Институт техничких наука САНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСТИТУТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
У 2012. ГОДИНИ
(ИТН САНУ – извештај бр. 12)
Академик Зоран Ђурић
директор Института
Београд, јануар 2013. године
Садржај
1. Организација Института
1.1. Управни одбор и Директор Института
1.2. Научни одбор
1.3. Кадровски ресурси
2. Научноистраживачки пројекти
3. Научна и технолошка достигнућа
4. Међународна сарадња
5. Учешће на међународним конференцијама
6. Издавачка и организациона делатност
7. Библиотека Института
8. Побољшање радних услова и нова опрема
9. Финансијско пословање
10. Закључак
3
3
3
4
4
6
12
14
19
20
21
22
22
Додатак
I.
II.
III.
IV.
V.
Распоред истраживача на пројектима
Списак сарадника Института
Биографије сарадника Института
Резултати рада истраживача у 2012. години
Извештај о раду библиотеке Института
24
28
30
40
104
1
2
1. Организација Института
У Институту су запослена 36 сарадника са пуним радним временом: 29 истраживача (од
тога су 15 доктори наука, четири магистри наука, а пет мастери), и седморо у Стручним
службама (стручно, административно, техничко, финансијско и помоћно особље у
Секретаријату и један библиотекар у Библиотеци). Такође је запослен један доктор наука са
50% радног времена, а два доктора наука сарађују са ¼ радног времена. Рад института у
области природних и техничко-технолошких наука одвија се у оквиру већег броја пројеката
основних истраживања и технолошког развоја. Управни одбор и директор Института баве се
како свеобухватним, тако и свакодневним управљањем Институтом.
1.1. Управни одбор и директор Института
Институтом управљају Управни одбор Института, чије чланове именује Извршни одбор
Председништва САНУ, и директор Института, који руководи Институтом као пословодни
орган.
Чланови Управног одбора Института у мандату од 2010.-2014. године су:
1. проф. др Дејан Поповић, дописни члан САНУ, председник УО,
2. проф. др Душан Теодоровић, дописни члан САНУ,
3. др Ненад Игњатовић, научни саветник запослен у Институту,
4. др Нина Обрадовић, виши научни сарадник запослен у Институту, и
5. проф. др Мирољуб Аџић, професор емеритус Универзитета у Београду, именован од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Директор Института је академик Зоран Ђурић, именован за директора Института на
период од четири године, почев од 23.05.2011. године.
Пред крај 2012. године директор је формирао колегијум у који су ушли као стални
чланови др Оливера Милошевић, др Магдалена Стевановић и др Зоран Николић. До сада су
одржана три састанака на којима су разматрани проблеми у пословању и организацији
Института.
1.2. Научно веће Института
Научно веће Института, а у складу са Законом о НИД и Законом о САНУ из 2010. године,
чине следећи чланови Већа: сви запослени у Институту са научним звањем (са пуним и
делимичним радним временом) и три представника Одељења техничких наука САНУ. Како
је у међувремену један члан Већа из реда представника ОТН САНУ постао директор,
тражили смо и добили од Одељења, а уз сагласност Извршног одбора Председништва САНУ,
замену: академика Зорана Поповића. Његово чланство у Већу ће се верификовати на првој
следећој седници Већа којој буде присуствовао.
Научно веће је одржало укупно 10 седница у 2012. години (3 редовне и 7 електронских),
на којима је покренуло изборе у научна звања 1 (Небојша Лабус) и дало предлог за избор 4
(Зоран Николић, Магдалена Стевановић, Смиља Марковић, Небојша Лабус) доктора наука, и
покренуло изборе у звање истраживач-сарадник 5 истраживача-приправника (Весна Лојпур,
Јелена Живановић, Ненад Филиповић, Иван Дуганџић, Зорка Ђурић), од којих су 4 изабрана
у звање, а један избор је у току (Зорка Ђурић). Такође је размотрен низ питања у вези
научно-истраживачког рада у Институту, а два члана Већа су презентовала своја
истраживања (Магдалена Стевановић, Смиља Марковић).
Постојећи проблем који мора да се реши на нивоу свих института САНУ, је питање права
гласа чланова Већа који представљају релевантна Одељења САНУ (у нашем случају
Одељења техничких наука САНУ), а у процедури предлагања за избор у научна звања. С
обзиром да нису запослени у Институту, став је Министарства да они немају право гласа,
чиме је наше Веће онемогућено да предлаже за избор у звање научног саветника.
3
Представници Одељења САНУ су легитимни чланови Научних већа Института САНУ према
Закону о САНУ и Статутима Института САНУ.
1.3. Кадровски ресурси
Институт има 36 сарадника запослена са пуним радним временом, од којих су 29
укључени у истраживачки рад који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; од тога су 15 доктори наука, четири магистри наука, а пет
мастери. Седморо запослених са пуним радним временом ради у Стручним службама
(стручно, административно, техничко, финансијско и помоћно особље у Секретаријату и
један библиотекар у Библиотеци). Такође је запослен један доктор наука са 50% радног
времена, а два доктора наука сарађују са ¼ радног времена. Више чланова САНУ руководи
истраживачким програмима који се делом остварују у Институту, од тога тројица сарађују
током целе године и двојица по потреби. Списак запослених сарадника на дан 31. децембра
2012. године, са звањима, кратким биографијама и резултатима у 2012. години, дат је у
прилогу на крају текста.
Ова година је, кадровски, била релативно мирна. Институт је напустила Весна Лојпур,
истраживач-сарадник, као и Стојанка Бурсаћ Николић, дугогодишњи шеф рачуноводства, на
чије место је на одређено време примљена Мила Андонов. Запослено је двоје истраживачаприправника са пуним радним временом: Зорка Ђурић (сарадник академика Пантелије
Николића) и Адриана Пелеш (сарадник на пројекту проф. Владимира Павловића), и са 50%
радног времена: др Лана Поповић Манески (сарадник проф. Дејана Поповића, дописног
члана САНУ).
У току је израда докторских теза мр Зорана Стојановића, мр Ане Станковић, Миодрага
Лукића, Ивана Дуганџића и Дарка Косановића, а у току су докторске студије Маје
Кузмановић, Ненада Филиповића, Јелене Живојиновић, Милоша Миловића, Зорке Ђурић и
Адриане Пелеш.
У виша научна звања су изабрани: др Ведрана Мариновић, др Љиљана Гајић-Крстајић, др
Нина Обрадовић, др Магдалена Стевановић, др Смиља Марковић и др Зоран Николић, а у
току је избор др Небојше Лабуса. Весна Лојпур, Ненад Филиповић, Јелена Живојиновић и
Иван Дуганџић су изабрани у звање истраживача сарадника, а у току је избор Зорке Ђурић.
Током године су Маја Кузмановић, Љиљана Веселиновић и Сузана Филиповић биле на
породиљском одсуству, а њихове докторске студије, односно израда докторских теза, у
мировању.
2. Научноистраживачки пројекти
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је финансирало
следеће пројекте у 2012. години (циклуса финансирања 2011–2014) у којима је Институт
координатор или реализатор истраживања:
А) из основних истраживања – хемија:
1. „Р
Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и
функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“, чији је руководилац
пројекта проф. др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у
Београду, а број пројекта ОИ172035,
2. „Е
Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних функционалних
материјала за примену у новим технологијама“, чији је руководилац пројекта проф. др
Бранимир Гргур, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у
Београду, а број пројекта ОИ172046,
4
3. „Р
Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и интерактивних
носача у горивим спреговима и електролизи воде“, чији је руководилац пројекта проф. др
Недељко Крстајић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета
у Београду, а број пројекта ОИ172054,
4. „У
Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала“, чији је
руководилац пројекта проф. др Владимир Павловић, редовни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду, а број пројекта ОИ172057.
Б) из технолошког развоја:
1. „И
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота антропоморфних
карактеристика“, чији је руководилац пројекта проф. др Вељко Поткоњак, редовни
професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, а број пројекта
ТР35003,
2. „П
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насења и климатске
промене – међусобни утицаји“, чији је руководилац пројекта др Мила Пуцар, научни
саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије у Београду, а број пројекта
ТР36035,
3. „У
Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и
поступака за смањење штетног дејства на животну средину“, чији је руководилац
пројекта др Миле Бугарин, виши научни сарадник у Институту за рударство и
металургију Бор, а број пројекта ТР37001.
В) из интегралних и интердисциплинарних истраживања:
1. „Р
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце“, чији је
руководилац пројекта проф. др Бранислав Боровац, редовни професор Факултета
техничких наука у Новом Саду, а број пројекта ИИИ44008,
2. „Н
Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и сорпционим процесима“,
чији је руководилац пројекта др Душан Јовановић, научни саветник у ИХТМ - Центру за
катализу и хемијско инжењерство, Београд, а број пројекта ИИИ45001,
3. „М
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“, чији је
руководилац пројекта проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту
техничких наука Српске академије наука и уметности, а број пројекта ИИИ45004,
4. „Ф
Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали“, чији је руководилац
пројекта др Златко Ракочевић, научни саветник у Институту нуклеарних наука Винча, а
број пројекта ИИИ45005,
0–3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије:
5. „0
синтеза, карактеризација и процесирање“, чији је руководилац пројекта др Горан
Бранковић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, а број
пројекта ИИИ45007,
6. „М
Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим ћелијама“, чији је
руководилац пројекта проф. др Славко Ментус, редовни професор Факултета за физичку
хемију Универзитету у Београду, а број пројекта ИИИ45014,
7. „М
Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и
конверзију енергије“, чији је руководилац пројекта др Јован Недељковић, научни
саветник у Институту за нуклеарне науке Винча, а број пројекта ИИИ45020.
Детаљни извештаји о овим пројектима предају се Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, а релевантне информације се могу добити од
руководилаца пројеката, односно у Секретаријату Института.
5
Поред тога, у Институту се преко Фонда САНУ финансирају: пројекат Ф-131 «Теоријска
и експериментална истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено
пројектовање и извођење» академика Николе Хајдина, пројекат Ф-150 «Микро и нано
сензори на резонантним структурама или отпорним танкослојним структурама и
адсорпционо-десорпционим процесима» академика Зорана Ђурића, пројекат Ф-137 «Развој
система за сензорну стимулацију са циљем опоравка» проф. Дејана Поповића, дописног
члана САНУ, и по потреби пројекти Ф-7 «Синтеза и карактеризација нових
висококвалитетних материјала за примену у електроници и соларној енергетици» академика
Пантелије Николића и Ф-198 «Проучавање консолидације савремене техничке керамике»
академика Момчила М. Ристића.
Иако су истраживачи у Институту скоро у потпуности ангажовани на пројектима
Министарства и суштински углавном на основним наукама, према усвојеном програму рада
Института у наредном периоду потребно је пронаћи и друге пројекте за привреду или
европску заједницу.
Пројекат који је већ започео са Заводом за израду новчаница (носилац Оливера
Милошевић, научни саветник) и који се успешно развија, омогућује да се постојећа сарадња
знатно прошири, за шта постоји обострани интерес.
Склопљен је уговор о научноистраживачкој сарадњи у области биомедицинског
инжењерства и рехабилитације са Иновационо-развојним центром Tecnalia Serbia д.о.о., а
анексом овог уговора је почела реализација научноистраживачког пројекта РЕХТЕХ, чији
руководилац је проф. Дејан Поповић, дописни члан САНУ
Значајан пројекат на чијем добијању су ангажовани академик Зоран Ђурић и др Зоран
Николић је пројекат под радним насловом “Хибридни извор напајања електричном
енергијом манастира Хиландара“, чији финансијер би била Електропривреда Србије.
Институт поседује довољно техничког знања и искуства стеченог у ранијем ангажовању на
сличним пословима у Хиландару (др Зоран Николић), као и у области соларних
фотонапонских генератора, да би тај пројект могао заиста врло квалитетно да реализује.
На иницијативу др Томислава Тришовића, формиран је тим, обављени договори и
предата понуда за израду студије изводљивости и генералног решења адаптације постојећих
и изградњу нових садржаја и објеката на локацији «Дечје одмаралиште Гоч» на планини Гоч,
као и нацрт споразума о сарадњи у области планирања, пројектовања и изградње туристичкоугоститељских, рекреативних и других садржаја на овој локацији. Пројектом би руководио
академик Милан Лојаница.
3. Научна и технолошка достигнућа у 2012. години
А) ISI публикације
Из ових пројеката проистекли су различити научни и технолошки резултати. Наводимо
неке од публикација које су током 2012. године објављене или су прихваћене за публиковање
у часописима са ISI листе, а на којима су сарадници Института коаутори:
1. Baroso, I., Mena, I., Gomez, L.S., Milosevic, O., Rabanal, M.E., 2012, "Evaluación de las
propiedades luminiscentes y detección de Eu2+ en partículas nanoestructuradas del sistema
Gd2-x EuxO3 (x= 0.05, 0.10 y 0.30)", Boletín de la Sociedad Espanola de Cerámica y Vidrio,
vol. 51, pp. 255–260 (doi:10.3989/cyv.362012)
2. Barudzija, T., Gusev, A., Jugovic, D., Dramicanin, M., Zdujic, M., Jovalekic, C., Mitric, M.,
2012. Structural and magnetic properties of mechanochemically synthesized nanocrystalline
titanium monoxide. Hemijska industrija 66, 181–186 (doi:10.2298/HEMIND111027090B).
3. Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Zheng, N., Ahrenkiel, S.P., Milošević, O.B.,
Šaponjić, Z.V. and Nedeljković, J.M., 2012. Surface modification of submicronic TiO 2
6
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
particles prepared by ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption. Journal of
Nanoparticle Research, Vol. 14 no. 10, 1157 (DOI: 10.1007/s11051-012-1157-1).
Djordjevic, N.G., Obradovic, N. & Filipovic, S. 2012, "Electrical properties of
mechanochemically activated cordierite ceramics", Powder Metallurgy and Metal Ceramics,
vol. 51, no. 1-2, pp. 83-86 (DOI: 10.1007/s11106-012-9400-y)
Djurić, Z.G., Radulović, K.T., Jokić, I.M. & Frantlović, M.P. 2012, "Characterization of
adsorption-desorption processes on semiconductor surfaces using nanocantilever mass sensors",
2012 28th International Conference on Microelectronics - Proceedings, MIEL 2012, pp. 161.
(doi: 10.1109/MIEL.2012.6222823)
Elezović, N.R., Babić, B.M., Gajić-Krstajić, Lj., Ercius, P., Radmilović, V.R., Krstajić, N.V.,
Vračar, Lj.M. 2012, "Pt Supported on Nano-tungsten Carbide as a Beneficial Catalyst for the
Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Solution". Electrochimica Acta, vol. 69, pp. 239-246
(http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2012.02.105)
Frantlović, M., Jokić, I., Djurić, Z., Radulović, K., 2012. Analysis of the Influence of
Competitive Adsorption and Mass Transfer on Adsorbed Mass Fluctuations in Affinity-based
Biosensors.
Procedia
Engineering
47,
957–960.
(http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.305)
Grgur, B. N., Žeradjanin, A., Gvozdenović, M. M., Maksimović, D., Trišović T. Lj. and
Jugović, B. Z., 2012, "Electrochemical characteristics of rechargeable polyaniline/lead dioxide
cell".
Journal
of
Power
Sources,
vol.
217,
pp.
193–198.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.06.025
Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Trišović, T.Lj., Stevanović, J.S., Plazinić, M.V., Grgur,
B.N.2012, "Electrochemical characteristics of polyaniline/lead-dioxide power source", Annals
of the Faculty of Engineering Hunedoara: International Journal of Engineering, vol. X, no. 3,
pp. 445-448.
Jambrec, D., Gvozdenovic, M., Antov, M., Grgur, B., Jokic, B., Stevanovic, J., Jugovic, B.,
2012, "Electrochemically deposited nano fibrous polyanilne for amperometric determination of
glucose", Digest journal of nanomaterials and biostructures, vol. 7, pp. 785–794.
Jokić, I., Djurić, Z., Frantlović, M., Radulović, K., Krstajić, P., Jokić, Z. 2012, “Fluctuations of
the number of adsorbed molecules in biosensors due to stochastic adsorption-desorption
processes coupled with mass transfer.” Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 166-167, pp.
535–543 (http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2012.03.004).
Jovanović, I., Mančić, D., Paunović, V., Radmanović, M. & Mitić, V.V. 2012, "Metal rings and
discs Matlab/Simulink 3D model for ultrasonic sandwich transducer design", Science of
Sintering, vol. 44, no. 3, pp. 287-298. (doi:10.2298/SOS1203287J)
Jović, B.M., Lačnjevac, U.C., Jović, V.D., Gajić-Krstajić, L.M., Krstajić, N.V. 2012, "On the
kinetics of the hydrogen evolution reaction on Ni-MoO x composite catalysts in alkaline
solutions", Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 77, no. 2, pp. 211-224 (
doi:10.2298/JSC110621185J)
Jugović, D., Mitrić, M., Kuzmanović, M., Cvjetićanin, N., Marković, S., Škapin, S. D.,
Uskoković, D. 2012, "Rapid crystallization of LiFePO4 particles by facile emulsion-mediated
solvothermal
synthesis",
Powder
Technology,
vol.
219,
pp.
128–134
(doi:10.1016/j.powtec.2011.12.028).
Kamanina, N.V., Serov, S.V., Shurpo, N.A., Likhomanova, S.V., Timonin, D.N., Kuzhakov,
P.V., Rozhkova, N.N., Kityk, I.V., Plucinski K.J. and D. P. Uskokovic 2012, "Polyimidefullerene nanostructured materials for nonlinear optics and solar energy applications", Journal
of Materials Science. Materials in Electronics, vol. 23, no. 8, pp. 1538-1542 (DOI:
10.1007/s10854-012-0625-9).
Kesić, Ž., Lukić, I., Brkić, D., Rogan, J., Zdujić, M., Liu, H. & Skala, D. 2012,
"Mechanochemical preparation and characterization of CaO·ZnO used as catalyst for biodiesel
synthesis",
Applied
Catalysis
A:
General,
vol.
427-428,
pp.
58-65
(http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2012.03.032)
7
17. Kosanović, D., Obradović, N., Živojinović, J., Filipović, S., Maričić, A., Pavlović, V., Tang, Y.
and Ristić, M.M. 2012, "Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3", Science of
Sintering, vol. 44, no. 1, pp. 47-55 (doi: 10.2298/SOS1201047K)
18. Kosanović, D., Obradović, N., Živojinović, J., Maričić, A., Pavlović, V. P., Pavlović, V. B.,
Ristić, M. M. 2012, "The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3SrCO3-TiO2 System", Science of Sintering, vol. 44, no. 3, pp. 271-280.
19. Lojpur, V., Nikolić, M., Mančić, L., Milošević, O., Dramićanin, M.D., 2012, "Up-conversion
luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3:Yb3+ fine powders obtained through aerosol
decomposition",
Optical
Materials,
vol.
35,
no.
1,
pp.
38–44
(http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2012.06.019)
20. Lukić, M.J., Škapin, S.D., Marković, S., Uskoković, D., 2012, "Processing Route to Fully
Dense Nanostructured HAp Bioceramics: From Powder Synthesis to Sintering", Journal of the
American Ceramic Society, vol. 95. no. 11, pp. 3394–3402 (DOI: 10.1111/j.15512916.2012.05376.x)
21. Lukić, M.J., Veselinović, Lj., Stojanović, Z., Maček-Kržmanc, M., Bračko, I., Škapin, S.D.,
Marković, S. and Uskoković, D. 2012, “Peculiarities in sintering behavior of Ca-deficient
hydroxyapatite
nanopowders”,
Materials
Letters,
vol.
68,
pp.
331-335
(doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085)
22. Mancic, L., Lojpur, V., Rabanal, M. E. and Milosevic, O. 2012, "Synthesis of fine YAP:Ce
phosphor particles via aerosol route, European Journal of Inorganic Chemistry, no. 16, pp.
2716-2724 (http://dx.doi.org/10.1002/ejic.201101053)
23. Marković, R., Stevanović, J., Avramović, L., Nedeljković, D., Jugović, B., Stajić-Trošić, J.,
Gvozdenović, M., 2012. "Copper-Sulfate Pentahydrate as a Product of the Waste Sulfuric Acid
Solution Treatment", Metallurgical and Materials Transactions B, vol. 43, no. 6, pp. 1388-1392
(DOI: 10.1007/s11663-012-9721-8)
24. Mitic, V.V., Paunovic, V., Purenovic, J., Jankovic, S., Kocic, L., Antolovic, I. & Rancic, D.
2012, "The contribution of fractal nature to BaTiO3-ceramics microstructure analysis",
Ceramics International, vol. 38, no. 2, pp. 1295-1301. (doi:10.1016/j.ceramint.2011.09.003)
25. Mitic, V.V., Paunovic, V., Purenovic, J., Kocic, L., Pavlovic, V., 2012. Processing parameter
influence on BaTiO3 ceramic fractal microstructure and dielectric characteristics. Advances in
Applied Ceramics 111, 360–366. (http://dx.doi.org/10.1179/1743676112Y.0000000026)
26. Mitic, V.V., Pavlovic, V.B., Paunovic, V., Miljkovic, M., Nedin, J., Dukic, M. 2012, "The
influence of consolidation parameters on grain contact surfaces BaTiO3-ceramics", in:
Advances and Applications in Electroceramics II - Materials Science and Technology 2011
Conference and Exhibition, MS and T 2011, Ceramic Transactions, 235. pp. 199–205
(DOI: 10.1002/9781118511350.ch20)
27. Nikolic, M.V., Slankamenac, M.P., Nikolic, N., Sekulic, D.L., Aleksic, O.S., Mitric, M., Ivetic,
T., Pavlovic, V.B. & Nikolic, P.M. 2012, "Study of dielectric behavior and electrical properties
of hematite alpha-Fe2O3 doped with Zn", Science of Sintering, vol. 44, no. 3, pp. 307-321.
(doi:10.2298/SOS1203307N)
28. Nikolic, P.M., Paraskevopoulos, K.M., Zachariadis, G., Valasiadis, O., Zorba, T.T., Vujatovic,
S.S., Nikolic, N., Aleksic, O.S., Ivetic, T., Cvetkovic, O., Blagojevic, V., Nikolic, M.V. 2012,
"Far infrared study of local impurity modes of Boron-doped PbTe", Journal of Material
Science, vol. 47, 2384–2389 (http://dx.doi.org/10.1007/s10853-011-6057-8).
29. Obradovic, N., Filipovic, S., Mitric, M., Pavlovic, V., Paunovic, V., Kosanovic, D., Balac, I.,
Ristic, M., 2012. "Influence of mechanical activation on electrical properties of barium–zinc–
titanate ceramics sintered at 1100°C". Powder Metallurgy and Metal Ceramics, vol. 50, pp.
714–718 (doi:10.1007/s11106-012-9380-y).
30. Obradović, N., Đorđević, N., Filipović, S., Nikolić, N., Kosanović, D., Mitrić, M., Marković, S.,
Pavlović, V. 2012, "Influence of mechanochemical activation on the sintering of cordierite
ceramics in the presence of Bi2O3 as a functional additive", Powder Technology, vol. 218, pp.
157–161 (http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2011.12.012)
8
31. Obradović, N., Terzić, A., Pavlović, L., Filipović, S. & Pavlović, V. 2012, "Dehydration
investigations of a refractory concrete using DTA method", Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, vol. 110, no. 1, pp. 37-41. (http://dx.doi.org/10.1007/s10973-011-1880-3).
32. Poleti, D., Karanović, L., Zdujić, M. & Jovalekić, Č. 2012, "Phase composition of Bi2O3
specimens doped with Ti, Zr and Hf", Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 77, no. 8,
pp. 1091-1096 (doi:10.2298/JSC110914215P).
33. Paunović, V., Mitić, V., Miljković, M., Pavlović, V. & Živković, L. 2012, "Ho 2O 3 additive
effects on BaTio 3 ceramics microstructure and dielectric properties", Science of Sintering, vol.
44, no. 2, pp. 223-233 (doi:10.2298/SOS1202223P).
34. Radulovic, K.T., Jokic, I.M., Frantlovic, M.P., Djuric, Z.G., 2012. Adsorption-desorption noise
in nanowire FET biosensors, in: 2012 28th International Conference on Microelectronics
(MIEL). Presented at the 2012 28th International Conference on Microelectronics (MIEL), pp.
203 –206. (doi: 10.1109/MIEL.2012.6222834)
35. Sarajlić, M., Djurić, Z. & Jović, V. 2012, "Modeling of the conductivity alteration in the gold
thin film-based mercury sensor using the fuchs theory", 2012 28th International Conference on
Microelectronics - Proceedings, MIEL 2012, pp. 151. (doi: 10.1109/MIEL.2012.6222820)
36. Smiljanić, M.L., Srejić, I.L., Marinović, V.M., Rakočević, Z.L. & Štrbac, S.B. 2012, "Inhibiting
effect of acetonitrile on oxygen reduction on polycrystalline pt electrode in sodium chloride
solution", Hemijska Industrija, vol. 66, no. 3, pp. 327-333 (doi:10.2298/HEMIND111010097S)
37. Stanković, A., Stojanović, Z., Veselinović, L., Škapin, S. D., Bračko, I., Marković, S. and
Uskoković, D. 2012, “ZnO micro and nanocrystals with enhanced visible light absorption.”
Materials Science and Engineering: B, vol. 177, no. 13, pp. 1038-1045
(http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.05.013).
38. Stevanović, M., Savanović, I., Uskoković, V., Škapin, S., Bračko, I., Jovanović, U., and
Uskoković, D. 2012, “A new, simple, green, and one-pot four-component synthesis of bare and
poly(alpha,gamma,L-glutamic acid)-capped silver nanoparticles.” Colloid & Polymer Science,
vol. 290, no. 3, 221-231 (DOI: 10.1007/s00396-011-2540-7).
39. Stevanović, M.M., Škapin, S.D., Bračko, I., Milenković, M., Petković, J., Filipič, M.,
Uskoković, D.P. 2012, "Poly(lactide-co-glycolide)/silver nanoparticles: Synthesis,
characterization, antimicrobial activity, cytotoxicity assessment and ROS-inducing potential",
Polymer, vol 53, no. 14, pp. 2818-2828 (http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2012.04.057)
40. Terzić, A., Pavlović, L., Obradović, N., Pavlović, V., Stojanović, J., Miličić, L., Radojević, Z. &
Ristić, M.M. 2012, "Synthesis and sintering of high-temperature composites based on
mechanically activated fly ash", Science of Sintering, vol. 44, no. 2, pp. 135-146
(doi:10.2298/SOS1202135T).
41. Vukelic, M.Đ., Mitic, Ž.J., Miljkovic, M.S., Živkovic, J.M., Ignjatovic, N.L., Uskokovic, D.P.,
Živanov-Curlis, J.Ž., Vasiljevic, P.J., Najman, S.J., 2012. Apatite formation on nanomaterial
calcium phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid, Journal of Applied
Biomaterials
&
Functional
Materials,
vol.
10,
pp.
43–48
(http://dx.doi.org/10.5301/JABFM.2012.9274)
42. Vukomanović, M., Šarčev, I., Petronijević, B., Škapin, S.D., Ignjatović, N., Uskoković, D.
2012, "Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core-shell nanospheres. Part 4: A change
of the surface properties during degradation process and the correspondingin vitrocellular
response", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 91, pp. 144-153
(doi:10.1016/j.colsurfb.2011.10.049).
43. Aleksic, O.S., Nikolic, M.V., Lukovic, M.D., Nikolic, N., Radojcic, B.M., Radovanovic, M.,
Djuric, Z., Mitric, M., Nikolic, P.M., 2013, "Preparation and characterization of Cu and Zn
modified nickel manganite NTC powders and thick film thermistors", Materials Science and
Engineering: B, vol. 178, no. 3, pp. 202-210 (http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.11.003).
44. Arsenović, M., Stanković, S., Pezo, L., Mančić, L., Radojević, Z., 2013, "Optimization of the
production process through response surface method: Bricks made of loess", Ceramics
International, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.09.086
9
45. Filipović, N., Stevanović, M., Radulović, A., Pavlović, V., Uskoković, D. 2013, "Facile
synthesis of poly(epsilon-caprolactone) micro and nanospheres using different types of
polyelectrolytes as stabilizers under ambient and elevated temperature", Composites Part B:
Engineering,
vol.
45.
no.
1,
pp.
1471–1479
(http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.008)
46. Frantlović, M., Jokić, I., Djurić, Z., Radulović, K., 2013, "Analysis of the competitive
adsorption and mass transfer influence on equilibrium mass fluctuations in affinity-based
biosensors", Sensors and Actuators B: Chemical, http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.10.009.
47. Ignjatović, N., Ajduković, Z., Savić, V., Najman, S., Mihailović, D., Vasiljević, P., Stojanović,
Z., Uskoković, V., Uskoković, D., 2013, "Nanoparticles of cobalt-substituted hydroxyapatite in
regeneration of mandibular osteoporotic bones", Journal of Materials Science: Materials in
Medicine, DOI: 10.1007/s10856-012-4793-1.
48. Ignjatović, N., Uskoković, V., Ajduković, Z., Uskoković, D., 2013, "Multifunctional
hydroxyapatite and poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles for the local delivery of
cholecalciferol", Materials Science and Engineering: C, vol. 33, no. 2, pp. 943-950
(http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2012.11.026).
49. Lojpur, V., Nikolic, M., Mancic, L., Milosevic, O. & Dramicanin, M.D. 2013, “Y2O3:Yb,Tm
and Y2O3:Yb,Ho powders for low-temperature thermometry based on up-conversion
fluorescence.”
Ceramics
International,
vol.
39,
no.
2,
pp.
1129-1134
(http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.036)
50. Rafailović, L.D., Gammer, C., Rentenberger, C., Trisović, T., Kleber, C., Karnthaler, H.-P.,
2013, "Enhanced oxygen evolution and reduction reactions of porous ternary NiCoFe foam
electrodes prepared by dynamic hydrogen template deposition", Nano Energy,
http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.12.004.
51. Sarajlić, M., Đurić, Z., Jović, V., Petrović, S., Đorđević, D., 2013, "An adsorption-based
mercury sensor with continuous readout", Microsystem Technologies, DOI: 10.1007/s00542012-1679-6.
52. Sarajlić, M., Đurić, Z., Jović, V., Petrović, S., Đorđević, D., 2013, "Detection Limit for an
Adsorption-Based Mercury Sensor", Microelectronic Engineering, vol. 103, pp. 118–122
(http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.10.009).
53. Stanković, A., Dimitrijević, S., Uskoković, D. 2013, "Influence of size scale and morphology on
antibacterial properties of ZnO powders hydrothemally synthesized using different surface
stabilizing agents", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 102, pp. 21-28
(http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.07.033)
Такође је објављено поглавље у истакнутој монографији међународног значаја:
1. Magdalena Stevanović, Different roles and applications of poly (glutamic acid) in the
biomedical field, In Glutamic Acid: Chemistry, Food Sources and Health Benefits'' Series:
Biochemistry Research Trends Protein Science and Engineering Editors: Dantel M. J. Balcazar
and Esmeralda A. Reinoso Perez, Publisher: Nova Science Publishers Incor, New York,
Binding: Hardcover, (2012 4th Quarter) (ISBN: 978-1-62257-236-6)
Б) Технолошка остварења у 2012. години
Експертски рад
1. Консултантске услуге у свим фазама припреме за реализацију пројекта за изградњу Прве
фазе Унутрашњег магистралног полупрстена (од ул. Омладинских бригада до улаза у
Топчидерски тунел на позицији Цареве ћуприје) по уговору са Дирекцијом за
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., где је академик Никола Хајдин
руководилац тима, су завршене половином године.
2. Др Лидија Манчић, члан Комисије за нанотехнологије Института за стандардизацију.
Патенти
10
1. Пријава патента П-2012/0460 од 24.10.2012. под називом «Поступак за
нискотемпературно добијање диелектричног материјала на бази кордијерита у високоенергетском планетарном млину уз додатак Bi2O3», проналазача: Владимир Павловић,
Наташа Ђорђевић, Нина Обрадовић, је у процесу претраживања стања технике.
2. Пријаве патената П-2010/0488, П-2011/72 и П-2011/73 су објављене у Гласнику
интелектуалне својине 3/2012 и 4/2012, и у процесу су претраживања стања технике.
Техничко решење:
1. „Уређај за активну катодну заштиту заварених металних конструкција и пловних објеката
потопљених у речној води од корозије“ аутора Недељка Крстајића и Зорана Николића.
Документација је достављена надлежном Матичном одбору 13. марта 2012. и на чекању
да се оцени.
В) Награде
1. Др Оливера Милошевић је добитник гранта Јапанског друштва за промоцију науке (JSP,
Japan Society for Promotion of Science) као гостујући професор на Осака Универзитету,
Јапан, за школску 2011/2012.
2. Донација два уређаја за формирање аеросола: PROFI SONIC и PRIZnano, у оквиру
Уговора о пословно-техничкој сарадњи бр. 431-1 између ПРИЗМЕ, Крагујевац и ИТН
САНУ, Београд (мр Мирослав Равлић, др Лидија Манчић).
3. Сребрна медаља са ликом Николе Тесле, 32. Mеђународнa изложба проналазака, нових
технологија и индустријског дизајна „проналазаштво – Београд 2012.“ и Међународна
Изложба „I куп нација младих иноватора“. Аутори: М. Гвозденовић, Б. Гргур, Т.
Тришовић, Л. Рафаиловић, Б. Југовић - Институт техничких наука САНУ, Београд,
Цевни електолизер за електохемијску синтезу Брауновог гаса и активног хлора.
4. Признања које додељује Савез проналазача Украјине: Цевни електолизер за
електохемијску синтезу Брауновог гаса и активног хлора, Аутори: М. Гвозденовић, Б.
Гргур, Т. Тришовић, Л. Рафаиловић, Б. Југовић - Институт техничких наука САНУ,
Београд.
5. Зоран Стојановић, Награда за најбољи рад 2011. године у часопису Техника.
6. Миодраг Лукић, 14th Annual Conference Yucomat 2012, 3rd -7th September 2012, Herceg
Novi, Montenegro- Награда за најбољи постер.
7. Ненад Филиповић, Најбољи постер на конференцији «Joint Event of the 11th Young
Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering and the 1st European Early Stage
Researches’ Conference on Hydrogen Storage, December 3rd-5th, 2012, Belgrade».
8. Милош Миловић, Добитник награде “Студент генерације” Факултета за физичку хемију
коју додељује Универзитет у Београду.
Интересантно је навести да смо у 2012. години пронашли на Гугл књиге
(http://books.google.rs/books?id=uzQy9B7uTaAC&pg=PA20&dq=%22Size+effect+of+calcium+p
hosphate+coated+with+poly-DL-lactide-+coglycolide+on+healing+processes+in+bone+reconstruction%22&hl=sr&sa=X&ei=CwsVUae7K83Is
wbt74DIAg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Size%20effect%20of%20calcium%20ph
osphate%20coated%20with%20poly-DL-lactide-%20coglycolide%20on%20healing%20processes%20in%20bone%20reconstruction%22&f=false) да је
2011. године издата књига „Calcium Compounds: Advances in Research and Application / 2011
Edition: A ScholarlyEditions“ у издању ScholarlyEditions из Атланте у Џорџији, САД, која даје
преглед најзначајнијих резултата који су остварени током претходне године у области
калцијумових једињења, по мишљењу издавача. У другом поглављу, које се бави калцијум
фосфатима, на странама 19-20 је наведен рад наших истраживача (N. Ignjatovic et al.),
објављен 2010. године у часопису Journal of Biomedical Materials Research Part B, Applied
Biomaterials.
11
4. Међународна сарадња
Интензивна међународна и домаћа сарадња значајно су обележје активности у Институту.
Посебно добра формална или неформална сарадња постоји са низом институција из САД,
Јапана, Европске Уније, Русије, Украјине, Словеније и других земаља. Највећи део
истраживачких пројеката у Институту је садржан у VII Оквирном програму Европске Уније,
а неки од програма су и предложени да се укључе у различите нивое сарадње са: Институтом
„Јожеф Стефан“ Љубљана, Словенија; Институтом за науку о материјалима „И. Н.
Францевич“ Националне академије наука Украјине у Кијеву; Швајцарским технолошким
институтом у Лозани; Ратгерс универзитетом из Њу Џерсија, САД; Јапанским центром за
фину керамику у Токију; Токијским технолошким институтом, Јапан; Макс Планк
институтом за истраживање метала, Штутгарт, Немачка; Универзитетом Карлос III из
Мадрида, Шпанија; Универзитетом „Св. Ћирило и Методије“ из Скопља, БЈР Македонија;
Институтом за проблеме хемијске физике Руске академије наука, Черноголовка, Русија;
Институтом за хемију чврстог стања и механохемију из Новосибирска, Русија; Факултетом
за хемију и хемијско инжењерство Независног универзитета државе Морелос, Куернавака,
Мексико; Вуханским универзитетом за науку и технологију, Вухан, Кина; Московским
државним универзитетом, Москва, Русија; Институтом за процесну металургију и рециклажу
метала Техничког универзитета у Ахену, Немачка; Националним техничким универзитетом у
Атини, Грчка; Одељењем за металургију и инжењерство материјала Истамбулског техничког
универзитета, Турска; групом Umicore, Белгија; компанијама NASCATEC Nanoscale GmbH
из Касела, Немачка; RBI Instrumentation, Мејлан, Француска; THÜRINGEN innovativ GmbH,
Innovation Relay Centre Stuttgart–Erfurt–Zürich, Ерфурт, Немачка; Одељењем за материјале
Универзитета у Оксфорду, Велика Британија; Бечким Универзитетом за технологију, Беч,
Аустрија; Институтом за ласерске и информационе технологије Руске академије наука,
Троитск, Русија; Универзитетом у Ослу, Стоматолошким факултетом, Одељењем за
биоматеријале, Осло, Норвешка; Националним институтом за биологију у Љубљани,
Словенија; Универзитетом у Љубљани, Словенија; Калифорнијским универзитетом у Сан
Франциску, САД; Калифорнијским универзитетом у Берклију, САД; Корејским институтом
за науку и технологију, Сеул, Кореја.
Под руководством проф. Дејана Поповића припремљен је ФП-7 пројект под насловом: „A
novel concept for support to diagnosis and remote management of tremor – Enlarged“, који је
поднет Комисији ЕУ 15. јануара 2013. Одлука се очекује крајем јуна 2013. год.
Академик Зоран Ђурић је учествовао у изради предлога ФП-7 пројекта „Pharmaceuticals
and Personal Care Products in Water“, који је у основи био допуњена и ревидирана верзија
пројекта који је предат 2011. године. Нажалост, ни овај пројект није прошао рецензије, али
ћемо у току 2013. године поново покушати да нађемо одговарајући ЕУ конкурс, извршити
одговарајуће измене и пројекат поново поднети. Добра страна је да конзорцијум окупљен око
ове пријаве постоји и да постоји сагласност да се измењени пројект поново поднесе.
