dalje dostavlja samo na
albanskom jeziku.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 5
Kontrolnom revizijom je utvrñeno da je Fond u 2011. godini realizovao preporuku u dijelu koji se
odnosi na utvrñivanje kriterijuma za vrednovanje projekata, ali istu nije realizovao u dijelu raspisivanja
konkursa i utvrñivanja obaveze podnosioca projekata da dostavljaju indikatore učinka kao sastavni dio
konkursne prijave, pa se shodno navedenom konstatuje da je Fond preporuku br. 5 djelimično
realizovao.
Strana 10 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 6 - Izvještaji o realizaciji projekata
U postupku revizije godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine ) u preporuci 6
konstatovano je sledeće:
Izvještaji o realizaciji projekata koji su dostavili korisnici sredstava Fondu su nekompletni,
površni, iskazi su opisni i bez adekvatnih finansijskih dokaza na osnovu kojih bi se mogli
utvrditi stvarni troškovi po projektu i nijesu usklañeni sa čl.4 Ugovora o finansiranju i
sufinansiranju projekata (konstatacija se odnosi na više od 50% izvještaja);
Djelimično je izvršena realizacija ugovorenih obaveza kod većine nosioca projekata;
Kašnjenje u realizaciji projekata, ukazuje na nedovoljno utemeljen princip odgovornosti
korisnika odobrenih sredstava.
Fondu je preporučeno da utvrdi obavezu korisnika sredstava da izvještaje o realizaciji projekata
dostavljaju u predviñenom roku i da sastavni dio izvještaja budu vjerodostojne isprave za pravdanje
troškova projekta (izvodi banke, uplatnice, nalozi za isplatu, nalozi za prenos, situacije, računi, kontrolne
trake fiskalne kase i druge isprave).
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 6
U postupku vršenja kontrolne revizije utvrñeno je sledeće:
Korisnici sredstava u 2011. godini dostavili su Fondu 92 izvještaja o realizaciji projekata što
čini 75% ukupno podržanih projekata;
Putem uzorka izvršen je uvid u dostavljene Izvještaje o realizovanim projektima, koji čine
72,40% sredstava opredijeljenih Odlukom o finansiranju za 2010. godinu. Kriterijumi za odabir
projekata su bili visina opredijeljenih sredstava i zastupljenost svih nacionalnih manjina.
Uvidom u izvještaje o realizaciji projekata koji su prezentirani u prethodnoj tabeli utvrñeno je
sledeće:
izvještaji o realizaciji projekata su nepotpuni jer isti ne sadrže dokaze o izvršenom plaćanju
izdataka za realizaciju projekata (izvodi, uplatnice, nalozi za isplatu, fiskalni računi i sl);
U izvještajima o realizaciji projekata pod rednim br. 2, 5, 6, 8, 12 i 14 u tabeli br. 2 realizovane
aktivnosti po namjeni ili iznosima nijesu identične sa aktivnostma koje su prezentirane u
konkursnim prijavama na osnovu kojih je Fond odobrio sredstva za finansiranje tih projekata;
Fond nije vršio kontrolu izvještaja o realizaciji projekata koje dostavljaju korisnici sredstava.
Kontrolom navedenih izvještaja od strane Fonda obezbijedilo bi se da dostavljeni izvještaji
budu kompletni da sastavni dio istih budu, vjerodostojni dokazi o trošenju sredstava, i da
sredstva opredijeljena za realizaciju projekata budu namjenski trošena.
Strana 11 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
U narednoj tabeli je dat pregled revidiranih izvještaja o realizaciji projekata :
Tabela br. 2
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 6
Kontrolnom revizijom je utvrñeno da korisnici sredstava Fondu i dalje dostavljaju izvještaje o
realizaciji projekata sa zakašnjenjem, izvještaji su nepotpuni bez dokaza o izvršenim plaćanjima, u
pojedinim dostavljenim izvještajima realizovane aktivnosti nijesu identične aktivnostima iz konkursnih
prijava. Fond nije vršio kontrolu dostavljenih izvještaja,
Shodno navedenom konstatuje se da preporuka br. 6 koja se odnosi na izvještaje o realizaciji
projekata nije realizovana.
Strana 12 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 7 - Utvrñivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava Fonda
U postupku revizije godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br. 7
konstatovano je sledeće:
Pravilnikom o utvrñivanju kriterijuma za raspodjelu sredstava nijesu jasno i precizno definisani
kriterijumi kojim se konkretizuje namjena, sadržina i vrednovanje projekata.
