STABILIZACIJA,
RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE,
INTEGRACIJE
IZBORNA PLATFORMA
STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE
ZA OPĆE IZBORE U BIH 2014.
Trajno opredjeljeni za suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, pravnu i
demokratsku državu ravnopravnih naroda i građana;
Polazeći od rezultata SDA, postignutih u osiguranju nezavisnosti i
međunarodnog priznanja BiH, u organizaciji odbrane od agresije, u obnovi razorene
BiH, u izgradnji i jačanju države;
Podsjećajući da je SDA, kada je bila vodeća stranka, uvijek osiguravala
snažnu i stabilnu probosansku političku poziciju, stabilne vlade, reforme za jačanje
države i kretanje naprijed u evroatlanskim integracijama;
Naglašavajući da su nakon prošlih izbora, na kojima SDA nije
bila pobjednička stranka, uslijedile najgore poslijeratne četiri godine, tokom kojih
je politička pozicija bošnjačkog naroda i probosanskih snaga stalno slabljena,
a neprijateljima BiH omogućeno da destabiliziraju i slabe državu, izazivajući
dramatično pogoršanje ekonomskog i socijalnog stanja u društvu;
Razumijevajući opravdano nezadovoljstvo građana zbog
destabilizacije države i općeg pogoršanja u društvu s rastom nezaposlenosti,
prisutnim napravdama, rastom kriminala i korupcije, pogoršanjem sigurnosti
građana;
Upozoravajući da je neophodno osigurati snažnu bošnjačku
političku poziciju u narednom periodu (2014.-2018.), u kojem će se rješavati
najznačajnija državno-politička pitanja u BiH ( reforme ustava, reforme privrede,
državna imovina, uređenje Grada Mostara itd.);
Pozivajući Bošnjake i sve BiH patriote na jedinstvo i podršku
Stranci demokratske akcije, koja je pokazala da sa izbornom pobjedom može i zna
osigurati snažnu političku poziciju Bošnjaka i svih BiH patriota, koja je neophodna
za uspješno i pravično rješavanje navedenih pitanja u interesu svih građana i jake
BiH;
Odlučni u namjeri da provedemo neophodne reforme
za ekonomsko -socijalni oporavak i zapošljavanje, da povedemo najoštriju borbu
protiv kriminala i korupcije i da zaustavimo opće nazadovanje BiH države i društva,
Predsjedništvo Stranke demokratske akcije, na sjednici održanoj 18.augusta 2014.
godine, donosi Odluku kojom se usvaja:
5
PLATFORMA
za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2014.godine
„STABILIZACIJA, RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE, INTEGRACIJE“
Glavni ciljevi za period 2014.-2018.
1
2
3
4
5
Razvoj i zapošljavanje:
2,50% rast GDP godišnje- 48 000 manje nezaposlenih,
smanjenje javne potrošnje- 4,50% godišnje, 1,22mlrd KM za 4 godine;
Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala:
Puna podrška najširem društvenom frontu, uspostava posebnih odjela u
Tužilaštvu i Vrhovnom sudu F BiH za borbu protiv kriminala i korupcije;
Sigurnost građana:
Podrška policijskim agencijama i sve potrebne mjere za punu ličnu i
imovinsku sigurnosti građana;
Stabilnost penzija i socijalna zaštita najugroženijih kategorija:
Mjere za stabilnost penzionog sistema i pravedenija raspodjela
socijalnih davanja;
Politička stabilnost i deblokada evroatlanskih integracija BiH:
Reforma Ustava BiH, usvajanje efikasnijeg mehanizma koordinacije za
proces EU integrisanja i podnošenje aplikacije za članstvo BiH u EU,
aktiviranje MAP-a za članstvo BiH u NATO.
6
I. PRAVNA I DEMOKRATSKA, POLITIČKI
STABILNA I EFIKASNA DRŽAVA
Naš primarni i dugoročni cilj je usvajanje Ustava, kojim bi Bosna i Hercegovina bila
definirana kao demokratska, regionalizirana, pravna i socijalna država pod nazivom
Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti: državni, regionalni i lokalni i sa
Gradom Sarajevom koji je politički, administarativni, kulturni i ekonomski centar
Bosne i Hercegovine.
1. Reforma postojećeg Ustava BiH
Podržat ćemo reforme koje su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine i koje
vode jačanju funkcionalne državne strukture. Nećemo prihvatiti bilo kakve nove
podjele, crtanje karata i formiranje entiteta sa etničkom dominacijom. Sva buduća
rješenja moraju zadovoljiti princip pune ravnopravnosti naroda i građana u svakom
dijelu države Bosne i Hercegovine.
U prvoj fazi ustavnih reformi podržat ćemo amandmanske promjene postojećeg
Ustava Bosne i Hercegovine, koje osiguravaju:
• Usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda i dodatnim protokolima, te uspostavljanje Vrhovnog suda
kao institucije koja će garantirati jednake standarde za sve građane;
• Jačanje nadležnosti države u onim segmentima, koji su uvjet za priključenje
Bosne i Hercegovine NATO-u i Evropskoj uniji;
• Efikasnije funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine i eliminisanje blokade u
njihovom odlučivanju.
Smatramo da je u procesu ustavnih reformi nužna pomoć Venecijanske komisije i
sličnih međunarodnih pravnih institucija, te prijatelja u međunarodnoj zajednici.
Prije promjene mandata OHR-a, neophodno je izvršiti reformu Ustava, koja će
državi Bosni i Hercegovini omogućiti funkcioniranje bez prisustva Ureda visokog
predstavnika;
2. Ustavna reforma entiteta F BiH
Podržavamo ustavnu reformu entiteta Federacije BiH, kojoj je cilj racionalizacija
i efikasnije funkcionisanje vlasti. Razmatranje administrativno-teritorijalne
reorganizacije Federacije BiH je neodvojivo od razmatranja takve reorganizacije na
prostoru cijele Bosne i Hercegovine;
7
3. Rješavanje pitanja državne imovine
Za regulisanje pitanja državne imovine isključivo su nadležne institucije BiH i
državna imovina se može i mora riješiti na principima uvažavanja državnosti,
suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.