Др Оливера Милошевић ради на неколико иностраних пројеката: Пројекат регионалне
владе Мадрида, Шпанија (ACT 679/2009, 19. фебруар), Durability and Conservation of
Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES)’, чији је координатор др Рафаел Форт
Гонзалез (Institute of Economic Geology, CSIC-UCM). Др Оливера Милошевић предводи
групу ИТН САНУ за наноструктурна истраживања у својству придруженог члана (associate
member); Пројекат са JWRI, Осака Универзитет, (2010–), Хибридни функционални
наноматеријали (Hybrid functional nanomaterials, координатори проф. Сатоши Охара (Satoshi
Ohara), др Оливера Милошевић) на бази потписаног Уговора о сарадњи са Осака
Универзитетом (Agreement on Academic&Technical Cooperation between Institute of Technical
Sciences of SASA and Joining and Welding Research Institute (JWRI, Osaka University, Japan);
DAAD пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Савезне Републике
Немачке 2013-2014, које подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, сектор за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и
пројекте у образовању и науци (у фази евалуације). Наслов пројекта је: Mechanism of core12
shell nanoparticles formation prepared by ultrasonic spray pyrolysis (Механизам формирања
композитних инкапсулираних нано честица методом ултразвучне спреј пиролизе). Др
Оливера Милошевић је координатор пројекта са српске стране.
Др Лидија Манчић ради на иностраним пројектима: Пројекат: Desenvolvimento de
Nanocompósitos com Matriz Polimérica à Base de Nanotubos e Nanofios de Titanatos; Пројекат
сарадње са Pontifia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil: Cultural, Education and
Scientific Agreement (проф. др Фернандо Ризо (Fernando Rizzo), др Лидија Манчић); Пројекат
COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted
geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics (координатори: Паула Виларињо
(Paula Vilarinho), Брајан Родригез (Brian Rodriguez)).
Започети су пројекти билатералне сарадње са Словенијом за циклус 2012-2013: пројекат
бр. 451-03-1251/2012-09/05, под називом «Високо енергијски ортосиликатни катодни
материјали за литијум јонске акумулаторе», чији су руководиоци др Драгана Југовић,
Институт техничких наука САНУ, Београд, и др Роберт Доминко, Кемијски инштитут,
Љубљана; пројекат бр. 451-03-1251/2012-09/06, под називом «Наноструктурно дизајнирање
вишефункционалних и синтерованих функционално градијентних електричних и биолошких
материјала», чији су руководиоци др Смиља Марковић, Институт техничких наука САНУ,
Београд, и др Сречо Давор Шкапин, Институт "Јожеф Стефан", Љубљана; пројекат бр. 45103-1251/2012-09/20, под називом «Аутоматски уређај за ин ситу третман вода са
фотоелектрохемијским и електрохемијским генераторима дезинфицијенаса», чији су
руководиоци др Томислав Тришовић, Институт техничких наука САНУ, и др Марјана
Симонич, Универза в Марибору, Факултета за кемијо ин кемијско технологијо. У оквиру
прва два пројекта наши истраживачи су били у студијској посети словеначким колегама, док
су за трећи пројекат колеге из Словеније боравиле код нас током 2012. године.
У оквиру пројекта ИИИ45004 је остварена сарадња и покренут заједнички истраживачки
пројекат, под називом „Advanced Materials for Biomedical Applications”, Центра за
биоматеријале Института за биомедицинска истраживања КИСТ у Сеулу, Република Кореја,
и Института техничких наука САНУ. У оквиру ове сарадње су одржане две радионице: прва
у Сеулу од 3.-5. јуна, где су проф. Драган Ускоковић, др Ненад Игњатовић и др Магдалена
Стевановић одржали предавања по позиву и упознали колеге из КИСТ-а, и друга у Херцег
Новом од 1.-5. септембра, у току конференције YUCOMAT 2012, где су истраживачи са
пројекта ИИИ45004 и четворица колега из КИСТ-а представили свако своја истраживања.
Такође у оквиру овог пројекта је мр Зоран Стојановић боравио у Сеулу од 23. септембра до
18. децембра у Лабораторији за нано – мониторинг у биомедицини (The Biomedical NanoMonitoring Lab (BnML), https://sites.google.com/site/nanobiokist/) у оквиру Инстутута за
биомедицинска истраживања Корејског инстутута за науку и технологију (КИСТ), као
гостујући истраживач. Предат је предлог пројекта «Micro and nanosized systems in the
diagnosis and therapy» у оквиру ове сарадње.
Др Магдалена Стевановић је руководилац у оквиру COST TD1004 Акције за СрбијуTheranostics imaging and therapy: an action to develop novel nanosized systems for imagingguided drug delivery-(2012-2015) *(COST-European Cooperation in Science and Technology)
http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/TD1004?management.
Сарадници Института су ангажовани и као уредници и рецензенти у многим
међународним и домаћим часописима. Др Оливера Милошевић је Associate Editor of the
International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Guest Editor of the special issue in
Journal of Nanomaterials "Production of powders with nano features: nanopowders and
nanostructured powders", Guest Editor of the special issue in the International Journal of
Nanotechnology. Рецензент: Journal of Materials Chemistry, CrystEngComm, New Journal of
Chemistry, Electrochimica Acta, Journal of Aerosol Science, Materials Letters, Journal of Alloys
and Compounds, Materials Research Bulletin, Optical Materials, Advanced Powder Technology,
Chemical Engineering Journal, Metals and Materials International, Applied Physics A, Aerosol
Science & Technology, Journal of Materials Research, Current Nanoscience, Physica Scripta,
13
Journal of the Electrochemical Society, Journal of nanoscience and nanotechnologies,
International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Иновациони пројекти
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Др Миодраг Здујић је био главни и
одговорни уредник часописа Хемијска индустрија у периоду 2006-2012 (до 1. јула) и
рецензент часописа Journal of Magnetism and Magnetic Materials (четири рецензије у 2012.
години) и Materials Research. Др Ненад Игњатовић је уредник Програма и књиге апстраката
са скупа «The joint event of The Eleventh Young Researchers’ Conference Materials Science and
Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage», и
рецензент часописа: Техника-Нови материјали, Journal of Prosthodontics, Journal of the
Serbian Chemical Society, Materials Chemistry and Physics, Applied Surface Science, Processing
and Application of Ceramics. Др Бранимир Југовић је члан научног одбора часописа Annals of
Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. Др Лидија Манчић је
члан Уређивачког одбора начног часописа Бакар и The Scientific World Journal: Material
Sciencе, и рецензент часописа Journal of Nanoparticle Research, Journal of Alloys and
Compounds, Ceramic International, Physica Scripta, Optical Мaterials. Др Томислав Тришовић
је члан Уређивачког одбора часописа EMIT (Economics Management Information Technology).
Др Нина Обрадовић уређује међународни часопис Science of Sintering. Др Магда:лена
Стевановић је Associate Editor за издавачку кућу Versita и рецензира за часописе:
Nanomedicine-UK; Nanotechnology, Journal of Hazardous Materials, Science of Advanced
Materials, ACS Applied Materials and Interfaces, Macromolecular Chemistry & Physics,
BioInorganic Reaction Mechanisms. Др Смиља Марковић је рецензирала за часописе Journal of
the Serbian Chemical Society, Materials Science and Engineering. Др Драгана Југовић је
рецензирала за часописе Electrochimica Acta, Journal of Materials Chemistry, Materials Letters,
а Миодраг Лукић за Biomedical Engineering OnLine.
5. Учешће на међународним конференцијама
Током 2012. године већи број сарадника је узео учешће у међународним и домаћим
конференцијама, од чега наводимо значајније међународне, са називом рада који је
представљен на конференцији:
A) предавања по позиву:
1. O. Milosevic, Advanced Materials Processing and Nanotechnologies: The Scope of the
Research Activities in the Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences
and Arts, February, 28, 2012, JSPS Fellowship Conference, JWRI, Osaka University, Japan,
2. O. Milosevic, Aerosol route as a promising bottom-up approach for tailoring of functional
nanomaterials, Symposium on Super Hybrid Materials, March 10th, 2012, Advanced Institute
for materials Research (IMRAM), Tohoku University, Sendai, Japan
3. O. Milosevic, Aerosol route as a promising bottom-up chemical approach for functional
nanoparticles processing, ICCCI 2012-International Conference on the Characterization and
Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials), September, 2-5, 2012, Kurashiki,
Japan (http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~conf/iccci2012)
4. O. Milosevic, Aerosol-assisted Tunning of Structural and Morphological Features of
Nanoscaled Functional Materials, KONA Symposium organized by Hosokawa Powder
Technology Foundation (http://www.kona.or.jp), September, 5, 2012, Kurashiki, Japan,
5. O. Milosevic, Aerosol-assisted processing of phosphor particles, Seminar on recent
achievements in tailoring of functional nanomaterials, JWRI, Osaka University, September, 6,
2012
6. N. Ignjatovic, Advanced calcium phosphate-biodegradable polymers biomaterials, KIST BRISERBIA ITS joint workshop on advanced biomaterials, Korea Institut of Sciences and
Technology, Seoul, Korea, June, 3, 2012. (oral presentation)
14
7. N. Ignjatovic, D. Uskokovic, Designing of multifunctional nanoparticles for biomedical
engineering: synthesis, characterization and in vitro and in vivo investigations,
NANOBIOTECHNOLOGY International Workshop 2012, Ispra, December 4 - 6, 2012,
8. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Bojan Marinkovic, Maria E. Rabanal, Miroslav Dramicanin and
Olivera Milosevic, Hydrothermal synthesis of nanostructured rare earth oxide – based
phosphors. The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and Devices, 3rd
– 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of Abstarcts, 8
9. М. Стевановић, Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine: Poly (lactide-coglycolide) micro and nanospheres, 27th January 2012, Nacionalni institut za biologiju,
Ljubljana, Slovenia
10. М. Стевановић–Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine- na Korejskom
institutu za nauku i tehnologiju (KIST), Seul, Južna Koreja (Korea Institute of Science and
Technology-KIST, Seoul, Korea), 04. 06. 2012.
11. М. Стевановић- Polyester micro- and nanospheres as carriers for different medicaments- 29.
10. 2012. King’s College, London UK, Предавање у оквиру радног састанка COST TD1004,
London, UK
12. Zoran Nikolić, Perspektive i neka iskustva korišćenja fotonaponskog napajanja, Naučni skup
„Alternativni izvori električne energije – potpuno ili djelimično rješenje energetskih problema“,
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 3.12.2012.
Б) предавања одржана на међународним конференцијама:
1. Z. Djurić, K. Radulović, I. Jokić, M. Frantlović, "Characterization of Adsorption-Desorption
Processes on Semiconductor Surfaces Using Nanocantilever Mass Sensors", Proc. 28th
International Conference on Microelectronics MIEL 2012, Niš, Serbia, May 13-16, pp. 161-164,
2012, ISBN 978-1-4673-0235-7.
2. Z. Djurić, I. Jokić, M. Frantlović, K. Radulović, "Intrinsic noise equivalent concentration of
dynamic mode microcantilever biosensors", Proc. Abstr. 38th International Conference on Micro
and Nano Engineering MNE 2012, 16-20 September 2012, Toulouse, France, P378-422.
3. N. Ignjatović, Z. Ajduković, D. Uskoković, New nano carriers based on hydroxyapatite for the
local delivery of cholecalciferol, Materials Today Virtual Conference: Nanotechnology, 11th13th December 2012, http://www.materialstoday.com/virtualconference/materials-today-virtualconference-nanotechnology
4. Lj.Gajić-Krstajić, U.Č. Lačnjevac, V.D.Jović, N.R.Elezović, J.Kovač, N.V.Krstajić,
"Electrodeposited Cr-MoO2 Composite Coatings on Titanium Substrate: Hypochlorite
production(Ise121529)" , 63rd Annual Meeting of the International Society
of
Electrochemistry), the poster session of Symposium 10: Electrochemical Process Engineering
and Technolog., 19 - 24.08.2012., Праг, Чешка Република
5. R. Marković, J. Stevanović, M. Gvozdenović, B Jugović, R. Jonović, "Decopperization process
of waste solutions from conventional copper electrolysis", 39th International Conference of
Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 292–297, 2012.
6. Z. Knežević-Jugović, S. Jakovetić, B. Jugović, M. Gvozdenović, S. Grbavčić, D. Bezbradica,
M. Antov, "Enzymatic synthesis of aliphatic esters of phenolic acids and evaluation of their
antioxidantproperties", 39th International Conference of Slovak Society of Chemical
Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 1426–1432, 2012.
7. R. Marković, J. Stevanović, B. Jugović, M. Gvozdenović, Lj. Avramović, "The effect of ni
content on passivation of copper anodes with non-standard chemical composition", 39th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, 1462–1466, 2012.
8. M. Gvozdenović, B. Jugović, D. Jambrec, B. Grgur, T. Trišović, J. Stevanović, "The influence
of current density on charge/discharge characteristics of polyaniline electrode", 39th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, 1467–1471, 2012.
15
9. L.Mancic, V. Lojpur, P.Vulic, M.E. Rabanal, M. Dramicanin, O. Milosevic, STRUCTURAL,
MORPHOLOGICAL AND UP-CONVERTING LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF
NANOCRYSTALLINE Y2O3:Yb/Er POWDERS, NANO 2012, NANO 2012 Conference,
Rhodes, August 26th to 31st, 2012, Book of Abstracts CD
10. L.Mancic, I. Dugandzic, D. Jovanovic, Z. Saponjic, J. Nedeljkovic, O. Milosevic, SURFACE
MODIFIED TiO2 PARTICLES OBTAINED THROUGH AEROSOL PROCESSING OF
COLLOID, NANO 2012 Conference, Rhodes, Greece, August 26th to 31st, 2012, Book of
Abstracts CD
11. Lojpur, M. Nikolic, M.D. Dramicanin, L. Mancic, O. Milosevic, Low temperature effects on upconversion emission of Er3+/Yb3+ codoped Y2O3, The 3rd International Conference on the
Physics of Optical materials and Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM
2012 Conference, Book of Abstracts, 153
12. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, THE OPTICAL PROPERTIES OF DOPAMINE-TiO2 SUBMICRONIC
SIZED PARTICLES, The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and
Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of
Abstracts, 23
13. Vesna Lojpur, Marko Nikolić, Mina Medić, Lidija Mančić, Olivera Milošević, Miroslav D.
Dramićanin, Low temperature sensitivity of upconversion emission in Y2O3:Yb,Tm and
Y2O3:Yb,Ho powders, 2nd International Conference on Optical, Electronic and Electrical
Materials,OEEM 201, 5-7 August 2012, Shanghai, China, Book of Abstracts, 90
14. L.Mancic, V. Lojpur, M.Rabanal, M. Dramicanin,O. Milosevic, Up-converting characteristics
of Y2O3:Yb/Er nanocrystalline powders obtained through spray pyrolysis, NanoBelgrade 2012,
26-28. September 2012, Belgrade, Serbia
15. Trišović Nataša, Maneski Taško, Milović Ljubica, Tomislav Trišović, *Modification of the
Dynamics Characteristics using a Reanalysis Procedures Technique*, 16TH
INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT CONFERENCE “TRENDS IN THE
DEVELOPMENT OF MACHINERY AND ASSOCIATED TECHNOLOGY”, 10 - 12
September 2012., Dubai, UAE
16. Tomislav Trišović, Branimir Jugović, Milica Gvozdenović, Nataša Trišović, *Universal
Modular Device for Electrochemical Syntesis оf тhe Disinficant*, 16TH INTERNATIONAL
RESEARCH/EXPERT CONFERENCE “TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF
MACHINERY AND ASSOCIATED TECHNOLOGY”, 10 - 12 September 2012., Dubai, UAE
17. Nenad Filipović, Magdalena Stevanović and Dragan Uskoković, Effects of ambient and
elevated drying temperature on morphological characteristics of poly (є-caprolactone) obtained
without and with different stabilizers, Physical Chemistry 2012 (Proceedings), Editors: S. Anić
and Ž. Čupić, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, Volume I (2012), p. 450-452
18. А. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S. Marković, and D. Uskoković, Controlled
Hydrothermal Processing of ZnO Powders in the Presence of PVP, 11th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Physical Chemistry
2012., Proceedings, pp. 431-433. (Постерска презентација)
19. Miodrag Ј. Lukić, Smilja Marković, Dragan Uskoković, Influence of grain size reduction from
micro- to nano-level on electrical properties of full dense hydroxyapatite bioceramics, Material
Science and Engineering, 25-27 September 2012, Darmstadt, Germany, MSE Programme page
60. (Постерска презентација)
20. Dragan Uskoković, Smilja Marković, Miоdrag Lukić, Molecular design of nanoparticles and
functional materials by sintering, First International Conference on Processing, Characterization
and Application of Nanostructured Materials and Nanotechnology, NanoBelgrade 2012,
September 26-28, 2012, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, p. 33. (Усмена презентација)
21. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, Synthesis and structural properties
of F-doped LiFePO4/C Composite, 11th International Conference on Fundamental and Applied
16
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Aspects of Physical Chemistry-PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Belgrade, Serbia, 2012
Proceedings Volume I, p. 441-443. постер
Zoran Nikolić, Ljubinko Janjušević, Vladimir M. Shiljkut, A Possibility of Hybrid Supply of
Autonomous Military Units With Electric Power, / 5th International Scientific Conference on
Defansive Technologies, OTEH 2012, Belgrade, (2012), 278 - 283, ISBN 978-86-81123-58-4,
COBISS.SR-ID 193395212
Ljubinko Janjušević, Zlatomir Živanović, Zoran Nikolić, Some Possible Aplications Of Electric
Drives n Military Vehicles, / 5th International Scientific Conference on Defansive
Technologies, OTEH 2012, Belgrade, (2012), 288 - 293, ISBN 978-86-81123-58-4,
COBISS.SR-ID 193395212
Branko Karan, “Towards Implementation of Far Background Tracker for Vision-Based Robot
Navigation,” Proc. 13th IEEE Int. Symp. Computational Intelligence and Informatics (CINTI),
Nov. 20-22, 2012, Budapest, IEEE, 2012, pp. 353-358.
N. Ignjatović, Z. Ajduković, V. Uskoković, D. Uskoković, MULTIFUNCTIONAL NANO
SCALE DRUG DELIVERY PARTICLES BASED ON VITAMIN D3-LOADED
HYDROXYAPATITE IN BONE TISSUE ENGINEERING, 14th Annual Conference
YUCOMAT 2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book
of Abstracts, p. 32
А. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, I. Bračko, S. Skapin, S. Marković, D. Uskoković,
HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF ZnO POWDERS WITH A TAILORED PARTICLE
MORPHOLOGY AND IMPROUVED OPTICAL CHARACTERISTICS, 14th Annual
Conference YUCOMAT 2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme
and the Book of Abstracts, p. 47
Lj.M. Gajić-Krstajić, N.R. Elezović, B.M. Babić, V. Radmilović, N.V. Krstajić, Lj.M. Vračar,
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Pt NANOCATALYST ON TIN OXIDE
BASED SUPPORT FOR OXYGEN REDUCTION, 14th Annual Conference YUCOMAT 2012,
September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 56
S. Marković, M. Lukić, Č. Jovalekić, S.D. Škapin, D. Suvorov, D. Uskoković, SINTERING
EFFECTS ON MICROSTRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF CCTO
CERAMICS, 14th Annual Conference YUCOMAT 2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi,
Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 74
M.J. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, SYNERGISTIC EFFECT OF
HYDROXYAPATITE NANOPOWDERS' HIGH CRYSTALLINITY AND NON-ORDERED
PARTICLES’ BOUNDARY REGIONS ON LOW-TEMPERATURE SINTERING, 14th
Annual Conference YUCOMAT 2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro,
Programme and the Book of Abstracts, p. 75
D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, D. Uskoković, SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF LiFePO4/C COMPOSITE OBTAINED BY CELLULOSE
TEMPLATE, 14th Annual Conference YUCOMAT 2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi,
Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 76
M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF Li2FeSiO4/C COMPOSITE, 14th Annual Conference YUCOMAT
2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts,
p. 77
Z. Stojanović, M. Otoničar, S. Marković, D. Uskoković, HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF
MAGNETIC NANOPARTICLES AND FABRICATION OF MAGNETIC COMPOSITE
PARTICLES USING POLY(L – LACTIDE), 14th Annual Conference YUCOMAT 2012,
September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 109
N. Filipović, M. Stevanović, P. Stupar, J. Petković, M. Filipič, D. Uskoković, FREEZEDRYING METHOD TO PRODUCE A RANGE OF PCL PARTICLES WITH TAILORED
MORPHOLOGICAL PROPERTIES, 14th Annual Conference YUCOMAT 2012, September 37, 2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 124
17
34. M. Stevanović, M. Milenković, J. Petković, M. Filipič, D.P. Uskoković, ENHANCED
ANTIMICROBIAL EFFICACY BY CO-DELIVERY OF PGA CAPPED SILVER
NANOPARTICLES AND ASCORBIC ACID WITH POLY(LACTIDE-CO-GLYCOLIDE),
14th Annual Conference YUCOMAT 2012, September 3-7, 2012, Herceg Novi, Montenegro,
Programme and the Book of Abstracts, p. 124
35. Miodrag J. Lukić, Smilja Marković, Srečo Davor Škapin, Dragan Uskoković , PHASE AND
MICROSTRUCTURAL EVOLUTION DURING
SINTERING OF Zr-DOPED
HYDROXYAPATITE, 11th Young Researchers' Conference – Materials Science and
Engineering, September 3-5, 2012, Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 44
36. А. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, N. Abazović, S.D. Škapin, S. Marković, D.
Uskoković, INFLUENCE OF PARTICLE SIZE AND MORPHOLOGY OF ZNO POWDERS
ON THEIR OPTICAL PROPERTIES, 11th Young Researchers' Conference – Materials
Science and Engineering, September 3-5, 2012, Belgrade, Program and the Book of Abstracts,
p. 60
37. N. Obradović, N. Đorđević, A. Peleš, M. Mitrić, V. Pavlović, COMPACTION PRESSURE'S
INFLUENCE ON DENSITY AND ELECTRICAL PROPERTIES OF SINTERED
CORDIERITE-BASED CERAMICS, 11th Young Researchers' Conference – Materials Science
and Engineering, September 3-5, 2012, Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 61
38. M. Milović, D. Jugović1, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, NEW FACILE SYNTHESIS
ROUTE FOR OBTAINING PHASE PURE LiFePO4/C COMPOSITE, 11th Young
Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, September 3-5, 2012, Belgrade,
Program and the Book of Abstracts, p. 102
39. Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Dragan P. Uskoković,
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SELENIUM NANOPARTICLES IN THE
PRESENCE OF BOVINE SERUM ALBUMIN OR POLY (L-GLUTAMIC ACID) FOR
BIOMEDICAL APPLICATION, 11th Young Researchers' Conference – Materials Science and
Engineering, September 3-5, 2012, Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 105
40. V. Lojpur, M. Nikolic, L. Mancic, M.D. Dramicanin, O. Milosevic, Up-conversion
luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3 :Yb3+ fine powders, The First Serbian Ceramic
Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the Book of Abstracts,
May, 10-11th, 2012, Belgrade, pp.26
41. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted processing of dopamine-TiO2 colloidal solution, The First
Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the
Book of Abstracts, May, 10-11th, 2012, Belgrade, pp.27
42. S. Filipović, N. Obradović, M. Šćepanović, V. B. Pavlović, V. Paunović, ″Electrical properties
of sintered magnesium-titanate ceramics″, The First Serbian Ceramic Society Conference
″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts,
(2012) p. 23.
43. N. Obradović, V.P. Pavlović, S. Filipović, D. Kosanović, V.B. Pavlović, ″Kinetics of
mechanically activated TiO2-based oxidesd followed by DTA″, The First Serbian Ceramic
Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the
book of abstracts, (2012) p. 24.
44. D. Kosanović, N. Obradović, M. Mitrić, V. Pavlović, M.M. Ristić, ″The influence of mechanical
activation on sintering process of BaCO3-SrCO3-TiO2 system″, The First Serbian Ceramic
Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the
book of abstracts, (2012) p. 24.
18
6. Издавачка и организациона делатност
Програм и Књига Апстраката Десете конференције младих истраживача – Наука и
инжењерство материјала је имала промоцију на Сајму књига у Београду октобра 2012.
године, у оквиру штанда Центра за промоцију науке.
Институт је ове године организовао две конференције.
Прва конференција Српског керамичког друштва – Савремена керамика и примена је
одржана 10.-11. маја у згради САНУ, у организацији Српског керамичког друштва и
Института техничких наука САНУ, а уз подршку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Конференција је имала карактер међународне конференције, са око 100
учесника из земље и иностранства. У оквиру скупа одржана су пленарна предавања,
предавања по позиву, усмена излагања и постер презентације из следећих области: Основи
науке о керамици, Мултифункционална керамика, Наноструктурна керамика, Био и Опто
керамика, Конструктивна и Еко керамика, Магнетни и Аморфни материјали, Композитни
материјали, Катализа и Електрокатализа и Уметничка керамика и дизајн. Пленарна
предавања у трајању од 30 минута, предавања по позиву од 20 мин. и усмена излагања у
трајању од 15 мин. пратила је дискусија. Укупно је саопштено 74 рада, којима су
представљени најновији резултати истраживања из области синтезе, карактеризације и
примене савремених керамичких материјала. Службени језик конференције је био енглески,
с обзиром на број иностраних учесника, председавајуће секција и чланове научног одбора
(12 чланова из 6 земаља). Као резултат Конференције проистекао је зборник апстраката који
садржи апстракте изложених радова на конференцији. Висок квалитет одржаних предавања
додатно је препознат и награђен признањима за најбоља усмена излагања, при чему је
посебна пажња поклоњена и младим истраживачима у постер секцији, коју је пратила
највећа дискусија и у којој су такође награђени најбоље презентовани резултати. Сви
добитници награда су одлуком Научног и организационог одбора ослобођени плаћања
котизације на следећој конференцији. Извештај са конференције са галеријом слика се
налази на http://www.itn.sanu.ac.rs/novosti0712c.html.
Отварање СКД
Неки од учесника СКД
Од 3. до 5. децембра 2012. одржана је традиционална Једанаеста конференција младих
истраживача „Наука и инжењерство нових материјала“ у организацији Друштва за
истраживање материјала Србије и Института техничких наука САНУ, а уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Основни циљ конференције је да
омогући младим истраживачима који раде на својим мастер и докторским радовима, као и
младим докторима наука до 35 година старости, ангажованим на пројектима у области науке
о материјалима, да прикажу своја истраживања и да се међусобно упознају, те да научну и
19
стручну јавност информишу о резултатима које су остварили. Званични језик конференције
је енглески и, са учесницима и члановима Научно-организационог одбора из иностранства,
конференција има међународни карактер. Апстракти свих пријављених радова (69)
објављени су у Зборнику апстраката конференције, од којих су презентована 62 рада (1
пленарно излагање, 42 секцијска/усмена и 19 постера), а одабрани радови биће објављени у
часописима Processing and Application of Ceramics и Техника – Нови материјали. Као и увек,
награђене су две усмене презентације и два постера, а део награде је бесплатно учешће
награђених аутора на YUCOMAT 2013 конференцији, у организацији Друштва за
истраживање материјала Србије. Први пут је Конференција младих истраживача одржана
паралелно са Првом европском конференцијом младих истраживача о складиштењу
водоника, чији покровитељ је била COST MP 1103 акција, а коорганизатор Институт за
нуклеарне науке Винча.
Са отварања 11YRC 2012 и 1EESRCHS
Постер секција 11YRC 2012
7. Библиотека Института
Током 2012. године набављенa су четири нова часописа (33 свеске) и 16 свезака часописа
који су и раније стизали у Институт по различитим основама. Институт је добио мањи број
књига (област: архитектура) од породице Несторовић-Цакић, а др Миодраг Здујић поклонио
је 29 свезака часописа Journal of the Japan Society of Powders and Metallurgy. Захваљујући
промотивној акцији издавача John Wiley & Sons Институт је добио временски ограничену
гратис претплату на следеће нове часописе: Advanced Healthcare Materials, Advanced Energy
Materials и Asian Journal of Organic Chemistry.
Библиотека ИТН САНУ је депозитна библиотека за радове сарадника Института. Пракса
да се у библиотеци ажурно прикупљају публикације сарадника Института у електронској
форми уведена је 2007. године, након оснивања библиотеке. До краја 2011. године
прикупљене су у електронској форми или дигитализоване све публикације објављене од
2007. до 2011, а током 2012. и све публикације из 2012. и готово све публикације објављене
током 2005. и 2006. године.
Корисници су електронском поштом редовно информисани о новим радовима из
њихових области, као и о новим алатима и сервисима. Организована је индивидуална обука
за нове сараднике Института. Подаци о публикацијама у оквиру Researcher ID профила за
све истраживаче запослене у Институту редовно су ажурирани у интервалу од два месеца, а
по потреби и чешће. Кобсону је упућен 41 захтев да се исправе подаци о радовима сарадника
Института у бази података Наши у WoS, a тиму за техничку подршку академског сервиса
Scopus упућено је 28 таквих захтева. Сервису Web of Science је упућено 12 захтева да се
исправе подаци о погрешно цитираним референцама. Најважнији резулат ових интервенција
20
је знатно лакша идентификација аутора, па самим тим и бољи увид у њихову продукцију и
податке о цитираности.
Почетком децембра 2012. године у сервису Гугл књиге појавило се још једно издање
Института: The Joint Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and
Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage:
Program and the Book of Abstracts. Статистике посећености показују да су корисници сервиса
Гугл књиге током 2012. године остварили 16.329 посета (у просеку 44,6 посета дневно)
публикацијама Института, прегледавши укупно 174.003 стране (у просеку 475,4 страна
дневно). Највећу посећеност бележи монографија Биоматеријали: 8471 посета и 129.945
прегледаних страна. Институт техничких наука САНУ још увек је једина институција у
Србији која своја монографска издања представља кроз програм Гугл књиге. У овом
тренутку, од 23 монографије укључене у овај програм, 19 је доступно у режиму отвореног
приступа са могућношћу преузимања. Могућности Гугл књига као платформе отвореног
приступа представљене су на XI међународној научној конференцији „Отворен приступ
знању у библиотекама“ (Народна библиотека, 26. октобар 2012) у излагању библиотекара
Института, Милице Шевкушић, под насловом Партнерски програм Гугл књиге као
платформа отвореног приступа у научним библиотекама.
Имајући у виду да је делатност библиотека научноистраживачких установа по много
чему специфична, а да се исте налазе у врло неповољном положају, у октобру 2012. при
Заједници института Србије основана је секција библиотекара и књижничара запослених у
научноистраживачким институтима. Библиотека ИТН САНУ и делегат Института у
Председништву ЗИС-а, др Магдалена Стевановић, су имале велику улогу у оснивању ове
Секције.
Интернет презентација. Списак научних радова које су сарадници Института објавили у
реномираним стручним страним и домаћим часописима допуњен је током 2012. године са 51
новом публикацијом. Галерија постера допуњена је са 12 нових постера. Рубрика Новости
ажурирана је 11 (српско издање), односно осам пута (енглеско издање). У одељку О нама
додата је страница на којој се могу наћи закони, као и подзаконска и друга акта везана за
научноистраживачку, издавачку и библиотечко-информациону делатност, интелектуалну
својину, радне односе и пензионо осигурање. Током 2012. године Научно веће Института
објавило је на сајту седам информација везаних за избор у научна и истраживачка звања. Ове
информације су електронском поштом прослеђене на велики број адреса.
Током 2012. године 10.616 посетилаца остварило је 23.471 посету сајту Института. Ако
ове податке упоредимо са подацима из претходне године, видећемо да је се број посетилаца
повећао за 13,07, а број посета за 9,04 посто.
Детаљан извештај о раду библиотеке дат је као последњи прилог овом Извештају.
8. Побољшање радних услова и нова опрема
Као што смо у извештају за 2011. годину навели, Институт има проблем који је повезан
са недостатком простора, пре свега лабораторијског, који онемогућава оптималну
организацију рада и рационално коришћење опреме. Поред тога, као што је и наведено у
прошлом извештају, директор Института „Винча“ нас је на самом крају 2011. обавестио да је
њиховом институту простор, који је део нашег Института користио, неопходан и дао нам је
рок за исељење од три месеца. Ово исељење је делимично пролонгирано, и коначно је
обављено почетком јуна месеца.
Од тренутка када смо добили поменуту информацију о пресељењу, сарадници Института
на које се то пресељење и односило интезивно су радили на изналажењу простора у који би
се могли преселити. Треба нагласити да су разговори вођени са више институција и потом је
заједнички оцењено да су финансијски услови и квалитет понуђеног простора најбољи код
Института за материјале Србије. Дана 06.07.2012. потписан је финални уговор о научнотехничкој сарадњи на три године и сарадници нашег Института су добили на коришћење
21
185,7 m2 од чега је 66,9 m2 лабораторијски простор и 118,8 m2 простор за канцеларије. У овај
простор је смештена и инсталирана опрема која је пребачена из раније коришћених
просторија Института „Винча“. Цена овог простора је веома повољна, пре свега због
заинтересованости ИМС-а за коришћење мерних метода, опреме нашег Института, као и
евентуалне научно-техничке сарадње. У ИМС-у смо наишли на изузетно разумевање,
предусретљивост и колегијалност. Поред тога, за сваку похвалу је ангажованост и однос
сарадника који су учестовали како у изналажењу простора, тако и у пресељењу и
инсталирању опреме.
На тај начин је у јулу био решен горући проблем смештаја једног броја сарадника
Института. Нажалост, остао је и даље проблем изналажења целовитог решења простора
Института. Из разговора са члановима Академије и сарадницима Института дошло се до
закључка да је неопходно наћи простор у близини зграде Академије, у којој је и нека врста
матичног простора Института. Једно од могућих решења био би простор у згради која се
налази у Улици Ђуре Јакшића 9. Највећи део простора у овој згради користе Академија и
њени институти. Последњи спрат и пола претпоследњег спрата у овој згради користи
Историјски музеј Србије. Целом зградом управља Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда ЈП. У вези са тим председник Академије и директор ИТН САНУ упутили
су захтев Министарству културе и информисања, Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, као и Историјском музеју Србије, да за Историјски музеј пронађу
адекватније решење, а да нама омогуће коришћење поменутог простора.
Током 2012. године је добијен један мањи део средстава за материјалне трошкове на
пројектима које финансира Министарство, од којих је купљен један ноутбук (В. Мариновић).
Такође су почеле реализације јавних набавки преко ЈУП (Јединице за управљање пројектима)
Министарства, те су по пројектима испоручени канцеларијски материјал, део поручених
хемикалија, резервних делова за уређаје и ситна опрема, као и део компјутерске опреме.
Остатак поруџбина се очекује током 2013. године.
Од средстава добијених за научни скуп 11YRC 2012 је купљен нови сервер Института,
као организатора комплетне серије ових скупова, и нови компјутер за секретара Института,
који је уједно и секретар свих ових скупова. Овим улагањем је осавремењена техника и
олакшана комуникација у организацији и реализацији будућих Конференција младих
истраживача.
9. Финансијско пословање
Завршни извештај ће сумирати детаљно финансијско пословање, а овде се износе само
глобални елементи пословања. Уплате Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Србије на нивоу целе године износе 47.993.129 динара и чине око 84,3% укупних прихода
(56.932.067). Просечна бруто плата запослених у 2012. години је 110.258, а нето плата 66.495
динара.
10. Закључак
Најзначајнији догађај 2012. године је пресељење наше лабораторије из оквира Института
за нуклерне науке „Винча“ у просторије у оквиру Института за материјале, што је детаљно
описано у поглављу 8 овог извештаја.
Институт је и ове године имао одличне резултате: објављена су 42 чланка са 2012-том и
још 11 са 2013. годином публиковања (који су прихваћени за штампу у 2012. години) у ISI
часописима, а на којима су сарадници Института коаутори. Одржано је такође 12 предавања
по позиву и више од четрдесет радова саопштено усмено или као постер на међународним
конференцијама. Шест сарадника Института је унапређено у више научно звање и четири у
звање истраживач-сарадник, а у току је један избор у научно звање и један у звање
22
истраживач-сарадник. Поднета је једна патентна пријава, а три пројекта билатералне сарадње
са Словенијом су почела реализацију ове године. Сарадници Инститита добили су неколико
међународних и домаћих признања.
На жалост, ове године се још озбиљније осетила финансијска криза у приходима
Института, махом због још више смањеног прилива средстава од Министарства. Директор и
запослени у Институту су уложили велики труд у веће повезивање научно-истраживачког
рада у Институту са привредом и повећање броја иностраних пројеката, а самим тим и
проширење истраживачких области у складу са захтевима и могућностима примене
резултата на тржишту. Склопљен је уговор о научноистраживачкој сарадњи за пројекат
РЕХТЕХ, а послата је понуда за пројекат реконструкције туристичких објеката на Гочу.
У наставку је упоредна табела података из годишњих извештаја о раду ИТН САНУ из
2011. и 2012. године.
Опис
Запослени са пуним радним временом
Резултати – чланци у часописима ISI
Резултати – учешће на међународним конференцијама
Укупни приход
2011
35
45
2 по позиву+29
53.006.030
2012
36
53
12 по позиву +44
56.932.067
Што се тиче плана рада за 2013. годину, највеће ангажовање директора и запослених у
Институту биће, као и до сада, усмерено на решавање проблема простора, изналажење нових
послова како би се побољшала финансијска ситуација у Институту, његова научна
препознатљивост у свету и код нас, успостављање вишег нивоа сарадње међу
научноистраживачким тимовима у оквиру Института, као и повећање конкретне
применљивости резултата остварених у Институту.
23
I – Распоред истраживача по пројектима финансираних од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије
Пројекат ИИИ45004: „М
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних
морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој
основи“
Руководилац пројекта проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту
техничких наука САНУ, у пензији
Редни
број
1.
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
Драган Ускоковић
0/А1
НСВ
2.
Ненад Игњатовић
12/А1
НСВ
3.
Смиља Марковић
12/А2
ВНС
4.
Драгана Југовић
12/А2
НСР
5.
Магдалена Стевановић
12/А1
ВНС
6.
Љиљана Веселиновић
12/А3
ИСР
7.
Ана Станковић
12/А6
ИСР
8.
Зоран Стојановић
12/А4
ИСР
9.
Маја Кузмановић
12/А4
ИСР
10.
Миодраг Лукић
12/А4
ИСР
11.
Ненад Филиповић
12/А4
ИСР
12.
Милош Миловић
12/А4
ИПР
Пројекат ОИ 172057: „У
Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних
материјала“
Руководилац пројекта проф. др Владимир Павловић, редовни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду, научни саветник у Институту техничких наука САНУ
Редни
број
24
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Момчило Ристић
0/А4
НСВ
2.
Нина Обрадовић
12/А1
ВНС
3.
Небојша Лабус
12/А2
ИСР
4.
Сузана Филиповић
12/А2
ИСР
5.
Владимир Павловић
3/А1
НСВ
6.
Војислав Митић
3/А4
НСВ
7.
Јелена Живојиновић
12/А4
ИСР
8.
Адриана Пелеш
7 од 12/А4
ИПР
Пројекат ОИ172035: „Р
Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“
Руководилац пројекта проф. др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета
Универзитета у Београду
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Оливера Милошевић
10/А1
НСВ
2.
Лидија Манчић
10/А1
ВНС
3.
Весна Лојпур
4,5 од 6/А4
ИСР
4.
Иван Дуганџић
6/А4
ИСР
Пројекат ИИИ45020: „М
Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“
Руководилац пројекта др Јован Недељковић, научни саветник у Институту за нуклеарне
науке Винча
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Оливера Милошевић
2/А1
НСВ
2.
