Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Stančić Ivan, Docent
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 1
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
1. Osnovni podaci
Prezime
Stančić
Ime
Ivan
APVNT broj
3730
Godina rođenja
1979
Mesto rođenja
Novi Sad
Država rođenja
Srbija
Zvanje
Docent
Titula
Doktor nauka-veterinarska medicina
E mail
[email protected]
Direktni telefon
021/485-34-96
Telefon lokal
496
Ustanova
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Dr
2. Podaci o stečenim diplomama
Godina
2008
Vrsta rada
Magistratura
Mesto
Novi Sad
Ustanova
Naziv rada
Naučna oblast
Poljoprivredni fakultet u
Novom Sadu
Savremeni aspekti
patogeneze, dijagnoze i
terapije piometre kod kuja.
Veterinarske nauke
Veterinarske nauke
Veterinarske nauke
2010
Doktorat
Novi Sad
Poljoprivredni fakultet u
Novom Sadu
Indukcija estrusa i fertilitet
nazimica sa prolongiranom
preinseminacionom
anestrijom, tretiranih
preparatima gonadotropina i
progestina.
2006
Diploma
Beograd
Fakultet veterinarske
medicine u Beogradu
nema
3. Podaci o izborima u zvanje
Godina
2010
Naziv zvanja
Docent
R.br.
1
Ustanova
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Naučna oblast
Veterinarske nauke
4. Podaci o naučnim oblastima
R.br.
1
Naučna oblast
Veterinarske nauke
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 2
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
5. Stručna biografija
DVM Ivan B. Stančić, DSc. vet. med., rođen je 1979. godine Novom Sadu , opština Novi Sad, gde je završio osnovnu školu. Srednju
poljoprivrednu školu, smer veterinarski tehničar, završio je u u Futogu, a fakultet veterinarske medicine završava u u Beogradu, 2006.
godine. Postdiplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu, Departman za veterinarsku medicinu, Univerziteta u Novom Sadu, grupa
„Klinička patologija i terapija životinja“, završava školske 2007/2008 . sa prosečnom ocenom 10,0.
Magistarski rad, pod naslovom „Savremeni aspekti patogeneze, dijagnoze i terapije piometre kod kuja“, odbranio je marta 2008. godine.
Doktorsku disertaciju po naslovom „Indukcija estrusa i fertilitet nazimica sa prolongiranom preinseminacionom anestrijom, tretiranih
preparatima gonadotropina i progestina“ , odbranio je januara 2010. godine, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman
za veterinarsku medicinu.
Po završetku osnovnih studija, zaposlio se u ambulanti za male životinje Javne veterinarske stanice Novi Sad, prvo kao stažista,
potom kao samostalni veterinar i kratko vreme kao šef ambulante za male životinje.
U toku izrade doktorske disertacije, a po napuštanju javne veterinarske stanice zapošljava se u privatnoj veterinarskoj ambulanti
„Mišić“, gde radi do odbrane doktorske disertacije januara 2010. godine.
Nakon sticanja titule doktora nauka veterinarske medicine, februara 2010. godine, zapošljava se kao predavač na Visokoj
poljoprivrednoj školi strukovnih studija, odsek strukovna veterina u Šabcu, a u novembru 2010.godine biva izabran za docenta na
ketedri za veterinarsku medicinu, poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu gde i sada radi.
PlaceholderText>false
MicrosoftInternetExplorer4
Član SASAP ( Udruženja veterinara male prakse Srbije) .
Član i licencirani veterinar VKS (Veterinarske komore Srbije).
Član ESDAR (European Society for Domestic Animal Reproduction )
Nosilac je :
-Sertifikata o učestvovanju na simpozijumu veterinara male prakse – SIVEMAP, 2007.
-Sertifikata o učešću, sa referatima, na simpozijumima sa međunarodnim učešćem „Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija“, Herceg
Novi, 2007. i 2008. godine.
- Nagrade sa diplomom i peharom „Najbolji u agrobiznisu“ koju dodeljuje Novosadski sajam, za najbolji naučno-istraživački rad u 2008.
godini.
-Sertifikata o učešću na Royal vet seminaru male prakse u Beogradu, 2009. godine.
-Sertifikata o učešću na Royal vet seminaru male prakse u Beogradu, 2010. godine.
- Sertifikata o učešću na Međunarodnom simpozijumu ,,Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji
zdravstveno bezbedne hrane“ Divčibare 2010. god
ine
-Sertifikata o učešću na Međunarodnom simpozijumu ’’Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane ’’ Trebinje, Bosna i Hercegovina ,
2011.
- Sertifikata o učešću na Naučnom Simpozijumu ‚‚ Reprodukcija Domaćih Životinja ‚‚ Divčibare , 2011 i 2012.
- Sertifikata o učešću na Međunarodnim simpozijumima u regionu Slovacka, Rumunija ...
i dr.
