CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
Posudek oponenta/oponentky absolventské práce
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Název práce
Možnosti a bariéry osob po výkonu trestu odnětí svobody
Téma práce
Možnosti a bariéry osob po výkonu trestu odnětí svobody
Jméno autora/autorky
absolventské práce
Jméno
oponenta/oponentky
absolventské práce
Alžběta Kosová
Mgr. Miloslava Šotolová
Kriteria hodnocení absolventské práce
bodová
body ×
váha body
škála
váha
1. Provázanost tématu, cílů a obsahu práce, vč. naplnění cíle/ů práce
0–5
3
5
15
(max. 3 body) a jejich souvislost se studovaným oborem (max. 2
body):
Autorka se ve své práci zabývá tématem lidí propuštěných z výkonu trestu a zaměřuje se na identifikaci
problémů, se kterými se propuštění nejčastěji setkávají. Téma je velmi zajímavé a z hlediska společnosti
důležité, volba tématu odpovídá studijnímu zaměření autorky (sociální a humanitární práce) a obsah
práce odpovídá jejímu názvu. Zpracování tohoto tématu se mi jeví jako potřebné, přínosné a oceňuji
zájem autorky o tuto problematiku.
Obsah práce je v souladu s názvem absolventské práce. Cílem práce je „pomocí kvalitativní empirické
studie zjistit s jakými problémy se potýkali lidé po propuštění z VTOS a jaké možnosti pomoci při
řešení své situace vnímali“. Tento cíl autorka naplnila, jednotlivé kapitoly jsou vhodně seřazeny a
směřují k naplnění stanoveného cíle. Cíl práce je formulován srozumitelně, jasně a je v souladu
s tématem předkládané AP. Z práce není zřetelně znát motivace autorky pro zpracování tohoto tématu.
Slovní hodnocení
2. Struktura práce (koncepční ujasněnost, logičnost struktury práce,
0–5
3
5
15
obsahová návaznost kapitol a jejich proporcionalita):
Práce je velmi přehledně členěna do tří hlavních kapitol, které jsou dále rozděleny na jednotlivé
podkapitoly. Autorka se v první kapitole zaměřila na teoretické vymezení problémů, životní situace
propuštěných, je zde popis úspěšné integrace a charakteristika osobnosti pachatele. Druhá kapitola se
věnuje Postpenitenciární péči v ČR – autorka popisuje subjekty, které mohou propuštěným z VTOS
nabídnout své služby. Kapitola třetí představuje kvalitativní výzkum. Autorka jasně formulovala
výzkumnou otázku, popsala metodu, strategii, techniku a výzkumný vzorek. Vše je popsáno
dostatečně a srozumitelně. Nejzásadnější je pak kapitola 3.8, kde jsou velmi kvalitně zpracována data
a představeny dílčí závěry.
V Závěru autorka popisuje k jakým výsledkům dospěla. Z textu je jasné, že se dobře v této
problematice orientuje, je schopna vidět souvislosti, na základě předložených důkazů dává
doporučení, která by mohla být pro sociální pracovníky a sociální služby poskytující služby pro lidi
propuštěné z VTOS inspirativní a motivační.
3. Použití odpovídající metodologie (metodologie je v práci
0–5
2
5
10
uvedena/správně pojmenována, je adekvátní a je skutečně
použita):
Metodologie tvorby práce je popsána v Úvodu práce a je správně pojmenována i použita. Autorka
v textu vysvětluje, jakým způsobem AP zpracovávala, tuto linii také dodržela.
4. Práce s odbornou literaturou (relevantnost publikačních zdrojů,
0–5
2
4
8
dodržení citačních norem, přiměřenost doslovných citací,
kvantita):
Poznámka: V případě nekorektní práce se zdroji (= absence
odkazů) nelze práci doporučit k obhajobě!
Autorka využila dostatečného množství odborných podkladů, které zapracovávala do textu dle
předepsaných norem.
5. Obtížnost práce (0-2 bodů: malá – 0, střední – 1, vysoká – 2),
0–5
2
5
10
tvořivost a originalita (max. 3 body):
Obtížnost práce spatřuji především v originalitě tématu v prostředí sociální práce s lidmi z propuštění z
VTOS. Autorka předkládá doporučení, vyjadřuje své myšlenky a názory k tématu. Autorka prokázala
schopnost propojení teorie a výzkumného záměru, který je logickým vyústěním celé práce. Autorku
oceňuji za její výborný popis a práci se zdroji, text je výborně zpracován.
6. Hodnocení práce po formální stránce (dodržení norem a pokynů
0–5
1
5
5
školy, dodržení stylistických a gramatických pravidel, kvalita a
funkčnost případných příloh /= tabulek, grafů, obrazového
materiálu/, celková úprava práce):
Po formální stránce práce nemá žádné nedostatky v podobě pravopisných chyb a překlepů. Autorka
se snažila pojmout problém v komplexním pohledu
7. Hodnocení práce z hlediska schopnosti srozumitelně vyjadřovat
0–5
1
5
5
myšlenky, argumenty, objasnit svůj přístup, formulovat problémy,
závěry:
Autorka prokázala dobrou schopnost formulovat své myšlenky, utvářet závěry a doporučení.
Argumenty autorky se v práci vyskytují v dostatečném množství. Je patrné, že o problematiku má
autorka zájem, je zde pospána i motivace pro zpracování této práce a je jasné, proč si autorka zvolila
právě toto téma a jaký sleduje přínos.
Celkový počet bodů:1
1
Max. 70
7
Celkový počet bodů je součet součinů váhy a bodů v kritériích 1. - 7. (
68
váha
k body
k)
k1
Návrh hodnocení práce před absolutoriem vznikne součtem bodů od vedoucího práce (max. 75) a oponenta
(max. 70). Výslednou známku ovlivní průběh obhajoby.
121 – 145 bodů ..........výborně
96 – 120 bodů ..........velmi dobře
71 – 95 bodů ..........dobře
0 – 70 bodů ..........nevyhověl
Celkové zhodnocení práce:
Práce je vhodná k obhajobě. Svým rozsahem a především kvalitou naplňuje veškeré požadavky
absolventské práce CARITAS-VOŠs Olomouc. Silnou stránkou práce je logická struktura a zájem o
problematiku, které se autorka věnuje. Text obsahuje řadu závěrů a propojení, ke kterým autorka
dospěla.
Je těžké této práci něco vytknout. Svým rozsahem byla nadprůměrná a velmi dobře zpracovaná.
Případná využitelnost práce:
Práci lze využít jako studijní text při pro seznámení se s danou problematikou.
Navrhované otázky k obhajobě:
1. Jaká byla motivace autorky pro sepsání předkládané AP?
Doporučuji – Nedoporučuji absolventskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte)
V Olomouci
dne 28. května 2013
Podpis hodnotitele
Download

Posudek oponenta/oponentky absolventské práce CARITAS – Vyšší