Лидија Манчић
2/А1
ВНС
3.
Весна Лојпур
4,5 од 6/А4
ИСР
4.
Иван Дуганџић
6/А4
ИСР
Пројекат ОИ172046: „Е
Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних
функционалних материјала за примену у новим технологијама“
Руководилац пројекта проф. др Бранимир Гргур, редовни професор Технолошкометалуршког факултета Универзитета у Београду
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Бранимир Југовић
10/А1
ВНС
2.
Томислав Тришовић
10/А3
ВНС
Пројекат ТР37001: „У
Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са
предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину“
Руководилац пројекта др Миле Бугарин, виши научни сарадник у Институту за рударство и
металургију Бор
Редни број
1.
2.
Сарадници на пројекту
Бранимир Југовић
Томислав Тришовић
Катег.
2/А1
2/А3
Звање
ВНС
ВНС
25
Пројекат ОИ172054: „Р
Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и
интерактивних носача у горивим спреговима и електролизи воде“
Руководилац пројекта проф. др Недељко Крстајић, редовни професор Технолошкометалуршког факултета Универзитета у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Љиљана Гајић-Крстајић
Катег.
Звање
12/А3
НСВ
Пројекат ИИИ45005: „Ф
Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали“
Руководилац пројекта др Златко Ракочевић, научни саветник у Институту нуклеарних наука
Винча
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Ведрана Мариновић
Катег.
12/А4
Звање
НСВ
Пројекат ИИИ45001: „Н
Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и
сорпционим процесима“
Руководилац пројекта др Душан Јовановић, научни саветник у ИХТМ – Центру за катализу и
хемијско инжењерство, Београд
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Миодраг Здујић
Катег.
Звање
12/А2
НСВ
Пројекат ТР35003: „И
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота
антропоморфних карактеристика“
Руководилац пројекта проф. др Вељко Поткоњак, редовни професор Електротехничког
факултета Универзитета у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Бранко Каран
Катег.
7/Т2
Звање
ИСР
Пројекат ИИИ44008: „Р
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у
развоју деце“
Руководилац пројекта проф. др Бранислав Боровац, редовни професор Факултета техничких
наука у Новом Саду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Бранко Каран
Катег.
5/Т2
Звање
ИСР
Пројекат ТР36035: «Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насења
и климатске промене – међусобни утицаји»
26
Руководилац пројекта др Мила Пуцар, научни саветник у Институту за архитектуру и
урбанизам Србије у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Зоран Николић
Катег.
Звање
12/Т4
НСР
Пројекат ИИИ45007: „„0
0–3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим
изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“
Руководилац пројекта др Горан Бранковић, научни саветник Института за
мултидисциплинарна истраживања
Редни број
1.
2.
Сарадници на пројекту
Пантелија Николић
Зорка Ђурић
Катег.
0/А4
Звање
НСВ
8,5 од 12/А4
ИПР
Пројекат ИИИ45014: „М
Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим
ћелијама“
Руководилац пројекта проф. др Славко Ментус, редовни професор Факултета за физичку
хемију Универзитету у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Пантелија Николић
Катег.
Звање
0/А4
НСВ
27
II – Списак сарадника Института
31.12.2012. године
ИСТРАЖИВАЧИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Научни саветници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Др Зоран Ђурић
Др Оливера Милошевић
Др Миодраг Здујић
Др Ненад Игњатовић
Др Ведрана Мариновић – у звању од 09.05.2012.
Др Љиљана Гајић-Крстајић – у звању од 31.10.2012.
Виши научни сарадници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Др Бранимир Југовић
Др Лидија Манчић
Др Томислав Тришовић
Др Нина Обрадовић – у звању од 28.03.2012.
Др Магдалена Стевановић – у звању од 09.05.2012.
Др Смиља Марковић – у звању од 27.06.2012.
Научни сарадници
1. Др Драгана Југовић
2. Др Зоран Николић – у звању од 26.09.2012.
Истраживачи сарадници
1. Мр Бранко Каран, дипл.инж.ел.
2. Др Небојша Лабус, дипл.физ.хем. – у избору у звање научног сарадника
3. Маја Кузмановић, дипл.физ.хем. – мастер
4. Мр Зоран Стојановић, дипл.инж.технл.
5. Мр Ана Станковић, дипл.физ.хем.
6. Сузана Филиповић, дипл.физ.хем. – мастер
7. Мр Љиљана Веселиновић, дипл.инж.геол.
8. Миодраг Лукић, дипл.физ.хем.
9. Ненад Филиповић, мастер физ.хем. – у звању од 10.10.2012.
10. Јелена Живојиновић, дипл.физ.хем. – у звању од 10.10.2012.
11. Иван Дуганџић, дипл.инж.технл. – у звању од 02.11.2012.
Истраживачи приправници
1. Дарко Косановић, дипл.физ.хем.
2. Милош Миловић, мастер физ.хем.
3. Зорка Ђурић, мастер инж.технл. – запослена од 12.04.2012., у избору у звање
истраживача сарадника
4. Адриана Пелеш, дипл.физ. – запослена од 01.06.2012.
28
ИСТРАЖИВАЧИ СА 50% РАДНОГ ВРЕМЕНА
1. Др Лана Поповић Манески, доцент Универзитета у Новом Пазару (еквивалент звања
научног сарадника) – запослена од 20.12.2012.
ИСТРАЖИВАЧИ СА 1/4 РАДНОГ ВРЕМЕНА
 Проф. др Владимир Павловић, научни саветник, редовни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду
 Проф. др Војислав Митић, научни саветник, редовни професор Електронског факултета
Универзитета у Нишу
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ИНСТИТУТА
Секретаријат
 Александра Стојичић, дипл.инж.арх., секретар Института
 Момчило Дакић, дипл.инж.маш., стручни сарадник
 Мирјана Косановић, технички секретар пројекта ОИ172057
 Љиљана Пајић, помоћни радник
Рачуноводство:
 Мила Андонов, руководилац – запослена од 11.12.2012. на одређено време
 Радмила Карановић, књиговођа-благајник
Библиотека
 Милица Шевкушић, дипл.историчар уметности, библиотекар
Запослени који су престали да раде у току 2012. године:
 Весна Лојпур, дипл.инж.технл. – у звању истраживача-сарадника од 27.04.2012. –
престала да ради 30.09.2012.
 Стојанка Бурсаћ Николић, руководилац рачуноводства– престала да ради 19.11.2012.
29
III – Биографије сарадника Института
Научни саветници
Др Зоран (Гаврило) Ђурић
Рођен је 23. фебруара 1941. године у Прилипцу. Завршио је Електротехнички
факултет у Београду 1964. године. Магистрирао је 1967. године на истом факултету са
темом „ Утицај напрезања на напонско-струјне карактеристике силицијумских p-n
спојева “. Докторирао је 1972. године на истом факултету са темом „ Утицај
механичке деформације на неке карактеристике биполарних полупроводничких
направа “. Изабран је у свим научним звањима. У звање научног саветника изабран је
1989. године у Институту за хемију, технологију и металургију, у коме је радио од
дипломирања до одласка у пензију 2011. године. За редовног професора изабран је на
Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1990. године. Од маја 2011.
године је директор Института техничких наука САНУ.
Области интересовања: микроелектроника, оптоелектроника, микро- и наноситеми и
сензори (микро-наносистемске технологије). Академик Зоран Ђурић је дописни члан
Српске академије наука и уметности од 2003. и редовни члан од 2012. године, члан
Академије инжењерских наука Србије од 1998. године где је секретар Одељења
електротехничких наука, а од 2005. године је председник Савета за за развој
нанонаука и нанотехнологија у Републици Србији.
Запослен је у Институту од 2011.године.
Др Оливера (Борисав) Милошевић
Рођена је 13. августа 1955. године у Београду. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1982. године. Магистрирала је 1986. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Промена
кристалних фаза и раст зрна током завршних стадијума синтеровања цинк оксидних
варистора“. Докторирала је 1993. године на Технолошко-металуршком факултету у
Београду са темом „Развој микроструктуре и кристалних фаза током синтеровања
вишефазних материјала и њихов утицај на формирање нелинеарних струјнонапонских карактеристика“. У звање вишег научног сарадника изабрана је 1995.
године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (решење
бр.06–00–6/326 од 22. III 1995). У звање научног саветника изабрана је 1999.године у
Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (решење бр.06–00–
6/1323 од 13.VII 1999). Председник је Скупштине Српског керамичког друштва и
редовни члан Академије инжењерских наука Србије. LEAR (Legal Entity Appointed
Representative) је Института техничких наука САНУ у Европској комисији за пројекте
у оквиру ФП7 и потпредседник Научног већа Института техничких наука САНУ.
Области интересовања: Функционални наноматеријали и нанотехнологије; Синтеза и
карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала са контролисаним структурним,
морфолошким и функционалним карактеристикама, посебно сферичних
монодисперзних нано честица, методама конвенционалне спреј пиролизе (CSP), selfcombustion спреј пиролизе (SCSP), електроспреј пиролизе (EP), солвотермалне
(хидротермалне) синтезе и механосинтезе; Развијање наноматеријала нових
функционалности са великим односом површине према запремини за решавање
енергетско-еколоских проблема (луминесцентни, магнетни, фотокаталитички
материјали). Уређивање: Associate Editor of the International Journal of Modern
Manufacturing Technologies, Guest Editor of the special issue in Journal of Nanomaterials
"Production of powders with nano features: nanopowders and nanostructured powders",
30
Guest Editor of the special issue in the International Journal of Nanotechnology. Рецензент:
Journal of Materials Chemistry, CrystEngComm, New Journal of Chemistry, Electrochimica
Acta, Journal of Aerosol Science, Materials Letters, Journal of Alloys and Compounds,
Materials Research Bulletin, Optical Materials, Advanced Powder Technology, Chemical
Engineering Journal, Metals and Materials International, Applied Physics A, Aerosol
Science & Technology, Journal of Materials Research, Current Nanoscience, Physica
Scripta, Journal of the Electrochemical Society, Journal of nanoscience and
nanotechnologies, International Journal of Modern Manufacturing Technologies,
Иновациони пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Запослена је у Институту од 1983. године.
Др Миодраг (Владимир) Здујић
Рођен је 12. априла 1954. године у Београду. Завршио Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1980. године. Магистрирао је 1986. у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Проучавање
добијања металних прахова центрифугалним распршивањем“. Докторирао је 1996.
године на Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Структурне и
термијске карактеристике механохемијски третираних металних прахова“. У звање
научног сарадника изабран је 1996. године на Технолошко-металуршком факултету у
Београду (решење бр.06–00–6/692 од 27. XI 1996). Изабран је у звање вишег научног
сарадника 2002. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду (решење
бр.06–00–6/1928 од 19.06.2002. године). Изабран је у звање научног саветника 2007.
године на Технолошко-металуршком факултету у Београду (решење бр.06–00–69/209
од 11.07.2007. године).
Област интересовања: реакције у чврстом стању, механохемијски третман,
катализатори. Главни и одговорни уредник часописа „Хемијска индустриа“ у периоду
2006-2012 (до 1. јула). Рецензент: Journal of Magnetism and Magnetic Materials (четири
рецензије у 2012. години) и Materials Research.
Запослен је у Институту од 1982. године.
Др Ненад (Лазар) Игњатовић
Рођен је 12. октобра 1967. године у Смедеревској Паланци. Завршио је Технолошкометалуршки факултет у Београду 1994.године. Магистрирао је 1996. на Технолошкометалуршком факултету у Београду са темом „Изучавање услова за добијање адхезива
из сојиног брашна“. Докторирао је 2001.год. на Технолошко-металуршком факултету
у Београду са темом „Синтеза и дизајнирање структуре и особина хидроксиапатитполилактид композитних биоматеријала“. Изабран је у звање научног сарадника 2002.
године у Институту за нуклеарне науке „Винча“, Београд (решење бр.06–00–6/1972 од
3. јула 2002. године). Изабран је у звање вишег научног сарадника 2005. године у
Институту за нуклеарне науке „Винча“ (решење бр.06–00–6/2670 од 15. VI 2005).
Изабран је у звање научног саветника 2010. године у Институту за нуклеарне науке
„Винча“ (решење бр.06–00–69/1042 од 14. IV 2010). Дописни члан Академије
инжењерских наука Србије од 2012. године. Члан је Председништва Друштва за
истраживање материјала Србије, које је организовало YUCOMAT 2012 конференцију
(Херцег Нови, 3.-7. септембар) и председник је Програмско-организационог одбора
Једанаесте конференције младих истраживача 2012 (Београд, 3.-5. децембар).
Области интересовања: инжењерство коштаног ткива на малој скали. Уредник је
Програма и књиге апстраката са скупа «The joint event of The Eleventh Young
Researchers’ Conference Materials Science and Engineering and The First European Early
Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage», и рецензент часописа: ТехникаНови материјали, Journal of Prosthodontics, Journal of the Serbian Chemical Society,
31
Materials Chemistry and Physics, Applied Surface Science, Processing and Application of
Ceramics.
Запослен је у Институту од 1997. године.
Др Ведрана (Максим) Мариновић
Рођена је 22. децембра 1957. године у Сплиту. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1975. Магистрирала је 1990.године на Технолошко-металуршком
факултету у Београду са темом „Испитивање могућности уклањања нитромата из
отпадних вода динамичком адсорпцијом“. Докторирала је 1994. године на
Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Електрохемијско
таложење месинга из пирофосфатно-оксалатних раствора“. Изабрана је у звање вишег
научног сарадника 2000. године у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду (решење бр.06–00–6/1635 од 21.IX 2000). Реизабрана је 2007. године у звање
вишег научног сарадника (решење бр.06–00–69/177 од 31.V 2007). Изабрана је у звање
научног саветника у Институту за хемију, технологију и металургију у Београду 2012.
године (решење бр.06–00–75/662 од 09.05.2012.).
Области интересовања: Електрохемијско таложење метала, легура и композитних
материјала, Електрохемијско издвајање водоника и кисеоника, Електродни
материјали на бази електропроводних полимера, Електрокатализа, Заштита животне
средине, Електрохемијска детекција загађивача у отпадним водама и њихово
уклањање електрохемијским поступком.
Запослена је у Институту од 1991. године.
Др Љиљана (Михаило) Гајић-Крстајић
Рођена је 4. октобра 1952. године у Београду. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1978. Магистрирала је 1988. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Електрохемијско
понашање алуминијума у воденим растворима хлорида“. Докторирала је 1997. године
на Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Електрохемијско
издвајање кисеоника на бинарним оксидима никла и гвожђа у алкалним растворима“.
Изабрана је у звање научног сарадника 1998. године у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–6/1200 од 23. XII 1998).
Изабрана је у звање вишег научног сарадника 2004. године у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–6/2497 од 15. VII 2004).
Реизабрана је у исто звање децембра 2009. године (решење бр. 06–00–69/951 од
25.11.2009.). Изабрана је у звање научног саветника у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–75/861 од 31.10.2012.).
Области истраживања: електрохемија.
Запослена је у Институту од 1981. године.
Виши научни сарадници
Др Бранимир (Звонимир) Југовић
Рођен је 22. јануара 1976. године у Чачку. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2001. године. Добитник је стипендије Краљевине Норвешке међу
1000 најбољих студената Југославије 2000. године, а 2001. је добио специјално
признање Српског хемијског друштва за изузетан успех у току студија. Магистрирао
је 2005. године, на Технолошко-металуршком факултету у Београду, на тему
„Електрохемијско таложење и карактерисање композитних превлака Ni/WC“. Изабран
је у звање истраживача-сарадника на истом факултету (одлука бр. 20/44 од 13.XII
32
2005). Одбранио је своју докторску дисертацију, под називом „Електрохемијски
извори енергије система метал електропроводни полимер на бази водених раствора“
на Технолошко-металуршком фалултету децембра 2008. године. Изабран је у звање
вишег научног сарадника 2009. године у Институту за хемију, технологију и
металургију, Београд (решење бр. 06–00–69/870 од 14.10.2009.)
Области интересовања: Електрохемијско инжењерство, корозија и заштита,
биосензори, прерада вода. Члан научног одбора часописа Annals of Faculty Engineering
Hunedoara – International Journal of Engineering.
Запослен је у Институту од 2002. године.
Др Лидија (Томислав) Манчић
Рођена је 18. августа 1968.године у Зајечару. Завршила је Технички факултет у Бору
1992. године, где је и магистрирала 1996. са темом „Синтеза и карактеризација
суперпроводног Bi1,8Pbo,2Ca2Cu3O10 оксида“. Докторирала је 2004. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Изабрана је у звање
истраживача-сарадника 1997. године у Центру за мултидисциплинарне студије
Универзитета у Београду (решење бр. 500/2–5 од 19.VI 1997.) где је реизабрана 2003.
године (решење бр.117/2–3 од 26. фебруара 2003.). Докторирала је 2004. године у
Центру за мултидисциплинарне студије у Београду са тезом „Диригована синтеза
наноструктурних оксидних прахова с гледишта развоја материјала задатих својстава“.
Изабрана је у звање научног сарадника 2004. године у Центру за мултидисциплинарне
студије у Београду (решење бр. 06–00–6/2534 од 18.11.2004.). Изабрана је у звање
вишег научног сарадника 2009. године у Институту за мултидисциплинарна
истраживања у Београду (решење бр. 06–00–69/911 од 14.10.2009.). Секретар Научног
већа Института техничких наука САНУ.
Области интересовања: Наноматеријали и нанотехнологије; Механизми настајања
наночестица и њихова структурна карактеризација у циљу оптимизације њихових
функционалних карактеристика. Члан уређиваког одбора начног часописа Бакар и The
Scientific World Journal: Material Sciencе, и рецензент часописа Journal of Nanoparticle
Research, Journal of Alloys and Compounds, Ceramic International, Physica Scripta,
Optical Мaterials.
Запослена је у Институту од 1996. године.
Др Томислав (Љубисав) Тришовић
Рођен је 7. маја 1962. године у Краљеву. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1988. године. Магистрирао је 1993. у Центру за
мултидисциплинарне студије у Београду са темом „Галванско таложење ламинарних
галванских композита“. Докторирао је 2004. године на Технолошко-металуршком
факултету у Београду са темом „Кинетика електрохемијске реакције редукције
глукозе“. Изабран је у звање истраживача-сарадника 1994. године у Институту за
хемију, технологију и металургију у Београду (решење бр.1474 од 10.XI 1994).
Изабран је у звање научног сарадника у Институту за хемију, технологију и
металургију у Београду (решење бр.06–00–6/2573 од 18.11.2004). Изабран је у звање
вишег научног сарадника у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду (решење бр.06–00–69/996 од 14.04.2010).
Области интересовања: електрохемијско инжењерство, корозија и заштита,
биосензори, прерада вода. Члан Уређивачког одбора часописа EMIT (Economics
Management Information Technology).
Запослен је у Институту од 1989. године.
33
Др Нина (Никола) Обрадовић
Рођена је 25. марта 1977. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку хемију
у Београду 2001. године, са темом „Испитивање константи дисоцијације тирозина и
могућности комплексирања са Sn(II)-јоном“. Магистрирала је 2005. године, на истом
факултету, на тему „Проучавање синтеровања система ZnO-TiO2“. Изабрана је у
звање истраживача-сарадника на Факултету за физичку хемију у Београду (одлука
бр.643/1 од 27.VII 2005). На истом факултету је одбранила докторску тезу под
називом „Утицај адитива на синтеровање система ZnO-TiO2 сагласно тријади синтеза–
структура–својства“ децембра 2007. године. Изабрана је у звање научног сарадника
2008. године на истом факултету (решење бр. 06–00–69/516 од 19.11.2008). Изабрана
је у звање вишег научног сарадника 2012. године у ИТН САНУ (решење бр. 06–00–
75/628 од 28.03.2012.).
Области интересовања: Механичка активација оксида метала, синтеровање керамика,
термијске анализе. Уређује међународни часопис Science of Sintering.
Запослена је у Институту од 2002. године.
Др Магдалена (Милорад) Стевановић
Рођена је 4. августа 1974. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку хемију
у Београду 2002. године са темом „Одређивање хормона штитне жлезде методом
радиоимунолошке анализе са различитим системима за одвајање слободне од везане
радиоактивности“. Магистрирала је 2006. године на истом факултету на тему
„Добијање, морфологија и структура прахова поли-лактид-ко-гликолида и
биокомпозита поли-лактид-ко-гликолид/бифазни калцијум фосфат“. Изабрана је 2007.
године у звање истраживача-сарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“.
Одбранила је докторску дисертацију на Факултету за физичку хемију у Београду на
тему „Синтеза, карактеризација и деградација наносфера поли(ДЛ-лактид-когликолида) које садрже аскорбинску киселину“ децембра 2007. године. Изабрана је у
звање научног сарадника 2008. године на истом факултету (решење бр. 06–00–69/517
од 21.05.2008). Изабрана је у звање вишег научног сарадника 2012. године у ИТН
САНУ (решење бр. 06–00–75/671 од 09.05.2012.). Члан Председништва Заједнице
Института за техничкотехнолошке и биотехничке науке и члан Програмскоорганизационог одбора Конференције младих истраживача.
Области интересовања: Наноматеријали, наномедицина, контролисана достава
медикамената, полимерни материјали, структура и својстава полимера, полиестри,
поли(лактид-ко-гликолид), поли(ɛ-капролактон), инкапсулација медикамената у
полимерну матрицу, у води растворни витамини, порозни полимерни материјали,
наночестице сребра, наночестице селена, плазмонска абсорбанца, in vitro ,ex vivo, i in
vivo испитивања. Уређивање: Associate Editor за издавачку кућу Versita. Рецензирање
часописа: Nanomedicine-UK; Nanotechnology, Journal of Hazardous Materials, Science of
Advanced Materials, ACS Applied Materials and Interfaces, Macromolecular Chemistry &
Physics, BioInorganic Reaction Mechanisms.
Запослена је у Институту од 2003. године.
Др Смиља (Божидар) Марковић
Рођена је 22. августа 1968. године у Београду. Завршила је 1997. године Факултет за
физичку хемију у Београду, на коме је 1999.године одбранила специјалистички рад
под називом „Механизми настајања композита из никл измењених зеолита“.
Магистрирала је 2003. године на истом факултету, на тему „Синтеза и
карактеризација политипова карнегита“. Изабрана је у звање истраживача-сарадника у
Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду (одлука бр. 1739/13 од 11.XI 2003).
Одбранила је докторску тезу на Факултету за физичку хемију под називом „Синтеза и
карактеризација BaTi1-xSnxO3 прахова и вишеслојних керамичких материјала“, јуна
34
2008. године. Изабрана је у звање научног сарадника 2008. године на истом факултету
(решење бр. 06–00–69/745 од 24.12.2008). Изабрана је у звање вишег научног
сарадника 2012. године у ИТН САНУ (решење бр. 06–00–75/777 од 27.06.2012.).
Подпредседник
Програмско-организационог
одбора
Конференција
младих
истраживача и члан Организационог комитета конференција YUCOMAT, које
организује Друштво за истраживање материјала Србије.
Области интересовања: CaCu3Ti4O12 (CCTO), синтеза прахова и синтерованих
керамика, карактеризација са акцентом на електричним карактеристикама,
Функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ, предикција процеса
синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање ФГМ са жељеним
микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...), карактеризација
ФГМ, ФГМ са применом у електронској индустрији (перовскитни материјали), ФГМ
за репарацију коштаних дефеката (хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат),
Вибрациона спектроскопија, Импедансна спектроскопија, Оптичке карактеристике
прахова цинк оксида. Рецензирала за часописе Journal of the Serbian Chemical Society,
Materials Science and Engineering B.
Запослена је у Институту од 2001. године.
Научни сарадници
Др Драгана (Миодраг) Југовић
Рођена је 1. фебруара 1973. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2002. године са темом „Синтеза и електрохемијске особине
LiMn2О4 као катоде Li-јон акумулатора“. Исте године је уписала последипломске
студије на Факултету за физичку хемију. Магистрирала је 2004. године, на истом
факултету, на тему „Карактеризација катодних материјала LiMn2-xMxO4 (M=Mn, Cr,
Zn) синтетисаних ултразвучном спреј пиролизом“. Изабрана је у звање истраживачасарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“ (одлука бр. 1379/11 од 22. IX
2005). Одбранила је докторску тезу на Факултету за физичку хемију под називом
„Синтеза и карактеризација оксидних катодних материјала за литијумске изворе
струје“, јула 2008. године. Изабрана је у звање научног сарадника у Институту за
нуклеарне науке „Винча“ (решење бр. 06–00–69/778 од 04.03.2009.). Члан
Програмско-организационог одбора Конференција младих истраживача и члан
Организационог комитета конференција YUCOMAT, које организује Друштво за
истраживање материјала Србије.
Области интересовања: Наука о материјалима, катодни материјали за литијумске
батерије, кристалохемија, електрохемија. Рецензирала за часописе Electrochimica Acta,
Journal of Materials Chemistry, Materials Letters.
Запослена је у Институту од 2002. године.
Др Зоран (Марко) Николић
Рођен је 28. октобра 1951.године у Београду. Завршио је Електротехнички факултет у
Београду 1977.године. Магистрирао је 1989.год. у Центру за мултидисциплинарне
студије Универзитета у Београду са темом «Поље брзина у флуиду формирано под
утицајем наринуте запреминске силе». Докторирао је 1995.године на Машинском
факултету у Београду из области бродоградње са темом «Метод за одређивање
ефикасности система активне катодне заштите пловних објеката од корозије». У
звање научног сарадника је изабран 1996.године на Техничком факултету у Чачку
(решење бр.06-00-6/693 од 25.XII 1996.). Изабран је у звање вишег научног сарадника
2002. године у Институту за технологију нуклеарних и других минералних сировина у
Београду (решење бр.06-00-6/1930 од 3. јула 2002. год.). Изабран је у звање ванредног
35
професора 2004. године на Војној Академији у Београду на предмету «Бродске
електричне машине” и “Електроопрема брода” (одлука бр.66-427 од 28.VI 2004.).
Изабран је у звање научног сарадника у нашем Институту (решење бр.06-00-75/670 од
26.09.2012.).
Области интересовања: заштита културне баштине, обновљиви извори енергије.
Запослен је у Институту од 2011. године (претходно је радио у Институту од 1977.2006. године).
Истраживачи сарадници
Мр Бранко (Душан) Каран, дипл.инж.ел.
Рођен је 16. септембра 1952. године у Београду. Завршио је Електротехнички
факултет у Београду 1977.године, на коме је и магистрирао 1991. године са темом
„Један програмски језик за програмирање индустријских робота и његова
реализација“. Изабран је у звање истраживача-сарадника 1995. године у Институту
„Михајло Пупин“ у Београду (решење бр.303 од 15.III 1995). На Електротехничком
факултету у Београду пријавио је израду докторске дисертације под називом
„Просторна сегментација у визуелној навигацији мобилних робота“, која је
прихваћена 2008. године од стране и Факултета и Универзитета.
Области интересовања: роботика; рачунарска визија; рачунарска интелигенција.
Запослен је у Институту од 1997.године.
Др Небојша (Јован) Лабус, дипл. физ. хем.
Рођен је 21. јануара 1967.године у Новом Саду. Завршио је Факултет за физичку
хемију у Београду 1999.године. Магистрирао је 2005. године, на Техничком факултету
у Чачку, на тему „Утицај механичке активације на синтезу цинк-метатитаната“.
Изабран је у звање истраживача-сарадника у Институту за технологију нуклеарних и
других минералних сировина у Београду (одлука бр. 13/6–3 од 14. III 2006).
Докторирао је на Факултету за физичку хемију 23. децембра 2011. године са темом
под називом „Утицај адитива на синтеровање и својства синтерованог ZnTiO3“. У току
је избор у звање научног сарадника у нашем Институту.
Области интересовања: Механичка активација, синтеровање, пресовање.
Запослен је у Институту од 2001.године.
Маја (Драгољуб) Кузмановић, дипл.физ.хем.-мастер
Рођена је 29. септембра 1977. године у Јајцу, БиХ. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2007. године са темом „Синтеза катодног материјала за литијумске
батерије LiZnxMn2-xO4 глицин нитратним поступком“. Завршила је мастер студије на
Факултету за физичку хемију у Београду. Уписала је докторске студије на истом
факултету 2008. године. Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 714/13 од 08.04.2009.).
Области интересовања: материјали за литијумске батерије, наноматеријали,
хидротермална синтеза, сол- гел синтеза.
Запослена је у Институту од 2008. године.
Мр Зоран (Слободан) Стојановић, дипл.инж.технл.
Рођен је 2. марта 1978.године у Вршцу. Завршио је Технолошко-металуршки факултет
у Београду 2004. године и исте године уписао последипломске студије на истом
факултету. Септембра 2009. године на истом факултету је одбранио магистарску тезу
под називом „Хидротермална синтеза наноструктурних оксидних прахова и њихова
36
карактеризација“. Изабран је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 401/14 од 18.03.2010.). Члан Техничког комитета
конференција YUCOMAT.
Области интересовања: Поступци синтезе наночестица металних оксида, племенитих
метала, силицијума, хетероструктурних и хетероморфних наночестица, уопстено
проучавање процеса синтезе наночестица хидротермалним, солвотермалним
поступцима, разлагањем на високим температурама, електоро-хемијским и
каталитичким реакцијама; Површинска својства нанокристала, функционализација и
дизајнирање површине нанокристала, коњугација наночестица са биомолекулима и
другим једињењима; Проучавање особина хетеростурктуних нанокристала и
наночестица и њихова употреба у медицини, као и у другим областима, нпр.
конверзија енергије, катализа и сепарациони процеси.
Запослен је у Институту од 2007.године.
Мр Ана (Војислав) Станковић, дипл.физ.хем.
Рођена је 13. августа 1979. године у Крушевцу. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2005. године са темом „Примена глобалне оптимизације у
макромолекулској кристалографији“. На истом факултету је новембра 2009. године
одбранила магистарски рад под називом „Утицај параметара процесирања на ток
механохемијске синтезе и спречавање појаве агломерације синтетисаних наноструктурних керамичких прахова“. Изабрана је у звање истраживача сарадника у
Институту за нуклеарне науке Винча (решење бр. 401/15 од 18.03.2010.). Члан
Техничког комитета конференција YUCOMAT.
Области интересовања: Цинк оксид, хидротермално процесирање, механохемијска
синтеза, сонохемија, оптичка својства материјала, антимикробна активност прахова
цинк оксида.
Запослена је у Институту од 2005. године.
Сузана (Живота) Филиповић, дипл.физ.хем.-мастер
Рођена је 18. фебруара 1981. године у Шапцу. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2006. године са темом „Провера структурне промене баријум
титаната током механичке активације“. Завршила је мастер студије на Факултету за
физичку хемију у Београду. Уписала је докторске студије на Техничком факултету у
Чачку 2009. године. Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 644/7 од 21.04.2010.).
Области
интересовања:
Синтеровање,
керамика,
механичка
активација,
карактеризација материјала.
Запослена је у Институту од 2006. године.
Љиљана (Миладин) Веселиновић, дипл.инж.геол.
Рођена је 23. децембра 1975. године у Смедереву. Завршила је Рударско-геолошки
факултет у Београду 2002. године са темом „Квантитативна ренгенска анализа смеша
магнетита, хематита и флуорита Ритвелдовом методом“. На истом факултету је maja
2010. године одбранила магистарски рад под називом,,Рендгенска анализа
наноструктурних прахова калцијум фосфата добијених новим поступцима синтезе“.
Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке Винча
(решење бр. 1150/13 од 07.07.2010.).
Области интересовања: рендгенска дифракција на праху, рендгенска структурна
анализа, Ритвелдова метода, биоматеријали, перовскитне структуре.
Запослена је у Институту од 2005. године.
37
Миодраг (Јован) Лукић, дипл.физ.хем.-мастер
Рођен је 17. јануарa 1984. године у Сарајеву. Завршио је Факултет за физичку хемију у
Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на истом факултету.
Изабран је у звање истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке Винча
(решење бр. 718/17 од 05.05.2011.). Члан Техничког комитета конференција
YUCOMAT.
Области интересовања: Биокерамички материјали, синтеровање, синтеза
наноматеријала, електричне особине, композитни материјали, раст кристала, методе
карактеризације наноматеријала. Рецензент: Biomedical Engineering OnLine.
Запослен је у Институту од 2009.године.
Ненад (Раде) Филиповић, мастер физ.хем.
Рођен је 25. новембра 1984. године у Нишу. Дипломирао је 2011. године на Факултету
за физичку хемију, Универзитет у Београду, са темом "Термичка стабилност и
кристализација аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5". Исте године је уписао мастер
студије на истом факултету и одбранио мастер рад под насловом "Механизам првог
кристализационог ступња аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5". Новембра 2011. је
уписао докторске студије. Изабран је у звање истраживача-сарадника у нашем
Институту (одлука бр. 407/1 од 10.10.2012. године). Члан Техничког комитета
конференција YUCOMAT.
Области интересовања: Биодеградибилни полимери, контролисана достава,
инкапсулација различитих агеaнаса у полимерну матрицу и функционализација
добијених система, лиофилизација колоидних система и суспензија, поли(епсилонкапролактон), биоматеријали, нано-селен, in vitro, ex vivo, и in vivo испитивања.
Запослен је у Институту од новембра 2011. године.
Јелена (Аца) Живојиновић, дипл.физ.хем.
Рођена је 19. марта 1982. године у Београду. Дипломирала је 2011. године на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду са темом „EPR детекција
биомаркера за ALS“. Исте године је уписала докторске студије на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду, смер инжењерство материјала.
Изабрана је у звање истраживача-сарадника у нашем Институту (одлука бр. 407/2 од
10.10.2012. године).
Области интересовања: Керамички материјали, технологија прахова, синтеровање,
кинетика синтеровања, карактеризација материјала, електрична проводљивост
материјала.
Запослена је у Институту од 2011.године.
Иван (Милош) Дуганџић, дипл.инж.технл.
Рођен је 16. августа 1981.године у Београду. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на истом
факултету. Изабран је у звање истраживача-сарадника у нашем Институту (одлука бр.
433/1 од 02.11.2012. године).
Области интересовања: Нанотехнологије, наноструктурни материјали, синтеза
наноструктурних материјала у дисперзном систему – аеросолу и поступком
хидротермалне методе, савремене методе карактеризације наноструктурних
материјала, површинска модификација.
Запослен је у Институту од 2009.године.
Истраживачи приправници
38
Дарко (Александар) Косановић, дипл.физ.хем.
Рођен је 10. маја 1982. године у Београду. Завршио је Факултет за физичку хемију у
Београду 2010. године и исте године уписао докторске студије на истом факултету.
Области
интересовања:
Синтеровање,
кинетика
синтеровања,
керамика,
карактеризација материјала, електрична проводљивост материјала.
Запослен је у Институту од 2010.године.
Милош (Драгош) Миловић, мастер физ.хем.
Рођен је 23. новембра 1987. године у Приштини. Дипломирао је 2010. године на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду и уписао мастер студије на
истом факултету, где је 2011. године дбранио мастер рад под насловом "Креирање
неуронске мреже у циљу процене садржаја гвожђа у мозгу пацијената оболелих од
амиотрофичне латералне склерозе". Новембра 2011. је уписао докторске студије на
истом факултету. Члан Техничког комитета конференција YUCOMAT.
Области интересовања: катодни системи за литијум-јонске батерије, електрохемија,
наука о материјалима.
Запослен је у Институту од децембра 2011. године.
Зорка (Живадин) Ђурић, мастер инж.технл.
Рођена је 6. октобра 1987. године у Београду. Дипломирала је 2010. године на
Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду са темом „Изоловање
и добијање препарата за третирање анемије код животиња“ на Катедри за хемијско
инжењерство, одсек Фармацеутско инжењерство. Исте године је уписала мастер
студије на истом факултету, смер Хемијско инжењерство, које је завршила 2011.
године са радом на тему «Морфолошка карактеризација мембрана еритроцита
добијених контролисаном хемолизом». Исте године је уписала докторске студије на
истом факултету, одсек Инжењерство материјала. У току је избор у звање
истраживача-сарадника у нашем Институту.
Области интересовања: Нанотехнологија, нови материјали, полупроводници,
синтеровање, карактеризација материјала.
Запослена је у Институту од 2012.године.
Адриана (Предраг) Пелеш, дипл.физ.
Рођена је 1. августа 1984. године у Београду. Дипломирала је 2011. године на
Факултету за физику Универзитета у Београду, смер примењена физика и
информатика. Исте године је уписала докторске студије на истом факултету, смер
примењена и компјутерска физика.
Области интересовања: Математичке анализе у области материјала, диелектрична
својства керамика, методе карактеризације материјала, механичка активација,
нумеричке методе.
Запослена је у Институту од 2012.године.
39
IV – Резултати рада истраживача у 2012. години
Научни саветници
Др Зоран Ђурић
Директор Института, редовни члан САНУ
Као што смо у извештају за 2011. годину навели, Институт има проблем који је повезан
са недостатком простора, пре свега лабораторијског, који онемогућава оптималну
организацију рада и рационално коришћење опреме. Поред тога, као што је и наведено у
прошлом извештају, директор Института „Винча“ нас је на самом крају 2011. обавестио да је
њиховом институту простор, који је део нашег Института користио, неопходан и дао нам је
рок за исељење од три месеца. Ово исељење је делимично пролонгирано, и коначно је
обављено почетком јуна месеца.
Од тренутка када смо добили поменуту информацију о пресељењу, сарадници Института
на које се то пресељење и односило интезивно су радили на изналажењу простора у који би
се могли преселити. Треба нагласити да су разговори вођени са више институција и потом је
заједнички оцењено да су финансијски услови и квалитет понуђеног простора најбољи код
Института за материјале Србије. Дана 6 јула 2012. потписан је финални уговор о научнотехничкој сарадњи на три године и сарадници нашег Института су добили на коришћење
185,7 кадратних метара од чега је 66,9 квадрата лабораторијски простор и 118.8 квадрата
простор за канцеларије. У овај простор је смештена и инсталирана опрема која је пребачена
из раније коришћених просторија Института „Винча“. Цена овог простора је, по мом
мишљењу, веома повољна (65.000 дин. месечно, за 2012 годину). Она је таква, пре свега, због
заинтересованости ИМС-а за коришћење мерних метода, опреме нашег Института, као и
евентуалне научно-техничке сарадње. Овде бих желео да нагласим да смо у ИМС-у наишли
на изузетно разумевање, предусретљивост и колегијалност. Поред тога, за сваку похвалу је
ангажованост и однос сарадника који су учестовали како у изналажењу простора, тако и у
пресељењу и инсталирању опреме.
На тај начин је у месецу јулу био решен горући проблем смештаја једног броја сарадника
Института. Нажалост, остао је и даље проблем изналажења целовитог решења простора
Института. Из разговора са члановима Академије и сарадницима Института дошло се до
закључка да хе неопходно наћи простор у близини зграде Академије, у којој је и нека врста
матичног простора Института. Једно од могућих решења био би простор у згради која се
налази у Улици Ђуре Јакшића 9. Највећи део простора у овој згради користе Академија и
њени институти. Последњи спрат и пола претпоследњег спрата у овој згради користи
Историјски музеј Србије. Целом зградом управља Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда Ј.П., Његошева 84. У вези са тим председник Академије и директор ИТН
САНУ упутили су захтев Министарству културе и информисања, Министарству просвете,
науке и технолошког развоја, као и Историјском музеју Србије, да за Историјски музеј
пронађу адекватније решење, а да нама омогуће коришћење поменутог простора.