Učesnik u projektu Republičkog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj zavedenog pod brojem TR31062 ,a čiji naziv glasi
‘’Unapređenje zdravlja i dobrobiti visoko produktivnih krava identifikacijom i otklanjanjem stresogenih faktora’’. 2011-2014
Učesnik u projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom `` Povećanje reproduktivne efikasnosti
nerastova na vojvođanskim farmama `` zaveden pod brojem 114-451-1311/2011-03 i za period 2011-201
4.
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 3
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
6. Produkcija - zbirni rezultati
6.1. Rezultati produkcije
Oznaka
Broj
Poena
M21
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
Naziv kriterijuma produkcije
1
8.00
M22
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
1
5.00
M23
Rad u međunarodnom časopisu
5
15.00
M24
Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
2
6.00
M31
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
2
6.00
M32
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
1
1.50
M33
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
11
11.00
M34
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
3
1.50
M51
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
31
62.00
M52
Rad u časopisu nacionalnog značaja
5
7.50
M53
Rad u naučnom časopisu
1
1.00
M63
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
3
1.50
M64
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
3
0.60
M71
Odbranjena doktorska disertacija
1
6.00
M72
Odbranjen magistarski rad
1
3.00
71
135.60
Ukupno
6.2. Učešće na projektima
Naziv vrste projekta
Broj
Ukupno
0
6.3. Vođenje teza
Naziv vrste teze
Broj
Ukupno
6.4. Međunarodna saradnja
Država saradnje
Broj
Ukupno
0
6.5. Recenzije
Broj
2
Međunarodne
Ukupno
2
6.6. Uređivanje časopisa
Tip časopisa
Broj
Medunarodni
1
Ukupno
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
1
Strana 4
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M21-Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
1
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stančić Ivan;
2. Stančić Blagoje;
3. Božić Aleksandar;
4. Anderson Robin;
5. Harvey Roger;
6. Gvozdić Dragan;
Ovarian activity and uterus organometry in delayed puberty gilts
THERIOGENOLOGY ISSN: 0093-691X
Vol. 76, No. 6, Str. 1022-1026, Izdavač: Elsevier Inc. ; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 5
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M22-Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stančić Ivan;
2. Bošnjak D;
3. Radović Ivan;
4. Stančić Blagoje;
5. Harbey R;
6. Anderson R;
Ovarian reaction and estrus manifestation in delayed puberty gilts after treatment with equine chorionic
gonadotropin.
Journal of Reproductive Biology and Endocrinology 10:61
(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 6
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M23-Rad u međunarodnom časopisu
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stojanac Nenad;
2. Gagrčin Mladen;
3. Stevančević Ognjen;
4. Stančić Ivan;
5. Potkonjak Aleksandar;
Passive and active immunity against parvovirus infection in piglets
African Journal of Biotechnology ISSN: 1684-5315
Vol. 11, No. 30, Str. 7771-7774, ISBN 1684-5315, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Cincović Marko;
5. Stančić Ivan;
6. Belić Branislava;
Relations between blood Zinc concentrations and udder health in dairy cows, IN PRESS
REV MED VET-TOULOUSE ISSN: 0035-1555
Izdavač: Veterinary University Toulouse; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Božić Aleksandar;
3. Radović Ivan;
4. Stančić Ivan;
5. Dragin Saša;
Fertility of sows after intracervical or intrauterine insemination with different spermatozoa number in
reduced volumen doses
Acta Veterinaria (Beograd) ISSN:
Vol. 60, No. 2-3, Str. 257-262, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Dragin Saša;
Fertility of sows after intracervical or intrauterine insemination with different spermatozoa number in
reduced volumen doses.
Acta Veterinaria, Beograd ISSN: 0567-8315
Vol. 60, No. 2-3, Str. 257-262, UDK 619:636.4.082.454, Izdavač: Fakultet veterinarske medicine,
Beograd, Srbija.; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Gagrčin Mladen;
3. Jovanović Slobodan;
4. Stančić Blagoje;
Reproductive Activity Of Gilts With Prolonged Preinsemination Anoestrus After a Hormonal Treatment.
Acta veterinaria ISSN: 0567-8315
Vol. 59, No. 5-6, Str. 525-533, UDK 619:636.082.454.33 , Izdavač: Fakultet veterinarske medicine,
Beograd, Srbija.; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 7
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M24-Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stančić Ivan;
2. Stevančević Ognjen;
3. Stančić Jelena;
4. Apić Igor;
Uticaj sezone na pojavu piometre kod kuja.
Veterinarski glasnik, Beograd ISSN: 0350-2457
Vol. 66, No. 1-2, Str. 143-151, UDK 619(05), Izdavač: Fakultet veterinarske Medicine, veterinarska
komora, Univerzitet u Beogradu; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Stevančević Milenko;
3. Lako Branislav;
4. Jovičin Milovan;
Uticaj rase i starosne dobi na pojavljivanje piometre kod kuja.
