Mladší
Název pįíkladu:
KVÍZ A|LA RISKUJ
Program: Putování se psem
PS: PS Pionýr Įeêkovice
Ovøįovatel: Hana Procházková
Klíêová slova: soutøž, otázky, kvíz, spolupráce.
Cíle PDP: Rozvoj spolupráce v|týmu, schopnosti
komunikace, bystrosti a|postįehu, schopnosti
rychle reagovat, ale i|odvahy riskovat a|odhadu
svých sil. Rozvoj znalostí –|podle toho, jak hru
zamøįíme.
Východiska PDP: Vycházíme ze známých televizních soutøží typu Riskuj.
Soutøžící by møli mít nøjaké znalosti v|oblasti, kterou chceme testovat. Lze se
však obejít i|bez nich –|potom je hra více tipovací, ale i|poznávací.
Struêná anotace
Jedná se o|spoleêenskou hru na|motivy televizních soutøží typu Riskuj. Soupeįit spolu
mohou jak jednotlivci, tak rŃznø složené týmy, které postupnø odpovídají na|otázky
rŃzné bodové hodnoty. Podle toho, jak hru a|otázky zamøįíme, mŃže sloužit jen pro zábavu a|pobavení, ale i|k|procviêování urêitých konkrétních znalostí nebo i|získání znalostí
zcela nových.
Cíle související s|klíêovými kompetencemi
Aktivity popsané v|tomto pįíkladu dobré praxe rozvíjejí pįevážnø kompetence k|įešení
problémŃ, ke|komunikaci, k|uêení, sociální a|personální.
Popis realizace
Tato hra je vhodná na|delší êasový úsek, ideálnø jako veêerní program na|výpravu. Dá se
ale samozįejmø aplikovat i|na|jiné situace, na|schŃzku, na|tábor, na|akci pro vedoucí, pro
rodiny s|døtmi…
Hru mohou hrát jak jednotlivci, tak dvojice êi víceêlenné týmy. Nejprve vybereme soutøžící, napįíklad 4|soutøžní týmy, a|ostatní pįítomní tvoįí publikum.
Potom soutøžícím pįedstavíme pįedem pįipravené oblasti otázek (napįíklad 5|oblastí
po|5|otázkách). V|každé oblasti je k|dispozici set otázek rŃzné hodnoty –|napįíklad „Naše
stromy a|byliny“ za|10, 20, 30, 40 a|50 bodŃ. První tým êi soutøžící si vybere oblast
a|hodnotu otázky. Moderátor (obvykle vedoucí) pįeête otázku, soutøžící má urêitý êas
na|odpovøì. Pokud je v|týmu více osob, mohou se radit. Pokud je následná odpovøì
správná, získává soutøžící body a|vybírá si další otázku. Pokud je špatná, body se mu
naopak strhnou a|hraje další tým.
Takový je struêný princip hry, existuje však nepįeberné množství modiˬkací. Záleží, jak se
rozhodnete. Pįíklady rŃzných pįístupŃ:
• soutøží jednotlivec, dvojice, êi poêetnøjší tým;
• velmi oblíbená je úêast vedoucích, aĹ už jako souêást týmu, nebo proti døtem, êi
týmy vedoucích proti sobø (v|pįípadø akcí pro rodiny jsou skvølé souboje rodiê+dítø
X rodiê+dítø);
• bodování –|hodnota otázek je libovolná, záleží na|vás, jak ji stanovíte, lze ji spojit
s|motivací výpravy êi tábora atd.;
Mladší
•
•
•
•
•
•
•
•
otázky je možné volit jako otevįené, tedy je potįeba na|nø slovnø odpovødøt, anebo
je možné dát možnosti na|výbør;
je možné zaįadit bonusovou „zlatou“ otázku, která pįináší bodový zisk bez odpovídání (nikdo neví, kde na|tuto otázku narazí);
týmy volí otázky a|odpovídají po|įadø;
nebo týmy volí a|odpovídají otázky podle toho, zda pįedtím uspøly, pįiêemž první se
vylosuje êi nøjak vybojuje;
lze zvolit variantu, že se pįeête otázka, a|kdo se první pįihlásí, ten odpovídá a|potom
volí další otázku;
je též možná varianta, že odpovídají všechny týmy a|bodový zisk si pįiêtou všichni,
kteįí odpovødí dobįe;
je možné pįi chybné odpovødi dát ještø prostor dalším týmŃm;
atd…
Podle uvážení lze také nastavit témata celé soutøže: Je možné ji pojmout pįedevším jako
zábavu, êi na|navození nálady, jako icebreaker na|zaêátku akce –|potom se mohou volit
témata jako „veêerníêky“, „seriály“, „slova na|P“.
Druhou možností je využít soutøž na|vyzkoušení vødomostí døtí, v|tom pįípadø volíme
témata, která chceme probrat. První pomoc, stromy a|kvøtiny, zvíįata, uzly a|jejich použití, atd.