Као што је и у извештају за 2011 годину наведено, и 2012. био сам ангажован на
изналажењу нових пројеката. Проширење сарадње са Заводом за израду новчаница, које је
начелно договорено 2011. године, није реализовано услед промена на руководећим местима
Завода насталим услед промена странака на власти.
Тренутно очекујемо поновно успостављање контаката и евентуални наставак сарадње.
У претходном периоду настављено је са покушајима да се добије пројекат под радним
насловом „ Хибридни извор напајања електричном енергијом манастира Хиландара“. И овде
су сви договори постигнути у 2011. години ресетовани услед промене владајуће гарнитуре и
40
људи из Електропривреде Србије који о томе треба да одлуче, као и због за нас нејасног
финансијског стања ЕПС-а. На добијању овог пројекта ће се и даље радити, али је мој општи
утисак да ЕПС има „преча“ посла.
Између ИТН САНУ и Иновационо-развојног центра „Tecnalia Serbia d.o.o“, потписан је
уговор о научноистраживачкој сарадњи у области биомедицинског инжињерства и
рехабилитације. Координација реализације овог уговора поверена је проф. Дејану Поповићу,
дописном члану САНУ. Део средстава за реализацију овог пројекта „Tecnalia“ је већ
пребацила Институту.
Под руководством проф. Дејана Поповића припремљен је ФП-7 пројект под насловом: „A
novel concept for support to diagnosis and remote management of tremor – Enlarged“, који је
поднет Комисији ЕУ 15. јануара 2013. Одлука се очекује крајем јуна 2013. год.
У току 2012. године урађен је и предлог ФП-7 пројекта „Pharmaceuticals and Personal Care
Products in Water“, који је у основи био допуњена и ревидирана верзија пројекта кога смо
предали 2011. године. Нажалост, ни овај пројект није прошао рецензије, али ћемо у току
2013. године поново покушати да нађемо одговарајући ЕУ конкурс, извршити одговарајуће
измене и пројекат поново поднети. Добра страна је да конзорцијум окупљен око ово пријаве
постоји и да постоји сагласност да се измењени пројект поново поднесе.
На иницијативу др Томислава Тришовића, формирали смо тим на челу са академиком
Миланом Лојаницом за успостављање сарадње у области планирања, пројектовања и
изградње туристичко-угоститељских, рекреативних и други садржаја на локацији Гоч. До
сада је урађен и послат предлог споразума о дугорочној сарадњи на овом задатку и понуда за
израду студије изводљивости и израду генералног пројекта.
Пред крај 2012. године формирао сам колегијум у који су ушли као стални чланови др
Оливера Милошевић, др Магдалена Стевановић и др Зоран Николић.
До сада су одржана три састанака на којима су разматрани проблеми у пословању и
организацији Института.
Научно Веће Института, по мом мишљењу, у потпуности је оправдало своју улогу
организујући комлетне поступке везане за изборе сарадника у виша звања.
Такође, пред крај 2012. године решен је проблем настао отказом шефа рачуноводства
тако што је на основу уговора о делу ангажован нови сарадник Института, Миле М.
Андонов, која је завршила Вишу школу за економију и информатику – Одсек за финансије и
књиговодство и поседује сертификат за професионално звање Самостални рачуновођа.
По мом мишљењу, резултати научноистраживачко рада сарадника Института су више
него добри, што се може видети из броја публикација и њиховог квалитета.
Што се тиче финансијког пословања, оно је било уравнотежено, али треба рећи да
финансијски односи са Институтом „Винча“ нису потпуно разрешени, али средства која су у
питању не могу значајно утицати на финансијски резултат Института.
Што се тиче плана рада за 2013. годину, моје ангажовање биће као и до сада усмерено на:
- решавање проблема простора,
- изналажење нових послова како би се побољшала финансијска ситуација у Институту, и
његова научна препознатљивост и у свету и код нас и
- успостављање вишег нивоа сарадње имеђу научноистраживачким тимовима у оквиру
Института.
Радови у 2012. години
Међународни часописи
M21 I. Jokić, Z. Djurić, M. Frantlović, K. Radulović, P. Krstajić, Z. Jokić, "Fluctuations of the
number of adsorbed molecules in biosensors due to stochastic adsorption-desorption
processes coupled with mass transfer", Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol. 166-167,
Pages 535-543, 2012 (IF=3.898 in 2011, 4/58 in Instruments & Instrumentation).
41
M21
M21
M21
M22
M. Frantlović, I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, "Analysis of the competitive adsorption and
mass transfer influence on equilibrium mass fluctuations in affinity-based biosensors",
Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.10.009
(IF=3.898 in 2011, 4/58 in Instruments & Instrumentation).
I. Jokić, Z. Djurić, M. Frantlović, K. Radulović, P. Krstajić, "Fluctuations of the mass
adsorbed on microcantilever sensor surface in liquid-phase chemical and biochemical
detection",
Microelectronic
Engineering,
97,
pp.
396–399,
2012,
DOI:
10.1016/j.mee.2012.03.038, 2012 (IF=1.557 in 2011, 72/245 Engineering, Electrical &
Electronic).
M. Sarajlić, Z. Djurić, V. Jović, S. Petrović, D. Djordjević, "Detection limit for an
adsorption-based mercury sensor", Microelectronic Engineering 103, March 2013, pp. 118122 (IF=1.557 in 2011, 72/245 Engineering, Electrical & Electronic).
M. Sarajlić, Z. Djurić, V. Jović, S. Petrović, D. Djordjević, "An adsorption-based mercury
sensor with continuous readout", Microsyst. Technol., DOI 10.1007/s00542-012-1679-6.
Научни часописи
M53 M. Frantlović, I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, "Analysis of the Influence of Competitive
Adsorption and Mass Transfer on Adsorbed Mass Fluctuations in Affinity-Based
Biosensors", Procedia Engineering, 47, pp. 957–960, 2012.
Међународне конференције
M33 Z. Djurić, K. Radulović, I. Jokić, M. Frantlović, "Characterization of Adsorption-Desorption
Processes on Semiconductor Surfaces Using Nanocantilever Mass Sensors", Proc. 28th
International Conference on Microelectronics MIEL 2012, Niš, Serbia, May 13-16, pp. 161164, 2012, ISBN 978-1-4673-0235-7.
M33 K. Radulović, I. Jokić, M. Frantlović, Z. Djurić, "Adsorption-Desorption Noise in Nanowire
FET Biosensors", Proc. 28th International Conference on Microelectronics MIEL 2012, Niš,
Serbia, May 13-16, pp. 203-207, 2012, ISBN 978-1-4673-0235-7.
M33 I. Jokić, K. Radulović, M. Frantlović, Z. Djurić, D. Vasiljević-Radović, "Combined
influence of competitive binding and mass transfer on response of affinity-based
biosensors", Proc. Regional Biophysics Conference 2012, Kladovo-Belgrade, Serbia,
September 03-07, pp. 45-47, ISBN 978-86-904161-1-0.
M34 Z. Djurić, I. Jokić, M. Frantlović, K. Radulović, "Intrinsic noise equivalent concentration of
dynamic mode microcantilever biosensors", Proc. Abstr. 38th International Conference on
Micro and Nano Engineering MNE 2012, 16-20 September 2012, Toulouse, France, P378422.
Националне конференције
M63 Z. Djurić, P. Krstajić, K. Radulović, I. Jokić, "Analiza fluktuacija broja adsorbovanih čestica
gasa na površini poluprovodničkog senzora", Proc. 56th ETRAN Conference, Zlatibor, June
11-14, 2012, MO2.4-1-3, ISBN 978-86-80509-67-9.
M63 M. Sarajlić, I. Jokić, Z. Djurić, "Detektovanje prisustva gasne žive pomoću merenja šuma na
mikroelektronskom senzoru", Proc. 56th ETRAN Conference, Zlatibor, June 11-14, 2012,
MO3.6-1-4, ISBN 978-86-80509-67-9.
Др Оливера Милошевић
http://www.itn.sanu.ac.rs/oliveramilosevic.htm
Пројекти на којима сарађује:
42
1. Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и
координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)
нанотехнологији“ (координатор проф. Јуранић, Хемијски факултет, Универзитет у
Београду).
Др Оливера Милошевић, води подпројекат под називом СИНТЕЗА И
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА 1Д И 3Д ФУНКЦИОНАЛНИХ НАНОМАТЕРИЈАЛА СА
ВЕЛИКИМ ОДНОСОМ ПОВРШИНЕ ПРЕМА ЗАПРЕМИНИ СА ПРИМЕНОМ У
ЕНЕРГЕТИЦИ И ЕКОЛОГИЈИ.
2. Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“ (координатор Ј. Недељковић, Винча Институт)
Др Оливера Милосевић, води подпројекат под називом СИНТЕЗА МОНОДИСПЕРЗНИХ
НЕСТЕХИОМЕТРИЈСКИХ МЕТАЛ-ОКСИДНИХ НАНО ПРАХОВА РЕАКЦИЈАМА У
АЕРОСОЛУ.
3. Пројекат регионалне владе Мадрида, Шпанија (2010-2014), Durability and Conservation of
Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES), (ACT 679/2009, 19 FEBRUARY)
Координатор Др. Рафаел Форт Гонзалез (Institute of Economic Geology, Complutence
University, CSIC-UCM). Др Оливера Милошевић предводи групу ИТН САНУ за
наноструктурна истраживања у својству придруженог члана (associate member)
4. Пројекат са JWRI, Osaka Univerzitet, (2010-), Хибридни функционални наноматеријали
(Hybrid functional nanomaterials, Координатори проф. Сатоши Охара, Др Оливера
Милошевић) на бази потписаног Уговора о сарадњи са Осака Универзитетом (Agreement
on Academic&Technical Cooperation between Institute of Technical Sciences of SASA and
Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka University, Japan).
5. Истраживачко-развојни пројекат (2011-2013) из области синтезе и карактеризације
функционаних наноматеријала, Народна банка Србије-Завод за израду новчаница и
кованог новца, Топчидер. Др Оливера Милошевић је координатор пројекта.
6. DAAD пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Савезне Републике
Немачке 2013-2014, које подржава Министарство просвете и науке Републике Србије,
сектор за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте у
образовању и науци (у фази евалуације). Наслов пројекта је: Mechanism of core-shell
nanoparticles formation prepared by ultrasonic spray pyrolysis (Механизам формирања
композитних инкапсулираних нано честица методом ултразвучне спреј пиролизе). Др
Оливера Милошевић је координатор пројекта са српске стране.
Програм истраживања на поменутим пројектима/подпројектима обухватио је синтезу и
карактеризацију једнодимензионалних (1Д) наноцеви, и тродимензионалних
(3Д)
наночестица, које имају добро контролисане структурне и морфолошке карактеристике
полазећи од водених, органских или колоидних раствора/ прекурсора методама синтезе у
аеросолу и хидротермалним поступком.
Циљ истразивања је развијање материјала са великим односом површине према
запремини који ће имати примену у енергетици, оптоелектроници и катализи. Истраживања
су обухватила анализу хемије прекурсора и прекурсорских раствора, механизме формирања
наноструктура у дисперзном систему одређених морфолошких карактеристика у процесу
нуклеације, раста и агрегације, анализу фазног и хемијског састава, и одређивање корелације
процесних, структурних, морфолошких и функционалних карактеристика. Добијање 1Д и 3Д
функционалних наноматеријала је реализовано применом метода 1) Аеросол синтезе,
коришћењем конвенционалне спраy пиролизе (CSP), модификоване и селф-цомбустион
спраy пиролизе (M-SCSP), као и 2) Хидротермалне синтезе.
При томе су развијани нови материјали за решавање енергетско еколоских проблема, у
следећим системима:
• Луминесцентни материјали на бази оксида, оксисулфида и флуорида ретких земаља са
униформном расподелом луминесцентног центра (Yb3+, Er3+, Tm3+, Ho3+), контролисаним
43
структурним и морфолошким карактеристикама, уском расподелом величина честица и
великом специфичном површином.
• Перовскитне структуре и луминесцентна својства система YAlO3 допираног јонима
церијума, Ce3+.
• Оксиди титанијума (анатас, рутил, TiO2(B)) и једињења из групе Na2-xHxTinO2n+1 са 1Д и ,
у чистом стању и модификовани различитим лигандима.
У оквиру тога, извођена је анализа физичко-хемијских карактеристика прекурсора и
прекурсорских раствора (растворљивост, температурна својства, површински напон,
вискозитет итд), која детерминишу механизме формирања честица на бази оксида,
оксисулфида и флуорида итријума са добрим луминесцентним својствима. Такође, урађена је
детаљна карактеризација резултујућих наноструктура, тј. одређивање фазног састава,
величине кристалита, величине и облика честица, морфолошких и хемијских својстава
применом савремених аналитичких и високо резолуционих метода као што су XRPD, SEM,
TEM, HR-TEM, EDS итд. Добијени резултати корелисани су са функционалним
карактеристикама одређиваним применом различитих спектрометарских метода (одређивање
екситационих и емисионих спектара, времена зивота, температурне зависности емисије, све у
контексту одређивања луминесцентних карактеристика).
Програм истраживања обухватио је такође синтезу и карактеризацију монодисперзних
наночестица на бази TiO2 са унапред контролисаном функционалном површином и
унапређеним каталитичким својствима применом методе конвенционалне и нискотемпературне спреј пиролизе (CSP, LTAS) полазећи од колоидних раствора као прекурсора,
као и површинску модификацију различитим лигандима са циљем формирања површинског
комплекса и контролисања полупроводних и оптичких карактеристика титан диоксида. У
оквиру тога, реализовано је одређивање структурних и морфолошких карактеристика
синтетисаних монодисперзних нано честица применом савремених аналитичких и високо
резолуционих метода (XRPD, TEM, HR-TEM; SEM, UVis spektroskopija, FTIR итд; Примена
Риетвелдове методе за структурно утачњавање програмом Топаз) и урађена корелација
структурних, морфолошких и функционалних карактеристика, као и оптимизација
процесних параметара.
У оквиру ових истраживања везаних за синтезу наноструктурних прахова реакцијама у
аеросолу, потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 431-1 између Призме из
Крагујевца и ИТН САНУ и донирана су два уређаја за формирање аеросола: ПРОФИ
СОНИЦ и ПРИЗнано.
Области интересовања:
o Функционални наноматеријали и нанотехнологије
o Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала са контролисаним структурним,
морфолошким и функционалним карактеристикама, посебно сферичних монодисперзних
нано честица, методама конвенционалне спреј пиролизе (CSP), self-combustion спреј
пиролизе (SCSP), електроспреј пиролизе (EP), солвотермалне (хидротермалне) синтезе и
механосинтезе.
o Развијање наноматеријала нових функционалности са великим односом површине према
запремини за решавање енергетско-еколоских проблема (луминесцентни, магнетни,
фотокаталитички материјали).
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Symposium on Super Hybrid Materials, March 10th, 2012, Advanced Institute for Materials
Research (IMRAM), Tohoku University, Sendai, Japan
2. ICCCI 2012-International Conference on the Characterization and Control of Interfaces for
High Quality Advanced Materials), September, 2-5, 2012, Kurashiki, Japan
(http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~conf/iccci2012)
44
3. KONA Symposium, Hosokawa Powder Technology Foundation (http://www.kona.or.jp),
September, 5, 2012, Kurashiki, Japan
Предавања по позиву са конференција и научних скупова:
1. O.Milosevic, Advanced Materials Processing and Nanotechnologies: The Scope of the Research
Activities in the Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts,
February, 28, 2012, JSPS Fellowship Conference, JWRI, Osaka University, Japan,
2. O.Milosevic, Aerosol route as a promising bottom-up approach for tailoring of functional
nanomaterials, Symposium on Super Hybrid Materials, March 10th, 2012, Advanced Institute
for materials Research (IMRAM), Tohoku University, Sendai, Japan
2. O.Milosevic, Aerosol route as a promising bottom-up chemical approach for functional
nanoparticles processing, ICCCI 2012-International Conference on the Characterization and
Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials), September, 2-5, 2012, Kurashiki,
Japan (http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~conf/iccci2012)
3. O.Milosevic, Aerosol-assisted Tunning of Structural and Morphological Features of Nanoscaled
Functional Materials, KONA Symposium organized by Hosokawa Powder Technology
Foundation (http://www.kona.or.jp), September, 5, 2012, Kurashiki, Japan,
4. O.Milosevic, Aerosol-assisted processing of phosphor particles, Seminar on recent
achievements in tailoring of functional nanomaterials, JWRI, Osaka University, September, 6,
2012
Менторска и едукативна активност
1. Наставник на докторским академским студијама на Универзитету у Београду, Техничком
факултету у Бору за школску 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 на предметима Одабрана
поглавља технологије керамике и Наука о материјалима у оквиру студијског програма
Технолошко инжењерство.
2. Весна Лојпур, дипл. Инг., Менторско вођење докторске тезе (ко-ментор са Проф.
Р.Алексићем, Катедра за Материјале, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у
Београду)
3. Иван Дугандзић, дипл.инг., Менторско вођење докторске тезе (ко-ментор са Проф.
Грбавћићем, Катедра за Хемијско инжењерство, Технолошко-металуршки факултет
Универзитета у Београду)
4. Љубомир Јевтић, дипл.инг, Завод за израду новчаница, Менторско вођење докторске тезе
(ко-ментор са Проф.Р.Алексићем, Катедра за Материјале, Технолошко-металуршки
факултет Универзитета у Београду)
Учествовање у радним телима
1. Један од три Председника Међународне конференције: International conference in Modern
Manufacturing Technologies, ModTech 2012, Sinaja, Romania (www.modtech.ro), при чему је
ИТН САНУ један од три организатора ове конференције, заједно са Универзитетом из
Румуније (Department of Machine manufacturing Technology, Faculty of Machine
Manufacturing and Industrial Management, "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi,
Romania) и Универзитетом из Молдавије (Department of Machine Manufacturing
Technology, Faculty of Machine Manufacturing and Industrial Management, Technical
University of Moldova)
2. Члан Организационог одбора ICCCI 2012-International Conference on the Characterization
and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials), September, 2-5, 2012,
Kurashiki, Japan (http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/~conf/iccci2012)
3. Председавајући сесије, Session A: Powder Processing, na ICCCI 2012-International
Conference on the Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced
Materials),
September,
2-5,
2012,
Kurashiki,
Japan
(http://www.jwri.osakau.ac.jp/~conf/iccci2012)
45
4. Председник
скупштине
Српског
керамичког
(http://solventpoint.rs/content/article/page/srpsko-keramicko-drustvo)
друштва
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
1. LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Института техничких наука САНУ у
Европској комисији за Пројекте у оквиру ФП7
2. Потпредседник Научног већа Института техничких наука САНУ
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа:
• Associate
Editor
of
the
International
Journal
of
Modern
Manufacturing Technologies, IJMMT, ISSN 2067-3604 (www.modtech.ro)
• Guest Editor of the special issue in Journal of Nanomaterials "Production of powders with nano
features: nanopowders and nanostructured powders"
• Guest Editor of the special issue in the International Journal of Nanotechnology
Рецензирање следећих часописа у 2012:
1. Journal of Materials Chemistry (IF 5.97), Royal Society of Chemistry,
www.rsc.org/publishing/journals/jm/about.asp
2. CrystEngComm (IF 3.84), Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge
UK, www.rsc.org/crystengcomm
3. New
Journal
of
Chemistry
(IF
2.605),
Royal
Society
of
Chemistry,
http://www.rsc.org/publishing/journals/nj/staff.asp
4. Electrochimica Acta (IF 4.039) Elsevier, www.journals.elsevier.com/electrochimica-acta/
5. Journal of Aerosol Science (IF 2.755),Elsevier, www.journals.elsevier.com/journal-of- aerosolscience
6. Materials Letters (IF 2.307) , Elsevier, www.journals.elsevier.com/materials-letters/
7. Journal of Alloys and Compounds, (IF 2.29), Elsevier, www.journals.elsevier.com/journal-ofalloys-and-compounds/
8. Materials Research Bulletin (IF 2.108), Elsevier, www.journals.elsevier.com/materialsresearch-bulletin/
9. Optical Materials (IF 1.983), Elsevier, www.journals.elsevier.com/optical-materials/
10. Advanced Powder Technology (IF 1.612), Elsevier, http://www.journals.elsevier.com/advancedpowder-technology/
11. Chemical
Engineering
Journal
(IF
3.681),
Springer,
http://www.springer.com/materials/journal/339
12. Metals and Materials International (IF 1.183), Springer, http://www.bioxbio.com/if/html/METMATER-INT.html
13. Applied Physics A (IF 1.63), Springer, http://www.springer.com/materials/journal/339
14. Aerosol Science & Technology (IF 2.667), Taylor and Fransis Group,
www.bioxbio.com/if/html/AEROSOL-SCI-TECH.html
15. Journal of Materials Research (IF 1.395), Materials Research Society, USA
16. Current Nanoscience (IF 2.074), Bentham Science Publisher, University of Cambridge,
www.benthamscience.com/cnano
17. Physica Scripta (IF 1.204), Royal Swedish Academy of Sciences, iopscience.iop.org/14024896/
18. Journal of the Electrochemical Society (IF 2.590), The Electrochemical Society, USA,
www.electrochem.org/dl/jes/
19. Journal of nanoscience and nanotechnologies (IF 1.5), American Scientific Publisher,
www.aspbs.com/jnn/
20. International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Thomson Reuters
21. Иновациони пројекти Министарства науке и просвете
46
Награде и почасти:
Др Оливера Милошевић је добитник гранта Јапанског друштва за промоцију науке (JSP,
Japan Society for Promotion of Science) као гостујући професор на Осака Универзитету, Јапан
за школску 2011/2012.
Током дво-месечног боравка у Јапану (јануар-март, 2012) у оквиру ЈСПС, Др Оливера
Милошевић је посетила следеће институције:
1. Japan Fine Ceramic Center, JFCC, Nagoya
2. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Nagoya
3. National Institute for Materials Science, High Pressure and Soft Chemistry Groups, Tsukuba
4. Tohoku University, Institute for Multidisciplinary Research for Advanced Materials
5. Kurimoto Ltd, Sumiyoshi and Kagaya Factories, Osaka
6. Advanced Institute for materials Research (IMRAM), Tohoku University, Sendai
Публикације:
-у часописима
М21
1. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, European Journal of Inorganic Chemistry, 16,
2012, 2716-2724
2. Vesna Lojpur; Marko Nikolic; Lidija Mancic; Olivera Milosevic, Miroslav Dramicanin, Upconversion luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3 :Yb3+ fine powders obtained
through aerosol decomposition, Optical Materials, Volume 35, Issue 1, November 2012, Pages
38-44
3. I. Dugandžić, D. J. Jovanović, L. Mančić, N. Zheng, S. P. Ahrenkiel, O. Milošević, Z. V.
Šaponjić, J. M. Nedeljković, Surface modification of submicronic TiO2 particles prepared by
ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption, J Nanopart Res (2012) 14:1157, DOI
10.1007/s11051-012-1157-1
4. V.Lojpur, M.Nikolić, L.Mančić, O.Milošević, M.D.Dramićanin, Y2O3 :Yb, Tm and Y2O3 :Yb,
Ho powders for low-temperature thermometrz on up-conversion luminescence, Ceramics
International, 39 (2), (2013), 1129-1134
M22
5. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z. Tan; S.
Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting
phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, 2013, 24 (5), under revision
6. V Lojpur, M G Nikolić, M D Dramićanin, L Mančić, O Milošević, The low temperature effects
on up-conversion emission of Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3, Physica scripta, 2013, accepted
M23
7. I.Barroso, I.Mena, L.S.Gomez, O.Milošević, M.E.Rabanal, Evalucion de las propiedades
luminescentes z deteccion de Eu 2+ en particulas nanoestructuradas del sistema Gd2-xEuxO3
(x=0.05, 0.10 y 0.30), Bolletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 51 (5) (2012),
255-260
Sa konferencija:
M32
1. O.Milosevic, Aerosol route as a promising bottom-up chemical approach for functional
nanoparticles processing, ICCCI 2012-International Conference on the Characterization and
Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials, September, 2-5, 2012, Kurashiki,
Japan, Program and book of abstracts, 48
2. M.Garcia, L.S.Gomez, I.Barosso, Juan J.Vilatela, O.Milosevic, M.E.Rabanal, Good things come
in small packages: nanomaterials, ICCCI 2012-International Conference on the Characterization
47
and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials, September, 2-5, 2012,
Kurashiki, Japan, Program and book of abstracts, 65
3. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Bojan Marinkovic, Maria E. Rabanal, Miroslav Dramicanin and
Olivera Milosevic, Hydrothermal synthesis of nanostructured rare earth oxide – based
phosphors. The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and Devices, 3rd
– 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of Abstracts, 8
M33
4. I. Barroso, L.S Gomez, O. Milosevic, M. E. Rabanal, Optimization of microwave synthesis:
Sub-micron particles with functional properties, Proceedings of 16 international ModTech
Conference ISSSN 2066-New face of TMCR, 89
M34
5. V. Lojpur, M. Nikolic, L. Mancic, M.D. Dramicanin, O. Milosevic, Up-conversion
luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3 :Yb3+ fine powders, The First Serbian Ceramic
Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the Book of Abstracts,
May, 10-11th, 2012, Belgrade, pp.26
6. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted processing of dopamine-TiO2 colloidal solution, The First
Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the
Book of Abstracts, May, 10-11th, 2012, Belgrade, pp.27
7. L.Mancic, V. Lojpur, P.Vulic, M.E. Rabanal, M. Dramicanin, O. Milosevic, STRUCTURAL,
MORPHOLOGICAL AND UP-CONVERTING LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF
NANOCRYSTALLINE Y2O3:Yb/Er POWDERS, NANO 2012, NANO 2012 Conference,
Rhodes, August 26th to 31st, 2012, Book of Abstracts CD
8. L.Mancic, I. Dugandzic, D. Jovanovic, Z. Saponjic, J. Nedeljkovic, O. Milosevic, SURFACE
MODIFIED TiO2 PARTICLES OBTAINED THROUGH AEROSOL PROCESSING OF
COLLOID, NANO 2012 Conference, Rhodes, Greece, August 26th to 31st, 2012, Book of
Abstracts CD
9. V. Lojpur, M. Nikolic, M.D. Dramicanin, L. Mancic, O. Milosevic, Low temperature effects on
up-conversion emission of Er3+/Yb3+ codoped Y2O3, The 3rd International Conference on the
Physics of Optical materials and Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM
2012 Conference, Book of Abstracts, 153
10. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, THE OPTICAL PROPERTIES OF DOPAMINE-TiO2 SUBMICRONIC
SIZED PARTICLES, The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and
Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of
Abstracts, 23
11. Vesna Lojpur, Marko Nikolić, Mina Medić, Lidija Mančić, Olivera Milošević, Miroslav D.
Dramićanin, Low temperature sensitivity of upconversion emission in Y2O3:Yb,Tm and
Y2O3:Yb,Ho powders, 2nd International Conference on Optical, Electronic and Electrical
Materials,OEEM 201, 5-7 August 2012, Shanghai, China, Book of Abstracts, 90
12. L.Mancic, V. Lojpur, M.Rabanal, M. Dramicanin,O. Milosevic, Up-converting characteristics
of Y2O3:Yb/Er nanocrystalline powders obtained through spray pyrolysis, NANOBELGRADE
CONFERENCE 2012 , SEPTEMBER 26-28, 2012 BELGRADE, SERBIA,
13. Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramicanin, Olivera Milosevic,
Uticaj termičkog žarenja na strukturne, morfološke i optičke karakteristike Y2O3:Er, Yb
dobijenih sprej pirolizom, Peta radionica fotonike, Kopaonik, 10-14.03. 2012
14. I. Barroso, L.S Gomez, O. Milosevic, M. E. Rabanal, Optimization of microwave synthesis:
Sub-micron particles with functional properties, ModTech Inetrnational Conference-New face
of TMCR, 24-26 may 2012, Sinaia, Romania, 89
48
Plan za 2013 godinu
Циљ истраживања на пројекту:
o Sinteza i karakterizacija 1D i 3D nanomaterijala sa kontrolisanim strukturnim, morfološkim i
funkcionalnim karakteristikama, i u okviru toga, in situ sinteza i karakterizacija sferičnih
monodisperznih nano čestica, metodama konvencionalne sprej pirolize (CSP), self-combustion
sprej pirolize (SCSP), solvotermalne (hidrotermalne) sinteze i mehanosinteze.
o Razvijanje nanomaterijala novih funkcionalnosti sa velikim odnosom površine prema zapremini
za rešavanje energetsko-ekoloških problema.
o U okviru toga, biće izvodjena analiza fizičko-hemijskih karakteristika prekursora i
prekursorskih rastvora (rastvorljivost, temperaturna svojstva, površinski napon, viskozitet itd)
koja determinišu mehanizme formiranja čestica. Takodje, planira se detaljna karakterizacija
rezultujućih nanostruktura, tj. odredjivanje faznog sastava, veličine kristalita, veličine i oblika
čestica, morfoloških i hemijskih svojstava primenom savremenih analitičkih i visoko
rezolucionih metoda kao sto su XRPD, SEM, FE-SEM, TEM, HR-TEM, EDS, STEM,
nanotomografija, SMPS itd. Optimizacija procesnih parametara i korelacija sa strukturnim,
morfološkim i funkcionalnim karakteristikama, koja će takodje biti obuhvaćena ovim
istraživanjma, omogućiće dobijanje 1D i 3D nanomaterijala unapredjenih svojstava i dalje
razvijanje inovativnih metoda sinteze.
Predvidjene publikacije:
1. Vesna Lojpur; Marko Nikolic; Lidija Mancic; Olivera Milosevic; Miroslav Dramicanin,
Y2O3:Yb,Tm and Y2O3:Yb,Ho powders for low-temperature up-conversion fluorescence based
thermometry,
Ceramic
International,
39
(2),
(2013),
1129-1134
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.036
2. I.Barosso, L.S.Gomez, I.Mena, M.E.Rabanal, O.Milošević TEM-STEM STUDY OF
NANOSTRUCTURED OXIDES SYNTHESIZED BY SPRAY PYROLYSIS, Advanced
Powder Technology, 2013, 24 (5), under revision
3. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z. Tan; S.
Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting
phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, 2013, 24 (5), under revision
4.
V Lojpur, M G Nikolić, M D Dramićanin, L Mančić, O Milošević, The low temperature
effects on up-conversion emission of Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3, Physica scripta, 2013, accepted
5. V. Lojpur, L. Mancic, M.E. Rabanal, M.D. Dramicanin, Tan, T. Hashishin, S. Ohara, O.
Milosevic, Structural, morphological and luminescence properties of nanocrystalline upconverting Y2O3:Yb,Er powders obtained via spray pyrolysis, Science and Technology of
Advanced Materials
6. Dugandžić I M, Jovanović D J, Mančić L T, Milošević O B, Šaponjić Z V, Nedeljković J M
„Submicron sized dopamine-TiO2 particles obtained by low temperature aerosol synthesis for
visible-light absorption”
7. V.Lojpur, L.Mančić, P.Vulić, M.D.Dramićanin, M.E.Rabanal, O.Milošević, Structural,
morphological and up-converting luminescence characteristics of nanocrystalline Y2O3:Yb/Er
powders, J.Nanoparticle Research, under revision
Planirano učešće na skupovima:
1. EUROMAT 2013, Sevilla, septembar 8-13, 2013. Dr Milošević je koordinator simpozuijuma
C3I: Nano Powder Development by Advanced Techniques
49
Др Миодраг Здујић
http://www.itn.sanu.ac.rs/miodragzdujic.htm
Пројекти на којима сарађује:
45001: Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и
сорпционим процесима
Области интересовања:
реакције у чврстом стању, механохемијски третман, катализатори
Извештај за 2012. годину
Настављено је са испитивањем синтезе, карактеризације и тестирања катализатора у
хетерогено катализованој реакцији трансестерификације триглерида ради добијања
биодизела. Покушано је са модификацијим катализатора CaO/ZnO тако што је у полазну
смешу додаван KOH или K2CO3 а с циљем побољшања каталитичких особина. Даља синтеза
је рађена са различитим односима (CaO/ZnO):K2CO3 и то 10:1, 10:2, 10:4, 10:10. Синтеза је
рађена механохемијским поступком са додатком одређене количине воде. Каталитичка
испитивања су показала да се активност овако синтетисаних катализатора побољшава али је
примећено излуживање калијума (K).
Поред синтезе катализатора и испитивања каталитичке активности, у овом периоду је,
такође, рађено на модификацији каолинских глина механохемијским третманом. Полазећи од
претходних испитивања која су показала да се млевењем може индуковати дехидроксилација
и аморфизација фазе каолините, започето је испитивање активације глине у млиновима већег
капацитета (са већом количином третираног материјала). Механохемијски активиране глине
су коришћене као пуцолански материјали, а почетни резултати показују да се
механохемијским третманом побољшава пуцоланска активност.
Публикације:
1. Tanja Barudžija, Alexey A. Gusev, Dragana Jugović, Miroslav Dramićanin, Miodrag Zdujić,
Čedomir Jovalekić, Miodrag Mitrić, Structural and magnetic properties of mechanochemically
synthesized nanocrystalline titanium monoxide, Hemijska industrija 66 (2012) 181-186.
doi:10.2298/HEMIND111027090B
2. Tanja Barudžija, Alexey A. Gusev, Dragana Jugović, Milena Marinković-Cincović,Miroslav
Dramićanin, Miodrag Zdujić, Čedomir Jovalekić, Miodrag Mitrić, Structural and magnetic
properties of mechanochemically synthesized nanosized yttrium titanate, Hemijska industrija 66
(2012) 309-315. doi:10.2298/HEMIND111103103B
3. Željka Kesić, Ivana Lukić, Dragana Brkić, Jelena Rogan, Miodrag Zdujić, Hui Liu, Dejan Skala,
Mechanochemical preparation and characterization of CaO·ZnO used as catalyst for biodiesel
synthesis,
Applied
Catalyst
A:
General
427-428
(2012)
58-65.
http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2012.03.032
4. Željka Kesić, Ivana Lukić, Miodrag Zdujić, Dejan Skala, Mechnocheemically synthesized
CaO⋅ZnO caltalyst for biodiesel production, Procedia Engineering 42 (2012) 1278-1287.
http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.509
5. Dejan Poleti, Ljiljana Karanović, Miodrag Zdujić, Čedomir Jovalekić, Phase composition of
Bi2O3 specimens doped with Ti, Zr and Hf, Journal of the Serbian Chemical Society 77 (2012)
1091-1096. doi:10.2298/JSC110914215P
6. Aleksandra Mitrović, Miodrag Zdujić, Mechanochemical treatment of Serbian kaolin clay to
obtain high reactive pozzolana, Journal of the Serbian Chemical Society (прихваћен за
публиковање) doi:10.2298/JSC120829107M
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
50
Члан комисије за одбрану докторске дисертације: Ивана З. Вељковић, Контрола структурних
и микроструктурних карактеристика бинарних и тернарних оксида титана за примену у
обновљивим изворима енергије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду,
2012.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Главни и одговорни уредник часописа „Хемијска индустрија“ у периоду 2006-2012 (до 1.
јула)
Рецензије за часописе
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (четири рецензије у 2012. години)
Materials Research
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У наредном периоду наставиће се са синтезом и испитивањем CaO/ZnO катализатора за
синтезу биодизела. Највероватније да ће се покушати са синтезом новог катализатора, нпр.
CaTiO3
Предвиђене публикације:
Планира се публиковање резултата (1) испитивања кинетике у реакцији трансестерификације
триглерида, и (2) каталитичке активности катализатора CaO/ZnO/К
Др Ненад Игњатовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/nenadignjatovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ИИИ 45004
Области интересовања:
Инжењерство коштаног ткива на малој скали
Извештај за 2012. годину
Основне активности биле су усмерене ка реализацији пројектних задатака, истраживању и
дисиминацији остварених резултата и стечених знања у земљи и иностранству. Остале
активности су биле усмерене ка успостављању инфраструктуре лабораторије и опреме у
новом лабораторијском простору.
Публикације:
1. M. Vukomanović, I. Šarčev, B. Petronijević, S.D. Škapin, N. Ignjatović, D. Uskoković,
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite core-shell nanospheres. Part 4: A change of the
surface properties during degradation process and the correspondingin vitrocellular response,
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 91 (2012) 144-153, doi:10.1016/j.colsurfb.2011.10.049
2. M. Đ. Vukelic, Ž. J. Mitic, M. S. Miljkovic, J. M. Živkovic, N. L. Ignjatovic, D. P. Uskokovic,
J. Ž. Živanov-Curlis, P. J. Vasiljevic, S. J. Najman, Apatite formation on nanomaterial calcium
phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide in simulated body fluid, Journal of Applied
Biomaterials
&
Functional
Materials
10
(2012)
43–48
(http://dx.doi.org/10.5301/JABFM.2012.9274)
51
3. N. Ignjatović, Z. Ajduković, V. Savić, S. Najman, D. Mihailović, P. Vasiljević, Z. Stojanović,
V. Uskoković, D. Uskoković, "Nanoparticles of cobalt-substituted hydroxyapatite in
regeneration of mandibular osteoporotic bones", Journal of Materials Science: Materials in
Medicine, 2012, DOI: 10.1007/s10856-012-4793-1.
4. N. Ignjatović, V. Uskoković, Z. Ajduković, D. Uskoković, Multifunctional hydroxyapatite and
poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles for the local delivery of cholecalciferol, Materials
Science and Engineering: C, 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2012.11.026.
5. S. Vucen, G. Vuleta, A. Crean, A. Moore, N. Ignjatovic and D. Uskokovic, In vitro transdermal
delivery and distribution of ketoprofen loaded polymeric nanoparticles in intact and
microneedle-treated skin, 2nd International Conference on Microneedles, organizer by The
Controlled Release Society, Microneedles 2012, 13th-15th May, Cork, Ireland, Programme and
the Book of Extended Abstracts (2012) 65
6. Ž. Mitić, M. Vukelić, N. Ignjatović, D. Uskoković, P.Vasiljević, S. Najman, M. Trajanović,
ATR-FTIR microspectroscopic characterization of nanomaterial calcium phosphate/poly-DLlactide-co-glycolide in simulated body fluid, PHYSICAL CHEMISTRY 2012, 11th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade
25th-28th September 2012, Programme and the Book of Extended Abstracts (2012)
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. N. Ignjatovic, Advanced calcium phosphate-biodegradable polymers biomaterials, KIST BRISERBIA ITS joint workshop on advanced biomaterials, Korea Institut of Sciences and
Technology, Seoul, Korea, June, 3, 2012. (oral presentation)
2. N. Ignjatovic, Multifunctional nano scale drug delivery particles based on vitamin D3-loaded
hydroxyapatite in bone tissue engineering, Fourteenth Annual Conference, YUCOMAT 2012,
Herceg Novi, Montenegro, September 3-7, 2012, (oral presentation)
3. N. Ignjatovic, Designing of multifunctional nanoparticles for biomedical engineering: synthesis,
characterization and in vitro and in vivo investigations, NANOBIOTECHNOLOGY
International Workshop 2012, Ispra, December 4 - 6, 2012, (oral presentation)
4. N. Ignjatović, Z. Ajduković, D. Uskoković, New nano carriers based on hydroxyapatite for the
local delivery of cholecalciferol, Materials Today Virtual Conference: Nanotechnology, 11th13th December 2012, http://www.materialstoday.com/virtualconference/materials-today-virtualconference-nanotechnology, (poster presentation)
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Члан УО ИТН САНУ
Председник научног и организационог одбора Конференције младих истраживала, Наука и
инжењерство нових материјала.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
• The joint event of The Eleventh Young Researchers’ Conference Materials Science and
Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen
Storage, Belgrade, December 3rd - 5th, 2012, Program and the Book of Abstracts; [organized
by] Materials Research Society of Serbia, Institute of Technical Sciences of the Serbian
Academy of Sciences and Arts and Vinča Institute of nuclear sciences; [editors Jasmina
Grbovic-Novakovic and Nenad Ignjatović]. – Belgrade: (Belgrade : e-copies). – XIV, ISBN
978-86-7306-122-1, 178 pages
• Journal of Prosthodontics, Journal of the Serbian Chemical Society, Materials Chemistry and
Physics, Applied Surface Science, Processing and Application of Ceramics
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
52
•
Избор у звање дописног члана АИНС.