Veterinarski glasnik, Beograd ISSN: 0350-2457
Vol. 62, No. 3-4, Str. 233-240, UDK 636.7.09:618.14-002, Izdavač: Fakultet veterinarske medicine,
Beograd, Srbija.; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 8
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M31-Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
2011
Lista autora
Opis
1. Radović Ivan;
2. Dragin Saša;
3. Stančić Ivan;
4. Stančić Blagoje;
5. Božić Aleksandar;
6. Cincović Marko;
Litter size first litter sows in relation to age in the mating
22nd International symposium Food safety production,
Trebinje, June 19-25
Časopis
Detalji
Skup
2
2011
Lista autora
Opis
Str. 534-537, UDK 338.439.4:616-0.92.11, ISBN 978-86-7520-219-6, Izdavač: Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International Symposium "Foof safety production" (22 ; Trebinje ; 2011)
1. Stančić Blagoje;
2. Božić Aleksandar;
3. Stančić Ivan;
4. Harvej R;
5. Radović Ivan;
6. Anderson R;
7. Dragin Saša;
8. Erdeljan Mihajlo;
9. Jotanović Stoja;
The Possibility of Increasing AI Boars Reproductive Exploatation in AP Vojvodina (Serbia)
Proceedings, 22nd International Symposium "Food safety production", Trebinje, Bosnia and Herzegovina,
19.-25.June,
Časopis
Detalji
Skup
Str. 66-69, UDK 338.439.4:616-092.11, ISBN 978-86-7520-219-6 , Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Novi
Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International Symposium "Foof safety production" (22 ; Trebinje ; 2011)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 9
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M32-Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
1
2012
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
1. Stančić Ivan;
2. Mijatović, R.;
3. Stančić Blagoje;
4. Jotanović, S.;
5. Apić I.;
6. Erdeljan Mihajlo;
Delayed postpartum anestrus and reproductive performance in dairy cows
ISBN 978-99938-93-20-2, Izdavač: Poljoprivredni Fakultet u Banja Luci i Biotehnicki Fakultet Univerziteta
u Ljubljani; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske (17 ; Trebinje ; 2012)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 10
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
2012
Lista autora
1. Stančić Ivan;
2. Stevančević Milenko;
3. Toholj Bojan;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Cincović Marko;
Reproductive disorders and their influence on the efficiency of using in hunting bitches.
Opis
International symposium on hunting-Modern aspects of sustainable management of game populations.
Belgrade - Zemun, 22-24 jun
Časopis
Detalji
Str. 140-142, UDK 351.823.1:636.75, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Zemun; (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
Skup
2
2012
Lista autora
Opis
1. Stančić Blagoje;
2. Božić Aleksandar;
3. Stančić Ivan;
4. Dragin Saša;
5. Radović Ivan;
6. Petrović Milica;
Effect Of Season On Native Boar Sperm Quality Parameters.
I International symposium on animal Science, Novembar 8-10. Belgrade, Serbia, Proceeding
Časopis
Detalji
Skup
3
2012
Lista autora
Opis
Str. 65-70, UDK 636(082), ISBN 978-86-7834-164-9, Izdavač: Faculty of Agriculture, University of
Belgrade; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International symposium on animal Science (1 ; Beograd ; 2012)
1. Stančić Ivan;
EFFECT OF PROTEIN
SEMEN.
CONTENTS IN SEMINAL PLASMA ON SPERM MOTILITY IN DILUTED BOAR
Časopis
Detalji
Skup
4
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
5
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Str. 149-154, UDK 636(082), ISBN 978-86-7834-164-9, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Zemun; (Polje
rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International symposium on animal Science (1 ; Beograd ; 2012)
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Stevančević Milenko;
4. Toholj Bojan;
5. Aleksić Zoran;
6. Stančić Ivan;
7. Davidov Ivana;
Ispitivanje dobrobiti krava na farmama prema principu dobrog zdravlja
Vol. 17, No. 19, Str. 455-459, ISBN 978-86-87611-23-8, Izdavač: Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski
fakultet u Čačku; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Savetovanje o biotehnologiji (17 ; Čačak ; 2012)
1. Stančić Ivan;
2. Savović Milan;
3. Apić Igor;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Dragin Saša;
Effect of postpartal disorders on dairy cows reproduction
UDK 338.439.4:616-092.11, ISBN 978-86-7570-219-6, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
International Symposium Food safety production (22 ; Trebinje ; 2011)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 11
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
6
2011
Lista autora
Opis
1. Nalesnik A;
2. Jotanović S;
3. Vekić M;
4. Šahinović R;
5. Stančić Ivan;
The Electrical Resistance Of Vaginal Mucus In Cows With Different Ovarian Follicle Structure At The Time
Of Insemination.
Časopis
Detalji
Skup
7
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
8
2011
Lista autora
Opis
Str. 10-12, UDK 338.439.4:616-092.11, ISBN 978-86-7570-219-6, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke
nauke)
International Symposium Food safety production (22 ; Trebinje ; 2011)
1. Jotanović S;
2. Stančić Ivan;
3. Vekić M;
4. Marinković S;
5. Jamedžija A;
Estrus Synchronization And Fertility In Gilts Of Different Ages.