Fondu je preporučeno da Pravilnikom o utvrñivanju kriterijuma za raspodjelu sredstava jasno i
precizno definiše kriterijume za vrednovanje projekata.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 7
U postupku vršenja Kontrolne revizije, vezano za konstatacije izrečene u preporuci br. 7 utvrñeno je
sledeće:
Fond je usvojio Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i
sufinansiranje projekata iz sredstava Fonda za manjine Crne Gore br. 324/11 od 27.09.2011.
godine. Navedenim Pravilnikom, članom 11 i 12 definisani su opšti i posebni kriterijumi.
Sastavni dio Pravilnika je i novi Prijavni list i tabele za ocjenjivanje prispjelih projekata. Prijavni
list sadrži pregled potrebnih podataka o projektu, budžetu projekta, podnosiocu i dokumentaciji
koju je potrebno priložiti uz prijavu. Tabelama za ocjenjivanje su utvrñeni kriterijumi i razrañeni
podkriterijumi i na osnovu istih se u 2011. godini vršilo bodovanje i ocenjivanje projekata.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 7
Kontrolnom revizijom je utvrñeno da je Fond u 2011. godini donio Pravilnik o kriterijumima za
vrednovanje i raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata. Pravilnikom su utvrñeni
kriterijumi koji konkretizuju namjenu, sadržinu i vrednovanje projekata.
Na osnovu navedenog može se konstatovati da je Fond preporuku broj 7 realizovao u
potpunosti.
Strana 13 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 8 - Ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata
U postupku revizije godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br. 8
konstatovano je sledeće:
Fond za manjine je zaključivao Ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata, sa
podnosiocima projekata tipskog karaktera koji na zadovoljavajući način ne definišu predmetne
specifičnosti projekata. Naime, projekti koji se finansiraju imaju veoma različite, a u
pojedinačnim slučajevima i vrlo specifične predmete, pa se kao takvi vrlo teško mogu podvesti
pod tipskom formom ugovora.
Fond je vršio avansno plaćanje ukupno ugovorenog iznosa, korisnicima sredstava za
finansiranje projekata ne poštujući dinamiku realizacije projekta.
Fondu je preporučeno da ugovorom precizira dinamiku plaćanja u tranšama shodno dinamici
realizacije projekta i da uspostavi kvalitetnu i efikasnu kontrolu kako bi se smanjio rizik od nenamjenskog i
nezakonitog trošenja javnih sredstava.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 8
U postupku vršenja Kontrolne revizije, vezano za konstatacije izrečene u preporuci br. 8 utvrñeno je
sledeće:
Fond je u 2011. godini sačinio novi obrazac Ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata,
koji je tipskog karaktera, ali su u istom izvršene dopune koje obezbjeñuju zadovoljavajući nivo
odgovornosti kako Fonda tako i korisnika sredstava. Shodno ugovoru obaveze korisnika
sredstava su da realizuju projekat u obimu i kvalitetu koji je definisan u konkursnoj prijavi, da
odobrena sredstva koristi isključivo za finansiranje navedenog projekta i da Fondu u roku od 30
dana od dana završetka projekta dostavljaju detaljan izvještaj o programskoj i finansijskoj
realizaciji projekta. Obaveza Fonda definisana ugovorom je da prati sve faze realizacije
projekata na bazi ugovorenih obaveza, utrošak dodijeljenih finansijskih sredstava korisnicima
kao ida vrši uplatu sredstava shodno dinamici realizacije projekata.
Fond je i u 2011. godini vršio avansno plaćanje ukupno ugovorenih iznosa, korisnicima
sredstava za finansiranje projekata ne poštujući odredbu člana 3 ugovora i dinamiku realizacije
projekata, i nije vršio kontrolu realizacije projekata, tako da i dalje postoji rizik od
nenamjenskog i nezakonitog trošenja javnih sredstava.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 8
Kontrolnom revizijom je utvrñeno sledeće:
Fond je u 2011. godini poboljšao kvalitet ugovora o finansiranju / sufinansiranju projekata na
način što je istim definisao svoju odgovornost i odgovornost korisnika sredstava u fazi
realizacije projekata.
Fond je i u 2011. godini vršio avansno plaćanje ukupno ugovorenog iznosa, korisnicima
sredstava ne poštujući ugovorenu dinamiku realizacije.
Fond nije vršio kontrolu realizacije projekata kao ni kontrolu trošenja sredstava koja su
opredijeljena korisnicima.
Shodno navedenom konstatuje se da je Fond preporuku br. 8 nije realizovao.
