PUNOMOĆNIK
MIRSAD KUKIĆ
Ul. Alije Izetbegovića br.78.
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
IZVJEŠTAJ
PUNOMOĆNIKA SA 17 (SEDAMNAESTE) REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA
RMU''BANOVIĆI''d.d. BANOVIĆI
Sjednica Skupštine održana je dana 27.06.2014. godine u prostorijama Radničkog doma
Banovići,(pozorišna sala) sa početkom u 11,00 sati.
Skupštinu je otvorio i istom do izbora Predsjednika Skupštine predsjedavao, a u skladu sa članom 240.
Zakona o privrednim društvima, punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa
gospodin Sakib Slijepčević.
Na skupštini su prisutni svi članovi Odbora za glasanje i to u sledećem sastavu:
mr. Kemal Mujkić, dipl.inž.maš.
- predsjednik
mr. Safer Mušanović, dipl.inž.maš.
- zamj.predsjednik
mr. Hasan Tabaković, dipl.inž. el.tehnike
- član
Zuhdija Smajlović, dipl.inž.el.tehnike - zamj.član
Amir Bećirović, dipl.ecc.
- član
Esed Rahmanović, dipl.inž.rud.
- zamj.člana
Zapisničar je po funkciji Sekretar društva Samir Numanović.
Za ovjerivače zapisnika iz reda prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara jednoglasno su izabrani:
1. Fadil Avdić i
2. Fertik Glibanović
Po završenom prebrojavanju listića i utvrđivanju rezultata glasanja Odbor za glasanje je izvještaj o
tome dostavio predsjedniku Skupštine, koji je nastavio rad Skupštine utvrđujući rezultate glasanja po
svim tačkama i proglašavajući iste usvojenim ili ne usvojenim i to kako slijedi:
1. Tačka dnevnog reda broj 1: «Izbor radnih tijela Skupštine»:
a) Predsjednika Skupštine,
b) Dva ovjerivača zapisnika
Za predsjednika Skupštine AKLAMACIJOM jednoglasno je izabran gospodin, Sakib Slijepčević, a za
ovjerivače zapisnika:
Fadil Avdić i
Fertik Glibanović
Od ukupno 3 prisutnih glasača, glasalo je 3.
Glas punomoćnika: ''ZA''
2. Tačka dnevnog reda broj 2: «Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva za
2013.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, izvještajem o radu nadzornog odbora i Odbora
za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići».
Pregledom glasačkih listića i prebrojavanjem dionica, odnosno glasova utvrđeni su sledeći rezultati
glasanja:
Vrsta glasova
Broj listića
3
Broja glasova
514.448
Procenat
100,00%
ZA
PROTIV
NEVAŽEĆI
-
-
Od ukupno prisutnih 3 glasača, glasalo je 3.
Glas punomoćnika: ''ZA''
Zaključak: Skupština je donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva za
2013.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, izvještajem o radu nadzornog odbora i Odbora za
reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići».
3. Tačka dnevnog reda broj 3: «Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2013.godinu».
Pregledom glasačkih listića i prebrojavanjem dionica, odnosno glasova utvrđeni su sledeći rezultati
glasanja:
Vrsta glasova
Broj listića
3
Broja glasova
514.448
Procenat
100,00%
ZA
PROTIV
NEVAŽEĆI
-
-
Od ukupno prisutnih 3 glasača, glasalo je 3.
Zaključak: Skupština je usvojila Odluku o rasporedu dobiti za 2013.godinu, sa 514.448 glasa ili
100% glasova «ZA».
Glas punomoćnika: ''ZA''
4. Tačka dnevnog reda broj 4: «Donošenje Odluke o usvajanju revidovanog trogodišnjeg plana
poslovanja preduzeća RMU «Banovići» d.d. Banovići za period od 2014. do 2016.godine.
Pregledom glasačkih listića i prebrojavanjem dionica, odnosno glasova utvrđeni su sledeći rezultati
glasanja:
Vrsta glasova
Broj listića
3
Broja glasova
514.448
-
-
Procenat
100,00%
ZA
PROTIV
NEVAŽEĆI
Od ukupno prisutnih 3 glasača, glasalo je 3.
Zaključak: Skupština je usvojila Odluku o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja
preduzeća RMU «Banovići» d.d. Banovići za period od 2014. do 2016.godine sa 514.448 glasa ili
100% glasova «ZA».
Glas punomoćnika: ''ZA''
Po
saopštavanju rezultata glasanja i proglašavanju usvojenih Odluka i drugih materijala koji su bili na
dnevnom redu predsjednik Skupštine gospodin Sakib Slijepčević je zaključio rad 17 (sedamnaeste)
Redovne sjednice Skupštine RMU ''Banovići'' d.d. Banovići.
Rad Skupštine je završen u 11,45 sati.
Napomena: Kao punomoćnik ZIF ''Herbos fonda''d.d. Mostar na 17 redovnoj Skupštini dioničara
RMU''Banovići'' d.d. Banovići postupao sam i glasao u skladu sa dobijenim uputama
od strane ZIF ''Herbos fonda''d.d. Mostar.
Prigovora dioničara ili članova Nadzornog odbora u pismenom obliku nije
bilo.
S poštovanjem,
Banovići, 01.07.2014. godine.
PUNOMOĆNIK
Dr.sc. Mirsad Kukić, dipl.ing.rud.
Download

P U N O M O Ć N I K MIRSAD KUKIĆ Ul. Alije Izetbegovića br.78. ZIF