Insistiramo na punoj implementaciji presude Ustavnog suda BiH o državnoj imovini
i hitnom knjiženju državne, kao i perspektivne vojne imovine na državu Bosnu i
Hercegovinu;
4. Uprava u službi građana
Naš cilj je država u funkciji općega dobra, a odgovorna i efikasna administracija u
službi građana . Smatrajući da je neophodan nastavak reformi, kako bi javna uprava
mogla još brže i kvalitetnije pružati usluge građanima i privrednim subjektima,
podržat ćemo :
• dovršenje reforme javne uprave u BiH kako je to predviđeno strateškim
dokumentima (Strategija reforme javne uprave, SIGMA prioriteti u BiH do
2020., Državna strategija razvoja BiH itd.);
• ostvarivanje reformskoga cilja „20 elektronskih usluga“, kako bi građani i
privredni subjekti većinu usluga mogli ostvariti elektronskim putem;
• javno – privatno partnerstvo kao model poslovanja između javne uprave s
jedne strane, i građana i poslovnih subjekata s druge, a u cilju rasterećenja
budžeta;
5. Borba protiv kriminala i korupcije i procesuiranje ratnih
zločinaca
Naš cilj je postizanje sigurnog okruženja za sve građane i postizanje povjerenja
javnosti u vladavinu zakona. Opredjeljeni za oštru borbu protiv korupcije i kriminala,
odlučno ćemo zahtijevati:
• da tužilaštva i sudovi ubrzaju procesuiranje slučajeva korupcije, organiziranog
kriminala i sumnjive privatizacije;
• da se izvrši revizija privatizacije i provjera poštivanja privatizacijskih ugovora;
• efikasno procesuiranje odgovornih za ratne zločine;
• zakonsko i finansijsko osiguranje samostalnosti i neovisnosti institucija za
provođenje zakona.
8
Odlučno ćemo sprječavati pokušaje da se policija i tužilaštvo stave pod političku
kontrolu i utjecaj, posebno u postupcima imenovanja i razrješenja;
6. Reforma pravosuđa
Podržavamo aktivnosti na strukturalnom dijalogu o pravosuđu i provođenje
reformi pravosuđa u BiH, u skladu sa međunarodnim i EU standardima koje ,
između ostalog, trebaju osigurati:
• nezavisnost pravosuđa i usklađenost zakona i sudske prakse u BiH;
• formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine;
• unaprjeđenje efikasnosti i efektivnosti u privrednim i upravnim sporovima;
7. Uređenje Grada Mostara
Buduće uređenje Grada Mostara ima ključni značaj za ukupnu stabilizaciju
političkih prilika i uspješan razvoj grada. Poseban status Grada Mostara je utvrđen
Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom, koji definiraju obavezujuće principe
lokalne samouprave u Mostaru: cjelovito uređenje Grada Mostara mora osigurati
ravnopravnost naroda i građana i isključiti bilo čiju dominaciju ili diskriminaciju.
Navedeni principi osiguravaju uređenje Grada Mostara, kao jedinstvenog
gradskog područja sa više jedinica lokalne uprave (općina), uz obaveznu rotaciju
gradonačelnika prema etničkom principu.
II. EKONOMSKI OPORAVAK,RAZVOJ I
ZAPOŠLJAVANJE
1. Glavni ciljevi:
• Rast ekonomske aktivnosti i zaposlenosti:
48 000 manje nezaposlenih
2,50% rastGDP godišnje;
• Smanjenje i restrukturiranje javne potrošnje:
4,50% godišnje
1,22 mlrd KM /4 god.;
9
• Bolja pokrivenost uvoza izvozom:
65% pokrivenosti,
843 miliona KM smanjenje deficita.
2. Program razvoja i zapošljavanja:
a) Mjere za poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta
Poboljšanje poslovnog okruženja:
• Učiniti efikasnim stečajne postupke i uvođenje predstečajnog poravnanja,
donijeti zakone o predstečajnoj nagodbi;
• Donijeti zakon o multilateralnoj kompenzaciji;
• Usvajanje Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava;
• Formirati privredne sudove sa ciljem efikasnog rješavanja privrednih sporova;
• Izvršiti reformu zemljišne administracije;
• Unaprijediti rad Ekonomsko-socijalnog vijeća i saradnje vlada, sindikata i
poslodavaca;
• Smanjiti zahtjeve i vrijeme potrebno za pokretanje poslovanja;
• Smanjiti i ujednačiti visine komunalnih taksi koje su najveće u regionu;
• Izvršiti izmjene Zakona o administrativnim taksama BiH u cilju smanjenja taksi;
• Zakonom limitirati zahvatanja iz privrede u apsolutnim ili procentualnim
iznosima, kako bi se osigurala predvidivost i ujednačenost poslovanja uslova na
nivou cijele države;
• Borba protiv korupcije;
• Javni e-registri procedura za licence i dozvole;
• Jačanje finansijske discipline;
Definiranje strateškog razvoja pojedinih industrijskih grana:
• Izrada stretegije drvne industrije, tekstila, obuće i kože, te građevinarstva;
Smanjenja javne potrošnje:
• u naredne dvije godine smanjiti administraciju za 20%;
• smanjiti plate u javnom sektoru i vezati ih za prosječne plate u BiH-maksimalno
5 prosječnih plata za članove Predjedništva BiH;
• smanjiti plaće direktorima javnih preduzeća na maksimalno 3,5 prosječnih
plata;
• ukinuti naknade za rad u komisijama;
10
Razvoj poslovne infrastrukture:
• intenzivirati aktivnosti na izgradnji inkubatora, tehnoloških parkova, industrijskih
zona;
Podrška MSP-u, poljoprivredi i izvoznicima:
• Program povećanja konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (usvajanje
međunarodnih standarda i certifikata u skladu sa smjernicama EU);
• Formiranje agencije za razvoj MSP-a na nivou BiH i FBiH;
• Formiranje fonda za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (zbog privlačenja i
usmjeravanja sredstava IPA i sl. fondova);
• Poticaj izvoznoj orijentaciji (putem posebnog fonda za stimulaciju izvoza);
• Podrška poslovnim subjektima koji imaju perspektivu izvoza roba i usluga;
• Transformacija Izvozno kreditne agencije u Razvojnu banku BiH;
• Uspostavljanje Fonda za nabavku novih tehnologija;
• Produžiti rok za plaćanje PDV-a i smanjiti rok za povrat PDV-a;
• Osloboditi neto izvoznike plaćanja PDV-a na uvoz sirovina;
• U primjenu Zakona o državnoj pomoći BiH ukjljučiti finansiranje aktivnosti koje
se odnose na promociju i razvoj izvoza;