Str. 7-9, Izdavač: Poljoprovredni Fakultet Banja Luka; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
International Symposium Food safety production (22 ; Trebinje ; 2011)
1. Radović Ivan;
2. Dragin Saša;
3. Stančić Ivan;
4. Stančić Blagoje;
5. Božić Aleksandar;
6. Cincović Marko;
Litter size first litter sows in relation to age in the mating
22nd International symposium Food safety production,
Trebinje, June 19-25
Časopis
Detalji
Str. 534-537, UDK 338.439.4:616-0.92.11, ISBN 978-86-7520-219-6, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi
Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Skup
9
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
10
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Stančić Ivan;
2. Stevančević Milenko;
3. Lako Branislav;
4. Jovičin Milovan;
Uticaj rase kuja na njihovu starost kod pojave piometre.
ISBN 86-7520-079-X, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum Stočarstvo, veterinarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane sa
međunarodnim učešćem (1 ; Herceg Novi ; 2008)
1. Stančić Blagoje;
2. Gagrčin Mladen;
3. Radović Ivan;
4. Stančić Ivan;
Sows fertility after transcervical intrauterine insemination (the summarize of ours results).
Lucrari stiintifice Zootehnie si Biotehnologii ISSN:
Vol. 41, No. 2, Str. 624-628, UDK 636.4.453 , Izdavač: University of Acriculture and Veterinary Medicine,
Timisoara, Romania; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
International Symposium of Animimal Production (4 ; Timisoara ; 2008)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 12
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
11
2007
Lista autora
1. Stančić Blagoje;
2. Gagrčin Mladen;
3. Radović Ivan;
4. Stančić Ivan;
Opis
Morphological examination of ovaries in gilts with not detected standing oestrus up to 240 days of age
and later
Proceedings, III Symposium of Livestock Production with International Participation, Ohrid, Macedonia,
12.-14.Septembar, 2007, str.137-140
Časopis
Detalji
Skup
Str. 137-140, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 13
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2010
Lista autora
Opis
1. Stančić Blagoje;
2. Stančić Ivan;
3. Jotanović Stoja;
4. Šahinović Refik;
5. Dragin Saša;
The usage of oocytes and embryos in animal genetic resources conservation ex situ (a review).
ISBN 978-99938-93-20-2, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Banja Luka i Biotehnoloski fakultet univerziteta
u Ljubljani; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske (17 ; Trebinje ; 2012)
1. Stančić Ivan;
2. Gagrčin Mladen;
3. Jovičin Milovan;
Funkcionalne ovarijalne strukture i razvijenost uterusa u nazimica sa prolongiranom preinseminacionom
anestrijom = Functional ovarian structures and uterus development in gilts with prolonged preinsemination
anestrus
Časopis
Detalji
Skup
3
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Str. 70-70, UDK 619:636.4:636.085, ISBN 978-86-7520-189-2, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum "stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno
bezbedne hrane" (1 ; Divčibare ; 2010)
1. Radović Ivan;
2. Dragin Saša;
3. Stančić Ivan;
4. Stančić Blagoje;
5. Cincović Marko;
6. Božić Aleksandar;
Reproduktivna performansa prvopraskinja i krmača u zavisnosti od pariteta i intervala zalučenje estrus
Str. 66-66, UDK 636(082)(048.3), ISBN 978-86-7520-189-2, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi Sad;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
Simpozium "Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno
bezbedne hrane" (2 ; Divčibare ; 2010)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 14
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
6
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Davidov Ivana;
2. Erdeljan Mihajlo;
3. Radinović Miodrag;
4. Stančić Ivan;
5. Kovačević Zorana;
Blood selenium concentration affect mastitis and milk quality in dairy cows
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences ISSN: 1338-5178
Vol. 2, Str. 1147-1154, ISBN 1338-5178, Izdavač: Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Nitra,
Slovakia; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Jovičin Milovan;
2. Petrujkić Branko;
3. Jocić Aleksandra;
4. Stančić Ivan;
5. Došen R;
6. Rogožarski Dragan;
Morphological analysis of boar spermatozoa by age and breed
Contemporary Agriculture ISSN: 0350-1205
Vol. 61, No. 1-2, Str. 112-119, Izdavač: Poljoprivredni Fakultet u Novom sadu; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Radović Ivan;
3. Stančić Blagoje;
4. Stevančević Ognjen;
5. Stevančević Milenko;
’’Boar effect’’ influence on gilts estrual reaction.
Jurnal of Microbiology, Biotechnology and Food sciences ISSN: 1338-5178
Vol. 1, No. 6, Str. 1540-1550, ISBN 1338-5178, Izdavač: Faculty of Biotechnology and food sciences,
Nitra; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Dragin Saša;
3. Stančić Blagoje;
4. Harvey Roger;
5. Božić Aleksandar;
6. Anderson Robin;
Effects of breed, spermatozoa concetration and storage on progressive motility of extended boar semen.