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Унапређење стечених знања и њихова дисиминација кроз публикације и предавања а у циљу
реализације пројектних задатака.
Основа експерименталног рада биће фокусирана на фундаментална истраживања са
потенцијалном применом у домену здравља. У том циљу биће испитиване могућности
добијања нано носача на бази хидроксиапатита за ињектабилну апликацију са крајњим
одредиштем коштана срж. Испитаће се могућности синтезе честица апатита величина до 100
нм и њихова модификација површина са биоресорбилним полимерима на бази лактида или
гликолида или цитозана.
Планирано је да се рад одвија кроз више фаза:
• Синтеза честица хидроксиапатита величина до 100 нм са и без модификоване површине
• Физичко хемијска карактеризација синтетисаних честица (ФТИР, ХРД, цета потенцијал,
СЕМ итд.)
• Испитивање обележавања честица са радионуклеотидима: итријум, техницијум или јод
(нпр. везивање радионуклеотида јонском изменом или адсорпцијом, што касније утиче на
валидност добијених резултата). Избор адекватног радионуклеотида за дате врсте честица
(нпр можда се јод са високим приносом везује за честице апатита али за друге не,
омогућавање конзистентности обележавања)
• Сепарација обележених честица од необележених, ултрацентрифугирањем (веома важна
фаза јер су досадашња искуства као и публиковани радови указали на могућност
добијања невалидних резултата, нпр НЕ-везани радиоактивни итријум за крајње
одредиште има коштану срж, па се може добити невалидни резултат који указује да је
концентрација обележених честица након апликације највећа у коштаној сржи, што није
валидно)
• Ин витро испитивање стабилности обележених честица у серуму или албумину (у циљу
испитивања могућих процеса десорпције радионуклеотида са честица, након апликације
постоји могућност десорпције радионуклеотида и његово везивање са хуманим
протеинима, корона ефекат, па су крајње добијени резултати невалидни)
• Ин виво оптимизација поступка примене тј. апликације честица (систематско
инјектирање у крвни суд или локално у зглоб или кост)
• Временски мониторинг стабилности тј нециркулације честица у крајњем одредишту
• Анализа добијених свих резултата у циљу поновних фаза синтеза и ин витро и ин виво
експеримената.
• Систематизација нових знања у циљу доприноса разумевања циљане доставе
хидроксиапатита у коштану срж (анализа утицаја величине и природе површине за
остваривање пројектованог крајњег одредишта, анализа интеракција честице-честице,
честице-околина, честице-ћелијске мембране, честице-хумани протеини, корона ефекат
итд.)
Предвиђене публикације:
1. S. Vucen , G. Vuleta, N. Ignjatovic, D. Uskokovic, Novel biodegradable nanocarriers for
improved delivery of ketoprofen in the treatment of inflammatory diseases
2. A. Djordjevic, N. Ignjatovic, M. Seke, D. Jovic, D. Uskokovic, Z. Rakocevic, New
hydroxyapatite/fullerenol nano composite
53
3. N. Ignjatović, P. Ninkov, R. Sabetrasekh, S. P. Lyngstadaas, D. Uskoković, In vitro evaluation
of multifunctional nano drug delivery system based on tigecycline-loaded calcium
phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide
4. N. Ignjatovic, S. Vranješ, D. Jankovic, D. Uskokovic, New hydroxyapatite based vectors for
targeted delivery of bone marrow
Остала професионална обука (као учесник или предавач):
• Инжењерство ткива, професор на докторским студијама, Биолошки факултет
Др Ведрана Мариновић
http://www.itn.sanu.ac.rs/vedranamarinkovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
- Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали, Министарство просвете
и науке, Република Србија, пројектни циклус:2011-2014.45005
Области интересовања:
- Електрохемијско таложење метала,легура и композитних материјала
- Електрохемијско издвајање водоника и кисеоника
- Електродни материјали на бази електропроводних полимера
- Електрокатализа
- Заштита животне средине
- Електрохемијска детекција загађивача у отпадним водама и њихово
електрохемијским поступком
уклањање
Извештај за 2012. годину
- Испитан је утицај хемисорбованог ацетонитрила на платинској електроди на реакцију
редукције кисеоника (Објављен је рад у часопису међународног значаја.).
- Испитана је могућност примене методе галваностатске технике за детекцију нитроаромата
у отпадним водама на модификованој платиској електроди (Послат је рад у часопис
међународног значаја).
- Рад на развоју електрохемијске методе за детекцију фармацеутских супстанци у
природним флуидима и ткиву.
Публикације:
Smiljanić Milutin Lj., Srejić Irina Lj., Marinović Vedrana M., Rakočević Zlatko Lj., Štrbac
Svetlana B., Inhibiting effect of acetonitrile on oxygen reduction on polycrystalline pt electrode in
sodium chloride solution, Hemijska industrija , 2012 66(3):327-333
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2012. години:
-Примена методе линеарне волтаметрије за детекцију фармацеутских супстанци у води
Менторска и едукативна активност:
- Надгледање рада постдипломца Ане Станисављев, дипл.инг.технологије.
Члан комисије за оцену научне заснованости теме магистарске тезе Ане Станисављев под
називом: Процена и оптимизација одзивних карактеристика сензора за анализу
површински активних материја
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично
54
-Научног већа ИТН САНУ
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- Наставак рада на развоју електрохемијске методе за детекцију фармацеутских супстанци у
природним флуидима и ткиву.
- Испитивање реакције издвајања водоника
Предвиђене публикације:
Очекује се да резултати истраживања буду публиковани у водећем међународном часопису
Планирано учешће на скуповима:
- International Society of Electrochemistry. 2013
Др Љиљана Гајић-Крстајић
http://www.itn.sanu.ac.rs/ljiljanagajic.htm
Пројекти на којима сарађује:
„Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и интерактивних носача у
горивим спреговима и електролизи воде “ (пројекат OI172054) који је финансиран од стране
Министарства за просвету и науку Републике Србије
Области интересовања:
електрохемија
Извештај за 2012. годину
Публикације:
1. Jovic Borka M Lacnjevac Uros C Jovic Vladimir D Gajic-Krstajic Ljiljana M Krstajic
Nedeljko V , " On the kinetics of the hydrogen evolution reaction on Ni-MoOx composite
catalysts in alkaline solutions", JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY,
(2012), vol. 77 br. 2, str. 211-224
2. Elezovic Nevenka R Babic Biljana M Gajic-Krstajic Ljiljana M Ercius P Radmilovic Velimir
R Krstajic Nedeljko V , "Pt supported on nano-tungsten carbide as a beneficial catalyst for the
oxygen reduction reaction in alkaline solution", ELECTROCHIMICA ACTA, (2012), vol. 69
br. , str. 239-246
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. K. Velimirović, Lj.Gajić-Krstajić, N.Velimirović, "Propulsion of Unmanned aerial vehicles
comparison of lithium-ion cobalt and lithium-ion iron phosphate batteries", XIV YUCORR,
International conference, Book of Abstracts, p , Tara - hotel Omorika, 17.do 20. April 2012.,
Srbija
2. Lj.Gajić-Krstajić, U.Č. Lačnjevac, V.D.Jović, N.R.Elezović, J.Kovač, N.V.Krstajić,
"Electrodeposited Cr-MoO2 Composite Coatings on Titanium Substrate: Hypochlorite
production(Ise121529)" , 63rd Annual Meeting of the International Society
of
Electrochemistry), the poster session of Symposium 10: Electrochemical Process Engineering
and Technolog., 19 - 24.08.2012., Праг, Чешка Република
3. Lj.Gajić-Krstajić, N.R. Elezović, B.M. Babić, V.R. Radmilović, N.V. Krstajić, Lj.M. Vračar,
"Synthesis and characterization of Pt nanocatalyst on tin oxide based support for oxygen
55
reduction", 13th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT
2012, PSA 15 Book of Abstracts, p56, Herceg Novi, Montenegro, September 3–7, 2012
Виши научни сарадници
Др Бранимир Југовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/branimirjugovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ОН 172046 и ТР37001
Билатерални пројекат са Словенијом 451-03-1251/2012-09/20
Области интересовања:
Електрохемијско инженјерство, корозија и заштита, биосензори, прерада вода
Извештај за 2012. годину
Публикације:
1. Radmila Marković, Jasmina Stevanović, Ljiljana Avramović, Dragutin Nedeljković,
2. Branimir Jugović, Milica Gvozdenović, "Copper-sulphate pentahydrate as a product of the
waste sulfuric acid solution treatment", Metallurgical and Materials Transactions B, xx (2012),
DOI: 10.1007/s11663-012-9721-8
3. Daliborka Jambrec, Milica Gvozdenović, Mirjana Antov, Branimir Grgur, Bojan Jokić, Jasmina
Stevanović, Branimir Jugović, "Electrochemically deposited nano fibrous polyanilne for
amperometric determination of glucose", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 7,
2, (2012) 785-794
4. Branimir N. Grgur, Aleksandar Zeradjanin, Milica Gvozdenovic, Miodrag Maksimovic,
Tomislav Trisovic, Branimir Z. Jugovic, "Electrochemical synthesis and corrosion behavior of
polyaniline-benzoate coating on copper", Journal of Power Sources, 217 (2012) 193-198.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. R. Marković, J. Stevanović, M. Gvozdenović, B Jugović, R. Jonović, "Decopperization process
of waste solutions from conventional copper electrolysis", 39th International Conference of
Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 292–297, 2012.
2. Z. Knežević-Jugović, S. Jakovetić, B. Jugović, M. Gvozdenović, S. Grbavčić, D. Bezbradica,
M. Antov, "Enzymatic synthesis of aliphatic esters of phenolic acids and evaluation of their
antioxidantproperties", 39th International Conference of Slovak Society of Chemical
Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 1426–1432, 2012.
3. R. Marković, J. Stevanović, B. Jugović, M. Gvozdenović, Lj. Avramović, "The effect of ni
content on passivation of copper anodes with non-standard chemical composition", 39th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, 1462–1466, 2012.
4. M. Gvozdenović, B. Jugović, D. Jambrec, B. Grgur, T. Trišović, J. Stevanović, "The influence
of current density on charge/discharge characteristics of polyaniline electrode", 39th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, 1467–1471, 2012.
Менторска и едукативна активност:
56
Члан комисије дипломских и мастер радова:
1. Марија Стојић, ″Електрохемијска синтеза и карактеризација само-допованог
полианилина″, ТМФ, јул 2012.
2. Тијана Илић, ″Пасивација меког челика у раствору пара-толуен сулфонске киселине″,
ТМФ јун 2012.
3. Адис Џунузовић, ″Утицај температуре на електрохемијску полимеризацију анилина у
условима константне густине струје″, ТМФ, септембар 2011.
4. Синиша Бјелогрилић, ″оптимизација фотонапонских система за конверзију и
складиштење енергије зрачења сунца у ребубливи Србији″, ТМФ, септембар 2011.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Члан научног одбора часописа ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA –
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Рад на пројекту 172046 развој нових биосензора.
Др Лидија Манчић
http://www.itn.sanu.ac.rs/lidijamancic.htm
Пројекти на којима сарађује:
- Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала , релевантних у (био) нанотехнологији“.
- Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“.
- Истраживачко-развојни пројекат iz oblasti sinteze i karakterizacije funkcionanih nanomaterijala
- Пројекат COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted
geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics (координатори: Paula Vilarinho, Brian
Rodriguez)
- Пројекат: Desenvolvimento de Nanocompósitos com Matriz Polimérica à Base de Nanotubos e
Nanofios de Titanatos
Пројекти којима руководи:
- Пројекат сарадње са Pontifia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil: Cultural,
Education and Scientific Agreement (prof.dr Fernando Rizzo, др Лидија Манчић)
- Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр.431-1 између ПРИЗМЕ, Крагујевац и ИТН
САНУ, Београд (мр Мирослав Равлић, др Лидија Манчић)
Области интересовања:
Наноматеријали и нанотехнологије. Механизми настајања наночестица и њихова структурна
карактеризација у циљу оптимизације њихових функционалних карактеристика.
Извештај за 2012. годину
57
- Синтеза наноструктурних оксидних прахова из правих и колоидних раствора реакцијама у
аеросолу (спреј пиролиза/драјинг); хидро/солво -термалним третманом суспензија; и
механохемијским реакцијама у чврстој фази
- Анализа морфолошких, структурних и оптичких својстава добијених прахова као и
могућност њихове модификације различитим лигандима
- Корелација добијених карактеристика са циљем извођења контролисаног процеса синтезе
Испитивани системи:
-
оксида ретких земаља на бази Y2O3, допирани Yb3+, Er3, Тм, Но
оксисулфиди ретких земаља на бази Y2O3, допирани Yb3+, Er3
флуориди и натријум итријум флуориди допирани Yb3+, Er3
титанијум оксид (anataz, rutil, TiO2(B) и једињења из групе Na2-xHxTinO2n+1 у чистом
стању и модификовани различитим лигандима
Мултифероици на бази BiMnO3 i BiFeO3
Публикације:
У часописима
М21
1. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, European Journal of Inorganic Chemistry, 16,
2012, 2716-2724
2. Vesna Lojpur; Marko Nikolic; Lidija Mancic; Olivera Milosevic, Miroslav
Dramicanin, Up-conversion luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3
:Yb3+ fine powders obtained through aerosol decomposition, Optical Materials,
Volume 35, Issue 1, November 2012, Pages 38-44
3. I. Dugandžić, D. J. Jovanović, L. Mančić, N. Zheng, S. P. Ahrenkiel, O. Milošević, Z. V.
Šaponjić, J. M. Nedeljković, Surface modification of submicronic TiO2 particles prepared by
ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption, J Nanopart Res (2012) 14:1157, DOI
10.1007/s11051-012-1157-1
M22
1. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z. Tan; S.
Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting
phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, submitted
2. V Lojpur, M G Nikolić, M D Dramićanin, L Mančić, O Milošević, The low temperature effects
on up-conversion emission of Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3, Physica scripta, submitted
Са конференција
M32
1. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Bojan Marinkovic, Maria E. Rabanal, Miroslav Dramicanin and
Olivera Milosevic, Hydrothermal synthesis of nanostructured rare earth oxide – based
phosphors. The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and Devices, 3rd
– 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of Abstarcts, 8
M34
1. V. Lojpur, M. Nikolic, L. Mancic, M.D. Dramicanin, O. Milosevic, Up-conversion
luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3 :Yb3+ fine powders, The First Serbian Ceramic
Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the Book of Abstracts,
May, 10-11th, 2012, Belgrade, pp.26
58
2. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted processing of dopamine-TiO2 colloidal solution, The First
Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the
Book of Abstracts, May, 10-11th, 2012, Belgrade, pp.27
3. Zorica Marinković Stanojević, Lidija Mančić, Marko Jagodič, Zvonko Jagličić, Aleksander
Rečnik, Zorica Branković, Goran Branković, Mechanochemical Synthesis of Nanocrystalline
Multiferroics Based on Bismuth Manganite, The First Serbian Ceramic Society Conference,
Advanced Ceramic and Application, Program and the Book of Abstracts, May, 10-11th, 2012,
Belgrade, pp.15
4. L.Mancic, V. Lojpur, P.Vulic, M.E. Rabanal, M. Dramicanin, O. Milosevic, STRUCTURAL,
MORPHOLOGICAL AND UP-CONVERTING LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF
NANOCRYSTALLINE Y2O3:Yb/Er POWDERS, NANO 2012, NANO 2012 Conference,
Rhodes, August 26th to 31st, 2012, Book of Abstracts CD
5. L.Mancic, I. Dugandzic, D. Jovanovic, Z. Saponjic, J. Nedeljkovic, O. Milosevic, SURFACE
MODIFIED TiO2 PARTICLES OBTAINED THROUGH AEROSOL PROCESSING OF
COLLOID, NANO 2012 Conference, Rhodes, Greece, August 26th to 31st, 2012, Book of
Abstracts CD
6. V. Lojpur, M. Nikolic, M.D. Dramicanin, L. Mancic, O. Milosevic, Low temperature effects on
up-conversion emission of Er3+/Yb3+ codoped Y2O3, The 3rd International Conference on the
Physics of Optical materials and Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM
2012 Conference, Book of Abstracts, 153
7. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, THE OPTICAL PROPERTIES OF DOPAMINE-TiO2 SUBMICRONIC
SIZED PARTICLES, The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and
Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of
Abstracts, 23
8. Vesna Lojpur, Marko Nikolić, Mina Medić, Lidija Mančić, Olivera Milošević, Miroslav D.
Dramićanin, Low temperature sensitivity of upconversion emission in Y2O3:Yb,Tm and
Y2O3:Yb,Ho powders, 2nd International Conference on Optical, Electronic and Electrical
Materials,OEEM 201, 5-7 August 2012, Shanghai, China, Book of Abstracts, 90
9. L.Mancic, V. Lojpur, M.Rabanal, M. Dramicanin,O. Milosevic, Up-converting characteristics
of Y2O3:Yb/Er nanocrystalline powders obtained through spray pyrolysis, NANOBELGRADE
CONFERENCE 2012 , SEPTEMBER 26-28, 2012 BELGRADE, SERBIA,
10. G. Branković, Z. Branković, Z. Marinković Stanojević, M. Počuča Nešić, Z. Jagličić, L.
Mančić, S. Bernik, M. De Sousa Goes: „Mechanochemical Synthesis of Multiferroic BiMnO3
and YMnO3 Powders“, 4th International Congress on Ceramics, July 15-19, 2012, Chicago,
Illinois, USA, Book of Abstracts, p.44
11. Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramicanin, Olivera Milosevic,
Uticaj termičkog žarenja na strukturne, morfološke i optičke karakteristike Y2O3:Er, Yb
dobijenih sprej pirolizom, Peta radionica fotonike, Kopaonik, 10-14.03. 2012
Награде и почасти:
Донација уређаја за атомизацију фирме ПРИЗМА из Крагујевца
- PROFI SONIC
- PRIZnano
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. First International Conference on Processing, characterization and application of nanostructured
materials and nanotechnology, NanoBelgrade 2012, 26-28. September 2012, Belgrade, Serbia
(усмено)
59
2. The Third International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices - ICOM
2012, 3-6. September 2012, Belgrade, Serbia (предавање по позиву и председавање секцијом
“Luminescent materials”)
3. XI International Conference on Nanostructured Materials – NANO 2012
26-31. August 2012 Rhodes, Greece (усмено и постер)
4. The First Serbian Ceramic Society Conference: Advanced ceramics and Applications, Belgrade,
Serbia May 10-11, 2012 (координатор програма и председавајући секцијa “Nano/Bio/Opto
materials and nanotechnology; nanomaterials and nanocomposites/Electromaterials and Artictic
ceramics)
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
- члан Комисије за нанотехнологије Института за Стандардизацију
- секретар Научног већа Института техничких наука САНУ
Уређивање научних часописа:
- Члан уређиваког одбора начног часописа Бакар http://www.mininginstitutebor.com
- Члан уређиваког одбора начног часописа The Scientific World Journal: Material Sciencе
http://www.hindawi.com/journals/tswj/editors/materials.science
Рецензирање научних радова у часописима:
- Journal of Nanoparticle Research
- Journal of Alloys and Compounds
- Ceramic International
- Physica Scripta
- Optical Мaterials
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- синтеза оптички активних наноматеријала реакцијама у аеросолу и хидро-солвотермалном
синтезом
- синтеза нанокомпозита
- “scale-up” процеса спреј пиролизе
Предвиђене публикације:
1. Vesna Lojpur; Marko Nikolic; Lidija Mancic; Olivera Milosevic; Miroslav Dramicanin,
Y2O3:Yb,Tm and Y2O3:Yb,Ho powders for low-temperature up-conversion fluorescence based
thermometry, Ceramic International, in press http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.036
2. M. Arsenović, S. Stanković, L. Pezo, L. Mančić, Z. Radojević, Z., Optimization of the
production process through response surface method: Bricks made of loess, Ceramics
International, 2012, in press http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.09.086
3. Z. Marinković Stanojević, L. Mančić, T. Srećković, B. Stojanović, Mechanochemical synthesis
of bismuth ferrite, Journal of Mining and Metallurgy Section B Metallurgy, in press
DOI:10.2298/JMMB120430039M
4. Z. Marinković Stanojević, L. Mančić, T. Srećković, E. Markiewicz, B. Andrzejewski, B.
Stojanović, STRUKTURA I SVOJSTVA MULTIFEROIKA NA BAZI BiFeO3, Bakar, 2012,
prihvaćen za štampu
60
5. Milica Arsenović, Slavka Stanković, Lato Pezo, Zagorka Radojević , Lidija Mančić,
"Simultaneous thermal and complementary analysis of loess heavy clays, Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry, submitted
6. V. Lojpur, L. Mancic, M.E. Rabanal, M.D. Dramicanin, Tan, T. Hashishin, S. Ohara, O.
Milosevic, Structural, morphological and luminescence properties of nanocrystalline upconverting Y2O3:Yb,Er powders obtained via spray pyrolysis, Science and Technology of
Advanced Materials
7. Dugandžić I M, Jovanović D J, Mančić L T, Milošević O B, Šaponjić Z V, Nedeljković J M
„Submicron sized dopamine-TiO2 particles obtained by low temperature aerosol synthesis for
visible-light absorption”
Др Томислав Тришовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/tomislavtrisovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ОН 172046 и ТР37001
Билатерални пројекат са Словенијом 451-03-1251/2012-09/20
Области интересовања:
Електрохемијско инжењерство, корозија и заштита, биосензори, прерада вода
Извештај за 2012. годину
Публикације:
1. Branimir N. Grgur, Aleksandar Zeradjanin, Milica Gvozdenovic, Miodrag Maksimovic,
Tomislav Trisovic, Branimir Z. Jugovic, "Electrochemical synthesis and corrosion behavior of
polyaniline-benzoate coating on copper", Journal of Power Sources, 217 (2012) 193-198.
2. Development of RuO2/TiO2 titanium anodes and a device for in situ active chlorine generation
Spasojević Miroslav D., Trišović Tomislav Lj., Ribić-Zelenović Lenka, Spasojević Pavle M.
Hemijska industrija , 2012 OnLine-First (00):76-76, Detalji Puni tekst (
627
KB) DOI:10.2298/HEMIND120414076S
3. Trišović, T. M. Spasojević. B. Grgur, M. Gvozdenović, L. Rafailović, B.Jugović, Automatski
uredjaji za elektrohemijski tretman voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u
industriji, 2012.,101-105, ISBN 978-86-882931-54-6
Награде и почасти:
СРЕБРНА МЕДАЉА са ликом Николе Тесле, 32. Mеђународнa изложба проналазака, нових
технологија и индустријског дизајна „ПРОНАЛАЗАШТВО-БЕОГРАД 2012.“ и Међународна
Изложба „I куп нација младих иноватора“. Аутори: М. Гвозденовић, Б. Гргур, Т.Тришовић,
Л. Рафаиловић, Б. Југовић - Институт техничких наука САНУ,
Београд, ЦЕВНИ
ЕЛЕКТОЛИЗЕР ЗА ЕЛЕКТОХЕМИЈСКУ СИНТЕЗУ БРАУНОВОГ ГАСА И АКТИВНОГ
ХЛОРА
ПРИЗНАЊА КОЈЕ ДОДЕЉУЈЕ САВЕЗ ПРОНАЛАЗАЧА УКРАЈИНЕ
ЦЕВНИ ЕЛЕКТОЛИЗЕР ЗА ЕЛЕКТОХЕМИЈСКУ СИНТЕЗУ БРАУНОВОГ ГАСА И
АКТИВНОГ ХЛОРА, Аутори: М. Гвозденовић, Б. Гргур, Т.Тришовић, Л. Рафаиловић, Б.
Југовић - Институт техничких наука САНУ, Београд
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
61
1. M. Gvozdenović, B. Jugović, D. Jambrec, B. Grgur, T. Trišović, J. Stevanović, "The influence
of current density on charge/discharge characteristics of polyaniline electrode", 39th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, 1467–1471, 2012.
2. Trišović Nataša, Maneski Taško, Milović Ljubica, Tomislav Trišović, *Modification of the
Dynamics Characteristics using a Reanalysis Procedures Technique*, 16TH
INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT CONFERENCE “TRENDS IN THE
DEVELOPMENT OF MACHINERY AND ASSOCIATED TECHNOLOGY”, 10 - 12
September 2012., Dubai, UAE
3. Tomislav Trišović, Branimir Jugović, Milica Gvozdenović, Nataša Trišović, *Universal
4. Modular Device for Electrochemical Syntesis оf тhe Disinficant*, 16TH INTERNATIONAL
RESEARCH/EXPERT CONFERENCE “TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF
MACHINERY AND ASSOCIATED TECHNOLOGY”, 10 - 12 September 2012., Dubai, UAE
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Члан Уређивачког одбора часописа EMIT (Economics Management Information Technology)
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Рад на пројекту 172046 развој нових биосензора
Планирана публикација:
1. Enhanced oxygen evolution and reduction reactions of porous ternary NiCoFe foam electrodes
prepared by dynamic hydrogen template deposition Order of; Lidija D. Rafailovic, Dr.;
Christoph Gammer, Dr.; Christian Rentenberger, Prof. Dr.; Tomislav Trisovic, Dr.; Christoph
Kleber, Dr.; H. Peter Karnthaler, Prof. Dr.; Nanoenergy, submitted
Др Нина Обрадовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/ninaobradovic.htm
Изабрана у вишег научног сарадника 28. марта 2012. године.
Пројекти на којима сарађује:
ОИ 172057, Министарствo за просвету и науку Републике Србије.
Области интересовања:
Механичка активација оксида метала, синтеровање керамика, термијске анализе.
Извештај за 2012. годину
У протеклој години радила сам на више комплексних система. Први од њих је кордијерит. Да
би убрзали синтеровање и снизили температуру синтеровања, додавана су два адитива
(титан-диоксид и бизмут-оксид) и испитиван је њихов утицај на електрична својства тако
добијене керамике на бази кордијерита. Започет је рад на два нова система, баријумстронцијум-титанат и стронцијум-титанат, а све то у оквиру две нове докторске дисертације,
колега Дарка Косановића и колегинице Јелене Живојиновић. Урађена је механичка
активација оба система у високо-енергетском планетарном млину, и рађена је
карактеризација тако активираних прахова. Методе коришћене за карактеризацију праха су
рендгенска дифракција, скенирајућа електронска микроскопија, расподела величине честица,
62
специфична површина, диференцијална термијска анализа и др. Прахови су затим
компактирани и синтеровани у изотермском и неизотермском режиму. Тако синтерована
керамика је опет карактерисана рендгенском дифракцијом, скенирајућом електронском
микроскопијом и рађена је електрична карактеризација.
Публикације:
1. N. Obradović, N. Djordjević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović ″Influence of mechanical activation on sintering od cordierite ceramics in the
presence of Bi2O3 as a functional additive″, Powd. Technol. 218 (2012) 157-161.
2. N. Obradović, S. Filipović, M. Mitrić, V. Pavlović, V. Paunović, D. Kosanović, I. Balać, M. M.
Ristić, ″Influence of mechanical activation on electrical properties of barium-zinc-titanate
ceramics sintered at 1100 oC″, Powder Metallurgy and Metal Ceramics 50:11-12 (2012) 714718.
3. N. Djordjevic, N. Obradovic, S. Filipovic, J. Zivojinovic, M. Mitric, S. Markovic, “Influence of
mechanical activation on the constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system”, Tehnika – Novi
materijali 21 (2012) 3, 329-333.
4. N. G. Djordjevic, N. Obradovic, S. Filipovic, “Electrical properties of mechanochemically
activated cordierite ceramics”, Powder Metallurgy and Metal Ceramics 51:1-2 (2012) 83-86.
5. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović ″Dehydration investigations of
a refractory concrete using DTA method″, J. Therm Anal Calorim, 110 (2012) 37-41.
6. D. Kosanovic, N. Obradovic, J. Zivojinovic, S. Filipovic, A. Maricic, V. Pavlovic, Y. Tang, M.
M. Ristic, “Mechanical-chemical synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3” Science of Sintering 44 (2012) 4755.
7. N. Obradovic, M. V. Nikolic, N. Nikolic, S. Filipovic, M. Mitric, V. Pavlovic, P. M. Nikolic, A.
R. Djordjevic, M. M. Ristic, “Synthesis of barium-zinc-titanate ceramics” Science of Sintering
44 (2012) 65-71.
8. A. Terzic, Lj. Pavlovic, N. Obradovic, V. Pavlovic, J. Stojanovic, Lj. Milicic, Z. Radojevic, M.
M. Ristic, “Synthesis and sintering of high-temperature composites based on mechanically
activated fly-ash” Science of Sintering 44 (2012) 135-146.
9. D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, A. Maričić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M.
Ristić, ″The influence of mechanical activation on sintering process of BaCO3-SrCO3-TiO2
system″ Science of Sintering 44 (2012) 271-280.
Патенти:
″Поступак за нискотемпературно добијење диелектричног материјала на бази кордијерита
у високо-енергетском планетарном млину уз додатак Bi2O3″, број пријаве 2012/0460.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Terzić A., Pavlović Lj., Obradović N., Pavlović V., Miličić Lj., Radojević Z., ″Synthesis and
sintering of fly ash based composites for high temperature application″ 3rd International
Samsonov Memorial Conference ″Materials Science of Refractory Compounds″, Kyiv, Ukraine,
Conference abstracts (2012) 60. усмено излагање
2. N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. Mitrić, S. Marković, ″Influence of
mechanical activation on the constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system″, The First
Serbian Ceramic Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia,
Program and the book of abstracts, (2012) 7. постер
3. S. Filipović, N. Obradović, M. Šćepanović, V. B. Pavlović, V. Paunović, ″Electrical properties
of sintered magnesium-titanate ceramics″, The First Serbian Ceramic Society Conference
63
4.
5.
6.
7.
″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts,
(2012) 23. постер
N. Obradović, V. P. Pavlović, S. Filipović, D. Kosanović, V. B. Pavlović, ″Kinetics of
mechanically activated TiO2-based oxidesd followed by DTA″, The First Serbian Ceramic
Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the
book of abstracts, (2012) 24. постер
D. Kosanović, N. Obradović, M. Mitrić, V. Pavlović, M. M. Ristić, ″The influence of
mechanical activation on sintering process of BaCO3-SrCO3-TiO2 system″, The First Serbian
Ceramic Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program
and the book of abstracts, (2012) 24. постер
Anja Terzić, Ljubica Pavlović, Nina Obradović, Vladimir Pavlović, Zagorka Radojević, Ljiljana
Miličić, Zagorka Aćimović-Pavlović, ″Evaluation of fly ash physico-chemical characteristics as
component for eco-ceramic and sintered materials″, The First Serbian Ceramic Society
Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the book of
abstracts, (2012) 32. постер
N. Mitrovic, B. Cukic, N. Obradovic, M. Kicanovic, M. Stoica, „Kinetics of crystallization
process of bulk metallic glass FeCrMoGaPCB prepared by cooper mold casting“, YUCOMAT
2012, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the book of abstracts, (2012) 81. постер
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
Дарко Косановић, истраживач приправник, ″Утицај параметара синтезе и структуре на
електрична својства Ba0.77Sr0.23TiO3 керамике″ докторска теза
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Активно учешће у организовању међународне конференције под називом ″ The First Serbian
Ceramic Society Conference, Advanced Ceramics and Application″, одржане у Београду, мај
2012.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Уређивање међународног часописа Science of Sintering.
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
За наредну годину планиран је наставак рада на свим горе поменутим системима.
Др Магдалена Стевановић
http://www.itn.sanu.ac.rs/magdalenaradic.htm
Изабрана у звање вишег научног сарадника 09. 05. 2012. Број одлуке: 06-00-75/671
Пројекти на којима сарађује:
Из интегралних и интердисциплинарних истраживања:
ИИИ45004 - Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и
физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи- (20112014)
64
Руководилац у оквиру COST TD1004 Акције за Србију-Theranostics imaging and therapy: an
action to develop novel nanosized systems for imaging-guided drug delivery-(2012-2015) *(COSTEuropean Cooperation in Science and Technology)
http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/TD1004?management
Области интересовања:
Наноматеријали, наномедицина, контролисана достава медикамената, полимерни
материјали, структура и својстава полимера, полиестри, поли(лактид-ко-гликолид), поли(ɛкапролактон), инкапсулација медикамената у полимерну матрицу, у води растворни
витамини, порозни полимерни материјали, наночестице сребра, наночестице селена,
плазмонска абсорбанца, in vitro ,ex vivo, i in vivo испитивања
Извештај за 2012. годину
Истраживачки рад је посебно усмерен на синтезе и карактеризације биодеградабилних
полимерних микро и наночестица (нано и микросфера без и са инкапсулираним
медикаментом) које имају примену у контролисаној достави лекова, биоматеријалима и
наномедицини као и на добијање колоидних честица (наночестице сребра, селена) хемијском
редукционом методом, њихово облагање природним полимером а затим инкапсулацију у
синтетичке полимерне матрице микро и наносфера.
У току године урађен је низ експеримената добијања наночестица селена хемијском
редукционом методом уз варирање различитих параметара током синтезе. Синтетизоване
наночестице селена су стабилисане различитим аминима (бовин серум албумином и
поли(глутаминском киселином) и карактерисане различитим методама и то UV-Vis
спектроскопије, скенирајуће електронске микроскопије (SEM i FESEM), XRD, TEM i
HRTEM, MTT, ROS, Zeta potential measurements, itd. Испитана су и антимикробна својства
ових система на седам различитих патогених сојева. У низу експеримената успешно су
инкапсулиране наночестице селена као и магнетне наночестице у полимерну матрицу
кополимера поли(лактид-ко-гликолида) као и поли(е-капролактона). Овако добијени системи
су од изузетног значаја на пољу медицине (нарочито код популације са BRCA1 геномом) а у
оквиру ових истраживања посебно долази до изражаја умрежавање и међународна сарадња,
чији сам координатор, са колегама из: САД (Hunter College of the City University of New York,
NY, USA, Prof. Dr. Michael Drain, додатне карактеризације узорака SeNp/BSA i SeNp/PGA);
Грчке (Technological Educational Institute of Athens, Department of Medical Instruments
Technology, Dr George Loudos, динамичка in vivo испитивања система PLGA/SeNp);
Словеније (Nacionalni institut za biologiju, Departman za genetsku toksikologiju i biologiju
kancera, Ljubljana, Dr Jana Petković, испитивања цитотоксичности SeNp/BSA i SeNp/PGA и
утицаја на настанак реактивних радикала кисеоника, досадашња веома успешна сарадња се
огледа и у пет заједничких публикација и три у припреми); Немачке (Department of Chemistry
and Pharmacy, University of Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany, Dr Miloš Filipović,
испитивање антиканцерогеног ефекта SeNp/BSA i SeNp/PGA, у припреми заједничка
публикација); Јужне Кореје (Center for Biomaterials, Biomedical Research Institute, KIST, Dr.
Jonghoon Choi, MRI imaging PLGA/SeNp, заједничка публикација, предат предлог пројекта)
Публикације:
M13 Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg
medjunarodnog znacaja
Magdalena Stevanović, Different roles and applications of poly (glutamic acid) in the biomedical
field, In Glutamic Acid: Chemistry, Food Sources and Health Benefits'' Series: Biochemistry
Research Trends Protein Science and Engineering Editors: Dantel M. J. Balcazar and Esmeralda A.
Reinoso Perez, Publisher: Nova Science Publishers Incor, New York, Binding: Hardcover, (2012
4th Quarter) (ISBN: 978-1-62257-236-6)
65
М21 Рад у врхунском међународном часопису
1. Magdalena M. Stevanović, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Marina Milenković, Jana Petković,
Metka Filipič, Dragan P. Uskoković, Poly(lactide-co-glycolide)/Silver Nanoparticles: Synthesis,
Characterization, Antimicrobial Activity, Cytotoxicity Assessment and ROS-Inducing Potential,
Polymer 53 (2012) 2818-2828 (IF 3,829)
2. Magdalena Stevanović, Igor Savanović, Vuk Uskoković, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Uroš
Jovanović, Dragan Uskoković, A new, simple, green, and one-pot four-component synthesis of
bare and poly(α,γ,L-glutamic acid)-capped silver nanoparticles, Colloid and Polymer Science
February 2012, Volume 290, Issue 3, pp 221-231 DOI: 10.1007/s00396-011-2540-7 IF 2.44
3. N. Filipović, M. Stevanović, A. Radulović, V. Pavlović, D. Uskoković, Facile synthesis of
poly(ɛ-caprolactone) micro and nanospheres using different types of polyelectrolytes as
stabilizers under ambient and elevated temperature, Composites: Part B: Engineering (February
2013,
Volume
45,
Issue
1,
Pages
1471–1479)
(IF
1,731)
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.008
4. Zoran Stojanović, Mojca Otoničar, Jongwook Lee, Magdalena M. Stevanović, Mintai P.
Hwang, Kwan Hyi Lee, Jonghoon Choi, Dragan Uskoković “The solvothermal synthesis of
magnetic iron oxide nano crystals and the preparation of hybrid poly(L-lactide)polyethyleneimine magnetic particles”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2012, submitted.