• Uspostavljanje posebnog odjela-trgovinskog savjetnika u DKP-ima u
najznačajnijim zemljama;
• Započeti pregovore i potpisati sporazume o slobodnoj i preferencijalnoj
trgovini gdje ima interesa za BiH privredu (Ruska Federacija, zemlje Sjevera
Afrike);
Potpora potrošnji domaćih proizvoda:
• Otkup domaćih produkata u robne rezerve koje treba povećati;
• Sve javne i državne subjekte propisima orijentirati na potrošnju domaćih
proizvoda (javne kuhinje, škole, internate, vojsku, sve nivoe vlasti, velike
državne kompanije-potrošače industrijskih proizvoda);
• Podrška širenju domaćih prodajnih centara koji forsiraju domaće proizvode na
svojim policama;
• Rigorozna kontrola provodjenja člana 13. Zakona o trgovini (najmanje 50%
domaćih proizvoda u trgovinama);
• Agresivna kampanja : „Kupujmo domaće, kreirajmo radna mjesta“;
11
Smanjenje obaveza na platu:
• Obaveze na i iz plate svesti na ispod 50% od neto primanja paralelno sa
ukidanjem neoporezivih stavki poput naknada za topli obrok i regres;
• U prve dvije godine zaposlenja osloboditi privredni subjekat od plaćanja
obaveza;
• Aktiviranje resursa:
• U cilju što većeg aktiviranja svih resursa u službi rasta privrednih aktivnosti
donijet i urediti sljedeće zakone:
• Zakon o javnoprivatnom partnerstvu,
• Zakon o koncesijama,
• Zakon o javnim nabavkama;
Privlačenje kapitala:
• U cilju izdašnijeg privlačenja kapitala podržat ćemo donošenje zakona i
poduzimanje sljedećih aktivnosti:
• Zakon o strateškim investitorima;
• Izdavanje državnih i entitetskih obveznica za razvojne projekte;
• Jačanje temeljnog kapitala Razvojne banke te njeno brže i učinkovitije
uključivanje u funkciju razvoja domaće privrede;
• Privlačenje investicionog kapitala naše dijaspore;
• Korištenje resursa Svjetske banke i EBRD-a.;
• Privatnom sektoru ponuditi višak energetskih resursa koje državna
elektroprivredna preduzeća ne mogu realizirati.
Povećanje privredne aktivnosti privlačenjem globalnih kompanija da bi
naša MSP učestvovala u proizvodnji njihovih integriranih i brendiranih
proizvoda, posebno u oblastima: energetika, prerađivačka industrija i
turizam:
• Koncept MSP može funkcionirati samo uz postojanje velikih kompanija koje su
sposobne kreirati, integrirati i plasirati produkte na međunarodno tržište;
• Privlačenjem takvih globalnih kompanija putem „Zakona o strateškim
investitorima“ povećat ćemo tražnju od MSP za komponentama i uslugama i
značajno povećati izvoz kao najveći multiplikator BDP-a;
Usmjeravanje domaćih javnih kompanija (energetski sektor, Telecom,
željeznica) na domaće proizvođače gdje god je to moguće.
12
b) Mjere za ključne sektore privrede
Energija i rudarstvo :
Naš cilj je energetski pouzdana Bosna i Hercegovina, održiva i neovisna sa
zakonski potpuno uređenim sektorom energije i rudarstva i sa svim osiguranim
pretpostavkama za izgradnju energetskih objekata. Zato ćemo podržati:
• Donošenje Strategije razvoja energetike Bosne i Hercegovine, koja će, između
ostalog, sadržavati i projekte izgradnje novih energetskih objekata, alternativne
izvore snabdijevanja gasom, kao i sistem uvođenja evropskih standarda u
kvalitetu energenata;
• Potpuno uređenje zakonskog okvira u energetskom sektoru i donošenje:
• Zakona o naftnim derivatima,
• Zakona o toplotnoj energiji i državnog Zakona o gasu;
Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u
elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:
• pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdjevanje električnom energijom svih krajnjih
kupaca (industrija, trgovina, domaćinstva i ostali),
• dugoročan, uravnotežen i održiv razvoj elektroenergetskog sektora kao jednog
od glavnih pokretača i nosilaca ekonomskog rasta,
• povećanje korištenja dostupnih primarnih izvora energije, sa akcentom na
maksimalno korištenje domaćih izvora za proizvodnju električne energije,
• promovisanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti kroz
poticanje izgradnje obnovljivih izvora energije i poticanje projekata energetske
efikasnosti,
• osiguranje efikasnog korištenja i proizvodnje električne energije,
• zaštitu prava i interesa svih učesnika u elektroenergetskom sektoru i donošenje
programa zaštite ugroženih kupaca,
• zaštitu okoliša (ekološke ravnoteže) pri obavaljanju elektroenergetskih
aktivnosti (u proizvodnji, distribuciji i krajnjem korištenju električne energije),
• promovisanje investicija, stvaranje okruženja za privlačenje investicija, te
osiguranje razvoja elektroenergetskog sektora i uvođenje novih tehnologija u
elektroenergetskom sektoru putem uključivanja i javnog i privatnog sektora,
• promovisanje konkurencije u elektroenergetskom sektoru prema principima
nediskriminacije i transparentnosti i promovisanje konkurencije na tržištu
električne energije,
• implementacija obaveza utvrđenih Zakonom o električnoj energiji u Federaciji
BIH za vršenje javne i univerzalne usluge,
13
• implementacija međunarodnih obaveza u elektroenergetskom sektoru i
usaglašavanje sa državnim propisima i politikama,
• potpuno ozdravljenje proizvodnje uglja za potrebe postojećih, zamjenskih i
novih termoenergetskih objekata i potreba građana,
• izgradnja zamjenskih termoblokova u Tuzli i Kaknju i novog bloka u Banovićima
i hidroelektrana Vranduk, Janjići, Kovanići, Vrilo, Kablić i Mokronoge,
• poticanje kogeneracije u proizvodnji energije i toplifikacija gradova u blizini
termoelektrana,
• jačanje elektroprivrednih preduzeća u državnom vlasništvu za obezbjeđenje
sigurnog napajanja električnom energijom svih potrošača električne energije po
prihvatljivim, konkurentnim cijenama u uslovima otvorenog tržišta električne
energije,
• istraživanje zaliha vlastitog prirodnog gasa i diverzifikacija snabdijevanja
gasom,istraživanja zaliha nafte.
Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
Opredjeljeni smo za odlučan pristup rješavanju problema u poljoprivredi i
ostvarenje slijedećih ciljeva:
• stabilna, moderna i održiva poljoprivreda, koja je u mogućnosti da proizvede
dovoljno kvalitetnih proizvoda za domaće potrebe i izvoz,
• revitalizacija demografske slike i osiguranje perspektive mlađim strukturama
stanovništva za kvalitetnijim životom ruralnog područja,
• siguran i adekvatan dohodak za poljoprivredne proizvođače ali i prihvatljive
cijene poljoprivrednih proizvoda za potrošače,
• ispuniti uslove za privlačenje predpristupnih sredstava EU namijenjenih
poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD sredstva) i druge strane investicije,
• akiviranje neiskorištenih resursa u poljoprivredi i preradi,
• povezivanje primarne proizvodnje sa preradom na fer- osnovi,
• povezivanje primarne proizvodnje sa preradom na fer- osnovi,
• reformisati postojeći sistem podsticaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
u BiH, učiniti ga prevednijim , transparentnijim i efikasnijim.
Radi ostvarivanja navedenih ciljeva podržat ćemo:
•
•
•
•
•
primjenu dopuštenih mjera zaštite i razvoj novih mjera zaštite,
uspostavu integrisane kontrole uvoza,
jačanje državnih institucija koje su zadužene za rad na granici,
povećanje izdvajanja za podsticaje namjenjene poljoprivrednoj proizvodnji,
osiguranje uslova za korištenje stranih investicija i sredstava iz međunarodnih
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj ( IPARD, IFAD,FAO, WB, SIDA, USAID),
povećanje nivoa znanja u pristupima i tehnologijama sektora proizvodnje hrane,
uspostavu institucionaliziranog sistema transfera znanja tehnologija i
informacija, te sistema koji potiču inovacije,
proizvodnju mesa i mlijeka kao “motora” razvoja agrara,
ulogu agrara transformisati u izbor zanimanja, a ne trenutnih okolnosti,
osiguravanje osnovnog paketa zdravstvene zaštite za poljoprivredne
proizvođače,
provedbu Zakona o nasljeđivanju, rješavanje pitanja usitnjenosti posjeda,
podizanje motivacije za korištenje poljoprivrednog zemljišta,
kreiranje integralnog sistema agrarne politke u kojem bi se obezbijedila
podrška za proizvodnje ali i stabilnost cijena na tržištu. Kombinacijom politke
cijena, politike podsticaja i kredita postići ovaj cilj,
depolitiziranje procesa uspostave IPARD strukture i izradu sektorske strategije.,
uključiti krajnje korisnike tj. farmere i druge zainteresirane aktere u proces.
ojačati kadrovski i materijalno institucije, nosioce ovih procesa,
Povećati sistem automatiziranog prikupljanja, obrade i analize relevantnih
podataka (poljoprivredno informacioni sistem),
kreiranje posebnih programa podsticajnih mjera za privođenje neobrađenih
površina kultura,
kreiranje posebnih investicijskih programa za prestrukturiranje prerađivačkih
kapaciteta,
korištenje IPARD fondova u ove svrhe,
kreiranje mjera poticaja za izvoz ribe i drugih konkurentnih proizvoda,
podsticanje udruživanja proizvođača u resorna udruženja (ukrupnjivanja
udruženja) kako bi mogli biti ravnopravan partner prerađivačkoj industriji,
kreiranje posebnih investicijskih programa i fiskalnih olakšica za prerađivače koji
otkupljuju domaću proizvodnju,
provedbu preuzetih međunarodnih obaveza na nivou BiH, harmoniziranje
poljoprivrednih politika na nivou entiteta i Distrikta Brčko,
uspostavu državnog ministarstva za poljoprivredu i ruralni razvoj BiH, te
uspostavu drugih neophodnih institucija za nesmetano integrisanje u EU, jasno
razgraničiti nadležnosti, obaveze i poslove na državnom nivou i entitetima u
skladu sa zahtjevima EU,
uspostavu i tzv. horizontalne institucije: kreditni garantni fond, savjetodavnu
službu,
donijeti Zakone o organskoj proizvodnji hrane i pčelarstva,
povećati nivo usvajanja EU direktiva iz oblasti okoliša (nitratna direktiva,
dobrobit životinja, emisija „stakleničkih“ gasova i sl.),
uspostavu jedinstvenog i harmoniziranog sistema podsticaja,
jačanje kontrola utroška sredstva,
15
• uvesti efikasniji sistem kontrole utroška budžetskih sredstava, kako za podršku
proizvodnjama, tako i za mjere investicionih ulaganja, odnosno mjere ruralne
politike.
• posebne aktivnosti usmjeravati na rehabilitaciju zemljišta poplavljenih područja
i skidanja hipoteke o kontaminaciji i dugotrajnom procesu remedijacije
plavljenih zemljišta,
• finansijske inpute usmjeravati za rekultivaciju zemljišta poplavljenih područja i
klizišta,
• donijeti Zakon o šumama, gdje će se jasno razgraničiti upravne i korisničke
funkcije, nadležnosti FBiH, kantona i lokalnih zajednica.
• pooštriti odgovornost u šumskim društvima i kadrovski ih osvježiti,
• sanirati gubitke u šumarstvu.