Tįetí a|neménø zábavná možnost je použít hru jako motivovaný úvod k|nøjaké hįe. Takto
jsme hru hráli napįíklad pįi víkendovce zamøįené na|železnici (otázky na|historii železnic,
trasy, ceníky, stanice, lokomotivy,…), nebo jako úvod k|souboji v|cross-golfu (otázky se
týkaly prostįedí golfu).
Pįíklad oblastí –|témat –|pįi
variantø soutøže Železnice:
Lokomotivy, Historie železnice, Vlaková návøstidla
a|znaêky, Názvy zastávek,
Vlaky v|cizích státech, Perliêky a|rekordy, Filmy o|vlacích, Písniêky o|vlacích,…
étvrtou a|u|nás velmi oblíbenou variantou hry je zamøįení
hry na|oddíl:
Historie oddílu, Výpravy,
Oddíloví vedoucí, Oddílové
zvyky a|tradice, Oddílová
jídla, Písniêky,…
Další poznámky:
Hra neêekanø obohatí i|diváky, pįípadnø je mŃžeme
nøjak zapojit do|meziher
Máme-li šikovné vedoucí,
dokážou obvykle hru zpestįit
využitím techniky a|pįípravou
velké show kolem hry. Je
možné udølat zobrazování
témat a|otázek na|poêítaêi
(dataprojektor), pįipravit
si znølky pro úspøšnou
Mladší
i|neúspøšnou odpovøì, moderátor si mŃže
opravdu hrát a|pįedvádøt rozhovory se soutøžícími êi známými osobnostmi, atd.
éas na|pįípravu –|hra bývá nároêná na|pįípravu otázek a|témat. Ideální je pįipravovat
otázky týmovø, spoleênø potom vedoucí více
vøcí napadá a|jak se to rozjede, jde to už
samo.
éas na|hru –|na|hodinu i|nøkolik hodin, podle
poêtu opakování a|stįídání týmŃ, poêtu
otázek atd.
PomŃcky a|prostįedky
Minimálnø sepsané otázky, papíry a|tužky,
møįiê êasu. Pįípadnø další vybavení dle plánované míry vylepšení –|tabule êi ˭ipchart
a|ˬxy, poêítaêová prezentace, dataprojektor, hudba, další rekvizity pro zajištøní show,…
Vhodné jsou i|ceny pro vítøze, podle situace sladké, vøcné i|recesní.
Evaluace – závøreêné zhodnocení realizace
Výhodou hry je, že vøtšina hráêŃ podobnou soutøž už vidøla, takže se snadno vžijí do|atmosféry. Vhodnou volbou témat a|otázek mŃžeme hru pįizpŃsobit libovolné skladbø
hráêŃ –|jednou jsme møli otázky A) na|které odpovídaly malé døti, a|pak otázky B),
na|které odpovídaly starší døti.
Hra je dost nároêná na|sepsání otázek, tím se vždy dost potrápíme. Ale stojí to za|to
a|pobavíme se už u|pįípravy. Potom doporuêujeme otázky a|odpovødi schovat, lze je
použít za|pár let znovu, až døti odrostou a|pįijdou nové.
Když se podaįí výbør otázek, mŃže hra opravdu sloužit k|zábavnému uêení nových témat,
k|procviêení a|vyzkoušení znalostí døtí, ale zejména k|navození dobré atmosféry v|kolektivu.
Jsou-li v|oddílu vedoucí schopní udølat kolem soutøže show, pįípadnø ji dobįe pįipravit
po|technické stránce a|vizuálnø, jedná se o|dobrý bonus.
Hodnocení ovøįovatele
Hru jsme hráli za|dobu historie oddílu už mnohokrát. Oblíbené jsou zejména varianty
otázek o|oddílu, u|toho se vždy velmi pobavíme. Vždy ale zaįazujeme i|nøjaké otázky
vødomostní a|za|poslední dobu jsme hru 2x využili jako souêást motivace –|jednalo se
o|zmínønou železnici (víkendová hra Trans America) a|golfové téma.
SpeciɅcké pįístupy k|døtem
Hyperaktivní døti budou mít opøt problém
vydržet v|klidu, než na|nø pįijde įada. Budou
vykįikovat, když nemají, skákat do|įeêí, vyskakovat ze židle. Je dobré v|tomto pįípadø
pįipravit radøji variantu hry, kdy odpovídají
všechna družstva písemnø zároveĢ.
U|døtí s|problémy s|psaním a|êtením je
potįeba pįizpŃsobit pravidla hry tak, aby jim
tento handicap neškodil, naopak je tįeba
motivoval –|dítø ête otázku za|pomoci vedoucího, není tlaêeno êasem, atd. Pįípadnø
pįi závažnøjší poruše je možné pįímo vytvoįit dvojici dítø+vedoucí, ten potom mŃže
dítøti pomoci se soustįedøním, pochopením
otázky a|podobnø.
Download

Kvíz a la riskuj