—
Digitalna
produkcija
—
Beskonačno
mnogo
razloga
Zašto digitalna produkcija?
Zato što živimo u vreme digitalnih medija kao dominanantne sile 21.
veka, interaktivnih softvera, novih formi advertajzinga, novih poslovnih
komunikacija, multimedijalne promocije događaja, digitalne umetničke
produkcije koja sve više uzima maha.
dr Robert Farkaš, vanredni profersor
studijskog programa Digitalna produkcija
"Digitalna produkcija je neodvojivi deo savremenog sveta u kojem svaki čovek, bez obzira na
osnovno zanimanje, učestvuje aktivno ili pasivno u kreiranju digitalnog sveta današnjice – bilo
da gleda filmove (avi), sluša muziku (formati
- mp ili wav), priprema prezentaciju ili onlajn
kampanju, aktivan je na socijalnim mrežama..."
Zašto Digitalna produkcija na Univerzitetu
Educons?
Zato što Educons prati svetske trendove, uvodi nove programe i hrabri
svoje studente da u kontekstu tehnološki sofisticiranog okruženja artikulišu svoje umetničke vizije kombinovanjem novih medija, tehničkih
dostignuća i vizuelne teorije;
Zato što Educons ima Fond za stipendiranje kroz koji, zajedno sa poslovnim partnerima, dodeljuje stipendije za upis novih studenata i za
najbolje studente završne godine osnovnih i master studija;
Zato što studenti imaju šansu da po završetku studija dobiju posao u
jednoj od kompanija osnivača Fonda, ili nekoj od 80 kompanija i javnih
institucija sa kojima Educons ima potpisane sporazume o poslovnoj
saradnji;
Zato što se na fakultetu organizuju naučni skupovi i okrugli stolovi na
aktuelne teme iz oblasti digitalnih medija, digitalne produkcije, digitalne
umetnosti i studenti imaju priliku da čuju renomirane svetske stručnjake u ovoj oblasti.
Šta je cilj studijskog programa?
Cilj studijskog programa Digitalna produkcija je sticanje znanja kojima
bi studenti bili osposobljeni za stručno učešće u razvoju i upotrebi programskih jezika digitalne produkcije, uključujući i spoj sa medijima i savremenom dokumentarnom praksom, oblikovanju i izradi veb platformi
i stranica, kao i u izradi i upotrebi 3D slike i digitalnog zvuka.
Prof. dr Predrag Šiđanin
"Izbor predmeta koje ću držati na Educons
univerzitetu i usmerenju za Digitalnu produkciju vezan je za tehnologije virtualne realnosti
(VR) i interaktivne komunikacije.
Ova grupa predmete ima za cilj da studente
obuči izradi projekata koji će doprineti rešavanju kompleksnih problema koji se ne bi mogli rešiti klasičnim metodama i da im omogući
drugačiji pristup razmišljanju u polju vizualizacija, simulacija ili komunikacija. Sveobuhvatnost i dubina izučavanja ovih naprednih
interaktivnih, simulacionih tehnologija takođe
će omogućiti studentima da budu konkurentni
na sve zahtevnijem tržištu rada."
Šta nakon završenih studija?
Nakon studija stiče se zvanje inženjer elektrotehnike i računarstva u
digitalnoj produkciji, sa kompetencijama za primenu znanja u digitalnoj
produkciji i postprodukciji, tehnologiji izrade veb platformi i stranica, u
razvoju kreativnosti, stvaranju 3D slike i digitalnog zvuka uz aktivno
istraživanje i ažuriranje savremenih tendencija.
Visokoobrazovani inženjer elektrotehnike i računarstva u digitalnoj
produkciji. Ovi inženjeri imaju mogućnost angažovanja i zapošljavanja
u IT sektoru, agencijama i javnim servisima za izradu Internet kampanja u realnom vremenu na socijalnim mrežama, virtuelnom inženjeringu, elektronskim i štampanim medijima, kinematografiji, muzičkoj
industriji...
Naučni skupovi
Organizacijom naučnih skupova koje je u ovoj oblasti planirao za budući period, Univerzitet Educons dobija mogućnost da se integriše sa
renomiranim naučnim skupovima u oblasti elektrotehnike i računarstva
u digitalnoj produkciji, kao što već sada učestvuje u sastavu i organizaciji IARIA konferencija "The Fourth International Conferences on
Advances in Multimedia".