Transport, komunikacije i prostorno planiranje
S ciljem poboljšanja i unapređenja transportne i komunikacijeske infrastrukture
zalagat ćemo se za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
donošenje dugoročne saobraćajne politike BiH i strategije razvoja saobraćaja,
harmonizaciju propisa i izrada sektorskih strategija,
usvajanje prostornog plana FBiH i njegovo usklađivanje na svim nivoima,
ubrzanje usvajanja provedbeno-planskih dokumenata,
izgradnju novih 100 km autoceste i brze ceste,
unaprijeđenje sigurnosti saobraćaja i smanjenje smrtnosti u saobraćaju za 10%,
uvođenje standarda minimum Euro 4 za uvoz automobila,
kroz prostorno-plansku dokumentaciju prometno-infrastrukturno povezivanje
Aquatorija Neum kroz Koridor 5C do Luke Brčko,
izgraditi brzu cestu Stolac-Neum,
stavljanje Luke Brčko u potpunosti u funkciju za manipulaciju roba do 150.000
tona,
usvajanje zakona o infrastrukturi prostornih podataka i uspostavljane geoportala na nivou FBiH s ciljem približavanja podataka investitorima,
postizanje održivosti rada željeznica FBiH i nastavak rekonstrukcije željezničkog
koridora u BiH s ciljem dostizanja projektnih standarda mreže i uklanjanja
kritičnih tačaka,
završiti rekonstrukciju preostalog dijela pruge na Koridoru Vc od Sarajeva do
Bradine (kreditna sredstva cca 40 miliona EUR),
uklanjanje kritičnih mjesta na kojima je brzina saobraćaja smanjena, kao i
dostizanje projektovanih tehničkih standarda mreže,
logističko jedinstvo sa hrvatskim željeznicama i Lukom Ploče i jačanje
tranzitnog saobraćaja posebno kontejnerskog i intermodalnog saobraćaja,
16
• pripreme za najam 15 električnih lokomotiva turskim željeznicama po isteku
aktuelnog, što bi ŽFBH u narednoj godini obezbijedilo prihod od dodatnih
4.000.000,00 KM,
• u dijelu koji prolazi kroz Federaciju BiH završiti 75 % poslova remonta pruge na
dionicama Sarajevo-Podlugovi, Doboj-Maglaj, Jelina - Zenica -Teretna, Brčko –
Tuzla – Banovići,
• izvršiti elektrifikaciju Željezničkog čvora Doboj – Tuzla – Zvornik i Brčko – Tuzla
– Banovići ukupne dužine 210 km, za dio koji se odnosi na područje FBiH u
vrijednosti 30 miliona EUR,
• završiti projekat obnove elektrifikacije Unske pruge - dio u FBiH vrijedan 5
miliona EUR,
• završiti izgradnju informaciono-telekomunikacione mreže na postojećoj
željezničkoj infrastrukturi vrijedan oko 20 miliona EUR za dio u FBiH,
• realizirati dio dugoročnog Projekta povećanja sigurnosti na željeznici koji je
pripremljen sa višegodišnjim mjerama i aktivnostima na potpunom osiguranju
na 30 putnih prijelaza,
• pokrenuti pitanje prodaje neperspektivne imovine željezničke infrastrukture i
pitanje naplaćivanja naknada za korištenje građevinskog zemljišta u pružnom
pojasu za što željeznice Federacije moraju izdavati saglasnost,
• prioritetna nabavka 500 vagona za prijevoz tereta za potrebe privrede;
• ubrzanje i dovršenje digitalizacije JTV sistema,
• uvođenje širokopojasnog pristupa telekomunikacijskim uslugama, a posebno
brzom internetu,
• saniranje i rekonstruiranje najvećeg dijela kritičnih tačaka na vodotocima FBiH
gdje dolazi ili je dolazilo do značajnijeg izlijevanja vode,
• sanirati i osposobiti postojeće žičarske sisteme BiH u svrhu bezbijednog razvoja
turizma tokom cijele godine.
Prerađivačka industrija
Rast u oblasti energetike, infrastrukture i poljoprivrede na posredan način će
poduprijeti razvoj i angažman industrijskih grana u kojima imamo snažno naslijeđe i
značajne resurse za podršku , posebno u prerađivačkoj industriji.
Pripremit ćemo i predložit da se usvoje stretegije, kojima će se definirati razvoj
drvne, metaloprerađivačke , tekstilne i namjenske industrije te građevinarstva.
c) Mjere za smanjenje nezaposlenosti
Prioriteti našega koncepta su razvojni zahvati koji će unaprijediti uvjete za
zapošljavanje i potaknuti potražnju za radnom snagom. Pored toga, u cilju
17
smanjenja nezaposlenosti podržat ćemo:
• izmjene Zakona o radu i kolektivnog ugovora poštivajući principe socijalnog
dijaloga,
• zapošljavanje barem jedne osobe iz porodica/domaćinstava u kojima ni jedan
član nije zaposlen,
• izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba,
• usvajanje Zakona o obrazovanju odraslih na nivou entiteta i kantona kako bi
se omogućilo stručno osposobljavanje i usavršavanje radne snage u skladu s
potrebama tržišta rada,
• kreiranje programa zapošljavanja za različite ciljne grupe nezaposlenih u
skladu sa potrebama tržišta rada, koji su naročito usmjereni na dugoročno
nezaposlene, mlade bez radnog iskustva u struci, osobe s invaliditetom, starije
od 45 godina, povratnike,
• razvijanje slobodnih industrijskih zona sa poreskim olakšicama za kvalitetne
investitore koji će zapošljavati više od 250 osoba,
• sufinansiranje zapošljavanja 10.000 do 12.000 nezaposlenih i obuku, stručno
osposobljavanje i usavršavanje 5.000 do 7.000 nezaposlenih na godišnjem
nivou, na osnovu povećanja iznosa sredstava koja se izdvajaju za aktivne mjere
zapošljavanja,
• kreditne linije i start-up fondove za mlade poduzetnike (samozapošljavanje),
• formiranje Fonda za podsticanje omladinskog poduzetništva u saradnji
sa službama za zapošljavanje, koji bi se finansirao iz npr. prihoda od
telekomunikacijskih operatera i/ili sredstava prikupljenih od organizatora igara
na sreću,
• na lokalnom nivou kreirati poduzetničke inkubatore, naročito za mlade sa
inovativnim biznis idejama uz pružanje potrebnih besplatnih servisa i savjeta u
prvih 12 do 18 mjeseci,
• obrazovni sistem efikasno povezati sa tržištem rada (poslodavcima),
• formiranje centra za različite vrste obuka, a naročito s aspekta vještina u
vezi sa informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, s ciljem unapređenja
konkurentnosti domaćih firmi ali i nezaposlenih osoba.
d) Ravnomjerni regionalni razvoj i ekološka vizija ekonomskog rasta
Zalagat ćemo se za ravnomjerni regionalni i ekološki privredni razvoj, ekološke
standarde i ekološku političku orijentaciju. Insistirat ćemo na hitnom usvajanju
državnog zakona i strategije o zaštiti okoline, te na osnivanju agencije za ekologiju
na državnom nivou.