Рад у часопису националног значаја М52
Magdalena Stevanović, Dragan Uskoković, Sinteza i karakterizacija liofiliziranih poliestarskih
sfernih čestica PDLLA za biomedicinske aplikacije, Tehnika-Novi Materijali, 4 (2012) 511-515
Саопштење са међународног скупа штампано у целини M33
Nenad Filipović, Magdalena Stevanović and Dragan Uskoković, Effects of ambient and elevated
drying temperature on morphological characteristics of poly (є-caprolactone) obtained without and
with different stabilizers, Physical Chemistry 2012 (Proceedings), Editors: S. Anić and Ž. Čupić,
11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Volume
I (2012), p. 450-452
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34
1. Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Petar Stupar, Jana Petković, Metka Filipič, Dragan
Uskoković, Freeze-drying method to produce a range of PCL particles with tailored
morphological properties, The fourteenth annual Materials Research Society Conference
YUCOMAT 2012, Book of Abstract (2012) 124
2. Magdalena Stevanović, Marina Milenković, Jana Petković, Metka Filipič, Dragan P. Uskoković,
Enhanced antimicrobial efficacy by co-delivery of PGA capped silver nanoparticles and
ascorbic acid with poly(lactide-co-glycolide), The fourteenth annual Materials Research Society
Conference YUCOMAT 2012, Book of Abstract (2012) 124
3. Petar Stupar, Magdalena Stevanović, Nenad Filipović, Vladimir Pavlović, Jana Nunić, Sandra
Cundrič, Metka Filipič, Dragan Uskoković, Effects of different cryoprotectants on morphology
of lyophilized poly(ε-caprolactone) micro- and nanospheres. Joint Event of the 11th Young
Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering and the 1st European Early Stage
Researches’ Conference on Hydrogen Storage, Belgrade, December 3rd-5th, 2012 Serbia,
Program and the Book of Abstracts, p.104
4. Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Srečo D. Škapin, Ines Bračko, Dragan P. Uskoković,
Synthesis and characterization of selenium nanoparticles in the presence of bovine serum
albumin or poly (L-glutamic acid) for biomedical application, Joint Event of the 11th Young
Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering and the 1st European Early Stage
Researches’ Conference on Hydrogen Storage, Belgrade, December 3rd-5th, 2012 Serbia,
Program and the Book of Abstracts, p.105
66
Патенти:
Dragan Uskoković, Magdalena Stevanović, Igor Savanović, Postupak dobijanja multifunkcionalnih
mikro i nanokompozitnih sfera sa nanočesticama srebra obloženim biodegradabilnim polimerima,
Zavod za intelektualnu svojinu patent (RS 20110073) Beograd, (Službeni glasnik RS, br 99/11
Glasnik intelektualne svojine br 4/2012 od 31. 08. 2012).
Pronalazak spada u oblast tehnologije specijalnih materijala, odnosno materijala korišćenih u
medicini i farmaciji a u cilju kontrolisane dostave medikamenata u organizmu i prevazilaženja
rezistentnosti na antibiotike.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Предавање по позиву Националног института за биологију, Љубљана:
М. Стевановић, Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine: Poly (lactide-coglycolide) micro and nanospheres, 27th January 2012, Nacionalni institut za biologiju, Ljubljana,
Slovenia
Радна посета Кореји и предавање по позиву:
М. Стевановић–Biomacromolecules in controlled release and nanomedicine- na Korejskom
institutu za nauku i tehnologiju (KIST), Seul, Južna Koreja (Korea Institute of Science and
Technology-KIST, Seoul, Korea), 04. 06. 2012.
Предавање у оквиру радног састанка COST TD1004, London, UK:
М. Стевановић- Polyester micro- and nanospheres as carriers for different medicaments- 29. 10.
2012. King’s College, London UK
Менторска и едукативна активност:
надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
Петар Ступар, мастер рад: Синтеза, карактеризација и цитокомпатибилност лиофилизираних
сферних честица поли(ɛ-капролактона) и испитивање њиховог утицаја на настанак
реактивних радикала кисеоника. Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду, 2012
Надгледање рада студента докторских студија Ненада Филиповића уписаног на докторске
студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду школске 2011/2012.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Члан сам Председништва Заједнице Института за техничкотехнолошке и биотехничке науке
http://www.zis.phy.bg.ac.rs/predsednistvo.html
Учествујем у организацији конференције младих истраживача "Наука и инжињерство нових
материјала" (конференција са међународним учешћем) у чијем сам организационом одбору.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецезент сам за 16 часописа при чему сам ове године рецензирала радове за:
Nanomedicine-UK (M21 IF 6.202); Nanotechnology (M21 IF 3.979), Journal of Hazardous
Materials (M21 IF 4.173), Science of Advanced Materials (M21 IF 3. 308), ACS Applied Materials
and Interfaces (M21 IF 4.525), Macromolecular Chemistry & Physics (M21 IF 2.361), BioInorganic
Reaction Mechanisms
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
У току 2012-те године потписала сам уговор и радила као Associate Editor за издавачку кућу
Versita (Versita publishes in two models: subscription model and open access model. In
subscription model, we co-publish journals with Springer and journals and books with de Gruyter.
The principal destination for our open access publications is Versita Open site.)
http://versita.com/mstevanovic/
67
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Даљи наставак истраживања са системима наночестица селена, као и оних који садрже и
наночестице селена и магнетне наночестице, њихова инкапсулација унутар полимерне
матрице, испитивање деградације ових система као и процеса отпуштања из полимерних
микро и наносфера у in vitro i in vivo условима, њихова површинска функционализација, итд.
Предвиђене публикације:
1. Magdalena Stevanović, Nenad Filipović, Ines Bračko, Marina Milenković, Jana Petković,
Metka Filipič, Dragan P. Uskoković, Preparation and in vitro evaluation of multifunctional
PLGA particles designed for the advanced treatment of infections, Article in preparation
2. Magdalena Stevanović, Miloš Filipović, Vuk Uskoković, Srečo D. Škapin, Dragan P.
Uskoković, The antioxidative and osteoinductive properties of the freeze-dried PLGA
nanospheres loaded with PGA caped silver nanoparticles and ascorbic acid, Article in
preparation
3. Magdalena Stevanović, Nenad Filipović, et. al. Fabrication of freeze dried selenium
nanoparticles assisted by bovine serum albumine or polyglutamic acid, Article in preparation
Планирано учешће на скуповима:
 COST radni sastanak u Atini, 1-3 09. 2013.
 Yucomat 2013.
 Predavanje po pozivu, International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties’
2013” (NAP-2013), which will be held in Alushta (the Crimea, Ukraine) 16-21. September
2013.
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање рада:
Предат предлог пројекта са Korejskim institutom za nauku i tehnologiju, Сеул, Кореја: Micro
and nanosized systems in the diagnosis and therapy, Drafted by Magdalena Stevanović, Ph. D.
Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences, Principal investigator Korea:
Jonghoon Choi, Ph. D. Center for Biomaterials, Biomedical Research Institute, KIST.
Др Смиља Марковић
http://www.itn.sanu.ac.rs/smiljamarkovic.htm
Виши научни сарадник од 27. 6. 2012.
Пројекти на којима сарађује:
- Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004.
Наноструктурно
дизајнирање
вишефункционалних
и
синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала, Билатерални пројекат
научне и технлошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период
2012. – 2013. год.
Области интересовања:
 CaCu3Ti4O12 (CCTO), синтеза прахова и синтерованих керамика, карактеризација са
акцентом на електричним карактеристикама.
68
 Функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ, предикција процеса
синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање ФГМ са жељеним
микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...), карактеризација ФГМ
 ФГМ са применом у електронској индустрији (перовскитни материјали)
 ФГМ за репарацију коштаних дефеката (хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат)
 Вибрациона спектроскопија
 Импедансна спектроскопија
 Оптичке карактеристике прахова цинк оксида...
Извештај за 2012. годину
Радила сам на три проблематике: перовскитни материјали са применом у електронскиј
индустрији, хидроксиапатитни материјали и цинк оксидни прахови са побољшаним
оптичким карактеристикама.
1. У току 2012. год. започела сам истраживања CaCu3Ti4O12 (CCTO) материјала. Ови
материјали имају значајну примену у микроелектроници с обзиром да имају релативно
велику дилелектричну константу у области kHz а у широком температурском интервалу,
такође имају релативно велику диелектричну константу у микроталасној области. CCTO
прахови су синтетисани: реакцијом у чврстој фази, механохемијски и модификованим Peccini
поступком. Урађена је карактеризација прахова методама XRD и FESEM. Синтерабилност
прахова испитана је помоћу високотемператутског микроскопа. Неизотермско синтеровање
је вршено до 1100 оC са брзинама 2, 5, 10 и 20 о/мин. На основу резултата неизотермског
синтеровања одабрани су услови при којима су вршени даљи експерименти, конвенционално
и двостепено синтеровање. Испитан је фазни састав синтерованих керамичких материјала,
измерене су електричне карактеристике у микроталасној области, а такође је анализирана и
микроструктура. Корелисане су електричпне карактеристике са микроструктуром.
2. Хидроксиапатитни материјали
Рађено је на синтези и карактеризацији цирконијум-хидроксиапатитних (ZrHAp) прахова.
Синтеза прахова је вршена методом преципитације, карактеризација је рађена методама:
XRD, FESEM, BET, FTIR, DTA/TG-MS, UV-Vis. Синтерабилност прахова испитана је
помоћу високотемператутског микроскопа. Неизотермско синтеровање је вршено до 1300 оC
са брзинама 2, 5, 10 и 20 о/мин. На основу резултата неизотермског синтеровања одабрани су
услови при којима су вршени даљи експерименти, конвенционално и двостепено
синтеровање. Испитан је фазни састав синтерованих ZrHAp керамичких материјала,
измерене су механичке као и електричне карактеристике у области 42 Hz−5 MHz, а такође је
анализирана и микроструктура.
3. Цинк оксидни прахови
ZnO прахови су сунтетисани на два начина: деловањем ултразвука и микроталаса на
преципитат. Методом XRD је утврђено да су прахови исти по фазном саставу (вурцитна
структура) али им се морфологије разликују, такође им се разликују и оптичке
карактеристике. У наредном периоду планирамо да испитамо фотокаталитичке особине ових
прахова.
У оквиру билатералног пројекта научне и технлошке сарадње између Републике Србије и
Републике Словеније "Наноструктурно дизајнирање вишефункционалних и синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала", у два наврата (23. 07. −
03. 08. и 31. 10. − 14. 11.) сам боравила у Институту Јожеф Стефан, Љубљана (група за
напредне материјале К9).
У току свог боравка у ИЈС урадила сам велики број
карактеризација (XRD, FESEM, SEM, BET, UV-Vis) материјала синтетисаних у нашој
лабораторији (ZrHAp, ZnO, CCTO), као и синтеровања у високотемпературском микроскопу.
69
На основу ове билатералне сарадње у току 2012. год. објављено је неколико публикација а
наредне су у припреми.
Део мојих активности односи се на мерење расподеле величине честица на уређају
Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., UK), као и на анализи добијених резултата. У току
2012. год. урадила сам велики број мерења и анализа, како за сараднике из групе тако и за
колеге из различитих института и са факултета.
Коаутор сам 8 радова и 8 саопштења, од којих је једно штампано у целини а 7 у изводу.
Рецензирала сам два рада.
Публикације:
Рад у врхунском међународном часопису М21
1. M.J. Lukić, S. D. Škapin, S. Marković and D. Uskoković, Processing route to full dense
nanostructured HAp bioceramics: from powder synthesis to sintering, Journal of the American
Ceramic Society, 95 (11) (2012) 3394-3402.
2. D. Jugović, M. Mitrić, M. Kuzmanović, N. Cvjetićanin, S. Marković, S. Škapin, D. Uskoković,
Rapid crystallization of LiFePO4 particles by facile emulsion-mediated solvothermal synthesis,
Powder Technology, Vol. 219 (2012) 128-134.
3. N. Obradović, S. Filipović, N. Đorđević, D. Kosanović, N. Nikolić, S. Marković, M. Mitrić, V.
Pavlović, Influence of Mechanochemical Activation on the Sintering of Cordierite Ceramics in
the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive, Powder Technology Vol. 218 (2012) 157-161.
4. M.J. Lukić, Lj. Veselinović, Z. Stojanović, M. Maček-Kržmanc, I. Bračko, S.D. Škapin, S.
Marković, D. Uskoković, Pecularities in sintering behavior of Ca-deficient hydroxyapatite
nanopowders, Materials Letters Vol. 68 (2012) 331-335.
Рад у истакнутом међународном часопису М22
5. A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, and D.
Uskoković, ZnO micro and nanocrystals with enhanced visible light absorption, Materials
Science & Engineering B, 177 (13) (2012) 1038-1045.
Рад у часопису националног значаја М53
6. S. Marković, A. Stanković, Lj. Veselinović, Z. Stojanović, D. Uskoković, Kreiranje morfologije
i srednje veličine čestica ZnO, Tehnika – Novi materijali Vol. 21 (5) (2012) 685-691.
7. N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. Mitrić, S. Marković, Influence of
mechanical activation on the constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system, Tehnika – Novi
materijali Vol. 21 (3) (2012) 329-333.
8. Z. Stojanović, S. Marković, Determination of particle size distributions by laser diffraction,
Technics - New Materials Vol 21 (2012) 11-20.
Патенти:
Патентна пријава: П-72/11, 09.02.2011., Поступак добијања биокерамичких материјала
високе густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода синтезе и
синтеровања, Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана Веселиновић,
Зоран Стојановић. Испуњени услови поступка формалног испитивања – у процесу
претраживања стања технике.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33
9. A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S. Marković, and D. Uskoković, Controlled
Hydrothermal Processing of ZnO Powders in the Presence of PVP, 11th International
70
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Physical Chemistry
2012., Proceedings, pp. 431-433. (Постерска презентација)
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34
10. Miodrag Ј. Lukić, Smilja Marković, Dragan Uskoković, Influence of grain size reduction from
micro- to nano-level on electrical properties of full dense hydroxyapatite bioceramics, Material
Science and Engineering, 25-27 September 2012, Darmstadt, Germany, MSE Programme page
60. (Постерска презентација)
11. Dragan Uskoković, Smilja Marković, Miоdrag Lukić, Molecular design of nanoparticles and
functional materials by sintering, First International Conference on Processing, Characterization
and Application of Nanostructured Materials and Nanotechnology, NanoBelgrade 2012,
September 26-28, 2012, Belgrade, Serbia, Book of Abstracts, p. 33. (Усмена презентација)
12. A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, I. Bračko, S. Škapin, S. Marković, D. Uskoković,
Hydrothermal Synthesis of ZnO Powders with a Tailored Particle Morphology and Improved
Optical Characteristics, Fourteenth Annual Conference, YUCOMAT 2012, Herceg Novi,
Montenegro, September 3 – 7, 2012, Book of Abstracts, p. 47. (Постерска презентација)
13. S. Marković, M. Lukić, Č. Jovalekić, S.D. Škapin, D. Suvorov, D. Uskoković, Sintering Effects
on Microstructure and Dielectric Properties of CCTO Ceramics, Fourteenth Annual Conference,
YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Montenegro, September 3 – 7, 2012, Book of Abstracts, p. 74.
(Постерска презентација)
14. M.J. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Synergistic Effect of Hydroxyapatite
Nanopowders' High Crystallinity and Non-Ordered Particles’ Boundary Regions on LowTemperature Sintering, Fourteenth Annual Conference, YUCOMAT 2012, Herceg Novi,
Montenegro, September 3 – 7, 2012, Book of Abstracts, p. 75. (Постерска презентација)
15. Z. Stojanović, M. Otoničar, S. Marković, D. Uskoković, Hydrothermal Synthesis of Magnetic
Nanoparticles and Fabrication of Magnetic Composite Particles using Poly(L – Lactide),
Fourteenth Annual Conference, YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Montenegro, September 3 – 7,
2012, Book of Abstracts, p. 109. (Постерска презентација)
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63
16. S. Petrušić, P. Jovančić, B. Bugarski, S. Grujić, S. Marković, J. Ðonlagić, "Termoosetljivi
mikrogelovi na bazi poli(N-izopropilakrilamida) i alginata namenjeni kontrolisanom otpuštanju
lekova", 50. Savetovanje Srpskog Hemijskog Društva, Beograd, 14-15. 06. 2012, (2012) 222.
(Knjiga radova, ISBN 978-86-7132-049-8). (Постерска презентација)
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2012. години:
Нова област истраживања: CaCu3Ti4O12, Перовскитни материјали
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
Миодраг Лукић, докторски рад
Ана Станковић, докторски рад
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
- Подпредседник Научног одбора конференције са међународним учешћем, коју организују
ИТН САНУ и Друштво за истраживање материјала: Young Researchers’ Conference –
Materials Science and Engineering.
- Члан техничког комитета међународне конференције коју организује Друштво за
истраживање материјала: YUCOMAT 2012.
71
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензије:
1. Journal of the Serbian Chemical Society
2. Materials Science and Engineering B
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Креирање функционално градијентних материјала CCRO/CCTO/CCRO. CCRO, тј.
CaCu3Ru4O12 има улогу да побољша контакт између електрода и основног CCTO материјала.
На овај начин се побољшава квалитет електричних мерења, која изузетно зависе од
квалитета контаката.
Креирање монолитних функционално градијентних материјала HAp/ZrHAp са
постепеном променом концентрације цирконијума. Ови материјали могу да имају значајну
примену при репарацији коштаних дефеката с обзиром да су са једне стране биоресорбилни
док се са друге стране побољшавају механичке карактеристике.
Проучавање фотокаталитичких особина прахова цинк оксида.
Предвиђене публикације:
1. Sintering effects on microstructure and electrical properties of CaCu3Ti4O12 ceramics, 27. 11.
2012. under revision, Ceramic Transactions.
2. Electrical properties of CCTO/CCRO functionally graded materials
3. Sintering strategy for preparation of defect free BTS2.5/BTS5/BTS7/BTS10 functionally graded
materials
4. Optical properties of sonochemically synthesized ZnO powders
5. Functionally graded HAp/BCP biomaterials
6. Synthesis and characterization of ZrHAp powders synthesized by precipitation method
Планирано учешће на скуповима:
Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro.
Научни сарадници
Др Драгана Југовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/draganajugovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Билатерални пројекат са Словенијом ″Високо-енергијски ортосиликатни материјали за
литијум јонске акумулаторе″, 451-03-1251/2012-09/05, циклус 2012-2013, партнер у
Словенији Кемијски инштитут, Љубљана, др Роберт Доминко
Области интересовања:
72
Наука о материјалима, катодни материјали за литијумске батерије, кристалохемија,
електрохемија
Извештај за 2012. годину
Током ове године настављено је са синтезама материјала који се могу користити као катодни
материјали за литијум јонске батерије, као и њиховом даљом карактеризацијом. Рађена је
синтеза композитног праха литијум гвожђе фосфата (LiFePO4) и угљеника помоћу
целулозног темплејта, брзом методом кристализације. Прекурсорски водени раствор који се
састојао од јона литијума, гвожђа и фосфора помешаних у молском односу 1:1:1 је укапаван
у целулозни супстрат (квантитативни филтер папир са величином пора 50 nm) који је потом
термички третиран на температури 700 °C у кратком времену од 5 min. Целулоза овде има
двоструку улогу: да обезбеди редукциону атмосферу током кристализације стварајући при
томе угљеник. Такође, како се филтер папир састоји од целулозних влакана, као темплејт
омогућава формирање фине порозне текстуре крајњег праха. Фазни састав праха је
установљен помоћу методе дифракције X зрака, а потом је урађена рендгено-структурна
анализа, где су утврђени сви релевантни параметри кристалне грађе. Морфологија праха је
испитивана скенирајућом и трансмисионом електронском микроскопијом, а интеркалација и
деинтеркалација литијума је испитивана галваностатским циклирањем у апротичном
растварачу. Добијено је да је прах монофазан литијум гвожђе фосфат LiFePO4, који је добро
искристалисао у орторомбичној структури у типу оливина, и који је показао одличне
електрохемијске карактеристике. Дакле показало се да се брзом кристализацијом може
добити прах са малом величином кристалита, без дефеката у структури, која као таква
омогућава слободну дифузију литијумових јона. Овај начин синтезе омогућава уштеду
времена и енергије, али је недостатак велики удео угљеника у композиту. Резултати овог
истраживања су на рецензији у часопису Solid State Ionics.
Ми смо већ раније установили једноставан начин синтезе преципитације у присуству
стеаринске киселине, који је омогућавао добијање финих наноструктурних прахова литијум
гвожђе фосфата, а сада смо га применили за добијање праха LiFePO4 допираног флуором.
Као извор литијума и флуора коришћен је литијум флуорид (претходно синтетисан), који је у
првим експериментима додаван као чврста супстанца и потом мешан са прекурсором који је
добијен у растопу стеаринске киселине. Међутим показало се да се на тај начин не добије
хомогена расподела величине честица, да долази до њиховог раста и укрупњавања, а као
последицу даје слабу дифузију литијумовог јона. Раст честица је по неким литературним
подацима приписивано допираном флуору. Ми смо били другачијег мишљења, да до раста
честица не долази због самог допирања, већ због коришћења чврстог LiF и његове
практично реакције у чврстом. Због тога смо у новој синтези и LiF додавали у прекурсорски
раствор чиме смо постигли бољу измешаност компонената, што је резултовало у праху са
одличним електрохемијским особинама. Такође је интересантно да је рендгеноструктурна
анализа показала да се само део флуора од номиналне вредности уградио у решетку, где
насељава положаје кисеоника и то специфично: само један од могућа три кисеонична
положаја. По први пут смо радили циклирање великим брзинама попут 1С, 2С и 5С.
Резултати овог истраживања се управо сређују у чланак, а још нисмо сигурни у који часопис.
Такође смо почели синтезу праха из друге групе једињења која се користе као катодни
материјал за литијум јонске батерије, а то је група ортосиликата. Li2FeSiO4 је највише
испитиван из ортосиликатне фамилије. Ово сложено једињење је јако тешко синтетисати, а
да се при томе добије монофазни прах. Према литератури се као нечистоће срећу Li2SiO3,
Fe3O4, Fe2O3. Ми смо до сада успели да добијемо релативно чисте узорке, са мало нечистоће
Li2SiO3 и елементарно Fe. Сада смо се фокусирали на модификовању синтезе са циљем да
избегнемо ове нечистоће. Иначе су ова истраживања везана са билатералном сарадњом коју
имамо са Хемијским институтом из Љубљане.
73
Публикације:
1. D. Jugović, M. Mitrić, M. Kuzmanović, N. Cvjetićanin, S. Marković, S. Škapin, D. Uskoković,
Rapid crystallization of LiFePO4 particles by facile emulsion-mediated solvothermal synthesis,
Powder Technology 219 (2012) 128-134.,
2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591011007029
3. T. Barudžija, A.A. Gusev, D. Jugović, M. Dramićanin, M. Zdujić, Č. Jovalekić, M. Mitrić,
Structural and magnetic properties of mechanochemically synthesized nanocrystalline titanium
monoxide, Hemijska industrija 66 (2012) 181-186.
4. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0367-598X/2012/0367-598X1100090B.pdf
5. T. Barudžija, A.A. Gusev, D. Jugović, M. Marinović-Cincović, M. Dramićanin, M. Zdujić, Č.
Jovalekić, M. Mitrić, Structural and magnetic properties of mechanochemically synthesized
nanosized yttrium titanate, Hemijska industrija, 66 (2012) 309-315.
6. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0367-598X/2012/0367-598X1100103B.pdf
Патенти:
Објава пријаве патента бр. П-2010/0488 у ″Гласнику интелектуалне својине″ бр. 3/2012 од 30.
06. 2012. Назив патента ″Поступак добијања композита литијум гвожђе фосфата (LiFePO4) и
угљеника методом преципитације у растопу стеаринске киселине″
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, D. Uskoković, Synthesis and characterization of
LiFePO4/C composite obtained by cellulose template, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, Herceg Novi, Montenegro, September 3.-7. 2012, Program and the book of
abstracts, p. 76 постер
2. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, Synthesis and characterization of
Li2FeSiO4/C composite, Fourteenth Annual Conference - YUCOMAT 2012, Herceg Novi,
Montenegro, September 3.-7. 2012, Program and the book of abstracts, p. 77 постер
3. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, Synthesis and structural properties
of F-doped LiFePO4/C Composite, 11th International Conference on Fundamental and Applied
Aspects of Physical Chemistry-PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Belgrade, Serbia, 2012
Proceedings Volume I, p. 441-443. постер
4. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, M. Vukomanović, D. Uskoković, New facile
synthesis route for obtaining phase pure LiFePO4/C composite, The Eleventh Young
Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, Belgrade, Serbia, 2012, Program
and the book of abstracts, p. 102. постер
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/постдипломца/гостујућег студента:
Надгледање рада студента докторских студија Милоша Миловића, мастер физичке хемије
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензирање научних радова у часописима Electrochimica Acta, Journal of Materials Chemistry,
Materials Letters.
74
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
Посета Хемијском институту у Љубљани у оквиру билатералног пројекта ″Високоенергијски ортосиликатни материјали за литијум јонске акумулаторе″.
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Наставак истраживања на катодним материјалима за литијумске батерије типа оливина и
ортосиликата.
Предвиђене публикације:
 Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Miloš Milović, Bojan Jokić, Dragan Uskoković, Ultra fast
synthesis of LiFePO4/C composites by using filter paper as a template, поднесено у Solid State
Ionics
 Crystal structure and electrochemical performances of F-doped LiFePO4, чланак у припреми
 Synthesis and characterization of Li2FeSiO4/C powders
Др Зоран Николић
Пројекти на којима сарађује:
ТП 36035 - „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и
климатске промене – међусобни утицаји“
Области интересовања:
Заштита културне баштине, обновљиви извори електричне енергије
Извештај за 2012. годину
Публикације:
1. Ristić S., Polić-Radovanović S., Katavić B., Nikolić Z., Some Experimental Results of Ruby
Laser Beam Interaction with Neolithic Ceramics from Stubline, Serbia, Lasers in Engineering,
Volume 23, Number 5-6p. 403-412, 2012, IF=0.159, kategorija M23.
2. Zoran Filipović, Radoslav Stojić, Dragoljub Vujić, Zoran Nikolić, The First Implementation of
a Total Flight Test System in Former Yugoslav Flight Test Centre, / 5th International Scientific
Conference on Defansive Technologies, OTEH 2012, Belgrade, (2012), 159 - 165, ISBN 97886-81123-58-4, COBISS.SR-ID 193395212
3. Zoran Nikolić, Ljubinko Janjušević, Vladimir M. Shiljkut, A Possibility of Hybrid Supply of
Autonomous Military Units With Electric Power, / 5th International Scientific Conference on
Defansive Technologies, OTEH 2012, Belgrade, (2012), 278 - 283, ISBN 978-86-81123-58-4,
COBISS.SR-ID 193395212
4. Ljubinko Janjušević, Zlatomir Živanović, Zoran Nikolić, Some Possible Aplications Of Electric
Drives n Military Vehicles, / 5th International Scientific Conference on Defansive
Technologies, OTEH 2012, Belgrade, (2012), 288 - 293, ISBN 978-86-81123-58-4,
COBISS.SR-ID 193395212
5. Zoran Nikolić, Zlatomir Živanović, The Contribution and Prospects of the Technical
Development on Implementation of Electric and Hybrid Vehicles, Chapter 2 in monograph
“New
Generation
of
Electric
Vehicles”,
Croatia,
(2012),
27
–
66,
http://dx.doi.org/10.5772/45641, ISBN 978-953-51-0893-1
75
6. Zlatomir Živanović, Zoran Nikolić, The Application of Electric Drive Technologies in City
Buses, Chapter 6 in monograph “New Generation of Electric Vehicles”, Croatia, (2012), 165 –
203, http://dx.doi.org/10.5772/45641, ISBN 978-953-51-0893-1
Патенти:
1. Поседује техничко решење под називом „Уређај за активну катодну заштиту заварених
металних конструкција и пловних објеката потопљених у речној води од корозије“ аутора
Недељка Крстајића и Зорана Николића. Документација је достављена надлежном
Матичном одбору 13. марта 2012, али је на чекању да се оцени.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Zoran Nikolić, Perspektive i neka iskustva korišćenja fotonaponskog napajanja, Naučni skup
„Alternativni izvori električne energije – potpuno ili djelimično rješenje energetskih problema“,
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 3. 12. 2012. godine, predavanje po pozivu
Учешће на домаћим и међународним стручним скуповима:
1. Зоран Николић, Коришћење соларне енергије на Светој Гори са примером хибридног
напајања манастира Хиландара електричном енергијом (The use of solar energy on Holly
Mount with example of hybrid power supply of Chilandar Monastery), Business Forum,
International Exhibition for solar and renewable energy «Solar & Therm», Нови Сад, 04.06.04.2012., предавање по позиву
Истраживачи сарадници
Мр Бранко Каран
http://www.itn.sanu.ac.rs/karan-lat.htm
Пројекти на којима сарађује:
• Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних
карактеристика, пројекат програма технолошког развоја Министарства за просвету и
науку Србије;
• Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце, пројекат
програма интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства за просвету и
науку Србије.
Области интересовања:
роботика; рачунарска визија; рачунарска интелигенција
Извештај за 2012. годину
Учествовао је у раду на два истраживачка пројекта финансирана од стране Министарства за
просвету и науку Србије. Његов рад на овим пројектима био је фокусиран на развој система
роботске визије и стручно вођење и координацију истраживача ангажованих на
имплементацији и коришћењу техника компјутерске визије.
У оквиру пројекта “Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота
антропоморфних карактеристика” водио је радове на анализи могућности коришћења
комбинованих визуелно-дубинских сензора (као што су Microsoft Kinect и Asus Xtion) у
76
задацима фине роботске манипулације. Ови радови обухватили су мерења тачности и развој
оригиналне калибрационе процедуре за повишење тачности сензора. Истовремено,
ангажовао се на даљем усавршавању раније развијених метода визуелне навигације
коришћењем монокуларне камере. Овај рад резултовао је поред осталог у дефинисању
оригиналног приступа мерењу оријентације камере с високом динамиком кретања.
У оквиру пројекта интегралних и интердисциплинарних истраживања “Развој робота као
средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце” ангажовао се на даљој
функционалној разради и иницијалним тестовима софтвера за обраду визуелне информације
у задацима интеракције између терапијског робота и пацијента. Притом су као основни
задаци издвојени (i) праћење кретања фигуре пацијента уз препознавање и записивање
кретања зглобова и (ii) препознавање и праћење лица пацијента уз препознавање
расположења анализом фацијалних карактеристика. У обе групе задатака направљени су
иницијални тестови који су показали остварљивост изабраног приступа.
Публикације:
1. Марко Шушић, Софија Спасојевић, Бранко Каран, „Аквизиција 3Д података и практична
калибрација Microsoft Kinect камере”, Зборник радова 56. конференције ЕТРАН,
Златибор, 11-14. јуна 2012, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2012.
2. Бранко Каран, „Екстракција и праћење кључних тачака далеке позадине у динамичкој
монокуларној визији“, Зборник радова 9. конференције за дигиталну обраду говора и
слике, Ковачица, 5-6. октобра 2012, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2012, стр. 8083.
3. Branko Karan, “Towards Implementation of Far Background Tracker for Vision-Based Robot
Navigation,” Proc. 13th IEEE Int. Symp. Computational Intelligence and Informatics (CINTI),
Nov. 20-22, 2012, Budapest, IEEE, 2012, pp. 353-358.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. 56. национална конференција ЕТРАН, Златибор, 11-14. јуна 2012, усмена презентација.
2. 9. национална конференција за дигиталну обраду говора и слике, Ковачица, 5-6. октобра
2012, усмена презентација.
3. 13. IEEE Intеrnational Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI),
Nov. 20-22, 2012, Budapest, усмена презентација.
Др Небојша Лабус
http://www.itn.sanu.ac.rs/nebojsalabus.htm
Пројекти на којима сарађује:
172057 ОИ
Области интересовања:
Механичка активација, синтеровање, пресовање.
Извештај за 2012. годину
• Снимање дилатограма
77
1. двостепено синтеровање испресака нанопраха ZnTiO3. Полирање и термално ецовање,
претходно синтерованих узорака истог састава. Рендгеноструктурна анализа
синтерованих узорака у току.
2. снимање дилатограма испресака нанопраха CeO2 у различитим температурским
режимима грејања.
3. снимање дилатограма смеше прахова коридјеритског састава SiO2, Al2O3, MgO, TiO2.
• Увођење система за испитивање процеса термалног загравања у гасовима различитх
атмосфера на уређају за дилатометрију.
• Прикупљање и интерпретација експерименталних резултата за објављивање рада о
пресовању нанопраха ZnTiO3. (Расподела величине честица праха у воденом растовору,
Адсорпција азота испресака и праха, Живина порозиметрија испресака и праха,
Сканирајућа електронска микроскопија испресака SEM и микроскопија међуатомске
интеракције AFM)
• Интерна презентација о дилатометријској методи са насловом «Физичке величине и
процеси које се одређују и прате дилатометријски».
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Испитавање понашања нанопрахова оксидних материјала, посебно код пресовања и
синтеровања нанопраха ZnTiO3. Утицај атмосфере на процес синтеровања и линеарног
коефицијента термичког ширења. Испитивање процеса синтеровања ватросталних
материјала комплексног, али променљивог, састава.
Предвиђене публикације:
“ZnTiO3 ceramic nanopowder microstructure during compaction”
“Density and electrical properties of sintered cordierite-based ceramics as a function of compaction
pressure”
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
Синтеровање субмикронског праха TiO2 компактираног на начин који омогућава редукцију
величине агрегата. Утицај атмосфере код термичког третмана на промену димензија при
процесу синтеровања и промена димензија истог материјала као поликристалног узорка при
накнадном загревању. Испитивање припреме синтерованих узорака за одређивање величине
и облика структуре зрна. Анализа структуре зрна и међу простора између зрна у функцији
промене атмосфере при термичком третману.
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
Утицај органских везива и подмазивача код процеса управљања деагломерацијом честица уз
коришћење растварача у течној фази на честице субмикронских и нанометарских димензија
и њихова организација при одпаравању течне фазе. Утицај ових поступака на процес
пресовања. Нискотемпературски процеси и температурски распореди који одговарају
одстрањивању везива, подмазивача и раставарача. Анализа процеса синтеровања посматрана
на основу података добијених из карактеризације синтерованих узорака.
78
Маја Кузмановић, дипл.физ.хем.-мастер
http://www.itn.sanu.ac.rs/maja_jovic.html
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи III 45004
Области интересовања:
материјали за литијумске батерије, наноматеријали, хидротермална синтеза, сол- гел синтеза.
Извештај за 2012. годину
У току 2012 године била сам на породиљском одсуству.
План за 2013. годину
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
У току 2012 године положила сам два испита са докторских студија
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
У току 2013 године планирам да наставим да наставим са истраживањем у области литијум
јонских батерија у циљу израде докторске дисертације.
Мр Зоран Стојановић, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/zoranstojanovic.html
Пројекти на којима сарађује:
1. „Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физико –
хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“ број пројекта
ИИИ 45004;
2. „Advanced Materials for Biomedical Applications” заједнички истраживачки пројекат
Центра за Биоматеријале Института за биомедицинска истраживања КИСТ у Сеулу,
Република Кореја, и Центра за нове материјале и нанотехнологије Института техничких
наука САНУ;
дизајнирање
вишефункционалних
и
синтерованих
3. „Наноструктурно
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала“ билатерални пројекат
заједно са Институтом „Јожеф Штефан“ у Љубљани у оквиру научне и технолошке
сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период 2012. – 2013.
Области интересовања:
1. Поступци синтезе наночестица металних оксида, племенитих метала, силицијума,
хетероструктурних и хетероморфних наночестица, уопстено проучавање процеса синтезе
наночестица хидротермалним, солвотермалним поступцима, разлагањем на високим
температурама, електоро-хемијским и каталитичким реакцијама;
2. Површинска својства нанокристала, функционализација и дизајнирање површине
нанокристала, коњугација наночестица са биомолекулима и другим једињењима;
79
3. Проучавање особина хетеростурктуних нанокристала и наночестица и њихова употреба у
медицини, као и у другим областима, нпр. конверзија енергије, катализа и сепарациони
процеси.
Извештај за 2012. годину
Протекле године у фокусу мог рада био је развој солвотермалног процеса за синтезу
нанокристала магнетних оксида гвожђа магнетита/магхемита, и протокола за даљу припрему
добијених нанокристала ради њиховог превођења у поларни облик који се може
солубилизовати у води тако да се може примењивати у билошким системима. Из овог рада
први рукопис о синтези и солубилзацији нанокристала је поднет 02. новембра је у часопис
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, и тренутно се налази на рецензији. Овај поступак
синтезе се може применити на велики број једињења поред металних оксида, на металне
системе, сулфиде, селениде и нека органска једињења. Поступак је модификација познате
методе течно – чврсто – раствор, а аналоган је са методама разлагања на високим
температурама у растварачима са високом температуром кључања тако да као и ове методе
може се применити на велики број простих и сложених једињења.
Током мог боравка од 23. септембра до 18. децембра у Лабораторији за нано –
мониторинг у биомедицини (The Biomedical Nano-Monitoring Lab (BnML),
https://sites.google.com/site/nanobiokist/) у оквиру Инстутута за биомедицинска истраживања
Корејског инстутута за науку и технологију (КИСТ), сам као гостујући истраживач сам
наставио рад на синтези магнетних наночестица, затим почео сам и радим синтезе
наночестица злата, затим наночестица силицијума и хетороструктурног димера златомагнетит. Такође примењени су протоколи за солубилзацију мојих нанокристала, честица и
димера тако да су у току истраживања на ћелијама. Мој научни супервизор за време боравка
у Кореји је др Чое ЏонгХун. Из резултата који су добијени за време мог боравка у Кореји
(три месеца) очекујемо још две публикације.
Публикације:
1. Zoran Stojanović; Mojca Otoničar; Jongwook Lee; Magdalena M Stevanović; Mintai P. Hwang;
Kwan Hyi Lee; Jonghoon Choi; Dragan Uskoković, The solvothermal synthesis of magnetic
iron oxide nanocrystals and the preparation of hybrid poly(L-lactide)-polyethyleneimine
magnetic particles, поднет ѕа Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
2. Ignjatović, N., Ajduković, Z., Savić, V., Najman, S., Mihailović, D., Vasiljević, P., Stojanović,
Z., Uskoković, V., Uskoković, D., 2012, "Nanoparticles of cobalt-substituted hydroxyapatite in
regeneration of mandibular osteoporotic bones", Journal of Materials Science: Materials in
Medicine, DOI: 10.1007/s10856-012-4793-1.
3. Lukić, M.J., Veselinović, Lj., Stojanović, Z., Maček-Kržmanc, M., Bračko, I., Škapin, S.D.,
Marković, S. and Uskoković, D. 2012, “Peculiarities in sintering behavior of Ca-deficient
hydroxyapatite
nanopowders”,
Materials
Letters,
vol.
68,
pp.
331-335
(doi:10.1016/j.matlet.2011.10.085)
4. Stanković, A., Stojanović, Z., Veselinović, L., Škapin, S. D., Bračko, I., Marković, S. and
Uskoković, D. 2012, “ZnO micro and nanocrystals with enhanced visible light absorption.”
Materials Science and Engineering: B, vol. 177, no. 13, pp. 1038-1045
(http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.05.013).
Награде и почасти:
Награда за најбољи рад 2011. године у часопису Техника
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. YUCOMAT 2012 Херцег Нови 6. Септембар од 20:00 до 22:00 хотел „Sun Resort“, постер,
назив рада: HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF MAGNETIC NANOPARTICLES AND
80
FABRICATION OF MAGNETIC COMPOSITE PARTICLES USING POLY(L – LACTIDE),
Z. Stojanović, M. Otoničar, S. Marković, D. Uskoković
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- Наставак истраживања процеса синтезе нанокристала и наночестица магнетиних оксида,
хетеростурктурних димера, силицијума и племенитих метала.
- Испитивање својстава наночестица у биолошким системима, испитиванје особина
хетероструктурних димера и полимера.
- Коњугација наночестица са биомолекулима.