MMedia France
www.iaria.org;
Ars Electronica Linz
www.aec.at
Informing Science Institut Santa Rosa, California
www.informingscience.us/icarus
—
Osnovne Akademske Studije
Nastavni plan
Prvi semestar
Treći semestar
Peti semestar
Savremena digitalna umetnost
Engleski jezik
Vizuelne komunikacije
Računari
Kompjuterske animacije 1
Multimediji 1
Predmet izbornog bloka1
- Preduzetništvo
- Poslovno pravo
Masovne komunikacije
Menadžment ljudskih resursa
Internet marketing 1
Digitalna produkcija
Veb komunikacije
Stručna praksa
Predmet izbornog bloka 3
- 3D
- Digitalni zvuk
Četvrti semestar
Šesti semestar
Imersivna virtuelna realnost
Marketing
Kompjuterske animacije 2
Predmet izbornog bloka 2
- Estetika kreiranja digitalnih
komunikacija
- Digitalna fotografija
Multimediji 2
Internet marketing 2
Primenjena fotografija
Storibord
Programski jezici u digitalnoj
produkciji
Drugi semestar
Programiranje
Engleski jezik 2
Osnovi virtuelne realnosti
Crtež u animaciji
Osnovi geometrije i vizualizacije 3D prostora
Završni rad
—
Master Akademske Studije
Nastavni plan
Prvi semester
Treći semestar
Digitalna animacija
Interaktivne komunikacije
Multimediji i dokumentarna praksa
Metodologija naučnog istraživanja
Razvoj digitalne umetnosti
Perspektivne interpretacije 3D prostora
Stručna praksa
Predmet izbornog bloka 1
- Arhitektura informacija
- Veb standardi
Predmet izbornog bloka 2
- Dizajn zvuka
- Dizajn slike
Drugi semestar
Digitalna postprodukcija
Audiovizuelna istraživanja
Veb tehnologije
Internet tehnologije
Četvrti semestar
Master rad
Digitalna Produkcija na Univerzitetu
Educons pruža mogućnost za ovladavanjem sledećih oblasti: vizuelizacija muzike i sonifikacija slike (kratak opis dole),
komprimovanje audio video zapisa različitih kategorija, analiza analognog i digitalnog zvuka uz obradu, komponovanje
muzike i digitalni zapis u standardima
PC-a (Steinberg Nuendo i Cubase 6,
Ableton i Macpro uz Logic audio), analiza elektronske muzike, audio–vizuelna
istraživanja, tehnologija u kompjuterskoj
animaciji, osnove VR-a (VR = virtuelna
realnost).
Cilj vizuelizacije muzike je generisanje
slika na osnovu ulaznog muzičkog signala, od vizuelizacije prilikom reprodukcije muzike (Windows Media Player),
preko vizuelizacije zvučnog signala u
cilju njegove analize (spektrogram), do
reprezentacije na višem nivou (timbregram).
Sa druge strane, sonifikacija slike predstavlja generisanje zvuka na osnovu
podataka sadržanih u slici. Sonifikacija
se primenjuje u oblastima od novih korisničkih interfejsa za slepe, do vizuelnog
i algoritamskog komponovanja muzike.
Motivacija za oba su asocijacije koje postoje između muzičkih i vizuelnih formi.
U mnogim kulturama prisutni su primeri
korišćenja vizuelnih pojmova da se opišu zvučne pojave i obrnuto. Zaključak
je da, iako se zvučne i vizuelne pojave
opažaju na različite načine, oba medija
mogu izazvati slične kognitivne i estetske doživljaje.
U oba slučaja ćemo pisati program u
MATLAB-u, čiji će ulaz biti „wav“ fajl ili
slika u nekom od podržanih formata (jpg,
tiff, png), na izlazu će biti slika, odnosno,
zvučni signal respektivno, generisana
na osnovu ulaznog medija.
Zvanja
Po završetku osnovnog akademskog programa stiče se zvanje:
INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U
DIGITALNOJ PRODUKCIJI (180 ESPB)
Po završetku master akademskog programa, stiču se zvanja:
MASTER INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U
DIGITALNOJ PRODUKCIJI - VEB DIZAJNA (180+120 ESPB)
MASTER INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U
DIGITALNOJ PRODUKCIJI - DIZAJNA SLIKE (180+120 ESPB)
MASTER INŽENJER ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U
DIGITALNOJ PRODUKCIJI - DIZAJNA ZVUKA (180+120 ESPB)
Posetite Dane otvorenih vrata, koji se najčešće organizuju
poslednje nedelje maja ili oktobra i prisustvujte predavanjima,
pričajte sa profesorima i studentima,
Posetite naš sajt www.educons.edu.rs,
Pozovite naš call centar svakog radnog dana u periodu od
9:00 do16:00 časova, pozivom na broj telefona 021/4893-610,
Umrežimo se, pratite nas na Facebook-u, Twitter-u i
LinkedIn-u,
Dođite kod nas, u Vojvode Putnika 87 u Sremskoj Kamenici.
Download

— Digitalna produkcija — Beskonačno mnogo