18
III.OBRAZOVANJE I NAUKA
Naš cilj je efikasan, kvalitetan i brzo reagujući obrazovni sistem, čiji je razvoj
povezan sa potrebama tržišta, ekonomskog i društvenog razvoja BiH.
S tim ciljevima zalagat ćemo se za :
• formiranje državnog ministarstva za obrazovanje,nauku i kulturu,
• Utvrđivanje nadležnosti državnog nivoa za propisivanje minimalnih standarda
kvaliteta radi efikasnosti cjelokupnog obrazovnog sisitema,
• osiguranje obavezne jednakopravnosti sve djece i građana BiH u pristupu
obrazovnom sistemu,
• poštivanje standarda učeničkih postignuća i njihovo dosljedno provođenje,
• dosljednu harmonizaciju entitetskih i kantonalnih obrazovnih zakona sa
okvirnim zakonima na nivou države,
• potpuno razvijanje standarda kvalitete i u nadležnosti države BiH,
• sprovedbu plana razvoja kvalifikacijskog okvira u BiH, koji će omogućiti
svakom građaninu sticanje priznatih i prepoznatljivih kvalifikacija usaglašenih i
usporedivih sa evropskim, pristup cjeloživotnom učenju, povećat konkuretnost
i socijalnu uključenost, povezivanje sa evropkim tržištem rada i prostorom
obrazovanja,
• uspostavljanje sistema kvaliteta u obrazovanju (izrada nastavnih planova i
programa baziranih na ishodima učenja, kvalitetno provođenje samoevaluacije i
vanjske evalucije, eksternu maturu i akreditaciju),
• izradu srednjoročnog plana upisne politike na javne univerzitete, koji će
uvažavati potrebe realnog sektora, statistiku zaposlenosti i stimulaciju upisa na
studijske programe za koje postoji potreba na tržištu rada BiH,
• sprovođenje cjelokupne reforme finansiranja visokog obrazovanja u skladu sa
Preporukama Evropske asocijacije univerziteta,
• formiranje kantonalnih fondova za zapošljavanje asistenata i mladih istraživača
s ciljem zadržavanja najboljih diplomanata univerziteta kao buduće razvojne
baze,
• obezbjeđenje sredstava za kapitalna ulaganja u univerzitete i nauku. Jedan
od modela je kreditno zaduženje kantonalnih vlada, uz kombinaciju prijenosa
odgovornosti za otplatu na nivo fakulteta iz vlastitih prihoda,
• postizanje izdvajanja do 2 % na svim nivoima vlasti za nauku.
• stimulaciju svih vidova povezivanja univerziteta sa realnim sektorom i
međunarodnim institucijama i fondovima.
19
IV.ZDRAVSTVO
Naš cilj je reforma i racionalizacija zdravstvenog sistema, uz jačanje principa
solidarnosti, kako bismo obezbijedili zdravstvenu zaštitu građana od rođenja do
kraja života, sa posebnom brigom za zdravlje osoba treće životne dobi, te onih koji
boluju od malignih i kardiovaskularnih bolesti. Da bismo gradili održiv zdravstveni
sistem u skladu sa realnim mogućnostima planiramo:
• provesti cjelovitu reformu u cilju racionalizacije i unapređenja zdravstvenog
sistema u skladu standardima zdravstvene zaštite,
• inicirati uvođenje paketa osnovnog osiguranja, koji bi garantirao osnovna prava
u ostvarivanju zdravstvene zaštite za sve građane,
• uvesti mogućnost plaćanja zdravstvenih usluga po jedinici usluge, uz razumnu
cijenu koštanja,
• provesti reorganizaciju u cilju unapređenja i poboljšanja rada na svim
nivoima zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna, tercijarna) u korist
pacijenata,
• zakonom regulisati nespojivost i razdvajanje rada zdravstvenih radnika u
privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama,
• uspostaviti i provoditi “Kontrolu kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga”,
uvođenjem Protokola o pružanju zdravstvenih usluga u liječenju i postupaka u
ophođenju sa pacijentima,
• izjednačiti status svih korisnika zdravstvenih usluga u primjeni i korištenju prava
na ostvarivanje zdravstvene zaštite u svim kantonima/Federaciji,
• uspostaviti principe i kontrolne mehanizme za ravnomjerno raspoređivanje i
trošenje finansijskih sredstava u oblasti zdravstva u FBiH,
• borba protiv korupcije na svim nivoima u zdravstvu,
• izvršiti reviziju esencijalnih lista lijekova,
• raditi na poboljšanju statusa zdravstvenih radnika,
• afirmirati napore i pozitivna nastojanja zdravstvenih radnika, kako bismo kreirali
nove odnose svih sudionika u sistemu zdravstvene zaštite,
• uspostaviti odgovarajuće oblike edukacije za zdravstvene profesionalce i
građane (korisnike usluga).
• zalagati se za formiranje Ministarstva zdravstva na nivou Države BiH.
Aktivnosti ćemo provoditi u skladu preporukama SZO i strategijom razvoja
Zdravstvene zaštite u FBiH, vodeći računa o obavezama BiH u pogledu
međunarodnih standarda u zdravstvenoj zaštiti (Evropska socijalna povelja,
Deklaracija o pravima pacijenata u Evropi, Rezolucija UN).