Strana 14 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Preporuka br. 9 - Monitoring i evaluacija projekata
U postupku revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti Fonda za manjine za
2010. godinu (Konačni izvještaj o reviziji DRI broj 40113-04-34/10 od 15.06.2011. godine) u preporuci br. 9
konstatovano je sledeće:
Fond za manjine nije u kontrolisanom periodu obezbjedio praćenje aktivnosti realizacije
podržanih projekata, niti vršio procenjivanje rezultata istih tj. nije vršen monitoring i evaluacija.
Fond za manjine treba da obezbijedi praćenje aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata kao
i ocjenjivanje rezultata istih, a ne samo da raspisuje konkurse, vrši izbor projekata i raspodjelu sredstava.
Utvrñeno činjenično stanje za preporuku br. 9
U postupku vršenja Kontrolne revizije, vezano za konstatacije izrečene u preporuci br. 9 utvrñeno
je da:
Fond u 2011. godini nije sprovodio aktivnosti koje se odnose na praćenje realizacije projekata,
procjenu rezultata istih i kontrolu trošenja dodijeljenih sredstava za finansiranje projekata iz 2010.
godine.
Rezultat kontrolne revizije za realizaciju preporuke br. 9
Kontrolnom revizijom preporuke br. 9, koja se odnosi na obezbjeñivanje praćenja realizacije
projekata i kontrolu trošenja opredijeljenih sredstava nosiocima projekata, utvrñeno je da Fond istu nije
realizovao.
Strana 15 od 16
Konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
DIO III OCJENA UTVRðENOG ČINJENIČNOG STANJA I ZAKLJUČNE KONSTATACIJE
Državna revizorska institucija je, na osnovu člana 4. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i
Odluke nadležnog Kolegijuma (broj 40113-04-36) izvršila kontrolnu reviziju Fondu za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava. za 2011.godinu.
Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, Uputstvom o
metodologiji rada Državne revizorske institucije, Poslovnikom Državne revizorske institucije i
Meñunarodnim standardima revizije za javni sektor (INTOSAI).
Na bazi utvrdenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije Fonda (broj 179/12 od
20.04.2012. godine) na izvještaj DRI (broj 40113-04--36/06 od 05.04.2012. godine), a u skladu sa članom
50. Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije u sastavu:
mr Branislav Radulović – rukovodilac Kolegijuma i Dragiša Pešić – član Kolegijuma, na sjednici održanoj
dana 04.05.2012. godine usvojio je:
KONAČAN IZVJEŠTAJ
o kontrolnoj reviziji Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.
Fond je od ukupno devet ranije datih preporuka u izvještaju DRI za 2010. godinu u potpunosti
realizovao četiri, djelimično dvije, a nije realizovao tri preporuke. Broj nerealizovanih ili djelimično
realizovanih datih preporuka ukazuje da subjekt revizije veći broj preporuka nije u potpunosti
realizovao u skladu sa nalazom DRI.
Realizacijom odreñenog broja preporuka Fond je unaprijedio poslovanje u dijelu funkcionisanja
sistema internih kontrola i rada računovodstveno finansijske službe. Takoñe, unaprijeñeno je poslovanje
donošenjem novog Pravilnika o utvrñivanju kriterijuma za vrednovanje projekata čiji je sastavni dio novi
prijavni list i tabele za bodovanje i ocjenjivanje projekata.
Meñutim, kada je u pitanju realizacija preporuka DRI (broj 6, 8 i 9.) koje se odnose na unapreñenje
poslovanja Fonda u dijelu :
izvještavanja korisnika o trošenju sredstava opredjeljenih za finansiranje projekata;
kontrole realizacije finansijski podržanih projekata;
praćenja efekata realizovanih projekata (monitoring),
kontrolnom revizijom je utvrñeno da nije došlo do kvalitativnog poboljšanja u radu
kontrolisanog subjekta.
Shodno navedenom, neophodno je da subjekt revizije u potpunosti sprovede aktivnosti na koje ga
upućuje DRI u cilju realizacije nerealizovanih i djelimično realizovanih preporuka i o tome u roku od 6
(šest) mjeseci od dana usvajanja Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji izvjesti Državnu revizorsku
instituciju.
U skladu sa članom 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Konačan izvještaj o kontrolnoj
reviziji Fonda dostaviće se na uvid nadležnom odboru Skupštine Crne Gore.
Izvještaj pripremila:
Slavka Tomić,
načelnik sektora IV
Rukovodilac Kolegijuma DRI
mr Branislav RADULOVIĆ
................................................
član Senata DRI
Strana 16 od 16
Download

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Fonda za zaštitu i ostvarivanje