PARTIJA 1 – Automatski parni sterilizator i generator pare
TEHNIČKI OPIS –tabela 1
AUTOMATSKI PARNI STERILIZATOR ZA STERILIZACIJU MATERIJALA KOJI
JE PREDVIĐEN ZA STERILIZACIJU SUVOZASIĆENOM VODENOM PAROM
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OPIS
Automatski parni sterilizator sa klizećim ,
vertikalnim, elektromehaničkim vratima ili
kvalitetnije
Uređaj je prolazni, sa dvoja vrata
Namenjen za sterilizaciju vodenom parom
(autoklaviranje) na temperaturama od 121°C i
134°C
Komora je prolazna, horizontalna,četvrtastog
preseka, zapremine 310 do 320 litara za 4 STU
(standardne sterilizacione jedinice
600x300x300mm)
Materijal komore i duplikatora:
Komora: CrNiMo čelik (AISI 316L) ili kvalitetniji
Duplikator: NiCrMoTi čelik (AISI 316Ti) ili
kvalitetniji
Materijal konstrukcije i panela: nerđajući čelik
Komora je izolovana visokokvalitetnim izolacionim
materijalima prekrivenim pocinkovanim limom ili
kvalitetnijim
Automatska elektromotorom pokretana vertikalno
klizeća vrata su napravljena od CrNiMo čelik (AISI
316L) ili kvalitetnijeg
Sterilizator poseduje sigurnosne sisteme vrata:
• Sistem koji sprečava otvaranje vrata tokom
ciklusa
• Sistem koji sprečava istovremeno otvaranje
vrata sterilizatora.
Sterilizator poseduje jednostruki ili dvostruki
automatski sistem za zaštitu rukovaoca od
nagnječenja vratima ili kvalitetnije
Cevna instalacija i ventili su izrađeni od bakra ili
nerđajučeg čelika, cevi su toplotno izolovane
Sterilizator poseduje dvostepenu vakuum pumpu sa
vodenim prstenom. Sistem za uštedu vode
recirkulacijom, sa pt100 sondom ili kvalitetnije
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Prednji panel sa dodirnim ekranom (touch-screen)
dijagonale najmanje 8’’ namenjen je za upravljanje
i praćenje toka sterilizacije.
Sterilizator je vođen mikroprocesorom,
programabilnim sa mogućnošću povezivanja sa
računarom i mrežnim priključkom (ethernet)
Kontrola procesa sterilizacije dvostrukom pt100
sondom i transmiterom pritiska
Štampač sa prikazom parametara ciklusa i grafika
toka sterilizacije u realnom vremenu
Ciklusi:
1. INSTRUMENTI134°C
2. TEKSTIL 134°C
3. GUMA 121°C
4. BOWIE & DICK TEST 134°C
5. VAKUUM TEST
6. Programi po zahtevu korisnika (definiše ih
korisnik i programiraju se po isporuci i
montaži)
Sterilizator poseduje sopstveni generator pare
ukupne snage do 40kW
Napajanje sterilizatora 380V/50Hz, trofazno
Sterilizator je opremljen sa jednim unutašnjim i
dvoja transportnih kolica
Standardi koje mora posedovati sterilizator:
EN ISO 9001
EN ISO 13485
CE znak
EN 285
Direktiva MDD 93/42/EEC
Direktiva PED 97/23/EC
Potvrda ALIMS-a o registraciji sterilizatora
Ukupno:
PDV:
Ukupno sa PDV:
-
postojeće autoklave ukloniti i obezbediti nesmetan rad ustanove
-
zatvoriti prostor koji je ostao nezatvoren posle ugradnje novih sterilizatora,
panelima od inoxa (nerđajući čelik).
TEHNIČKI OPIS – Partija 1, tabela 2
UREĐAJ ZA PRIPREMU VODE
Tabela 3
REDNI
BROJ
OPIS
1.
Generator pare mora biti opremljen uređajem za
omekšavanje i demineralizaciju vode provodnosti
od 10 do 15 µS
Dupleks omekšivač sa automatskim upravljačkim
ventilom i volumetrijskom kontrolom:
Zapremina kolona :45 – 50 litara
Maksimalan protok: 1.400 – 1.600 I/h
Demineralizator vode
Zapremina kolone: 30-35 litara
Konduktometar za stalno merenje provodnosti
Ukupno:
1a.
1b.
PDV:
Ukupno sa PDV-om:
REKAPITULACIJA ZA PARTIJU 1 (Tabela 1 + Tabela 2)
REDNI
BROJ
OPIS
1.
Tabela 1
2.
Tabela 2
3.
Dodatno (zatvaranje prostora, uklanjanje
postojećih autoklava i sl.) NIJE OBAVEZNO
4.
Ukupno partija 1
Ukupno -Partija 1:
PDV:
Ukupno sa PDV-om:
Download

PARTIJA 1 – Automatski parni sterilizator i generator pare TEHNIČKI