Предвиђене публикације:
1. Синтеза магнетног хетеродимера магнетит – злато;
2. Интеракција наночестица магнетита и наночестица злата са ћелијама канцера панкреаса,
дистрибуција наночестица и могућности манипулације као и утицаји честица на ћелије;
3. Синтеза, карактеризација и фотолуминисцентна својства наночестица силицијума
синтетисаних катализованим нагризањем.
4. Примена магнетног хетеродимера у биолошким системима.
5. Усмерен раст наночестица магнетита у солвотермалним условима.
Планирано учешће на скуповима:
1. YUCOMAT 2013.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
Публикација на којој сам први аутор је у склопу моје докторске тезе, као и наредне
публикације где је укључена синтеза и примена синтетисаних нанокристала оксида гвожђа.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
1. Завршетак и одбрана докторске тезе оквирно у јуну 2013. године.
2. Остали циљеви поред овог су да се реализују у потпуности започета истраживања у виду
публикација и патената.
Мр Ана Станковић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/anacelikovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
• Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја број III45004,
„Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи”
Области интересовања:
• Цинк оксид, хидротермално процесирање, механохемијска синтеза, сонохемија, оптичка
својства материјала, антимикробна активност прахова цинк оксида.
Извештај за 2012. годину
81
•
•
Током 2012. године наставила сам са експерименталним радом у оквиру ког сам
испитивала могућности примене различитих метода за синтезу ZnO прахова. Испитиван
је утицај одређене методе на физичко-хемијска својства честица ZnO, нарочито на
различите величине и морфологију честица. У овом сегменту експерименталног рада
посебна пажња била је усмерена на испитивање оптичких својстава честица ZnO у
зависности од њихових димензија и облика (микронске штапићасте форме или
наносферне честице). Поред хидротермалног поступка синтезе, испитиван је још и утицај
сонохемијског процесирања, као и процес синтезе у микроталасном пољу. Посебно је
проучаван утицај енергије унете ултразвучним процесирањем на морфологију и
димензије честица. Добијени резултати показују да у том процесу синтезе није могуће
добити честице микронских димензија, већ само сферичне облике различитих димензија,
у зависности од pH вредности средине, а који су у мањој или већој мери агломерисани.
Честице добијене сонохемијским процесирањем показују јако добра оптичка својства, пре
свега висок проценат апсорпције у видљивој и UV области спектра. Процесом синтезе
прахова ZnО у микроталасном пољу могуће је добити и веома ситне, сферне, наночестице ZnO, дијаметара 20-30 nm, уске расподеле величина, али и микронске
штапићасте структуре. Величина и морфологија синтетисаних честица зависи пре свега
од јачине примењеног микроталасног поља, времена синтезе али и од pH вредности у
реакционом систему. Добијени резултати биће представљени и дискутовани у оквиру
моје докторске дисертације.
За карактеризацију синтетисаних прахова ZnO коришћене су бројне инструменталне
методе као што су: XRD, FE SEM, HR TEM, ICP, UV-VIS.
Публикације:
o A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S. D. Škapin, I. Bračko, S. Marković, D.
Uskoković, "ZnO micro and nanocrystals with enhanced visible light absorption", Materials
Science
and
Engineering
B
177,
13
(2012)
1038-1045,
http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.05.013.
o A. Stanković, S. Dimitrijević, D. Uskoković, "Influence of size scale and morphology on
antibacterial properties of ZnO powders hydrothemally synthesized using different surface
stabilizing agents", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 102 (2013) 21-28,
http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.07.033
o Smilja Marković, Ana Stanković, Ljiljana Veselinović, Zoran Stojanovć, Dragan Uskoković,
"Kreiranje morfologije i veličine čestica ZnO prahova", Tehnika, 5, 2012, 685.
http://www.sits.rs/include/data/docs0374.pdf
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
• У периоду од 3. до 7. септембра 2012. год. учествовала сам на међународној
конференцији YUCOMAT 2012, са радом под називом:
Hydrothermal synthesis of ZnO nanopowders with a tailored particle morphology and
improuved optical characteristics
A. Stanković1, Z. Stojanović1, Lj. Veselinović1, I. Bračko2, S.D. Škapin2, S. Marković and D.
Uskoković1
1
Institute of Technical Science of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia
2
Jožef Štefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Рад је био представљен у оквиру постер секције Advanced Methods in Synthesis and
Processing of Materials, под редним бројем P.S.A.3.
82
•
У периоду од 24. до 28. септембра 2012. год. учествовала сам на међународној
конференцији 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, са радом под називом:
Controlled hydrothermal processing of ZnO powders in the presence of PVP
A. Stanković, Z. Stojanović, Lj. Veselinović, S. Marković and D. Uskoković
Institute of Technical Science of SASA, Belgrade, Serbia
Рад је био представљен у оквиру постер секције Materials Science, под редним бројем H-4P.
•
Eleventh Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Београд, 3.-5.
децембар 2012. године, са радом под називом:
Influence of particle size and morphology of ZnO powders on their optical properties
A. Stanković1, Z. Stojanović1, Lj. Veselinović1, N. Abazović2, S.D. Škapin3, S. Marković1 and
D. Uskoković1
1
Institute of Technical Sciences of SASA, Belgrade, Serbia, 2Institute of Nuclear Science
Vinca, Belgrade, Serbia, 3 Jožef Štefan Institute, Ljubljana, Slovenia
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
• Завршетак експеримената који се односе на испитивање оптичких својстава прахова ZnO.
Писање и одбрана докторске дисертације.
Предвиђене публикације:
• У припреми је рад који се односи на побољшање оптичких својства прахова ZnO
синтетисаних сонохемијским процесрирањем. Планирано је подношење рада у часопис
Ultrasonic Sonochemistry.
Планирано учешће на скуповима:
• Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013, Херцег Нови, 2.-6. Септембар 2013. године.
• Twelfth Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Београд,
децембар 2013. године.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
• Планирам да до краја 2012. год. завршим са експерименталним радом и комплетирам
резултате који ће чинити моју докторску дисертацију.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
• Планирам да током 2013. године одбраним докторску дисертацију.
Сузана Филиповић, дипл.физ.хем.-мастер
http://www.itn.sanu.ac.rs/suzanastevanovic.html
Пројекти на којима сарађује:
ОИ 172057, Министарствo за просвету и науку Републике Србије.
83
Области интересовања:
Синтеровање, керамика, механичка активација, карактеризација материјала.
Извештај за 2012. годину
У 2012. години довршено је испитивање система MgO-TiO2. Подаци добијени мерењем
специфичне површине као и електричних својстава су детаљно изанализирани. Утврђен је
утицај који механичка активација има на поменути систем пре и после синтеровања.
Раманови спектри механички активираних прахова и синтерованих узорака су посебно
обрађени, фитовањем на суму Лоренцових функција. Тиме смо добили значајне резултате
везане за промене које се дешавају у систему током механичког третмана а и током
накнадног процеса синтеровања. Сва испитивања су у оквиру моје докторске дисертације.
Све наведено је урађено до 02.07.2012. од када сам на породиљском боловању.
Публикације:
1. N. Obradović, N. Djordjević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović ″Influence of mechanical activation on sintering od cordierite ceramics in the
presence of Bi2O3 as a functional additive″, Powd. Technol. 218 (2012) 157-161.
2. N. Obradović, S. Filipović, M. Mitrić, V. Pavlović, V. Paunović, D. Kosanović, I. Balać, M. M.
Ristić, ″Influence of mechanical activation on electrical properties of barium-zinc-titanate
ceramics sintered at 1100 oC″, Powder Metallurgy and Metal Ceramics 50:11-12 (2012) 714718.
3. N. Djordjevic, N. Obradovic, S. Filipovic, J. Zivojinovic, M. Mitric, S. Markovic, “Influence of
mechanical activation on the constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system”, Tehnika – Novi
materijali 21 (2012) 3, 329-333.
4. N. G. Djordjevic, N. Obradovic, S. Filipovic, “Electrical properties of mechanochemically
activated cordierite ceramics”, Powder Metallurgy and Metal Ceramics 51:1-2 (2012) 83-86.
5. N. Obradović, A. Terzić, Lj. Pavlović, S. Filipović, V. Pavlović ″Dehydration investigations of
a refractory concrete using DTA method″, J. Therm Anal Calorim, 110 (2012) 37-41.
6. D. Kosanovic, N. Obradovic, J. Zivojinovic, S. Filipovic, A. Maricic, V. Pavlovic, Y. Tang, M.
M. Ristic, “Mechanical-chemical synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3” Science of Sintering 44 (2012) 4755.
7. N. Obradovic, M. V. Nikolic, N. Nikolic, S. Filipovic, M. Mitric, V. Pavlovic, P. M. Nikolic, A.
R. Djordjevic, M. M. Ristic, “Synthesis of barium-zinc-titanate ceramics” Science of Sintering
44 (2012) 65-71.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. Mitrić, S. Marković, ″Influence of
mechanical activation on the constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 system″, The First
Serbian Ceramic Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia,
Program and the book of abstracts, (2012) 7. постер
2. S. Filipović, N. Obradović, M. Šćepanović, V. B. Pavlović, V. Paunović, ″Electrical properties
of sintered magnesium-titanate ceramics″, The First Serbian Ceramic Society Conference
″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts,
(2012) 23. постер
3. N. Obradović, V. P. Pavlović, S. Filipović, D. Kosanović, V. B. Pavlović, ″Kinetics of
mechanically activated TiO2-based oxidesd followed by DTA″, The First Serbian Ceramic
84
Society Conference ″Advanced Ceramics and Application″, Belgrade, Serbia, Program and the
book of abstracts, (2012) 24. постер
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Активно учешће у организовању међународне конференције под називом ″ The First Serbian
Ceramic Society Conference, Advanced Ceramics and Application″, одржане у Београду, мај
2012.
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
За наредну годину планиран је наставак рада на свим горе поменутим системима.
Предвиђене публикације:
1. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", accepted for publishing in Journal of Ceramic Processing
Research
2. S. Filipović, N. Obradović, J. Krstić, M. Šćepanović, V. Pavlović, V. Paunović, M. M. Ristić,
"Structural characterization and electrical properties of sintered magnesium-titanate ceramics",
accepted for publishing in Journal of alloys and compounds.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
Током претходне године успешно сам завршила другу годину докторских студија на
Техничком факултету у Чачку положивши све испите предвиђене планом и програмом.
Наредна школска година ће бити у статусу мировања због породиљског боловања.
Љиљана Веселиновић, дипл.инж.геол.
http://www.itn.sanu.ac.rs/ljiljanakandic.htm
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004
Области интересовања:
Рендгенска дифракција на праху, Рендгенска структурна анализа, Ритвелдова метода,
биоматеријали, перовскитне структуре
Извештај за 2012. годину
На породиљском одсуству од 01.03.2012. године.
Миодраг Лукић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/miodraglukic.html
Пројекти на којима сарађује:
85
1. „Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“, број
пројекта ИИИ45004.
2. Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније "Наноструктурно
дизајнирање вишефункционалних
и
синтерованих
функционалноградијентних
електричних и биолошких материјала".
3. Пројекат „Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized
Systems for Imaging-Guided Drug Delivery“- CMST COST Action TD1004.
Области интересовања:
Биокерамички материјали, синтеровање, синтеза наноматеријала, електричне особине,
композитни материјали, раст кристала, методе карактеризације наноматеријала.
Извештај за 2012. годину
Публикације:
1. M. J. Lukić, L. Veselinović, Z. Stojanović, M. Maček-Kržmanc, I. Bračko, S. D. Škapin, S.
Marković, D. Uskoković, Peculiarities in Sintering Behavior of Ca-Deficient Hydroxyapatite
Nanopowders,” Mater. Lett., 68, 331–5 (2012). (М21)
2. Miodrag J. Lukić, Srečo Davor Škapin, Smilja Marković , Dragan Uskoković, Processing Route
to Fully Dense Nanostructured HAp Bioceramics: From Powder Synthesis to Sintering, J. Am.
Ceram. Soc., 95 [11] 3394–3402 (2012). (М21)
Патенти:
Патентна пријава објављена у Гласнику интелектуалне својине 2012/4: П-72/11, 09.02.2011.,
Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана Веселиновић, Зоран
Стојановић, „Поступак добијања биокерамичких материјала високе густине на бази калцијум
фосфата паралелном оптимизацијом метода синтезе и синтеровања“
Награде и почасти:
14th annual conference Yucomat 2012, 3rd -7th September 2012, Herceg Novi, Montenegro- награда
за најбољи постер.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. M. J. Lukić, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Synergistic effect of hydroxyapatite
nanopowders high crystallinity and nonordered particles boundary regions on low-temperature
sintering, Fourteenth annual conference Yucomat 2012, 3rd -7th September 2012, Herceg Novi,
Montenegro-постерска презентација
2. S. Marković, M. Lukić, Č. Jovalekić, S. D. Škapin, D. Suvorov, D. Uskoković, Sintering effects
on microstructure and dielectric properties of CCTO ceramics, Fourteenth annual conference
Yucomat 2012, 3rd -7th September 2012, Herceg Novi, Montenegro-постерска презентација
3. Miodrag J. Lukić, Smilja Marković, Dragan Uskoković, Influence of grain size reduction from
micro- to nano-level on electrical properties of full dense hydroxyapatite bioceramics, Material
Science and Engineering 2012, 25th – 27th September 2012, Darmstadt, Germany- постерска
презентација
4. Miodrag J. Lukić, Smilja Marković, Srečo Davor Škapin, Dragan Uskoković, Phase and
microstructural evolution during sintering of Zr-doped hydroxyapatite, Joint event of the 11th
Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering and the 1st European Early
Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage, 3rd – 5th December, Belgrade, Serbiaoрална презентација
86
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Као признање досадашњем раду почетком децембра пристигao је позив за рецензију рада
поднетог часопису Biomedical Engineering OnLine (IF 1.405).
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У оквиру пројекта „Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких
и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“,
ИИИ45004, планирано је да се настави рад на што бољем размевању система
хидроксиапатит-цирконијум, како самог процеса синтезе тако и понашања током процеса
синтеровања. Поред тога пажња ће бити усмерена на испитивање утицај микроструктуре
честица на врло различито понашање у процесу синтеровања нанопрахова хидроксиапатита.
Такође, део времена ће бити посвећен систему бифазног калцијум фосфата и испитивању
процеса фазне трансформације калцијум дефицитарног хидроксиапатита. У току овог
пројекта у првој половини наредне године је планирана одбрана докторске дисертације.
У оквиру билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније
"Наноструктурно
дизајнирање
вишефункционалних
и
синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала" планира се добијање
функционалноградијентних материјала на бази система цирконијум – хидрокциапатит, као и
наставак рада на систему калцијум-бакар-титан-оксидне керамике у погледу оптимизације
микроструктурних особина у процесу синтеровања и добијања функционалноградијентних
материјала. Електрично понашање ових материјала биће праћено у широком опсегу
фреквенција и температура.
У оквиру пројекта „Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel
Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery“- CMST COST Action TD1004 планирано
је детаљније упознавање са композитним системима полимер/керамика који се користе у
области биоматеријала, као и први кораци у синтези биоактивних скафолда.
Предвиђене публикације:
1. Synthesis, characterization and biological evaluation of novel zirconium-doped hydroxyapatite
2. Synthesis, phase stability, optical and mechanical properties of zirconium-doped hydroxyapatite
3. Influence of grain size on electrical and mechanical properties of fully dense hydroxyapatite
4. Sintering effects on microstructure and electrical properties of CaCu3Ti4O12 ceramics- submitted
to Ceramic Transactions
Планирано учешће на скуповима:
1. 15th annual conference Yucomat 2013, 2nd – 6th September 2013, Herceg Novi, Montenegro
2. Euromat 2013, 8th – 13th September 2013, Sevilla, Spain
3. 12th Young Researchers Conference in Material Science and Engineering, December, Belgrade,
Serbia
Остала професионална обука:
Боравак у Институту Јожеф Стефан, Љубљана, Словенија, у оквиру билатералног пројекта
између Републике Србије и Републике Словеније "Наноструктурно дизајнирање
вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и биолошких
материјала".
87
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
На изради докторске тезе остварен је кључни напредак који омогућава да се теза и планирана
истраживања успешно заврше. У погледу добијања густих наноструктурних блокова на бази
хидроксиапатита, претходно остварeни резултати су публиковани у водећем часопису о
керамичким материјалима Journal of the American Ceramic Society и представљају напредак у
односу на све досадашње резултате остварене на пољу синтеровања хидроксиапатита без
примене спољашњих поља. У оквиру докторских студија су положена три испита, а један
преостали ће бити завршен у децембру 2012 године, те се тиме стичу услови за писање
докторске дисертације.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
Примарни циљ је одбрана докторске дисертације у првој половини 2013. године, а све остале
планиране активности су наведене у одељку о пројектима.
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
Потребно је што више радити на различитим експерименталним техникама.
Спољни утицаји или ограничења који могу утицати на Ваш планирани рад/циљеве/рокове:
Недостатак финансијских средстава за неометани експериментални рад, као и пропуштање
драгоцених прилика за реализацију постојећих и нових идеја само би штетило даљој
перспективи истраживачког тима.
Ненад Филиповић, мастер физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/nenadfilipovic.html
Изабран у звање 10.10. 2012.
Пројекти на којима сарађује:
Из интегралних и интердисциплинарних истраживања:
ИИИ45004 - Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и
физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи- (20112014)
Учешће у оквиру COST TD1004 акције -Theranostics imaging and therapy: an action to develop
novel nanosized systems for imaging-guided drug delivery-(2012-2015) *(COST-European
Cooperation in Science and Technology)
Области интересовања:
Биодеградибилни полимери, контролисана достава, инкапсулација различитих агеaнаса у
полимерну матрицу и функционализација добијених система, лиофилизација колоидних
система и суспензија, поли(епсилон-капролактон), биоматеријали, нано-селен, in vitro ,ex
vivo, и in vivo испитивања.
Извештај за 2012. годину
Мој истраживачки рад у 2012. год. се може поделити на два дела. У првом делу акценат је
био на унапређивању синтезе нано- и микросфера поли(епсилон-капролактона) и утврђивању
88
параметара који имају пресудни утицај на морфологију и величину добијених честица (тип и
концентрација стабилизатора, температура и метод сушења). Исто тако испитана је и њихова
цитотксичност и биокомпатибилност. Добијени резултати су публиковани у једном
врхунском међународном часопису и презентовани на три конференције од међународног
значаја, док је још један рад у припреми и планирано је његово слање у неки од
међународних часописа. Други део истраживања био је синтеза наночестица селена, као
потенцијалног антиканцерогеног агенса и његова инкапсулација у полимерни матрицу
поли(епсилон-капролактона). За синтезу нано-селена је одабрана метода редукције натријум
селенита помоћу аскорбинске киселине у присуству одговарајућег стабилизатора. Овде је
такође утврђен утицај свих процесирајућих параметара на морфологију и величину
добијених честица (врста и концентрација стабилизатора, однос аскорбинске киселине и
натријум селенита и "рН раствора"). Део резултата добијених из ових истраживања су
презентовани на једној конференцији од међународног значаја и награђени од стране
комисије (најбољи постер). Такође су рађени експерименти инкапсулације добијених
наносфера селена у поли(епсилон-капролактон) уз помоћ хомогенизације са великим бројем
обртаја. Прелиминарни резултати су добри, али је потребна даља карактеризација узорака
која би показала потенцијалне правце унапређивања и модификовања.
Поред горе наведеног испунио сам све обавезе које су предвиђене за прву години докторских
студија и уписао другу годину.
Публикације:
М21 Рад у врхунском међународном часопису:
N. Filipović, M. Stevanović, A. Radulović, V. Pavlović, D. Uskoković, Facile synthesis of poly(εcaprolactone) micro and nanospheres using different types of polyelectrolytes as stabilizers under
ambient and elevated temperature, Composites: Part B: Engineering, (2012), DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.008
Награде и почасти:
Најбољи постер на конференцији Joint Event of the 11th Young Researchers’ Conference:
Materials Science and Engineering and the 1st European Early Stage Researches’ Conference on
Hydrogen Storage, December 3rd-5th, 2012, Belgrade
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима
1. 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry,
September 24-28, 2012, Belgrade - Nenad Filipović, Magdalena Stevanović and Dragan
Uskoković, "Effects of ambient and elevated drying temperature on morphological
characteristics of poly (є-caprolactone) obtained without and with different stabilizers" ,
Volume I (2012), p. 450-452 - poster presentation
2. The fourteenth annual Materials Research Society Conference YUCOMAT, 3-7 2012, Herceg
Novi - Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Petar Stupar, Jana Petković, Metka Filipič,
Dragan Uskoković, "Freeze-drying method to produce a range of PCL particles with tailored
morphological properties", Book of Abstract (2012) 124 - poster presentation
3. Joint Event of the 11th Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering
and the 1st European Early Stage Researches’ Conference on Hydrogen Storage, December
3rd-5th, 2012, Belgrade - Petar Stupar, Magdalena Stevanović, Nenad Filipović, Vladimir
Pavlović, Jana Nunić, Sandra Cundrič, Metka Filipič, Dragan Uskoković, "Effects of different
cryoprotectants on morphology of lyophilized poly(ε-caprolactone) micro- and nanospheres",
Program and the Book of Abstracts, p.104 - poster presentation
89
4. Joint Event of the 11th Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering
and the 1st European Early Stage Researches’ Conference on Hydrogen Storage, December
3rd-5th, 2012, Belgrade - Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Srečo D. Škapin, Ines
Bračko, Dragan P. Uskoković, "Synthesis and characterization of selenium nanoparticles in the
presence of bovine serum albumin or poly (L-glutamic acid) for biomedical application",
Program and the Book of Abstracts, p.105 - poster presentation
5. The second Korean-Serbian workshop, 1.9. 2012, Herceg Novi, oral presentation
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2012. години:
-Рад на апарату за одређивање расподеле честица помоћу дифракције ласерског снопа
"Mastersizer 2000, Malvern Instruments ",
-Рад на лиофилизатору "Аlpha 1-2 LDplus, Christ".
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту :
-завршити истраживања на тему ефикасне инкапсулације наноселена у полимерну матрицу
поли(епсилон-капролактона).
-испитати деградацију добијених система, у одговарајућим медијумима.
-испитати цитотксичност и антиканцерогено дејство добијеног система.
-извршити инкапсулацију магнетних наночестица и наноселена у поли(епсилонкапролактон).
-испитати деградацију, цитотоксичност, антиканцерогено дејство и одзив добијених честица
на спољашње магнетно поље.
Предвиђене публикације:
Nenad Filipović, Magdalena Stevanović et.al. "PGA as stabilizing agent and cryoprotectant in
fabrication of PCL nanoparticles" Article in preparation
Magdalena Stevanović, Nenad Filipović, et. al. "Fabrication of freeze dried selenium nanoparticles
assisted by bovine serum albumine or polyglutamic acid", Article in preparation
Планирано учешће на скуповима:
YUCOMAT 2-6 Септембар 2013, Херцег Нови
STSM (short term scientific mission) COST TD 1004
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
У 2012. години су заокружена истраживања на тему синтезе микро- и наночестица
поли(епсилон-капролактона), као и синтезе наночестица селена. Објављен је један раду
врхунском међународном часопису, други ће бити послат до краја месеца а још један је у
плану за почетак 2013. Такође, бројни добијени резултати су презентовани на три
конференције од међународног значаја. Успешно сам завршио све обавезе из прве и уписао
другу годину докторских студија на Факултету за физичку хемију.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
Инкапсулација и испитивање ефикасности инкапсулације наноселена у микро- и
наночестицама поли(епсилон-капролактона), испитивање деградације добијених система у
одговарајућим медијумима, испитивање цитотксичности и антиканцерогенoг дејства, итд.
90
Такође у следећој години планирам да одслушам и положим испитe по студијском програму
за другу годину докторских студија на Факултету за физичку хемију и упишем трећу годину.
Спољни утицаји или ограничења који могу утицати на Ваш планирани рад/циљеве/рокове:
Сва ограничења која могу утицати на остварење зацртаних циљева се могу сврстати под
једном ставком, а то је финансијска ситуација, јер би недостатак средстава отежао услове
експерименталног рада, отежао могућност напредовања и усавршавања кроз одлазак на неку
од великих међународних конференција и угрозио плаћање школарине за текућу школску
годину.
Јелена Живојиновић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/jelenazivojinovic.html
Пројекти на којима сарађује:
-ОИ172057: “Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала“
Области интересовања:
-Керамички материјали, технологија прахова, синтеровање, кинетика синтеровања,
карактеризација материјала, електрична проводљивост материјала.
Извештај за 2012. Годину
- У 2012-тој години урађена су експериментална истраживања SrTiO3. Почетни прах је
механички активиран на 0, 5, 10, 30, 60, 90 и 120 мин. Млевење је урађено уз помоћ
уређаја марке FRITSCH, pulverisette 7 preimium line а коришћени однос куглица и праха је
био 20:1. Затим је рачуната расподела величине честица (Particle size distribution- PSA)
почетног праха а урађена је и рендгено- структурна анализа (X-ray) ради идентификације
присутних једињења у механички активираним узорцима почетног праха. У оквиру ове
анализе праћено је и да ли долази до формирања нових фаза за дата времена механичке
активације. У циљу карактеризације праха урађена је и диференцијално скенирајућа
калориметриј (DTA) на уређају SHIMADZU DTA- 50. Услови снимања су атмосфера
азота у температурском интервалу од 250C до 12000C са брзином загревања од 100C/min,
при протоку азота од 20 ml/min.
- Рађена је и механичка активација почетних прахова SrTiO3 и BaTiO3, независно један од
другог. Ови почетни прахови су механички активирани на 0, 5, 10 и 20 мин. Млевење је
урађено уз помоћ уређаја марке FRITSCH, pulverisette 5 ( Planetary Ball Mill) где је однос
куглице и праха био 20:1. Затим су израђене таблете за свако време мех. актив. по три,
при чему су услови пресовања били Ф= 8 mm, p= 0,8 t/cm2 и m= 0,3 g. Након пресовања
приступљено је мерењу масе, висине и пречника добијених таблета.
- Као један од система обрађиван је и кордијерит (2MgO*2Al2O3*5SiO2) који је допиран са
TiO2. Кордијерит је добијен мешањем оксида TiO2, MgO, Al2O3 и SiO2. Механичка
активација почетног праха је вршена за времена од 0, 10, 20, 40 и 80 мин., за однос
куглица и праха 40:1. Млевење је урађено уз помоћ уређаја марке FRITSCH, pulverisette 5
( Planetary Ball Mill). Затим су узорци послати на PSA, DTA и X- ray анализу.
Публикације:
91
-
-
-
D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, S. Filipović, A. Maričić, V. Pavlović, Y. Tang, M.
M. Ristić, "Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3", Science of Sintering 44, 1 (2012)
47-55 М23
N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. Mitrić, S. Marković, “Influence of
Mechanical Activation on the Constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 System“, TehnikaNovi materijali 21 (2012) 3 , 329- 333 М52
D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, A. Maričić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović,
M. M. Ristić, " The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3TiO2 System", Science of Sintering 44, 3 (2012) 271-280 М23
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
- N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, J. Živojinović, M. Mitrić, S. Marković, “Influence of
Mechanical Activation on the Constituents of the MgO-Al2O3-SiO2-TiO2 System“, Advanced
Ceramics and Application I- Serbian Ceramic Society, Belgrade May 10- 11, 2012, usmeno
izlaganje
План за 2013. Годину
Циљ истраживања на пројекту:
- испитивање кинетике синтеровања
- изотермско и неизотермско синтеровање
- микроструктурна анализа SrTiO3 праха и керамике
- анализа SrTiO3 праха IC спектроскопијом, Рамановим расејањем и СЕМ микроскопијом
- обрада добијених резултата
Планирано учешће на скуповима:
1. 15th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT 2013,
Herceg Novi, Montenegro, september 2013
2. 12th Young researchers conference MATERIALS SCIENCES AND ENGINEERING ,
December 2013, Belgrade, Serbia
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
- На докторским студијама сам положила 9 (девет) испита и уписала другу годину у
предвиђеном року
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
- Да положим преостала 2 (два) испита у што краћем року, упишем трећу годину
докторских студија и наставим са експериментима за израду докторске диcертације
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
- У договору са руководиоцем пројекта у зависности од плана и програма пројекта за
следећу годину урадиће се и одређене обуке.
92
Иван Дуганџић, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/ivandugandzic.html
Пројекти на којима сарађује:
Пројекат основних истраживања ОИ 170235 „Рационални дизајн и синтеза биолошки
активних и координационих једињења и функционалних материјала релевантних у (био)
нанотехнологији”, Mинистарство просвете и науке Републике Србије
Пројекат мултидисциплинарних истраживања ИИИ 45020 „Материјали редуковане
димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије”, Mинистарство
просвете и науке Републике Србије
Истраживачко развојни пројекат у сарадњи Института техничких наука САНУ и Завода
за израду новчаница и кованог новца, Топчидер
Области интересовања:
Нанотехнологије, наноструктурни материјали, синтеза наноструктурних материјала у
дисперзном систему – аеросолу и поступком хидротермалне методе, савремене методе
карактеризације наноструктурних материјала, површинска модификација
Извештај за 2012. годину
У току 2012 године завршена су истраживања из области контролисане синтезе
наноструктурних честица задатог састава и захтеване површинске структуре применом
методе ниско температурне аеросол синтезe и избором прекурскорског раствора ТiO2
модификоване структуре. Резултати из претходних истраживања публиковани су и
саопштени на конференцијама од међународног значаја.
Такође, добијени резултати настали током истраживања послужили су као основа за даљи
развој наноструктурних материјала и методе синтезе применом колоиднх раствора
наночестица различите морфологије. Са тим циљем започета су истраживања поступка
синтезе наноструктурних материјала применом нискотемпературне аеросол синтезе и
избором прекурсорског колоидног раствора 1Д материјала са структуром титаната. Сви
добијени прахови окарактерисани су са становишта структуре и морфологије. Структурне и
морфолошке карактеристике прахова повезане су са параметрима процеса. Сакупљена је
релевантна литература са којом су упоређени добијени експериментални резултати. У току је
поступак писања рада на основу добијених резултата.
Публикације:
Рад објављен у врхунском међународном часопису (М21)
1. Dugandžić I M, Jovanović D J, Mančić L T, Zheng N, Ahrenkiel S P, Milošević O B, Šaponjić
Z V, Nedeljković J M Surface modification of submicronic TiO2 particles prepared by
ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption 2012 Journal of Nanoparticle Research 14
(10) 1157 (DOI 10.1007/s11051-012-1157-1) (IF 3.287)
2. Dugandžić I M, Lojpur V, Mančić L, Dramićanin M. D, Rabanal M. E, Hashishin T, Tan Z,
Ohara S, Milošević O. B., Aerosol-route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting phosphor particles processing 2013, Advanced Powder Technology, .24 (5), under
revision (IF 1.612)
Cаопштење са међународног скупа штампаног у изводу (М34)
1. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Olivera Milošević, Jovan
Nedeljković, Aerosol-assisted processing of dopamine-TiO2 colloidal solution, The First
93
Serbian Ceramic Society Conference: Advanced Ceramic and Application I, Belgrade, Serbia,
May 10-11, 2012, Program and the Book of Abstracts, p27
2. Lidija Mančić, Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, Surface modified TiO2 particles obtained through aerosol processing of
colloid, NANO 2012, XI International Conference on Nanostructured Materials, August 26-31,
2012, Program and the Book of Abstracts CD, P-116
3. Ivan Dugandžić, Dragana Jovanović, Lidija Mančić, Zoran Šaponjić, Jovan Nedeljković,
Olivera Milošević, The optical properties of dopamine-TiO2 submicronic sized particles, ICOM
2012, The 3rd International conference of the Physics of Optical Materials and Devices,
September 3-6, 2012, Program and the Book of Abstracts, p23
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима (навести назив догађаја, време и
место, начин презентације):
1. „The First Serbian Ceramic Society Conference: Advanced Ceramic and Application I”, Maj
10-11, 2012 Београд, Србија – постерска презентација
2. „The 3rd International conference of the Physics of Optical Materials and Devices”, Септембар
3-6, 2012, Београд, Србија – постерска презентација
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2012. години:
Развијена је метода синтезе колодиног раствора 1Д честица са структуром титаната;
Структурна карактеризација честица на бази титаната; Раманска спектроскопија честица са
структуром титаната; Метода структурног утачњавања у програму Топас.
Синтеза 3Д наноструктурних материјала, Раманска спектроскопија
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
Обавезе под уговором о реализацији истраживачко развојног пројекта са заводом за израду
новчаница и кованог новца, Топчидер
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Од истраживања на пројекту очекујем да пружим допринос новим сазнањима из области
синтезе наноструктурних материјала методом у дисперзном систему аеросолу,
карактеризацији добијених материјала, тако и развоју саме методе применом колоидних
прекурсорских раствора. Још један циљ у 2013 години представља пручавање феномена
преноса у дисперзном систему у оквиру процеса синтезе.
Предвиђене публикације:
Dugandžić I M, Jovanović D J, Mančić L T, Milošević O B, Šaponjić Z V, Nedeljković J M
„Submicron sized dopamine-TiO2 particles obtained by low temperature aerosol synthesis for
visible-light absorption” Journal of Nanoparticle Research , Submitted
Планирано учешће на скуповима:
„EUROMAT 2013: European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Process”, 8-13
September, Sevilla
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
94
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
У току припреме извештаја, 16.11.2012. године, предат је материјал за Пријаву теме за
израду докторске дисертације са предлогом наслова „СТРУКТУРНЕ, МОРФОЛОШКЕ И
ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХИБРИДНИХ НАНО ЧЕСТИЦА ТИТАН(IV)
ОКСИДА ДОБИЈЕНИХ МЕТОДОМ НИСКО ТЕМПЕРАТУРНЕ АЕРОСОЛ СИНТЕЗЕ” у
склопу ког се налази и предлог комисије за извештај о прихватању теме докторске
дисертације у саставу: Проф. Грбавчић,ТМФ, Проф. Милошевић, научни саветник, ИТН
САНУ, Проф. Раић, ТМФ, Др Недељковић, научни саветник, Институт Винча, Др Јовановић,
научни саветник. Такође у предатом материјалу дефинисани су предмет и циљ, полазне
хипотезе, методе истраживања као и очекивани научни допринос.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
Наставак истраживања у области синтезе и карактеризације наноструктурних честица
избором прекурсорског раствора колоидних 3Д наночестица титанатне структуре. Одбрана
предложене докторске тезе, очекује се у другој половини 2013 године. Такође, очекује се да
ће резултати добијени из текућих истраживања бити вредновани у часописима од
међународног значаја.
Истраживачи приправници
Дарко Косановић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/darkokosanovic.html
Пројекти на којима сарађује:
- ОИ172057:"Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала"
Области интересовања:
- Синтеровање, кинетика синтеровања, керамика, карактеризација материјала, електрична
проводљивост материјала
Извештај за 2012. годину
У 2012-тој години рађена су експериментална истраживања BaSrTiO3. Проучаван је утицај
механичке активације на процес формирања Ba0,77Sr0,23TiO3 (BST) керамике. Метода
механичке активације обезбеђује добру хомогености прахова, доводи до снижења
температуре калцинације и омогућава синтезу BST керамика дефинисаног фазног састава.
Неактивирана и механички активирана смеша у температуском интервалу 5, 10, 20, 40, 80 и
120 минута у високо-енергетском планетарном млину RETSCH ( Planetary ball mill Type PM
400), а однос праха-куглице је био 1:20. У оквиру истраживања рађена је рендгеноструктурна анализа на основу које сам пратио при којим временима активације долази до
формирања баријум-титаната као и нове фазе Ba0,77Sr0,23TiO3. Такође, на основу
дифрактограма прахова механички активираних на 0, 5, 10, 20, 40, 80 и 120 минута
испитивао сам утицај механичке активације на просечну димензију кристалита, величину
микронапрезања и минималну густину дислокација. За проучавање морфологије полазних
BST прахова користио сам методу скенирајуће електронске микроскопије (SEM). Обрадом
снимљених микрографија одређена је просечна величина честица или агломерата, као и
средња величина и расподела величина честица у BST праховима.
95
Узорке сам пресовао на P =4 t/cm2 = 392 MPa а затим синтеровао у температурском
интервалу од 1100-1400 oC два сата у атмосфери ваздуха. Утицај механичке активације на
фазни састав и кристалну структуру синтерованих узорака је анализиран помоћу рендгенске
дифракције, док је ефекат активације и процеса синтеровања на микроструктуру испитиван
скенирајућом електронском микроскопијом. Утврђено је да је температура од 1100 oC била
исувише ниска да се подстакне завршна фаза синтеровања за овај систем. Електрична
мерења су спроведена за најгушће керамике синтероване на 1400 oC два сата.
Публикације:
- N. Obradović, N. Đorđević, S. Filipović, N. Nikolić, D. Kosanović, M. Mitrić, S. Marković, V.
Pavlović, "Influence of Mechanochemical Activation on the Sintering of Cordierite Ceramics in
the Presence of Bi2O3 as a Functional Additive", Powder Technology, Vol. 218 (2012) p. 157161 М21
- N. Obradović, S. Filipović, M. Mitrić, V. Pavlović, V. Paunović, D. Kosanović, I. Balac, M.
Ristić, "Influence of mechanical activation on electrical properties of barium–zinc–titanate
ceramics sintered at 1100 °C", Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 11-12 (2012)714–
718 М23
- D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, S. Filipović, A. Maričić, V. Pavlović, Y. Tang, M.
M. Ristić, "Mechanical-Chemical Synthesis Ba0.77Sr0.23TiO3", Science of Sintering 44, 1 (2012)
47-55 М23
- D. Kosanović, N. Obradović, J. Živojinović, A. Maričić, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M.
Ristić, " The Influence of Mechanical Activation on Sintering Process of BaCO3-SrCO3-TiO2
System", Science of Sintering 44, 3 (2012) 271-280 М23
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
- Advanced Ceramics and Application I - Serbian Ceramic Society, Belgrade May 10-11, 2012,
posters
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У оквиру пројекта планирана су следећа истраживања:
-Синтеза материјала BaSrTiO3 и SrTiO3
- испитивање кинетике синтеровања,
- изотермско и неизотермско синтеровање,
- микроструктурна анализа BaSrTiO3 и SrTiO3 прахова и керамике,
- рендгеноструктурна анализа,
- анализа BaSrTiO3 и SrTiO3 прахова и керамике на спектрофотометру
- обрада свих до сада добијених резултата
Предвиђене публикације:
- S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system"
Планирано учешће на скуповима:
1. 15th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT 2013,
Herceg Novi, Montenegro, september 2013
2. IV International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME 2013,
Herceg Novi, Montenegro, August - September, 2013.
96
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
- На докторским студијама сам положио све испите и одрадио све експерименате
- Радио сам на изради докторске дисертације
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
- Одбрана докторске дисертације
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
-У договору са руководиоцем пројекта у зависности од плана и програма пројекта за следећу
годину урадиће се и одређене обуке.