Jurnal of Microbiology, Biotechnology and Food sciences ISSN: 1338-5178
Vol. 1, No. 3, Str. 287-295, ISBN 1338-5178, Izdavač: Faculty of Biotechnology and food sciences, Nitra;
(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Beuković Miloš;
3. Dragin Saša;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Apić Igor;
Pregnancy diagnosis by real-time ultrasonography at different gestational periods in gilts and sows .
Animal science and Biotechnologies ISSN: 1221-5287;1841-9364
Vol. 45, No. 1-2, Str. 404-407, ISBN 1221-5287, Izdavač: Faculty of Animal Science and Biotechnologies,
BUASVM Timisoara; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stojanac Vladimir;
2. Gagrčin Mladen;
3. Stevančević Ognjen;
4. Stančić Ivan;
5. Potkonjak Aleksandar;
Passive and active immunity against parvovirus infection in piglets
African Journal of Biotechnology ISSN: 1684-5315
Vol. 11, No. 30, Str. 7771-7774, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 15
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
7
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
8
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
9
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
10
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
11
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Radović Ivan;
2. Trivunović Snežana;
3. Stančić Ivan;
4. Stančić Blagoje;
5. Dragin Saša;
6. Urošević M;
The Feed Conversion, Daily Gain, Average Backfat Thickness and Meat Percentage in Perfomance Test
of Landrace Boars (Genotypic Parameters)
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 61, No. 1-2, Str. 44-53, UDK 63(497)(051)-540.2, ISBN 0350-1205, Izdavač: Poljoprivredni fakultet,
Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Radojičić Biljana;
4. Toholj Bojan;
5. Stančić Ivan;
6. Stevančević Milenko;
PERIPARTURIENT METABOLIC PROFILE, BLOOD PICTURE AND BODY CONDITION SCORE IN
HEALTHY COWS AND COWS WITH ASSOCIATED PERIPARTURIENT DISEASE
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Vuković Dejan;
3. Mijatović Ratko;
4. Stančić Blagoje;
5. Jotanović Stoja;
6. Apić Igor;
7. Erdeljan Mihajlo;
Resumption of ovarian activity after calving and influence on reproductive performance iin dairy cows (a
review)
Contemporary Agriculture – Savremena poljoprivreda, Novi Sad ISSN:
Vol. 61, No. 3-4, Str. 271-279, UDK 636.3.082, ISBN 0350-1205, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
1. Belić Branislava;
2. Cincović Marko;
3. Davidov Ivana;
4. Lako Branislav;
5. Potkonjak Aleksandar;
6. Stančić Ivan;
PERIPARTURIENT HEMATOLOGICAL FINDING IN DAIRY COWS WITH UTERUS AND UDDER
INFLAMMATION, in press
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 61, Izdavač: Poljoprivredni fakultet Novi Sad; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Radović Ivan;
3. Dragin Saša;
4. Erdeljan Mihajlo;
5. Apić Igor;
Veterinary and zootechnical situation in artificial insemination at swine farm units
in Vojvodina (serbia)
Savremena poljoprivreda ISSN: 0350-1205
Vol. 61, No. 1-2, Str. 54-60, UDK 63(497.1)(051)-”540.2”, ISBN 0350-1205, Izdavač: Poljoprivredni
fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 16
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
12
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
13
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
14
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
15
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
16
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
17
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Davidov Ivana;
2. Radinović Miodrag;
3. Erdeljan Mihajlo;
4. Stančić Ivan;
5. Stojanović Dragica;
6. Milanov Dubravka;
Odnos broja somatskih ćelija u mleku krava i koncentracija cinka u krvnom serumu
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 5, No. 1, Str. 59-68, UDK 637.12:546.47:611.018.5, ISBN 1820-9955, (Polje rezultata: Medicinske
nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Beuković Miloš;
3. Radović Ivan;
4. Stančić Blagoje;
5. Dragin Saša;
6. Erdeljan Mihajlo;
Ultrazvučna dijagnostika rane gravidnosti kod svinja
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 60, No. 3-4, Str. 413-425, UDK 636.4:591.166:616-079:615.837, ISBN 0350-1205, Izdavač:
Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Božić Aleksandar;
3. Stančić Ivan;
4. Radović Ivan;
5. Dragin Saša;
Sow Seasonal Infertility
"Savremena poljoprivreda", Novi Sad ISSN:
Vol. 60, No. 1-2, Str. 195-203, UDK 332.05:636.4.082.4, ISBN 0350-1205, Izdavač: Poljoprivredni
fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Jotanović Stoja;
2. Šahinović Refik;
3. Stančić Ivan;
4. Mijatović R;
5. Vekić M;
6. Savić Đ;
Relationship between electrical resistance of vaginal mucus in the moment of insemination and cow's
pregnancy rate
Contemporary Agriculture ISSN: 0350-1205
Vol. 60, No. 1-2, Str. 104-109, Izdavač: Poljoprivredni Fakultet u Novom sadu; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
1. Gvozdić Dragan;
2. Stančić Ivan;
3. Savović Milan;
4. Stančić Blagoje;
5. Božić Aleksandar;
6. Milanović S;
7. Jovanović I;
8. Barna T;
Reproductive Efficiency In High-Milking Dairy Cows After Calving
Contemporary Agriculture ISSN: 0350-1205
Vol. 60, No. 1-2, Str. 86-97, Izdavač: Poljoprivredni Fakultet u Novom sadu; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Dragin Saša;
Modern technology of artificial insemination in domestic animals
Contemporary Agriculture ISSN: 0350-1205
Vol. 60, No. 1-2, Str. 204-214, Izdavač: Poljoprivredni Fakultet u Novom sadu; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 17
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
18
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
19
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
20
2009
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
21
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
22
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
23
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stančić Blagoje;
2. Radović Ivan;
3. Stančić Ivan;
4. Gagrčin Mladen;
5. Božić Aleksandar;
6. Kragić Slobodan;
7. Grafenau Peter jr,;
8. Chrenek Peter;
9. Pivko Juraj;
Fertilitet krmača posle intracervikalne i intrauterine inseminacije dozama redukovanog volumena.