20
V. SISTEM PENZIJSKOG I INVALIDSKOG
OSIGURANJA
S ciljem osiguranja optimalnih uvjeta za nesmetano funkcioniranje i stabilnost
sistema penzijskog i invalidskog osiguranja , podržat ćemo:
• donošenje Zakona o osnovama sistema penzijskog i invalidskog osiguranja
u Bosni i Hercegovini i uklanjanje i diskriminatorske odredbe iz postojećih
entitetskih zakona,
• ubrzanje aktivnosti na započetoj reformi sistema penzijskog i invalidskog
osiguranja na principima zaštite temeljnih načela međugeneracijske
solidarnosti i uvođenja novih oblika dobrovoljnih vidova penzionih osiguranja
sa osnivanjem dodatnih penzionih fondova,
• insistiranje na zaštiti standarda postojećih uživalaca penzionih prava, a posebno
onih kategorija koje su ostavarile penziono pravo kroz puni radni staž, ali i onih
penzionera koji primaju minimalne penzije kao vid socijalne zaštite,
• osiguranje finansijske stabilnosti Zavoda (alternativni izvori finansiranja, novi
vidovi penzionog osiguranja),
• uspostavu funkcionalnijeg i modernijeg Zavoda za penzijsko i invalidsko
osiguranje,
• uspostava pravednijeg sistema raspodjele sredstava prikupljenih po osnovu
doprinosa kroz izmjene postojeće zakonske regulative.
Proširenjem obuhvata osiguranika i punom afirmacijom alternativnih izvora
finasiranja, stvarati uvjete za smanjenje stopa doprinosa za vanbudžetske fondove,
u sklopu kampanje rasterećenja privrede i stvaranja povoljnijeg ambijenata za novo
produktivno zapošljavanje.
VI.SANIRANJE POSLJEDICA POPLAVA
Naš prioritet je izgradnja kuća i hitna obnova stanova, škola, domova zdravlja i
puteva oštećenih i porušenih u poplavama. Pored ažurnog i efikasnog djelovanja
Fonda za pomoć nastradalim, insisitirat ćemo na:
• besplatnoj dodjeli građevinskog zemljišta svima koji su ostali bez kuća,
• dodjeli nužnih dozvola za izgradnju kuća bez naknada,
• osiguranju komunalnih priključaka bez naknada.
21
VII.BORAČKA ZAŠTITA I PRAVA CIVILNIH
ŽRTAVA RATA
Naš cilj u oblasti boračko-invalidske zaštite je osigurati dostignuti obim prava
i pravičan status boračkih populacija u skladu sa njihovim potrebama i realnim
mogućnostima društva. Insistirajući na pravičnoj kategorizaciji i materijalnom
obezbjeđenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca podržat ćemo:
• utvrđivanje jedinstvene politike donošenjem sistemskih propisa kojima
se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja i pravni položaj boračke
populacije,
• kontinuitet provođenja Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti
boračko-invalidske zaštite i podzakonskih akata,
• insistiranje da se zakonski propisana osnovica za određivanje visine mjesečnih
primanja korisnika boračko-invalidske zaštite usklađuje sa procentom porasta
troškova života i stupnjem inflacije,
• nastavak projekata samozapošljavanja demobilisanih boraca putem
finansiranja projekata koji uključuju razvoj malih preduzeća i poljoprivrednih
zadruga,
• nastavak djelovanja Fondacije za pružanje pomoći u zapošljavanju branilačkih
populacija,
• osiguranje nastavka djelovanja Fondacije za stambeno zbrinjavanje boračke
populacije kroz zalaganje za obezbjeđenje finansijskih sredstava za povoljno
kreditiranje individualne stambene izgradnje,
• dogradnju i usavršavanje jedinstvenog registra učesnika odbrambenooslobodilačkog rata i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,
• poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u zajednici, posebno kroz
afirmiranje programa zdravstvenog zbrinjavanja, kojim će biti pružena pomoć i
podrška za prevazilaženje psihičkih trauma kompletne boračke populacije,
• obuhvatanje kompletne boračke populacije projektima kojima će biti osigurano
sagledavanje obima psiho-socijalnih problema, njihovo kategoriziranje, te
evidentiranje posebnih potreba pojedinih kategorija korisnika kroz osmišljen
nacionalni program pomoći,
• donošenje zakona o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata.
• izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja i mezarja šehida i poginulih
branilaca Bosne i Hercegovine, te stratišta nevinih žrtava rata, kao i očuvanju
vrijednosti proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine i
baštine tekovina antifašističke borbe 1941.-1945.,
• efikasno zastupanje i predstavljanje različitih kategorija boračke populacije kroz
racionalizaciju i objedinjavanje udruženja,
22
• rješavanje statusa organizatora otpora agresiji na BiH od 18. septembra 1991. do
8. aprila 1992.
VIII. SOCIJALNA ZAŠTITA
Naš cilj je osiguranje minimuma socijalnih prava i socijalne sigurnosti na nivou
Bosne i Hercegovine u sistemu socijalne zaštite usklađene sa mogućnostima
društva. Naši prioriteti su:
• usvajnje potrebnih zakona da bi se eliminisala postojeća diskriminaciju u
odnosu na nastanak invaliditeta i mjesto stanovanja,
• osigurati da sve osobe s invaliditetom imaju zdravstvenu zaštitu,
• dodatno materijalno stimulirati i stvarati olakšice za poslodavce koji će
zapošljavati osobe s inavliditetom,
• formirati jedinstvenu bazu podataka osoba s invaliditetom,
• uvođenje tržišnih principa i alternativnih oblika zbrinjavanja u socijalnu zaštitu:
promoviranje volonterskog rada, stimuliranje lokalne zajednice, privatnog
sektora i fizičkih lica i oslobađanje od poreza za pomoć usmjerenu socijalno
ugroženim grupama,
• osiguranje jednakosti građana u pristupu socijalnoj zaštiti solidarnim
izdvajanjem sredstava na nivou entiteta za slabije razvijena područja i sredine,
• izjednačavanjem pravne zaštite svih osoba sa invaliditetom, a po osnovu
standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom,
Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, te Dokumenta o jedinstvenoj
politici u oblasti invalidnosti u BiH,
• donošenje posebnog zakona o dječijoj zaštiti, uspostava fonda dječije zaštite
u FBiH, te donošenje zakona o zaštiti porodice s djecom, kojim bi se afirmirala
natalitetna politika,
• usvajanje propisa o porodiljskoj naknadi u svim kantonima i izjednačavanje
porodiljskih naknada u svim kantonima i na nivou države,
• izmjene Porodičnog zakona s ciljem stvaranja olakšica u procesu usvajanja
djece,
• razvijanje alternativnih oblika zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, te
djece sa posebnim potrebama (hraniteljstvo, dnevni i poludnevni centri i dr.).