Милош Миловић, мастер физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/milosmilovic.html
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Области интересовања: катодни системи за литијум-јонске батерије, електрохемија, наука о
материјалима
Извештај за 2012. годину
Основна активност у протеклој години била је синтеза прахова на бази фосфо-оливина
(LiFePO4) и литијум-гвожђе-ортосиликата (Li2FeSiO4). Ови материјали привлаче пажњу
научника широм света као главни кандидати за катодне материјале у наредној генерацији
литијум-јонских батерија. Ови материјали, међутим, пате од одређених својствених
недостатака (попут ниске електронске и јонске проводљивости) који ограничавају њихову
примену. Циљ нашег истраживања је синтеза и унапређење ових катодних система.
Наночестични LiFePO4 синтетисан је као композит LiFePO4/C методом брзе
кристализације (на повишеној температури) у органској матрици. Улога угљеника је да
повећа електрични контакт међу честицама активног материјала и тако допринесе бољој
електричној проводљивости. Вршена је рендгеноструктурна анализа праха, затим
испитивања галваностатским циклирањем и електронском микроскопијом. Делови овог
истраживања представљени су у виду постера на конференцији YUCOMAT 2012 (видети
публикацију [1]) као и конференцији “The Eleventh Young Researchers Conference Material
Science and Engineering” [4]. Комплетни резултати овог истраживања послати су једном
међународном часопису.
LiFePO4/C допиран флуором синтетисан је методом копреципитације. Вршена је
рендгеноструктурна анализа праха и утврђено је да се флуор преферентно допирана на О2
место кристалне решетке оливина. Прах је електрохемијски стабилан, чак и при високим
струјама пуњења/пражњења. Прелиминарни резултати овог истраживања представљени су
на конференцији PHYSICAL CHEMISTRY 2012 као саопштење штампано у целини [2]. У
припреми је текст који ће бити послат за публиковање у часопис.
97
Синтеза Li2FeSiO4/C изведена је сол-гел методом уз помоћ лимунске киселине.
Испитиван је састав, структура, морфологија и електрохемијско понашање добијеног праха.
Приликом синтезе, осим жељеног једињења у композиту, као нечистоћа добијено је метално
гвожђе (Fe). Истраживања су у току. Главни циљ – добијање Li2FeSiO4 у чистој фази.
Добијени резултати представљени су у виду постер презентације на конференцији
YUCOMAT 2012 [3].
Публикације:
1. D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, D. Uskoković, SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF LiFePO4/C COMPOSITE OBTAINED BY CELLULOSE
TEMPLATE, Fourteenth Annual Conference - YUCOMAT 2012, , PROGRAM AND THE
BOOK OF ABSTRACTS, p. 76, HERCEG NOVI, MONTENEGRO, 2012
2. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, Synthesis and structural properties
of F-doped LiFePO4/C Composite, 11th International Conference on Fundamental and Applied
Aspects of Physical Chemistry-PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Proceedings Volume I, p. 441443, Belgrade, Serbia, 2012
3. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, D. Uskoković, SYNTHESIS AND
CHARACTERIZATION OF Li2FeSiO4/C COMPOSITE, Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, PROGRAM AND THE BOOK OF ABSTRACTS, p. 77,
HERCEG NOVI, MONTENEGRO, 2012
4. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, M. Vukomanović, D. Uskoković, NEW FACILE
SYNTHESIS ROUTE FOR OBTAINING PHASE PURE LiFePO4/C COMPOSITE, THE
ELEVENTH YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE MATERIALS SCIENCE AND
ENGINEERING, PROGRAM AND THE BOOK OF ABSTRACTS, p. 102, Belgrade, Serbia,
2012
Награде и почасти:
Добитиник награде “Студент генерације” Факултета за физичку хемију коју додељује
Универзитет у Београду.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
• Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7 септембар, Херцег Нови, Црна Гора,
постер презентација
• 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
PHYSICAL CHEMISTRY 2012, 24-28 септембар, Београд, Србија, постер презентација
• The Eleventh Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, 3-5
децембар, Београд, Србија, постер презентација
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2012. години:
рендгеноструктурна анализа, галваностатско циклирање
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, Conference Technical Committee
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
98
Наставак истраживања на катодним материјалима за литијумске батерије типа оливина и
ортосиликата.
Предвиђене публикације:
• Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Miloš Milović, Bojan Jokić, Dragan Uskoković, Ultra fast
synthesis of LiFePO4/C composites by using filter paper as a template, поднесено у Solid State
Ionics
• Crystal structure and electrochemical performances of F-doped LiFePO4 чланак у припреми
• Synthesis and characterization of Li2FeSiO4/C powders
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
Завршена прва година докторских студија на Факултету за физичку хемију у оквиру које су
положена два испита: Физичка хемија наноматеријала и Нове физичкохемијске методе, са
просечном оценом 10,00. Уписана друга година докторских студија на истом факултету. У
припреми је један текст, тзв. предлог докторског рада (eng. PhD Proposal), који ће дати
свеобухватан и детаљан преглед проблематике везане за литијумске катодне системе (пре
свега LiFePO4) као и могуће путеве за њихово решавање.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље (кратки опис и пројектовани рокови):
У наредној години циљ је да се заврши друга година докторских студија у оквиру које треба
положити четири испита. Циљ је да се то обави до октобра-новембра 2013. До завршетка
наредне године циљ је да се у међународном часопису објави бар једна од две публикације
који су потребне за докторат.
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
Потребно је наставити истраживања на пољу синтезе чисте фазе ортосиликата Li2FeSiO4.
Потребно је наставити истраживања на пољу унапређења радних перформанси фосфооливина LiFePO4 путем смањења величине честица и путем допирања.
Зорка Ђурић, мастер инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/zorka_djuric.html
Пројекти на којима сарађује:
ИИИ45007 <<0-3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима
енергије: синтеза, карактеризација и процесирање>>
Области интересовања:
Нанотехнологија, нови
материјала
материјали,
полупроводници,
синтеровање,
карактеризација
Извештај за 2012. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2012. године:
Дванаестог априла 2012.те почела сам са радом у Институту. Након упознавања са
проблематиком која се тиче полупроводника, започела сам са радом испитивања синтезе
олово-телурида допираног са Yb+ Mn и Cu, методом Бриџмана. Оптичке особине
99
(трансмисија и рефлексија монохроматске светлости у инфрацрвеној и далекој инфрацрвеној
области ) одређене су у Солуну. Ради одређивања параметара структуре, расподеле допанта и
стехиометријског састава, узорци су окарактерисани Скенирајућом Електронском
Микроскопијом (СЕМ), Електронском Дисперзионом Микроскопијом (ЕДС) и Дифракцијом
X- зрака (XРД). Транспортна својства су одређена Холовом методом. Поред ових материјала
радила сам заједно са Мариa Весном Николић и Обрадом Алексић на карактеризацији
дебелослојних пасти Fe2O3 допираних са TiO2.
Публикације:
1. O. S. Aleksic, M. V. Nikolic, M. D. Lukovic, N. Nikolic, B. Radojcic, M. Radovanovic, Z. Z.
Djuric, M. Mitric, P. M. Nikolic, Preparation and characterization of Cu and Zn modified nickel
manganite NTC powders and thick film thermistors, accepted for publication, Mater Sci. Eng. B
(M22) http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.11.003
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У наредној години ће се испитати могућности синтезе монокристалних и наноструктурних
халкогенида као потенцијалних материјала за израду оптоелектронских направа.
Наставак рада у оквиру СЕМ-ЕДС и фотоакустичних анализа дебелих слојева Fe2O3
допираних са TiO2.
Предвиђене публикације:
1. P. M. Nikolic, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, Z. Z. Djuric, E. Pavlidou, S. Vujatovic, V.
Blagojevic, O. S. Aleksic, M. V. Nikolic, Far infrared reflectivity spectra of lead-telluride doped
with Mn and Yb, submitted to Optoelectronics and Advanced materials – Rapid
Communications
Планирано учешће на скуповима:
1. Twelfth Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Београд,
Децембар 2013. године
Остала професионална обука:
У договору са руководиоцем пројекта у току следеће године наставиће се обука за рад на
рендгену, Скенирајућем Електронском Микроскопу, Трансмисионом Електронском
Микроскопу и на Електронском Дисперзионом Микроскопу.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
Поред започетих експеримената везано за израду докторске тезе, положила сам све испите
предвиђене планом и програмом за прву годину и успешно уписала другу годину.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
Синтеза наноструктурних халкогенида и дебелослојних пасти. Добијене материјале је
неопходно окарактерисати микроскопским техникама, а затим испитати и њихове оптичке и
транспортне особине.
100
Адриана Пелеш, дипл.физ.
http://www.itn.sanu.ac.rs/adriana_peles.html
Пројекти на којима сарађује:
ОИ 172057, Министарство за просвету и науку Републике Србије
Области интересовања:
Математичке анализе у области материјала, диелектрична својства керамика, методе
карактеризације материјала, механичка активација, нумеричке методе.
Извештај за 2012. годину
У протеклој години сам радила на следећим задацима:
један од њих је кордијерит, анализа диелектричних својстава синтерованог кордијерита.
Радила сам са ZnO, који сам прво механички активирала током четири различита времена.
Потом је урађена карактеризација тих прахова (рендгенска дифракција, скенирајућа
електронска микроскопија). Такође сам се бавила математичким прорачунима и нумеричким
методама.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Конференција младих истраживача, Београд, 3 – 5 децембар 2012. год.
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2012. години:
Нове области и техничке стручности које сам савладала везане су за моју докторску тезу и
потребама за пројекат на којем сам запослена.
План за 2013. годину
Циљ истраживања на пројекту:
За наредну годину планиран је наставак рада на горе поменутим системима, прављење
полимерних композита са додатком механички активираног ZnO. Након тога уследиће
карактеризација добијених композита.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2012. године:
У току је експериментални рад у вези са докторском тезом, као и испуњавање обавеза на
факултету. Упознавање са техникама потребних за рад на пројекту и докторату.
Циљеви будућег рада у 2013. години и даље:
За наредну годину праниран је наставак рада на горе поменутим системима и докторској
тези, као и полагање испита на докторским студијама.
Весна Лојпур, истраживач сарадник
Запослена у Институту у периоду од 1.11.2009. до 30.09.2012.
101
Пројекти на којима је сарађивала:
Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала , релевантних у (био) нанотехнологији“.
Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“.
Истраживачко-развојни пројекат iz oblasti sinteze i karakterizacije funkcionanih nanomaterijala
Области интересовања:
Синтеза и карактеризација наноструктурних материјала добијених методом спреј пиролизе и
хидротермалном методом, опто-електронски материјали, упконвертори
Публикације:
У часописима
М21
1. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Maria Eugenia Rabanal and Olivera Milosevic, Synthesis of fine
YAP:Ce phosphor particles via aerosol route, European Journal of Inorganic Chemistry, 16,
2012, 2716-2724
2. Vesna Lojpur; Marko Nikolic; Lidija Mancic; Olivera Milosevic, Miroslav Dramicanin, Upconversion luminescence in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3 :Yb3+ fine powders obtained
through aerosol decomposition, Optical Materials, Volume 35, Issue 1, November 2012, Pages
38-44
M22
1. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z. Tan; S.
Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting
phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, submitted
2. V Lojpur, M G Nikolić, M D Dramićanin, L Mančić, O Milošević, The low temperature effects
on up-conversion emission of Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3, Physica scripta, submitted
Са конференција
M32
1. Lidija Mancic, Vesna Lojpur, Bojan Marinkovic, Maria E. Rabanal, Miroslav Dramicanin and
Olivera Milosevic, Hydrothermal synthesis of nanostructured rare earth oxide – based
phosphors. The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and Devices, 3rd
– 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference, Book of Abstarcts, 8
M34
1. Lojpur, M. Nikolic, L. Mancic, M.D. Dramicanin, O. Milosevic, Up-conversion luminescence
in Ho3+ and Tm3+ co-doped Y2O3 :Yb3+ fine powders, The First Serbian Ceramic Society
Conference, Advanced Ceramic and Application, Program and the Book of Abstracts, May, 1011th, 2012, Belgrade, pp.26
2. L.Mancic, V. Lojpur, P.Vulic, M.E. Rabanal, M. Dramicanin, O. Milosevic, STRUCTURAL,
MORPHOLOGICAL AND UP-CONVERTING LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF
NANOCRYSTALLINE Y2O3:Yb/Er POWDERS, NANO 2012, NANO 2012 Conference,
Rhodes, August 26th to 31st, 2012, Book of Abstracts CD
3. V. Lojpur, M. Nikolic, M.D. Dramicanin, L. Mancic, O. Milosevic, Low temperature effects on
up-conversion emission of Er3+/Yb3+ codoped Y2O3, The 3rd International Conference on the
Physics of Optical materials and Devices, 3rd – 6th September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM
2012 Conference, Book of Abstracts, 153
4. Vesna Lojpur, Marko Nikolić, Mina Medić, Lidija Mančić, Olivera Milošević, Miroslav D.
Dramićanin, Low temperature sensitivity of upconversion emission in Y2O3:Yb,Tm and
102
Y2O3:Yb,Ho powders, 2nd International Conference on Optical, Electronic and Electrical
Materials,OEEM 201, 5-7 August 2012, Shanghai, China, Book of Abstracts, 90
5. L.Mancic, V. Lojpur, M.Rabanal, M. Dramicanin,O. Milosevic, Up-converting characteristics
of Y2O3:Yb/Er nanocrystalline powders obtained through spray pyrolysis, NANOBELGRADE
CONFERENCE 2012 , SEPTEMBER 26-28, 2012 BELGRADE, SERBIA,
6. Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Maria Eugenia Rabanal, Miroslav Dramicanin, Olivera Milosevic,
Uticaj termičkog žarenja na strukturne, morfološke i optičke karakteristike Y2O3:Er, Yb
dobijenih sprej pirolizom, Peta radionica fotonike, Kopaonik, 10-14.03. 2012
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Peta radionica fotonike, Kopaonik, 10-14.03. 2012
2. The First Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramic and Application, Program
and the Book of Abstracts, May, 10-11th, 2012, Belgrade (постер)
3. 2nd International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials,OEEM 201, 5-7
August 2012, Shanghai, China (постер)
4. The 3rd International Conference on the Physics of Optical materials and Devices, 3rd – 6th
September 2012, Belgrade, Serbia, ICOM 2012 Conference (постер)
103
V – БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ
НАБАВКА
Трошкови набавке публикација за потребе Библиотеке нису предвиђени буџетом
Института, тако да се фонд попуњава искључиво захваљујући поклонима, размени и
погодностима које пружају издавачи.
Током 2011. године набављенa су четири нова часописа (33 свеске) и 16 свезака часописа
који су и раније стизали у Институт по различитим основама. Институт је добио мањи број
књига (област: архитектура) од породице Несторовић-Цакић, а др Миодраг Здујић поклонио
је 29 свезака часописа Journal of the Japan Society of Powders and Metallurgy.
Захваљујући промотивној акцији издавача John Wiley & Sons Институт је добио
временски ограничену гратис претплату на следеће нове часописе:
• Advanced Healthcare Materials (ISSN 2192-2640) – за 2011. годину, електронска и
штампана верзија;
• Advanced Energy Materials (ISSN: 1614-6832), за 2012. годину;
• Asian Journal of Organic Chemistry (ISSN 2193-5807) за 2012. годину.
ИЗРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Током 2012. године обрађен је део фонда часописа (сигнатуре П 136–185, 141 свеска;
сигнатуре П 1–135, 12 свезака; сигнатуре ПН 18–42, 62 свеске; ПН 1–18, 13 свезака; укупно
228 свезака). У каталог су унесени и подаци о четири монографска издања Института (12
примерака), четири новонабављене монографске публикације и 57 монографских
публикација поклоњених током 2011. и 2012. године (64 примерка).
Укупна вредност обрађеног дела фонда на дан 31. 12. 2012. износи 1.550.132,40 динара.
Обрађени део фонда на дан 31. децембра 2012. обухвата: 112 примерака новонабављених
монографских публикација (100 наслова), 190 свезака новонабављених серијских
публикација (42 наслова), 360 примерака монографских публикација издања Института
техничких наука САНУ (104 наслова) и 3789 свезака (185 наслова) серијских публикација
затечених у тренутку регистрације или поклоњених Библиотеци непосредно након
регистрације.
Због продора воде изазваног наглим топљењем снега на крову зграде САНУ 14. 2. 2012.
године, залихе књига и часописа расположивих за продају и размену исељене су из
просторије 460, која од маја 2010. године служи и као магацин за издања Института
техничких наука САНУ и стару пројектну документацију, 14. и 24. 2. 2012. Након исељења,
материјал је био привремено смештен у ходнику испред поменуте просторије, с обзиром да
директор Института није прихватио предлог да се исељени материјал смести у просторију
457. У мају 2012. године, део документације враћен је у собу 460, а сав остали материјал
склоњен је 1. 10. 2012. на усмени налог директора Института, издат на захтев руководиоца
Службе за техничко и инвестиционо одржавање САНУ. Том приликом урађен је нови попис
публикација расположивих за продају и размену, који је показао да је у поплави оштећено 36
књига и седам свезака часописа, као и да су током периода када је материјал стајао на
ходнику нестале 154 књиге и 24 свеске часописа. О томе је сачињена службена белешка бр.
393/1 од 3. октобра 2012.
РАД СА КОРИСНИЦИМА, УСЛУГЕ
Захтеви које су корисници постављали током 2012. године најчешће су били везани за:
104
•
•
•
•
•
•
проналажење публикација које нису доступне посредством расположивих електронских
сервиса;
сложена претраживања база података и идентификација релевантних публикација у вези
са одређеном темом или облашћу;
помоћ приликом припреме радова за објављивање (лекторисање енглеског текста,
провера исправности цитираних референци у CrossRef систему, припрема графичких
прилога у складу са прописаним стандардима);
помоћ приликом слања радова у редакције часописа посредством електронских
формулара;
израда извештаја о цитираности;
информације о квалитету часописа.
Корисници су електронском поштом редовно информисани о новим радовима из
њихових области, као и о новим алатима и сервисима. Организована је индивидуална обука
за нове сараднике Института (теме: академски сервиси, претраживање база пуног текста и
индексних база, цитатни стилови, библиографски алати, стандарди које треба поштовати
приликом писања научних радова). Подаци о публикацијама у оквиру Researcher ID профила
за све истраживаче запослене у Институту редовно су ажурирани и интервалу од два месеца,
а по потреби и чешће.
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ
Библиотека ИТН САНУ је депозитна библиотека за радове сарадника Института. Пракса
да се у библиотеци ажурно прикупљају публикације сарадника Института у електронској
форми уведена је 2007. године, након оснивања библиотеке. До краја 2011. године
прикупљене су у електронској форми или дигитализоване све публикације објављене од
2007. до 2011, а током 2012. и све публикације из 2012. и готово све публикације (изузев
неколико радова чије копије ни аутори нису имали) објављене током 2005. и 2006. године.
САРАДЊА СА АКАДЕМСКИМ СЕРВИСИМА КОБСОН, SCOPUS И WEB OF KNOWLEDGE
Током 2012. године Кобсону је упућен 41 захтев да се исправе подаци о радовима
сарадника Института у бази података Наши у WoS, a тиму за техничку подршку академског
сервиса Scopus упућено је 28 таквих захтева. Захтеви су првенствено били везани за спајање
више ауторских профила који се односе на исту особу или исправљање грешака до којих је
дошло због погрешног приписивања радова другим ауторима. Сервису Web of Science је
упућено 12 захтева да се исправе подаци о погрешно цитираним референцама. Најважнији
резулат ових интервенција је знатно лакша идентификација аутора, па самим тим и бољи
увид у њихову продукцију и податке о цитираности.
САРАДЊА СЕ СЕРВИСОМ ГУГЛ КЊИГЕ
Почетком децембра 2012. године у сервису Гугл књиге појавило се још једно издање
Института: The Joint Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and
Engineering and The First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage:
Program and the Book of Abstracts. Статистике посећености показују да су корисници сервиса
Гугл књиге током 2012. године остварили 16.329 посета (у просеку 44,6 посета дневно)
публикацијама Института, прегледавши укупно 174.003 стране (у просеку 475,4 страна
дневно). Највећу посећеност бележи монографија Биоматеријали: 8471 посета и 129.945
прегледаних страна.
Отворени приступ
Институт техничких наука САНУ још увек је једина институција у Србији која своја
монографска издања представља кроз програм Гугл књиге. У овом тренутку, од 23
105
монографије укључене у овај програм, 19 (11 на енглеском, а осам на српском језику) је
доступно у режиму отвореног приступа са могућношћу преузимања. Могућности Гугл књига
као платформе отвореног приступа представљене су на XI међународној научној
конференцији „Отворен приступ знању у библиотекама“ (Народна библиотека, 26. октобар
2012) у излагању библиотекара Института, Милице Шевкушић, под насловом Партнерски
програм Гугл књиге као платформа отвореног приступа у научним библиотекама
(http://www.itn.sanu.ac.rs/images/BDS-261012.pps). Предности Гугл књига у односу на друге
канале отвореног приступа, које почивају на детаљном индексирању садржаја и интеграцији
термина из публикација у индекс Гугловог претраживача, те на могућности претраживања
пуног текста и лакој налажљивост књига у Гугловом општем претраживачу, илустроване су
анализом посећености 18 публикација достпуних у форми пуног текста на сајту Института и
на Гугл књигама. Анализа која је урађена за период од првих осам месеци 2012. године
показује да је број посета монографијама на Гугл књигама био знатно већи него број посета
истим књигама на сајту Института: 649 посета на сајту Института наспрам 3857 на Гугл
књигама. У просеку, свака од ових књига на сајту Института посећена је 4,51, а на Гугл
књигама 26,78 пута током једног месеца. Током периода од осам месеци корисници сервиса
Гугл књиге прегледали су укупно 20.820 страна из ових књига, што је у просеку 144,58
страна месечно по књизи, односно 5,4 страна по посети. Закључак анализе је да програм Гугл
књиге, који је превасходно замишљен као бесплатна маркетиншка алатка, малим
некомерцијалним издавачима може да послужи као платформа за објављивање
монографских публикација у режиму отвореног приступа.
САРАДЊА СА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА
Имајући у виду да је делатност библиотека научноистраживачких установа по много
чему специфична, а да се исте налазе у врло неповољном положају, који, пре свега,
проистиче из начина финасирања научноистраживачке делатности у Србији, покренута је
иницијатива да се при Заједници института Србије оснује секција библиотекара и
књижничара запослених у научноистраживачким институтима, а са циљем да се омогући
умрежавање институтских библиотека, ефикаснија и интензивнија размена информација,
усвајање заједничких стандарда, успешнија организација рада и решавање заједничких
проблема. Иницијативу, коју је подржало двадесетак колега из петнаестак инстиута, а
покренули су библиотекари Етнографског института САНУ, Института друштвених наука,
Института за филозофију и друштвену теорију и Института техничких наука САНУ,
Председништво Заједнице института Србије једногласно је подржало на седници одржаној
19. октобра 2012. године. На истој седници је одлучено да др Магдалена Стевановић, виши
научни сарадник Института техничких наука САНУ, у име Председништва ЗИС-а прати ради
рад ове секције. Конститутивна седница Секције одржана је 27. 11. 2012. године.
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТИТУТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
Током 2011. године списак научних радова које су сарадници Института објавили у
реномираним стручним страним и домаћим часописима који се индексирају у сервисима Web
of Science и Scopus редовно је ажуриран (странице: www.itn.sanu.ac.rs/bibliografija-clanci.html,
www.itn.sanu.ac.rs/bibliography-papers.html), а личне странице сарадника на сајту Института
допуњаване су библиографским и, на захтев сарадника, другим подацима. Информације о
новим публикацијама сарадника ИТН САНУ стижу у библиотеку електронском поштом
путем аутоматизованих обавештења са сервиса Web of Science и Scopus истога дана када се у
поменутим базама појави нови запис који одговара задатим критеријумима тзв. сачуваног
претраживања, а онда се ови подаци у најкраћем могућем року постављају на сајт Института.
Списак публикација на страници Публикације – Чланци допуњен је током 2012. године са 51
новом публикацијом (40 из 2012. и 11 које као датум објављивања носе 2013. годину; а две
публикације из 2012. године унесене су на листу током 2011). Списак радова са највећим
бројем цитата ажуриран је у више наврата.
106
Галерија постера допуњена је са 12 нових постера. Енглеска верзија ове стране налази се,
са 660 посета, на деветом, а српска, са 597 посета, на 11. месту на листи најпосећенијих
страна. Поред тога, на листи страна преко којих су корисници најчешће улазили на интернет
презентацију Института, енглеска верзија ове странице налази се на четвртом месту.
У одељку О нама додата је страница на којој се могу наћи закони, као и подзаконска и
друга акта везана за научноистраживачку, издавачку и библиотечко-информациону
делатност, интелектуалну својину, радне односе и пензионо осигурање. Током 2012. године
Научно веће Института објавило је на сајту седам информација везаних за избор у научна и
истраживачка звања. Ове информације су електронском поштом прослеђене на велики број
адреса.
Рубрика Новости, која је уведена по угледу на велике научне институте са идејом да се
посетиоцима интернет презентације пруже информације о најновијим истраживањима у
Институту и активностима запослених истраживача (учешће на конференцијама, значајни
патенти и сл.), као и о другим темама везаним за актуелне истраживачке фокусе, током 2012.
године ажурирана је 11 (српско издање), односно осам пута (енглеско издање).
Свако ново издање новости праћено је слањем обавештења електронском поштом на
велики број адреса у земљи и иностранству, што се одразило на посећеност сајта. Треба
напоменути да се страница Новости на листи најпосећенијих страна налази на петом месту,
те да њена енглеска верзија на истој листи заузима седмо место. Најпосећенија вест у 2012.
години је информација о конференцији YUCOMAT 2008 на енглеском језику из октобра
2008. године (http://www.itn.sanu.ac.rs/news1008a.html) са 319 посета, а најпосећенија вест из
2012. године је позив за Прву конференцију Српског керамичког душтва
(http://www.itn.sanu.ac.rs/novosti0512.html) са 200 посета. Следе извештај о истој
конференцији (http://www.itn.sanu.ac.rs/novosti0712c.html) из јула 2012. (173 посете) и
извештај о посети организацији SETARAM Instrumentation из Лиона, Француска, из фебруара
2012. (http://www.itn.sanu.ac.rs/novosti0212.html) (167 посета).
Током 2012. године 10.616 посетилаца остварило је 23.471 посету сајту Института. Ако
ове податке упоредимо са подацима из претходне године, видећемо да је се број посетилаца
повећао за 13,07, а број посета за 9,04 посто.
Више од половине посета (64,04%) остварено је посредством интернет претраживача,
21,62% директно (укуцавањем тачне адресе неке од страна у оквиру интернет презентације),
а 14,34% посетилаца презентацији је приступило преко адресара на другим интернет
презентацијама. Највећи број посета (74,92%; 17.584 посете) остварен је из Србије. У
прилогу се могу видети листе најпосећенијих страна и страна преко којих су корисници
најчешће улазили на интернет презентацију.
107
http://www.itn.sanu.ac.rs ­ http://www.itn.sanu.ac.rs
www.itn.sanu.ac.rs [DEFAULT]
Jan 1, 2012 ­ Dec 31, 2012
My Dashboard
Visits
Visits by Country / Territory
Visits
300
150
April 2012
July 2012
October 2012
Visits
23,471
1
17,584
% of Total: 100.00% (23,471)
Unique Visitors
Visits and Pages / Visit by Country / Territory
11,616
Country / Territory
Visits
Pages / Visit
% of Total: 100.00% (11,616)
Serbia
17,584
2.67
United States
580
2.56
Bosnia and Herzegovi
na
550
2.05
Montenegro
397
2.29
Slovenia
395
2.27
Pages / Visit
Germany
319
2.44
2.54
(not set)
248
1.65
Croatia
224
1.64
India
212
1.80
South Korea
161
2.24
Pageviews
59,691
% of Total: 100.00% (59,691)
Site Avg: 2.54 (0.00%)
Avg. Visit Duration
00:01:32
Site Avg: 00:01:32 (0.00%)
Entrances / Pageviews by Traffic Type
Bounce Rate
64.03% organic
42.37%
15,030 Entrances
Site Avg: 42.37% (0.00%)
21.62% direct
5,075 Entrances
14.34% referral
3,366 Entrances
© 2013 Google
http://www.itn.sanu.ac.rs ­ http://www.itn.sanu.ac.rs
www.itn.sanu.ac.rs [DEFAULT]
Jan 1, 2012 ­ Dec 31, 2012
Pages
% of pageviews: 100.00%
Explorer
Site Usage
Pageviews
500
250
April 2012
Pageviews
Unique Pageviews
July 2012
Avg. Time on Page
October 2012
Entrances
Bounce Rate
% Exit
Page Value
59,691 48,274 00:01:00 23,471 42.37% 39.32% $0.00 % of Total: 100.00%
% of Total: 100.00%
Site Avg: 00:01:00
% of Total: 100.00%
Site Avg: 42.37%
Site Avg: 39.32%
% of Total: 0.00%
(59,691)
(48,274)
(0.00%)
(23,471)
(0.00%)
(0.00%)
($0.00)
Page
Unique
Pageviews
Pageviews
Avg. Time on
Page
Entrances
Bounce Rate
% Exit
Page Value
1.
/indexsr.html
12,614
10,416
00:01:34
1,770
57.74%
58.82%
$0.00
2.
/
10,338
9,100
00:00:13
8,961
5.93%
10.44%
$0.00
3.
/zaposleni.htm
2,297
1,216
00:00:26
102
40.20%
9.49%
$0.00
4.
/doktorati.html
1,206
1,067
00:01:42
677
72.23%
56.80%
$0.00
5.
/novosti.htm
1,151
866
00:00:50
138
68.12%
25.28%
$0.00
6.
/centarnano.htm
962
693
00:01:02
262
45.04%
24.95%
$0.00
7.
/news.htm
899
745
00:00:41
246
81.30%
37.26%
$0.00
8.
/projekti.html
672
535
00:01:04
117
57.26%
25.60%
$0.00
9.
/posters.htm
660
543
00:01:53
400
77.75%
63.33%
$0.00
10.
/employees.htm
657
325
00:00:35
15
40.00%
9.28%
$0.00
11.
/posteri.html
597
522
00:01:34
74
74.32%
37.69%
$0.00
12.
/nenadignjatovic.htm
542
393
00:01:04
180
42.22%
29.15%
$0.00
13.
/indexen.htm
500
418
00:00:50
126
46.03%
22.60%
$0.00
14.
/magistarski.html
493
438
00:01:23
237
67.93%
53.14%
$0.00
15.
/kontakt.htm
407
368
00:03:48
120
82.50%
63.39%
$0.00
16.
/bibliografija­clanci.html
404
349
00:02:33
116
66.38%
49.75%
$0.00
17.
/draganuskokovic.htm
396
299
00:01:01
88
52.27%
28.79%
$0.00
18.
/naucno_vece.html
395
347
00:03:16
217
82.03%
68.61%
$0.00
19.
/monografije.html
353
302
00:01:55
123
60.98%
49.29%
$0.00
20.
/oprema­susnica­eng.html
343
233
00:01:32
229
65.07%
63.27%
$0.00
21.
/news1008a.html
319
205
00:00:22
200
52.00%
60.19%
$0.00
22.
/ninaobradovic.htm
289
223
00:01:12
77
55.84%
33.56%
$0.00
23.
/magdalenaradic.htm
273
236
00:02:15
57
68.42%
40.66%
$0.00
24.
/draganuskokovicen.htm
255
191
00:00:51
94
32.98%
37.25%
$0.00
25.
/nenadignjatovicen.htm
255
174
00:01:08
107
48.60%
40.00%
$0.00
26.
/draganuskokovic_radovi.htm
252
219
00:02:30
138
70.29%
57.54%
$0.00
27.
/biblioteka­casopisi.html
250
216
00:01:44
103
79.61%
54.40%
$0.00
28.
/bibliography­papers.html
248
214
00:01:33
108
83.33%
67.74%
$0.00
29.
/diplomski.html
241
216
00:00:30
57
75.44%
36.93%
$0.00
30.
/konferencije.htm
236
193
00:01:37
47
59.57%
30.93%
$0.00
31.
/tomislavtrisovic.htm
225
153
00:01:16
66
30.30%
21.78%
$0.00
32.
/magdalena_eng.html
216
180
00:03:58
112
58.04%
50.93%
$0.00
33.
/lidijamancic_en.htm
209
156
00:01:32
100
65.00%
54.55%
$0.00
34.
/biblioteka­za naucnike.html
203
179
00:00:22
13
53.85%
11.33%
$0.00
35.
/novosti0512.html
200
172
00:02:14
102
86.27%
63.50%
$0.00
36.
/draganuskokovic_papers.htm
197
160
00:02:23
96
61.46%
52.79%
$0.00
37.
/zoranstojanovic.html
197
172
00:01:46
63
85.71%
43.65%
$0.00
38.
/jelenazivojinovic.html
196
176
00:00:58
50
88.00%
41.33%
$0.00
39.
/istrazivackifokusi.htm
195
154
00:00:29
4
25.00%
9.74%
$0.00
40.
/oliverabio.htm
191
150
00:00:53
109
57.80%
46.60%
$0.00
41.
/miodragzdujic.htm
190
152
00:00:36
65
56.92%
30.53%
$0.00
42.
/ljiljanagajic.htm
188
158
00:01:16
67
68.66%
39.36%
$0.00
43.
/projects.htm
186
151
00:01:18
54
62.96%
40.86%
$0.00
44.
/istorija60.html
182
145
00:02:01
130
56.15%
52.20%
$0.00
45.
/branimirjugovic.htm
177
162
00:01:36
45
62.22%
46.89%
$0.00
46.
/nenadignjatovic_publikacije.htm
175
143
00:01:29
27
70.37%
44.57%
$0.00
47.
/smiljamarkovic.htm
174
151
00:01:34
42
83.33%
38.51%
$0.00
48.
/novosti0712c.html
173
132
00:01:39
104
84.62%
63.58%
$0.00
49.
/oliveramilosevic.htm
172
141
00:01:06
21
52.38%
22.67%
$0.00
50.
/serijske­PPBB.html
170
155
00:01:27
137
79.56%
77.06%
$0.00
Rows 1 ­ 50 of 512
© 2013 Google
http://www.itn.sanu.ac.rs ­ http://www.itn.sanu.ac.rs
www.itn.sanu.ac.rs [DEFAULT]
Jan 1, 2012 ­ Dec 31, 2012
Landing Pages
% of entrances: 100.00%
Explorer
Site Usage
Visits
300
150
April 2012
Visits
July 2012
Pages / Visit
October 2012
Avg. Visit Duration
% New Visits
Bounce Rate
23,471 2.54 00:01:32 47.40% 42.37% % of Total: 100.00% (23,471)
Site Avg: 2.54 (0.00%)
Site Avg: 00:01:32 (0.00%)
Site Avg: 47.40% (0.00%)
Site Avg: 42.37% (0.00%)
Landing Page
Visits
Pages / Visit
Avg. Visit Duration
% New Visits
Bounce Rate
1.
/
8,961
3.07
00:01:38
19.79%
5.93%
2.
/indexsr.html
1,770
2.94
00:02:18
14.07%
57.74%
3.
/doktorati.html
677
1.55
00:00:58
85.82%
72.23%
4.
/posters.htm
400
1.57
00:00:56
53.25%
77.75%
5.
/centarnano.htm
262
3.03
00:02:25
82.06%
45.04%
6.
/news.htm
246
1.64
00:00:43
29.27%
81.30%
7.
/magistarski.html
237
1.59
00:00:40
86.92%
67.93%
8.
/oprema­susnica­eng.html
229
1.72
00:00:56
94.76%
65.07%
9.
/naucno_vece.html
217
1.58
00:00:52
42.86%
82.03%
10.
/news1008a.html
200
1.74
00:00:19
92.50%
52.00%
11.
/nenadignjatovic.htm
180
3.77
00:02:55
52.22%
42.22%
12.
/draganuskokovic_radovi.htm
138
2.01
00:01:23
71.01%
70.29%
13.
/novosti.htm
138
2.78
00:02:39
10.87%
68.12%
14.
/serijske­PPBB.html
137
1.47
00:00:30
94.89%
79.56%
15.
/istorija60.html
130
3.81
00:02:42
88.46%
56.15%
16.
/indexen.htm
126
3.89
00:02:42
36.51%
46.03%
17.
/monografije.html
123
2.28
00:01:00
82.93%
60.98%
18.
/kontakt.htm
120
1.69
00:03:10
12.50%
82.50%
19.
/projekti.html
117
2.28
00:01:50
82.91%
57.26%
20.
/bibliografija­clanci.html
116
2.07
00:01:25
56.90%
66.38%
21.
/serijske­MISAN.html
116
1.95
00:01:07
93.97%
68.10%
22.
/magdalena_eng.html
112
2.46
00:02:59
50.00%
58.04%
23.
/novosti0212.html
112
1.61
00:01:13
43.75%
84.82%
24.
/oliverabio.htm
109
3.31
00:01:35
75.23%
57.80%
25.
/bibliography­papers.html
108
1.41
00:00:28
85.19%
83.33%
26.
/nenadignjatovicen.htm
107
3.28
00:01:25
57.94%
48.60%
27.
/novosti0712c.html
104
1.50
00:00:46
43.27%
84.62%
28.
/biblioteka­casopisi.html
103
1.49
00:00:46
78.64%
79.61%
29.
/news1012b.html
102
1.24
00:00:29
47.06%
88.24%
30.
/novosti0512.html
102
1.43
00:00:48
42.16%
86.27%
31.
/zaposleni.htm
102
3.79
00:02:21
49.02%
40.20%
32.
/lidijamancic_en.htm
100
1.92
00:01:27
64.00%
65.00%
33.
/oprema­spektrofotometar.html
99
1.73
00:00:43
87.88%
69.70%
34.
/draganuskokovic_papers.htm
96
2.04
00:02:07
81.25%
61.46%
35.
/news0712c.html
95
1.41
00:01:40
49.47%
81.05%
36.
/draganuskokovicen.htm
94
2.82
00:01:30
57.45%
32.98%
37.
/klaster4.html
91
2.01
00:01:50
74.73%
61.54%
38.
/novosti0512b.html
90
1.58
00:00:59
37.78%
76.67%
39.
/draganuskokovic.htm
88
3.10
00:02:28
79.55%
52.27%
40.
/news0512.html
88
1.58
00:00:51
63.64%
78.41%
41.
/novosti1012a.html
85
1.29
00:00:25
25.88%
85.88%
42.
/klaster3.htm
84
1.57
00:01:19
70.24%
64.29%
43.
/oprema­hidrotermalnireaktor­eng.html
79
1.86
00:01:27
88.61%
67.09%
44.
/ninaobradovic.htm
77
2.92
00:02:04
49.35%
55.84%
45.
/novosti1108b.html
77
2.09
00:00:36
84.42%
38.96%
46.
/novosti1212a.html
76
1.55
00:01:15
38.16%
80.26%
47.
/oprema­sonohemija­eng.html
74
1.65
00:00:43
98.65%
62.16%
48.
/posteri.html
74
1.68
00:00:34
44.59%
74.32%
49.
/oprema­mastersizer.html
71
2.23
00:01:18
95.77%
45.07%
50.
/istorija.htm
70
5.37
00:04:01
80.00%
51.43%
Rows 1 ­ 50 of 480
© 2013 Google
Download

Izveštaj o radu Instituta tehničkih nauka SANU u 2012. godini