Biotechology in animal husbandry ISSN: 1450-9520
Vol. 22, Str. 273-281, UDK 636.4.453, Izdavač: Poljoprivredni Fakultet, Zemun; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Gagrčin Mladen;
3. Jovičin Milovan;
4. Jovanović Slobodan;
Occurrence and practical solvent possibility of gilts preinsemination anestrus.
Biotechnology in Animal Husbandry ISSN: 1450-9156
Vol. 26, No. 1-2, Str. 37-46, UDK 636.4., Izdavač: Poljoprivredni fakultet, Zemun; (Polje rezultata:
Medicinske nauke)
1. Gagrčin Mladen;
2. Stančić Ivan;
3. Božić Aleksandar;
4. Stančić Blagoje;
5. Anderson Robin;
6. Harvey Roger;
Reproduktivna performansa nazimica na velikim vojvođanskim farmama.
Veterinarski glasnik, Beograd ISSN: 0350-2457
Vol. 63, No. 1-2, Str. 77-86, UDK 636.082.454:4, Izdavač: Fakultet veterinarske medicine, Beograd,
Srbija.; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Gagrčin Mladen;
3. Radović Ivan;
4. Stančić Ivan;
Stančić B, Gagrčin M, Radović I, Stančić I. Sows fertility after transcervical intrauterine insemination ( the
sumarize of ours results). Lucrari stiintifice Zootehnie si Biotehnologii, vol.41,(2), (2008), 624-628
Vol. 41, No. 2, Str. 624-628, (Polje rezultata: Prirodno-matematičke nauke)
1. Stančić Ivan;
2. Gagrčin Mladen;
3. Jovičin M;
4. Kovčin Stanimir;
Uticaj načina otkrivanja estrusa na stepen estrusnog reagovanja i fertilitet nazimica.
Biotechnology in Animal Husbandry, Zemun ISSN: 1450-9156
Vol. 24, Str. 143-150, UDK 636.4.453, ISBN 1450-9156, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Grafenau Peter, sen;
2. Stančić Ivan;
3. Grafenau Peter, jun;
4. Stančić Blagoje;
5. Pivko Juraj;
Sinhronizacija estrusa i ovulacije kod krava post partum.
Contemporary Agriculture – Savremena poljoprivreda, Novi Sad, ISSN:
Vol. 57, No. 1-2, Str. 28-34, UDK 636.4.082.45 , Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni
fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 18
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
24
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
25
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
26
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
27
2007
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
28
2007
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
29
2007
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stančić Ivan;
2. Gagrčin Mladen;
3. Anderson Robin;
4. Harvey Roger;
5. Stančić Blagoje;
6. Radović Ivan;
7. Božić Aleksandar;
Prolongirana preinseminaciona anestrija nazimica.
Contemporary Agriculture – Savremena poljoprivreda, Novi Sad, ISSN:
Vol. 57, No. 3-4, Str. 97-105, UDK 636.4.082. , Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni
fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Potkonjak Aleksandar;
2. Lako Branislav;
3. Stančić Ivan;
4. Belić Branislava;
First report on seroepidemiological investigation of cat infection with Bartonella henselae in area of Novi
Sad, Serbia.
Veterinary medicine , Kharkov ISSN: 0321-0502
Vol. 91, Str. 22-26, UDK 616.993:636.8.497.113, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stevančević Milenko;
2. Toholj Bojan;
3. Ivetić Vojin;
4. Potkonjak Aleksandar;
5. Stančić Ivan;
Analiza mogućih razloga za uginuće pastuva nakon kastracije.