• osiguravanje preduvjeta za partnerski odnos vladinog i nevladinog sektora u
pružanju pomoći osobama u stanju socijalne potrebe.
23
IX.RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Naš cilj je potpuna provedba Aneksa VII DMS, jer jedino tako možemo reintegrirati
mirnu, stabilnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Naši prioriteti su:
• izmjenama zakona u FBiH osigurati kontinuitet korištenja ostvarenih prava
povratnicima, a do tada donošenjem privremenih mjera osigurati korištenje tih
prava,
• ekonomski jačati proces povratka kroz stimulaciju firmi iz FBiH da dio svoje
proizvodnje organiziraju u zonama povratka u RS,
• uključenje svih ministarstva u okviru svojih nadležnosti u podršku procesa
povratka,
• oformiti garantni fond pri Federalnoj Vladi za podršku firmama povratnika u
ERS kod kreditnog zaduženja,
• hitno rješavanje problema u obrazovnom procesu Bošnjaka u RS,
• insitucionalno jačanje pozicije povratnika u RS kroz zapošljavanje, u općinsku
i entitetsku administraciju, javni sektor, te državne institucije smještene u RS i
kanton gdje su Bošnjaci u manjini,
• nastaviti aktivnosti Federalnog Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica na
ekonomskom jačanju povratničke populacije, stipendiranju studenata, kao i
pomoći pri ostvarivanju prava na odrađivanje pripravničkog staža,
• nastaviti iznalaziti finansijska sredstva za okončanje procesa obnove
stambenog fonda (posebno mladih bračnih parova) i infrastrukture u
povratničkom naselju,
• prilikom donošenja zakona na nivou kantona, entiteta i države osigurati da svi ti
propisi budu stimulativni za proces povratka,
• jačanje saradnje općina i Federacije BiH sa povratnicima i općinama u RS i
obrnuto, u procesu integracije povratnika u lokalnu zajednicu,
• ubrzati proces zatvaranja kolektivnih centara u BiH.
X. KULTURA I SPORT
U cilju obnavljanja i razvoja bosanskohercegovačkog kulturnog bića, podržat ćemo:
• osiguranje ustavnih i institucionalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne
politike na državnom i svim drugim nivoima vlasti,
• subvencioniranje kulture na principima kvaliteta kao kriterija, smatrajući kulturu
faktorom duhovne i moralne ravnoteže društva,
• institucije koje se bave proučavanjem i zaštitom kulture i tradicije naroda Bosne
24
•
•
•
•
i Hercegovine,
donošenje zakona o čuvanju arhivske građe i postojećeg kulturnog blaga.
U cilju razvoja sporta koji , prije svega , doprinosi odgoju i razvoju, te očuvanju
zdravlja djece i omladine, zalagat ćemo se za:
razvijanje kulturne i sportske infrastrukture za mlade,
stimuliranje sportskih klubova i organizacija i sistematsko rješavanje
finansiranja državnih timova i olimpijskih selekcija Bosne i Hercegovine.
XI. VANJSKA POLITIKA I EVROATLANSKE
INTEGRACIJE
Naši vanjskopolitički prioriteti su punopravno članstvo u NATO i EU, regionalna
saradnja, posebno sa susjednim državama, privlačenje stranih investicija, podrška
poslovnoj zajednici iz naše zemlje u nastupu na inozemnom tržištu, te zaštita
interesa naših građana u svijetu.
I dalje ćemo raditi na unaprjeđenju prijateljskih odnosa sa zemljama istoka,
posebno članicama OIC i intenzivirat ekonomsku saradnju sa poticanjem ulaganja
u našu zemlju i jačanjem trgovinskih odnosa.
U okviru državnih institucija i na druge načine, posebnu pažnju ćemo posvetiti
anuliranju antibosanskih i antibošnjačkih lobiranja u svijetu.
1. Članstvo u NATO-u
Nakon uključivanja Bosne i Hercegovine u Akcijski plan za članstvo u NATO,
podržavamo njegovo ažurno provođenje i ispunjavanje uvjeta za punopravno
članstvo u Sjeverno-atlantskom savezu, što je garancija naše dugoročne sigurnosti
i stabilnosti.
Radi aktiviranja MAP-a i ubrzavanja pristupanju NATO-u, zalažemo se za hitno
knjiženje nepokretne vojne imovine na državu BiH što nalaže i presuda Ustavnoga
suda i smatramo da Visoki predstavnik treba povući svoju odluku o privremenoj
zabrani knjiženja ove imovine na državu.
Podržavamo i donošenje zakona kojim bi se naložilo knjiženje nepokretne vojne
imovine na državu.
25
2. Integriranje u EU
Nakon što smo dali odlučujući doprinos zaključivanju Sporazuma o stabiliziaciji i
pridruživanju EU i nakon što je u protekle četiri godine potpuno blokiran procesc
EU integrisanja, SDA je spremna ponovo preuzeti vodeću ulogu u tom procesu sa
odlučnom namjerom da osigura:
• ispunjavanje uslova za podnošenje aplikacije za prijem Bosne i Hercegovine
u EU i dobijanje kandidatskog statusa (uspostava efikasnijeg mehanizma
koordinacije u procesu pristupanja i provođenje presude iz Strasbura),
• intenzivnu vanjskopolitičku akciju prema predstavnicima i institucijama EU,
• usvajanje i provođenje cjelovitog Nacionalnog programa integrisanja Bosne i
Hercegovine u EU.
26
Download

Izborna platforma SDA za Opće izbore u BiH 2014.