Veterinarski glasnik, Beograd ISSN: 0350-2457
Vol. 62, No. 3-4, Str. 241-247, UDK 636.1.09:612.616.1:616.34-007.272, Izdavač: Fakultet veterinarske
medicine, Beograd, Srbija.; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Gagrčin Mladen;
3. Grafenau P. sen;
4. Grafenau P. jr;
5. Stančić Ivan;
6. Kubovičova E;
7. Pivko J;
B. Stančić, M. Gagrčin, P. Grafenau, SEN., P. Grafenau, JR., I. Stančić, E. Kubovičova, J. Pivko.
Morphological examination of ovaries in gilts with not detected standing oestrus up to 240 days of age
and later. Slovak Journal of Animal Science Vol 40, (2007) (3):118-120
Vol. 40, No. 3, Str. 118-120, (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Radović Ivan;
3. Stančić Ivan;
4. Gagrčin Mladen;
Sinhronizacija estrusa i fertilitet nazimica tretiranih različitim hormonskim preparatima
Časopis za poljoprivredu "SAVREMENA POLJOPRIVREDA" ISSN: 0350-1205
Vol. 56, No. 3-4, Str. 8-13, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Božić Aleksandar;
3. Radović Ivan;
4. Grafenau P;
5. Pivko J;
6. Hrenek P;
7. Stančić Ivan;
Swine artificial insemination by doses with reduced sperm number (a review)
Časopis za poljoprivredu "SAVREMENA POLJOPRIVREDA" ISSN: 0350-1205
Vol. 56, No. 1-2, Str. 1-11, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 19
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
30
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
31
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Stančić Blagoje;
2. Radović Ivan;
3. Stančić Ivan;
4. Kragić S;
Uticaj stimulacije cerviksa pre i posle inseminacije na fertilitet krmača
Časopis za poljoprivredu "SAVREMENA POLJOPRIVREDA" ISSN: 0350-1205
Vol. 55, No. 5, Str. 8-12, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stančić Blagoje;
2. Radović Ivan;
3. Stančić Ivan;
4. Gagrčin Mladen;
5. Božić Aleksandar;
6. Kragić S;
Fertilitet krmača posle intracervikalne i intrauterine inseminacije dozama redukovanog volumena
Časopis za poljoprivredu "SAVREMENA POLJOPRIVREDA" ISSN: 0350-1205
No. 22, Str. 273-281, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 20
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M52-Rad u časopisu nacionalnog značaja
1
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Davidov Ivana;
3. Radinović Miodrag;
4. Stančić Ivan;
5. Iđuški Mladen;
Nalaz antitela protiv virusnog arteritisa kod kobila u pripustu
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 36, No. 1, Str. 133-139, UDK 591.111.8:596.723, ISBN 0546-8264, Izdavač: Poljoprivredni fakultet;
(Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Stančić Ivan;
3. Davidov Ivana;
4. Radinović Miodrag;
Ultrazvučna dijagnostika graviditeta kod goveda
Arhiv veterinarske medicine ISSN: 1820-9955
Vol. 4, No. 2, Str. 57-64, UDK 619:616-073:618.2-07, ISBN 1820-9955, Izdavač: Naučni institut za
veterinarstvo „Novi Sad”; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
1. Erdeljan Mihajlo;
2. Davidov Ivana;
3. Boboš Stanko;
4. Radinović Miodrag;
5. Stančić Ivan;
Nalaz nivoa selena u krvnom serumu kod krava u laktaciji
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 35, No. 1, Str. 92-97, UDK 546.23:612.664, ISBN 0546-8264, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
1. Gvozdić D.;
2. Stančić Ivan;
3. Savović M.;
4. Stančić Blagoje;
5. Božić Aleksandar;
6. Milanović S.;
7. Jovanović I.;
8. Barna Tomislav;
Reproductive efficiency in high-milking dairy cows after calving
Savremena poljoprivreda ISSN: 0350-1205
Vol. 60, No. 1-2, Str. 86-97, UDK 636.082.4:637.1, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Dragin Saša;
2. Radović Ivan;
3. Cincović Marko;
4. Stančić Ivan;
Uticaj starosti nazimica kod prvog pripusta na veličinu legla.
Agroznanje, Banja Luka ISSN: 1512-6412
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 21
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M53-Rad u naučnom časopisu
1
2006
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
1. Radović Ivan;
2. Dragin Saša;
3. Stančić Ivan;
Spermatozoidi nerasta u ženskom reproduktivnom traktu
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta ISSN: 0546-8264
Vol. 30, No. 1, Str. 90-99, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 22
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M63-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2012
Lista autora
Opis
1. Stančić Ivan;
2. Mrkšić Ana;
3. Stevančević Ognjen;
4. Cincović Marko;
5. Stojanac Nenad;
6. Davidov Ivana;
7. Erdeljan Mihajlo;
8. Kovačević Zorana;
Primena dva gonadotropna preparata i ocena efekta na estrusno reagovanjekod tretiranih nazimica
pregledom jajnika- Post mortem: (Prikaz slučaja).
Vol. 18, No. 20, Str. 531-535, Izdavač: Agronomski fakultet; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem "Ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje" (1 ; Čačak
; 1995)
1. Cincović Marko;
2. Belić Branislava;
3. Stevančević Milenko;
4. Toholj Bojan;
5. Aleksić Zoran;
6. Stančić Ivan;
7. Davidov Ivana;
Ispitivanje dobrobiti krava na farmama prema principu dobrog zdravlja,
XVII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
Časopis
Detalji
Vol. 17, No. 1, Str. 455-459, UDK 63(082), ISBN 978-86-87611-23-8, Izdavač: Agronomski fakultet
Čačak; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Skup
3
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
1. Stančić Ivan;
2. Apić Jelena;
3. Apić I.;
Poremećaj reprodukcije krmača infektivne etiologije = Infective of sows reproductive disorders
Str. 235-260, UDK 619:636.4.082, ISBN 978-86-87611-15-3, Izdavač: Agronomski fakultet; (Polje
rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem (16 ; Čačak ; 2011)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 23
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M64-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
1
2007
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
2
2006
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
3
2006
Lista autora
Opis
Detalji
Skup
1. Stančić Ivan;
2. Grafenau Peter;
3. Kragić Slobodan;
Fertilitet nazimica osemenjenih različitim tipovima intrauterinih katetera.
Str. 128-128, ISBN 86-7520-079-X , Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet; (Polje
rezultata: Medicinske nauke)
Simpozijum Veterinarska medicina , stočarstvo i ekonomija u proizvodnji zdravstvene bezbedne hrane (1 ;
Herceg Novi ; 2007)
1. Stančić Blagoje;
2. Grafenau P;
3. Stančić Ivan;
4. Radović Ivan;
Veštačko osemenjavanje svinja inseminacionim dozama sa smanjenim brojem spermatozoida
Str. 103-103, Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Stočarstvo, Veterinarstvo i Agroekonomija u tranzicionim procesima "Otrovne korovske vste i njihov
znacaj za stocarsku proizvodnju u regionu Vojvodine" (1 ; Herceg Novi ; 2006)
1. Stančić Blagoje;
2. Kragić S;
3. Stančić Ivan;
4. Radović Ivan;
Fertilitet krnača posle intrauterine (transcervikalne)inseminacije
Izdavač: Poljoprivredni fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Stočarstvo, Veterinarstvo i Agroekonomija u tranzicionim procesima "Otrovne korovske vste i njihov
znacaj za stocarsku proizvodnju u regionu Vojvodine" (1 ; Herceg Novi ; 2006)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 24
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M71-Odbranjena doktorska disertacija
1
2010
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stančić Ivan;
Indukcija estrusa i fertilitet nazimica sa prolongiranom preinseminacionom anestrijom, tretiranih
preparatima gonadotropina i progestina.
UDK 636.09:636.4.082.4:577.17(043.3), Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet,
Departman za veterinarsku medicinu; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 25
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M72-Odbranjen magistarski rad
1
2008
Lista autora
Opis
Detalji
1. Stančić Ivan;
Savremeni aspekti patogeneze, dijagnoze i terapije piometre kod kuja.
UDK 616-079:616-091:616-08:618.14-002:599.742.13(043.2), Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu,
Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu; (Polje rezultata: Medicinske nauke)
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 26
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
8. Učešće na projektima
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 27
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
9. Vođenje teza
R.br.
Kandidat
Naziv rada
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Strana 28
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
10. Međunarodna saradnja
R.br.
1
Opis saradnje
Od
Ko je sarađivao
Do
CIII-SK-0804-01-1314
Biology, Biotechnology and 01.01.2013 01.01.2014
Food Sciences
R.br.
Institucija
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Mesto
Država
Strana 29
Univerzitet u Novom Sadu
Stančić Ivan, Docent
Datum:
01.04.2013 09:01
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
12. Uređivanje časopisa
Medunarodni casopisi
R.br.
1
Uloga
Član Editorial Board, i
recenzent
Od
10.11.2012
Do
Opis
Naziv časopisa
The Journal of
Microbiology,
Biotechnology
and Food
Sciencesis an
Open Access,
peer-reviewed
online scientific
Jurnal of Microbiology,
journal published
Biotechnology and Food
by the Faculty of
sciences
Biotechnology
and Food
Sciences (Slovak
University of
Agriculture in
Nitra). The major
focus of the
journal i
Karton naučnog radnika
Pokrajinski sekretarijat
za nauku i tehnološki razvoj
Kriterijum produkcije
Recenzija radova u
međunarodnim časopisima
Strana 30
Univerzitet u Novom Sadu
Download

Stancic Ivan - Karton naucnog radnika(2).